Pwt:15:1 Δι ἑπτὰ ἐτῶν ποιήσεις ἄφεσιν.
Pwt:15:1 Every seven years thou shalt make a release. (Deuteronomy 15:1 Brenton)
Pwt:15:1 Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. (Pwt 15:1 BT_4)
Pwt:15:1 Δι ἑπτὰ ἐτῶν ποιήσεις ἄφεσιν.
Pwt:15:1 διά ἑπτά ἔτο·ς, -ους, τό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ
Pwt:15:1 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Siedem Rok Robienie/robienie; by czynić/rób Wybaczaj
Pwt:15:1 *di e(pta\ e)tO=n poiE/seis a)/fesin.
Pwt:15:1 di hepta etOn poiEseis afesin.
Pwt:15:1 P M N3E_GPN VF_FAI2S N3I_ASF
Pwt:15:1 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) seven year doing/making; to do/make pardon
Pwt:15:1 because of (+acc), through (+gen) seven years (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE pardon (acc)
Pwt:15:1 Pwt_15:1_1 Pwt_15:1_2 Pwt_15:1_3 Pwt_15:1_4 Pwt_15:1_5
Pwt:15:1 x x x x x
Pwt:15:2 καὶ οὕτως τὸ πρόσταγμα τῆς ἀφέσεως· ἀφήσεις πᾶν χρέος ἴδιον, ὃ ὀφείλει σοι ὁ πλησίον, καὶ τὸν ἀδελφόν σου οὐκ ἀπαιτήσεις, ὅτι ἐπικέκληται ἄφεσις κυρίῳ τῷ θεῷ σου.
Pwt:15:2 And this is the ordinance of the release: thou shalt remit every private debt which thy neighbour owes thee, and thou shalt not ask payment of it from thy brother; for it has been called a release to the Lord thy God. (Deuteronomy 15:2 Brenton)
Pwt:15:2 Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. (Pwt 15:2 BT_4)
Pwt:15:2 καὶ οὕτως τὸ πρόσταγμα τῆς ἀφέσεως· ἀφήσεις πᾶν χρέος ἴδιον, ὀφείλει σοι πλησίον, καὶ τὸν ἀδελφόν σου οὐκ ἀπαιτήσεις, ὅτι ἐπικέκληται ἄφεσις κυρίῳ τῷ θεῷ σου.
Pwt:15:2 καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χρέο·ς, -ους, τό ἴδιος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) ὅτι ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:2 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Wybaczaj By pozwalać iść z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obowiązek Własny prywatnie Kto/, który/, który By być winnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Brat Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By prosić {By pytać} [to] w tył Ponieważ/tamto By odwiedzać Wybaczaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:2 kai\ ou(/tOs to\ pro/stagma tE=s a)fe/seOs· a)fE/seis pa=n CHre/os i)/dion, o(\ o)fei/lei soi o( plEsi/on, kai\ to\n a)delfo/n sou ou)k a)paitE/seis, o(/ti e)pike/klEtai a)/fesis kuri/O| tO=| TeO=| sou.
Pwt:15:2 kai hutOs to prostagma tEs afeseOs· afEseis pan CHreos idion, ho ofeilei soi ho plEsion, kai ton adelfon su uk apaitEseis, hoti epikeklEtai afesis kyriO tO TeO su.
Pwt:15:2 C D RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF VF_FAI2S A3_ASN N3E_ASN A1A_ASN RR_ASN V1_PAI3S RP_DS RA_NSM D C RA_ASM N2_ASM RP_GS D VF_FAI2S C VM_XPI3S N3I_NSF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Pwt:15:2 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the ć the pardon to let go of every all, each, every, the whole of obligation own privately who/whom/which to owe you; your/yours(sg); to rub worn, rub the neighbor one near, close to; near and also, even, namely the brother you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to ask [it] back because/that to call upon pardon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:15:2 and thusly/like this the (nom|acc)   the (gen) pardon (gen) you(sg)-will-LET-GO-OF every (nom|acc|voc) obligation (nom|acc|voc) own (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-OWE-ing, you(sg)-are-being-OWE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-ASK [IT] BACK because/that he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON pardon (nom) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:2 Pwt_15:2_1 Pwt_15:2_2 Pwt_15:2_3 Pwt_15:2_4 Pwt_15:2_5 Pwt_15:2_6 Pwt_15:2_7 Pwt_15:2_8 Pwt_15:2_9 Pwt_15:2_10 Pwt_15:2_11 Pwt_15:2_12 Pwt_15:2_13 Pwt_15:2_14 Pwt_15:2_15 Pwt_15:2_16 Pwt_15:2_17 Pwt_15:2_18 Pwt_15:2_19 Pwt_15:2_20 Pwt_15:2_21 Pwt_15:2_22 Pwt_15:2_23 Pwt_15:2_24 Pwt_15:2_25 Pwt_15:2_26 Pwt_15:2_27 Pwt_15:2_28
Pwt:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:3 τὸν ἀλλότριον ἀπαιτήσεις ὅσα ἐὰν ᾖ σοι παρ’ αὐτῷ, τοῦ ἀδελφοῦ σου ἄφεσιν ποιήσεις τοῦ χρέους σου·
Pwt:15:3 Of a stranger thou shalt ask again whatsoever he has of thine, but to thy brother thou shalt remit his debt to thee. (Deuteronomy 15:3 Brenton)
Pwt:15:3 Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka. (Pwt 15:3 BT_4)
Pwt:15:3 τὸν ἀλλότριον ἀπαιτήσεις ὅσα ἐὰν σοι παρ’ αὐτῷ, τοῦ ἀδελφοῦ σου ἄφεσιν ποιήσεις τοῦ χρέους σου·
Pwt:15:3 ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄφ·εσις, -εως, ἡ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χρέο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:3 Innego/inni By prosić {By pytać} [to] w tył Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Brat Ty; twój/twój(sg) Wybaczaj Robienie/robienie; by czynić/rób Obowiązek Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:3 to\n a)llo/trion a)paitE/seis o(/sa e)a\n E)=| soi par’ au)tO=|, tou= a)delfou= sou a)/fesin poiE/seis tou= CHre/ous sou·
Pwt:15:3 ton allotrion apaitEseis hosa ean E soi par’ autO, tu adelfu su afesin poiEseis tu CHreus su·
Pwt:15:3 RA_ASM A1A_ASM VF_FAI2S A1_NPN C V9_PAS3S RP_DS P RD_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N3I_ASF VF_FAI2S RA_GSN N3E_GSN RP_GS
Pwt:15:3 the of another/others to ask [it] back as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the brother you; your/yours(sg) pardon doing/making; to do/make the obligation you; your/yours(sg)
Pwt:15:3 the (acc) of another/others (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-ASK [IT] BACK as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) pardon (acc) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (gen) obligation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:3 Pwt_15:3_1 Pwt_15:3_2 Pwt_15:3_3 Pwt_15:3_4 Pwt_15:3_5 Pwt_15:3_6 Pwt_15:3_7 Pwt_15:3_8 Pwt_15:3_9 Pwt_15:3_10 Pwt_15:3_11 Pwt_15:3_12 Pwt_15:3_13 Pwt_15:3_14 Pwt_15:3_15 Pwt_15:3_16 Pwt_15:3_17
Pwt:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:4 ὅτι οὐκ ἔσται ἐν σοὶ ἐνδεής, ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι αὐτήν,
Pwt:15:4 For thus there shall not be a poor person in the midst of thee, for the Lord thy God will surely bless thee in the land which the Lord thy God gives thee by inheritance, that thou shouldest inherit it. (Deuteronomy 15:4 Brenton)
Pwt:15:4 Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, (Pwt 15:4 BT_4)
Pwt:15:4 ὅτι οὐκ ἔσται ἐν σοὶ ἐνδεής, ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσει σε κύριος θεός σου ἐν τῇ γῇ, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι αὐτήν,
Pwt:15:4 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·δεής -ές ὅτι εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:15:4 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Biedny Ponieważ/tamto By błogosławić By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los By przenosić tytuł On/ona/to/to samo
Pwt:15:4 o(/ti ou)k e)/stai e)n soi\ e)ndeE/s, o(/ti eu)logO=n eu)logE/sei se ku/rios o( Teo/s sou e)n tE=| gE=|, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO| kataklEronomE=sai au)tE/n,
Pwt:15:4 hoti uk estai en soi endeEs, hoti eulogOn eulogEsei se kyrios ho Teos su en tE gE, hE kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO kataklEronomEsai autEn,
Pwt:15:4 C D VF_FMI3S P RP_DS A3H_NSM C V2_PAPNSM VF_FAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DSF N1_DSF RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM VA_AAN RD_ASF
Pwt:15:4 because/that οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub indigent because/that to bless to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot to transfer title he/she/it/same
Pwt:15:4 because/that not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) indigent ([Adj] nom) because/that while BLESS-ing (nom) he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat) to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) her/it/same (acc)
Pwt:15:4 Pwt_15:4_1 Pwt_15:4_2 Pwt_15:4_3 Pwt_15:4_4 Pwt_15:4_5 Pwt_15:4_6 Pwt_15:4_7 Pwt_15:4_8 Pwt_15:4_9 Pwt_15:4_10 Pwt_15:4_11 Pwt_15:4_12 Pwt_15:4_13 Pwt_15:4_14 Pwt_15:4_15 Pwt_15:4_16 Pwt_15:4_17 Pwt_15:4_18 Pwt_15:4_19 Pwt_15:4_20 Pwt_15:4_21 Pwt_15:4_22 Pwt_15:4_23 Pwt_15:4_24 Pwt_15:4_25 Pwt_15:4_26 Pwt_15:4_27 Pwt_15:4_28
Pwt:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:5 ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:15:5 And if ye shall indeed hearken to the voice of the Lord your God, to keep and do all these commandments, as many as I charge thee this day, (Deuteronomy 15:5 Brenton)
Pwt:15:5 jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. (Pwt 15:5 BT_4)
Pwt:15:5 ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Pwt:15:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀκοή, -ῆς, ἡ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον
Pwt:15:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Słyszenie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień
Pwt:15:5 e)a\n de\ a)koE=| ei)sakou/sEte tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n fula/ssein kai\ poiei=n pa/sas ta\s e)ntola\s tau/tas, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron.
Pwt:15:5 ean de akoE eisakusEte tEs fOnEs kyriu tu Teu hymOn fylassein kai poiein pasas tas entolas tautas, hosas egO entellomai soi sEmeron.
Pwt:15:5 C x N1_DSF VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PAN C V2_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D
Pwt:15:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hearing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to guard and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day
Pwt:15:5 if-ever Yet hearing (dat) you(pl)-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) to-be-GUARD-ing and to-be-DO/MAKE-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) these (acc) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today
Pwt:15:5 Pwt_15:5_1 Pwt_15:5_2 Pwt_15:5_3 Pwt_15:5_4 Pwt_15:5_5 Pwt_15:5_6 Pwt_15:5_7 Pwt_15:5_8 Pwt_15:5_9 Pwt_15:5_10 Pwt_15:5_11 Pwt_15:5_12 Pwt_15:5_13 Pwt_15:5_14 Pwt_15:5_15 Pwt_15:5_16 Pwt_15:5_17 Pwt_15:5_18 Pwt_15:5_19 Pwt_15:5_20 Pwt_15:5_21 Pwt_15:5_22
Pwt:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:6 ὅτι κύριος ὁ θεός σου εὐλόγησέν σε, ὃν τρόπον ἐλάλησέν σοι, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
Pwt:15:6 (for the Lord thy God has blessed thee in the way of which he spoke to thee,)then thou shalt lend to many nations, but thou shalt not borrow; and thou shalt rule over many nations, but they shall not rule over thee. (Deuteronomy 15:6 Brenton)
Pwt:15:6 Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. (Pwt 15:6 BT_4)
Pwt:15:6 ὅτι κύριος θεός σου εὐλόγησέν σε, ὃν τρόπον ἐλάλησέν σοι, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
Pwt:15:6 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Pwt:15:6 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By pożyczać (pożyczaj) Naród [zobacz etniczny] Dużo Ty zaś ??? Przed przydechem mocnym By pożyczać (pożyczaj) I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Ty Naród [zobacz etniczny] Dużo Ty; twój/twój(sg) zaś ??? Przed przydechem mocnym By zaczynać się
Pwt:15:6 o(/ti ku/rios o( Teo/s sou eu)lo/gEse/n se, o(\n tro/pon e)la/lEse/n soi, kai\ daniei=s e)/Tnesin polloi=s, su\ de\ ou) daniE=|, kai\ a)/rXeis su\ e)TnO=n pollO=n, sou= de\ ou)k a)/rXousin.
Pwt:15:6 hoti kyrios ho Teos su eulogEsen se, hon tropon elalEsen soi, kai danieis eTnesin pollois, sy de u daniE, kai arXeis sy eTnOn pollOn, su de uk arXusin.
Pwt:15:6 C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAI3S RP_AS RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RP_DS C VF2_FAI2S N3E_DPN A1_DPN RP_NS x D VF2_FMI2S C VF_FAI2S RP_NS N3E_GPN A1_GPN RP_GS x D VF_FAI3P
Pwt:15:6 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to bless you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to speak you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to lend (borrow) nation [see ethnic] much you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to lend (borrow) and also, even, namely to begin you nation [see ethnic] much you; your/yours(sg) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to begin
Pwt:15:6 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SPEAK-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-will-LEND nations (dat) many (dat) you(sg) (nom) Yet not you(sg)-will-be-LEND-ed and you(sg)-will-BEGIN you(sg) (nom) nations (gen) many (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Yet not they-will-BEGIN, going-to-BEGIN (fut ptcp) (dat)
Pwt:15:6 Pwt_15:6_1 Pwt_15:6_2 Pwt_15:6_3 Pwt_15:6_4 Pwt_15:6_5 Pwt_15:6_6 Pwt_15:6_7 Pwt_15:6_8 Pwt_15:6_9 Pwt_15:6_10 Pwt_15:6_11 Pwt_15:6_12 Pwt_15:6_13 Pwt_15:6_14 Pwt_15:6_15 Pwt_15:6_16 Pwt_15:6_17 Pwt_15:6_18 Pwt_15:6_19 Pwt_15:6_20 Pwt_15:6_21 Pwt_15:6_22 Pwt_15:6_23 Pwt_15:6_24 Pwt_15:6_25 Pwt_15:6_26 Pwt_15:6_27 Pwt_15:6_28
Pwt:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:7 Ἐὰν δὲ γένηται ἐν σοὶ ἐνδεὴς τῶν ἀδελφῶν σου ἐν μιᾷ τῶν πόλεων σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, οὐκ ἀποστέρξεις τὴν καρδίαν σου οὐδ’ οὐ μὴ συσφίγξῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ σου τοῦ ἐπιδεομένου·
Pwt:15:7 And if there shall be in the midst of thee a poor man of thy brethren in one of thy cities in the land, which the Lord thy God gives thee, thou shalt not harden thine heart, neither shalt thou by any means close up thine hand from thy brother who is in want. (Deuteronomy 15:7 Brenton)
Pwt:15:7 Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, (Pwt 15:7 BT_4)
Pwt:15:7 Ἐὰν δὲ γένηται ἐν σοὶ ἐνδεὴς τῶν ἀδελφῶν σου ἐν μιᾷ τῶν πόλεων σου ἐν τῇ γῇ, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι, οὐκ ἀποστέρξεις τὴν καρδίαν σου οὐδ’ οὐ μὴ συσφίγξῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ σου τοῦ ἐπιδεομένου·
Pwt:15:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·δεής -ές ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-)
Pwt:15:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Biedny Brat; siostra Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miasto Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się ??? Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie Ręka Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat Ty; twój/twój(sg) Do ???
Pwt:15:7 *)ea\n de\ ge/nEtai e)n soi\ e)ndeE\s tO=n a)delfO=n sou e)n mia=| tO=n po/leOn sou e)n tE=| gE=|, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi, ou)k a)poste/rXeis tE\n kardi/an sou ou)d’ ou) mE\ susfi/gXE|s tE\n CHei=ra/ sou a)po\ tou= a)delfou= sou tou= e)pideome/nou·
Pwt:15:7 ean de genEtai en soi endeEs tOn adelfOn su en mia tOn poleOn su en tE gE, hE kyrios ho Teos su didOsin soi, uk aposterXeis tEn kardian su ud’ u mE sysfinXEs tEn CHeira su apo tu adelfu su tu epideomenu·
Pwt:15:7 C x VB_AMS3S P RP_DS A3H_NSM RA_GPM N2_GPM RP_GS P A1A_DSF RA_GPF N3I_GPF RP_GS P RA_DSF N1_DSF RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS D VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C D D VA_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM V2_PMPGSM
Pwt:15:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub indigent the brother; sister you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the city you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub οὐχ before rough breathing ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not ć the hand you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother you; your/yours(sg) the to ???
Pwt:15:7 if-ever Yet he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) indigent ([Adj] nom) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not   the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor not not   the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) while being-???-ed (gen)
Pwt:15:7 Pwt_15:7_1 Pwt_15:7_2 Pwt_15:7_3 Pwt_15:7_4 Pwt_15:7_5 Pwt_15:7_6 Pwt_15:7_7 Pwt_15:7_8 Pwt_15:7_9 Pwt_15:7_10 Pwt_15:7_11 Pwt_15:7_12 Pwt_15:7_13 Pwt_15:7_14 Pwt_15:7_15 Pwt_15:7_16 Pwt_15:7_17 Pwt_15:7_18 Pwt_15:7_19 Pwt_15:7_20 Pwt_15:7_21 Pwt_15:7_22 Pwt_15:7_23 Pwt_15:7_24 Pwt_15:7_25 Pwt_15:7_26 Pwt_15:7_27 Pwt_15:7_28 Pwt_15:7_29 Pwt_15:7_30 Pwt_15:7_31 Pwt_15:7_32 Pwt_15:7_33 Pwt_15:7_34 Pwt_15:7_35 Pwt_15:7_36 Pwt_15:7_37 Pwt_15:7_38 Pwt_15:7_39 Pwt_15:7_40 Pwt_15:7_41 Pwt_15:7_42
Pwt:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:8 ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου αὐτῷ, δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καθ’ ὅσον ἐνδεεῖται.
Pwt:15:8 Thou shalt surely open thine hands to him, and shalt lend to him as much as he wants according to his need. (Deuteronomy 15:8 Brenton)
Pwt:15:8 lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. (Pwt 15:8 BT_4)
Pwt:15:8 ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου αὐτῷ, δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καθ’ ὅσον ἐνδεεῖται.
Pwt:15:8 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό δάν(ε)ιον, -ου, τό δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) κατά ὅσος -η -ον ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-)
Pwt:15:8 By otwierać Otwarcie; by otwierać Ręka Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Pożyczka By pożyczać (pożyczaj) On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tyleż/wiele jak By nie posiadać braku, by być w potrzebuje,
Pwt:15:8 a)noi/gOn a)noi/Xeis ta\s CHei=ra/s sou au)tO=|, da/neion daniei=s au)tO=| o(/son e)pide/etai, kaT’ o(/son e)ndeei=tai.
Pwt:15:8 anoigOn anoiXeis tas CHeiras su autO, daneion danieis autO hoson epideetai, kaT’ hoson endeeitai.
Pwt:15:8 V1_PAPNSM VF_FAI2S RA_APF N3_APF RP_GS RD_DSM N2N_ASN VF2_FAI2S RD_DSM A1_ASN V2_PMI3S P A1_ASN VF2_FMI3S
Pwt:15:8 to open up opening; to open up the hand you; your/yours(sg) he/she/it/same loan to lend (borrow) he/she/it/same as much/many as to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing as much/many as to lack want, to be in need,
Pwt:15:8 while OPEN-ing-UP (nom) openings (acc, nom|voc); you(sg)-will-OPEN-UP the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (dat) loan (nom|acc|voc) you(sg)-will-LEND him/it/same (dat) as much/many as (acc, nom|acc) he/she/it-is-being-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) as much/many as (acc, nom|acc) he/she/it-will-be-LACK-ed
Pwt:15:8 Pwt_15:8_1 Pwt_15:8_2 Pwt_15:8_3 Pwt_15:8_4 Pwt_15:8_5 Pwt_15:8_6 Pwt_15:8_7 Pwt_15:8_8 Pwt_15:8_9 Pwt_15:8_10 Pwt_15:8_11 Pwt_15:8_12 Pwt_15:8_13 Pwt_15:8_14
Pwt:15:8 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:9 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἀνόμημα, λέγων Ἐγγίζει τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον, ἔτος τῆς ἀφέσεως, καὶ πονηρεύσηται ὁ ὀφθαλμός σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἐπιδεομένῳ, καὶ οὐ δώσεις αὐτῷ, καὶ βοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία μεγάλη.
Pwt:15:9 Take heed to thyself that there be not a secret thing in thine heart, an iniquity, saying, The seventh year, the year of release, draws nigh; and thine eye shall be evil to thy brother that is in want, and thou shalt not give to him, and he shall cry against thee to the Lord, and there shall be great sin in thee. (Deuteronomy 15:9 Brenton)
Pwt:15:9 Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: «Blisko jest rok siódmy, rok darowania», byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. (Pwt 15:9 BT_4)
Pwt:15:9 πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἀνόμημα, λέγων Ἐγγίζει τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον, ἔτος τῆς ἀφέσεως, καὶ πονηρεύσηται ὀφθαλμός σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἐπιδεομένῳ, καὶ οὐ δώσεις αὐτῷ, καὶ βοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία μεγάλη.
Pwt:15:9 προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Pwt:15:9 By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) ??? By mówić/opowiadaj Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Rok Siódmy Rok Wybaczaj I też, nawet, mianowicie Do źle Oko Ty; twój/twój(sg) Brat Ty; twój/twój(sg) Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ryczeć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wielki
Pwt:15:9 pro/seCHe seautO=| mE\ ge/nEtai r(E=ma krupto\n e)n tE=| kardi/a| sou, a)no/mEma, le/gOn *)eggi/DZei to\ e)/tos to\ e(/bdomon, e)/tos tE=s a)fe/seOs, kai\ ponEreu/sEtai o( o)fTalmo/s sou tO=| a)delfO=| sou tO=| e)pideome/nO|, kai\ ou) dO/seis au)tO=|, kai\ boE/setai kata\ sou= pro\s ku/rion, kai\ e)/stai e)n soi\ a(marti/a mega/lE.
Pwt:15:9 proseCHe seautO mE genEtai rEma krypton en tE kardia su, anomEma, legOn engiDZei to etos to hebdomon, etos tEs afeseOs, kai ponEreusEtai ho ofTalmos su tO adelfO su tO epideomenO, kai u dOseis autO, kai boEsetai kata su pros kyrion, kai estai en soi hamartia megalE.
Pwt:15:9 V1_PAD2S RD_DSM D VB_AMS3S N3M_NSN A1_ASM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS N3M_NSN V1_PAPNSM V1_PAI3S RA_NSN N3E_NSN RA_NSN A1_NSN N3E_NSN RA_GSF N3I_GSF C VA_AMS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM V2_PMPDSM C D VF_FAI2S RD_DSM C VF_FMI3S P RP_GS P N2_ASM C VF_FMI3S P RP_DS N1A_NSF A1_NSF
Pwt:15:9 to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to become become, happen declaration statement, utterance secret; to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) ??? to say/tell to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the year the seventh year the pardon and also, even, namely to evil the eye you; your/yours(sg) the brother you; your/yours(sg) the to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same and also, even, namely to bellow down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great
Pwt:15:9 be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not he/she/it-should-be-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) secret ([Adj] acc, nom|acc|voc); while HIDE-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) the (nom|acc) year (nom|acc|voc) the (nom|acc) seventh (acc, nom|acc|voc) year (nom|acc|voc) the (gen) pardon (gen) and he/she/it-should-be-EVIL-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) while being-???-ed (dat) and not you(sg)-will-GIVE him/it/same (dat) and he/she/it-will-be-BELLOW-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sin (nom|voc) great ([Adj] nom|voc)
Pwt:15:9 Pwt_15:9_1 Pwt_15:9_2 Pwt_15:9_3 Pwt_15:9_4 Pwt_15:9_5 Pwt_15:9_6 Pwt_15:9_7 Pwt_15:9_8 Pwt_15:9_9 Pwt_15:9_10 Pwt_15:9_11 Pwt_15:9_12 Pwt_15:9_13 Pwt_15:9_14 Pwt_15:9_15 Pwt_15:9_16 Pwt_15:9_17 Pwt_15:9_18 Pwt_15:9_19 Pwt_15:9_20 Pwt_15:9_21 Pwt_15:9_22 Pwt_15:9_23 Pwt_15:9_24 Pwt_15:9_25 Pwt_15:9_26 Pwt_15:9_27 Pwt_15:9_28 Pwt_15:9_29 Pwt_15:9_30 Pwt_15:9_31 Pwt_15:9_32 Pwt_15:9_33 Pwt_15:9_34 Pwt_15:9_35 Pwt_15:9_36 Pwt_15:9_37 Pwt_15:9_38 Pwt_15:9_39 Pwt_15:9_40 Pwt_15:9_41 Pwt_15:9_42 Pwt_15:9_43 Pwt_15:9_44 Pwt_15:9_45 Pwt_15:9_46
Pwt:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:10 διδοὺς δώσεις αὐτῷ καὶ δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καὶ οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ· ὅτι διὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Pwt:15:10 Thou shalt surely give to him, and thou shalt lend him as much as he wants, according as he is in need; and thou shalt not grudge in thine heart as thou givest to him, because on this account the Lord thy God will bless thee in all thy works, and in all things on which thou shalt lay thine hand. (Deuteronomy 15:10 Brenton)
Pwt:15:10 Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. (Pwt 15:10 BT_4)
Pwt:15:10 διδοὺς δώσεις αὐτῷ καὶ δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καὶ οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ· ὅτι διὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο εὐλογήσει σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Pwt:15:10 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δάν(ε)ιον, -ου, τό δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι διά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:10 By dawać By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pożyczka By pożyczać (pożyczaj) On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By smucić się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:10 didou\s dO/seis au)tO=| kai\ da/neion daniei=s au)tO=| o(/son e)pide/etai, kai\ ou) lupETE/sE| tE=| kardi/a| sou dido/ntos sou au)tO=|· o(/ti dia\ to\ r(E=ma tou=to eu)logE/sei se ku/rios o( Teo/s sou e)n pa=sin toi=s e)/rgois kai\ e)n pa=sin, ou(= a)/n e)piba/lE|s tE\n CHei=ra/ sou.
Pwt:15:10 didus dOseis autO kai daneion danieis autO hoson epideetai, kai u lypETEsE tE kardia su didontos su autO· hoti dia to rEma tuto eulogEsei se kyrios ho Teos su en pasin tois ergois kai en pasin, hu an epibalEs tEn CHeira su.
Pwt:15:10 V8_PAPNSM VF_FAI2S RD_DSM C N2N_ASN VF2_FAI2S RD_DSM A1_ASN V2_PMI3S C D VC_FPI2S RA_DSF N1A_DSF RP_GS V8_PAPGSM RP_GS RD_DSM C P RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VF_FAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN C P A3_DPN D x VB_AAS2S RA_ASF N3_ASF RP_GS
Pwt:15:10 to give to give he/she/it/same and also, even, namely loan to lend (borrow) he/she/it/same as much/many as to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to sorrow the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg) he/she/it/same because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand you; your/yours(sg)
Pwt:15:10 while GIVE-ing (nom|voc) you(sg)-will-GIVE him/it/same (dat) and loan (nom|acc|voc) you(sg)-will-LEND him/it/same (dat) as much/many as (acc, nom|acc) he/she/it-is-being-???-ed and not you(sg)-will-be-SORROW-ed the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while GIVE-ing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (dat) because/that because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) and in/among/by (+dat) all (dat) where; who/whom/which (gen) ever you(sg)-should-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:10 Pwt_15:10_1 Pwt_15:10_2 Pwt_15:10_3 Pwt_15:10_4 Pwt_15:10_5 Pwt_15:10_6 Pwt_15:10_7 Pwt_15:10_8 Pwt_15:10_9 Pwt_15:10_10 Pwt_15:10_11 Pwt_15:10_12 Pwt_15:10_13 Pwt_15:10_14 Pwt_15:10_15 Pwt_15:10_16 Pwt_15:10_17 Pwt_15:10_18 Pwt_15:10_19 Pwt_15:10_20 Pwt_15:10_21 Pwt_15:10_22 Pwt_15:10_23 Pwt_15:10_24 Pwt_15:10_25 Pwt_15:10_26 Pwt_15:10_27 Pwt_15:10_28 Pwt_15:10_29 Pwt_15:10_30 Pwt_15:10_31 Pwt_15:10_32 Pwt_15:10_33 Pwt_15:10_34 Pwt_15:10_35 Pwt_15:10_36 Pwt_15:10_37 Pwt_15:10_38 Pwt_15:10_39 Pwt_15:10_40 Pwt_15:10_41 Pwt_15:10_42
Pwt:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:11 οὐ γὰρ μὴ ἐκλίπῃ ἐνδεὴς ἀπὸ τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων Ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ πένητι καὶ τῷ ἐπιδεομένῳ τῷ ἐπὶ τῆς γῆς σου.
Pwt:15:11 For the poor shall not fail off thy land, therefore I charge thee to do this thing, saying, Thou shalt surely open thine hands to thy poor brother, and to him that is distressed upon thy land. (Deuteronomy 15:11 Brenton)
Pwt:15:11 Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi. (Pwt 15:11 BT_4)
Pwt:15:11 οὐ γὰρ μὴ ἐκλίπῃ ἐνδεὴς ἀπὸ τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων Ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ πένητι καὶ τῷ ἐπιδεομένῳ τῷ ἐπὶ τῆς γῆς σου.
Pwt:15:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν·δεής -ές ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐπι·δέομαι [LXX] (επι+δε-/επι+δ(ε)-, επι+δε(ε)·[σ]-/επι+δεη·σ-, -, -, -, επι+δεη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:11 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Biedny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj By otwierać Otwarcie; by otwierać Ręka Ty; twój/twój(sg) Brat Ty; twój/twój(sg) Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:11 ou) ga\r mE\ e)kli/pE| e)ndeE\s a)po\ tE=s gE=s· dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai poiei=n to\ r(E=ma tou=to le/gOn *)anoi/gOn a)noi/Xeis ta\s CHei=ra/s sou tO=| a)delfO=| sou tO=| pe/nEti kai\ tO=| e)pideome/nO| tO=| e)pi\ tE=s gE=s sou.
Pwt:15:11 u gar mE eklipE endeEs apo tEs gEs· dia tuto egO soi entellomai poiein to rEma tuto legOn anoigOn anoiXeis tas CHeiras su tO adelfO su tO penEti kai tO epideomenO tO epi tEs gEs su.
Pwt:15:11 D x D VB_AAS3S A3H_NSM P RA_GSF N1_GSF P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN V1_PAPNSM V1_PAPNSM VF_FAI2S RA_APF N3_APF RP_GS RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM N3T_DSM C RA_DSM V2_PMPDSM RA_DSM P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Pwt:15:11 οὐχ before rough breathing for since, as not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) indigent from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell to open up opening; to open up the hand you; your/yours(sg) the brother you; your/yours(sg) the poor person and also, even, namely the to ??? the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land you; your/yours(sg)
Pwt:15:11 not for not he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed indigent ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom) while OPEN-ing-UP (nom) openings (acc, nom|voc); you(sg)-will-OPEN-UP the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) poor person (dat) and the (dat) while being-???-ed (dat) the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:11 Pwt_15:11_1 Pwt_15:11_2 Pwt_15:11_3 Pwt_15:11_4 Pwt_15:11_5 Pwt_15:11_6 Pwt_15:11_7 Pwt_15:11_8 Pwt_15:11_9 Pwt_15:11_10 Pwt_15:11_11 Pwt_15:11_12 Pwt_15:11_13 Pwt_15:11_14 Pwt_15:11_15 Pwt_15:11_16 Pwt_15:11_17 Pwt_15:11_18 Pwt_15:11_19 Pwt_15:11_20 Pwt_15:11_21 Pwt_15:11_22 Pwt_15:11_23 Pwt_15:11_24 Pwt_15:11_25 Pwt_15:11_26 Pwt_15:11_27 Pwt_15:11_28 Pwt_15:11_29 Pwt_15:11_30 Pwt_15:11_31 Pwt_15:11_32 Pwt_15:11_33 Pwt_15:11_34 Pwt_15:11_35 Pwt_15:11_36
Pwt:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:12 Ἐὰν δὲ πραθῇ σοι ὁ ἀδελφός σου ὁ Εβραῖος ἢ ἡ Εβραία, δουλεύσει σοι ἓξ ἔτη, καὶ τῷ ἑβδόμῳ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ.
Pwt:15:12 And if thy brother or sister, a Hebrew man or a Hebrew woman, be sold to thee, he shall serve thee six years, and in the seventh year thou shalt send him out free from thee. (Deuteronomy 15:12 Brenton)
Pwt:15:12 Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie. (Pwt 15:12 BT_4)
Pwt:15:12 Ἐὰν δὲ πραθῇ σοι ἀδελφός σου Εβραῖος Εβραία, δουλεύσει σοι ἓξ ἔτη, καὶ τῷ ἑβδόμῳ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ.
Pwt:15:12 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἑβραῖος, -ου, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό   δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By sprzedawać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Brat Ty; twój/twój(sg) Hebrajski Albo By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sześć Rok I też, nawet, mianowicie Siódmy Do ??? On/ona/to/to samo Uwalniany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:12 *)ea\n de\ praTE=| soi o( a)delfo/s sou o( *ebrai=os E)\ E( *ebrai/a, douleu/sei soi e(\X e)/tE, kai\ tO=| e(bdo/mO| e)Xapostelei=s au)to\n e)leu/Teron a)po\ sou=.
Pwt:15:12 ean de praTE soi ho adelfos su ho ebraios E hE ebraia, duleusei soi heX etE, kai tO hebdomO eXaposteleis auton eleuTeron apo su.
Pwt:15:12 C x VC_APS3S RP_DS RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM A1A_NSM C RA_NSF A1A_NSF VF_FAI3S RP_DS M N3E_APN C RA_DSN A1_DSN VF2_FAI2S RD_ASM A1A_ASM P RP_GS
Pwt:15:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sell you; your/yours(sg); to rub worn, rub the brother you; your/yours(sg) the Hebrew or the ć to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub six year and also, even, namely the seventh to ??? he/she/it/same liberated from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Pwt:15:12 if-ever Yet he/she/it-should-be-SELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Hebrew (nom) or the (nom)   he/she/it-will-OBEY, you(sg)-will-be-OBEY-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) six years (nom|acc|voc) and the (dat) seventh (dat) you(sg)-will-??? him/it/same (acc) liberated ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:12 Pwt_15:12_1 Pwt_15:12_2 Pwt_15:12_3 Pwt_15:12_4 Pwt_15:12_5 Pwt_15:12_6 Pwt_15:12_7 Pwt_15:12_8 Pwt_15:12_9 Pwt_15:12_10 Pwt_15:12_11 Pwt_15:12_12 Pwt_15:12_13 Pwt_15:12_14 Pwt_15:12_15 Pwt_15:12_16 Pwt_15:12_17 Pwt_15:12_18 Pwt_15:12_19 Pwt_15:12_20 Pwt_15:12_21 Pwt_15:12_22 Pwt_15:12_23 Pwt_15:12_24
Pwt:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:13 ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ, οὐκ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν κενόν·
Pwt:15:13 And when thou shalt send him out free from thee, thou shalt not send him out empty. (Deuteronomy 15:13 Brenton)
Pwt:15:13 Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. (Pwt 15:13 BT_4)
Pwt:15:13 ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ, οὐκ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν κενόν·
Pwt:15:13 ὅταν (ὅτε ἄν) δέ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κενός -ή -όν
Pwt:15:13 Ilekroć zaś Do ??? On/ona/to/to samo Uwalniany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Do ??? On/ona/to/to samo Pusty/pozbawiony
Pwt:15:13 o(/tan de\ e)Xaposte/llE|s au)to\n e)leu/Teron a)po\ sou=, ou)k e)Xapostelei=s au)to\n keno/n·
Pwt:15:13 hotan de eXapostellEs auton eleuTeron apo su, uk eXaposteleis auton kenon·
Pwt:15:13 D x V1_PAS2S RD_ASM A1A_ASM P RP_GS D VF2_FAI2S RD_ASM A1_ASM
Pwt:15:13 whenever δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? he/she/it/same liberated from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to ??? he/she/it/same empty/devoid
Pwt:15:13 whenever Yet you(sg)-should-be-???-ing him/it/same (acc) liberated ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-??? him/it/same (acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:15:13 Pwt_15:13_1 Pwt_15:13_2 Pwt_15:13_3 Pwt_15:13_4 Pwt_15:13_5 Pwt_15:13_6 Pwt_15:13_7 Pwt_15:13_8 Pwt_15:13_9 Pwt_15:13_10 Pwt_15:13_11
Pwt:15:13 x x x x x x x x x x x
Pwt:15:14 ἐφόδιον ἐφοδιάσεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν προβάτων σου καὶ ἀπὸ τοῦ σίτου σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου· καθὰ εὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου, δώσεις αὐτῷ.
Pwt:15:14 Thou shalt give him provision for the way from thy flock, and from thy corn, and from thy wine; as the Lord thy God has blessed thee, thou shalt give to him. (Deuteronomy 15:14 Brenton)
Pwt:15:14 Podarujesz mu cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w czym Pan, Bóg twój, tobie pobłogosławił. (Pwt 15:14 BT_4)
Pwt:15:14 ἐφόδιον ἐφοδιάσεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν προβάτων σου καὶ ἀπὸ τοῦ σίτου σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου· καθὰ εὐλόγησέν σε κύριος θεός σου, δώσεις αὐτῷ.
Pwt:15:14     αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθά (καθ’ ἅ) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:15:14 On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tłocznia do wina Ty; twój/twój(sg) Stosownie do którego By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać On/ona/to/to samo
Pwt:15:14 e)fo/dion e)fodia/seis au)to\n a)po\ tO=n proba/tOn sou kai\ a)po\ tou= si/tou sou kai\ a)po\ tE=s lEnou= sou· kaTa\ eu)lo/gEse/n se ku/rios o( Teo/s sou, dO/seis au)tO=|.
Pwt:15:14 efodion efodiaseis auton apo tOn probatOn su kai apo tu situ su kai apo tEs lEnu su· kaTa eulogEsen se kyrios ho Teos su, dOseis autO.
Pwt:15:14 N2N_ASN VF_FAI2S RD_ASM P RA_GPN N2N_GPN RP_GS C P RA_GSM N2_GSM RP_GS C P RA_GSF N2_GSF RP_GS D VA_AAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FAI2S RD_DSM
Pwt:15:14 ć ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the winepress you; your/yours(sg) according to which to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give he/she/it/same
Pwt:15:14     him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) wheat/grain (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) winepress (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) according to which he/she/it-BLESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GIVE him/it/same (dat)
Pwt:15:14 Pwt_15:14_1 Pwt_15:14_2 Pwt_15:14_3 Pwt_15:14_4 Pwt_15:14_5 Pwt_15:14_6 Pwt_15:14_7 Pwt_15:14_8 Pwt_15:14_9 Pwt_15:14_10 Pwt_15:14_11 Pwt_15:14_12 Pwt_15:14_13 Pwt_15:14_14 Pwt_15:14_15 Pwt_15:14_16 Pwt_15:14_17 Pwt_15:14_18 Pwt_15:14_19 Pwt_15:14_20 Pwt_15:14_21 Pwt_15:14_22 Pwt_15:14_23 Pwt_15:14_24 Pwt_15:14_25 Pwt_15:14_26
Pwt:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:15 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐλυτρώσατό σε κύριος ὁ θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:15:15 And thou shalt remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee from thence; therefore I charge thee to do this thing. (Deuteronomy 15:15 Brenton)
Pwt:15:15 Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz. (Pwt 15:15 BT_4)
Pwt:15:15 καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐλυτρώσατό σε κύριος θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Pwt:15:15 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι οἰκέτης, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ·θεν διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:15:15 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Rodziny niewolnik By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Stamtąd Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zalecać rozkaz By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:15:15 kai\ mnEsTE/sE| o(/ti oi)ke/tEs E)=sTa e)n gE=| *ai)gu/ptou kai\ e)lutrO/sato/ se ku/rios o( Teo/s sou e)kei=Ten· dia\ tou=to e)gO/ soi e)nte/llomai poiei=n to\ r(E=ma tou=to.
Pwt:15:15 kai mnEsTEsE hoti oiketEs EsTa en gE aigyptu kai elytrOsato se kyrios ho Teos su ekeiTen· dia tuto egO soi entellomai poiein to rEma tuto.
Pwt:15:15 C VS_FPI2S C N1M_NSM V9_IAI2S P N1_DSF N2_GSF C VAI_AMI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS D P RD_ASN RP_NS RP_DS V1_PMI1S V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Pwt:15:15 and also, even, namely to remember/become mindful of because/that household slave to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) from there because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enjoin command to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:15:15 and you(sg)-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because/that household slave (nom) you(sg)-were (classical) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (gen) and he/she/it-was-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) from there because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-being-ENJOIN-ed to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Pwt:15:15 Pwt_15:15_1 Pwt_15:15_2 Pwt_15:15_3 Pwt_15:15_4 Pwt_15:15_5 Pwt_15:15_6 Pwt_15:15_7 Pwt_15:15_8 Pwt_15:15_9 Pwt_15:15_10 Pwt_15:15_11 Pwt_15:15_12 Pwt_15:15_13 Pwt_15:15_14 Pwt_15:15_15 Pwt_15:15_16 Pwt_15:15_17 Pwt_15:15_18 Pwt_15:15_19 Pwt_15:15_20 Pwt_15:15_21 Pwt_15:15_22 Pwt_15:15_23 Pwt_15:15_24 Pwt_15:15_25
Pwt:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:16 ἐὰν δὲ λέγῃ πρὸς σέ Οὐκ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἠγάπηκέν σε καὶ τὴν οἰκίαν σου, ὅτι εὖ αὐτῷ ἐστιν παρὰ σοί,
Pwt:15:16 And if he should say to thee, I will not go out from thee, because he continues to love thee and thy house, because he is well with thee; (Deuteronomy 15:16 Brenton)
Pwt:15:16 Jeśli on ci powie: «Nie pójdę od ciebie», bo miłuje ciebie i dom twój, gdyż dobrze mu u ciebie - (Pwt 15:16 BT_4)
Pwt:15:16 ἐὰν δὲ λέγῃ πρὸς σέ Οὐκ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἠγάπηκέν σε καὶ τὴν οἰκίαν σου, ὅτι εὖ αὐτῷ ἐστιν παρὰ σοί,
Pwt:15:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι εὖ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Pwt:15:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Dobrze w spokoju On/ona/to/to samo By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Pwt:15:16 e)a\n de\ le/gE| pro\s se/ *ou)k e)Xeleu/somai a)po\ sou=, o(/ti E)ga/pEke/n se kai\ tE\n oi)ki/an sou, o(/ti eu)= au)tO=| e)stin para\ soi/,
Pwt:15:16 ean de legE pros se uk eXeleusomai apo su, hoti EgapEken se kai tEn oikian su, hoti eu autO estin para soi,
Pwt:15:16 C x V1_PAS3S P RP_AS D VF_FMI1S P RP_GS C VX_XAI3S RP_AS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS C D RD_DSM V9_PAI3S P RP_DS
Pwt:15:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) because/that to love you; your/yours(sg) and also, even, namely the house you; your/yours(sg) because/that well at ease he/she/it/same to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Pwt:15:16 if-ever Yet you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed, he/she/it-should-be-SAY/TELL-ing, you(sg)-should-be-being-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not I-will-be-COME-ed-OUT away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-has-LOVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that well him/it/same (dat) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Pwt:15:16 Pwt_15:16_1 Pwt_15:16_2 Pwt_15:16_3 Pwt_15:16_4 Pwt_15:16_5 Pwt_15:16_6 Pwt_15:16_7 Pwt_15:16_8 Pwt_15:16_9 Pwt_15:16_10 Pwt_15:16_11 Pwt_15:16_12 Pwt_15:16_13 Pwt_15:16_14 Pwt_15:16_15 Pwt_15:16_16 Pwt_15:16_17 Pwt_15:16_18 Pwt_15:16_19 Pwt_15:16_20 Pwt_15:16_21 Pwt_15:16_22
Pwt:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:17 καὶ λήμψῃ τὸ ὀπήτιον καὶ τρυπήσεις τὸ ὠτίον αὐτοῦ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἔσται σοι οἰκέτης εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ τὴν παιδίσκην σου ποιήσεις ὡσαύτως.
Pwt:15:17 then thou shalt take an awl, and bore his ear through to the door, and he shall be thy servant for ever; and in like manner shalt thou do to thy maid-servant. (Deuteronomy 15:17 Brenton)
Pwt:15:17 weźmiesz szydło, przekłujesz mu ucho przyłożywszy je do drzwi, i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Z niewolnicą postąpisz tak samo. (Pwt 15:17 BT_4)
Pwt:15:17 καὶ λήμψῃ τὸ ὀπήτιον καὶ τρυπήσεις τὸ ὠτίον αὐτοῦ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἔσται σοι οἰκέτης εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ τὴν παιδίσκην σου ποιήσεις ὡσαύτως.
Pwt:15:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οἰκέτης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)
Pwt:15:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Ucho On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Rodziny niewolnik Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) Robienie/robienie; by czynić/rób Podobnie
Pwt:15:17 kai\ lE/mPSE| to\ o)pE/tion kai\ trupE/seis to\ O)ti/on au)tou= pro\s tE\n Tu/ran, kai\ e)/stai soi oi)ke/tEs ei)s to\n ai)O=na· kai\ tE\n paidi/skEn sou poiE/seis O(sau/tOs.
Pwt:15:17 kai lEmPSE to opEtion kai trypEseis to Otion autu pros tEn Tyran, kai estai soi oiketEs eis ton aiOna· kai tEn paidiskEn su poiEseis hOsautOs.
Pwt:15:17 C VF_FMI2S RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1A_ASF C VF_FMI3S RP_DS N1M_NSM P RA_ASM N3W_ASM C RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FAI2S D
Pwt:15:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely ć the ear he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the door gate and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub household slave into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the slave girl you; your/yours(sg) doing/making; to do/make likewise
Pwt:15:17 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc)   and   the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) household slave (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) and the (acc) slave girl (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE likewise
Pwt:15:17 Pwt_15:17_1 Pwt_15:17_2 Pwt_15:17_3 Pwt_15:17_4 Pwt_15:17_5 Pwt_15:17_6 Pwt_15:17_7 Pwt_15:17_8 Pwt_15:17_9 Pwt_15:17_10 Pwt_15:17_11 Pwt_15:17_12 Pwt_15:17_13 Pwt_15:17_14 Pwt_15:17_15 Pwt_15:17_16 Pwt_15:17_17 Pwt_15:17_18 Pwt_15:17_19 Pwt_15:17_20 Pwt_15:17_21 Pwt_15:17_22 Pwt_15:17_23 Pwt_15:17_24 Pwt_15:17_25
Pwt:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:18 οὐ σκληρὸν ἔσται ἐναντίον σου ἐξαποστελλομένων αὐτῶν ἐλευθέρων ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ ἐδούλευσέν σοι ἓξ ἔτη· καὶ εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς.
Pwt:15:18 It shall not seem hard to thee when they are sent out free from thee, because thy servant has served thee six years according to the annual hire of a hireling; so the Lord thy God shall bless thee in all things whatsoever thou mayest do. (Deuteronomy 15:18 Brenton)
Pwt:15:18 Niech ci się to przykrym nie wydaje, że wypuszczasz go wolno od siebie, gdyż służąc ci przez sześć lat, jest wart podwójnej zapłaty najemnika, a Pan będzie ci błogosławił we wszystkim, co uczynisz. (Pwt 15:18 BT_4)
Pwt:15:18 οὐ σκληρὸν ἔσται ἐναντίον σου ἐξαποστελλομένων αὐτῶν ἐλευθέρων ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ ἐδούλευσέν σοι ἓξ ἔτη· καὶ εὐλογήσει σε κύριος θεός σου ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς.
Pwt:15:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σκληρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι   μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕξ ἔτο·ς, -ους, τό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:15:18 ??? Przed przydechem mocnym Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Do ??? On/ona/to/to samo Uwalniany; by uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Najemnik; najmowany By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sześć Rok I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By czynić/rób
Pwt:15:18 ou) sklEro\n e)/stai e)nanti/on sou e)Xapostellome/nOn au)tO=n e)leuTe/rOn a)po\ sou=, o(/ti e)fe/tion misTo\n tou= misTOtou= e)dou/leuse/n soi e(\X e)/tE· kai\ eu)logE/sei se ku/rios o( Teo/s sou e)n pa=sin, oi(=s e)a\n poiE=|s.
Pwt:15:18 u sklEron estai enantion su eXapostellomenOn autOn eleuTerOn apo su, hoti efetion misTon tu misTOtu eduleusen soi heX etE· kai eulogEsei se kyrios ho Teos su en pasin, hois ean poiEs.
Pwt:15:18 D A1A_NSN VF_FMI3S P RP_GS V1_PMPGPM RD_GPM A1A_GPM P RP_GS C A1A_ASM N2_ASM RA_GSM A1_GSM VAI_AAI3S RP_DS M N3E_APN C VF_FAI3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_DPM RR_DPM C V2_PAS2S
Pwt:15:18 οὐχ before rough breathing hard rigid, stiff to be in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to ??? he/she/it/same liberated; to liberate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) because/that ć just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the hireling; hired to obey to be a slave, serve you; your/yours(sg); to rub worn, rub six year and also, even, namely to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to do/make
Pwt:15:18 not hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-???-ed (gen) them/same (gen) liberated ([Adj] gen); while LIBERATE-ing (nom) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that   just recompense (acc) the (gen) hireling (gen); hired ([Adj] gen) he/she/it-OBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) six years (nom|acc|voc) and he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) if-ever you(sg)-should-be-DO/MAKE-ing
Pwt:15:18 Pwt_15:18_1 Pwt_15:18_2 Pwt_15:18_3 Pwt_15:18_4 Pwt_15:18_5 Pwt_15:18_6 Pwt_15:18_7 Pwt_15:18_8 Pwt_15:18_9 Pwt_15:18_10 Pwt_15:18_11 Pwt_15:18_12 Pwt_15:18_13 Pwt_15:18_14 Pwt_15:18_15 Pwt_15:18_16 Pwt_15:18_17 Pwt_15:18_18 Pwt_15:18_19 Pwt_15:18_20 Pwt_15:18_21 Pwt_15:18_22 Pwt_15:18_23 Pwt_15:18_24 Pwt_15:18_25 Pwt_15:18_26 Pwt_15:18_27 Pwt_15:18_28 Pwt_15:18_29 Pwt_15:18_30 Pwt_15:18_31
Pwt:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:19 Πᾶν πρωτότοκον, ὃ ἐὰν τεχθῇ ἐν τοῖς βουσίν σου καὶ ἐν τοῖς προβάτοις σου, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐκ ἐργᾷ ἐν τῷ πρωτοτόκῳ μόσχῳ σου καὶ οὐ μὴ κείρῃς τὸ πρωτότοκον τῶν προβάτων σου·
Pwt:15:19 Every first-born that shall be born among thy kine and thy sheep, thou shalt sanctify the males to the Lord thy God; thou shalt not work with thy first-born calf, and thou shalt not shear the first-born of thy sheep. (Deuteronomy 15:19 Brenton)
Pwt:15:19 Masz poświęcić Panu, Bogu swemu, każdego pierworodnego samca, który się urodzi z większego lub mniejszego bydła. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z cielców i nie będziesz strzygł pierworodnego swej owcy. (Pwt 15:19 BT_4)
Pwt:15:19 Πᾶν πρωτότοκον, ἐὰν τεχθῇ ἐν τοῖς βουσίν σου καὶ ἐν τοῖς προβάτοις σου, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐκ ἐργᾷ ἐν τῷ πρωτοτόκῳ μόσχῳ σου καὶ οὐ μὴ κείρῃς τὸ πρωτότοκον τῶν προβάτων σου·
Pwt:15:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον μόσχος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By rodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wół Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród firstborn Cielęcia/wół Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By ciąć firstborn Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:19 *pa=n prOto/tokon, o(\ e)a\n teCHTE=| e)n toi=s bousi/n sou kai\ e)n toi=s proba/tois sou, ta\ a)rsenika/, a(gia/seis kuri/O| tO=| TeO=| sou· ou)k e)rga=| e)n tO=| prOtoto/kO| mo/sCHO| sou kai\ ou) mE\ kei/rE|s to\ prOto/tokon tO=n proba/tOn sou·
Pwt:15:19 pan prOtotokon, ho ean teCHTE en tois busin su kai en tois probatois su, ta arsenika, hagiaseis kyriO tO TeO su· uk erga en tO prOtotokO mosCHO su kai u mE keirEs to prOtotokon tOn probatOn su·
Pwt:15:19 A3_NSN A1B_NSN RR_NSN C VQ_APS3S P RA_DPM N3_DPM RP_GS C P RA_DPN N2N_DPN RP_GS RA_APN A1_APN VF_FAI2S N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS D VF2_FMI2S P RA_DSM A1B_DSM N2_DSM RP_GS C D D VA_AAS2S RA_ASN A1B_ASN RA_GPN N2N_GPN RP_GS
Pwt:15:19 every all, each, every, the whole of firstborn who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ox you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg) the ć to consecrate sanctify, hallow, become holy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the firstborn calf/ox you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to shear the firstborn the sheep (sheepfold) you; your/yours(sg)
Pwt:15:19 every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-GIVE-ed-BIRTH in/among/by (+dat) the (dat) oxen (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) sheep (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc)   you(sg)-will-CONSECRATE lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) firstborn ([Adj] dat) calf/ox (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not not you(sg)-should-be-SHEAR-ing, you(sg)-should-SHEAR the (nom|acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:19 Pwt_15:19_1 Pwt_15:19_2 Pwt_15:19_3 Pwt_15:19_4 Pwt_15:19_5 Pwt_15:19_6 Pwt_15:19_7 Pwt_15:19_8 Pwt_15:19_9 Pwt_15:19_10 Pwt_15:19_11 Pwt_15:19_12 Pwt_15:19_13 Pwt_15:19_14 Pwt_15:19_15 Pwt_15:19_16 Pwt_15:19_17 Pwt_15:19_18 Pwt_15:19_19 Pwt_15:19_20 Pwt_15:19_21 Pwt_15:19_22 Pwt_15:19_23 Pwt_15:19_24 Pwt_15:19_25 Pwt_15:19_26 Pwt_15:19_27 Pwt_15:19_28 Pwt_15:19_29 Pwt_15:19_30 Pwt_15:19_31 Pwt_15:19_32 Pwt_15:19_33 Pwt_15:19_34 Pwt_15:19_35 Pwt_15:19_36 Pwt_15:19_37
Pwt:15:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:20 ἔναντι κυρίου φάγῃ αὐτὸ ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου, σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
Pwt:15:20 Thou shalt eat it before the Lord year by year in the place which the Lord thy God shall choose, thou and thy house. (Deuteronomy 15:20 Brenton)
Pwt:15:20 Spożyjesz je, ty i twój dom w obliczu Pana, Boga twego, rokrocznie w miejscu, które sobie obierze Pan. (Pwt 15:20 BT_4)
Pwt:15:20 ἔναντι κυρίου φάγῃ αὐτὸ ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ ἐν τῷ τόπῳ, ἐὰν ἐκλέξηται κύριος θεός σου, σὺ καὶ οἶκός σου.
Pwt:15:20 ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐκ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:20 Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By jeść On/ona/to/to samo Rok Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ty I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:20 e)/nanti kuri/ou fa/gE| au)to\ e)niauto\n e)X e)niautou= e)n tO=| to/pO|, O(=| e)a\n e)kle/XEtai ku/rios o( Teo/s sou, su\ kai\ o( oi)=ko/s sou.
Pwt:15:20 enanti kyriu fagE auto eniauton eX eniautu en tO topO, hO ean ekleXEtai kyrios ho Teos su, sy kai ho oikos su.
Pwt:15:20 P N2_GSM VF_FMI2S RD_ASN N2_ASM P N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM C VA_AMS3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RP_NS C RA_NSM N2_NSM RP_GS
Pwt:15:20 before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to eat he/she/it/same year out of (+gen) ἐξ before vowels year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) you and also, even, namely the house you; your/yours(sg)
Pwt:15:20 before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed it/same (nom|acc) year (acc) out of (+gen) year (gen) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) and the (nom) house (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:20 Pwt_15:20_1 Pwt_15:20_2 Pwt_15:20_3 Pwt_15:20_4 Pwt_15:20_5 Pwt_15:20_6 Pwt_15:20_7 Pwt_15:20_8 Pwt_15:20_9 Pwt_15:20_10 Pwt_15:20_11 Pwt_15:20_12 Pwt_15:20_13 Pwt_15:20_14 Pwt_15:20_15 Pwt_15:20_16 Pwt_15:20_17 Pwt_15:20_18 Pwt_15:20_19 Pwt_15:20_20 Pwt_15:20_21 Pwt_15:20_22
Pwt:15:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:21 ἐὰν δὲ ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, χωλὸν ἢ τυφλὸν ἢ καὶ πᾶς μῶμος πονηρός, οὐ θύσεις αὐτὸ κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Pwt:15:21 And if there be in it a blemish, if it be lame or blind, an evil blemish, thou shalt not sacrifice it to the Lord thy God. (Deuteronomy 15:21 Brenton)
Pwt:15:21 Jeśli będzie miało jakąś skazę - będzie kulawe, ślepe - lub jakąkolwiek inną skazę, nie złożysz go na ofiarę dla Pana, Boga swego; (Pwt 15:21 BT_4)
Pwt:15:21 ἐὰν δὲ ἐν αὐτῷ μῶμος, χωλὸν τυφλὸν καὶ πᾶς μῶμος πονηρός, οὐ θύσεις αὐτὸ κυρίῳ τῷ θεῷ σου·
Pwt:15:21 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ χωλός -ή -όν ἤ[1] τυφλός -ή -όν ἤ[1] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μῶμος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:15:21 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego Albo Ślepy Albo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wada Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ??? Przed przydechem mocnym By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:15:21 e)a\n de\ E)=| e)n au)tO=| mO=mos, CHOlo\n E)\ tuflo\n E)\ kai\ pa=s mO=mos ponEro/s, ou) Tu/seis au)to\ kuri/O| tO=| TeO=| sou·
Pwt:15:21 ean de E en autO mOmos, CHOlon E tyflon E kai pas mOmos ponEros, u Tyseis auto kyriO tO TeO su·
Pwt:15:21 C x V9_PAS3S P RD_DSN N2_NSM A1_NSN C A1_NSN C C A3_NSM N2_NSM A1A_NSM D VF_FAI2S RD_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Pwt:15:21 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish halt archaic for lame or blind or and also, even, namely every all, each, every, the whole of blemish wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος οὐχ before rough breathing to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:15:21 if-ever Yet he/she/it-should-be in/among/by (+dat) him/it/same (dat) blemish (nom) halt ([Adj] acc, nom|acc|voc) or blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) or and every (nom|voc) blemish (nom) wicked ([Adj] nom) not you(sg)-will-SACRIFICE it/same (nom|acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:15:21 Pwt_15:21_1 Pwt_15:21_2 Pwt_15:21_3 Pwt_15:21_4 Pwt_15:21_5 Pwt_15:21_6 Pwt_15:21_7 Pwt_15:21_8 Pwt_15:21_9 Pwt_15:21_10 Pwt_15:21_11 Pwt_15:21_12 Pwt_15:21_13 Pwt_15:21_14 Pwt_15:21_15 Pwt_15:21_16 Pwt_15:21_17 Pwt_15:21_18 Pwt_15:21_19 Pwt_15:21_20 Pwt_15:21_21
Pwt:15:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:22 ἐν ταῖς πόλεσίν σου φάγῃ αὐτό, ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται ὡς δορκάδα ἢ ἔλαφον·
Pwt:15:22 Thou shalt eat it in thy cities; the unclean in thee and the clean shall eat it in like manner, as the doe or the stag. (Deuteronomy 15:22 Brenton)
Pwt:15:22 spożyjesz je w swoim mieście. Czysty i nieczysty człowiek może je jeść, jak się je gazelę lub jelenia. (Pwt 15:22 BT_4)
Pwt:15:22 ἐν ταῖς πόλεσίν σου φάγῃ αὐτό, ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται ὡς δορκάδα ἔλαφον·
Pwt:15:22 ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὡς Δορκά[δ]ς, -άδος, ἡ ἤ[1]  
Pwt:15:22 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ty; twój/twój(sg) By jeść On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Czysty Podobnie By jeść Jak/jak ??? Albo
Pwt:15:22 e)n tai=s po/lesi/n sou fa/gE| au)to/, o( a)ka/Tartos e)n soi\ kai\ o( kaTaro\s O(sau/tOs e)/detai O(s dorka/da E)\ e)/lafon·
Pwt:15:22 en tais polesin su fagE auto, ho akaTartos en soi kai ho kaTaros hOsautOs edetai hOs dorkada E elafon·
Pwt:15:22 P RA_DPF N3I_DPF RP_GS VF_FMI2S RD_ASN RA_NSM A1B_NSM P RP_DS C RA_NSM A1A_NSM D VF_FMI3S C N3D_ASF C N2_ASM
Pwt:15:22 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city you; your/yours(sg) to eat he/she/it/same the unclean (impure) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the clean likewise to eat as/like ??? or ć
Pwt:15:22 in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed, he/she/it-should-EAT, you(sg)-should-be-EAT-ed it/same (nom|acc) the (nom) unclean ([Adj] nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (nom) clean ([Adj] nom) likewise he/she/it-will-be-EAT-ed as/like ??? (acc) or  
Pwt:15:22 Pwt_15:22_1 Pwt_15:22_2 Pwt_15:22_3 Pwt_15:22_4 Pwt_15:22_5 Pwt_15:22_6 Pwt_15:22_7 Pwt_15:22_8 Pwt_15:22_9 Pwt_15:22_10 Pwt_15:22_11 Pwt_15:22_12 Pwt_15:22_13 Pwt_15:22_14 Pwt_15:22_15 Pwt_15:22_16 Pwt_15:22_17 Pwt_15:22_18 Pwt_15:22_19
Pwt:15:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:15:23 πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖς αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Pwt:15:23 Only ye shall not eat the blood; thou shalt pour it out on the earth as water. (Deuteronomy 15:23 Brenton)
Pwt:15:23 Tylko krwi nie będziesz spożywał, ale jak wodę ją wylejesz na ziemię. (Pwt 15:23 BT_4)
Pwt:15:23 πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖς αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Pwt:15:23 πλήν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pwt:15:23 Z wyjątkiem Krew ??? Przed przydechem mocnym By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By wylewać się On/ona/to/to samo Jak/jak Woda
Pwt:15:23 plE\n to\ ai(=ma ou) fa/gesTe, e)pi\ tE\n gE=n e)kCHeei=s au)to\ O(s u(/dOr.
Pwt:15:23 plEn to haima u fagesTe, epi tEn gEn ekCHeeis auto hOs hydOr.
Pwt:15:23 D RA_ASN N3M_ASN D VF_FMI2P P RA_ASF N1_ASF VF2_FAI2S RD_ASN C N3_ASN
Pwt:15:23 except the blood οὐχ before rough breathing to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to pour out he/she/it/same as/like water
Pwt:15:23 except the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) not you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) you(sg)-are-POUR-ing-OUT, you(sg)-will-POUR-OUT it/same (nom|acc) as/like water (nom|acc|voc)
Pwt:15:23 Pwt_15:23_1 Pwt_15:23_2 Pwt_15:23_3 Pwt_15:23_4 Pwt_15:23_5 Pwt_15:23_6 Pwt_15:23_7 Pwt_15:23_8 Pwt_15:23_9 Pwt_15:23_10 Pwt_15:23_11 Pwt_15:23_12
Pwt:15:23 x x x x x x x x x x x x