Syr:15:1 Ὁ φοβούμενος κύριον ποιήσει αὐτό, καὶ ὁ ἐγκρατὴς τοῦ νόμου καταλήμψεται αὐτήν·
Syr:15:1 He that feareth the Lord will do good, and he that hath the knowledge of the law shall obtain her. (Sirach 15:1 Brenton)
Syr:15:1 Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość. (Syr 15:1 BT_4)
Syr:15:1 φοβούμενος κύριον ποιήσει αὐτό, καὶ ἐγκρατὴς τοῦ νόμου καταλήμψεται αὐτήν·
Syr:15:1 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐγ·κρατής -ές ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:1 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Samo-kontrolowany Prawo By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo
Syr:15:1 *(o fobou/menos ku/rion poiE/sei au)to/, kai\ o( e)gkratE\s tou= no/mou katalE/mPSetai au)tE/n·
Syr:15:1 o fobumenos kyrion poiEsei auto, kai ho enkratEs tu nomu katalEmPSetai autEn·
Syr:15:1 RA_NSM V2_PMPNSM N2_ASM VF_FAI3S RD_ASN C RA_NSM A3H_NSM RA_GSM N2_GSM VF_FMI3S RD_ASF
Syr:15:1 the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. doing/making; to do/make he/she/it/same and also, even, namely the self-controlled the law to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same
Syr:15:1 the (nom) while being-FEAR-ed (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) it/same (nom|acc) and the (nom) self-controlled ([Adj] nom) the (gen) law (gen) he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed her/it/same (acc)
Syr:15:1 Syr_15:1_1 Syr_15:1_2 Syr_15:1_3 Syr_15:1_4 Syr_15:1_5 Syr_15:1_6 Syr_15:1_7 Syr_15:1_8 Syr_15:1_9 Syr_15:1_10 Syr_15:1_11 Syr_15:1_12
Syr:15:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:15:2 καὶ ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ καὶ ὡς γυνὴ παρθενίας προσδέξεται αὐτόν·
Syr:15:2 And as a mother shall she meet him, and receive him as a wife married of a virgin. (Sirach 15:2 Brenton)
Syr:15:2 Jak matka wyjdzie ona naprzeciw niego i jak młoda małżonka go przyjmie. (Syr 15:2 BT_4)
Syr:15:2 καὶ ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ καὶ ὡς γυνὴ παρθενίας προσδέξεται αὐτόν·
Syr:15:2 καί ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί ὡς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX] προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:2 I też, nawet, mianowicie By spotykać się idź spotykać się On/ona/to/to samo Jak/jak Matka I też, nawet, mianowicie Jak/jak Kobiety/żona Dziewictwo; dziewiczy By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj On/ona/to/to samo
Syr:15:2 kai\ u(pantE/setai au)tO=| O(s mE/tEr kai\ O(s gunE\ parTeni/as prosde/Xetai au)to/n·
Syr:15:2 kai hypantEsetai autO hOs mEtEr kai hOs gynE parTenias prosdeXetai auton·
Syr:15:2 C VF_FMI3S RD_DSM C N3_NSF C C N3K_NSF N1A_GSF VF_FMI3S RD_ASM
Syr:15:2 and also, even, namely to meet go to meet he/she/it/same as/like mother and also, even, namely as/like woman/wife virginity; virgin to accept receive favourably, accept he/she/it/same
Syr:15:2 and he/she/it-will-be-MEET-ed him/it/same (dat) as/like mother (nom) and as/like woman/wife (nom) virginity (gen); virgin ([Adj] acc, gen) he/she/it-will-be-ACCEPT-ed him/it/same (acc)
Syr:15:2 Syr_15:2_1 Syr_15:2_2 Syr_15:2_3 Syr_15:2_4 Syr_15:2_5 Syr_15:2_6 Syr_15:2_7 Syr_15:2_8 Syr_15:2_9 Syr_15:2_10 Syr_15:2_11
Syr:15:2 x x x x x x x x x x x
Syr:15:3 ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συνέσεως καὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν·
Syr:15:3 With the bread of understanding shall she feed him, and give him the water of wisdom to drink. (Sirach 15:3 Brenton)
Syr:15:3 Nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości. (Syr 15:3 BT_4)
Syr:15:3 ψωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συνέσεως καὶ ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν·
Syr:15:3 ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ σύν·εσις, -εως, ἡ καί ὕδωρ, ὕδατος, τό σοφία, -ας, ἡ ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:3 Do ??? On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Woda Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By dawać pić On/ona/to/to samo
Syr:15:3 PSOmiei= au)to\n a)/rton sune/seOs kai\ u(/dOr sofi/as poti/sei au)to/n·
Syr:15:3 PSOmiei auton arton syneseOs kai hydOr sofias potisei auton·
Syr:15:3 VF2_FAI3S RD_ASM N2_ASM N3I_GSF C N3_ASN N1A_GSF VF_FAI3S RD_ASM
Syr:15:3 to ??? he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. insight/discernment and also, even, namely water sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to give to drink he/she/it/same
Syr:15:3 he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (acc) bread (acc) insight/discernment (gen) and water (nom|acc|voc) sapience (gen) he/she/it-will-GIVE-TO-DRINK, you(sg)-will-be-GIVE-ed-TO-DRINK (classical) him/it/same (acc)
Syr:15:3 Syr_15:3_1 Syr_15:3_2 Syr_15:3_3 Syr_15:3_4 Syr_15:3_5 Syr_15:3_6 Syr_15:3_7 Syr_15:3_8 Syr_15:3_9
Syr:15:3 x x x x x x x x x
Syr:15:4 στηριχθήσεται ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐ μὴ κλιθῇ, καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἐφέξει καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ·
Syr:15:4 He shall be stayed upon her, and shall not be moved; and shall rely upon her, and shall not be confounded. (Sirach 15:4 Brenton)
Syr:15:4 Oprze się on na niej i nie upadnie, zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony. (Syr 15:4 BT_4)
Syr:15:4 στηριχθήσεται ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐ μὴ κλιθῇ, καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἐφέξει καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ·
Syr:15:4 στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
Syr:15:4 Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By ofiarować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać
Syr:15:4 stEriCHTE/setai e)p’ au)tE\n kai\ ou) mE\ kliTE=|, kai\ e)p’ au)tE=s e)fe/Xei kai\ ou) mE\ kataisCHunTE=|·
Syr:15:4 stEriCHTEsetai ep’ autEn kai u mE kliTE, kai ep’ autEs efeXei kai u mE kataisCHynTE·
Syr:15:4 VQ_FPI3S P RD_ASF C D D VC_APS3S C P RD_GSF VF_FAI3S C D D VC_APS3S
Syr:15:4 to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to proffer and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to humiliate
Syr:15:4 he/she/it-will-be-SUPPORTED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and not not he/she/it-should-be-BEND/WANE-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) he/she/it-will-PROFFER, you(sg)-will-be-PROFFER-ed (classical) and not not he/she/it-should-be-HUMILIATE-ed
Syr:15:4 Syr_15:4_1 Syr_15:4_2 Syr_15:4_3 Syr_15:4_4 Syr_15:4_5 Syr_15:4_6 Syr_15:4_7 Syr_15:4_8 Syr_15:4_9 Syr_15:4_10 Syr_15:4_11 Syr_15:4_12 Syr_15:4_13 Syr_15:4_14 Syr_15:4_15
Syr:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:5 καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρὰ τοὺς πλησίον αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ·
Syr:15:5 She shall exalt him above his neighbours, and in the midst of the congregation shall she open his mouth. (Sirach 15:5 Brenton)
Syr:15:5 Wywyższy ona go ponad jego bliskich i pośród zgromadzenia otworzy mu usta. (Syr 15:5 BT_4)
Syr:15:5 καὶ ὑψώσει αὐτὸν παρὰ τοὺς πλησίον αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ·
Syr:15:5 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν μέσος -η -ον ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:5 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Otwarcie; by otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Syr:15:5 kai\ u(PSO/sei au)to\n para\ tou\s plEsi/on au)tou= kai\ e)n me/sO| e)kklEsi/as a)noi/Xei to\ sto/ma au)tou=·
Syr:15:5 kai hyPSOsei auton para tus plEsion autu kai en mesO ekklEsias anoiXei to stoma autu·
Syr:15:5 C VF_FAI3S RD_ASM P RA_APM D RD_GSM C P A1_DSN N1A_GSF VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Syr:15:5 and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the neighbor one near, close to; near he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle assembly assembly, gathering, congregation, church opening; to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same
Syr:15:5 and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) him/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) assembly (gen), assemblies (acc) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:15:5 Syr_15:5_1 Syr_15:5_2 Syr_15:5_3 Syr_15:5_4 Syr_15:5_5 Syr_15:5_6 Syr_15:5_7 Syr_15:5_8 Syr_15:5_9 Syr_15:5_10 Syr_15:5_11 Syr_15:5_12 Syr_15:5_13 Syr_15:5_14 Syr_15:5_15
Syr:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:6 εὐφροσύνην καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος εὑρήσει καὶ ὄνομα αἰῶνος κατακληρονομήσει.
Syr:15:6 He shall find joy and a crown of gladness, and she shall cause him to inherit an everlasting name. (Sirach 15:6 Brenton)
Syr:15:6 Znajdzie on wesele i wieniec uniesienia, i wieczne imię odziedziczy. (Syr 15:6 BT_4)
Syr:15:6 εὐφροσύνην καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος εὑρήσει καὶ ὄνομα αἰῶνος κατακληρονομήσει.
Syr:15:6 εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αἰών, -ῶνος, ὁ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-)
Syr:15:6 Wesołość I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona exhultation By znajdować I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By przenosić tytuł
Syr:15:6 eu)frosu/nEn kai\ ste/fanon a)gallia/matos eu(rE/sei kai\ o)/noma ai)O=nos kataklEronomE/sei.
Syr:15:6 eufrosynEn kai stefanon agalliamatos heurEsei kai onoma aiOnos kataklEronomEsei.
Syr:15:6 N1_ASF C N2_ASM N3M_GSN VF_FAI3S C N3M_ASN N3W_GSM VF_FAI3S
Syr:15:6 cheerfulness and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown exhultation to find and also, even, namely name with regard to eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to transfer title
Syr:15:6 cheerfulness (acc) and wreath (acc); wreath (acc) exhultation (gen) he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed (classical), (fut perf) (classical) and name (nom|acc|voc) eon (gen) he/she/it-will-TRANSFER-TITLE, you(sg)-will-be-TRANSFER-ed-TITLE (classical)
Syr:15:6 Syr_15:6_1 Syr_15:6_2 Syr_15:6_3 Syr_15:6_4 Syr_15:6_5 Syr_15:6_6 Syr_15:6_7 Syr_15:6_8 Syr_15:6_9
Syr:15:6 x x x x x x x x x
Syr:15:7 οὐ μὴ καταλήμψονται αὐτὴν ἄνθρωποι ἀσύνετοι, καὶ ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οὐ μὴ ἴδωσιν αὐτήν·
Syr:15:7 But foolish men shall not attain unto her, and sinners shall not see her. (Sirach 15:7 Brenton)
Syr:15:7 Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie będą jej widzieli grzesznicy. (Syr 15:7 BT_4)
Syr:15:7 οὐ μὴ καταλήμψονται αὐτὴν ἄνθρωποι ἀσύνετοι, καὶ ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ οὐ μὴ ἴδωσιν αὐτήν·
Syr:15:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·σύν·ετος -ον καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἁ·μαρτωλός -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:7 ??? Przed przydechem mocnym Nie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Ludzki Bez tropu I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Grzeszny ??? Przed przydechem mocnym Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Syr:15:7 ou) mE\ katalE/mPSontai au)tE\n a)/nTrOpoi a)su/netoi, kai\ a)/ndres a(martOloi\ ou) mE\ i)/dOsin au)tE/n·
Syr:15:7 u mE katalEmPSontai autEn anTrOpoi asynetoi, kai andres hamartOloi u mE idOsin autEn·
Syr:15:7 D D VF_FMI3P RD_ASF N2_NPM A1B_NPM C N3_NPM A1B_NPM D D VB_AAS3P RD_ASF
Syr:15:7 οὐχ before rough breathing not to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same human clueless and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sinful οὐχ before rough breathing not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same
Syr:15:7 not not they-will-be-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) humans (nom|voc) clueless ([Adj] nom|voc) and men, husbands (nom|voc) sinful ([Adj] nom|voc) not not they-should-SEE her/it/same (acc)
Syr:15:7 Syr_15:7_1 Syr_15:7_2 Syr_15:7_3 Syr_15:7_4 Syr_15:7_5 Syr_15:7_6 Syr_15:7_7 Syr_15:7_8 Syr_15:7_9 Syr_15:7_10 Syr_15:7_11 Syr_15:7_12 Syr_15:7_13
Syr:15:7 x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:8 μακράν ἐστιν ὑπερηφανίας, καὶ ἄνδρες ψεῦσται οὐ μὴ μνησθήσονται αὐτῆς.
Syr:15:8 For she is far from pride, and men that are liars cannot remember her. (Sirach 15:8 Brenton)
Syr:15:8 Daleka jest od pychy, a kłamcy o niej nie przypomną sobie. (Syr 15:8 BT_4)
Syr:15:8 μακράν ἐστιν ὑπερηφανίας, καὶ ἄνδρες ψεῦσται οὐ μὴ μνησθήσονται αὐτῆς.
Syr:15:8 μακράν; μακρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ψεύστης, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:8 Daleko; daleko [zobacz makro] By być Duma I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kłamcy gawędziarz ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z On/ona/to/to samo
Syr:15:8 makra/n e)stin u(perEfani/as, kai\ a)/ndres PSeu=stai ou) mE\ mnEsTE/sontai au)tE=s.
Syr:15:8 makran estin hyperEfanias, kai andres PSeustai u mE mnEsTEsontai autEs.
Syr:15:8 D V9_PAI3S N1A_GSF C N3_NPM N1M_NPM D D VS_FPI3P RD_GSF
Syr:15:8 far; far [see macro] to be pride and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". liar storyteller οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of he/she/it/same
Syr:15:8 far; far ([Adj] acc) he/she/it-is pride (gen), prides (acc) and men, husbands (nom|voc) liars (nom|voc) not not they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF her/it/same (gen)
Syr:15:8 Syr_15:8_1 Syr_15:8_2 Syr_15:8_3 Syr_15:8_4 Syr_15:8_5 Syr_15:8_6 Syr_15:8_7 Syr_15:8_8 Syr_15:8_9 Syr_15:8_10
Syr:15:8 x x x x x x x x x x
Syr:15:9 Οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ, ὅτι οὐ παρὰ κυρίου ἀπεστάλη·
Syr:15:9 Praise is not seemly in the mouth of a sinner, for it was not sent him of the Lord. (Sirach 15:9 Brenton)
Syr:15:9 W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny, ponieważ nie od Pana pochodzi. (Syr 15:9 BT_4)
Syr:15:9 Οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ, ὅτι οὐ παρὰ κυρίου ἀπεστάλη·
Syr:15:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡραῖος -α -ον αἶνος, -ου, ὁ ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ἁ·μαρτωλός -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
Syr:15:9 ??? Przed przydechem mocnym Aktualny Chwal też opowiadanie, historię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Grzeszny Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać
Syr:15:9 *ou)CH O(rai=os ai)=nos e)n sto/mati a(martOlou=, o(/ti ou) para\ kuri/ou a)pesta/lE·
Syr:15:9 uCH hOraios ainos en stomati hamartOlu, hoti u para kyriu apestalE·
Syr:15:9 D A1A_NSM N2_NSM P N3M_DSN A1B_GSM C D P N2_GSM VDI_API3S
Syr:15:9 οὐχ before rough breathing timely praise also a tale, story in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sinful because/that οὐχ before rough breathing frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send
Syr:15:9 not timely ([Adj] nom) praise (nom) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sinful ([Adj] gen) because/that not frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-ORDER FORTH-ed
Syr:15:9 Syr_15:9_1 Syr_15:9_2 Syr_15:9_3 Syr_15:9_4 Syr_15:9_5 Syr_15:9_6 Syr_15:9_7 Syr_15:9_8 Syr_15:9_9 Syr_15:9_10 Syr_15:9_11
Syr:15:9 x x x x x x x x x x x
Syr:15:10 ἐν γὰρ σοφίᾳ ῥηθήσεται αἶνος, καὶ ὁ κύριος εὐοδώσει αὐτόν.
Syr:15:10 For praise shall be uttered in wisdom, and the Lord will prosper it. (Sirach 15:10 Brenton)
Syr:15:10 Albowiem tylko mędrzec hymn pochwalny wypowie, a Pan nim pokieruje. (Syr 15:10 BT_4)
Syr:15:10 ἐν γὰρ σοφίᾳ ῥηθήσεται αἶνος, καὶ κύριος εὐοδώσει αὐτόν.
Syr:15:10 ἐν γάρ σοφία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By mówić/opowiadaj Chwal też opowiadanie, historię I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia On/ona/to/to samo
Syr:15:10 e)n ga\r sofi/a| r(ETE/setai ai)=nos, kai\ o( ku/rios eu)odO/sei au)to/n.
Syr:15:10 en gar sofia rETEsetai ainos, kai ho kyrios euodOsei auton.
Syr:15:10 P x N1A_DSF VC_FPI3S N2_NSM C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RD_ASM
Syr:15:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to say/tell praise also a tale, story and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed he/she/it/same
Syr:15:10 in/among/by (+dat) for sapience (dat) he/she/it-will-be-SAY/TELL-ed praise (nom) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-PROSPER, you(sg)-will-be-PROSPER-ed (classical) him/it/same (acc)
Syr:15:10 Syr_15:10_1 Syr_15:10_2 Syr_15:10_3 Syr_15:10_4 Syr_15:10_5 Syr_15:10_6 Syr_15:10_7 Syr_15:10_8 Syr_15:10_9 Syr_15:10_10
Syr:15:10 x x x x x x x x x x
Syr:15:11 μὴ εἴπῃς ὅτι Διὰ κύριον ἀπέστην· ἃ γὰρ ἐμίσησεν, οὐ ποιήσει.
Syr:15:11 Say not thou, It is through the Lord that I fell away: for thou oughtest not to do the things that he hateth. (Sirach 15:11 Brenton)
Syr:15:11 Nie mów: «Pan sprawił, że zgrzeszyłem», czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. (Syr 15:11 BT_4)
Syr:15:11 μὴ εἴπῃς ὅτι Διὰ κύριον ἀπέστην· γὰρ ἐμίσησεν, οὐ ποιήσει.
Syr:15:11 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὅς ἥ ὅ γάρ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Syr:15:11 Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Kto/, który/, który Dla odtąd, jak Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt ??? Przed przydechem mocnym Robienie/robienie; by czynić/rób
Syr:15:11 mE\ ei)/pE|s o(/ti *dia\ ku/rion a)pe/stEn· a(/ ga\r e)mi/sEsen, ou) poiE/sei.
Syr:15:11 mE eipEs hoti dia kyrion apestEn· ha gar emisEsen, u poiEsei.
Syr:15:11 D VB_AAS2S C P N2_ASM VHI_AAI1S RR_APN x VAI_AAI3S D VF_FAI3S
Syr:15:11 not to say/tell because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage who/whom/which for since, as to destest dislike, detest, hate, abominate οὐχ before rough breathing doing/making; to do/make
Syr:15:11 not you(sg)-should-SAY/TELL because/that because of (+acc), through (+gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-DISENGAGE-ed who/whom/which (nom|acc) for he/she/it-DESTEST-ed not doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
Syr:15:11 Syr_15:11_1 Syr_15:11_2 Syr_15:11_3 Syr_15:11_4 Syr_15:11_5 Syr_15:11_6 Syr_15:11_7 Syr_15:11_8 Syr_15:11_9 Syr_15:11_10 Syr_15:11_11
Syr:15:11 x x x x x x x x x x x
Syr:15:12 μὴ εἴπῃς ὅτι Αὐτός με ἐπλάνησεν· οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ.
Syr:15:12 Say not thou, He hath caused me to err: for he hath no need of the sinful man. (Sirach 15:12 Brenton)
Syr:15:12 Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził», albowiem On nie potrzebuje grzesznika. (Syr 15:12 BT_4)
Syr:15:12 μὴ εἴπῃς ὅτι Αὐτός με ἐπλάνησεν· οὐ γὰρ χρείαν ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ.
Syr:15:12 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἁ·μαρτωλός -όν
Syr:15:12 Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Potrzebuje By mieć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Grzeszny
Syr:15:12 mE\ ei)/pE|s o(/ti *au)to/s me e)pla/nEsen· ou) ga\r CHrei/an e)/CHei a)ndro\s a(martOlou=.
Syr:15:12 mE eipEs hoti autos me eplanEsen· u gar CHreian eCHei andros hamartOlu.
Syr:15:12 D VB_AAS2S C RD_NSM RP_AS VAI_AAI3S D x N1A_ASF V1_PAI3S N3_GSM A1B_GSM
Syr:15:12 not to say/tell because/that he/she/it/same I to wander/cause to stray [see planet] οὐχ before rough breathing for since, as need to have man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sinful
Syr:15:12 not you(sg)-should-SAY/TELL because/that he/it/same (nom) me (acc) he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY not for need (acc) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) man, husband (gen) sinful ([Adj] gen)
Syr:15:12 Syr_15:12_1 Syr_15:12_2 Syr_15:12_3 Syr_15:12_4 Syr_15:12_5 Syr_15:12_6 Syr_15:12_7 Syr_15:12_8 Syr_15:12_9 Syr_15:12_10 Syr_15:12_11 Syr_15:12_12
Syr:15:12 x x x x x x x x x x x x
Syr:15:13 πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησεν ὁ κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν ἀγαπητὸν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Syr:15:13 The Lord hateth all abomination; and they that fear God love it not. (Sirach 15:13 Brenton)
Syr:15:13 Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne, i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, mieli z tym styczność. (Syr 15:13 BT_4)
Syr:15:13 πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησεν κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν ἀγαπητὸν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Syr:15:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βδέλυγμα[τ], -ατος, τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαπητός -ή -όν ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:13 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Drogi/kochany By bać się On/ona/to/to samo
Syr:15:13 pa=n bde/lugma e)mi/sEsen o( ku/rios, kai\ ou)k e)/stin a)gapEto\n toi=s foboume/nois au)to/n.
Syr:15:13 pan bdelygma emisEsen ho kyrios, kai uk estin agapEton tois fobumenois auton.
Syr:15:13 A3_ASN N3M_ASN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C D V9_PAI3S A1_NSN RA_DPM V2_PMPDPM RD_ASM
Syr:15:13 every all, each, every, the whole of abomination to destest dislike, detest, hate, abominate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be dear/beloved the to fear he/she/it/same
Syr:15:13 every (nom|acc|voc) abomination (nom|acc|voc) he/she/it-DESTEST-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not he/she/it-is dear/beloved ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) while being-FEAR-ed (dat) him/it/same (acc)
Syr:15:13 Syr_15:13_1 Syr_15:13_2 Syr_15:13_3 Syr_15:13_4 Syr_15:13_5 Syr_15:13_6 Syr_15:13_7 Syr_15:13_8 Syr_15:13_9 Syr_15:13_10 Syr_15:13_11 Syr_15:13_12
Syr:15:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:15:14 αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ.
Syr:15:14 He himself made man from the beginning, and left him in the hand of his counsel; (Sirach 15:14 Brenton)
Syr:15:14 On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. (Syr 15:14 BT_4)
Syr:15:14 αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ.
Syr:15:14 αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:14 On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek By czynić/rób Ludzki I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Syr:15:14 au)to\s e)X a)rCHE=s e)poi/Esen a)/nTrOpon kai\ a)fE=ken au)to\n e)n CHeiri\ diabouli/ou au)tou=.
Syr:15:14 autos eX arCHEs epoiEsen anTrOpon kai afEken auton en CHeiri diabuliu autu.
Syr:15:14 RD_NSM P N1_GSF VAI_AAI3S N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P N3_DSF N2N_GSN RD_GSM
Syr:15:14 he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels beginning to do/make human and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć he/she/it/same
Syr:15:14 he/it/same (nom) out of (+gen) beginning (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed human (acc) and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing him/it/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)   him/it/same (gen)
Syr:15:14 Syr_15:14_1 Syr_15:14_2 Syr_15:14_3 Syr_15:14_4 Syr_15:14_5 Syr_15:14_6 Syr_15:14_7 Syr_15:14_8 Syr_15:14_9 Syr_15:14_10 Syr_15:14_11 Syr_15:14_12
Syr:15:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:15:15 ἐὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολὰς καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας.
Syr:15:15 If thou wilt, to keep the commandments, and to perform acceptable faithfulness. (Sirach 15:15 Brenton)
Syr:15:15 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem. (Syr 15:15 BT_4)
Syr:15:15 ἐὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολὰς καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας.
Syr:15:15 ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ καί πίστις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εὐ·δοκία, -ας, ἡ
Syr:15:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie I też, nawet, mianowicie Wiara(pełność) By czynić/rób Życzliwość
Syr:15:15 e)a\n Te/lE|s, suntErE/seis e)ntola\s kai\ pi/stin poiE=sai eu)doki/as.
Syr:15:15 ean TelEs, syntErEseis entolas kai pistin poiEsai eudokias.
Syr:15:15 C V1_PAS2S VF_FAI2S N1A_APF C N3I_ASF VA_AAN N1A_GSF
Syr:15:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition and also, even, namely faith(fulness) to do/make good will
Syr:15:15 if-ever you(sg)-should-be-WANT-ing you(sg)-will-SAVE FROM DESTRUCTION precepts (acc) and faith(fulness) (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) good will (gen), good wills (acc)
Syr:15:15 Syr_15:15_1 Syr_15:15_2 Syr_15:15_3 Syr_15:15_4 Syr_15:15_5 Syr_15:15_6 Syr_15:15_7 Syr_15:15_8
Syr:15:15 x x x x x x x x
Syr:15:16 παρέθηκέν σοι πῦρ καὶ ὕδωρ· οὗ ἐὰν θέλῃς, ἐκτενεῖς τὴν χεῖρά σου.
Syr:15:16 He hath set fire and water before thee: stretch forth thy hand unto whether thou wilt. (Sirach 15:16 Brenton)
Syr:15:16 Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. (Syr 15:16 BT_4)
Syr:15:16 παρέθηκέν σοι πῦρ καὶ ὕδωρ· οὗ ἐὰν θέλῃς, ἐκτενεῖς τὴν χεῖρά σου.
Syr:15:16 παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πῦρ, -ρός, τό καί ὕδωρ, ὕδατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐκ·τενής -ές; ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:15:16 By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ogień I też, nawet, mianowicie Woda Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Stosowany; by rozszerzać się Ręka Ty; twój/twój(sg)
Syr:15:16 pare/TEke/n soi pu=r kai\ u(/dOr· ou(= e)a\n Te/lE|s, e)ktenei=s tE\n CHei=ra/ sou.
Syr:15:16 pareTEken soi pyr kai hydOr· hu ean TelEs, ekteneis tEn CHeira su.
Syr:15:16 VAI_AAI3S RP_DS N3_ASN C N3_ASN D C V1_PAS2S VF2_FAI2S RA_ASF N3_ASF RP_GS
Syr:15:16 to submit for-consideration you; your/yours(sg); to rub worn, rub fire and also, even, namely water where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire exerted; to extend the hand you; your/yours(sg)
Syr:15:16 he/she/it-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) fire (nom|acc|voc) and water (nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) if-ever you(sg)-should-be-WANT-ing exerted ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-EXTEND the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:15:16 Syr_15:16_1 Syr_15:16_2 Syr_15:16_3 Syr_15:16_4 Syr_15:16_5 Syr_15:16_6 Syr_15:16_7 Syr_15:16_8 Syr_15:16_9 Syr_15:16_10 Syr_15:16_11 Syr_15:16_12
Syr:15:16 x x x x x x x x x x x x
Syr:15:17 ἔναντι ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, καὶ ὃ ἐὰν εὐδοκήσῃ, δοθήσεται αὐτῷ.
Syr:15:17 Before man is life and death; and whether him liketh shall be given him. (Sirach 15:17 Brenton)
Syr:15:17 Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. (Syr 15:17 BT_4)
Syr:15:17 ἔναντι ἀνθρώπων ζωὴ καὶ θάνατος, καὶ ἐὰν εὐδοκήσῃ, δοθήσεται αὐτῷ.
Syr:15:17 ἔν·αντι ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:15:17 Przedtem (+informacja) Ludzki Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się By dawać On/ona/to/to samo
Syr:15:17 e)/nanti a)nTrO/pOn E( DZOE\ kai\ o( Ta/natos, kai\ o(\ e)a\n eu)dokE/sE|, doTE/setai au)tO=|.
Syr:15:17 enanti anTrOpOn hE DZOE kai ho Tanatos, kai ho ean eudokEsE, doTEsetai autO.
Syr:15:17 D N2_GPM RA_NSF N1_NSF C RA_NSM N2_NSM C RR_ASN C VA_AAS3S VC_FPI3S RD_DSM
Syr:15:17 before (+gen) human the life being, living, spirit; alive and also, even, namely the death and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks to give he/she/it/same
Syr:15:17 before (+gen) humans (gen) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) and the (nom) death (nom) and who/whom/which (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-THINK-ed-WELL, he/she/it-should-THINK-WELL, you(sg)-should-be-THINK-ed-WELL he/she/it-will-be-GIVE-ed him/it/same (dat)
Syr:15:17 Syr_15:17_1 Syr_15:17_2 Syr_15:17_3 Syr_15:17_4 Syr_15:17_5 Syr_15:17_6 Syr_15:17_7 Syr_15:17_8 Syr_15:17_9 Syr_15:17_10 Syr_15:17_11 Syr_15:17_12 Syr_15:17_13
Syr:15:17 x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:18 ὅτι πολλὴ ἡ σοφία τοῦ κυρίου· ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ πάντα,
Syr:15:18 For the wisdom of the Lord is great, and he is mighty in power, and beholdeth all things: (Sirach 15:18 Brenton)
Syr:15:18 Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. (Syr 15:18 BT_4)
Syr:15:18 ὅτι πολλὴ σοφία τοῦ κυρίου· ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ πάντα,
Syr:15:18 ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἰσχυρός -ά -όν ἐν   καί βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Syr:15:18 Ponieważ/tamto Dużo Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potężny silny, potężny, silny, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By widzieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:15:18 o(/ti pollE\ E( sofi/a tou= kuri/ou· i)sCHuro\s e)n dunastei/a| kai\ ble/pOn ta\ pa/nta,
Syr:15:18 hoti pollE hE sofia tu kyriu· isCHyros en dynasteia kai blepOn ta panta,
Syr:15:18 C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM A1A_NSM P N1A_DSF C V1_PAPNSM RA_APN A3_APN
Syr:15:18 because/that much the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. mighty forceful, powerful, strong, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to see the every all, each, every, the whole of
Syr:15:18 because/that much (nom) the (nom) sapience (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) mighty ([Adj] nom) in/among/by (+dat)   and while SEE-ing (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)
Syr:15:18 Syr_15:18_1 Syr_15:18_2 Syr_15:18_3 Syr_15:18_4 Syr_15:18_5 Syr_15:18_6 Syr_15:18_7 Syr_15:18_8 Syr_15:18_9 Syr_15:18_10 Syr_15:18_11 Syr_15:18_12 Syr_15:18_13
Syr:15:18 x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:19 καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου.
Syr:15:19 And his eyes are upon them that fear him, and he knoweth every work of man. (Sirach 15:19 Brenton)
Syr:15:19 Oczy Jego patrzą na bojących się Go - On sam poznaje każdy czyn człowieka. (Syr 15:19 BT_4)
Syr:15:19 καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου.
Syr:15:19 καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:15:19 I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By rozpoznawać wgląd, consciousnes Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ludzki
Syr:15:19 kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= e)pi\ tou\s foboume/nous au)to/n, kai\ au)to\s e)pignO/setai pa=n e)/rgon a)nTrO/pou.
Syr:15:19 kai hoi ofTalmoi autu epi tus fobumenus auton, kai autos epignOsetai pan ergon anTrOpu.
Syr:15:19 C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM C RD_NSM VF_FMI3S A3_ASN N2N_ASN N2_GSM
Syr:15:19 and also, even, namely the eye he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to recognize insight, consciousnes every all, each, every, the whole of work human
Syr:15:19 and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) human (gen)
Syr:15:19 Syr_15:19_1 Syr_15:19_2 Syr_15:19_3 Syr_15:19_4 Syr_15:19_5 Syr_15:19_6 Syr_15:19_7 Syr_15:19_8 Syr_15:19_9 Syr_15:19_10 Syr_15:19_11 Syr_15:19_12 Syr_15:19_13 Syr_15:19_14
Syr:15:19 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:15:20 οὐκ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεβεῖν καὶ οὐκ ἔδωκεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν.
Syr:15:20 He hath commanded no man to do wickedly, neither hath he given any man licence to sin. (Sirach 15:20 Brenton)
Syr:15:20 Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. (Syr 15:20 BT_4)
Syr:15:20 οὐκ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεβεῖν καὶ οὐκ ἔδωκεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν.
Syr:15:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄν·εσις, -εως, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Syr:15:20 ??? Przed przydechem mocnym By zalecać rozkaz Nie jeden (nic, nikt) By być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Jakaś spokoju {łatwości}/wolność Nie jeden (nic, nikt) By grzeszyć
Syr:15:20 ou)k e)netei/lato ou)deni\ a)sebei=n kai\ ou)k e)/dOken a)/nesin ou)deni\ a(marta/nein.
Syr:15:20 uk eneteilato udeni asebein kai uk edOken anesin udeni hamartanein.
Syr:15:20 D VAI_AMI3S A3_DSM V2_PAN C D VAI_AAI3S N3I_ASF A3_DSM V1_PAN
Syr:15:20 οὐχ before rough breathing to enjoin command not one (nothing, no one) to be impious commit sacrilege and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give some ease/freedom not one (nothing, no one) to sin
Syr:15:20 not he/she/it-was-ENJOIN-ed not one (dat) to-be-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE and not he/she/it-GIVE-ed some ease/freedom (acc) not one (dat) to-be-SIN-ing
Syr:15:20 Syr_15:20_1 Syr_15:20_2 Syr_15:20_3 Syr_15:20_4 Syr_15:20_5 Syr_15:20_6 Syr_15:20_7 Syr_15:20_8 Syr_15:20_9 Syr_15:20_10
Syr:15:20 x x x x x x x x x x