Syr:22:1 Λίθῳ ἠρδαλωμένῳ συνεβλήθη ὀκνηρός, καὶ πᾶς ἐκσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτοῦ.
Syr:22:1 A slothful man is compared to a filthy stone, and every one will hiss him out to his disgrace. (Sirach 22:1 Brenton)
Syr:22:1 Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, a każdy zagwiżdże nad jego hańbą. (Syr 22:1 BT_4)
Syr:22:1 Λίθῳ ἠρδαλωμένῳ συνεβλήθη ὀκνηρός, καὶ πᾶς ἐκσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτοῦ.
Syr:22:1 λίθος, -ου, ὁ   συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ὀκνηρός -ά -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·συρίζω [LXX] (-, εκ+συρι(ε)·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·τιμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:22:1 Kamień By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Powolny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wygwizdywać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Hańba On/ona/to/to samo
Syr:22:1 *li/TO| E)rdalOme/nO| suneblE/TE o)knEro/s, kai\ pa=s e)ksuriei= e)pi\ tE=| a)timi/a| au)tou=.
Syr:22:1 liTO ErdalOmenO syneblETE oknEros, kai pas eksyriei epi tE atimia autu.
Syr:22:1 N2_DSM V4_PMPDSM VCI_API3S A1A_NSM C A3_NSM VF2_FAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Syr:22:1 stone ć to concur together contribute, cooperate, conduce to slow and also, even, namely every all, each, every, the whole of to hiss away upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dishonor he/she/it/same
Syr:22:1 stone (dat)   he/she/it-was-CONCUR TOGETHER-ed slow ([Adj] nom) and every (nom|voc) he/she/it-will-HISS-AWAY, you(sg)-will-be-HISS-ed-AWAY (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) dishonor (dat) him/it/same (gen)
Syr:22:1 Syr_22:1_1 Syr_22:1_2 Syr_22:1_3 Syr_22:1_4 Syr_22:1_5 Syr_22:1_6 Syr_22:1_7 Syr_22:1_8 Syr_22:1_9 Syr_22:1_10 Syr_22:1_11
Syr:22:1 x x x x x x x x x x x
Syr:22:2 βολβίτῳ κοπρίων συνεβλήθη ὀκνηρός, πᾶς ὁ ἀναιρούμενος αὐτὸν ἐκτινάξει χεῖρα.
Syr:22:2 A slothful man is compared to the filth of a dunghill: every man that takes it up will shake his hand. (Sirach 22:2 Brenton)
Syr:22:2 Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto go podniesie, otrząśnie rękę. (Syr 22:2 BT_4)
Syr:22:2 βολβίτῳ κοπρίων συνεβλήθη ὀκνηρός, πᾶς ἀναιρούμενος αὐτὸν ἐκτινάξει χεῖρα.
Syr:22:2   κόπριον, -ου, τό; κοπρία, -ας ἡ συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) ὀκνηρός -ά -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
Syr:22:2 Łajno; nawóź stertę By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Powolny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zabijać (zabijaj) On/ona/to/to samo By wyrzucać Ręka
Syr:22:2 bolbi/tO| kopri/On suneblE/TE o)knEro/s, pa=s o( a)nairou/menos au)to\n e)ktina/Xei CHei=ra.
Syr:22:2 bolbitO kopriOn syneblETE oknEros, pas ho anairumenos auton ektinaXei CHeira.
Syr:22:2 N2N_DSN N2N_GPN VCI_API3S A1A_NSM A3_NSM RA_NSM V2_PMPNSM RD_ASM VF_FAI3S N3_ASF
Syr:22:2 ć dung; manure pile to concur together contribute, cooperate, conduce to slow every all, each, every, the whole of the to kill (slay) he/she/it/same to eject hand
Syr:22:2   dungs (gen); manure piles (gen) he/she/it-was-CONCUR TOGETHER-ed slow ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) while being-KILL-ed (nom) him/it/same (acc) he/she/it-will-EJECT, you(sg)-will-be-EJECT-ed (classical) hand (acc)
Syr:22:2 Syr_22:2_1 Syr_22:2_2 Syr_22:2_3 Syr_22:2_4 Syr_22:2_5 Syr_22:2_6 Syr_22:2_7 Syr_22:2_8 Syr_22:2_9 Syr_22:2_10
Syr:22:2 x x x x x x x x x x
Syr:22:3 αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου, θυγάτηρ δὲ ἐπ’ ἐλαττώσει γίνεται.
Syr:22:3 An evilnurtured man is the dishonour of his father that begat him: and a foolish daughter is born to his loss. (Sirach 22:3 Brenton)
Syr:22:3 Hańba dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, to wstyd mu ona przyniesie. (Syr 22:3 BT_4)
Syr:22:3 αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου, θυγάτηρ δὲ ἐπ’ ἐλαττώσει γίνεται.
Syr:22:3 αἰσχύνη, -ης, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐν γέννησις, -εως, ἡ (cf. γένεσις); γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἀ·παίδευτος -ον θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ δέ ἐπί ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Syr:22:3 ??? Ojciec W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Urodzenie; By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Nie uczony Córka zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By robić niższy By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Syr:22:3 ai)sCHu/nE patro\s e)n gennE/sei a)paideu/tou, Tuga/tEr de\ e)p’ e)lattO/sei gi/netai.
Syr:22:3 aisCHynE patros en gennEsei apaideutu, TygatEr de ep’ elattOsei ginetai.
Syr:22:3 N1_NSF N3_GSM P N3I_DSF A1B_GSM N3_NSF x P VF_FAI3S V1_PMI3S
Syr:22:3 ??? father in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among birth; to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of uninstructed daughter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to make inferior to become become, happen
Syr:22:3 ??? (nom|voc) father (gen) in/among/by (+dat) birth (dat); he/she/it-will-FATHER, you(sg)-will-be-FATHER-ed (classical) uninstructed ([Adj] gen) daughter (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) he/she/it-will-MAKE-INFERIOR, you(sg)-will-be-MAKE-ed-INFERIOR (classical) he/she/it-is-being-BECOME-ed
Syr:22:3 Syr_22:3_1 Syr_22:3_2 Syr_22:3_3 Syr_22:3_4 Syr_22:3_5 Syr_22:3_6 Syr_22:3_7 Syr_22:3_8 Syr_22:3_9 Syr_22:3_10
Syr:22:3 x x x x x x x x x x
Syr:22:4 θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει ἄνδρα αὐτῆς, καὶ ἡ καταισχύνουσα εἰς λύπην γεννήσαντος·
Syr:22:4 A wise daughter shall bring an inheritance to her husband: but she that liveth dishonestly is her father's heaviness. (Sirach 22:4 Brenton)
Syr:22:4 Córka roztropna jest bogactwem dla swego męża, a córka, która wstyd przynosi, zgryzotą dla swego ojca. (Syr 22:4 BT_4)
Syr:22:4 θυγάτηρ φρονίμη κληρονομήσει ἄνδρα αὐτῆς, καὶ καταισχύνουσα εἰς λύπην γεννήσαντος·
Syr:22:4 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ φρόνιμος (-η) -ον κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) εἰς[1] λύπη, -ῆς, ἡ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
Syr:22:4 Córka Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny By dziedziczyć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upokarzać Do (+przyspieszenie) Smutek By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
Syr:22:4 Tuga/tEr froni/mE klEronomE/sei a)/ndra au)tE=s, kai\ E( kataisCHu/nousa ei)s lu/pEn gennE/santos·
Syr:22:4 TygatEr fronimE klEronomEsei andra autEs, kai hE kataisCHynusa eis lypEn gennEsantos·
Syr:22:4 N3_NSF A1_NSF VF_FAI3S N3_ASM RD_GSF C RA_NSF V1_PAPNSF P N1_ASF VA_AAPGSM
Syr:22:4 daughter prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious to inherit man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely the to humiliate into (+acc) sorrow to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of
Syr:22:4 daughter (nom) prudent ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) man, husband (acc) her/it/same (gen) and the (nom) while HUMILIATE-ing (nom|voc) into (+acc) sorrow (acc) upon FATHER-ing (gen)
Syr:22:4 Syr_22:4_1 Syr_22:4_2 Syr_22:4_3 Syr_22:4_4 Syr_22:4_5 Syr_22:4_6 Syr_22:4_7 Syr_22:4_8 Syr_22:4_9 Syr_22:4_10 Syr_22:4_11
Syr:22:4 x x x x x x x x x x x
Syr:22:5 πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχύνει ἡ θρασεῖα καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεται.
Syr:22:5 She that is bold dishonoureth both her father and her husband, but they both shall despise her. (Sirach 22:5 Brenton)
Syr:22:5 Nieobyczajna córka zawstydza ojca i męża i przez obydwóch będzie wzgardzona. (Syr 22:5 BT_4)
Syr:22:5 πατέρα καὶ ἄνδρα καταισχύνει θρασεῖα καὶ ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεται.
Syr:22:5 πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὑπό ἀμφότεροι -αι -α ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-)
Syr:22:5 Ojciec I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By upokarzać I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Do hańby
Syr:22:5 pate/ra kai\ a)/ndra kataisCHu/nei E( Trasei=a kai\ u(po\ a)mfote/rOn a)timasTE/setai.
Syr:22:5 patera kai andra kataisCHynei hE Traseia kai hypo amfoterOn atimasTEsetai.
Syr:22:5 N3_ASM C N3_ASM V1_PAI3S RA_NSF A3U_NSF C P A1A_GPM VS_FPI3S
Syr:22:5 father and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to humiliate the ć and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing both to dishonor
Syr:22:5 father (acc) and man, husband (acc) he/she/it-is-HUMILIATE-ing, you(sg)-are-being-HUMILIATE-ed (classical) the (nom)   and under (+acc), by (+gen) both (gen) he/she/it-will-be-DISHONOR-ed
Syr:22:5 Syr_22:5_1 Syr_22:5_2 Syr_22:5_3 Syr_22:5_4 Syr_22:5_5 Syr_22:5_6 Syr_22:5_7 Syr_22:5_8 Syr_22:5_9 Syr_22:5_10
Syr:22:5 x x x x x x x x x x
Syr:22:6 μουσικὰ ἐν πένθει ἄκαιρος διήγησις, μάστιγες δὲ καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας.
Syr:22:6 A tale out of season is as musick in mourning: but stripes and correction of wisdom are never out of time. (Sirach 22:6 Brenton)
Syr:22:6 Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niewłaściwym czasie, natomiast chłosta i upomnienie są zawsze mądre. (Syr 22:6 BT_4)
Syr:22:6 μουσικὰ ἐν πένθει ἄκαιρος διήγησις, μάστιγες δὲ καὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας.
Syr:22:6 μουσικός -ή -όν ἐν πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)   δι·ήγησις, -εως, ἡ μάστιξ, -ιγος, ἡ δέ καί παιδεία, -ας, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) σοφία, -ας, ἡ
Syr:22:6 Muzyczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smutek; by smucić się Gawędziarski Smagająca/nieszczęścia/choroba zaś I też, nawet, mianowicie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Syr:22:6 mousika\ e)n pe/nTei a)/kairos diE/gEsis, ma/stiges de\ kai\ paidei/a e)n panti\ kairO=| sofi/as.
Syr:22:6 musika en penTei akairos diEgEsis, mastiges de kai paideia en panti kairO sofias.
Syr:22:6 A1_NPN P N3E_DSN A1B_NSF N3I_NSF N3G_NPF x C N1A_NSF P A3_DSM N2_DSM N1A_GSF
Syr:22:6 musical in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grief; to grieve ć narrative scourging/affliction/malady δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Syr:22:6 musical ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) grief (dat); he/she/it-is-GRIEVE-ing, you(sg)-are-being-GRIEVE-ed (classical), be-you(sg)-GRIEVE-ing!   narrative (nom) scourgings/afflictions/maladies (nom|voc) Yet and chastisement (nom|voc) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) sapience (gen)
Syr:22:6 Syr_22:6_1 Syr_22:6_2 Syr_22:6_3 Syr_22:6_4 Syr_22:6_5 Syr_22:6_6 Syr_22:6_7 Syr_22:6_8 Syr_22:6_9 Syr_22:6_10 Syr_22:6_11 Syr_22:6_12 Syr_22:6_13
Syr:22:6 x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:9 συγκολλῶν ὄστρακον ὁ διδάσκων μωρόν, ἐξεγείρων καθεύδοντα ἐκ βαθέος ὕπνου.
Syr:22:9 If children live honestly, and have wherewithal, they shall cover the baseness of their parents. (Sirach 22:9 Brenton)
Syr:22:9 Uczyć głupiego - to kleić skorupy lub budzić śpiącego z głębokiego snu. (Syr 22:9 BT_4)
Syr:22:9 συγκολλῶν ὄστρακον διδάσκων μωρόν, ἐξεγείρων καθεύδοντα ἐκ βαθέος ὕπνου.
Syr:22:9     ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐκ βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)
Syr:22:9 By uczyć Debilny Do ??? Do spania do spać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Głęboko Śpij; by spać
Syr:22:9 sugkollO=n o)/strakon o( dida/skOn mOro/n, e)Xegei/rOn kaTeu/donta e)k baTe/os u(/pnou.
Syr:22:9 synkollOn ostrakon ho didaskOn mOron, eXegeirOn kaTeudonta ek baTeos hypnu.
Syr:22:9 V3_PAPNSM N2N_ASN RA_NSM V1_PAPNSM A1A_ASM V1_PAPNSM V1_PAPASM P A3U_GSM N2_GSM
Syr:22:9 ć ć the to teach moronic to ??? to sleeping to be sleeping out of (+gen) ἐξ before vowels deep sleep; to sleep
Syr:22:9     the (nom) while TEACH-ing (nom) moronic ([Adj] acc, nom|acc|voc) while ???-ing (nom) while SLEEPING-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) deep ([Adj] gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed
Syr:22:9 Syr_22:9_1 Syr_22:9_2 Syr_22:9_3 Syr_22:9_4 Syr_22:9_5 Syr_22:9_6 Syr_22:9_7 Syr_22:9_8 Syr_22:9_9 Syr_22:9_10
Syr:22:9 x x x x x x x x x x
Syr:22:10 διηγούμενος νυστάζοντι ὁ διηγούμενος μωρῷ, καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ Τί ἐστιν;
Syr:22:10 But children, being haughty, through disdain and want of nurture do stain the nobility of their kindred. (Sirach 22:10 Brenton)
Syr:22:10 Nauczać głupiego - to jakby nauczać drzemiącego, który jeszcze w końcu zapyta: «A o co chodzi?» (Syr 22:10 BT_4)
Syr:22:10 διηγούμενος νυστάζοντι διηγούμενος μωρῷ, καὶ ἐπὶ συντελείᾳ ἐρεῖ Τί ἐστιν;
Syr:22:10 δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) νυστάζω (νυσταζ-, νυσταξ-, νυσταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) καί ἐπί συν·τέλεια, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:22:10 Do exposit By zdrzemnąć się skinienie, drzemać, stawać się sennym Do exposit Debilny I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakończenie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Syr:22:10 diEgou/menos nusta/DZonti o( diEgou/menos mOrO=|, kai\ e)pi\ suntelei/a| e)rei= *ti/ e)stin;
Syr:22:10 diEgumenos nystaDZonti ho diEgumenos mOrO, kai epi synteleia erei ti estin;
Syr:22:10 V2_PMPNSM V1_PAPDSM RA_NSM V2_PMPNSM A1A_DSM C P N1A_DSF VF2_FAI3S RI_NSN V9_PAI3S
Syr:22:10 to exposit to doze nod off, doze, become drowsy the to exposit moronic and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing completion to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Syr:22:10 while being-EXPOSIT-ed (nom) while DOZE-ing (dat) the (nom) while being-EXPOSIT-ed (nom) moronic ([Adj] dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) completion (dat) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is
Syr:22:10 Syr_22:10_1 Syr_22:10_2 Syr_22:10_3 Syr_22:10_4 Syr_22:10_5 Syr_22:10_6 Syr_22:10_7 Syr_22:10_8 Syr_22:10_9 Syr_22:10_10 Syr_22:10_11
Syr:22:10 x x x x x x x x x x x
Syr:22:11 ἐπὶ νεκρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ φῶς, καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ σύνεσιν· ἥδιον κλαῦσον ἐπὶ νεκρῷ, ὅτι ἀνεπαύσατο, τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ θάνατον ἡ ζωὴ πονηρά.
Syr:22:11 Weep for the dead, for he hath lost the light: and weep for the fool, for he wanteth understanding: make little weeping for the dead, for he is at rest: but the life of the fool is worse than death. (Sirach 22:11 Brenton)
Syr:22:11 Płacz nad zmarłym, stracił bowiem światło, płacz nad głupim, bo rozum zgubił. Ciszej płacz nad zmarłym, bo znalazł odpoczynek, życie zaś głupiego gorsze jest od śmierci. (Syr 22:11 BT_4)
Syr:22:11 ἐπὶ νεκρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ φῶς, καὶ ἐπὶ μωρῷ κλαῦσον, ἐξέλιπεν γὰρ σύνεσιν· ἥδιον κλαῦσον ἐπὶ νεκρῷ, ὅτι ἀνεπαύσατο, τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ θάνατον ζωὴ πονηρά.
Syr:22:11 ἐπί νεκρός -ά -όν κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) γάρ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ἐπί μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) γάρ σύν·εσις, -εως, ἡ ἥδιον (Comp. Adv. of ἡδύς) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί νεκρός -ά -όν ὅτι ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό δέ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ὑπέρ θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] πονηρός -ά -όν
Syr:22:11 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} By płakać By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Dla odtąd, jak Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Debilny By płakać By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Dla odtąd, jak Wglądu/orientacja Bardziej chętnie By płakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} Ponieważ/tamto By odświeżać się powracaj do życia zaś Debilny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Śmierć Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Syr:22:11 e)pi\ nekrO=| klau=son, e)Xe/lipen ga\r fO=s, kai\ e)pi\ mOrO=| klau=son, e)Xe/lipen ga\r su/nesin· E(/dion klau=son e)pi\ nekrO=|, o(/ti a)nepau/sato, tou= de\ mOrou= u(pe\r Ta/naton E( DZOE\ ponEra/.
Syr:22:11 epi nekrO klauson, eXelipen gar fOs, kai epi mOrO klauson, eXelipen gar synesin· hEdion klauson epi nekrO, hoti anepausato, tu de mOru hyper Tanaton hE DZOE ponEra.
Syr:22:11 P N2_DSM VA_AAD2S VBI_AAI3S x N3T_ASN C P A1A_DSM VA_AAD2S VBI_AAI3S x N3I_ASF D VA_AAD2S P N2_DSM C VAI_AMI3S RA_GSM x A1A_GSM P N2_ASM RA_NSF N1_NSF A1A_NSF
Syr:22:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dead to weep to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) for since, as light and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing moronic to weep to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) for since, as insight/discernment more gladly to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dead because/that to refresh revive the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] moronic above (+acc), on behalf of (+gen) death the life being, living, spirit; alive wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Syr:22:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) dead ([Adj] dat) do-WEEP-you(sg)!, going-to-WEEP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) he/she/it-FAIL-ed for light (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) moronic ([Adj] dat) do-WEEP-you(sg)!, going-to-WEEP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) he/she/it-FAIL-ed for insight/discernment (acc) more gladly do-WEEP-you(sg)!, going-to-WEEP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) dead ([Adj] dat) because/that he/she/it-was-REFRESH-ed the (gen) Yet moronic ([Adj] gen) above (+acc), on behalf of (+gen) death (acc) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Syr:22:11 Syr_22:11_1 Syr_22:11_2 Syr_22:11_3 Syr_22:11_4 Syr_22:11_5 Syr_22:11_6 Syr_22:11_7 Syr_22:11_8 Syr_22:11_9 Syr_22:11_10 Syr_22:11_11 Syr_22:11_12 Syr_22:11_13 Syr_22:11_14 Syr_22:11_15 Syr_22:11_16 Syr_22:11_17 Syr_22:11_18 Syr_22:11_19 Syr_22:11_20 Syr_22:11_21 Syr_22:11_22 Syr_22:11_23 Syr_22:11_24 Syr_22:11_25 Syr_22:11_26 Syr_22:11_27
Syr:22:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:12 πένθος νεκροῦ ἑπτὰ ἡμέραι, μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
Syr:22:12 Seven days do men mourn for him that is dead; but for a fool and an ungodly man all the days of his life. (Sirach 22:12 Brenton)
Syr:22:12 Żałoba po zmarłym trwa siedem dni, po głupim i bezbożnym zaś przez wszystkie dni jego życia. (Syr 22:12 BT_4)
Syr:22:12 πένθος νεκροῦ ἑπτὰ ἡμέραι, μωροῦ δὲ καὶ ἀσεβοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
Syr:22:12 πένθο·ς, -ους, τό νεκρός -ά -όν ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) δέ καί ἀ·σεβής -ές πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:22:12 Smutek Martwo {Całkowicie} Siedem Dzień Debilny zaś I też, nawet, mianowicie Bezbożny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Syr:22:12 pe/nTos nekrou= e(pta\ E(me/rai, mOrou= de\ kai\ a)sebou=s pa=sai ai( E(me/rai tE=s DZOE=s au)tou=.
Syr:22:12 penTos nekru hepta hEmerai, mOru de kai asebus pasai hai hEmerai tEs DZOEs autu.
Syr:22:12 N3E_NSN N2_GSM M N1A_NPF A1A_GSM x C A3H_GSM A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Syr:22:12 grief dead seven day moronic δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ungodly every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Syr:22:12 grief (nom|acc|voc) dead ([Adj] gen) seven days (nom|voc) moronic ([Adj] gen) Yet and ungodly ([Adj] gen) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Syr:22:12 Syr_22:12_1 Syr_22:12_2 Syr_22:12_3 Syr_22:12_4 Syr_22:12_5 Syr_22:12_6 Syr_22:12_7 Syr_22:12_8 Syr_22:12_9 Syr_22:12_10 Syr_22:12_11 Syr_22:12_12 Syr_22:12_13 Syr_22:12_14
Syr:22:12 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:13 μετὰ ἄφρονος μὴ πληθύνῃς λόγον καὶ πρὸς ἀσύνετον μὴ πορεύου· φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα μὴ κόπον ἔχῃς καὶ οὐ μὴ μολυνθῇς ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ· ἔκκλινον ἀπ’ αὐτοῦ καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ.
Syr:22:13 Talk not much with a fool, and go not to him that hath no understanding: beware of him, lest thou have trouble, and thou shalt never be defiled with his fooleries: depart from him, and thou shalt find rest, and never be disquieted with madness. (Sirach 22:13 Brenton)
Syr:22:13 Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu. Strzeż się go, byś nie miał przykrości i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim. Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu. (Syr 22:13 BT_4)
Syr:22:13 μετὰ ἄφρονος μὴ πληθύνῃς λόγον καὶ πρὸς ἀσύνετον μὴ πορεύου· φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα μὴ κόπον ἔχῃς καὶ οὐ μὴ μολυνθῇς ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ· ἔκκλινον ἀπ’ αὐτοῦ καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν καὶ οὐ μὴ ἀκηδιάσῃς ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ.
Syr:22:13 μετά ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) μή πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί πρός ἀ·σύν·ετος -ον μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή κόπος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:22:13 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wycofywanie w myśli Nie By wzrastać/mnóż się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bez tropu Nie By iść By zabezpieczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie Praca trudzą się By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By kalać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować Odpoczynek {Reszta} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:22:13 meta\ a)/fronos mE\ plETu/nE|s lo/gon kai\ pro\s a)su/neton mE\ poreu/ou· fu/laXai a)p’ au)tou=, i(/na mE\ ko/pon e)/CHE|s kai\ ou) mE\ molunTE=|s e)n tO=| e)ntinagmO=| au)tou=· e)/kklinon a)p’ au)tou= kai\ eu(rE/seis a)na/pausin kai\ ou) mE\ a)kEdia/sE|s e)n tE=| a)ponoi/a| au)tou=.
Syr:22:13 meta afronos mE plETynEs logon kai pros asyneton mE poreuu· fylaXai ap’ autu, hina mE kopon eCHEs kai u mE molynTEs en tO entinagmO autu· ekklinon ap’ autu kai heurEseis anapausin kai u mE akEdiasEs en tE aponoia autu.
Syr:22:13 P A3N_GSM D V1_PAS2S N2_ASM C P A1B_ASM D V1_PMD2S VA_AMD2S P RD_GSM C D N2_ASM V1_PAS2S C D D VC_APS2S P RA_DSM N2_DSM RD_GSM VA_AAD2S P RD_GSM C VF_FAI2S N3I_ASF C D D VA_AAS2S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Syr:22:13 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing unthinking not to increase/multiply word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) clueless not to go to guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not labor toil to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to defile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to find rest and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Syr:22:13 after (+acc), with (+gen) unthinking ([Adj] gen) not you(sg)-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-should-INCREASE/MULTIPLY word (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) clueless ([Adj] acc, nom|acc|voc) not be-you(sg)-being-GO-ed! to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) away from (+gen) him/it/same (gen) so that / in order to /because not labor (acc) you(sg)-should-be-HAVE-ing and not not you(sg)-should-be-DEFILE-ed in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-FIND rest (acc) and not not   in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Syr:22:13 Syr_22:13_1 Syr_22:13_2 Syr_22:13_3 Syr_22:13_4 Syr_22:13_5 Syr_22:13_6 Syr_22:13_7 Syr_22:13_8 Syr_22:13_9 Syr_22:13_10 Syr_22:13_11 Syr_22:13_12 Syr_22:13_13 Syr_22:13_14 Syr_22:13_15 Syr_22:13_16 Syr_22:13_17 Syr_22:13_18 Syr_22:13_19 Syr_22:13_20 Syr_22:13_21 Syr_22:13_22 Syr_22:13_23 Syr_22:13_24 Syr_22:13_25 Syr_22:13_26 Syr_22:13_27 Syr_22:13_28 Syr_22:13_29 Syr_22:13_30 Syr_22:13_31 Syr_22:13_32 Syr_22:13_33 Syr_22:13_34 Syr_22:13_35 Syr_22:13_36 Syr_22:13_37 Syr_22:13_38 Syr_22:13_39
Syr:22:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:14 ὑπὲρ μόλιβον τί βαρυνθήσεται; καὶ τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ’ ἢ μωρός;
Syr:22:14 What is heavier than lead? and what is the name thereof, but a fool? (Sirach 22:14 Brenton)
Syr:22:14 Cóż jest cięższego nad ołów? a jak mu na imię? Głupi. (Syr 22:14 BT_4)
Syr:22:14 ὑπὲρ μόλιβον τί βαρυνθήσεται; καὶ τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ’ μωρός;
Syr:22:14 ὑπέρ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἀλλά ἤ[1] μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
Syr:22:14 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By obciążać I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Ale Albo Debilny
Syr:22:14 u(pe\r mo/libon ti/ barunTE/setai; kai\ ti/ au)tO=| o)/noma a)ll’ E)\ mOro/s;
Syr:22:14 hyper molibon ti barynTEsetai; kai ti autO onoma all’ E mOros;
Syr:22:14 P N2_ASM RI_NSN VC_FPI3S C RI_NSN RD_DSN N3M_NSN C C A1A_NSM
Syr:22:14 above (+acc), on behalf of (+gen) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to weigh down and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same name with regard to but or moronic
Syr:22:14 above (+acc), on behalf of (+gen)   who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-WEIGH-ed-DOWN and who/what/why (nom|acc) him/it/same (dat) name (nom|acc|voc) but or moronic ([Adj] nom)
Syr:22:14 Syr_22:14_1 Syr_22:14_2 Syr_22:14_3 Syr_22:14_4 Syr_22:14_5 Syr_22:14_6 Syr_22:14_7 Syr_22:14_8 Syr_22:14_9 Syr_22:14_10 Syr_22:14_11
Syr:22:14 x x x x x x x x x x x
Syr:22:15 ἄμμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου εὔκοπον ὑπενεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον.
Syr:22:15 Sand, and salt, and a mass of iron, is easier to bear, than a man without understanding. (Sirach 22:15 Brenton)
Syr:22:15 Piasek, sól i bryłę żelaza łatwiej unieść, niż znieść człowieka nierozumnego. (Syr 22:15 BT_4)
Syr:22:15 ἄμμον καὶ ἅλα καὶ βῶλον σιδήρου εὔκοπον ὑπενεγκεῖν ἄνθρωπον ἀσύνετον.
Syr:22:15 ἄμμος, -ου, ἡ καί ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί   σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος εὔ·κοπος -ον [LXX] ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ἤ[1] ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·σύν·ετος -ον
Syr:22:15 Piasek I też, nawet, mianowicie Słony I też, nawet, mianowicie Żelazny; żelazny Łatwo Do ??? Albo Ludzki Bez tropu
Syr:22:15 a)/mmon kai\ a(/la kai\ bO=lon sidE/rou eu)/kopon u(penegkei=n E)\ a)/nTrOpon a)su/neton.
Syr:22:15 ammon kai hala kai bOlon sidEru eukopon hypenenkein E anTrOpon asyneton.
Syr:22:15 N2_ASF C N3_ASM C N2_ASF N2_GSM A1B_ASM VB_AAN C N2_ASM A1B_ASM
Syr:22:15 sand and also, even, namely salt and also, even, namely ć iron; iron easy to ??? or human clueless
Syr:22:15 sand (acc) and salt (acc) and   iron (gen); iron ([Adj] gen) easy ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-??? or human (acc) clueless ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:22:15 Syr_22:15_1 Syr_22:15_2 Syr_22:15_3 Syr_22:15_4 Syr_22:15_5 Syr_22:15_6 Syr_22:15_7 Syr_22:15_8 Syr_22:15_9 Syr_22:15_10 Syr_22:15_11
Syr:22:15 x x x x x x x x x x x
Syr:22:16 Ἱμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυθήσεται· οὕτως καρδία ἐστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς ἐν καιρῷ οὐ δειλιάσει.
Syr:22:16 As timber girt and bound together in a building cannot be loosed with shaking: so the heart that is stablished by advised counsel shall fear at no time. (Sirach 22:16 Brenton)
Syr:22:16 Jak drewniana belka, wprawiona w budowę, nie rozpadnie się w czasie trzęsienia ziemi, tak serce umocnione dojrzałym zastanowieniem, gdy nadejdzie chwila, nie stchórzy. (Syr 22:16 BT_4)
Syr:22:16 Ἱμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ οὐ διαλυθήσεται· οὕτως καρδία ἐστηριγμένη ἐπὶ διανοήματος βουλῆς ἐν καιρῷ οὐ δειλιάσει.
Syr:22:16   ξύλινος -η -ον ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) εἰς[1] οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ ἐν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-) οὕτως/οὕτω καρδία, -ας, ἡ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐπί δια·νόημα[τ], -ατος, τό βουλή, -ῆς, ἡ ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Syr:22:16 Drewniany By wiązać pociągaj za sobą, plącz Do (+przyspieszenie) Oddziaływanie moralne W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By rozpraszać się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Myśl Planu/zamiar W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu ??? Przed przydechem mocnym By bać się obawiać się
Syr:22:16 *(ima/ntOsis Xuli/nE e)ndedeme/nE ei)s oi)kodomE\n e)n susseismO=| ou) dialuTE/setai· ou(/tOs kardi/a e)stErigme/nE e)pi\ dianoE/matos boulE=s e)n kairO=| ou) deilia/sei.
Syr:22:16 imantOsis XylinE endedemenE eis oikodomEn en sysseismO u dialyTEsetai· hutOs kardia estErigmenE epi dianoEmatos bulEs en kairO u deiliasei.
Syr:22:16 N3I_NSF A1_NSF VM_XMPNSF P N1_ASF P N2_DSM D VC_FPI3S D N1A_NSF VK_XMPNSF P N3M_GSN N1_GSF P N2_DSM D VF_FAI3S
Syr:22:16 ć wooden to bind involve, entangle into (+acc) edification in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐχ before rough breathing to scatter thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thought plan/intention in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time οὐχ before rough breathing to fear To be afraid
Syr:22:16   wooden ([Adj] nom|voc) having-been-BIND-ed (nom|voc) into (+acc) edification (acc) in/among/by (+dat)   not he/she/it-will-be-SCATTER-ed thusly/like this heart (nom|voc) having-been-SUPPORTED-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thought (gen) plan/intention (gen) in/among/by (+dat) period of time (dat) not he/she/it-will-FEAR, you(sg)-will-be-FEAR-ed (classical)
Syr:22:16 Syr_22:16_1 Syr_22:16_2 Syr_22:16_3 Syr_22:16_4 Syr_22:16_5 Syr_22:16_6 Syr_22:16_7 Syr_22:16_8 Syr_22:16_9 Syr_22:16_10 Syr_22:16_11 Syr_22:16_12 Syr_22:16_13 Syr_22:16_14 Syr_22:16_15 Syr_22:16_16 Syr_22:16_17 Syr_22:16_18 Syr_22:16_19
Syr:22:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:17 καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως ὡς κόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυστοῦ.
Syr:22:17 A heart settled upon a thought of understanding is as a fair plaistering on the wall of a gallery. (Sirach 22:17 Brenton)
Syr:22:17 Serce wsparte na mądrym myśleniu jest jak ozdoba z piasku na murze wygładzonym. (Syr 22:17 BT_4)
Syr:22:17 καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ διανοίας συνέσεως ὡς κόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυστοῦ.
Syr:22:17 καρδία, -ας, ἡ ἑδράζω [LXX] (-, εδρα·σ-, -, -, ηδρασ-, εδρασ·θ-) ἐπί διά·νοια, -ας, ἡ σύν·εσις, -εως, ἡ ὡς κόσμος, -ου, ὁ   τοῖχος, -ου, ὁ  
Syr:22:17 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Wglądu/orientacja Jak/jak Świat (wieczny świat) materialne królestwo Ściana
Syr:22:17 kardi/a E(drasme/nE e)pi\ dianoi/as sune/seOs O(s ko/smos PSammOto\s toi/CHou Xustou=.
Syr:22:17 kardia hEdrasmenE epi dianoias syneseOs hOs kosmos PSammOtos toiCHu Xystu.
Syr:22:17 N1A_NSF VT_XMPNSF P N1A_GSF N3I_GSF C N2_NSM A1_NSM N2_GSM N2_GSM
Syr:22:17 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cognition intellect, mentality, purpose, plan insight/discernment as/like world (secular world) material realm ć wall ć
Syr:22:17 heart (nom|voc) having-been-???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cognition (gen), cognitions (acc) insight/discernment (gen) as/like world (nom)   wall (gen)  
Syr:22:17 Syr_22:17_1 Syr_22:17_2 Syr_22:17_3 Syr_22:17_4 Syr_22:17_5 Syr_22:17_6 Syr_22:17_7 Syr_22:17_8 Syr_22:17_9 Syr_22:17_10
Syr:22:17 x x x x x x x x x x
Syr:22:18 χάρακες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι κατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν· οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ κατέναντι παντὸς φόβου οὐ μὴ ὑπομείνῃ.
Syr:22:18 Pales set on an high place will never stand against the wind: so a fearful heart in the imagination of a fool cannot stand against any fear. (Sirach 22:18 Brenton)
Syr:22:18 Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie oprą się wiatrowi, tak serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu. (Syr 22:18 BT_4)
Syr:22:18 χάρακες ἐπὶ μετεώρου κείμενοι κατέναντι ἀνέμου οὐ μὴ ὑπομείνωσιν· οὕτως καρδία δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ κατέναντι παντὸς φόβου οὐ μὴ ὑπομείνῃ.
Syr:22:18 χάραξ, -ακος, ὁ ἐπί μετ·έωρος -ον [LXX] κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) κατ·έν·αντι ἄνεμος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω καρδία, -ας, ἡ δειλός -ή -όν ἐπί δια·νόημα[τ], -ατος, τό μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) κατ·έν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
Syr:22:18 Słupa {Stawki} rózga, wskazówka, reguła {panowanie}, władca od tego samo jak charagma Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zawieszany By leżeć Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Wiatr ??? Przed przydechem mocnym Nie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Tchórzliwy (nieśmiały) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Myśl Debilny Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obawa [zobacz fobię]; by bać się ??? Przed przydechem mocnym Nie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
Syr:22:18 CHa/rakes e)pi\ meteO/rou kei/menoi kate/nanti a)ne/mou ou) mE\ u(pomei/nOsin· ou(/tOs kardi/a deilE\ e)pi\ dianoE/matos mOrou= kate/nanti panto\s fo/bou ou) mE\ u(pomei/nE|.
Syr:22:18 CHarakes epi meteOru keimenoi katenanti anemu u mE hypomeinOsin· hutOs kardia deilE epi dianoEmatos mOru katenanti pantos fobu u mE hypomeinE.
Syr:22:18 N3K_NPM P A1B_GSN V5_PMPNPM D N2_GSM D D VA_AAS3P D N1A_NSF A1_NSF P N3M_GSN A1A_GSM D A3_GSM N2_GSM D D VA_AAS3S
Syr:22:18 stake ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing suspended to recline opposite/in the presence of (+gen) wind οὐχ before rough breathing not to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) cowardly (timid) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing thought moronic opposite/in the presence of (+gen) every all, each, every, the whole of fear [see phobia]; to fear οὐχ before rough breathing not to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
Syr:22:18 stakes (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) suspended ([Adj] gen) while being-RECLINE-ed (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) wind (gen) not not they-should-ENDURE thusly/like this heart (nom|voc) cowardly ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thought (gen) moronic ([Adj] gen) opposite/in the presence of (+gen) every (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! not not he/she/it-should-ENDURE, you(sg)-should-be-ENDURE-ed
Syr:22:18 Syr_22:18_1 Syr_22:18_2 Syr_22:18_3 Syr_22:18_4 Syr_22:18_5 Syr_22:18_6 Syr_22:18_7 Syr_22:18_8 Syr_22:18_9 Syr_22:18_10 Syr_22:18_11 Syr_22:18_12 Syr_22:18_13 Syr_22:18_14 Syr_22:18_15 Syr_22:18_16 Syr_22:18_17 Syr_22:18_18 Syr_22:18_19 Syr_22:18_20 Syr_22:18_21
Syr:22:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:19 Ὁ νύσσων ὀφθαλμὸν κατάξει δάκρυα, καὶ νύσσων καρδίαν ἐκφαίνει αἴσθησιν.
Syr:22:19 He that pricketh the eye will make tears to fall: and he that pricketh the heart maketh it to shew her knowledge. (Sirach 22:19 Brenton)
Syr:22:19 Kto urazi oko, wyciska łzy, kto urazi serce, odkrywa uczucie. (Syr 22:19 BT_4)
Syr:22:19 νύσσων ὀφθαλμὸν κατάξει δάκρυα, καὶ νύσσων καρδίαν ἐκφαίνει αἴσθησιν.
Syr:22:19 ὁ ἡ τό νύσσω (νυσσ-, -, νυξ-, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν καί νύσσω (νυσσ-, -, νυξ-, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ ἐκ·φαίνω [LXX] (εκ+φαιν-, εκ+φαν(ε)·[σ]-, εκ+φαν·[σ]-, -, -, εκ+φαν·[θ]-/εκ+φαν·θ-) αἴσθησις, -εως, ἡ
Syr:22:19 By szturchać Oko By zniżać przywracał; by łamać się Łza I też, nawet, mianowicie By szturchać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do ??? Swoboda {Rozwaga} (wiedza, dostrzegalność)
Syr:22:19 *(o nu/ssOn o)fTalmo\n kata/Xei da/krua, kai\ nu/ssOn kardi/an e)kfai/nei ai)/sTEsin.
Syr:22:19 o nyssOn ofTalmon kataXei dakrya, kai nyssOn kardian ekfainei aisTEsin.
Syr:22:19 RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM VF_FAI3S N2N_APN C V1_PAPNSM N1A_ASF V1_PAI3S N3I_ASF
Syr:22:19 the to poke eye to bring down brought back; to break tear and also, even, namely to poke heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? discretion (knowledge, perceptibility)
Syr:22:19 the (nom) while POKE-ing (nom) eye (acc) he/she/it-will-BRING DOWN, you(sg)-will-be-BRING DOWN-ed (classical); he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) tears (nom|acc|voc) and while POKE-ing (nom) heart (acc) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) discretion (acc)
Syr:22:19 Syr_22:19_1 Syr_22:19_2 Syr_22:19_3 Syr_22:19_4 Syr_22:19_5 Syr_22:19_6 Syr_22:19_7 Syr_22:19_8 Syr_22:19_9 Syr_22:19_10
Syr:22:19 x x x x x x x x x x
Syr:22:20 βάλλων λίθον ἐπὶ πετεινὰ ἀποσοβεῖ αὐτά, καὶ ὁ ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν.
Syr:22:20 Whoso casteth a stone at the birds frayeth them away: and he that upbraideth his friend breaketh friendship. (Sirach 22:20 Brenton)
Syr:22:20 Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypłasza je, a kto lży przyjaciela, zrywa przyjaźń. (Syr 22:20 BT_4)
Syr:22:20 βάλλων λίθον ἐπὶ πετεινὰ ἀποσοβεῖ αὐτά, καὶ ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν.
Syr:22:20 βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐπί πετεινόν, -οῦ, τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) φίλος -η -ον δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-) φιλία, -ας, ἡ
Syr:22:20 By rzucać Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ptak On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Przyjaciela towarzysz By rozpraszać się Miłość
Syr:22:20 ba/llOn li/Ton e)pi\ peteina\ a)posobei= au)ta/, kai\ o( o)neidi/DZOn fi/lon dialu/sei fili/an.
Syr:22:20 ballOn liTon epi peteina aposobei auta, kai ho oneidiDZOn filon dialysei filian.
Syr:22:20 V1_PAPNSM N2_ASM P A1_APN V2_PAI3S RD_APN C RA_NSM V1_PAPNSM A1_ASM VF_FAI3S N1A_ASF
Syr:22:20 to throw stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bird ć he/she/it/same and also, even, namely the to disparage [scorn?] friend companion to scatter love
Syr:22:20 while THROW-ing (nom) stone (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) birds (nom|acc|voc)   they/them/same (nom|acc) and the (nom) while DISPARAGE-ing (nom) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-SCATTER, you(sg)-will-be-SCATTER-ed (classical) love (acc)
Syr:22:20 Syr_22:20_1 Syr_22:20_2 Syr_22:20_3 Syr_22:20_4 Syr_22:20_5 Syr_22:20_6 Syr_22:20_7 Syr_22:20_8 Syr_22:20_9 Syr_22:20_10 Syr_22:20_11 Syr_22:20_12
Syr:22:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:22:21 ἐπὶ φίλον ἐὰν σπάσῃς ῥομφαίαν, μὴ ἀφελπίσῃς, ἔστιν γὰρ ἐπάνοδος·
Syr:22:21 Though thou drewest a sword at thy friend, yet despair not: for there may be a returning to favour. (Sirach 22:21 Brenton)
Syr:22:21 Jeślibyś wyciągnął miecz na przyjaciela, nie martw się, jest bowiem droga powrotu; (Syr 22:21 BT_4)
Syr:22:21 ἐπὶ φίλον ἐὰν σπάσῃς ῥομφαίαν, μὴ ἀφελπίσῃς, ἔστιν γὰρ ἐπάνοδος·
Syr:22:21 ἐπί φίλος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) μή ἀπ·ελπίζω (απ+ελπιζ-, -, απ+ελπι·σ-, -, απ+ηλπισ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ  
Syr:22:21 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Szpada Nie Do ??? By być Dla odtąd, jak
Syr:22:21 e)pi\ fi/lon e)a\n spa/sE|s r(omfai/an, mE\ a)felpi/sE|s, e)/stin ga\r e)pa/nodos·
Syr:22:21 epi filon ean spasEs romfaian, mE afelpisEs, estin gar epanodos·
Syr:22:21 P A1_ASM C VA_AAS2S N1A_ASF D VA_AAS3S V9_PAI3S x N2_NSF
Syr:22:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing friend companion if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? sword not to ??? to be for since, as ć
Syr:22:21 upon/over (+acc,+gen,+dat) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) if-ever you(sg)-should-??? sword (acc) not you(sg)-should-??? he/she/it-is for  
Syr:22:21 Syr_22:21_1 Syr_22:21_2 Syr_22:21_3 Syr_22:21_4 Syr_22:21_5 Syr_22:21_6 Syr_22:21_7 Syr_22:21_8 Syr_22:21_9 Syr_22:21_10
Syr:22:21 x x x x x x x x x x
Syr:22:22 ἐπὶ φίλον ἐὰν ἀνοίξῃς στόμα, μὴ εὐλαβηθῇς, ἔστιν γὰρ διαλλαγή· πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας καὶ μυστηρίου ἀποκαλύψεως καὶ πληγῆς δολίας, ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος.
Syr:22:22 If thou hast opened thy mouth against thy friend, fear not; for there may be a reconciliation: except for upbraiding, or pride, or disclosing of secrets, or a treacherous wound: for for these things every friend will depart. (Sirach 22:22 Brenton)
Syr:22:22 jeślibyś otworzył usta na niego, nie martw się, jest bowiem możność pojednania; wyjąwszy obelgę, wzgardę, wyjawienie tajemnicy i cios zdradliwy - to wszystko oddali każdego przyjaciela. (Syr 22:22 BT_4)
Syr:22:22 ἐπὶ φίλον ἐὰν ἀνοίξῃς στόμα, μὴ εὐλαβηθῇς, ἔστιν γὰρ διαλλαγή· πλὴν ὀνειδισμοῦ καὶ ὑπερηφανίας καὶ μυστηρίου ἀποκαλύψεως καὶ πληγῆς δολίας, ἐν τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος.
Syr:22:22 ἐπί φίλος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό μή εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ   πλήν ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί μυστήριον, -ου, τὁ ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ καί πληγή, -ῆς, ἡ δόλιος -ία -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·φεύγω (απο+φευγ-, απο+φευξ-, 2nd απο+φυγ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φίλος -η -ον
Syr:22:22 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By otwierać Ust/żołądka por Nie By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) By być Dla odtąd, jak Z wyjątkiem Obrażaj I też, nawet, mianowicie Duma I też, nawet, mianowicie Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa Apokalipsa I też, nawet, mianowicie Uderzaj/plagę Oszukańczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do od ucieczki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz
Syr:22:22 e)pi\ fi/lon e)a\n a)noi/XE|s sto/ma, mE\ eu)labETE=|s, e)/stin ga\r diallagE/· plE\n o)neidismou= kai\ u(perEfani/as kai\ mustEri/ou a)pokalu/PSeOs kai\ plEgE=s doli/as, e)n tou/tois a)pofeu/Xetai pa=s fi/los.
Syr:22:22 epi filon ean anoiXEs stoma, mE eulabETEs, estin gar diallagE· plEn oneidismu kai hyperEfanias kai mystEriu apokalyPSeOs kai plEgEs dolias, en tutois apofeuXetai pas filos.
Syr:22:22 P A1_ASM C VA_AAS2S N3M_ASN D VC_APS2S V9_PAI3S x N1_NSF D N2_GSM C N1A_GSF C N2N_GSN N3I_GSF C N1_GSF A1A_GSF P RD_DPN VF_FMI3S A3_NSM A1_NSM
Syr:22:22 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing friend companion if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to open up mouth/maw stoma not to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) to be for since, as ć except insult and also, even, namely pride and also, even, namely mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ apocalypse and also, even, namely strike/plague deceitful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to from escape every all, each, every, the whole of friend companion
Syr:22:22 upon/over (+acc,+gen,+dat) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) if-ever you(sg)-should-OPEN-UP mouth/maw (nom|acc|voc) not you(sg)-should-be-BEWARE-ed he/she/it-is for   except insult (gen) and pride (gen), prides (acc) and mystery (gen) apocalypse (gen) and strike/plague (gen) deceitful ([Adj] acc, gen) in/among/by (+dat) these (dat) he/she/it-will-be-FROM ESCAPE-ed every (nom|voc) friend ([Adj] nom)
Syr:22:22 Syr_22:22_1 Syr_22:22_2 Syr_22:22_3 Syr_22:22_4 Syr_22:22_5 Syr_22:22_6 Syr_22:22_7 Syr_22:22_8 Syr_22:22_9 Syr_22:22_10 Syr_22:22_11 Syr_22:22_12 Syr_22:22_13 Syr_22:22_14 Syr_22:22_15 Syr_22:22_16 Syr_22:22_17 Syr_22:22_18 Syr_22:22_19 Syr_22:22_20 Syr_22:22_21 Syr_22:22_22 Syr_22:22_23 Syr_22:22_24 Syr_22:22_25
Syr:22:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:23 πίστιν κτῆσαι ἐν πτωχείᾳ μετὰ τοῦ πλησίον, ἵνα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ὁμοῦ πλησθῇς· ἐν καιρῷ θλίψεως διάμενε αὐτῷ, ἵνα ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ συγκληρονομήσῃς.
Syr:22:23 Be faithful to thy neighbour in his poverty, that thou mayest rejoice in his prosperity: abide stedfast unto him in the time of his trouble, that thou mayest be heir with him in his heritage: for a mean estate is not always to be contemned: nor the rich that is foolish to be had in admiration. (Sirach 22:23 Brenton)
Syr:22:23 Zachowaj wierność bliźniemu twemu w biedzie, abyś z nim razem wzbogacił się w jego pomyślności. W czasie niepowodzenia trwaj przy nim, abyś, gdy przyjdzie do dziedziczenia, i ty miał w nim udział. (Syr 22:23 BT_4)
Syr:22:23 πίστιν κτῆσαι ἐν πτωχείᾳ μετὰ τοῦ πλησίον, ἵνα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ὁμοῦ πλησθῇς· ἐν καιρῷ θλίψεως διάμενε αὐτῷ, ἵνα ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ συγκληρονομήσῃς.
Syr:22:23 πίστις, -εως, ἡ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν πτωχεία, -ας, ἡ μετά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἵνα ἐν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό ὁμοῦ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα ἐν ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:22:23 Wiara(pełność) By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ubóstwo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko żeby / ażeby / bo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo Razem Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzictwo On/ona/to/to samo
Syr:22:23 pi/stin ktE=sai e)n ptOCHei/a| meta\ tou= plEsi/on, i(/na e)n toi=s a)gaToi=s au)tou= o(mou= plEsTE=|s· e)n kairO=| Tli/PSeOs dia/mene au)tO=|, i(/na e)n tE=| klEronomi/a| au)tou= sugklEronomE/sE|s.
Syr:22:23 pistin ktEsai en ptOCHeia meta tu plEsion, hina en tois agaTois autu homu plEsTEs· en kairO TliPSeOs diamene autO, hina en tE klEronomia autu synklEronomEsEs.
Syr:22:23 N3I_ASF VA_AMD2S P N1A_DSF P RA_GSM D C P RA_DPN A1_DPN RD_GSM D VS_APS2S P N2_DSM N3I_GSF V1_PAD2S RD_DSM C P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM VA_AAS2S
Syr:22:23 faith(fulness) to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among poverty after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same together to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the inheritance he/she/it/same ć
Syr:22:23 faith(fulness) (acc) be-you(sg)-POSSESS-ed! in/among/by (+dat) poverty (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that / in order to /because in/among/by (+dat) the (dat) good ([Adj] dat) him/it/same (gen) together you(sg)-should-be-???-ed in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen) be-you(sg)-REMAIN-ing! him/it/same (dat) so that / in order to /because in/among/by (+dat) the (dat) inheritance (dat) him/it/same (gen)  
Syr:22:23 Syr_22:23_1 Syr_22:23_2 Syr_22:23_3 Syr_22:23_4 Syr_22:23_5 Syr_22:23_6 Syr_22:23_7 Syr_22:23_8 Syr_22:23_9 Syr_22:23_10 Syr_22:23_11 Syr_22:23_12 Syr_22:23_13 Syr_22:23_14 Syr_22:23_15 Syr_22:23_16 Syr_22:23_17 Syr_22:23_18 Syr_22:23_19 Syr_22:23_20 Syr_22:23_21 Syr_22:23_22 Syr_22:23_23 Syr_22:23_24 Syr_22:23_25
Syr:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:24 πρὸ πυρὸς ἀτμὶς καμίνου καὶ καπνός· οὕτως πρὸ αἱμάτων λοιδορίαι.
Syr:22:24 As the vapour and smoke of a furnace goeth before the fire; so reviling before blood. (Sirach 22:24 Brenton)
Syr:22:24 Przed ogniem - para w piecu i dym, a przed wylaniem krwi - obelgi. (Syr 22:24 BT_4)
Syr:22:24 πρὸ πυρὸς ἀτμὶς καμίνου καὶ καπνός· οὕτως πρὸ αἱμάτων λοιδορίαι.
Syr:22:24 πρό πῦρ, -ρός, τό ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ κάμινος, -ου, ἡ καί καπνός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω πρό αἷμα[τ], -ατος, τό λοιδορία, -ας, ἡ
Syr:22:24 Przedtem (+informacja) Ogień Para [zobacz atmosferę] Piec I też, nawet, mianowicie Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Przedtem (+informacja) Krew Nadużywaj
Syr:22:24 pro\ puro\s a)tmi\s kami/nou kai\ kapno/s· ou(/tOs pro\ ai(ma/tOn loidori/ai.
Syr:22:24 pro pyros atmis kaminu kai kapnos· hutOs pro haimatOn loidoriai.
Syr:22:24 P N3_GSN N3D_NSF N2_GSM C N2_NSM D P N3M_GPN N1A_NPF
Syr:22:24 before (+gen) fire vapor [see atmosphere] furnace and also, even, namely fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] before (+gen) blood abuse
Syr:22:24 before (+gen) fire (gen) vapor (nom) furnace (gen) and fume (nom) thusly/like this before (+gen) bloods (gen) abuses (nom|voc)
Syr:22:24 Syr_22:24_1 Syr_22:24_2 Syr_22:24_3 Syr_22:24_4 Syr_22:24_5 Syr_22:24_6 Syr_22:24_7 Syr_22:24_8 Syr_22:24_9 Syr_22:24_10
Syr:22:24 x x x x x x x x x x
Syr:22:25 φίλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οὐ μὴ κρυβῶ,
Syr:22:25 I will not be ashamed to defend a friend; neither will I hide myself from him. (Sirach 22:25 Brenton)
Syr:22:25 Nie będę się wstydził osłonić przyjaciela i nie będę się przed nim ukrywał; (Syr 22:25 BT_4)
Syr:22:25 φίλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθήσομαι καὶ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οὐ μὴ κρυβῶ,
Syr:22:25 φίλος -η -ον σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Syr:22:25 Przyjaciela towarzysz By chronić się ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Syr:22:25 fi/lon skepa/sai ou)k ai)sCHunTE/somai kai\ a)po\ prosO/pou au)tou= ou) mE\ krubO=,
Syr:22:25 filon skepasai uk aisCHynTEsomai kai apo prosOpu autu u mE krybO,
Syr:22:25 A1_ASM VA_AAN D VC_FPI1S C P N2N_GSN RD_GSM D D VD_APS1S
Syr:22:25 friend companion to shelter οὐχ before rough breathing to put to shame and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to hide conceal, skulk
Syr:22:25 friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-SHELTER, be-you(sg)-SHELTER-ed!, he/she/it-happens-to-SHELTER (opt) not I-will-be-PUT-ed-TO-SHAME and away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) not not I-should-be-HIDE-ed, I-am-HIDE-ing, I-should-be-HIDE-ing
Syr:22:25 Syr_22:25_1 Syr_22:25_2 Syr_22:25_3 Syr_22:25_4 Syr_22:25_5 Syr_22:25_6 Syr_22:25_7 Syr_22:25_8 Syr_22:25_9 Syr_22:25_10 Syr_22:25_11
Syr:22:25 x x x x x x x x x x x
Syr:22:26 καὶ εἰ κακά μοι συμβήσεται δι’ αὐτόν, πᾶς ὁ ἀκούων φυλάξεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Syr:22:26 And if any evil happen unto me by him, every one that heareth it will beware of him. (Sirach 22:26 Brenton)
Syr:22:26 a jeśliby mnie nawet coś złego spotkało z jego przyczyny, to każdy, kto o tym usłyszy, strzec się jego będzie. (Syr 22:26 BT_4)
Syr:22:26 καὶ εἰ κακά μοι συμβήσεται δι’ αὐτόν, πᾶς ἀκούων φυλάξεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Syr:22:26 καί εἰ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:22:26 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Niegodziwie by czynić źle Ja By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By słyszeć By zabezpieczać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:22:26 kai\ ei) kaka/ moi sumbE/setai di’ au)to/n, pa=s o( a)kou/On fula/Xetai a)p’ au)tou=.
Syr:22:26 kai ei kaka moi symbEsetai di’ auton, pas ho akuOn fylaXetai ap’ autu.
Syr:22:26 C C A1_NPN RP_DS VF_FMI3S P RD_ASM A3_NSM RA_NSM V1_PAPNSM VF_FMI3S P RD_GSM
Syr:22:26 and also, even, namely if wickedly to do evil I to happen pass off, occur, fortune, come about because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to hear to guard from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:22:26 and if wickedly ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-will-be-HAPPEN-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) every (nom|voc) the (nom) while HEAR-ing (nom) he/she/it-will-be-GUARD-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
Syr:22:26 Syr_22:26_1 Syr_22:26_2 Syr_22:26_3 Syr_22:26_4 Syr_22:26_5 Syr_22:26_6 Syr_22:26_7 Syr_22:26_8 Syr_22:26_9 Syr_22:26_10 Syr_22:26_11 Syr_22:26_12 Syr_22:26_13
Syr:22:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:22:27 Τίς δώσει ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα πανοῦργον, ἵνα μὴ πέσω ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἡ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ με;
Syr:22:27 Who shall set a watch before my mouth, and a seal of wisdom upon my lips, that I fall not suddenly by them, and that my tongue destroy me not? (Sirach 22:27 Brenton)
Syr:22:27 Któż postawi straż na moich ustach i położy na wargach pieczęć przemyślną, abym nie upadł przez nie, aby nie zgubił mnie mój język? (Syr 22:27 BT_4)
Syr:22:27 Τίς δώσει ἐπὶ στόμα μου φυλακὴν καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα πανοῦργον, ἵνα μὴ πέσω ἀπ’ αὐτῆς καὶ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ με;
Syr:22:27 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλακή, -ῆς, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ παν·οῦργος -ον ἵνα μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:22:27 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ja Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Ja Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Chytry żeby / ażeby / bo Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ja
Syr:22:27 *ti/s dO/sei e)pi\ sto/ma mou fulakE\n kai\ e)pi\ tO=n CHeile/On mou sfragi=da panou=rgon, i(/na mE\ pe/sO a)p’ au)tE=s kai\ E( glO=ssa/ mou a)pole/sE| me;
Syr:22:27 tis dOsei epi stoma mu fylakEn kai epi tOn CHeileOn mu sfragida panurgon, hina mE pesO ap’ autEs kai hE glOssa mu apolesE me;
Syr:22:27 RI_NSM VF_FAI3S P N3M_ASN RP_GS N1_ASF C P RA_GPN N3E_GPN RP_GS N3D_ASF A1B_ASF C D VA_AAS1S P RD_GSF C RA_NSF N1S_NSF RP_GS VF_FMI2S RP_AS
Syr:22:27 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma I prison guard and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip I hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] sly so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the tongue by metonymy, a language I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing I
Syr:22:27 who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) prison (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lips (gen) me (gen) hallmark (acc) sly ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that / in order to /because not I-will-FALL, I-should-FALL away from (+gen) her/it/same (gen) and the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) he/she/it-should-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed me (acc)
Syr:22:27 Syr_22:27_1 Syr_22:27_2 Syr_22:27_3 Syr_22:27_4 Syr_22:27_5 Syr_22:27_6 Syr_22:27_7 Syr_22:27_8 Syr_22:27_9 Syr_22:27_10 Syr_22:27_11 Syr_22:27_12 Syr_22:27_13 Syr_22:27_14 Syr_22:27_15 Syr_22:27_16 Syr_22:27_17 Syr_22:27_18 Syr_22:27_19 Syr_22:27_20 Syr_22:27_21 Syr_22:27_22 Syr_22:27_23 Syr_22:27_24
Syr:22:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x