Syr:36:1 Ἐλέησον ἡμᾶς, δέσποτα ὁ θεὸς πάντων, καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη·
Syr:36:1 Have mercy upon us, O Lord God of all, and behold us: (Sirach 36:1 Brenton)
Syr:36:1 Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody, (Syr 36:1 BT_4)
Syr:36:1 Ἐλέησον ἡμᾶς, δέσποτα θεὸς πάντων, καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη·
Syr:36:1 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεσπότης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Syr:36:1 By okazać miłosierdzie Ja Despota Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Syr:36:1 *)ele/Eson E(ma=s, de/spota o( Teo\s pa/ntOn, kai\ e)pi/blePSon kai\ e)pi/bale to\n fo/bon sou e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE·
Syr:36:1 eleEson hEmas, despota ho Teos pantOn, kai epiblePSon kai epibale ton fobon su epi panta ta eTnE·
Syr:36:1 VA_AAD2S RP_AP N1M_VSM RA_NSM N2_NSM A3_GPM C VA_AAD2S C VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P A3_APN RA_APN N3E_APN
Syr:36:1 to show mercy I despot the god [see theology] every all, each, every, the whole of and also, even, namely to look upon overlook, look attentively and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the fear [see phobia] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Syr:36:1 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) despot (voc) the (nom) god (nom) all (gen) and do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and do-PUT ONE'S Hand TO-you(sg)! the (acc) fear (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Syr:36:1 Syr_36:1_1 Syr_36:1_2 Syr_36:1_3 Syr_36:1_4 Syr_36:1_5 Syr_36:1_6 Syr_36:1_7 Syr_36:1_8 Syr_36:1_9 Syr_36:1_10 Syr_36:1_11 Syr_36:1_12 Syr_36:1_13 Syr_36:1_14 Syr_36:1_15 Syr_36:1_16 Syr_36:1_17
Syr:36:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:2 ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια, καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου.
Syr:36:2 And send thy fear upon all the nations that seek not after thee. (Sirach 36:2 Brenton)
Syr:36:2 wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. (Syr 36:2 BT_4)
Syr:36:2 ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια, καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου.
Syr:36:2 ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλότριος -ία -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:2 By podnosić Ręka Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Innego/inni I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:2 e)/paron tE\n CHei=ra/ sou e)pi\ e)/TnE a)llo/tria, kai\ i)de/tOsan tE\n dunastei/an sou.
Syr:36:2 eparon tEn CHeira su epi eTnE allotria, kai idetOsan tEn dynasteian su.
Syr:36:2 VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P N3E_APN A1A_APN C VB_AAD3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Syr:36:2 to raise the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] of another/others and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć you; your/yours(sg)
Syr:36:2 do-RAISE-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) nations (nom|acc|voc) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) and let-them-SEE! the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:2 Syr_36:2_1 Syr_36:2_2 Syr_36:2_3 Syr_36:2_4 Syr_36:2_5 Syr_36:2_6 Syr_36:2_7 Syr_36:2_8 Syr_36:2_9 Syr_36:2_10 Syr_36:2_11 Syr_36:2_12
Syr:36:2 x x x x x x x x x x x x
Syr:36:3 ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν, οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς·
Syr:36:3 Lift up thy hand against the strange nations, and let them see thy power. (Sirach 36:3 Brenton)
Syr:36:3 Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim! (Syr 36:3 BT_4)
Syr:36:3 ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν, οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς·
Syr:36:3 ὥσ·περ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:36:3 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W obecności z (+informacja); ??? Ja By powiększać/chwałę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:36:3 O(/sper e)nO/pion au)tO=n E(gia/sTEs e)n E(mi=n, ou(/tOs e)nO/pion E(mO=n megalunTei/Es e)n au)toi=s·
Syr:36:3 hOsper enOpion autOn hEgiasTEs en hEmin, hutOs enOpion hEmOn megalynTeiEs en autois·
Syr:36:3 D P RD_GPM VSI_API2S P RP_DP D P RP_GP VC_APO2S P RD_DPM
Syr:36:3 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in the presence of (+gen); ??? I to magnify/laud in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:36:3 just as in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) you(sg)-were-CONSECRATE-ed in/among/by (+dat) us (dat) thusly/like this in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) you(sg)-happen-to-be-MAGNIFY/LAUD-ed (opt) in/among/by (+dat) them/same (dat)
Syr:36:3 Syr_36:3_1 Syr_36:3_2 Syr_36:3_3 Syr_36:3_4 Syr_36:3_5 Syr_36:3_6 Syr_36:3_7 Syr_36:3_8 Syr_36:3_9 Syr_36:3_10 Syr_36:3_11 Syr_36:3_12
Syr:36:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:36:4 καὶ ἐπιγνώτωσάν σε, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ, κύριε.
Syr:36:4 As thou wast sanctified in us before them: so be thou magnified among them before us. (Sirach 36:4 Brenton)
Syr:36:4 Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! (Syr 36:4 BT_4)
Syr:36:4 καὶ ἐπιγνώτωσάν σε, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ, κύριε.
Syr:36:4 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθάπερ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:36:4 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ty; twój/twój(sg) Nawet jak I też, nawet, mianowicie Ja By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:36:4 kai\ e)pignO/tOsa/n se, kaTa/per kai\ E(mei=s e)pe/gnOmen o(/ti ou)k e)/stin Teo\s plE\n sou=, ku/rie.
Syr:36:4 kai epignOtOsan se, kaTaper kai hEmeis epegnOmen hoti uk estin Teos plEn su, kyrie.
Syr:36:4 C VZ_AAD3P RP_AS D C RP_NP VZI_AAI1P C D V9_PAI3S N2_NSM D RP_GS N2_VSM
Syr:36:4 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes you; your/yours(sg) even as and also, even, namely I to recognize insight, consciousnes because/that οὐχ before rough breathing to be god [see theology] except you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:36:4 and let-them-RECOGNIZE! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) even as and we (nom) we-RECOGNIZE-ed because/that not he/she/it-is god (nom) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Syr:36:4 Syr_36:4_1 Syr_36:4_2 Syr_36:4_3 Syr_36:4_4 Syr_36:4_5 Syr_36:4_6 Syr_36:4_7 Syr_36:4_8 Syr_36:4_9 Syr_36:4_10 Syr_36:4_11 Syr_36:4_12 Syr_36:4_13 Syr_36:4_14
Syr:36:4 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:5 ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια, δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν·
Syr:36:5 And let them know thee, as we have known thee, that there is no God but only thou, O God. (Sirach 36:5 Brenton)
Syr:36:5 Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię! (Syr 36:5 BT_4)
Syr:36:5 ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια, δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν·
Syr:36:5 ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) θαυμάσιος -α -ον δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί βραχίων, -ονος, ὁ δεξιός -ά -όν
Syr:36:5 By inaugurować Znak; znak I też, nawet, mianowicie Do ??? Cudowny doskonały, cudowny By chwalić/wychwalaj/chwałę Ręka I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} W prawo
Syr:36:5 e)gkai/nison sEmei=a kai\ a)lloi/Oson Tauma/sia, do/Xason CHei=ra kai\ braCHi/ona deXio/n·
Syr:36:5 enkainison sEmeia kai alloiOson Taumasia, doXason CHeira kai braCHiona deXion·
Syr:36:5 VA_AAD2S N2N_APN C VA_AAD2S A1A_APN VA_AAD2S N3_ASF C N3N_ASM A1A_ASM
Syr:36:5 to inaugurate sign; sign and also, even, namely to ??? wonderful excellent, marvelous to glorify/extol/praise hand and also, even, namely arm right
Syr:36:5 do-INAUGURATE-you(sg)! signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) do-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-you(sg)!, going-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) hand (acc) and arm (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:36:5 Syr_36:5_1 Syr_36:5_2 Syr_36:5_3 Syr_36:5_4 Syr_36:5_5 Syr_36:5_6 Syr_36:5_7 Syr_36:5_8 Syr_36:5_9 Syr_36:5_10
Syr:36:5 x x x x x x x x x x
Syr:36:6 ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν, ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν.
Syr:36:6 Shew new signs, and make other strange wonders: glorify thy hand and thy right arm, that they may set forth thy wondrous works. (Sirach 36:6 Brenton)
Syr:36:6 Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga! (Syr 36:6 BT_4)
Syr:36:6 ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν, ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν.
Syr:36:6 ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἀντί·δικος, -ου, ὁ καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ἐχθρός -ά -όν
Syr:36:6 By podnosić się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie By wylewać się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By usuwać Przeciwnika prześladowca, przeciwnik, przeciwny I też, nawet, mianowicie Do ??? Wrogi
Syr:36:6 e)/geiron Tumo\n kai\ e)/kCHeon o)rgE/n, e)/Xaron a)nti/dikon kai\ e)/ktriPSon e)CHTro/n.
Syr:36:6 egeiron Tymon kai ekCHeon orgEn, eXaron antidikon kai ektriPSon eCHTron.
Syr:36:6 VA_AAD2S N2_ASM C VA_AAD2S N1_ASF VA_AAD2S A1B_ASN C VA_AAD2S A1A_ASM
Syr:36:6 to rise wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely to pour out wrath fume, anger, rage to remove adversary persecutor, antagonist, opponent and also, even, namely to ??? hostile
Syr:36:6 do-RISE-you(sg)!, while RISE-ing (nom|acc|voc, voc) wrath (acc) and do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) wrath (acc) do-REMOVE-you(sg)!, upon REMOVE-ing (nom|acc|voc, voc) adversary (acc) and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:36:6 Syr_36:6_1 Syr_36:6_2 Syr_36:6_3 Syr_36:6_4 Syr_36:6_5 Syr_36:6_6 Syr_36:6_7 Syr_36:6_8 Syr_36:6_9 Syr_36:6_10
Syr:36:6 x x x x x x x x x x
Syr:36:7 σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ, καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου.
Syr:36:7 Raise up indignation, and pour out wrath: take away the adversary, and destroy the enemy. (Sirach 36:7 Brenton)
Syr:36:7 Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. (Syr 36:7 BT_4)
Syr:36:7 σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ, καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου.
Syr:36:7 σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)   καί ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:7 Do ??? Okres czasu I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z I też, nawet, mianowicie By opisywać szczegółowo magnificant Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:7 speu=son kairo\n kai\ mnE/sTEti o(rkismou=, kai\ e)kdiEgEsa/sTOsan ta\ megalei=a/ sou.
Syr:36:7 speuson kairon kai mnEsTEti horkismu, kai ekdiEgEsasTOsan ta megaleia su.
Syr:36:7 VA_AAD2S N2_ASM C VS_APD2S N2_GSM C VA_AMD3P RA_APN A1A_APN RP_GS
Syr:36:7 to ??? period of time and also, even, namely to remember/become mindful of ć and also, even, namely to describe in detail the magnificant you; your/yours(sg)
Syr:36:7 do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) period of time (acc) and be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!   and let-them-be-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL! the (nom|acc) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:7 Syr_36:7_1 Syr_36:7_2 Syr_36:7_3 Syr_36:7_4 Syr_36:7_5 Syr_36:7_6 Syr_36:7_7 Syr_36:7_8 Syr_36:7_9 Syr_36:7_10
Syr:36:7 x x x x x x x x x x
Syr:36:8 ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος, καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν.
Syr:36:8 Sake the time short, remember the covenant, and let them declare thy wonderful works. (Sirach 36:8 Brenton)
Syr:36:8 Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę! (Syr 36:8 BT_4)
Syr:36:8 ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω σῳζόμενος, καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν.
Syr:36:8 ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πῦρ, -ρός, τό   ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Syr:36:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ogień By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Ludzie Ty; twój/twój(sg) By znajdować Zniszczenie, zniszczenie
Syr:36:8 e)n o)rgE=| puro\s katabrOTE/tO o( sO|DZo/menos, kai\ oi( kakou=ntes to\n lao/n sou eu(/roisan a)pO/leian.
Syr:36:8 en orgE pyros katabrOTEtO ho sODZomenos, kai hoi kakuntes ton laon su heuroisan apOleian.
Syr:36:8 P N1_DSF N3_GSN VC_APD3S RA_NSM V1_PMPNSM C RA_NPM V4_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RP_GS VB_AAO3P N1A_ASF
Syr:36:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage fire ć the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely the to make things difficult for the people you; your/yours(sg) to find annihilation, destruction
Syr:36:8 in/among/by (+dat) wrath (dat) fire (gen)   the (nom) while being-SAVE-ed (nom) and the (nom) while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom|voc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-happen-to-FIND (opt) annihilation, destruction (acc)
Syr:36:8 Syr_36:8_1 Syr_36:8_2 Syr_36:8_3 Syr_36:8_4 Syr_36:8_5 Syr_36:8_6 Syr_36:8_7 Syr_36:8_8 Syr_36:8_9 Syr_36:8_10 Syr_36:8_11 Syr_36:8_12 Syr_36:8_13 Syr_36:8_14
Syr:36:8 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:9 σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων Οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν.
Syr:36:9 Let him that escapeth be consumed by the rage of the fire; and let them perish that oppress the people. (Sirach 36:9 Brenton)
Syr:36:9 Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią: «Prócz nas nie ma nikogo!» (Syr 36:9 BT_4)
Syr:36:9 σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων Οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν.
Syr:36:9 συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) κεφαλή, -ῆς, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:36:9 By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Głowa Władca; by zaczynać się Wrogość; wrogi By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Z wyjątkiem Ja
Syr:36:9 su/ntriPSon kefala\s a)rCHo/ntOn e)CHTrO=n lego/ntOn *ou)k e)/stin plE\n E(mO=n.
Syr:36:9 syntriPSon kefalas arCHontOn eCHTrOn legontOn uk estin plEn hEmOn.
Syr:36:9 VA_AAD2S N1_APF N3_GPM A1A_GPM V1_PAPGPM D V9_PAI3S D RP_GP
Syr:36:9 to break to crush completely, break (in pieces) head ruler; to begin enmity; hostile to say/tell οὐχ before rough breathing to be except I
Syr:36:9 do-BREAK-you(sg)!, going-to-BREAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) heads (acc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) not he/she/it-is except us (gen)
Syr:36:9 Syr_36:9_1 Syr_36:9_2 Syr_36:9_3 Syr_36:9_4 Syr_36:9_5 Syr_36:9_6 Syr_36:9_7 Syr_36:9_8 Syr_36:9_9
Syr:36:9 x x x x x x x x x
Syr:36:10 συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς.
Syr:36:10 Smite in sunder the heads of the rulers of the heathen, that say, There is none other but we. (Sirach 36:10 Brenton)
Syr:36:10 Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. (Syr 36:10 BT_4)
Syr:36:10 συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς.
Syr:36:10 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ
Syr:36:10 By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Jacob I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
Syr:36:10 suna/gage pa/sas fula\s *iakOb kai\ kataklErono/mEson au)tou\s kaTO\s a)p’ a)rCHE=s.
Syr:36:10 synagage pasas fylas iakOb kai kataklEronomEson autus kaTOs ap’ arCHEs.
Syr:36:10 VB_AAD2S A1S_APF N1_APF N_GSM C VA_AAD2S RD_APM C P N1_GSF
Syr:36:10 to gather together every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Jacob and also, even, namely to transfer title he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning
Syr:36:10 do-GATHER TOGETHER-you(sg)! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) tribes (acc) Jacob (indecl) and do-TRANSFER-you(sg)-TITLE!, going-to-TRANSFER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) as accordingly away from (+gen) beginning (gen)
Syr:36:10 Syr_36:10_1 Syr_36:10_2 Syr_36:10_3 Syr_36:10_4 Syr_36:10_5 Syr_36:10_6 Syr_36:10_7 Syr_36:10_8 Syr_36:10_9 Syr_36:10_10
Syr:36:10 x x x x x x x x x x
Syr:36:11 ἐλέησον λαόν, κύριε, κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ, ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας.
Syr:36:11 Gather all the tribes of Jacob together, and inherit thou them, as from the beginning. Though I was the last to wake up, yet I received their inheritance as from the beginning. (Sirach 36:11 Brenton)
Syr:36:11 Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. (Syr 36:11 BT_4)
Syr:36:11 ἐλέησον λαόν, κύριε, κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ, ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας.
Syr:36:11 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
Syr:36:11 By okazać miłosierdzie Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać rozmowę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Izrael Kto/, który/, który; by być By porównywać
Syr:36:11 e)le/Eson lao/n, ku/rie, keklEme/non e)p’ o)no/mati/ sou kai\ *israEl, o(\n prOtogo/nO| O(moi/Osas.
Syr:36:11 eleEson laon, kyrie, keklEmenon ep’ onomati su kai israEl, hon prOtogonO hOmoiOsas.
Syr:36:11 VA_AAD2S N2_ASM N2_VSM VM_XMPASM P N3M_DSN RP_GS C N_ASM RR_ASM A1B_DSM VAI_AAI2S
Syr:36:11 to show mercy people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call call upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely Israel who/whom/which; to be ć to liken
Syr:36:11 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) people (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) having-been-CALL-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and Israel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   you(sg)-LIKEN-ed
Syr:36:11 Syr_36:11_1 Syr_36:11_2 Syr_36:11_3 Syr_36:11_4 Syr_36:11_5 Syr_36:11_6 Syr_36:11_7 Syr_36:11_8 Syr_36:11_9 Syr_36:11_10 Syr_36:11_11 Syr_36:11_12
Syr:36:11 x x x x x x x x x x x x
Syr:36:12 οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου, Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου·
Syr:36:12 O Lord, have mercy upon the people that is called by thy name, and upon Israel, whom thou hast named thy firstborn. (Sirach 36:12 Brenton)
Syr:36:12 Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejsce Twego odpoczynku! (Syr 36:12 BT_4)
Syr:36:12 οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου, Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου·
Syr:36:12 οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) πόλις, -εως, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. τόπος, -ου, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:12 Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Miasto Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z] Miejsce Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:12 oi)kti/rEson po/lin a(gia/smato/s sou, *ierousalEm to/pon katapau/mato/s sou·
Syr:36:12 oiktirEson polin hagiasmatos su, ierusalEm topon katapaumatos su·
Syr:36:12 VA_AAD2S N3I_ASF N3M_GSN RP_GS N_AS N2_ASM N3M_GSN RP_GS
Syr:36:12 to compassion feelings of compassion; pity city ć you; your/yours(sg) Jerusalem [city of] place ć you; your/yours(sg)
Syr:36:12 do-COMPASSION-you(sg)!, going-to-COMPASSION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) city (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl) place (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:12 Syr_36:12_1 Syr_36:12_2 Syr_36:12_3 Syr_36:12_4 Syr_36:12_5 Syr_36:12_6 Syr_36:12_7 Syr_36:12_8
Syr:36:12 x x x x x x x x
Syr:36:13 πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου.
Syr:36:13 O be merciful unto Jerusalem, thy holy city, the place of thy rest. (Sirach 36:13 Brenton)
Syr:36:13 Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją! (Syr 36:13 BT_4)
Syr:36:13 πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου.
Syr:36:13 πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) Σιών, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:13 Do ??? Syjon Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:13 plE=son *siOn a)retalogi/as sou kai\ a)po\ tE=s do/XEs sou to\n lao/n sou.
Syr:36:13 plEson siOn aretalogias su kai apo tEs doXEs su ton laon su.
Syr:36:13 VA_AAD2S N_AS N1A_APF RP_GS C P RA_GSF N1S_GSF RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS
Syr:36:13 to ??? Zion ć you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the glory/awesomeness you; your/yours(sg) the people you; your/yours(sg)
Syr:36:13 do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Zion (indecl)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) glory/awesomeness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:13 Syr_36:13_1 Syr_36:13_2 Syr_36:13_3 Syr_36:13_4 Syr_36:13_5 Syr_36:13_6 Syr_36:13_7 Syr_36:13_8 Syr_36:13_9 Syr_36:13_10 Syr_36:13_11 Syr_36:13_12
Syr:36:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:36:14 δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου·
Syr:36:14 Fill Sion with thine unspeakable oracles, and thy people with thy glory: (Sirach 36:14 Brenton)
Syr:36:14 Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, i wypełnij proroctwa, dane w Twym imieniu! (Syr 36:14 BT_4)
Syr:36:14 δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου·
Syr:36:14 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κτίσμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) προφητεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:14 By dawać Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Tworzenie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By podnosić się Prorokuj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:14 do\s martu/rion toi=s e)n a)rCHE=| kti/smasi/n sou kai\ e)/geiron profEtei/as ta\s e)p’ o)no/mati/ sou·
Syr:36:14 dos martyrion tois en arCHE ktismasin su kai egeiron profEteias tas ep’ onomati su·
Syr:36:14 VO_AAD2S N2N_ASN RA_DPM P N1_DSF N3M_DPN RP_GS C VA_AAD2S N1A_APF RA_APF P N3M_DSN RP_GS
Syr:36:14 to give testimony the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin creation you; your/yours(sg) and also, even, namely to rise prophesy the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing name with regard to you; your/yours(sg)
Syr:36:14 do-GIVE-you(sg)! testimony (nom|acc|voc) the (dat) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed creations (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-RISE-you(sg)!, while RISE-ing (nom|acc|voc, voc) prophesy (gen), prophesies (acc) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:14 Syr_36:14_1 Syr_36:14_2 Syr_36:14_3 Syr_36:14_4 Syr_36:14_5 Syr_36:14_6 Syr_36:14_7 Syr_36:14_8 Syr_36:14_9 Syr_36:14_10 Syr_36:14_11 Syr_36:14_12 Syr_36:14_13 Syr_36:14_14
Syr:36:14 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:15 δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε, καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν.
Syr:36:15 Give testimony unto those that thou hast possessed from the beginning, and raise up prophets that have been in thy name. (Sirach 36:15 Brenton)
Syr:36:15 Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni! (Syr 36:15 BT_4)
Syr:36:15 δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε, καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν.
Syr:36:15 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) μισθός, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Syr:36:15 By dawać Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prorok Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:15 do\s misTo\n toi=s u(pome/nousi/n se, kai\ oi( profE=tai/ sou e)mpisteuTE/tOsan.
Syr:36:15 dos misTon tois hypomenusin se, kai hoi profEtai su empisteuTEtOsan.
Syr:36:15 VO_AAD2S N2_ASM RA_DPM V1_PAPDPM RP_AS C RA_NPM N1M_NPM RP_GS VC_APD3P
Syr:36:15 to give just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain you; your/yours(sg) and also, even, namely the prophet you; your/yours(sg) ć
Syr:36:15 do-GIVE-you(sg)! just recompense (acc) the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) prophets (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Syr:36:15 Syr_36:15_1 Syr_36:15_2 Syr_36:15_3 Syr_36:15_4 Syr_36:15_5 Syr_36:15_6 Syr_36:15_7 Syr_36:15_8 Syr_36:15_9 Syr_36:15_10
Syr:36:15 x x x x x x x x x x
Syr:36:16 εἰσάκουσον, κύριε, δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου,
Syr:36:16 Reward them that wait for thee, and let thy prophets be found faithful. (Sirach 36:16 Brenton)
Syr:36:16 Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym nad Twoim ludem. (Syr 36:16 BT_4)
Syr:36:16 εἰσάκουσον, κύριε, δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου,
Syr:36:16 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ Ἀαρών, ὁ περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:36:16 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Obrona Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Aaron Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie Ty; twój/twój(sg)
Syr:36:16 ei)sa/kouson, ku/rie, deE/seOs tO=n i(ketO=n sou kata\ tE\n eu)logi/an *aarOn peri\ tou= laou= sou,
Syr:36:16 eisakuson, kyrie, deEseOs tOn hiketOn su kata tEn eulogian aarOn peri tu lau su,
Syr:36:16 VA_AAD2S N2_VSM N3I_GSF RA_GPM N1M_GPM RP_GS P RA_ASF N1A_ASF N_GSM P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Syr:36:16 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. plea the ć you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? Aaron about (+acc,+gen) the people you; your/yours(sg)
Syr:36:16 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) plea (gen) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) Aaron (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:36:16 Syr_36:16_1 Syr_36:16_2 Syr_36:16_3 Syr_36:16_4 Syr_36:16_5 Syr_36:16_6 Syr_36:16_7 Syr_36:16_8 Syr_36:16_9 Syr_36:16_10 Syr_36:16_11 Syr_36:16_12 Syr_36:16_13 Syr_36:16_14
Syr:36:16 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:17 καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων.
Syr:36:17 O Lord, hear the prayer of thy servants, according to the blessing of Aaron over thy people, that all they which dwell upon the earth may know that thou art the Lord, the eternal God. (Sirach 36:17 Brenton)
Syr:36:17 Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków. (Syr 36:17 BT_4)
Syr:36:17 καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ θεὸς τῶν αἰώνων.
Syr:36:17 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Syr:36:17 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść; by być Bóg  Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Syr:36:17 kai\ gnO/sontai pa/ntes oi( e)pi\ tE=s gE=s o(/ti ku/rios ei)= o( Teo\s tO=n ai)O/nOn.
Syr:36:17 kai gnOsontai pantes hoi epi tEs gEs hoti kyrios ei ho Teos tOn aiOnOn.
Syr:36:17 C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM P RA_GSF N1_GSF C N2_NSM V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3W_GPM
Syr:36:17 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go; to be the god [see theology] the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Syr:36:17 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) the (gen) eons (gen)
Syr:36:17 Syr_36:17_1 Syr_36:17_2 Syr_36:17_3 Syr_36:17_4 Syr_36:17_5 Syr_36:17_6 Syr_36:17_7 Syr_36:17_8 Syr_36:17_9 Syr_36:17_10 Syr_36:17_11 Syr_36:17_12 Syr_36:17_13 Syr_36:17_14
Syr:36:17 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:18 Πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία, ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον.
Syr:36:18 The belly devoureth all meats, yet is one meat better than another. (Sirach 36:18 Brenton)
Syr:36:18 Żołądek przyjmuje każde pożywienie, ale jeden pokarm jest lepszy od drugiego. (Syr 36:18 BT_4)
Syr:36:18 Πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία, ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον.
Syr:36:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) κοιλία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ βρῶμα[τ], -ατος, τό βρῶμα[τ], -ατος, τό καλλίον (Comp. Adv. of καλός); καλλίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of καλός)
Syr:36:18 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żywność By jeść Brzuch By być zaś Żywność Żywność rightlier; lepiej
Syr:36:18 *pa=n brO=ma fa/getai koili/a, e)/stin de\ brO=ma brO/matos ka/llion.
Syr:36:18 pan brOma fagetai koilia, estin de brOma brOmatos kallion.
Syr:36:18 A3_ASN N3M_ASN VF_FMI3S N1A_NSF V9_PAI3S x N3M_NSN N3M_GSN A3C_NSN
Syr:36:18 every all, each, every, the whole of food to eat belly to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] food food rightlier; better
Syr:36:18 every (nom|acc|voc) food (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed belly (nom|voc) he/she/it-is Yet food (nom|acc|voc) food (gen) rightlier; better ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Syr:36:18 Syr_36:18_1 Syr_36:18_2 Syr_36:18_3 Syr_36:18_4 Syr_36:18_5 Syr_36:18_6 Syr_36:18_7 Syr_36:18_8 Syr_36:18_9
Syr:36:18 x x x x x x x x x
Syr:36:19 φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς.
Syr:36:19 As the palate tasteth divers kinds of venison: so doth an heart of understanding false speeches. (Sirach 36:19 Brenton)
Syr:36:19 Jak podniebienie rozróżni pokarm z dziczyzny, tak serce mądre - mowy kłamliwe. (Syr 36:19 BT_4)
Syr:36:19 φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς.
Syr:36:19 φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX] γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -) βρῶμα[τ], -ατος, τό θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν οὕτως/οὕτω καρδία, -ας, ἡ συν·ετός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ψευδής -ές
Syr:36:19 ??? By smakować Żywność Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę; dzikie zwierzę thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) insightful/bystry Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Syr:36:19 fa/rugX geu/etai brO/mata TE/ras, ou(/tOs kardi/a sunetE\ lo/gous PSeudei=s.
Syr:36:19 farynX geuetai brOmata TEras, hutOs kardia synetE logus PSeudeis.
Syr:36:19 N3G_NSF V1_PMI3S N3M_APN N1A_GSF D N1A_NSF A1_NSF N2_APM A3H_APM
Syr:36:19 ??? to taste food prey a brutal person as a wild animal; wild beast thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) insightful/discerning word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. false false, lying
Syr:36:19 ??? (nom|voc) he/she/it-is-being-TASTE-ed foods (nom|acc|voc) prey (gen), beasts (acc); wild beasts (acc) thusly/like this heart (nom|voc) insightful/discerning ([Adj] nom|voc) words (acc) liar ([Adj] acc, nom|voc)
Syr:36:19 Syr_36:19_1 Syr_36:19_2 Syr_36:19_3 Syr_36:19_4 Syr_36:19_5 Syr_36:19_6 Syr_36:19_7 Syr_36:19_8 Syr_36:19_9
Syr:36:19 x x x x x x x x x
Syr:36:20 καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ.
Syr:36:20 A froward heart causeth heaviness: but a man of experience will recompense him. (Sirach 36:20 Brenton)
Syr:36:20 Serce przewrotne wyrządza przykrości, ale człowiek z wielkim doświadczeniem będzie umiał mu odpłacić. (Syr 36:20 BT_4)
Syr:36:20 καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην, καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ.
Syr:36:20 καρδία, -ας, ἡ   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) λύπη, -ῆς, ἡ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ   ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:36:20 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By dawać Smutek I też, nawet, mianowicie Ludzki By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo
Syr:36:20 kardi/a streblE\ dO/sei lu/pEn, kai\ a)/nTrOpos polu/peiros a)ntapodO/sei au)tO=|.
Syr:36:20 kardia streblE dOsei lypEn, kai anTrOpos polypeiros antapodOsei autO.
Syr:36:20 N1A_NSF A1_NSF VF_FAI3S N1_ASF C N2_NSM A1B_NSM VF_FAI3S RD_DSM
Syr:36:20 heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć to give sorrow and also, even, namely human ć to pay back reward he/she/it/same
Syr:36:20 heart (nom|voc)   he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sorrow (acc) and human (nom)   he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) him/it/same (dat)
Syr:36:20 Syr_36:20_1 Syr_36:20_2 Syr_36:20_3 Syr_36:20_4 Syr_36:20_5 Syr_36:20_6 Syr_36:20_7 Syr_36:20_8 Syr_36:20_9
Syr:36:20 x x x x x x x x x
Syr:36:21 πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή, ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων.
Syr:36:21 A woman will receive every man, yet is one daughter better than another. (Sirach 36:21 Brenton)
Syr:36:21 Kobieta przyjmie każdego męża, lecz jedna dziewczyna jest lepsza od drugiej. (Syr 36:21 BT_4)
Syr:36:21 πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή, ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων.
Syr:36:21 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἐπι·δέχομαι (επι+δεχ-, επι+δεξ-, επι+δεξ-, -, επι+δεδεχ-, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος
Syr:36:21 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Męski By przyjmować Kobiety/żona By być zaś Córka Córka Lepiej
Syr:36:21 pa/nta a)/rrena e)pide/Xetai gunE/, e)/stin de\ Tuga/tEr Tugatro\s krei/ssOn.
Syr:36:21 panta arrena epideXetai gynE, estin de TygatEr Tygatros kreissOn.
Syr:36:21 A3_ASM A3_ASM VF_FMI3S N3K_NSF V9_PAI3S x N3_NSF N3_GSF A3C_NSM
Syr:36:21 every all, each, every, the whole of male to receive woman/wife to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] daughter daughter better
Syr:36:21 all (nom|acc|voc), every (acc) male ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-RECEIVE-ed woman/wife (nom) he/she/it-is Yet daughter (nom) daughter (gen) better ([Adj] nom)
Syr:36:21 Syr_36:21_1 Syr_36:21_2 Syr_36:21_3 Syr_36:21_4 Syr_36:21_5 Syr_36:21_6 Syr_36:21_7 Syr_36:21_8 Syr_36:21_9
Syr:36:21 x x x x x x x x x
Syr:36:22 κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει·
Syr:36:22 The beauty of a woman cheereth the countenance, and a man loveth nothing better. (Sirach 36:22 Brenton)
Syr:36:22 Piękność kobiety rozwesela oblicze i przewyższa wszystkie pożądania człowieka; (Syr 36:22 BT_4)
Syr:36:22 κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει·
Syr:36:22   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ  
Syr:36:22 Kobiety/żona Twarz I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ludzki
Syr:36:22 ka/llos gunaiko\s i(laru/nei pro/sOpon kai\ u(pe\r pa=san e)piTumi/an a)nTrO/pou u(pera/gei·
Syr:36:22 kallos gynaikos hilarynei prosOpon kai hyper pasan epiTymian anTrOpu hyperagei·
Syr:36:22 N3E_NSN N3K_GSF V1_PAI3S N2N_ASN C P A1S_ASF N1A_ASF N2_GSM V1_PAI3S
Syr:36:22 ć woman/wife ć face and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of; to sprinkle desire lust, appetite, yearning human ć
Syr:36:22   woman/wife (gen)   face (nom|acc|voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) desire (acc) human (gen)  
Syr:36:22 Syr_36:22_1 Syr_36:22_2 Syr_36:22_3 Syr_36:22_4 Syr_36:22_5 Syr_36:22_6 Syr_36:22_7 Syr_36:22_8 Syr_36:22_9 Syr_36:22_10
Syr:36:22 x x x x x x x x x x
Syr:36:23 εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραύτης, οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων.
Syr:36:23 If there be kindness, meekness, and comfort, in her tongue, then is not her husband like other men. (Sirach 36:23 Brenton)
Syr:36:23 a jeśli w słowach swych mieć będzie ona współczucie i słodycz, mąż jej nie jest już jak inni ludzie. (Syr 36:23 BT_4)
Syr:36:23 εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραύτης, οὐκ ἔστιν ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων.
Syr:36:23 εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό κατά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Syr:36:23 Jeżeli By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Litość I też, nawet, mianowicie Pokora ??? Przed przydechem mocnym By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki
Syr:36:23 ei) e)/stin e)pi\ glO/ssEs au)tE=s e)/leos kai\ prau/tEs, ou)k e)/stin o( a)nE\r au)tE=s kaT’ ui(ou\s a)nTrO/pOn.
Syr:36:23 ei estin epi glOssEs autEs eleos kai prautEs, uk estin ho anEr autEs kaT’ hyius anTrOpOn.
Syr:36:23 C V9_PAI3S P N1S_GSF RD_GSF N3E_NSN C N3T_NSF D V9_PAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF P N2_APM N2_GPM
Syr:36:23 if to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language he/she/it/same mercy and also, even, namely humility οὐχ before rough breathing to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing son human
Syr:36:23 if he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) tongue (gen) her/it/same (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and humility (nom|voc) not he/she/it-is the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) sons (acc) humans (gen)
Syr:36:23 Syr_36:23_1 Syr_36:23_2 Syr_36:23_3 Syr_36:23_4 Syr_36:23_5 Syr_36:23_6 Syr_36:23_7 Syr_36:23_8 Syr_36:23_9 Syr_36:23_10 Syr_36:23_11 Syr_36:23_12 Syr_36:23_13 Syr_36:23_14 Syr_36:23_15 Syr_36:23_16
Syr:36:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:24 ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως.
Syr:36:24 He that getteth a wife beginneth a possession, a help like unto himself, and a pillar of rest. (Sirach 36:24 Brenton)
Syr:36:24 Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną do siebie i słup oparcia. (Syr 36:24 BT_4)
Syr:36:24 κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως.
Syr:36:24 ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν·άρχομαι (εν+αρχ-, -, εν+αρξ-, εν+ηρχ·[κ]-, εν+ηρχ-, -)   βοηθός -όν κατά αὐτός αὐτή αὐτό καί στῦλος, -ου, ὁ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ
Syr:36:24 By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Kobiety/żona Do ??? Pomocny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Filar Odpoczynek {Reszta}
Syr:36:24 o( ktO/menos gunai=ka e)na/rCHetai ktE/seOs, boETo\n kat’ au)to\n kai\ stu=lon a)napau/seOs.
Syr:36:24 ho ktOmenos gynaika enarCHetai ktEseOs, boETon kat’ auton kai stylon anapauseOs.
Syr:36:24 RA_NSM V3_PMPNSM N3K_ASF V1_PMI3S N3I_GSF N2_ASM P RD_ASM C N2_ASM N3I_GSF
Syr:36:24 the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms woman/wife to ??? ć helpful down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely pillar rest
Syr:36:24 the (nom) while being-POSSESS-ed (nom) woman/wife (acc) he/she/it-is-being-???-ed   helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc) and pillar (acc) rest (gen)
Syr:36:24 Syr_36:24_1 Syr_36:24_2 Syr_36:24_3 Syr_36:24_4 Syr_36:24_5 Syr_36:24_6 Syr_36:24_7 Syr_36:24_8 Syr_36:24_9 Syr_36:24_10 Syr_36:24_11
Syr:36:24 x x x x x x x x x x x
Syr:36:25 οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός, διαρπαγήσεται κτῆμα· καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή, στενάξει πλανώμενος.
Syr:36:25 Where no hedge is, there the possession is spoiled: and he that hath no wife will wander up and down mourning. (Sirach 36:25 Brenton)
Syr:36:25 Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany. (Syr 36:25 BT_4)
Syr:36:25 οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός, διαρπαγήσεται κτῆμα· καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή, στενάξει πλανώμενος.
Syr:36:25 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φραγμός, -οῦ, ὁ δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) κτῆμα[τ], -ατος, τό καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Syr:36:25 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Bariera By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Kobiety/żona By wzdychać/jęk By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Syr:36:25 ou(= ou)k e)/stin fragmo/s, diarpagE/setai ktE=ma· kai\ ou(= ou)k e)/stin gunE/, stena/Xei planO/menos.
Syr:36:25 hu uk estin fragmos, diarpagEsetai ktEma· kai hu uk estin gynE, stenaXei planOmenos.
Syr:36:25 D D V9_PAI3S N2_NSM VD_FPI3S N3M_NSN C D D V9_PAI3S N3K_NSF VF_FAI3S V3_PMPNSM
Syr:36:25 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be barrier to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be woman/wife to sigh/groan to wander/cause to stray [see planet]
Syr:36:25 where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is barrier (nom) he/she/it-will-be-SPOLIATE-ed temporality (nom|acc|voc) and where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is woman/wife (nom) he/she/it-will-SIGH/GROAN, you(sg)-will-be-SIGH/GROAN-ed (classical) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (nom)
Syr:36:25 Syr_36:25_1 Syr_36:25_2 Syr_36:25_3 Syr_36:25_4 Syr_36:25_5 Syr_36:25_6 Syr_36:25_7 Syr_36:25_8 Syr_36:25_9 Syr_36:25_10 Syr_36:25_11 Syr_36:25_12 Syr_36:25_13
Syr:36:25 x x x x x x x x x x x x x
Syr:36:26 τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν;
Syr:36:26 Who will trust a thief well appointed, that skippeth from city to city? so who will believe a man that hath no house, and lodgeth wheresoever the night taketh him? (Sirach 36:26 Brenton)
Syr:36:26 Któż będzie ufał gromadzie żołnierzy, co chodzi od miasta do miasta? (Syr 36:26 BT_4)
Syr:36:26 τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν;
Syr:36:26 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)   λῃστής, -οῦ, ὁ   ἐκ πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ
Syr:36:26 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Bandyta Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Do (+przyspieszenie) Miasto
Syr:36:26 ti/s ga\r pisteu/sei eu)DZO/nO| lE|stE=| a)fallome/nO| e)k po/leOs ei)s po/lin;
Syr:36:26 tis gar pisteusei euDZOnO lEstE afallomenO ek poleOs eis polin;
Syr:36:26 RI_NSM x VF_FAI3S A1B_DSM N1M_DSM V1_PMPDSM P N3I_GSF P N3I_ASF
Syr:36:26 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with ć bandit ć out of (+gen) ἐξ before vowels city into (+acc) city
Syr:36:26 who/what/why (nom) for he/she/it-will-BELIEVE/ENTRUST-WITH, you(sg)-will-be-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (classical)   bandit (dat)   out of (+gen) city (gen) into (+acc) city (acc)
Syr:36:26 Syr_36:26_1 Syr_36:26_2 Syr_36:26_3 Syr_36:26_4 Syr_36:26_5 Syr_36:26_6 Syr_36:26_7 Syr_36:26_8 Syr_36:26_9 Syr_36:26_10
Syr:36:26 x x x x x x x x x x
Syr:36:27 οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ.
Syr:36:27  
Syr:36:27 Tak samo - człowiekowi, który nie ma gniazda i zatrzymuje się tam, gdzie go mrok zastanie. (Syr 36:27 BT_4)
Syr:36:27 οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ.
Syr:36:27 οὕτως/οὕτω ἄνθρωπος, -ου, ὁ μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ καί κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν)  
Syr:36:27 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ludzki Nie By mieć ??? I też, nawet, mianowicie By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie]
Syr:36:27 ou(/tOs a)nTrO/pO| mE\ e)/CHonti nossia\n kai\ katalu/onti ou(= e)a\n o)PSi/sE|.
Syr:36:27 hutOs anTrOpO mE eCHonti nossian kai katalyonti hu ean oPSisE.
Syr:36:27 D N2_DSM D V1_PAPDSM N1A_ASF C V1_PAPDSM D C VA_AAS3S
Syr:36:27 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] human not to have ??? and also, even, namely to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć
Syr:36:27 thusly/like this human (dat) not while HAVE-ing (dat) ??? (acc) and while ABOLISH-ing (dat) where; who/whom/which (gen) if-ever  
Syr:36:27 Syr_36:27_1 Syr_36:27_2 Syr_36:27_3 Syr_36:27_4 Syr_36:27_5 Syr_36:27_6 Syr_36:27_7 Syr_36:27_8 Syr_36:27_9 Syr_36:27_10
Syr:36:27 x x x x x x x x x x