Pwt:22:1 Μὴ ἰδὼν τὸν μόσχον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενα ἐν τῇ ὁδῷ ὑπερίδῃς αὐτά· ἀποστροφῇ ἀποστρέψεις αὐτὰ τῷ ἀδελφῷ σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ.
Pwt:22:1 When thou seest the calf of thy brother or his sheep wandering in the way, thou shalt not overlook them; thou shalt by all means turn them back to thy brother, and thou shalt restore them to him. (Deuteronomy 22:1 Brenton)
Pwt:22:1 Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. (Pwt 22:1 BT_4)
Pwt:22:1 Μὴ ἰδὼν τὸν μόσχον τοῦ ἀδελφοῦ σου τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενα ἐν τῇ ὁδῷ ὑπερίδῃς αὐτά· ἀποστροφῇ ἀποστρέψεις αὐτὰ τῷ ἀδελφῷ σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ.
Pwt:22:1 μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:1 Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cielęcia/wół Brat Ty; twój/twój(sg) Albo Owca (sheepfold) On/ona/to/to samo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By przeoczać {By górować} On/ona/to/to samo By odwracać się od On/ona/to/to samo Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo
Pwt:22:1 *mE\ i)dO\n to\n mo/sCHon tou= a)delfou= sou E)\ to\ pro/baton au)tou= planO/mena e)n tE=| o(dO=| u(peri/dE|s au)ta/· a)postrofE=| a)postre/PSeis au)ta\ tO=| a)delfO=| sou kai\ a)podO/seis au)tO=|.
Pwt:22:1 mE idOn ton mosCHon tu adelfu su E to probaton autu planOmena en tE hodO hyperidEs auta· apostrofE apostrePSeis auta tO adelfO su kai apodOseis autO.
Pwt:22:1 D VB_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM V3_PMPAPN P RA_DSF N2_DSF VB_AAS2S RD_APN N1_DSF VF_FAI2S RD_APN RA_DSM N2_DSM RP_GS C VF_FAI2S RD_DSM
Pwt:22:1 not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the calf/ox the brother you; your/yours(sg) or the sheep (sheepfold) he/she/it/same to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road to overlook he/she/it/same ć to turn away from he/she/it/same the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Pwt:22:1 not upon SEE-ing (nom) the (acc) calf/ox (acc) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) him/it/same (gen) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) you(sg)-should-OVERLOOK they/them/same (nom|acc)   you(sg)-will-TURN-AWAY-FROM they/them/same (nom|acc) the (dat) brother (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GIVE BACK him/it/same (dat)
Pwt:22:1 Pwt_22:1_1 Pwt_22:1_2 Pwt_22:1_3 Pwt_22:1_4 Pwt_22:1_5 Pwt_22:1_6 Pwt_22:1_7 Pwt_22:1_8 Pwt_22:1_9 Pwt_22:1_10 Pwt_22:1_11 Pwt_22:1_12 Pwt_22:1_13 Pwt_22:1_14 Pwt_22:1_15 Pwt_22:1_16 Pwt_22:1_17 Pwt_22:1_18 Pwt_22:1_19 Pwt_22:1_20 Pwt_22:1_21 Pwt_22:1_22 Pwt_22:1_23 Pwt_22:1_24 Pwt_22:1_25 Pwt_22:1_26
Pwt:22:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:2 ἐὰν δὲ μὴ ἐγγίζῃ ὁ ἀδελφός σου πρὸς σὲ μηδὲ ἐπίστῃ αὐτόν, συνάξεις αὐτὰ ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου, καὶ ἔσται μετὰ σοῦ, ἕως ἂν ζητήσῃ αὐτὰ ὁ ἀδελφός σου, καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ.
Pwt:22:2 And if thy brother do not come nigh thee, and thou dost not know him, thou shalt bring it into thy house within; and it shall be with thee until thy brother shall seek them, and thou shalt restore them to him. (Deuteronomy 22:2 Brenton)
Pwt:22:2 Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat i wtedy mu je oddasz. (Pwt 22:2 BT_4)
Pwt:22:2 ἐὰν δὲ μὴ ἐγγίζῃ ἀδελφός σου πρὸς σὲ μηδὲ ἐπίστῃ αὐτόν, συνάξεις αὐτὰ ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου, καὶ ἔσται μετὰ σοῦ, ἕως ἂν ζητήσῃ αὐτὰ ἀδελφός σου, καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ.
Pwt:22:2 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:2 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Brat Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By ulegać odroczeniu; by wiedzieć On/ona/to/to samo By zbierać się razem On/ona/to/to samo By ubierać pokrywać się, kładziony na {wdziewany} odzieży, ubieraj się Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By szukać On/ona/to/to samo Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo
Pwt:22:2 e)a\n de\ mE\ e)ggi/DZE| o( a)delfo/s sou pro\s se\ mEde\ e)pi/stE| au)to/n, suna/Xeis au)ta\ e)/ndon ei)s tE\n oi)ki/an sou, kai\ e)/stai meta\ sou=, e(/Os a)/n DZEtE/sE| au)ta\ o( a)delfo/s sou, kai\ a)podO/seis au)tO=|.
Pwt:22:2 ean de mE engiDZE ho adelfos su pros se mEde epistE auton, synaXeis auta endon eis tEn oikian su, kai estai meta su, heOs an DZEtEsE auta ho adelfos su, kai apodOseis autO.
Pwt:22:2 C x D V1_PAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_AS C V6_PMS2S RD_ASM VF_FAI2S RD_APN D P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VF_FMI3S P RP_GS C x VA_AAS3S RD_APN RA_NSM N2_NSM RP_GS C VF_FAI2S RD_DSM
Pwt:22:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the brother you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to stand over; to know he/she/it/same to gather together he/she/it/same to clothe to cover oneself, put on clothing, dress into (+acc) the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) until; dawn ever (if ever) to seek he/she/it/same the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same
Pwt:22:2 if-ever Yet not you(sg)-are-being-NEAR-ed, he/she/it-should-be-NEAR-ing, you(sg)-should-be-being-NEAR-ed the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor; Mede (voc) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed him/it/same (acc) you(sg)-will-GATHER TOGETHER they/them/same (nom|acc) upon CLOTHE-ing (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever you(sg)-will-be-SEEK-ed, he/she/it-should-SEEK, you(sg)-should-be-SEEK-ed they/them/same (nom|acc) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-GIVE BACK him/it/same (dat)
Pwt:22:2 Pwt_22:2_1 Pwt_22:2_2 Pwt_22:2_3 Pwt_22:2_4 Pwt_22:2_5 Pwt_22:2_6 Pwt_22:2_7 Pwt_22:2_8 Pwt_22:2_9 Pwt_22:2_10 Pwt_22:2_11 Pwt_22:2_12 Pwt_22:2_13 Pwt_22:2_14 Pwt_22:2_15 Pwt_22:2_16 Pwt_22:2_17 Pwt_22:2_18 Pwt_22:2_19 Pwt_22:2_20 Pwt_22:2_21 Pwt_22:2_22 Pwt_22:2_23 Pwt_22:2_24 Pwt_22:2_25 Pwt_22:2_26 Pwt_22:2_27 Pwt_22:2_28 Pwt_22:2_29 Pwt_22:2_30 Pwt_22:2_31 Pwt_22:2_32 Pwt_22:2_33
Pwt:22:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:3 οὕτως ποιήσεις τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὅσα ἐὰν ἀπόληται παρ’ αὐτοῦ καὶ εὕρῃς· οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῖν. –
Pwt:22:3 Thus shalt thou do to his ass, and thus shalt thou do to his garment, and thus shalt thou do to every thing that thy brother has lost; whatsoever shall have been lost by him, and thou shalt have found, thou shalt not have power to overlook. (Deuteronomy 22:3 Brenton)
Pwt:22:3 Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez swego brata - z tym, co mu zginęło, a tyś odnalazł: nie możesz od tego się odwrócić. (Pwt 22:3 BT_4)
Pwt:22:3 οὕτως ποιήσεις τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὅσα ἐὰν ἀπόληται παρ’ αὐτοῦ καὶ εὕρῃς· οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῖν.
Pwt:22:3 οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-)  
Pwt:22:3 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Osła/osioł On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zniszczenie, zniszczenie Brat Ty; twój/twój(sg) Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By przeoczać {By górować}  
Pwt:22:3 ou(/tOs poiE/seis to\n o)/non au)tou= kai\ ou(/tOs poiE/seis to\ i(ma/tion au)tou= kai\ ou(/tOs poiE/seis kata\ pa=san a)pO/leian tou= a)delfou= sou, o(/sa e)a\n a)po/lEtai par’ au)tou= kai\ eu(/rE|s· ou) dunE/sE| u(peridei=n.
Pwt:22:3 hutOs poiEseis ton onon autu kai hutOs poiEseis to himation autu kai hutOs poiEseis kata pasan apOleian tu adelfu su, hosa ean apolEtai par’ autu kai heurEs· u dynEsE hyperidein.
Pwt:22:3 D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C D VF_FAI2S P A1S_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS A1_APN C VB_AMS3S P RD_GSM C VB_AAS2S D VF_FMI2S VB_AAN
Pwt:22:3 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the ass/donkey he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle annihilation, destruction the brother you; your/yours(sg) as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely to find οὐχ before rough breathing to able to overlook  
Pwt:22:3 thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (acc) ass/donkey (acc) him/it/same (gen) and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and thusly/like this doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) annihilation, destruction (acc) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-LOSE/DESTROY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and you(sg)-should-FIND not you(sg)-will-be-ABLE-ed to-OVERLOOK  
Pwt:22:3 Pwt_22:3_1 Pwt_22:3_2 Pwt_22:3_3 Pwt_22:3_4 Pwt_22:3_5 Pwt_22:3_6 Pwt_22:3_7 Pwt_22:3_8 Pwt_22:3_9 Pwt_22:3_10 Pwt_22:3_11 Pwt_22:3_12 Pwt_22:3_13 Pwt_22:3_14 Pwt_22:3_15 Pwt_22:3_16 Pwt_22:3_17 Pwt_22:3_18 Pwt_22:3_19 Pwt_22:3_20 Pwt_22:3_21 Pwt_22:3_22 Pwt_22:3_23 Pwt_22:3_24 Pwt_22:3_25 Pwt_22:3_26 Pwt_22:3_27 Pwt_22:3_28 Pwt_22:3_29 Pwt_22:3_30 Pwt_22:3_31
Pwt:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:4 οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου ἢ τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῇ ὁδῷ, μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς· ἀνιστῶν ἀναστήσεις μετ’ αὐτοῦ.
Pwt:22:4 Thou shalt not see the ass of thy brother, or his calf, fallen in the way: thou shalt not overlook them, thou shalt surely help him to raise them up. (Deuteronomy 22:4 Brenton)
Pwt:22:4 Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze - nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz. (Pwt 22:4 BT_4)
Pwt:22:4 οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῇ ὁδῷ, μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς· ἀνιστῶν ἀναστήσεις μετ’ αὐτοῦ.
Pwt:22:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ιστάω (by-form of ἀν·ίστημι) (αν+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:4 ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Osła/osioł Brat Ty; twój/twój(sg) Albo Cielęcia/wół On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Nie By przeoczać {By górować} On/ona/to/to samo Do ??? By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:22:4 ou)k o)/PSE| to\n o)/non tou= a)delfou= sou E)\ to\n mo/sCHon au)tou= peptOko/tas e)n tE=| o(dO=|, mE\ u(peri/dE|s au)tou/s· a)nistO=n a)nastE/seis met’ au)tou=.
Pwt:22:4 uk oPSE ton onon tu adelfu su E ton mosCHon autu peptOkotas en tE hodO, mE hyperidEs autus· anistOn anastEseis met’ autu.
Pwt:22:4 D VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_ASM N2_ASM RD_GSM VX_XAPAPM P RA_DSF N2_DSF D VB_AAS2S RD_APM V6_PAPNSM VF_FAI2S P RD_GSM
Pwt:22:4 οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ass/donkey the brother you; your/yours(sg) or the calf/ox he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road not to overlook he/she/it/same to ??? to stand up put up, raise, resurrect after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:22:4 not you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed the (acc) ass/donkey (acc) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (acc) calf/ox (acc) him/it/same (gen) having FALL-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) not you(sg)-should-OVERLOOK them/same (acc) I-was-???-ing, they-were-???-ing, while ???-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-STand-UP after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:22:4 Pwt_22:4_1 Pwt_22:4_2 Pwt_22:4_3 Pwt_22:4_4 Pwt_22:4_5 Pwt_22:4_6 Pwt_22:4_7 Pwt_22:4_8 Pwt_22:4_9 Pwt_22:4_10 Pwt_22:4_11 Pwt_22:4_12 Pwt_22:4_13 Pwt_22:4_14 Pwt_22:4_15 Pwt_22:4_16 Pwt_22:4_17 Pwt_22:4_18 Pwt_22:4_19 Pwt_22:4_20 Pwt_22:4_21 Pwt_22:4_22
Pwt:22:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:5 Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα.
Pwt:22:5 The apparel of a man shall not be on a woman, neither shall a man put on a woman's dress; for every one that does these things is an abomination to the Lord thy God. (Deuteronomy 22:5 Brenton)
Pwt:22:5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego. (Pwt 22:5 BT_4)
Pwt:22:5 Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα.
Pwt:22:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ στολή, -ῆς, ἡ γυναικεῖος -α -ον ὅτι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:22:5 ??? Przed przydechem mocnym By być Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By ubierać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szyku uniform, kostium, prośba Kobiecy (żona) Ponieważ/tamto Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:22:5 *ou)k e)/stai skeu/E a)ndro\s e)pi\ gunaiki/, ou)de\ mE\ e)ndu/sEtai a)nE\r stolE\n gunaikei/an, o(/ti bde/lugma kuri/O| tO=| TeO=| sou/ e)stin pa=s poiO=n tau=ta.
Pwt:22:5 uk estai skeuE andros epi gynaiki, ude mE endysEtai anEr stolEn gynaikeian, hoti bdelygma kyriO tO TeO su estin pas poiOn tauta.
Pwt:22:5 D VF_FMI3S N3E_NPN N3_GSM P N3K_DSF C D VA_AMS3S N3_NSM N1_ASF A1A_ASF C N3M_ASN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS V9_PAI3S A3_NSM V2_PAPNSM RD_APN
Pwt:22:5 οὐχ before rough breathing to be vessel; vessel hardware, utensils, implement man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing woman/wife οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to clothe man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". array uniform, costume, suit feminine (wife) because/that abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to be every all, each, every, the whole of what kind; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:22:5 not he/she/it-will-be vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) man, husband (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) woman/wife (dat) neither/nor not he/she/it-should-be-CLOTHE-ed man, husband (nom) array (acc) feminine ([Adj] acc) because/that abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is every (nom|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) these (nom|acc)
Pwt:22:5 Pwt_22:5_1 Pwt_22:5_2 Pwt_22:5_3 Pwt_22:5_4 Pwt_22:5_5 Pwt_22:5_6 Pwt_22:5_7 Pwt_22:5_8 Pwt_22:5_9 Pwt_22:5_10 Pwt_22:5_11 Pwt_22:5_12 Pwt_22:5_13 Pwt_22:5_14 Pwt_22:5_15 Pwt_22:5_16 Pwt_22:5_17 Pwt_22:5_18 Pwt_22:5_19 Pwt_22:5_20 Pwt_22:5_21 Pwt_22:5_22
Pwt:22:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:6 Ἐὰν δὲ συναντήσῃς νοσσιᾷ ὀρνέων πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἢ ἐπὶ παντὶ δένδρει ἢ ἐπὶ τῆς γῆς, νεοσσοῖς ἢ ᾠοῖς, καὶ ἡ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἢ ἐπὶ τῶν ᾠῶν, οὐ λήμψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων·
Pwt:22:6 And if thou shouldest come upon a brood of birds before thy face in the way or upon any tree, or upon the earth, young or eggs, and the mother be brooding on the young or the eggs, thou shalt not take the dam with the young ones. (Deuteronomy 22:6 Brenton)
Pwt:22:6 Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. (Pwt 22:6 BT_4)
Pwt:22:6 Ἐὰν δὲ συναντήσῃς νοσσιᾷ ὀρνέων πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἐπὶ παντὶ δένδρει ἐπὶ τῆς γῆς, νεοσσοῖς ᾠοῖς, καὶ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἐπὶ τῶν ᾠῶν, οὐ λήμψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων·
Pwt:22:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἤ[1] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἤ[1] ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ἤ[1] ᾠόν, -οῦ, τό καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ θάλπω (θαλπ-, θαλψ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ἤ[1] ἐπί ὁ ἡ τό ᾠόν, -οῦ, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ μετά ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Pwt:22:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By spotykać się ??? Kurczę; ptak Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia ??? Albo Jajko I też, nawet, mianowicie Matka By miłować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jajko ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Matka Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecko
Pwt:22:6 *)ea\n de\ sunantE/sE|s nossia=| o)rne/On pro\ prosO/pou sou e)n tE=| o(dO=| E)\ e)pi\ panti\ de/ndrei E)\ e)pi\ tE=s gE=s, neossoi=s E)\ O)|oi=s, kai\ E( mE/tEr Ta/lpE| e)pi\ tO=n neossO=n E)\ e)pi\ tO=n O)|O=n, ou) lE/mPSE| tE\n mEte/ra meta\ tO=n te/knOn·
Pwt:22:6 ean de synantEsEs nossia orneOn pro prosOpu su en tE hodO E epi panti dendrei E epi tEs gEs, neossois E Oois, kai hE mEtEr TalpE epi tOn neossOn E epi tOn OOn, u lEmPSE tEn mEtera meta tOn teknOn·
Pwt:22:6 C x VA_AAS2S N1A_DSF N2N_GPN P N2N_GSN RP_GS P RA_DSF N2_DSF C P A3_DSM N3E_DSM C P RA_GSF N1_GSF N2_DPM C N2N_DPN C RA_NSF N3_NSF V1_PAS3S P RA_GPM N2_GPM C P RA_GPN N2N_GPN D VF_FMI2S RA_ASF N3_ASF P RA_GPN N2N_GPN
Pwt:22:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to meet ??? chicken; bird before (+gen) face you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ć or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land ??? or egg and also, even, namely the mother to cherish upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the egg οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the mother after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child
Pwt:22:6 if-ever Yet you(sg)-should-MEET ??? (dat) chickens (gen); birds (gen) before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) or upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat)   or upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) ???s (dat) or eggs (dat) and the (nom) mother (nom) you(sg)-are-being-CHERISH-ed, he/she/it-should-be-CHERISH-ing, you(sg)-should-be-being-CHERISH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ???s (gen) or upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) eggs (gen) not you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) mother (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) children (gen)
Pwt:22:6 Pwt_22:6_1 Pwt_22:6_2 Pwt_22:6_3 Pwt_22:6_4 Pwt_22:6_5 Pwt_22:6_6 Pwt_22:6_7 Pwt_22:6_8 Pwt_22:6_9 Pwt_22:6_10 Pwt_22:6_11 Pwt_22:6_12 Pwt_22:6_13 Pwt_22:6_14 Pwt_22:6_15 Pwt_22:6_16 Pwt_22:6_17 Pwt_22:6_18 Pwt_22:6_19 Pwt_22:6_20 Pwt_22:6_21 Pwt_22:6_22 Pwt_22:6_23 Pwt_22:6_24 Pwt_22:6_25 Pwt_22:6_26 Pwt_22:6_27 Pwt_22:6_28 Pwt_22:6_29 Pwt_22:6_30 Pwt_22:6_31 Pwt_22:6_32 Pwt_22:6_33 Pwt_22:6_34 Pwt_22:6_35 Pwt_22:6_36 Pwt_22:6_37 Pwt_22:6_38 Pwt_22:6_39 Pwt_22:6_40
Pwt:22:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:7 ἀποστολῇ ἀποστελεῖς τὴν μητέρα, τὰ δὲ παιδία λήμψῃ σεαυτῷ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ πολυήμερος ἔσῃ.
Pwt:22:7 Thou shalt by all means let the mother go, but thou shalt take the young to thyself; that it may be well with thee, and that thou mayest live long. (Deuteronomy 22:7 Brenton)
Pwt:22:7 Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać - aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. (Pwt 22:7 BT_4)
Pwt:22:7 ἀποστολῇ ἀποστελεῖς τὴν μητέρα, τὰ δὲ παιδία λήμψῃ σεαυτῷ, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ πολυήμερος ἔσῃ.
Pwt:22:7 ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό δέ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἵνα εὖ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pwt:22:7 Godność apostoła zamawiać Matka zaś Dziecko By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie żeby / ażeby / bo Dobrze w spokoju Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By być
Pwt:22:7 a)postolE=| a)postelei=s tE\n mEte/ra, ta\ de\ paidi/a lE/mPSE| seautO=|, i(/na eu)= soi ge/nEtai kai\ poluE/meros e)/sE|.
Pwt:22:7 apostolE aposteleis tEn mEtera, ta de paidia lEmPSE seautO, hina eu soi genEtai kai polyEmeros esE.
Pwt:22:7 N1_DSF VF2_FAI2S RA_ASF N3_ASF RA_APN x N1A_NSF VF_FMI2S RD_DSM C D RP_DS VB_AMS3S C A1_NSM VF_FMI2S
Pwt:22:7 apostleship to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the mother the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell well at ease you; your/yours(sg); to rub worn, rub to become become, happen and also, even, namely ć to be
Pwt:22:7 apostleship (dat) you(sg)-will-ORDER FORTH the (acc) mother (acc) the (nom|acc) Yet children (nom|acc|voc) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed yourself (dat) so that / in order to /because well you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be-BECOME-ed and   you(sg)-will-be
Pwt:22:7 Pwt_22:7_1 Pwt_22:7_2 Pwt_22:7_3 Pwt_22:7_4 Pwt_22:7_5 Pwt_22:7_6 Pwt_22:7_7 Pwt_22:7_8 Pwt_22:7_9 Pwt_22:7_10 Pwt_22:7_11 Pwt_22:7_12 Pwt_22:7_13 Pwt_22:7_14 Pwt_22:7_15 Pwt_22:7_16
Pwt:22:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:8 Ἐὰν δὲ οἰκοδομήσῃς οἰκίαν καινήν, καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ δώματί σου· καὶ οὐ ποιήσεις φόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἐὰν πέσῃ ὁ πεσὼν ἀπ’ αὐτοῦ.
Pwt:22:8 If thou shouldest build a new house, then shalt thou make a parapet to thy house; so thou shalt not bring blood-guiltiness upon thy house, if one should in any wise fall from it. (Deuteronomy 22:8 Brenton)
Pwt:22:8 Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł. (Pwt 22:8 BT_4)
Pwt:22:8 Ἐὰν δὲ οἰκοδομήσῃς οἰκίαν καινήν, καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ δώματί σου· καὶ οὐ ποιήσεις φόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἐὰν πέσῃ πεσὼν ἀπ’ αὐτοῦ.
Pwt:22:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καινός -ή -όν καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φόνος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By budować/buduj moralnie Dom Nowy I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób Morderstwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:22:8 *)ea\n de\ oi)kodomE/sE|s oi)ki/an kainE/n, kai\ poiE/seis stefa/nEn tO=| dO/mati/ sou· kai\ ou) poiE/seis fo/non e)n tE=| oi)ki/a| sou, e)a\n pe/sE| o( pesO\n a)p’ au)tou=.
Pwt:22:8 ean de oikodomEsEs oikian kainEn, kai poiEseis stefanEn tO dOmati su· kai u poiEseis fonon en tE oikia su, ean pesE ho pesOn ap’ autu.
Pwt:22:8 C x VA_AAS2S N1A_ASF A1_ASF C VF_FAI2S N1_ASF RA_DSN N3M_DSN RP_GS C D VF_FAI2S N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS C VF_AAS3S RA_NSM VB_AAPNSM P RD_GSM
Pwt:22:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to build/edify house new and also, even, namely doing/making; to do/make ć the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make murder in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:22:8 if-ever Yet you(sg)-should-BUILD/EDIFY house (acc) new ([Adj] acc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE   the (dat) bedchamber (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE murder (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if-ever you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed the (nom) going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) away from (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:22:8 Pwt_22:8_1 Pwt_22:8_2 Pwt_22:8_3 Pwt_22:8_4 Pwt_22:8_5 Pwt_22:8_6 Pwt_22:8_7 Pwt_22:8_8 Pwt_22:8_9 Pwt_22:8_10 Pwt_22:8_11 Pwt_22:8_12 Pwt_22:8_13 Pwt_22:8_14 Pwt_22:8_15 Pwt_22:8_16 Pwt_22:8_17 Pwt_22:8_18 Pwt_22:8_19 Pwt_22:8_20 Pwt_22:8_21 Pwt_22:8_22 Pwt_22:8_23 Pwt_22:8_24 Pwt_22:8_25
Pwt:22:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:9 Οὐ κατασπερεῖς τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον, ἵνα μὴ ἁγιασθῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα, ὃ ἐὰν σπείρῃς μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνός σου. –
Pwt:22:9 Thou shalt not sow thy vineyard with diverse seed, lest the fruit be devoted, and whatsoever seed thou mayest sow, with the fruit of thy vineyard. (Deuteronomy 22:9 Brenton)
Pwt:22:9 Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte: nasiona posiane i zbiory w winnicy. (Pwt 22:9 BT_4)
Pwt:22:9 Οὐ κατασπερεῖς τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον, ἵνα μὴ ἁγιασθῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα, ἐὰν σπείρῃς μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνός σου.
Pwt:22:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά·φορος -ον ἵνα μή ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Pwt:22:9 ??? Przed przydechem mocnym Winnica Ty; twój/twój(sg) Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity żeby / ażeby / bo Nie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Owocu owoc z I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Owocu owoc z Winnica Ty; twój/twój(sg)  
Pwt:22:9 *ou) katasperei=s to\n a)mpelO=na/ sou dia/foron, i(/na mE\ a(giasTE=| to\ ge/nEma kai\ to\ spe/rma, o(\ e)a\n spei/rE|s meta\ tou= genE/matos tou= a)mpelO=no/s sou.
Pwt:22:9 u kataspereis ton ampelOna su diaforon, hina mE hagiasTE to genEma kai to sperma, ho ean speirEs meta tu genEmatos tu ampelOnos su.
Pwt:22:9 D VF2_FAI2S RA_ASM N3W_ASM RP_GS A1B_ASM C D VS_APS3S RA_ASN N3M_ASN C RA_ASN N3M_ASN RR_NSN C VA_AAS2S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N3W_GSM RP_GS
Pwt:22:9 οὐχ before rough breathing ć the vineyard you; your/yours(sg) differing various, excellent, distinguished, remarkable so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to consecrate sanctify, hallow, become holy the fruit fruit of and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sow after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the fruit fruit of the vineyard you; your/yours(sg)  
Pwt:22:9 not   the (acc) vineyard (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) difference ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-CONSECRATE-ed the (nom|acc) fruit (nom|acc|voc) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-should-be-SOW-ing, you(sg)-should-SOW after (+acc), with (+gen) the (gen) fruit (gen) the (gen) vineyard (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Pwt:22:9 Pwt_22:9_1 Pwt_22:9_2 Pwt_22:9_3 Pwt_22:9_4 Pwt_22:9_5 Pwt_22:9_6 Pwt_22:9_7 Pwt_22:9_8 Pwt_22:9_9 Pwt_22:9_10 Pwt_22:9_11 Pwt_22:9_12 Pwt_22:9_13 Pwt_22:9_14 Pwt_22:9_15 Pwt_22:9_16 Pwt_22:9_17 Pwt_22:9_18 Pwt_22:9_19 Pwt_22:9_20 Pwt_22:9_21 Pwt_22:9_22 Pwt_22:9_23 Pwt_22:9_24
Pwt:22:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:10 οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ ἐπὶ τὸ αὐτό. –
Pwt:22:10 Thou shalt not plough with an ox and an ass together. (Deuteronomy 22:10 Brenton)
Pwt:22:10 Nie będziesz orał razem wołem i osłem. (Pwt 22:10 BT_4)
Pwt:22:10 οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ ἐπὶ τὸ αὐτό.
Pwt:22:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ἐν μόσχος, -ου, ὁ καί ὄνος, -ου, ὁ and ἡ; ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:22:10 ??? Przed przydechem mocnym By orać ziemię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Osła/osioł; by mieć korzyść z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
Pwt:22:10 ou)k a)rotria/seis e)n mo/sCHO| kai\ o)/nO| e)pi\ to\ au)to/.
Pwt:22:10 uk arotriaseis en mosCHO kai onO epi to auto.
Pwt:22:10 D VF_FAI2S P N2_DSM C N2_DSM P RA_ASN RD_ASN
Pwt:22:10 οὐχ before rough breathing to plow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among calf/ox and also, even, namely ass/donkey; to have benefit of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same  
Pwt:22:10 not you(sg)-will-PLOW in/among/by (+dat) calf/ox (dat) and ass/donkey (dat); he/she/it-happens-to-HAVE BENEFIT OF (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)  
Pwt:22:10 Pwt_22:10_1 Pwt_22:10_2 Pwt_22:10_3 Pwt_22:10_4 Pwt_22:10_5 Pwt_22:10_6 Pwt_22:10_7 Pwt_22:10_8 Pwt_22:10_9 Pwt_22:10_10
Pwt:22:10 x x x x x x x x x x
Pwt:22:11 οὐκ ἐνδύσῃ κίβδηλον, ἔρια καὶ λίνον, ἐν τῷ αὐτῷ.
Pwt:22:11 Thou shalt not wear a mingled garment, woollen and linen together. (Deuteronomy 22:11 Brenton)
Pwt:22:11 Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu. (Pwt 22:11 BT_4)
Pwt:22:11 οὐκ ἐνδύσῃ κίβδηλον, ἔρια καὶ λίνον, ἐν τῷ αὐτῷ.
Pwt:22:11 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -)   ἔριον, -ου, τό καί λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:11 ??? Przed przydechem mocnym By ubierać Wełna I też, nawet, mianowicie Lniany/len; Linus W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:22:11 ou)k e)ndu/sE| ki/bdElon, e)/ria kai\ li/non, e)n tO=| au)tO=|.
Pwt:22:11 uk endysE kibdElon, eria kai linon, en tO autO.
Pwt:22:11 D VF_FMI2S A1B_ASM N2N_APN C N2N_ASN P RA_DSM RD_DSM
Pwt:22:11 οὐχ before rough breathing to clothe ć wool and also, even, namely linen/flax; Linus in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same
Pwt:22:11 not you(sg)-will-be-CLOTHE-ed, he/she/it-should-CLOTHE, you(sg)-should-be-CLOTHE-ed   wools (nom|acc|voc) and linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc) in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (dat)
Pwt:22:11 Pwt_22:11_1 Pwt_22:11_2 Pwt_22:11_3 Pwt_22:11_4 Pwt_22:11_5 Pwt_22:11_6 Pwt_22:11_7 Pwt_22:11_8 Pwt_22:11_9
Pwt:22:11 x x x x x x x x x
Pwt:22:12 Στρεπτὰ ποιήσεις σεαυτῷ ἐπὶ τῶν τεσσάρων κρασπέδων τῶν περιβολαίων σου, ἃ ἐὰν περιβάλῃ ἐν αὐτοῖς.
Pwt:22:12 Thou shalt make fringes on the four borders of thy garments, with which soever thou mayest be clothed. (Deuteronomy 22:12 Brenton)
Pwt:22:12 Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz. (Pwt 22:12 BT_4)
Pwt:22:12 Στρεπτὰ ποιήσεις σεαυτῷ ἐπὶ τῶν τεσσάρων κρασπέδων τῶν περιβολαίων σου, ἐὰν περιβάλῃ ἐν αὐτοῖς.
Pwt:22:12   ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κράσπεδον, -ου, τό ὁ ἡ τό περι·βόλαιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:12 Robienie/robienie; by czynić/rób Siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Frędzla ostrząca, miotają się, spódnica, brzeg, wypustka Pokrycie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ozdabiać z [rozrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:22:12 *strepta\ poiE/seis seautO=| e)pi\ tO=n tessa/rOn kraspe/dOn tO=n peribolai/On sou, a(/ e)a\n periba/lE| e)n au)toi=s.
Pwt:22:12 strepta poiEseis seautO epi tOn tessarOn kraspedOn tOn peribolaiOn su, ha ean peribalE en autois.
Pwt:22:12 A1_APN VF_FAI2S RD_DSM P RA_GPN A3_GPN N2N_GPN RA_GPN N2_GPN RP_GS RR_APN C VB_AAS3S P RD_DPM
Pwt:22:12 ć doing/making; to do/make yourself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four fringe edging, flounce, skirt, hem, welt the covering you; your/yours(sg) who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to adorn with [throw around] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:22:12   doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE yourself (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) four (gen) skirts (gen) the (gen) coverings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-ADORN-ed-WITH, he/she/it-should-ADORN-WITH, you(sg)-should-be-ADORN-ed-WITH in/among/by (+dat) them/same (dat)
Pwt:22:12 Pwt_22:12_1 Pwt_22:12_2 Pwt_22:12_3 Pwt_22:12_4 Pwt_22:12_5 Pwt_22:12_6 Pwt_22:12_7 Pwt_22:12_8 Pwt_22:12_9 Pwt_22:12_10 Pwt_22:12_11 Pwt_22:12_12 Pwt_22:12_13 Pwt_22:12_14 Pwt_22:12_15
Pwt:22:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:13 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν
Pwt:22:13 And if any one should take a wife, and dwell with her, and hate her, (Deuteronomy 22:13 Brenton)
Pwt:22:13 Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, (Pwt 22:13 BT_4)
Pwt:22:13 Ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν
Pwt:22:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By żyć z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo
Pwt:22:13 *)ea\n de/ tis la/bE| gunai=ka kai\ sunoikE/sE| au)tE=| kai\ misE/sE| au)tE\n
Pwt:22:13 ean de tis labE gynaika kai synoikEsE autE kai misEsE autEn
Pwt:22:13 C x RI_NSM VB_AAS3S N3K_ASF C VA_AAS3S RD_DSF C VA_AAS3S RD_ASF
Pwt:22:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand woman/wife and also, even, namely to live with he/she/it/same and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same
Pwt:22:13 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed woman/wife (acc) and you(sg)-will-be-LIVE-ed-WITH, he/she/it-should-LIVE-WITH, you(sg)-should-be-LIVE-ed-WITH her/it/same (dat) and you(sg)-will-be-DESTEST-ed, he/she/it-should-DESTEST, you(sg)-should-be-DESTEST-ed her/it/same (acc)
Pwt:22:13 Pwt_22:13_1 Pwt_22:13_2 Pwt_22:13_3 Pwt_22:13_4 Pwt_22:13_5 Pwt_22:13_6 Pwt_22:13_7 Pwt_22:13_8 Pwt_22:13_9 Pwt_22:13_10 Pwt_22:13_11
Pwt:22:13 x x x x x x x x x x x
Pwt:22:14 καὶ ἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους καὶ κατενέγκῃ αὐτῆς ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ Τὴν γυναῖκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐχ εὕρηκα αὐτῆς παρθένια,
Pwt:22:14 and attach to her reproachful words, and bring against her an evil name, and say, I took this woman, and when I came to her I found not her tokens of virginity: (Deuteronomy 22:14 Brenton)
Pwt:22:14 zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: «Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa», (Pwt 22:14 BT_4)
Pwt:22:14 καὶ ἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους καὶ κατενέγκῃ αὐτῆς ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ Τὴν γυναῖκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐχ εὕρηκα αὐτῆς παρθένια,
Pwt:22:14 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   λόγος, -ου, ὁ καί κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX]
Pwt:22:14 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By nadchodzić On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo Dziewictwo; dziewiczy
Pwt:22:14 kai\ e)piTE=| au)tE=| profasistikou\s lo/gous kai\ katene/gkE| au)tE=s o)/noma ponEro\n kai\ le/gE| *tE\n gunai=ka tau/tEn ei)/lEfa kai\ proselTO\n au)tE=| ou)CH eu(/rEka au)tE=s parTe/nia,
Pwt:22:14 kai epiTE autE profasistikus logus kai katenenkE autEs onoma ponEron kai legE tEn gynaika tautEn eilEfa kai proselTOn autE uCH heurEka autEs parTenia,
Pwt:22:14 C VE_AAS3S RD_DSF A1_APM N2_APM C VA_AAS3S RD_GSF N3M_ASN A1A_ASN C V1_PAS3S RA_ASF N3K_ASF RD_ASF VX_XAI1S C VB_AAPNSM RD_DSF D VX_XAI1S RD_GSF N1A_NSF
Pwt:22:14 and also, even, namely to place on he/she/it/same ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose he/she/it/same name with regard to wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to say/tell the woman/wife this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to approach he/she/it/same οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same virginity; virgin
Pwt:22:14 and he/she/it-should-PLACE ON, you(sg)-should-be-PLACE ON-ed her/it/same (dat)   words (acc) and he/she/it-should-CAST A VOTE AGAINST, you(sg)-should-be-CAST A VOTE AGAINST-ed her/it/same (gen) name (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed, he/she/it-should-be-SAY/TELL-ing, you(sg)-should-be-being-SAY/TELL-ed the (acc) woman/wife (acc) this (acc) I-have-TAKE HOLD OF-ed and upon APPROACH-ing (nom) her/it/same (dat) not I-have-FIND-ed her/it/same (gen) virginity (nom|voc); virgin ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pwt:22:14 Pwt_22:14_1 Pwt_22:14_2 Pwt_22:14_3 Pwt_22:14_4 Pwt_22:14_5 Pwt_22:14_6 Pwt_22:14_7 Pwt_22:14_8 Pwt_22:14_9 Pwt_22:14_10 Pwt_22:14_11 Pwt_22:14_12 Pwt_22:14_13 Pwt_22:14_14 Pwt_22:14_15 Pwt_22:14_16 Pwt_22:14_17 Pwt_22:14_18 Pwt_22:14_19 Pwt_22:14_20 Pwt_22:14_21 Pwt_22:14_22 Pwt_22:14_23
Pwt:22:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:15 καὶ λαβὼν ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ ἡ μήτηρ ἐξοίσουσιν τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην,
Pwt:22:15 then the father and the mother of the damsel shall take and bring out the damsel's tokens of virginity to the elders of the city to the gate. (Deuteronomy 22:15 Brenton)
Pwt:22:15 wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. (Pwt 22:15 BT_4)
Pwt:22:15 καὶ λαβὼν πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ μήτηρ ἐξοίσουσιν τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην,
Pwt:22:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ πρός ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ
Pwt:22:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ojciec Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Matka By wykonywać ródź Dziewictwo; dziewiczy Dziecka/służący Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rada ludzi starszych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama
Pwt:22:15 kai\ labO\n o( patE\r tE=s paido\s kai\ E( mE/tEr e)Xoi/sousin ta\ parTe/nia tE=s paido\s pro\s tE\n gerousi/an e)pi\ tE\n pu/lEn,
Pwt:22:15 kai labOn ho patEr tEs paidos kai hE mEtEr eXoisusin ta parTenia tEs paidos pros tEn gerusian epi tEn pylEn,
Pwt:22:15 C VB_AAPNSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF C RA_NSF N3_NSF VF_FAI3P RA_APN N1A_NSF RA_GSF N3D_GSF P RA_ASF N1A_ASF P RA_ASF N1_ASF
Pwt:22:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the father the child/servant and also, even, namely the mother to carry out bring forth the virginity; virgin the child/servant toward (+acc,+gen,+dat) the council of elders upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate
Pwt:22:15 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) father (nom) the (gen) child/servant (gen) and the (nom) mother (nom) they-will-CARRY OUT, going-to-CARRY OUT (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) virginity (nom|voc); virgin ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) child/servant (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) council of elders (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc)
Pwt:22:15 Pwt_22:15_1 Pwt_22:15_2 Pwt_22:15_3 Pwt_22:15_4 Pwt_22:15_5 Pwt_22:15_6 Pwt_22:15_7 Pwt_22:15_8 Pwt_22:15_9 Pwt_22:15_10 Pwt_22:15_11 Pwt_22:15_12 Pwt_22:15_13 Pwt_22:15_14 Pwt_22:15_15 Pwt_22:15_16 Pwt_22:15_17 Pwt_22:15_18 Pwt_22:15_19 Pwt_22:15_20
Pwt:22:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:16 καὶ ἐρεῖ ὁ πατὴρ τῆς παιδὸς τῇ γερουσίᾳ Τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῖκα, καὶ μισήσας αὐτὴν
Pwt:22:16 And the father of the damsel shall say to the elders, I gave this my daughter to this man for a wife; (Deuteronomy 22:16 Brenton)
Pwt:22:16 Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: «Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził. (Pwt 22:16 BT_4)
Pwt:22:16 καὶ ἐρεῖ πατὴρ τῆς παιδὸς τῇ γερουσίᾳ Τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῖκα, καὶ μισήσας αὐτὴν
Pwt:22:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec Dziecka/służący Rada ludzi starszych Córka Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo
Pwt:22:16 kai\ e)rei= o( patE\r tE=s paido\s tE=| gerousi/a| *tE\n Tugate/ra mou tau/tEn de/dOka tO=| a)nTrO/pO| tou/tO| gunai=ka, kai\ misE/sas au)tE\n
Pwt:22:16 kai erei ho patEr tEs paidos tE gerusia tEn Tygatera mu tautEn dedOka tO anTrOpO tutO gynaika, kai misEsas autEn
Pwt:22:16 C VF2_FAI3S RA_NSM N3_NSM RA_GSF N3D_GSF RA_DSF N1A_DSF RA_ASF N3_ASF RP_GS RD_ASF VX_XAI1S RA_DSM N2_DSM RD_DSM N3K_ASF C VA_AAPNSM RD_ASF
Pwt:22:16 and also, even, namely to say/tell the father the child/servant the council of elders the daughter I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] woman/wife and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same
Pwt:22:16 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) father (nom) the (gen) child/servant (gen) the (dat) council of elders (dat) the (acc) daughter (acc) me (gen) this (acc) I-have-GIVE-ed the (dat) human (dat) this (dat) woman/wife (acc) and upon DESTEST-ing (nom|voc) her/it/same (acc)
Pwt:22:16 Pwt_22:16_1 Pwt_22:16_2 Pwt_22:16_3 Pwt_22:16_4 Pwt_22:16_5 Pwt_22:16_6 Pwt_22:16_7 Pwt_22:16_8 Pwt_22:16_9 Pwt_22:16_10 Pwt_22:16_11 Pwt_22:16_12 Pwt_22:16_13 Pwt_22:16_14 Pwt_22:16_15 Pwt_22:16_16 Pwt_22:16_17 Pwt_22:16_18 Pwt_22:16_19 Pwt_22:16_20
Pwt:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:17 αὐτὸς νῦν ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους λέγων Οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια, καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆς θυγατρός μου· καὶ ἀναπτύξουσιν τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆς γερουσίας τῆς πόλεως.
Pwt:22:17 and now he has hated her, and attaches reproachful words to her, saying, I have not found tokens of virginity with thy daughter; and these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall unfold the garment before the elders of the city. (Deuteronomy 22:17 Brenton)
Pwt:22:17 Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: "Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa". A oto są dowody dziewictwa mej córki» i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. (Pwt 22:17 BT_4)
Pwt:22:17 αὐτὸς νῦν ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους λέγων Οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια, καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆς θυγατρός μου· καὶ ἀναπτύξουσιν τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆς γερουσίας τῆς πόλεως.
Pwt:22:17 αὐτός αὐτή αὐτό νῦν ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   λόγος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνα·πτύσσω (ανα+πτυσσ-, ανα+πτυξ-, ανα+πτυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Pwt:22:17 On/ona/to/to samo Teraz By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Córka Ty; twój/twój(sg) Dziewictwo; dziewiczy I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziewictwo; dziewiczy Córka Ja I też, nawet, mianowicie By rozwijać otwierać się Ubierająca część garderoby, płaszcz Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Rada ludzi starszych Miasto
Pwt:22:17 au)to\s nu=n e)piti/TEsin au)tE=| profasistikou\s lo/gous le/gOn *ou)CH eu(/rEka tE=| Tugatri/ sou parTe/nia, kai\ tau=ta ta\ parTe/nia tE=s Tugatro/s mou· kai\ a)naptu/Xousin to\ i(ma/tion e)nanti/on tE=s gerousi/as tE=s po/leOs.
Pwt:22:17 autos nyn epitiTEsin autE profasistikus logus legOn uCH heurEka tE Tygatri su parTenia, kai tauta ta parTenia tEs Tygatros mu· kai anaptyXusin to himation enantion tEs gerusias tEs poleOs.
Pwt:22:17 RD_NSM D V7_PAI3S RD_DSF A1_APM N2_APM V1_PAPNSM D VX_XAI1S RA_DSF N3_DSF RP_GS N1A_NSF C RD_APN RA_APN N1A_NSF RA_GSF N3_GSF RP_GS C VF_FAI3P RA_ASN N2N_ASN P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N3I_GSF
Pwt:22:17 he/she/it/same now to place on he/she/it/same ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to say/tell οὐχ before rough breathing to find the daughter you; your/yours(sg) virginity; virgin and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the virginity; virgin the daughter I and also, even, namely to unroll to open the clothing garment, cloak in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the council of elders the city
Pwt:22:17 he/it/same (nom) now he/she/it-is-PLACE ON-ing her/it/same (dat)   words (acc) while SAY/TELL-ing (nom) not I-have-FIND-ed the (dat) daughter (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) virginity (nom|voc); virgin ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and these (nom|acc) the (nom|acc) virginity (nom|voc); virgin ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) daughter (gen) me (gen) and they-will-UNROLL, going-to-UNROLL (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) council of elders (gen), council of elderss (acc) the (gen) city (gen)
Pwt:22:17 Pwt_22:17_1 Pwt_22:17_2 Pwt_22:17_3 Pwt_22:17_4 Pwt_22:17_5 Pwt_22:17_6 Pwt_22:17_7 Pwt_22:17_8 Pwt_22:17_9 Pwt_22:17_10 Pwt_22:17_11 Pwt_22:17_12 Pwt_22:17_13 Pwt_22:17_14 Pwt_22:17_15 Pwt_22:17_16 Pwt_22:17_17 Pwt_22:17_18 Pwt_22:17_19 Pwt_22:17_20 Pwt_22:17_21 Pwt_22:17_22 Pwt_22:17_23 Pwt_22:17_24 Pwt_22:17_25 Pwt_22:17_26 Pwt_22:17_27 Pwt_22:17_28 Pwt_22:17_29
Pwt:22:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:18 καὶ λήμψεται ἡ γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν
Pwt:22:18 And the elders of that city shall take that man, and shall chastise him, (Deuteronomy 22:18 Brenton)
Pwt:22:18 Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukarzą go. (Pwt 22:18 BT_4)
Pwt:22:18 καὶ λήμψεται γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν
Pwt:22:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Rada ludzi starszych Miasto Tamto Ludzki Tamto I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo
Pwt:22:18 kai\ lE/mPSetai E( gerousi/a tE=s po/leOs e)kei/nEs to\n a)/nTrOpon e)kei=non kai\ paideu/sousin au)to\n
Pwt:22:18 kai lEmPSetai hE gerusia tEs poleOs ekeinEs ton anTrOpon ekeinon kai paideususin auton
Pwt:22:18 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF RA_ASM N2_ASM RD_ASM C VF_FAI3P RD_ASM
Pwt:22:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the council of elders the city that the human that and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same
Pwt:22:18 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) that (gen) the (acc) human (acc) that (acc) and they-will-CHASTENED, going-to-CHASTENED (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Pwt:22:18 Pwt_22:18_1 Pwt_22:18_2 Pwt_22:18_3 Pwt_22:18_4 Pwt_22:18_5 Pwt_22:18_6 Pwt_22:18_7 Pwt_22:18_8 Pwt_22:18_9 Pwt_22:18_10 Pwt_22:18_11 Pwt_22:18_12 Pwt_22:18_13
Pwt:22:18 x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:19 καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσιν τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος, ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ισραηλῖτιν· καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον.
Pwt:22:19 and shall fine him a hundred shekels, and shall give them to the father of the damsel, because he has brought forth an evil name against a virgin of Israel; and she shall be his wife: he shall never be able to put her away. (Deuteronomy 22:19 Brenton)
Pwt:22:19 Skażą go na sto syklów srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską; pozostanie jego żoną i nie będzie jej mógł całe życie porzucić. (Pwt 22:19 BT_4)
Pwt:22:19 καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσιν τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος, ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ισραηλῖτιν· καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον.
Pwt:22:19 καί ζημιόω (ζημι(ο)-, ζημιω·σ-, ζημιω·σ-, -, -, ζημιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό   ὅτι ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν ἐπί παρθένος, -ου, ἡ Ἰσραηλῖτι[δ]ς, -ιδος, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Pwt:22:19 I też, nawet, mianowicie By uszkadzać On/ona/to/to samo Sto I też, nawet, mianowicie By dawać Ojciec; ojczyzna Ponieważ/tamto By wykonywać ródź Nazwisko {Imię} co do Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziewiczy Izraelita kobieta I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Kobiety/żona ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Do ??? On/ona/to/to samo Każdy; by spotykać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Pwt:22:19 kai\ DZEmiO/sousin au)to\n e(kato\n si/klous kai\ dO/sousin tO=| patri\ tE=s nea/nidos, o(/ti e)XE/negken o)/noma ponEro\n e)pi\ parTe/non *israEli=tin· kai\ au)tou= e)/stai gunE/, ou) dunE/setai e)Xapostei=lai au)tE\n to\n a(/panta CHro/non.
Pwt:22:19 kai DZEmiOsusin auton hekaton siklus kai dOsusin tO patri tEs neanidos, hoti eXEnenken onoma ponEron epi parTenon israElitin· kai autu estai gynE, u dynEsetai eXaposteilai autEn ton hapanta CHronon.
Pwt:22:19 C VF_FAI3P RD_ASM M N2_APM C VF_FAI3P RA_DSM N3_DSM RA_GSF N3D_GSF C VAI_AAI3S N3M_ASN A1A_ASN P N2_ASF A_ASF C RD_GSM VF_FMI3S N3K_NSF D VF_FMI3S VA_AAN RD_ASF RA_ASM A3_ASM N2_ASM
Pwt:22:19 and also, even, namely to damage he/she/it/same hundred ć and also, even, namely to give the father; fatherland the ć because/that to carry out bring forth name with regard to wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing virgin Israelite woman and also, even, namely he/she/it/same to be woman/wife οὐχ before rough breathing to able to ??? he/she/it/same the every; to encounter time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Pwt:22:19 and they-will-DAMAGE, going-to-DAMAGE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) hundred   and they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) the (dat) father (dat); fatherland (voc) the (gen)   because/that he/she/it-CARRY OUT-ed name (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) virgin (acc) Israelite woman (acc) and him/it/same (gen) he/she/it-will-be woman/wife (nom) not he/she/it-will-be-ABLE-ed to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) her/it/same (acc) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc); be-you(sg)-ENCOUNTER-ing! time (acc)
Pwt:22:19 Pwt_22:19_1 Pwt_22:19_2 Pwt_22:19_3 Pwt_22:19_4 Pwt_22:19_5 Pwt_22:19_6 Pwt_22:19_7 Pwt_22:19_8 Pwt_22:19_9 Pwt_22:19_10 Pwt_22:19_11 Pwt_22:19_12 Pwt_22:19_13 Pwt_22:19_14 Pwt_22:19_15 Pwt_22:19_16 Pwt_22:19_17 Pwt_22:19_18 Pwt_22:19_19 Pwt_22:19_20 Pwt_22:19_21 Pwt_22:19_22 Pwt_22:19_23 Pwt_22:19_24 Pwt_22:19_25 Pwt_22:19_26 Pwt_22:19_27 Pwt_22:19_28 Pwt_22:19_29
Pwt:22:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:20 ἐὰν δὲ ἐπ’ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι,
Pwt:22:20 But if this report be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel; (Deuteronomy 22:20 Brenton)
Pwt:22:20 Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, (Pwt 22:20 BT_4)
Pwt:22:20 ἐὰν δὲ ἐπ’ ἀληθείας γένηται λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι,
Pwt:22:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] ὁ ἡ τό  
Pwt:22:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie By znajdować Dziewictwo; dziewiczy
Pwt:22:20 e)a\n de\ e)p’ a)lETei/as ge/nEtai o( lo/gos ou(=tos kai\ mE\ eu(reTE=| parTe/nia tE=| nea/nidi,
Pwt:22:20 ean de ep’ alETeias genEtai ho logos hutos kai mE heureTE parTenia tE neanidi,
Pwt:22:20 C x P N1A_GSF VB_AMS3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM C D VC_APS3S N1A_NSF RA_DSF N3D_DSF
Pwt:22:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth to become become, happen the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to find virginity; virgin the ć
Pwt:22:20 if-ever Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) he/she/it-should-be-BECOME-ed the (nom) word (nom) this (nom) and not he/she/it-should-be-FIND-ed virginity (nom|voc); virgin ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat)  
Pwt:22:20 Pwt_22:20_1 Pwt_22:20_2 Pwt_22:20_3 Pwt_22:20_4 Pwt_22:20_5 Pwt_22:20_6 Pwt_22:20_7 Pwt_22:20_8 Pwt_22:20_9 Pwt_22:20_10 Pwt_22:20_11 Pwt_22:20_12 Pwt_22:20_13 Pwt_22:20_14
Pwt:22:20 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:21 καὶ ἐξάξουσιν τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας οἴκου πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:22:21 then shall they bring out the damsel to the doors of her father's house, and shall stone her with stones, and she shall die; because she has wrought folly among the children of Israel, to defile the house of her father by whoring: so thou shalt remove the evil one from among you. (Deuteronomy 22:21 Brenton)
Pwt:22:21 wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. (Pwt 22:21 BT_4)
Pwt:22:21 καὶ ἐξάξουσιν τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας οἴκου πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:22:21 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:21 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Dom; by mieszkać Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać Ponieważ/tamto By czynić/rób Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael By prostytuować się poza Dom Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo
Pwt:22:21 kai\ e)Xa/Xousin tE\n nea=nin e)pi\ ta\s Tu/ras oi)/kou patro\s au)tE=s, kai\ liTobolE/sousin au)tE\n oi( a)/ndres tE=s po/leOs au)tE=s e)n li/Tois, kai\ a)poTanei=tai, o(/ti e)poi/Esen a)frosu/nEn e)n ui(oi=s *israEl e)kporneu=sai to\n oi)=kon tou= patro\s au)tE=s· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:22:21 kai eXaXusin tEn neanin epi tas Tyras oiku patros autEs, kai liTobolEsusin autEn hoi andres tEs poleOs autEs en liTois, kai apoTaneitai, hoti epoiEsen afrosynEn en hyiois israEl ekporneusai ton oikon tu patros autEs· kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:22:21 C VF_FAI3P RA_ASF N3D_ASF P RA_APF N1A_APF N2_GSM N3_GSM RD_GSF C VF_FAI3P RD_ASF RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF RD_GSF P N2_DPM C VF2_FMI3S C VAI_AAI3S N1_ASF P N2_DPM N_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RD_GSF C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:22:21 and also, even, namely to lead out the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate house; to dwell father he/she/it/same and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to die because/that to do/make mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel to prostitute oneself out the house the father he/she/it/same and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same
Pwt:22:21 and they-will-LEAD-OUT, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! father (gen) her/it/same (gen) and they-will-STONE, going-to-STONE (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) stones (dat) and he/she/it-will-be-DIE-ed because/that he/she/it-DO/MAKE-ed mindlessness (acc) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT, be-you(sg)-PROSTITUTE-ed-ONESELF-OUT!, he/she/it-happens-to-PROSTITUTE-ONESELF-OUT (opt) the (acc) house (acc) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)
Pwt:22:21 Pwt_22:21_1 Pwt_22:21_2 Pwt_22:21_3 Pwt_22:21_4 Pwt_22:21_5 Pwt_22:21_6 Pwt_22:21_7 Pwt_22:21_8 Pwt_22:21_9 Pwt_22:21_10 Pwt_22:21_11 Pwt_22:21_12 Pwt_22:21_13 Pwt_22:21_14 Pwt_22:21_15 Pwt_22:21_16 Pwt_22:21_17 Pwt_22:21_18 Pwt_22:21_19 Pwt_22:21_20 Pwt_22:21_21 Pwt_22:21_22 Pwt_22:21_23 Pwt_22:21_24 Pwt_22:21_25 Pwt_22:21_26 Pwt_22:21_27 Pwt_22:21_28 Pwt_22:21_29 Pwt_22:21_30 Pwt_22:21_31 Pwt_22:21_32 Pwt_22:21_33 Pwt_22:21_34 Pwt_22:21_35 Pwt_22:21_36 Pwt_22:21_37 Pwt_22:21_38 Pwt_22:21_39 Pwt_22:21_40 Pwt_22:21_41
Pwt:22:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:22 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνῳκισμένης ἀνδρί, ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρους, τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τὴν γυναῖκα· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ.
Pwt:22:22 And if a man be found lying with a woman married to a man, ye shall kill them both, the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou remove the wicked one out of Israel. (Deuteronomy 22:22 Brenton)
Pwt:22:22 Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. (Pwt 22:22 BT_4)
Pwt:22:22 Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνῳκισμένης ἀνδρί, ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρους, τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τὴν γυναῖκα· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ.
Pwt:22:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συν·οικίζω [LXX] (-, -, συν+οικι·σ-, -, συν+ῳκισ-, συν+οικισ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:22:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By znajdować Ludzki By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zabijać Obaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael
Pwt:22:22 *)ea\n de\ eu(reTE=| a)/nTrOpos koimO/menos meta\ gunaiko\s sunO|kisme/nEs a)ndri/, a)poktenei=te a)mfote/rous, to\n a)/ndra to\n koimO/menon meta\ tE=s gunaiko\s kai\ tE\n gunai=ka· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X *israEl.
Pwt:22:22 ean de heureTE anTrOpos koimOmenos meta gynaikos synOkismenEs andri, apokteneite amfoterus, ton andra ton koimOmenon meta tEs gynaikos kai tEn gynaika· kai eXareis ton ponEron eX israEl.
Pwt:22:22 C x VC_APS3S N2_NSM V3_PMPNSM P N3K_GSF VT_XMPGSF N3_DSM VF2_FAI2P A1A_APM RA_ASM N3_ASM RA_ASM V3_PMPASM P RA_GSF N3K_GSF C RA_ASF N3K_ASF C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P N_GSM
Pwt:22:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to find human to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing woman/wife to ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to kill both the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the woman/wife and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels Israel
Pwt:22:22 if-ever Yet he/she/it-should-be-FIND-ed human (nom) while being-REPOSE/SLEEP-ed (nom) after (+acc), with (+gen) woman/wife (gen) having-been-???-ed (gen) man, husband (dat) you(pl)-will-KILL both (acc) the (acc) man, husband (acc) the (acc) while being-REPOSE/SLEEP-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) woman/wife (gen) and the (acc) woman/wife (acc) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) Israel (indecl)
Pwt:22:22 Pwt_22:22_1 Pwt_22:22_2 Pwt_22:22_3 Pwt_22:22_4 Pwt_22:22_5 Pwt_22:22_6 Pwt_22:22_7 Pwt_22:22_8 Pwt_22:22_9 Pwt_22:22_10 Pwt_22:22_11 Pwt_22:22_12 Pwt_22:22_13 Pwt_22:22_14 Pwt_22:22_15 Pwt_22:22_16 Pwt_22:22_17 Pwt_22:22_18 Pwt_22:22_19 Pwt_22:22_20 Pwt_22:22_21 Pwt_22:22_22 Pwt_22:22_23 Pwt_22:22_24 Pwt_22:22_25 Pwt_22:22_26 Pwt_22:22_27
Pwt:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:23 Ἐὰν δὲ γένηται παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωπος ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς,
Pwt:22:23 And if there be a young damsel espoused to a man, and a man should have found her in the city and have lain with her; (Deuteronomy 22:23 Brenton)
Pwt:22:23 Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, (Pwt 22:23 BT_4)
Pwt:22:23 Ἐὰν δὲ γένηται παῖς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωπος ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς,
Pwt:22:23 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ παρθένος, -ου, ἡ μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]; εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν πόλις, -εως, ἡ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziecka/służący Dziewiczy By zaręczać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość; by znajdować On/ona/to/to samo Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:22:23 *)ea\n de\ ge/nEtai pai=s parTe/nos memnEsteume/nE a)ndri\ kai\ eu(rO\n au)tE\n a)/nTrOpos e)n po/lei koimETE=| met’ au)tE=s,
Pwt:22:23 ean de genEtai pais parTenos memnEsteumenE andri kai heurOn autEn anTrOpos en polei koimETE met’ autEs,
Pwt:22:23 C x VB_AMS3S N3D_NSF N2_NSF VM_XPPNSF N3_DSM C VB_AAPNSM RD_ASF N2_NSM P N3I_DSF VC_APS3S P RD_GSF
Pwt:22:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen child/servant virgin to betroth man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely find width; to find he/she/it/same human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:22:23 if-ever Yet he/she/it-should-be-BECOME-ed child/servant (nom) virgin (nom) having-been-BETROTH-ed (nom|voc) man, husband (dat) and finds (gen); upon FIND-ing (nom) her/it/same (acc) human (nom) in/among/by (+dat) city (dat) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen)
Pwt:22:23 Pwt_22:23_1 Pwt_22:23_2 Pwt_22:23_3 Pwt_22:23_4 Pwt_22:23_5 Pwt_22:23_6 Pwt_22:23_7 Pwt_22:23_8 Pwt_22:23_9 Pwt_22:23_10 Pwt_22:23_11 Pwt_22:23_12 Pwt_22:23_13 Pwt_22:23_14 Pwt_22:23_15 Pwt_22:23_16
Pwt:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:24 ἐξάξετε ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν, καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοις καὶ ἀποθανοῦνται· τὴν νεᾶνιν, ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ἐταπείνωσεν τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. –
Pwt:22:24 ye shall bring them both out to the gate of their city, and they shall be stoned with stones, and they shall die; the damsel, because she cried not in the city; and the man, because he humbled his neighbour's spouse: so shalt thou remove the evil one from yourselves. (Deuteronomy 22:24 Brenton)
Pwt:22:24 oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. (Pwt 22:24 BT_4)
Pwt:22:24 ἐξάξετε ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν, καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοις καὶ ἀποθανοῦνται· τὴν νεᾶνιν, ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ἐταπείνωσεν τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:22:24 ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό  
Pwt:22:24 By prowadzić poza Obaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Ludzki Ponieważ/tamto Do niżej Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By usuwać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo  
Pwt:22:24 e)Xa/Xete a)mfote/rous e)pi\ tE\n pu/lEn tE=s po/leOs au)tO=n, kai\ liTobolETE/sontai e)n li/Tois kai\ a)poTanou=ntai· tE\n nea=nin, o(/ti ou)k e)bo/Esen e)n tE=| po/lei, kai\ to\n a)/nTrOpon, o(/ti e)tapei/nOsen tE\n gunai=ka tou= plEsi/on· kai\ e)Xarei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:22:24 eXaXete amfoterus epi tEn pylEn tEs poleOs autOn, kai liTobolETEsontai en liTois kai apoTanuntai· tEn neanin, hoti uk eboEsen en tE polei, kai ton anTrOpon, hoti etapeinOsen tEn gynaika tu plEsion· kai eXareis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:22:24 VF_FAI2P A1A_APM P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VC_FPI3P P N2_DPM C VF2_FMI3P RA_ASF N3D_ASF C D VAI_AAI3S P RA_DSF N3I_DSF C RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:22:24 to lead out both upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the city he/she/it/same and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to die the ć because/that οὐχ before rough breathing to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely the human because/that to lower the woman/wife the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to remove the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same  
Pwt:22:24 you(pl)-will-LEAD-OUT both (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) them/same (gen) and they-will-be-STONE-ed in/among/by (+dat) stones (dat) and they-will-be-DIE-ed the (acc)   because/that not he/she/it-BELLOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and the (acc) human (acc) because/that he/she/it-LOWER-ed the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-REMOVE the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)  
Pwt:22:24 Pwt_22:24_1 Pwt_22:24_2 Pwt_22:24_3 Pwt_22:24_4 Pwt_22:24_5 Pwt_22:24_6 Pwt_22:24_7 Pwt_22:24_8 Pwt_22:24_9 Pwt_22:24_10 Pwt_22:24_11 Pwt_22:24_12 Pwt_22:24_13 Pwt_22:24_14 Pwt_22:24_15 Pwt_22:24_16 Pwt_22:24_17 Pwt_22:24_18 Pwt_22:24_19 Pwt_22:24_20 Pwt_22:24_21 Pwt_22:24_22 Pwt_22:24_23 Pwt_22:24_24 Pwt_22:24_25 Pwt_22:24_26 Pwt_22:24_27 Pwt_22:24_28 Pwt_22:24_29 Pwt_22:24_30 Pwt_22:24_31 Pwt_22:24_32 Pwt_22:24_33 Pwt_22:24_34 Pwt_22:24_35 Pwt_22:24_36 Pwt_22:24_37 Pwt_22:24_38 Pwt_22:24_39
Pwt:22:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:25 ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωπος τὴν παῖδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς, ἀποκτενεῖτε τὸν ἄνθρωπον τὸν κοιμώμενον μετ’ αὐτῆς μόνον
Pwt:22:25 But if a man find in the field a damsel that is betrothed, and he should force her and lie with her, ye shall slay the man that lay with her only. (Deuteronomy 22:25 Brenton)
Pwt:22:25 Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. (Pwt 22:25 BT_4)
Pwt:22:25 ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωπος τὴν παῖδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς, ἀποκτενεῖτε τὸν ἄνθρωπον τὸν κοιμώμενον μετ’ αὐτῆς μόνον
Pwt:22:25 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) καί βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον
Pwt:22:25 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By znajdować Ludzki Dziecka/służący By zaręczać I też, nawet, mianowicie By znosić voilence (bądź przymusowy) By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By zabijać Ludzki By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko)
Pwt:22:25 e)a\n de\ e)n pedi/O| eu(/rE| a)/nTrOpos tE\n pai=da tE\n memnEsteume/nEn kai\ biasa/menos koimETE=| met’ au)tE=s, a)poktenei=te to\n a)/nTrOpon to\n koimO/menon met’ au)tE=s mo/non
Pwt:22:25 ean de en pediO heurE anTrOpos tEn paida tEn memnEsteumenEn kai biasamenos koimETE met’ autEs, apokteneite ton anTrOpon ton koimOmenon met’ autEs monon
Pwt:22:25 C x P N2N_DSN VB_AAS3S N2_NSM RA_ASF N3D_ASF RA_ASF VM_XMPASF C VA_AMPNSM VC_APS3S P RD_GSF VF2_FAI2P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V3_PMPASM P RD_GSF D
Pwt:22:25 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to find human the child/servant the to betroth and also, even, namely to suffer voilence (be forced) to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to kill the human the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
Pwt:22:25 if-ever Yet in/among/by (+dat)   he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed human (nom) the (acc) child/servant (acc) the (acc) having-been-BETROTH-ed (acc) and upon being-SUFFER VOILENCE-ed (nom) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) you(pl)-will-KILL the (acc) human (acc) the (acc) while being-REPOSE/SLEEP-ed (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:22:25 Pwt_22:25_1 Pwt_22:25_2 Pwt_22:25_3 Pwt_22:25_4 Pwt_22:25_5 Pwt_22:25_6 Pwt_22:25_7 Pwt_22:25_8 Pwt_22:25_9 Pwt_22:25_10 Pwt_22:25_11 Pwt_22:25_12 Pwt_22:25_13 Pwt_22:25_14 Pwt_22:25_15 Pwt_22:25_16 Pwt_22:25_17 Pwt_22:25_18 Pwt_22:25_19 Pwt_22:25_20 Pwt_22:25_21 Pwt_22:25_22 Pwt_22:25_23
Pwt:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:26 καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν· οὐκ ἔστιν τῇ νεάνιδι ἁμάρτημα θανάτου, ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν, οὕτως τὸ πρᾶγμα τοῦτο,
Pwt:22:26 And the damsel has not committed a sin worthy of death; as if a man should rise up against his neighbour, and slay him, so is this thing; (Deuteronomy 22:26 Brenton)
Pwt:22:26 Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi: (Pwt 22:26 BT_4)
Pwt:22:26 καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν· οὐκ ἔστιν τῇ νεάνιδι ἁμάρτημα θανάτου, ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν, οὕτως τὸ πρᾶγμα τοῦτο,
Pwt:22:26 καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὅτι ὡς εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:22:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Nie jeden (nic, nikt) ??? Przed przydechem mocnym By być Grzech Śmierć; by zgładzać Ponieważ/tamto Jak/jak Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By podnosić się/buntownika Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By mordować On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:22:26 kai\ tE=| nea/nidi ou) poiE/sete ou)de/n· ou)k e)/stin tE=| nea/nidi a(ma/rtEma Tana/tou, o(/ti O(s ei)/ tis e)panastE=| a)/nTrOpos e)pi\ to\n plEsi/on kai\ foneu/sE| au)tou= PSuCHE/n, ou(/tOs to\ pra=gma tou=to,
Pwt:22:26 kai tE neanidi u poiEsete uden· uk estin tE neanidi hamartEma Tanatu, hoti hOs ei tis epanastE anTrOpos epi ton plEsion kai foneusE autu PSyCHEn, hutOs to pragma tuto,
Pwt:22:26 C RA_DSF N3D_DSF D VF_FAI2P A3_ASN D V9_PAI3S RA_DSF N3D_DSF N3M_ASN N2_GSM C C C RI_NSM VH_AAS3S N2_NSM P RA_ASM D C VA_AAS3S RD_GSM N1_ASF D RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Pwt:22:26 and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing to do/make not one (nothing, no one) οὐχ before rough breathing to be the ć sin death; to put to death because/that as/like if some/any to uprise/rebel human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near and also, even, namely to murder he/she/it/same life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:22:26 and the (dat)   not you(pl)-will-DO/MAKE not one (nom|acc) not he/she/it-is the (dat)   sin (nom|acc|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! because/that as/like if some/any (nom) he/she/it-should-UPRISE/REBEL human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-MURDER-ed, he/she/it-should-MURDER, you(sg)-should-be-MURDER-ed him/it/same (gen) life (acc) thusly/like this the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Pwt:22:26 Pwt_22:26_1 Pwt_22:26_2 Pwt_22:26_3 Pwt_22:26_4 Pwt_22:26_5 Pwt_22:26_6 Pwt_22:26_7 Pwt_22:26_8 Pwt_22:26_9 Pwt_22:26_10 Pwt_22:26_11 Pwt_22:26_12 Pwt_22:26_13 Pwt_22:26_14 Pwt_22:26_15 Pwt_22:26_16 Pwt_22:26_17 Pwt_22:26_18 Pwt_22:26_19 Pwt_22:26_20 Pwt_22:26_21 Pwt_22:26_22 Pwt_22:26_23 Pwt_22:26_24 Pwt_22:26_25 Pwt_22:26_26 Pwt_22:26_27 Pwt_22:26_28 Pwt_22:26_29
Pwt:22:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:27 ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν, ἐβόησεν ἡ νεᾶνις ἡ μεμνηστευμένη, καὶ ὁ βοηθήσων οὐκ ἦν αὐτῇ.
Pwt:22:27 because he found her in the field; the betrothed damsel cried, and there was none to help her. (Deuteronomy 22:27 Brenton)
Pwt:22:27 znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą. (Pwt 22:27 BT_4)
Pwt:22:27 ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν, ἐβόησεν νεᾶνις μεμνηστευμένη, καὶ βοηθήσων οὐκ ἦν αὐτῇ.
Pwt:22:27 ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) καί ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:22:27 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole By znajdować On/ona/to/to samo By ryczeć By zaręczać I też, nawet, mianowicie By pomagać ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo
Pwt:22:27 o(/ti e)n tO=| a)grO=| eu(=ren au)tE/n, e)bo/Esen E( nea=nis E( memnEsteume/nE, kai\ o( boETE/sOn ou)k E)=n au)tE=|.
Pwt:22:27 hoti en tO agrO heuren autEn, eboEsen hE neanis hE memnEsteumenE, kai ho boETEsOn uk En autE.
Pwt:22:27 C P RA_DSM N2_DSM VB_AAI3S RD_ASF VAI_AAI3S RA_NSF N3D_NSF RA_NSF VM_XPPNSF C RA_NSM VA_AAPNSM D V9_IAI3S RD_DSF
Pwt:22:27 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field to find he/she/it/same to bellow the ć the to betroth and also, even, namely the to help οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same
Pwt:22:27 because/that in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) he/she/it-FIND-ed her/it/same (acc) he/she/it-BELLOW-ed the (nom)   the (nom) having-been-BETROTH-ed (nom|voc) and the (nom) going-to-HELP (fut ptcp) (nom) not he/she/it-was her/it/same (dat)
Pwt:22:27 Pwt_22:27_1 Pwt_22:27_2 Pwt_22:27_3 Pwt_22:27_4 Pwt_22:27_5 Pwt_22:27_6 Pwt_22:27_7 Pwt_22:27_8 Pwt_22:27_9 Pwt_22:27_10 Pwt_22:27_11 Pwt_22:27_12 Pwt_22:27_13 Pwt_22:27_14 Pwt_22:27_15 Pwt_22:27_16 Pwt_22:27_17
Pwt:22:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:28 Ἐὰν δέ τις εὕρῃ τὴν παῖδα τὴν παρθένον, ἥτις οὐ μεμνήστευται, καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς καὶ εὑρεθῇ,
Pwt:22:28 And if any one should find a young virgin who has not been betrothed, and should force her and lie with her, and be found, (Deuteronomy 22:28 Brenton)
Pwt:22:28 Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, (Pwt 22:28 BT_4)
Pwt:22:28 Ἐὰν δέ τις εὕρῃ τὴν παῖδα τὴν παρθένον, ἥτις οὐ μεμνήστευται, καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς καὶ εὑρεθῇ,
Pwt:22:28 ἐάν (εἰ ἄν) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-) καί βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Pwt:22:28 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Jakiś/jakikolwiek By znajdować Dziecka/służący Dziewiczy Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By zaręczać I też, nawet, mianowicie By znosić voilence (bądź przymusowy) By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować
Pwt:22:28 *)ea\n de/ tis eu(/rE| tE\n pai=da tE\n parTe/non, E(/tis ou) memnE/steutai, kai\ biasa/menos koimETE=| met’ au)tE=s kai\ eu(reTE=|,
Pwt:22:28 ean de tis heurE tEn paida tEn parTenon, hEtis u memnEsteutai, kai biasamenos koimETE met’ autEs kai heureTE,
Pwt:22:28 C x RI_NSM VB_AAS3S RA_ASF N3D_ASF RA_ASF N2_ASF RX_NSF D VM_XMI3S C VA_AMPNSM VC_APS3S P RD_GSF C VC_APS3S
Pwt:22:28 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to find the child/servant the virgin who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to betroth and also, even, namely to suffer voilence (be forced) to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to find
Pwt:22:28 if-ever Yet some/any (nom) he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (acc) child/servant (acc) the (acc) virgin (acc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-has-been-BETROTH-ed and upon being-SUFFER VOILENCE-ed (nom) he/she/it-should-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-should-be-FIND-ed
Pwt:22:28 Pwt_22:28_1 Pwt_22:28_2 Pwt_22:28_3 Pwt_22:28_4 Pwt_22:28_5 Pwt_22:28_6 Pwt_22:28_7 Pwt_22:28_8 Pwt_22:28_9 Pwt_22:28_10 Pwt_22:28_11 Pwt_22:28_12 Pwt_22:28_13 Pwt_22:28_14 Pwt_22:28_15 Pwt_22:28_16 Pwt_22:28_17 Pwt_22:28_18
Pwt:22:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:22:29 δώσει ὁ ἄνθρωπος ὁ κοιμηθεὶς μετ’ αὐτῆς τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου, καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, ἀνθ’ ὧν ἐταπείνωσεν αὐτήν· οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον.
Pwt:22:29 the man who lay with her shall give to the father of the damsel fifty silver didrachms, and she shall be his wife, because he has humbled her; he shall never be able to put her away. (Deuteronomy 22:29 Brenton)
Pwt:22:29 odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. (Pwt 22:29 BT_4)
Pwt:22:29 δώσει ἄνθρωπος κοιμηθεὶς μετ’ αὐτῆς τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου, καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή, ἀνθ’ ὧν ἐταπείνωσεν αὐτήν· οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον.
Pwt:22:29 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό   πεντή·κοντα δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀντί ὅς ἥ ὅ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Pwt:22:29 By dawać Ludzki By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ojciec; ojczyzna Pięćdziesiąt Podwójna drachma Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Kobiety/żona Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Do niżej On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Do ??? On/ona/to/to samo Każdy; by spotykać Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Pwt:22:29 dO/sei o( a)/nTrOpos o( koimETei\s met’ au)tE=s tO=| patri\ tE=s nea/nidos pentE/konta di/draCHma a)rguri/ou, kai\ au)tou= e)/stai gunE/, a)nT’ O(=n e)tapei/nOsen au)tE/n· ou) dunE/setai e)Xapostei=lai au)tE\n to\n a(/panta CHro/non.
Pwt:22:29 dOsei ho anTrOpos ho koimETeis met’ autEs tO patri tEs neanidos pentEkonta didraCHma argyriu, kai autu estai gynE, anT’ hOn etapeinOsen autEn· u dynEsetai eXaposteilai autEn ton hapanta CHronon.
Pwt:22:29 VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM VC_APPNSM P RD_GSF RA_DSM N3_DSM RA_GSF N3D_GSF M N2N_APN N2N_GSN C RD_GSM VF_FMI3S N3K_NSF P RR_GPM VAI_AAI3S RD_ASF D VF_FMI3S VA_AAN RD_ASF RA_ASM A3_ASM N2_ASM
Pwt:22:29 to give the human the to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the father; fatherland the ć fifty double drachma piece of silver and also, even, namely he/she/it/same to be woman/wife against (+gen) who/whom/which to lower he/she/it/same οὐχ before rough breathing to able to ??? he/she/it/same the every; to encounter time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Pwt:22:29 he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom) human (nom) the (nom) upon being-REPOSE/SLEEP-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) the (dat) father (dat); fatherland (voc) the (gen)   fifty double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen) and him/it/same (gen) he/she/it-will-be woman/wife (nom) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-LOWER-ed her/it/same (acc) not he/she/it-will-be-ABLE-ed