Pwt:25:1 Ἐὰν δὲ γένηται ἀντιλογία ἀνὰ μέσον ἀνθρώπων καὶ προσέλθωσιν εἰς κρίσιν καὶ κρίνωσιν καὶ δικαιώσωσιν τὸν δίκαιον καὶ καταγνῶσιν τοῦ ἀσεβοῦς,
Pwt:25:1 And if there should be a dispute between men, and they should come forward to judgment, and the judges judge, and justify the righteous, and condemn the wicked: (Deuteronomy 25:1 Brenton)
Pwt:25:1 Jeśli wyniknie spór między ludźmi, staną przed sądem, tam ich osądzą i za sprawiedliwego uznają niewinnego, a skażą winowajcę. (Pwt 25:1 BT_4)
Pwt:25:1 Ἐὰν δὲ γένηται ἀντιλογία ἀνὰ μέσον ἀνθρώπων καὶ προσέλθωσιν εἰς κρίσιν καὶ κρίνωσιν καὶ δικαιώσωσιν τὸν δίκαιον καὶ καταγνῶσιν τοῦ ἀσεβοῦς,
Pwt:25:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀντι·λογία, -ας, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί κατά·γνωσις, -εως, ἡ [LXX]; κατα·γινώσκω (κατα+γινωσκ-, κατα+γνω·σ-, 2nd ath. κατα+γν(ω)-/ath. κατα+γν(ο)-, -, κατ+εγνωσ-, κατα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές
Pwt:25:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ludzki I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Potępienie; by skazywać (wiń, potępiaj) Bezbożny
Pwt:25:1 *)ea\n de\ ge/nEtai a)ntilogi/a a)na\ me/son a)nTrO/pOn kai\ prose/lTOsin ei)s kri/sin kai\ kri/nOsin kai\ dikaiO/sOsin to\n di/kaion kai\ katagnO=sin tou= a)sebou=s,
Pwt:25:1 ean de genEtai antilogia ana meson anTrOpOn kai proselTOsin eis krisin kai krinOsin kai dikaiOsOsin ton dikaion kai katagnOsin tu asebus,
Pwt:25:1 C x VB_AMS3S N1A_NSF P A1_ASM N2_GPM C VB_AAS3P P N3I_ASF C VA_AAS3P C VA_AAS3P RA_ASM A1A_ASM C VZ_AAS3P RA_GSM A3H_GSM
Pwt:25:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) up/each/by (+acc) middle human and also, even, namely to approach into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the just righteous, just and also, even, namely condemnation; to convict (blame, condemn) the ungodly
Pwt:25:1 if-ever Yet he/she/it-should-be-BECOME-ed Dispute (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) humans (gen) and they-should-APPROACH into (+acc) judgment (acc) and they-should-be-JUDGE-ing, they-should-JUDGE and they-should-MAKE RIGHTEOUS the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and condemnation (acc); they-should-CONVICT the (gen) ungodly ([Adj] gen)
Pwt:25:1 Pwt_25:1_1 Pwt_25:1_2 Pwt_25:1_3 Pwt_25:1_4 Pwt_25:1_5 Pwt_25:1_6 Pwt_25:1_7 Pwt_25:1_8 Pwt_25:1_9 Pwt_25:1_10 Pwt_25:1_11 Pwt_25:1_12 Pwt_25:1_13 Pwt_25:1_14 Pwt_25:1_15 Pwt_25:1_16 Pwt_25:1_17 Pwt_25:1_18 Pwt_25:1_19 Pwt_25:1_20 Pwt_25:1_21
Pwt:25:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:2 καὶ ἔσται ἐὰν ἄξιος ᾖ πληγῶν ὁ ἀσεβῶν, καὶ καθιεῖς αὐτὸν ἔναντι τῶν κριτῶν καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ ἀριθμῷ.
Pwt:25:2 then it shall come to pass, if the unrighteous should be worthy of stripes, thou shalt lay him down before the judges, and they shall scourge him before them according to his iniquity. (Deuteronomy 25:2 Brenton)
Pwt:25:2 O ile winowajca zasłuży na karę chłosty, każe go sędzia położyć na ziemi i w jego obecności wymierzą mu chłostę w liczbie odpowiadającej przewinieniu. (Pwt 25:2 BT_4)
Pwt:25:2 καὶ ἔσται ἐὰν ἄξιος πληγῶν ἀσεβῶν, καὶ καθιεῖς αὐτὸν ἔναντι τῶν κριτῶν καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ ἀριθμῷ.
Pwt:25:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἄξιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πληγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ καί μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Pwt:25:2 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Odpowiedni wart zachodu; wartościowy By być Uderzaj/plagę Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Brak szacunku On/ona/to/to samo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Pwt:25:2 kai\ e)/stai e)a\n a)/Xios E)=| plEgO=n o( a)sebO=n, kai\ kaTiei=s au)to\n e)/nanti tO=n kritO=n kai\ mastigO/sousin au)to\n e)nanti/on au)tO=n kata\ tE\n a)se/beian au)tou= a)riTmO=|.
Pwt:25:2 kai estai ean aXios E plEgOn ho asebOn, kai kaTieis auton enanti tOn kritOn kai mastigOsusin auton enantion autOn kata tEn asebeian autu ariTmO.
Pwt:25:2 C VF_FMI3S C A1A_NSM V9_PAS3S N1_GPF RA_NSM V2_PAPNSM C VF2_FAI2S RD_ASM P RA_GPM N1M_GPM C VF_FAI3P RD_ASM P RD_GPM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM N2_DSM
Pwt:25:2 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] eligible worthwhile; valuable to be strike/plague the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same before (+gen) the judge [see critic] and also, even, namely to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lack of deference he/she/it/same number [see arithmetic]
Pwt:25:2 and he/she/it-will-be if-ever eligible ([Adj] nom) he/she/it-should-be strikes/plagues (gen) the (nom) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and you(sg)-are-SET-ing, you(sg)-were-SET-ing, while SET-ing (nom|voc); you(sg)-will-SIT DOWN him/it/same (acc) before (+gen) the (gen) judges (gen) and they-will-CASTIGATE, going-to-CASTIGATE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) lack of deference (acc) him/it/same (gen) number (dat)
Pwt:25:2 Pwt_25:2_1 Pwt_25:2_2 Pwt_25:2_3 Pwt_25:2_4 Pwt_25:2_5 Pwt_25:2_6 Pwt_25:2_7 Pwt_25:2_8 Pwt_25:2_9 Pwt_25:2_10 Pwt_25:2_11 Pwt_25:2_12 Pwt_25:2_13 Pwt_25:2_14 Pwt_25:2_15 Pwt_25:2_16 Pwt_25:2_17 Pwt_25:2_18 Pwt_25:2_19 Pwt_25:2_20 Pwt_25:2_21 Pwt_25:2_22 Pwt_25:2_23 Pwt_25:2_24
Pwt:25:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:3 τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αὐτόν, οὐ προσθήσουσιν· ἐὰν δὲ προσθῶσιν μαστιγῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ ταύτας τὰς πληγὰς πλείους, ἀσχημονήσει ὁ ἀδελφός σου ἐναντίον σου.
Pwt:25:3 And they shall scourge him with forty stripes in number, they shall not inflict more; for if thou shouldest scourge him with more stripes beyond these stripes, thy brother will be disgraced before thee. (Deuteronomy 25:3 Brenton)
Pwt:25:3 Otrzyma nie więcej niż czterdzieści uderzeń, aby przez mnożenie razów ponad tę liczbę chłosta nie była nadmierna i nie został pohańbiony twój brat w twoich oczach. (Pwt 25:3 BT_4)
Pwt:25:3 τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αὐτόν, οὐ προσθήσουσιν· ἐὰν δὲ προσθῶσιν μαστιγῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ ταύτας τὰς πληγὰς πλείους, ἀσχημονήσει ἀδελφός σου ἐναντίον σου.
Pwt:25:3 τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ἀ·σχημονέω (ασχημον(ε)-, ασχημονη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:25:3 Czterdzieści By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By dodawać do By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Uderzaj/plagę Więcej Do ??? Brat Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Pwt:25:3 tessara/konta mastigO/sousin au)to/n, ou) prosTE/sousin· e)a\n de\ prosTO=sin mastigO=sai au)to\n u(pe\r tau/tas ta\s plEga\s plei/ous, a)sCHEmonE/sei o( a)delfo/s sou e)nanti/on sou.
Pwt:25:3 tessarakonta mastigOsusin auton, u prosTEsusin· ean de prosTOsin mastigOsai auton hyper tautas tas plEgas pleius, asCHEmonEsei ho adelfos su enantion su.
Pwt:25:3 M VF_FAI3P RD_ASM D VF_FAI3P C x VE_AAS3P VA_AAN RD_ASM P RD_APF RA_APF N1_APF A3C_APF VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GS
Pwt:25:3 forty to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste he/she/it/same οὐχ before rough breathing to add to if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to add to to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the strike/plague more to ??? the brother you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Pwt:25:3 forty they-will-CASTIGATE, going-to-CASTIGATE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) not they-will-ADD-TO, going-to-ADD (fut ptcp) (dat) if-ever Yet they-should-ADD-TO to-CASTIGATE, be-you(sg)-CASTIGATE-ed!, he/she/it-happens-to-CASTIGATE (opt) him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) these (acc) the (acc) strikes/plagues (acc) more (acc, nom|voc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:25:3 Pwt_25:3_1 Pwt_25:3_2 Pwt_25:3_3 Pwt_25:3_4 Pwt_25:3_5 Pwt_25:3_6 Pwt_25:3_7 Pwt_25:3_8 Pwt_25:3_9 Pwt_25:3_10 Pwt_25:3_11 Pwt_25:3_12 Pwt_25:3_13 Pwt_25:3_14 Pwt_25:3_15 Pwt_25:3_16 Pwt_25:3_17 Pwt_25:3_18 Pwt_25:3_19 Pwt_25:3_20 Pwt_25:3_21
Pwt:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:4 Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.
Pwt:25:4 Thou shalt not muzzle the ox that treads out the corn. (Deuteronomy 25:4 Brenton)
Pwt:25:4 Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. (Pwt 25:4 BT_4)
Pwt:25:4 Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.
Pwt:25:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φιμόω (φιμ(ο)-, φιμω·σ-, φιμω·σ-, -, πεφιμω-, φιμω·θ-) βοῦς, βοός, ὁ ἀλοάω (αλο(α)-, αλοη·σ-, αλοη·σ-, -, -, αλοη·θ-)
Pwt:25:4 ??? Przed przydechem mocnym By nakładać kaganiec Wół By młócić zboże
Pwt:25:4 *ou) fimO/seis bou=n a)loO=nta.
Pwt:25:4 u fimOseis bun aloOnta.
Pwt:25:4 D VF_FAI2S N3_ASM V3_PAPASM
Pwt:25:4 οὐχ before rough breathing to muzzle ox to thresh
Pwt:25:4 not you(sg)-will-MUZZLE ox (acc) while THRESH-ing (acc, nom|acc|voc)
Pwt:25:4 Pwt_25:4_1 Pwt_25:4_2 Pwt_25:4_3 Pwt_25:4_4
Pwt:25:4 x x x x
Pwt:25:5 Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ᾖ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήμψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.
Pwt:25:5 And if brethren should live together, and one of them should die, and should not have seed, the wife of the deceased shall not marry out of the family to a man not related: her husband's brother shall go in to her, and shall take her to himself for a wife, and shall dwell with her. (Deuteronomy 25:5 Brenton)
Pwt:25:5 Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. (Pwt 25:5 BT_4)
Pwt:25:5 Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ αὐτῷ, οὐκ ἔσται γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήμψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.
Pwt:25:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό σπέρμα[τ], -ατος, τό δέ μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μή ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:25:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Brat Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) zaś Nie By być On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Kobiety/żona By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Nie Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Brat Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By żyć z On/ona/to/to samo
Pwt:25:5 *)ea\n de\ katoikO=sin a)delfoi\ e)pi\ to\ au)to\ kai\ a)poTa/nE| ei(=s e)X au)tO=n, spe/rma de\ mE\ E)=| au)tO=|, ou)k e)/stai E( gunE\ tou= teTnEko/tos e)/XO a)ndri\ mE\ e)ggi/DZonti· o( a)delfo\s tou= a)ndro\s au)tE=s ei)seleu/setai pro\s au)tE\n kai\ lE/mPSetai au)tE\n e(autO=| gunai=ka kai\ sunoikE/sei au)tE=|.
Pwt:25:5 ean de katoikOsin adelfoi epi to auto kai apoTanE heis eX autOn, sperma de mE E autO, uk estai hE gynE tu teTnEkotos eXO andri mE engiDZonti· ho adelfos tu andros autEs eiseleusetai pros autEn kai lEmPSetai autEn heautO gynaika kai synoikEsei autE.
Pwt:25:5 C x V2_PAS3P N2_NPM P RA_ASN RD_ASN C VB_AAS3S A3_NSM P RD_GPM N3M_ASN x D V9_PAS3S RD_DSM D VF_FMI3S RA_NSF N3K_NSF RA_GSM VX_XAPGSM D N3_DSM D V1_PAPDSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF VF_FMI3S P RD_ASF C VF_FMI3S RD_ASF RD_DSM N3K_ASF C VF_FAI3S RD_DSF
Pwt:25:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) brother upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to die one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same seed sperm, seed, germ (sprout, bud) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to be he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be the woman/wife the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] outside; to have; to be permitted man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". not to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the brother the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same self /our-/your-/themselves woman/wife and also, even, namely to live with he/she/it/same
Pwt:25:5 if-ever Yet they-should-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN brothers (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed one (nom) out of (+gen) them/same (gen) seed (nom|acc|voc) Yet not he/she/it-should-be him/it/same (dat) not he/she/it-will-be the (nom) woman/wife (nom) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED man, husband (dat) not while NEAR-ing (dat) the (nom) brother (nom) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) self (dat) woman/wife (acc) and he/she/it-will-LIVE-WITH, you(sg)-will-be-LIVE-ed-WITH (classical) her/it/same (dat)
Pwt:25:5 Pwt_25:5_1 Pwt_25:5_2 Pwt_25:5_3 Pwt_25:5_4 Pwt_25:5_5 Pwt_25:5_6 Pwt_25:5_7 Pwt_25:5_8 Pwt_25:5_9 Pwt_25:5_10 Pwt_25:5_11 Pwt_25:5_12 Pwt_25:5_13 Pwt_25:5_14 Pwt_25:5_15 Pwt_25:5_16 Pwt_25:5_17 Pwt_25:5_18 Pwt_25:5_19 Pwt_25:5_20 Pwt_25:5_21 Pwt_25:5_22 Pwt_25:5_23 Pwt_25:5_24 Pwt_25:5_25 Pwt_25:5_26 Pwt_25:5_27 Pwt_25:5_28 Pwt_25:5_29 Pwt_25:5_30 Pwt_25:5_31 Pwt_25:5_32 Pwt_25:5_33 Pwt_25:5_34 Pwt_25:5_35 Pwt_25:5_36 Pwt_25:5_37 Pwt_25:5_38 Pwt_25:5_39 Pwt_25:5_40 Pwt_25:5_41 Pwt_25:5_42 Pwt_25:5_43
Pwt:25:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:6 καὶ ἔσται τὸ παιδίον, ὃ ἐὰν τέκῃ, κατασταθήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελευτηκότος, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ Ισραηλ.
Pwt:25:6 And it shall come to pass that the child which she shall bear, shall be named by the name of the deceased, and his name shall not be blotted out of Israel. (Deuteronomy 25:6 Brenton)
Pwt:25:6 A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w Izraelu. (Pwt 25:6 BT_4)
Pwt:25:6 καὶ ἔσται τὸ παιδίον, ἐὰν τέκῃ, κατασταθήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελευτηκότος, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ Ισραηλ.
Pwt:25:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Ἰσραήλ, ὁ
Pwt:25:6 I też, nawet, mianowicie By być Dziecko Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By rodzić By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do By kończyć się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael
Pwt:25:6 kai\ e)/stai to\ paidi/on, o(\ e)a\n te/kE|, katastaTE/setai e)k tou= o)no/matos tou= teteleutEko/tos, kai\ ou)k e)XaleifTE/setai to\ o)/noma au)tou= e)X *israEl.
Pwt:25:6 kai estai to paidion, ho ean tekE, katastaTEsetai ek tu onomatos tu teteleutEkotos, kai uk eXaleifTEsetai to onoma autu eX israEl.
Pwt:25:6 C VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN RR_NSN C VB_AAS3S VC_FPI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM VX_XAPGSM C D VV_FPI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P N_GSM
Pwt:25:6 and also, even, namely to be the child who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give birth to enable lay, render widowed out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to the to end and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the name with regard to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Israel
Pwt:25:6 and he/she/it-will-be the (nom|acc) child (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-GIVE-BIRTH, you(sg)-should-be-GIVE-ed-BIRTH he/she/it-will-be-ENABLE-ed out of (+gen) the (gen) name (gen) the (gen) having END-ed (gen) and not he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) Israel (indecl)
Pwt:25:6 Pwt_25:6_1 Pwt_25:6_2 Pwt_25:6_3 Pwt_25:6_4 Pwt_25:6_5 Pwt_25:6_6 Pwt_25:6_7 Pwt_25:6_8 Pwt_25:6_9 Pwt_25:6_10 Pwt_25:6_11 Pwt_25:6_12 Pwt_25:6_13 Pwt_25:6_14 Pwt_25:6_15 Pwt_25:6_16 Pwt_25:6_17 Pwt_25:6_18 Pwt_25:6_19 Pwt_25:6_20 Pwt_25:6_21
Pwt:25:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:7 ἐὰν δὲ μὴ βούληται ὁ ἄνθρωπος λαβεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἡ γυνὴ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ τὴν γερουσίαν καὶ ἐρεῖ Οὐ θέλει ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ, οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου.
Pwt:25:7 And if the man should not be willing to take his brother's wife, then shall the woman go up to the gate to the elders, and she shall say, My husband's brother will not raise up the name of his brother in Israel, my husband's brother has refused. (Deuteronomy 25:7 Brenton)
Pwt:25:7 Jeśli nie będzie chciał ten mężczyzna wziąć swej bratowej za żonę, pójdzie bratowa do bramy miasta, do starszych i powie: «Nie mam szwagra, który by podtrzymał imię brata swego w Izraelu. Szwagier nie chce na moją korzyść dopełnić obowiązku, jaki ciąży na nim». (Pwt 25:7 BT_4)
Pwt:25:7 ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἄνθρωπος λαβεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται γυνὴ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ τὴν γερουσίαν καὶ ἐρεῖ Οὐ θέλει ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ, οὐκ ἠθέλησεν ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου.
Pwt:25:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:25:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By planować/decyduj się/zamierzaj Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Kobiety/żona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rada ludzi starszych I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Brat Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nazwisko {Imię} co do Brat On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Brat Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja
Pwt:25:7 e)a\n de\ mE\ bou/lEtai o( a)/nTrOpos labei=n tE\n gunai=ka tou= a)delfou= au)tou=, kai\ a)nabE/setai E( gunE\ e)pi\ tE\n pu/lEn e)pi\ tE\n gerousi/an kai\ e)rei= *ou) Te/lei o( a)delfo\s tou= a)ndro/s mou a)nastE=sai to\ o)/noma tou= a)delfou= au)tou= e)n *israEl, ou)k E)Te/lEsen o( a)delfo\s tou= a)ndro/s mou.
Pwt:25:7 ean de mE bulEtai ho anTrOpos labein tEn gynaika tu adelfu autu, kai anabEsetai hE gynE epi tEn pylEn epi tEn gerusian kai erei u Telei ho adelfos tu andros mu anastEsai to onoma tu adelfu autu en israEl, uk ETelEsen ho adelfos tu andros mu.
Pwt:25:7 C x D V1_PMS3S RA_NSM N2_NSM VB_AAN RA_ASF N3K_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FMI3S RA_NSF N3K_NSF P RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF C VF2_FAI3S D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N_DSM D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
Pwt:25:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to plan/determine/intend the human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife the brother he/she/it/same and also, even, namely to ascend the woman/wife upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the council of elders and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire the brother the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I to stand up put up, raise, resurrect the name with regard to the brother he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire the brother the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I
Pwt:25:7 if-ever Yet not he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed the (nom) human (nom) to-TAKE HOLD OF the (acc) woman/wife (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed the (nom) woman/wife (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) council of elders (acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) not he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) the (nom) brother (nom) the (gen) man, husband (gen) me (gen) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) not he/she/it-WANT-ed the (nom) brother (nom) the (gen) man, husband (gen) me (gen)
Pwt:25:7 Pwt_25:7_1 Pwt_25:7_2 Pwt_25:7_3 Pwt_25:7_4 Pwt_25:7_5 Pwt_25:7_6 Pwt_25:7_7 Pwt_25:7_8 Pwt_25:7_9 Pwt_25:7_10 Pwt_25:7_11 Pwt_25:7_12 Pwt_25:7_13 Pwt_25:7_14 Pwt_25:7_15 Pwt_25:7_16 Pwt_25:7_17 Pwt_25:7_18 Pwt_25:7_19 Pwt_25:7_20 Pwt_25:7_21 Pwt_25:7_22 Pwt_25:7_23 Pwt_25:7_24 Pwt_25:7_25 Pwt_25:7_26 Pwt_25:7_27 Pwt_25:7_28 Pwt_25:7_29 Pwt_25:7_30 Pwt_25:7_31 Pwt_25:7_32 Pwt_25:7_33 Pwt_25:7_34 Pwt_25:7_35 Pwt_25:7_36 Pwt_25:7_37 Pwt_25:7_38 Pwt_25:7_39 Pwt_25:7_40 Pwt_25:7_41 Pwt_25:7_42 Pwt_25:7_43 Pwt_25:7_44 Pwt_25:7_45 Pwt_25:7_46
Pwt:25:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:8 καὶ καλέσουσιν αὐτὸν ἡ γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ, καὶ στὰς εἴπῃ Οὐ βούλομαι λαβεῖν αὐτήν,
Pwt:25:8 And the elders of his city shall call him, and speak to him; and if he stand and say, I will not take her: (Deuteronomy 25:8 Brenton)
Pwt:25:8 Starsi tego miasta zawezwą go i przemówią do niego. Jeśli będzie obstawał przy swoim i powie: «Nie chcę jej poślubić», (Pwt 25:8 BT_4)
Pwt:25:8 καὶ καλέσουσιν αὐτὸν γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ, καὶ στὰς εἴπῃ Οὐ βούλομαι λαβεῖν αὐτήν,
Pwt:25:8 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:25:8 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Rada ludzi starszych Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Pwt:25:8 kai\ kale/sousin au)to\n E( gerousi/a tE=s po/leOs au)tou= kai\ e)rou=sin au)tO=|, kai\ sta\s ei)/pE| *ou) bou/lomai labei=n au)tE/n,
Pwt:25:8 kai kalesusin auton hE gerusia tEs poleOs autu kai erusin autO, kai stas eipE u bulomai labein autEn,
Pwt:25:8 C VF_FAI3P RD_ASM RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM C VF2_FAI3P RD_DSM C VH_AAPNSM VB_AAS3S D V1_PMI1S VB_AAN RD_ASF
Pwt:25:8 and also, even, namely to call call he/she/it/same the council of elders the city he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand to say/tell οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Pwt:25:8 and they-will-CALL, going-to-CALL (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) the (nom) council of elders (nom|voc) the (gen) city (gen) him/it/same (gen) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) and upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed not I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc)
Pwt:25:8 Pwt_25:8_1 Pwt_25:8_2 Pwt_25:8_3 Pwt_25:8_4 Pwt_25:8_5 Pwt_25:8_6 Pwt_25:8_7 Pwt_25:8_8 Pwt_25:8_9 Pwt_25:8_10 Pwt_25:8_11 Pwt_25:8_12 Pwt_25:8_13 Pwt_25:8_14 Pwt_25:8_15 Pwt_25:8_16 Pwt_25:8_17 Pwt_25:8_18
Pwt:25:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:9 καὶ προσελθοῦσα ἡ γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῆς γερουσίας καὶ ὑπολύσει τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἐμπτύσεται εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀποκριθεῖσα ἐρεῖ Οὕτως ποιήσουσιν τῷ ἀνθρώπῳ, ὃς οὐκ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
Pwt:25:9 then his brother's wife shall come forward before the elders, and shall loose one shoe from off his foot, and shall spit in his face, and shall answer and say, Thus shall they do to the man who will not build his brother's house in Israel. (Deuteronomy 25:9 Brenton)
Pwt:25:9 pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w twarz i powie: «Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce odbudować domu swego brata». (Pwt 25:9 BT_4)
Pwt:25:9 καὶ προσελθοῦσα γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῆς γερουσίας καὶ ὑπολύσει τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἐμπτύσεται εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀποκριθεῖσα ἐρεῖ Οὕτως ποιήσουσιν τῷ ἀνθρώπῳ, ὃς οὐκ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
Pwt:25:9 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πτύω (εν+πτυ-, εν+πτυ·σ-, εν+πτυ·σ-, -, -, εν+πτυσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:25:9 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Kobiety/żona Brat On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Rada ludzi starszych I też, nawet, mianowicie Sandał On/ona/to/to samo Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pluć dalej Do (+przyspieszenie) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Dom Brat On/ona/to/to samo
Pwt:25:9 kai\ proselTou=sa E( gunE\ tou= a)delfou= au)tou= e)/nanti tE=s gerousi/as kai\ u(polu/sei to\ u(po/dEma au)tou= to\ e(\n a)po\ tou= podo\s au)tou= kai\ e)mptu/setai ei)s to\ pro/sOpon au)tou= kai\ a)pokriTei=sa e)rei= *ou(/tOs poiE/sousin tO=| a)nTrO/pO|, o(\s ou)k oi)kodomE/sei to\n oi)=kon tou= a)delfou= au)tou=·
Pwt:25:9 kai proselTusa hE gynE tu adelfu autu enanti tEs gerusias kai hypolysei to hypodEma autu to hen apo tu podos autu kai emptysetai eis to prosOpon autu kai apokriTeisa erei hutOs poiEsusin tO anTrOpO, hos uk oikodomEsei ton oikon tu adelfu autu·
Pwt:25:9 C VB_AAPNSF RA_NSF N3K_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_GSF N1A_GSF C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_ASN A3_ASN P RA_GSM N3D_GSM RD_GSM C VF_FMI3S P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VC_APPNSF VF2_FAI3S D VF_FAI3P RA_DSM N2_DSM RR_NSM D VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pwt:25:9 and also, even, namely to approach the woman/wife the brother he/she/it/same before (+gen) the council of elders and also, even, namely ć the sandal he/she/it/same the one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foot he/she/it/same and also, even, namely to spit on into (+acc) the face he/she/it/same and also, even, namely to answer to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the human who/whom/which οὐχ before rough breathing to build/edify the house the brother he/she/it/same
Pwt:25:9 and upon APPROACH-ing (nom|voc) the (nom) woman/wife (nom) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) before (+gen) the (gen) council of elders (gen), council of elderss (acc) and   the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) one (nom|acc) away from (+gen) the (gen) foot (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-SPIT-ed-ON into (+acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) thusly/like this they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (dat) human (dat) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) house (acc) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
Pwt:25:9 Pwt_25:9_1 Pwt_25:9_2 Pwt_25:9_3 Pwt_25:9_4 Pwt_25:9_5 Pwt_25:9_6 Pwt_25:9_7 Pwt_25:9_8 Pwt_25:9_9 Pwt_25:9_10 Pwt_25:9_11 Pwt_25:9_12 Pwt_25:9_13 Pwt_25:9_14 Pwt_25:9_15 Pwt_25:9_16 Pwt_25:9_17 Pwt_25:9_18 Pwt_25:9_19 Pwt_25:9_20 Pwt_25:9_21 Pwt_25:9_22 Pwt_25:9_23 Pwt_25:9_24 Pwt_25:9_25 Pwt_25:9_26 Pwt_25:9_27 Pwt_25:9_28 Pwt_25:9_29 Pwt_25:9_30 Pwt_25:9_31 Pwt_25:9_32 Pwt_25:9_33 Pwt_25:9_34 Pwt_25:9_35 Pwt_25:9_36 Pwt_25:9_37 Pwt_25:9_38 Pwt_25:9_39 Pwt_25:9_40 Pwt_25:9_41 Pwt_25:9_42
Pwt:25:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:10 καὶ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν Ισραηλ Οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα.
Pwt:25:10 And his name shall be called in Israel, The house of him that has had his shoe loosed. (Deuteronomy 25:10 Brenton)
Pwt:25:10 I będzie nazwane imię jego w Izraelu: «Dom tego, któremu zzuto sandał». (Pwt 25:10 BT_4)
Pwt:25:10 καὶ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν Ισραηλ Οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα.
Pwt:25:10 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἰσραήλ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό
Pwt:25:10 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Dom Sandał
Pwt:25:10 kai\ klETE/setai to\ o)/noma au)tou= e)n *israEl *oi)=kos tou= u(poluTe/ntos to\ u(po/dEma.
Pwt:25:10 kai klETEsetai to onoma autu en israEl oikos tu hypolyTentos to hypodEma.
Pwt:25:10 C VC_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P N_DSM N2_NSM RA_GSM VC_APPGSM RA_ASN N3M_ASN
Pwt:25:10 and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel house the ć the sandal
Pwt:25:10 and he/she/it-will-be-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl) house (nom) the (gen)   the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc)
Pwt:25:10 Pwt_25:10_1 Pwt_25:10_2 Pwt_25:10_3 Pwt_25:10_4 Pwt_25:10_5 Pwt_25:10_6 Pwt_25:10_7 Pwt_25:10_8 Pwt_25:10_9 Pwt_25:10_10 Pwt_25:10_11 Pwt_25:10_12
Pwt:25:10 x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:11 Ἐὰν δὲ μάχωνται ἄνθρωποι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ προσέλθῃ γυνὴ ἑνὸς αὐτῶν ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ τύπτοντος αὐτὸν καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων αὐτοῦ,
Pwt:25:11 And if men should strive together, a man with his brother, and the wife of one of them should advance to rescue her husband out of the hand of him that smites him, and she should stretch forth her hand, and take hold of his private parts; (Deuteronomy 25:11 Brenton)
Pwt:25:11 Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, (Pwt 25:11 BT_4)
Pwt:25:11 Ἐὰν δὲ μάχωνται ἄνθρωποι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ προσέλθῃ γυνὴ ἑνὸς αὐτῶν ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ τύπτοντος αὐτὸν καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων αὐτοῦ,
Pwt:25:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό δίδυμος[1] -η -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:25:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By kłócić się Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ludzki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Kobiety/żona Jeden On/ona/to/to samo By wyjmować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do niech bije On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka By brać uchwyt z Podwójnie On/ona/to/to samo
Pwt:25:11 *)ea\n de\ ma/CHOntai  a)/nTrOpoi e)pi\ to\ au)to/, a)/nTrOpos meta\ tou= a)delfou= au)tou=, kai\ prose/lTE| gunE\ e(no\s au)tO=n e)Xele/sTai to\n a)/ndra au)tE=s e)k CHeiro\s tou= tu/ptontos au)to\n kai\ e)ktei/nasa tE\n CHei=ra e)pila/bEtai tO=n didu/mOn au)tou=,
Pwt:25:11 ean de maCHOntai  anTrOpoi epi to auto, anTrOpos meta tu adelfu autu, kai proselTE gynE henos autOn eXelesTai ton andra autEs ek CHeiros tu typtontos auton kai ekteinasa tEn CHeira epilabEtai tOn didymOn autu,
Pwt:25:11 C x V1_PMS3P N2_NPM P RA_ASN RD_ASN N2_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VB_AAS3S N3K_NSF A3_GSM RD_GPM VB_AMN RA_ASM N3_ASM RD_GSF P N3_GSF RA_GSM V1_PAPGSM RD_ASM C VA_AAPNSF RA_ASF N3_ASF VB_AMS3S RA_GPM A1_GPM RD_GSM
Pwt:25:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to quarrel human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the brother he/she/it/same and also, even, namely to approach woman/wife one he/she/it/same to take out the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand the to beat he/she/it/same and also, even, namely to extend the hand to take hold of the double he/she/it/same
Pwt:25:11 if-ever Yet they-should-be-being-QUARREL-ed humans (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) human (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-APPROACH woman/wife (nom) one (gen) them/same (gen) to-be-TAKE OUT-ed the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) the (gen) while BEAT-ing (gen) him/it/same (acc) and upon EXTEND-ing (nom|voc) the (acc) hand (acc) he/she/it-should-be-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) double ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Pwt:25:11 Pwt_25:11_1 Pwt_25:11_2 Pwt_25:11_3 Pwt_25:11_4 Pwt_25:11_5 Pwt_25:11_6 Pwt_25:11_7 Pwt_25:11_8 Pwt_25:11_9 Pwt_25:11_10 Pwt_25:11_11 Pwt_25:11_12 Pwt_25:11_13 Pwt_25:11_14 Pwt_25:11_15 Pwt_25:11_16 Pwt_25:11_17 Pwt_25:11_18 Pwt_25:11_19 Pwt_25:11_20 Pwt_25:11_21 Pwt_25:11_22 Pwt_25:11_23 Pwt_25:11_24 Pwt_25:11_25 Pwt_25:11_26 Pwt_25:11_27 Pwt_25:11_28 Pwt_25:11_29 Pwt_25:11_30 Pwt_25:11_31 Pwt_25:11_32 Pwt_25:11_33 Pwt_25:11_34
Pwt:25:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:12 ἀποκόψεις τὴν χεῖρα αὐτῆς· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῇ.
Pwt:25:12 thou shalt cut off her hand; thine eye shall not spare her. (Deuteronomy 25:12 Brenton)
Pwt:25:12 odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości. (Pwt 25:12 BT_4)
Pwt:25:12 ἀποκόψεις τὴν χεῖρα αὐτῆς· οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῇ.
Pwt:25:12 ἀπο·κόπτω (-, απο+κοψ-, απο+κοψ-, -, απο+κεκοπτ-, απο+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:25:12 By urywać się Ręka On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:25:12 a)poko/PSeis tE\n CHei=ra au)tE=s· ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou e)p’ au)tE=|.
Pwt:25:12 apokoPSeis tEn CHeira autEs· u feisetai ho ofTalmos su ep’ autE.
Pwt:25:12 VF_FAI2S RA_ASF N3_ASF RD_GSF D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_DSF
Pwt:25:12 to sever the hand he/she/it/same οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:25:12 you(sg)-will-SEVER the (acc) hand (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat)
Pwt:25:12 Pwt_25:12_1 Pwt_25:12_2 Pwt_25:12_3 Pwt_25:12_4 Pwt_25:12_5 Pwt_25:12_6 Pwt_25:12_7 Pwt_25:12_8 Pwt_25:12_9 Pwt_25:12_10 Pwt_25:12_11
Pwt:25:12 x x x x x x x x x x x
Pwt:25:13 Οὐκ ἔσται ἐν τῷ μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ στάθμιον, μέγα ἢ μικρόν·
Pwt:25:13 Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. (Deuteronomy 25:13 Brenton)
Pwt:25:13 Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka: cięższego i lżejszego; (Pwt 25:13 BT_4)
Pwt:25:13 Οὐκ ἔσται ἐν τῷ μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ στάθμιον, μέγα μικρόν·
Pwt:25:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἤ[1] μικρός -ά -όν
Pwt:25:13 ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wielki Albo Mały [zobacz micro]
Pwt:25:13 *ou)k e)/stai e)n tO=| marsi/ppO| sou sta/Tmion kai\ sta/Tmion, me/ga E)\ mikro/n·
Pwt:25:13 uk estai en tO marsippO su staTmion kai staTmion, mega E mikron·
Pwt:25:13 D VF_FMI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_NSN C N2_NSN A1P_NSN C A1A_NSN
Pwt:25:13 οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) ć and also, even, namely ć great or small [see micro]
Pwt:25:13 not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and   great ([Adj] nom|acc|voc) or small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:25:13 Pwt_25:13_1 Pwt_25:13_2 Pwt_25:13_3 Pwt_25:13_4 Pwt_25:13_5 Pwt_25:13_6 Pwt_25:13_7 Pwt_25:13_8 Pwt_25:13_9 Pwt_25:13_10 Pwt_25:13_11 Pwt_25:13_12
Pwt:25:13 x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:14 οὐκ ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον καὶ μέτρον, μέγα ἢ μικρόν·
Pwt:25:14 Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. (Deuteronomy 25:14 Brenton)
Pwt:25:14 nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. (Pwt 25:14 BT_4)
Pwt:25:14 οὐκ ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον καὶ μέτρον, μέγα μικρόν·
Pwt:25:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μέτρον, -ου, τό καί μέτρον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἤ[1] μικρός -ά -όν
Pwt:25:14 ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) Miara I też, nawet, mianowicie Miara Wielki Albo Mały [zobacz micro]
Pwt:25:14 ou)k e)/stai e)n tE=| oi)ki/a| sou me/tron kai\ me/tron, me/ga E)\ mikro/n·
Pwt:25:14 uk estai en tE oikia su metron kai metron, mega E mikron·
Pwt:25:14 D VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS N2N_NSN C N2N_NSN A1P_NSN C A1A_NSN
Pwt:25:14 οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) measure and also, even, namely measure great or small [see micro]
Pwt:25:14 not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) measure (nom|acc|voc) and measure (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) or small ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:25:14 Pwt_25:14_1 Pwt_25:14_2 Pwt_25:14_3 Pwt_25:14_4 Pwt_25:14_5 Pwt_25:14_6 Pwt_25:14_7 Pwt_25:14_8 Pwt_25:14_9 Pwt_25:14_10 Pwt_25:14_11 Pwt_25:14_12
Pwt:25:14 x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:15 στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, καὶ μέτρον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·
Pwt:25:15 Thou shalt have a true and just weight, and a true and just measure, that thou mayest live long upon the land which the Lord thy God gives thee for an inheritance. (Deuteronomy 25:15 Brenton)
Pwt:25:15 Będziesz miał ciężarek nie umniejszony i dokładny; będziesz miał efę nie umniejszoną i dokładną, abyś długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój; (Pwt 25:15 BT_4)
Pwt:25:15 στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, καὶ μέτρον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·
Pwt:25:15   ἀ·ληθινός -ή -όν καί δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί μέτρον, -ου, τό ἀ·ληθινός -ή -όν καί δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ
Pwt:25:15 Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Miara Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się żeby / ażeby / bo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los
Pwt:25:15 sta/Tmion a)lETino\n kai\ di/kaion e)/stai soi, kai\ me/tron a)lETino\n kai\ di/kaion e)/stai soi, i(/na poluE/meros ge/nE| e)pi\ tE=s gE=s, E(=s ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO|·
Pwt:25:15 staTmion alETinon kai dikaion estai soi, kai metron alETinon kai dikaion estai soi, hina polyEmeros genE epi tEs gEs, hEs kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO·
Pwt:25:15 N2_NSN A1_NSN C A1A_NSN VF_FMI3S RP_DS C N2N_NSN A1_NSM C A1A_NSN VF_FMI3S RP_DS C A1B_NSM VB_AMS2S P RA_GSF N1_GSF RR_GSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM
Pwt:25:15 ć true and also, even, namely just righteous, just to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely measure true and also, even, namely just righteous, just to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot
Pwt:25:15   true ([Adj] acc, nom|acc|voc) and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and measure (nom|acc|voc) true ([Adj] acc, nom|acc|voc) and just ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) so that / in order to /because   you(sg)-should-be-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat)
Pwt:25:15 Pwt_25:15_1 Pwt_25:15_2 Pwt_25:15_3 Pwt_25:15_4 Pwt_25:15_5 Pwt_25:15_6 Pwt_25:15_7 Pwt_25:15_8 Pwt_25:15_9 Pwt_25:15_10 Pwt_25:15_11 Pwt_25:15_12 Pwt_25:15_13 Pwt_25:15_14 Pwt_25:15_15 Pwt_25:15_16 Pwt_25:15_17 Pwt_25:15_18 Pwt_25:15_19 Pwt_25:15_20 Pwt_25:15_21 Pwt_25:15_22 Pwt_25:15_23 Pwt_25:15_24 Pwt_25:15_25 Pwt_25:15_26 Pwt_25:15_27 Pwt_25:15_28
Pwt:25:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:16 ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν ἄδικον.
Pwt:25:16 For every one that does this is an abomination to the Lord thy God, even every one that does injustice. (Deuteronomy 25:16 Brenton)
Pwt:25:16 gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. (Pwt 25:16 BT_4)
Pwt:25:16 ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν ἄδικον.
Pwt:25:16 ὅτι βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄ·δικος -ον
Pwt:25:16 Ponieważ/tamto Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jaki rodzaj; by czynić/rób Niesprawiedliwy
Pwt:25:16 o(/ti bde/lugma kuri/O| tO=| TeO=| sou pa=s poiO=n tau=ta, pa=s poiO=n a)/dikon.
Pwt:25:16 hoti bdelygma kyriO tO TeO su pas poiOn tauta, pas poiOn adikon.
Pwt:25:16 C N3M_NSN N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS A3_NSM V2_PAPNSM RD_APN A3_NSM V2_PAPNSM A1B_ASN
Pwt:25:16 because/that abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of what kind; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of what kind; to do/make unjust
Pwt:25:16 because/that abomination (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) these (nom|acc) every (nom|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pwt:25:16 Pwt_25:16_1 Pwt_25:16_2 Pwt_25:16_3 Pwt_25:16_4 Pwt_25:16_5 Pwt_25:16_6 Pwt_25:16_7 Pwt_25:16_8 Pwt_25:16_9 Pwt_25:16_10 Pwt_25:16_11 Pwt_25:16_12
Pwt:25:16 x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:17 Μνήσθητι ὅσα ἐποίησέν σοι Αμαληκ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένου σου ἐξ Αἰγύπτου,
Pwt:25:17 Remember what things Amalec did to thee by the way, when thou wentest forth out of the land of Egypt: (Deuteronomy 25:17 Brenton)
Pwt:25:17 Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w drodze, gdyś wyszedł z Egiptu. (Pwt 25:17 BT_4)
Pwt:25:17 Μνήσθητι ὅσα ἐποίησέν σοι Αμαληκ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένου σου ἐξ Αἰγύπτου,
Pwt:25:17 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:25:17 By pamiętać/stawaj się uważającym z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga By wychodzić Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z]
Pwt:25:17 *mnE/sTEti o(/sa e)poi/Ese/n soi *amalEk e)n tE=| o(dO=| e)kporeuome/nou sou e)X *ai)gu/ptou,
Pwt:25:17 mnEsTEti hosa epoiEsen soi amalEk en tE hodO ekporeuomenu su eX aigyptu,
Pwt:25:17 VS_APD2S A1_APN VAI_AAI3S RP_DS N_NSM P RA_DSF N2_DSF V1_PMPGSM RP_GS P N2_GSF
Pwt:25:17 to remember/become mindful of as much/many as to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road to go out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Pwt:25:17 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) while being-GO-ed-OUT (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) Egypt (gen)
Pwt:25:17 Pwt_25:17_1 Pwt_25:17_2 Pwt_25:17_3 Pwt_25:17_4 Pwt_25:17_5 Pwt_25:17_6 Pwt_25:17_7 Pwt_25:17_8 Pwt_25:17_9 Pwt_25:17_10 Pwt_25:17_11 Pwt_25:17_12
Pwt:25:17 x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:18 πῶς ἀντέστη σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἔκοψέν σου τὴν οὐραγίαν, τοὺς κοπιῶντας ὀπίσω σου, σὺ δὲ ἐπείνας καὶ ἐκοπίας, καὶ οὐκ ἐφοβήθη τὸν θεόν·
Pwt:25:18 how he withstood thee in the way, and harassed thy rear, even those that were weary behind thee, and thou didst hunger and wast weary; and he did not fear God. (Deuteronomy 25:18 Brenton)
Pwt:25:18 Zaszedł ci drogę i napadł na wszystkich osłabionych, na twoje tyły, gdyś ty był zmęczony i wyczerpany, on Boga się nie lękał. (Pwt 25:18 BT_4)
Pwt:25:18 πῶς ἀντέστη σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἔκοψέν σου τὴν οὐραγίαν, τοὺς κοπιῶντας ὀπίσω σου, σὺ δὲ ἐπείνας καὶ ἐκοπίας, καὶ οὐκ ἐφοβήθη τὸν θεόν·
Pwt:25:18 πῶς[1] ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ὀπίσω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pwt:25:18 Jak By przeciwstawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ty; twój/twój(sg) By trudzić się Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ty; twój/twój(sg) Ty zaś By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By trudzić się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By bać się Bóg 
Pwt:25:18 pO=s a)nte/stE soi e)n tE=| o(dO=| kai\ e)/koPSe/n sou tE\n ou)ragi/an, tou\s kopiO=ntas o)pi/sO sou, su\ de\ e)pei/nas kai\ e)kopi/as, kai\ ou)k e)fobE/TE to\n Teo/n·
Pwt:25:18 pOs antestE soi en tE hodO kai ekoPSen su tEn uragian, tus kopiOntas opisO su, sy de epeinas kai ekopias, kai uk efobETE ton Teon·
Pwt:25:18 D VHI_AAI3S RP_DS P RA_DSF N2_DSF C VAI_AAI3S RP_GS RA_ASF N1A_ASF RA_APM V3_PAPAPM P RP_GS RP_NS x VAI_AAI2S C VAI_AAI2S C D VCI_API3S RA_ASM N2_ASM
Pwt:25:18 how to oppose you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive you; your/yours(sg) the ć the to toil behind back, behind, after you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to toil and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fear the god [see theology]
Pwt:25:18 how he/she/it-OPPOSE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and he/she/it-CUT OFF-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc)   the (acc) while TOIL-ing (acc) behind you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) Yet you(sg)-were-HUNGER-ing and you(sg)-were-TOIL-ing and not he/she/it-was-FEAR-ed the (acc) god (acc)
Pwt:25:18 Pwt_25:18_1 Pwt_25:18_2 Pwt_25:18_3 Pwt_25:18_4 Pwt_25:18_5 Pwt_25:18_6 Pwt_25:18_7 Pwt_25:18_8 Pwt_25:18_9 Pwt_25:18_10 Pwt_25:18_11 Pwt_25:18_12 Pwt_25:18_13 Pwt_25:18_14 Pwt_25:18_15 Pwt_25:18_16 Pwt_25:18_17 Pwt_25:18_18 Pwt_25:18_19 Pwt_25:18_20 Pwt_25:18_21 Pwt_25:18_22 Pwt_25:18_23 Pwt_25:18_24 Pwt_25:18_25
Pwt:25:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:25:19 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν καταπαύσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου τῶν κύκλῳ σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι, ἐξαλείψεις τὸ ὄνομα Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ οὐ μὴ ἐπιλάθῃ.
Pwt:25:19 And it shall come to pass whenever the Lord thy God shall have given thee rest from all thine enemies round about thee, in the land which the Lord thy God gives thee to inherit, thou shalt blot out the name of Amalec from under heaven, and shalt not forget to do it. (Deuteronomy 25:19 Brenton)
Pwt:25:19 Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym! (Pwt 25:19 BT_4)
Pwt:25:19 καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν καταπαύσῃ σε κύριος θεός σου ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου τῶν κύκλῳ σου ἐν τῇ γῇ, κύριος θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι, ἐξαλείψεις τὸ ὄνομα Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ οὐ μὴ ἐπιλάθῃ.
Pwt:25:19 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡνίκα ἐάν (εἰ ἄν) κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν κλῆρος, -ου, ὁ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό   ἐκ ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Pwt:25:19 I też, nawet, mianowicie By być Kiedy Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) W kole Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los By przenosić tytuł Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Nazwisko {Imię} co do Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaniedbywać
Pwt:25:19 kai\ e)/stai E(ni/ka e)a\n katapau/sE| se ku/rios o( Teo/s sou a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n sou tO=n ku/klO| sou e)n tE=| gE=|, E(=| ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi e)n klE/rO| kataklEronomE=sai, e)Xalei/PSeis to\ o)/noma *amalEk e)k tE=s u(po\ to\n ou)rano\n kai\ ou) mE\ e)pila/TE|.
Pwt:25:19 kai estai hEnika ean katapausE se kyrios ho Teos su apo pantOn tOn eCHTrOn su tOn kyklO su en tE gE, hE kyrios ho Teos su didOsin soi en klErO kataklEronomEsai, eXaleiPSeis to onoma amalEk ek tEs hypo ton uranon kai u mE epilaTE.
Pwt:25:19 C VF_FMI3S D C VA_AAS3S RP_AS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_GPM N2_DSM RP_GS P RA_DSF N1_DSF RR_DSF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS P N2_DSM VA_AAN VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN N_GSM P RA_GSF P RA_ASM N2_ASM C D D VB_AMS2S
Pwt:25:19 and also, even, namely to be when if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile you; your/yours(sg) the in a circle you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot to transfer title to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the name with regard to ć out of (+gen) ἐξ before vowels the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to neglect
Pwt:25:19 and he/she/it-will-be when if-ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) in a circle you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) lot (dat) to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) you(sg)-will-OBLITERATION the (nom|acc) name (nom|acc|voc)   out of (+gen) the (gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc) and not not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed
Pwt:25:19 Pwt_25:19_1 Pwt_25:19_2 Pwt_25:19_3 Pwt_25:19_4 Pwt_25:19_5 Pwt_25:19_6 Pwt_25:19_7 Pwt_25:19_8 Pwt_25:19_9 Pwt_25:19_10 Pwt_25:19_11 Pwt_25:19_12 Pwt_25:19_13 Pwt_25:19_14 Pwt_25:19_15 Pwt_25:19_16 Pwt_25:19_17 Pwt_25:19_18 Pwt_25:19_19 Pwt_25:19_20 Pwt_25:19_21 Pwt_25:19_22 Pwt_25:19_23 Pwt_25:19_24 Pwt_25:19_25 Pwt_25:19_26 Pwt_25:19_27 Pwt_25:19_28 Pwt_25:19_29 Pwt_25:19_30 Pwt_25:19_31 Pwt_25:19_32 Pwt_25:19_33 Pwt_25:19_34 Pwt_25:19_35 Pwt_25:19_36 Pwt_25:19_37 Pwt_25:19_38 Pwt_25:19_39 Pwt_25:19_40 Pwt_25:19_41 Pwt_25:19_42 Pwt_25:19_43 Pwt_25:19_44
Pwt:25:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x