Syr:40:1 Ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ ἀφ’ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς μητέρα πάντων·
Syr:40:1 Great travail is created for every man, and an heavy yoke is upon the sons of Adam, from the day that they go out of their mother's womb, till the day that they return to the mother of all things. (Sirach 40:1 Brenton)
Syr:40:1 Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo spoczęło na synach Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich. (Syr 40:1 BT_4)
Syr:40:1 Ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ ἀφ’ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς μητέρα πάντων·
Syr:40:1   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ζυγός, -οῦ, ὁ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀδάμ, ὁ ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ ἔξ·οδος, -ου, ἡ ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ εἰς[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Syr:40:1 Wielki By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki I też, nawet, mianowicie Jarzma/skala Ciężko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Adam Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Eksodus Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dzień Uwaga Do (+przyspieszenie) Matka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Syr:40:1 *)asCHoli/a mega/lE e)/ktistai panti\ a)nTrO/pO| kai\ DZugo\s baru\s e)pi\ ui(ou\s *adam a)f’ E(me/ras e)Xo/dou e)k gastro\s mEtro\s au)tO=n e(/Os E(me/ras e)pistrofE=s ei)s mEte/ra pa/ntOn·
Syr:40:1 asCHolia megalE ektistai panti anTrOpO kai DZygos barys epi hyius adam af’ hEmeras eXodu ek gastros mEtros autOn heOs hEmeras epistrofEs eis mEtera pantOn·
Syr:40:1 N1A_NSF A1_NSF VM_XMI3S A3_DSM N2_DSM C N2_NSM A3U_NSM P N2_APM N_GSM P N1A_GSF N2_GSF P N3_GSF N3_GSF RD_GPM P N1A_GSF N1_GSF P N3_ASF A3_GPM
Syr:40:1 ć great to create I create, form, shape, make, always of God. every all, each, every, the whole of human and also, even, namely yoke/scale heavy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son Adam from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day exodus out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother he/she/it/same until; dawn day attention into (+acc) mother every all, each, every, the whole of
Syr:40:1   great ([Adj] nom|voc) he/she/it-has-been-CREATE-ed every (dat) human (dat) and yoke/scale (nom) heavy ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (acc) Adam (indecl) away from (+gen) day (gen), days (acc) exodus (gen) out of (+gen) belly (gen) mother (gen) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) attention (gen) into (+acc) mother (acc) all (gen)
Syr:40:1 Syr_40:1_1 Syr_40:1_2 Syr_40:1_3 Syr_40:1_4 Syr_40:1_5 Syr_40:1_6 Syr_40:1_7 Syr_40:1_8 Syr_40:1_9 Syr_40:1_10 Syr_40:1_11 Syr_40:1_12 Syr_40:1_13 Syr_40:1_14 Syr_40:1_15 Syr_40:1_16 Syr_40:1_17 Syr_40:1_18 Syr_40:1_19 Syr_40:1_20 Syr_40:1_21 Syr_40:1_22 Syr_40:1_23 Syr_40:1_24
Syr:40:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:2 τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας, ἐπίνοια προσδοκίας, ἡμέρα τελευτῆς.
Syr:40:2 Their imagination of things to come, and the day of death, trouble their thoughts, and cause fear of heart; (Sirach 40:2 Brenton)
Syr:40:2 Przedmiotem ich rozmyślań i obawą serca jest myśl o tym, co ich czeka, jest dzień śmierci. (Syr 40:2 BT_4)
Syr:40:2 τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας, ἐπίνοια προσδοκίας, ἡμέρα τελευτῆς.
Syr:40:2 ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί φόβος, -ου, ὁ καρδία, -ας, ἡ ἐπί·νοια, -ας, ἡ προσ·δοκία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ τελευτή, -ῆς, ἡ
Syr:40:2 Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) ??? Oczekiwanie Dzień Koniec
Syr:40:2 tou\s dialogismou\s au)tO=n kai\ fo/bon kardi/as, e)pi/noia prosdoki/as, E(me/ra teleutE=s.
Syr:40:2 tus dialogismus autOn kai fobon kardias, epinoia prosdokias, hEmera teleutEs.
Syr:40:2 RA_APM N2_APM RD_GPM C N2_ASM N1A_GSF N1A_NSF N1A_GSF N1A_NSF N1_GSF
Syr:40:2 the contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same and also, even, namely fear [see phobia] heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ??? expectation day end
Syr:40:2 the (acc) contemplations (acc) them/same (gen) and fear (acc) heart (gen), hearts (acc) ??? (nom|voc) expectation (gen), expectations (acc) day (nom|voc) end (gen)
Syr:40:2 Syr_40:2_1 Syr_40:2_2 Syr_40:2_3 Syr_40:2_4 Syr_40:2_5 Syr_40:2_6 Syr_40:2_7 Syr_40:2_8 Syr_40:2_9 Syr_40:2_10
Syr:40:2 x x x x x x x x x x
Syr:40:3 ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐνδόξου καὶ ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ,
Syr:40:3 From him that sitteth on a throne of glory, unto him that is humbled in earth and ashes; (Sirach 40:3 Brenton)
Syr:40:3 Poczynając od tego, który siedzi na wspaniałym tronie, aż do tego, który siedzi na ziemi i w popiele, (Syr 40:3 BT_4)
Syr:40:3 ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐνδόξου καὶ ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ,
Syr:40:3 ἀπό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ ἔν·δοξος -ον καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ
Syr:40:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły
Syr:40:3 a)po\ kaTEme/nou e)pi\ Tro/nou e)ndo/Xou kai\ e(/Os tetapeinOme/nou e)n gE=| kai\ spodO=|,
Syr:40:3 apo kaTEmenu epi Tronu endoXu kai heOs tetapeinOmenu en gE kai spodO,
Syr:40:3 P V5_PMPGSM P N2_GSM A1B_GSM C P VM_XMPGSM P N1_DSF C N2_DSM
Syr:40:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne glorious illustrious, renowned and also, even, namely until; dawn to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land and also, even, namely ashes
Syr:40:3 away from (+gen) while being-SIT-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) glorious ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) having-been-LOWER-ed (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) and ashes (dat)
Syr:40:3 Syr_40:3_1 Syr_40:3_2 Syr_40:3_3 Syr_40:3_4 Syr_40:3_5 Syr_40:3_6 Syr_40:3_7 Syr_40:3_8 Syr_40:3_9 Syr_40:3_10 Syr_40:3_11 Syr_40:3_12
Syr:40:3 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:4 ἀπὸ φοροῦντος ὑακίνθινον καὶ στέφανον καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος καὶ φόβος θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις.
Syr:40:4 From him that weareth purple and a crown, unto him that is clothed with a linen frock. (Sirach 40:4 Brenton)
Syr:40:4 od tego, który nosi fioletową purpurę i wieniec, do tego, który się okrywa zgrzebnym płótnem: wciąż gniew, zazdrość, przerażenie i niepokój, bojaźń śmierci, nienawiść i kłótnia. (Syr 40:4 BT_4)
Syr:40:4 ἀπὸ φοροῦντος ὑακίνθινον καὶ στέφανον καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος καὶ φόβος θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις.
Syr:40:4 ἀπό φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) ὑακίνθινος -ίνη -ον καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)   θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ταραχή, -ῆς, ἡ καί σάλος, -ου, ὁ καί φόβος, -ου, ὁ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί   καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις
Syr:40:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By nosić {By niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia Hiacyntu kolorowany I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By ozdabiać z [rozrzucaj] Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gorliwości/ferwor I też, nawet, mianowicie Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt I też, nawet, mianowicie Fala (kołysanie się, wściekając się) I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Konflikt
Syr:40:4 a)po\ forou=ntos u(aki/nTinon kai\ ste/fanon kai\ e(/Os periballome/nou O)mo/linon Tumo\s kai\ DZE=los kai\ taraCHE\ kai\ sa/los kai\ fo/bos Tana/tou kai\ mEni/ama kai\ e)/ris.
Syr:40:4 apo foruntos hyakinTinon kai stefanon kai heOs periballomenu Omolinon Tymos kai DZElos kai taraCHE kai salos kai fobos Tanatu kai mEniama kai eris.
Syr:40:4 P V2_PAPGSM A1_ASM C N2_ASM C P V1_PMPGSM N2N_ASN N2_NSM C N2_NSM C N1_NSF C N2_NSM C N2_NSM N2_GSM C N3M_NSN C N3D_NSF
Syr:40:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown hyacinth-colored and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown and also, even, namely until; dawn to adorn with [throw around] ć wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely zeal/fervor and also, even, namely disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition and also, even, namely surge (tossing, raging) and also, even, namely fear [see phobia] death; to put to death and also, even, namely ć and also, even, namely strife
Syr:40:4 away from (+gen) while WEAR-ing (gen) hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc) and wreath (acc); wreath (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) while being-ADORN-ed-WITH (gen)   wrath (nom) and zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) and disturbance (nom|voc) and surge (nom) and fear (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and   and strife (nom)
Syr:40:4 Syr_40:4_1 Syr_40:4_2 Syr_40:4_3 Syr_40:4_4 Syr_40:4_5 Syr_40:4_6 Syr_40:4_7 Syr_40:4_8 Syr_40:4_9 Syr_40:4_10 Syr_40:4_11 Syr_40:4_12 Syr_40:4_13 Syr_40:4_14 Syr_40:4_15 Syr_40:4_16 Syr_40:4_17 Syr_40:4_18 Syr_40:4_19 Syr_40:4_20 Syr_40:4_21 Syr_40:4_22 Syr_40:4_23
Syr:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:5 καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης ὕπνος νυκτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ·
Syr:40:5 Wrath, and envy, trouble, and unquietness, fear of death, and anger, and strife, and in the time of rest upon his bed his night sleep, do change his knowledge. (Sirach 40:5 Brenton)
Syr:40:5 Nawet w czasie odpoczynku na łóżku sen nocny zmienia mu wyobrażenia: (Syr 40:5 BT_4)
Syr:40:5 καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης ὕπνος νυκτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ·
Syr:40:5 καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ἐπί κοίτη, -ης, ἡ ὕπνος, -ου, ὁ νύξ, -υκτός, ἡ ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:40:5 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Odpoczynek {Reszta} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Śpij Noc Do ??? Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Syr:40:5 kai\ e)n kairO=| a)napau/seOs e)pi\ koi/tEs u(/pnos nukto\s a)lloioi= gnO=sin au)tou=·
Syr:40:5 kai en kairO anapauseOs epi koitEs hypnos nyktos alloioi gnOsin autu·
Syr:40:5 C P N2_DSM N3I_GSF P N1_GSF N2_NSM N3_GSF V4_PAI3S N3I_ASF RD_GSM
Syr:40:5 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time rest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bed [see coitus] sleep night to ??? knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. he/she/it/same
Syr:40:5 and in/among/by (+dat) period of time (dat) rest (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) bed (gen) sleep (nom) night (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) knowledge (acc); they-should-KNOW him/it/same (gen)
Syr:40:5 Syr_40:5_1 Syr_40:5_2 Syr_40:5_3 Syr_40:5_4 Syr_40:5_5 Syr_40:5_6 Syr_40:5_7 Syr_40:5_8 Syr_40:5_9 Syr_40:5_10 Syr_40:5_11
Syr:40:5 x x x x x x x x x x x
Syr:40:6 ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἀπ’ ἐκείνου ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς τεθορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦ ὡς ἐκπεφευγὼς ἀπὸ προσώπου πολέμου·
Syr:40:6 A little or nothing is his rest, and afterward he is in his sleep, as in a day of keeping watch, troubled in the vision of his heart, as if he were escaped out of a battle. (Sirach 40:6 Brenton)
Syr:40:6 zaznaje mało spoczynku, jakby nic, a już w snach ma takie wrażenie, jakby w dzień stał na czatach, jest przerażony widzeniem swego serca, jakby uciekał przed bitwą - (Syr 40:6 BT_4)
Syr:40:6 ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἀπ’ ἐκείνου ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς τεθορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦ ὡς ἐκπεφευγὼς ἀπὸ προσώπου πολέμου·
Syr:40:6 ὀλίγος -η -ον ὡς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐν ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) καί ἀπό ἐκεῖνος -η -ο ἐν ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ὡς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) ἐν ὅρασις, -εως, ἡ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
Syr:40:6 Mało [zobacz oligarchię] Jak/jak Nie jeden (nic, nikt) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śpij; by spać Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Jak/jak Do poza uciekaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
Syr:40:6 o)li/gon O(s ou)de\n e)n a)napau/sei, kai\ a)p’ e)kei/nou e)n u(/pnois O(s e)n E(me/ra| skopia=s teTorubEme/nos e)n o(ra/sei kardi/as au)tou= O(s e)kpefeugO\s a)po\ prosO/pou pole/mou·
Syr:40:6 oligon hOs uden en anapausei, kai ap’ ekeinu en hypnois hOs en hEmera skopias teTorybEmenos en horasei kardias autu hOs ekpefeugOs apo prosOpu polemu·
Syr:40:6 A1_ASN C A3_ASN P N3I_DSF C P RD_GSM P N2_DPM C P N1A_DSF N1A_APF VM_XMPNSM P N3I_DSF N1A_GSF RD_GSM C VX_XAPNSM P N2N_GSN N2_GSM
Syr:40:6 little [see oligarchy] as/like not one (nothing, no one) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rest; to refresh revive and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sleep; to sleep as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć to roister bluster, clatter, din, rampage, riot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same as/like to out-flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face war [see polemic]; to fight war
Syr:40:6 little (acc, nom|acc|voc) as/like not one (nom|acc) in/among/by (+dat) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) and away from (+gen) that (gen) in/among/by (+dat) sleeps (dat); you(sg)-are-SLEEP-ing, you(sg)-should-be-SLEEP-ing, you(sg)-happen-to-be-SLEEP-ing (opt) as/like in/among/by (+dat) day (dat)   having-been-ROISTER-ed (nom) in/among/by (+dat) vision (dat) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen) as/like having OUT-FLEE-ed (nom) away from (+gen) face (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
Syr:40:6 Syr_40:6_1 Syr_40:6_2 Syr_40:6_3 Syr_40:6_4 Syr_40:6_5 Syr_40:6_6 Syr_40:6_7 Syr_40:6_8 Syr_40:6_9 Syr_40:6_10 Syr_40:6_11 Syr_40:6_12 Syr_40:6_13 Syr_40:6_14 Syr_40:6_15 Syr_40:6_16 Syr_40:6_17 Syr_40:6_18 Syr_40:6_19 Syr_40:6_20 Syr_40:6_21 Syr_40:6_22 Syr_40:6_23 Syr_40:6_24
Syr:40:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:7 ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόβον.
Syr:40:7 When all is safe, he awaketh, and marvelleth that the fear was nothing. (Sirach 40:7 Brenton)
Syr:40:7 budzi się w chwili swego ocalenia i dziwi się, że strach ten był niczym. (Syr 40:7 BT_4)
Syr:40:7 ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόβον.
Syr:40:7 ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) χρεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καί   εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν φόβος, -ου, ὁ
Syr:40:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Potrzebuje On/ona/to/to samo Do ??? I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) Obawa [zobacz fobię]
Syr:40:7 e)n kairO=| CHrei/as au)tou= e)XEge/rTE kai\ a)poTauma/DZOn ei)s ou)de/na fo/bon.
Syr:40:7 en kairO CHreias autu eXEgerTE kai apoTaumaDZOn eis udena fobon.
Syr:40:7 P N2_DSM N1A_GSF RD_GSM VCI_API3S C V1_PAPNSM P A3_ASN N2_ASM
Syr:40:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time need he/she/it/same to ??? and also, even, namely ć into (+acc) not one (nothing, no one) fear [see phobia]
Syr:40:7 in/among/by (+dat) period of time (dat) need (gen), needs (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-???-ed and   into (+acc) not one (acc) fear (acc)
Syr:40:7 Syr_40:7_1 Syr_40:7_2 Syr_40:7_3 Syr_40:7_4 Syr_40:7_5 Syr_40:7_6 Syr_40:7_7 Syr_40:7_8 Syr_40:7_9 Syr_40:7_10
Syr:40:7 x x x x x x x x x x
Syr:40:8 μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦτα·
Syr:40:8 Such things happen unto all flesh, both man and beast, and that is sevenfold more upon sinners. (Sirach 40:8 Brenton)
Syr:40:8 Dla każdego stworzenia, od człowieka do zwierzęcia, a dla grzeszników siedem razy więcej: (Syr 40:8 BT_4)
Syr:40:8 μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦτα·
Syr:40:8 μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐπί ἁ·μαρτωλός -όν ἑπτα·πλάσιος -α -ον [LXX] πρός οὗτος αὕτη τοῦτο
Syr:40:8 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Siedmiokrotnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Syr:40:8 meta\ pa/sEs sarko\s a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous, kai\ e)pi\ a(martOlO=n e(ptapla/sia pro\s tau=ta·
Syr:40:8 meta pasEs sarkos apo anTrOpu heOs ktEnus, kai epi hamartOlOn heptaplasia pros tauta·
Syr:40:8 P A1S_GSF N3K_GSF P N2_GSM P N3E_GSN C P A1B_GPM A1A_APN P RD_APN
Syr:40:8 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sinful sevenfold toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Syr:40:8 after (+acc), with (+gen) every (gen) flesh (gen) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) sinful ([Adj] gen) sevenfold (nom|acc|voc), sevenfold (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc)
Syr:40:8 Syr_40:8_1 Syr_40:8_2 Syr_40:8_3 Syr_40:8_4 Syr_40:8_5 Syr_40:8_6 Syr_40:8_7 Syr_40:8_8 Syr_40:8_9 Syr_40:8_10 Syr_40:8_11 Syr_40:8_12 Syr_40:8_13
Syr:40:8 x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:9 θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία, ἐπαγωγαί, λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ.
Syr:40:9 Death, and bloodshed, strife, and sword, calamities, famine, tribulation, and the scourge; (Sirach 40:9 Brenton)
Syr:40:9 śmierć, krew, kłótnia i miecz, klęski, głód, ucisk i cięgi. (Syr 40:9 BT_4)
Syr:40:9 θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία, ἐπαγωγαί, λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ.
Syr:40:9 θάνατος, -ου, ὁ καί αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)   λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό καί μάστιξ, -ιγος, ἡ
Syr:40:9 Śmierć I też, nawet, mianowicie Krew I też, nawet, mianowicie Konflikt I też, nawet, mianowicie Szpada Głodu głód I też, nawet, mianowicie Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Smagająca/nieszczęścia/choroba
Syr:40:9 Ta/natos kai\ ai(=ma kai\ e)/ris kai\ r(omfai/a, e)pagOgai/, limo\s kai\ su/ntrimma kai\ ma/stiX.
Syr:40:9 Tanatos kai haima kai eris kai romfaia, epagOgai, limos kai syntrimma kai mastiX.
Syr:40:9 N2_NSM C N3M_NSN C N3D_NSF C N1A_NSF N1_NPF N2_NSM C N3M_NSN C N3G_NSF
Syr:40:9 death and also, even, namely blood and also, even, namely strife and also, even, namely sword ć famine hunger and also, even, namely destruction and also, even, namely scourging/affliction/malady
Syr:40:9 death (nom) and blood (nom|acc|voc) and strife (nom) and sword (nom|voc)   famine (nom) and destruction (nom|acc|voc) and scourging/affliction/malady (nom|voc)
Syr:40:9 Syr_40:9_1 Syr_40:9_2 Syr_40:9_3 Syr_40:9_4 Syr_40:9_5 Syr_40:9_6 Syr_40:9_7 Syr_40:9_8 Syr_40:9_9 Syr_40:9_10 Syr_40:9_11 Syr_40:9_12 Syr_40:9_13
Syr:40:9 x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:10 ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσθη ταῦτα πάντα, καὶ δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ὁ κατακλυσμός.
Syr:40:10 These things are created for the wicked, and for their sakes came the flood. (Sirach 40:10 Brenton)
Syr:40:10 Przeciw bezbożnym to wszystko zostało stworzone i przez nich przyszło całkowite zniszczenie. (Syr 40:10 BT_4)
Syr:40:10 ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσθη ταῦτα πάντα, καὶ δι’ αὐτοὺς ἐγένετο κατακλυσμός.
Syr:40:10 ἐπί ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί διά αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ
Syr:40:10 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zewnątrz prawa By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potopu/powódź [zobacz kataklizm]
Syr:40:10 e)pi\ tou\s a)no/mous e)kti/sTE tau=ta pa/nta, kai\ di’ au)tou\s e)ge/neto o( kataklusmo/s.
Syr:40:10 epi tus anomus ektisTE tauta panta, kai di’ autus egeneto ho kataklysmos.
Syr:40:10 P RA_APM A1B_APM VSI_API3S RD_NPN A3_NPN C P RD_APM VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM
Syr:40:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the outside the law to create I create, form, shape, make, always of God. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to become become, happen the deluge/flood [see cataclysm]
Syr:40:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) outside the law ([Adj] acc) he/she/it-was-CREATE-ed these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and because of (+acc), through (+gen) them/same (acc) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) deluge/flood (nom)
Syr:40:10 Syr_40:10_1 Syr_40:10_2 Syr_40:10_3 Syr_40:10_4 Syr_40:10_5 Syr_40:10_6 Syr_40:10_7 Syr_40:10_8 Syr_40:10_9 Syr_40:10_10 Syr_40:10_11 Syr_40:10_12
Syr:40:10 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:11 πάντα, ὅσα ἀπὸ γῆς, εἰς γῆν ἀναστρέφει, καὶ ἀπὸ ὑδάτων, εἰς θάλασσαν ἀνακάμπτει.
Syr:40:11 All things that are of the earth shall turn to the earth again: and that which is of the waters doth return into the sea. (Sirach 40:11 Brenton)
Syr:40:11 Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza. (Syr 40:11 BT_4)
Syr:40:11 πάντα, ὅσα ἀπὸ γῆς, εἰς γῆν ἀναστρέφει, καὶ ἀπὸ ὑδάτων, εἰς θάλασσαν ἀνακάμπτει.
Syr:40:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί ἀπό ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] θάλασσα, -ης, ἡ ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -)
Syr:40:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Do (+przyspieszenie) Morze By wracać
Syr:40:11 pa/nta, o(/sa a)po\ gE=s, ei)s gE=n a)nastre/fei, kai\ a)po\ u(da/tOn, ei)s Ta/lassan a)naka/mptei.
Syr:40:11 panta, hosa apo gEs, eis gEn anastrefei, kai apo hydatOn, eis Talassan anakamptei.
Syr:40:11 A3_NPN A1_NPN P N1_GSF P N1_ASF V1_PAI3S C P N3T_GPN P N1S_ASF V1_PAI3S
Syr:40:11 every all, each, every, the whole of as much/many as from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land into (+acc) earth/land to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing water into (+acc) sea to return
Syr:40:11 all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) away from (+gen) earth/land (gen) into (+acc) earth/land (acc) he/she/it-is-UPSET-ing, you(sg)-are-being-UPSET-ed (classical) and away from (+gen) waters (gen) into (+acc) sea (acc) he/she/it-is-RETURN-ing, you(sg)-are-being-RETURN-ed (classical)
Syr:40:11 Syr_40:11_1 Syr_40:11_2 Syr_40:11_3 Syr_40:11_4 Syr_40:11_5 Syr_40:11_6 Syr_40:11_7 Syr_40:11_8 Syr_40:11_9 Syr_40:11_10 Syr_40:11_11 Syr_40:11_12 Syr_40:11_13
Syr:40:11 x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:12 Πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται, καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται.
Syr:40:12 All bribery and injustice shall be blotted out: but true dealing shall endure for ever. (Sirach 40:12 Brenton)
Syr:40:12 Każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie. (Syr 40:12 BT_4)
Syr:40:12 Πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται, καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται.
Syr:40:12 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) καί πίστις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Syr:40:12 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dar I też, nawet, mianowicie Zły uczynki Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, I też, nawet, mianowicie Wiara(pełność) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By powodować stać
Syr:40:12 *pa=n dO=ron kai\ a)diki/a e)XaleifTE/setai, kai\ pi/stis ei)s to\n ai)O=na stE/setai.
Syr:40:12 pan dOron kai adikia eXaleifTEsetai, kai pistis eis ton aiOna stEsetai.
Syr:40:12 A3_NSN N2N_NSN C N1A_NSF VV_FPI3S C N3I_NSF P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S
Syr:40:12 every all, each, every, the whole of gift and also, even, namely wrongdoing to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, and also, even, namely faith(fulness) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to cause to stand
Syr:40:12 every (nom|acc|voc) gift (nom|acc|voc) and wrongdoing (nom|voc) he/she/it-will-be-OBLITERATION-ed and faith(fulness) (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Syr:40:12 Syr_40:12_1 Syr_40:12_2 Syr_40:12_3 Syr_40:12_4 Syr_40:12_5 Syr_40:12_6 Syr_40:12_7 Syr_40:12_8 Syr_40:12_9 Syr_40:12_10 Syr_40:12_11
Syr:40:12 x x x x x x x x x x x
Syr:40:13 χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται καὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει·
Syr:40:13 The goods of the unjust shall be dried up like a river, and shall vanish with noise, like a great thunder in rain. (Sirach 40:13 Brenton)
Syr:40:13 Bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak wielki grzmot, co się rozlega w czasie ulewy. (Syr 40:13 BT_4)
Syr:40:13 χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται καὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει·
Syr:40:13 χρῆμα[τ], -ατος, τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὡς ποταμός, -οῦ, ὁ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί ὡς βροντή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὑετός, -ου, ὁ ἐξ·ηχέω (εξ+ηχ(ε)-, -, εξ+ηχη·σ-, -, εξ+ηχη-, -)
Syr:40:13 Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Jak/jak Rzeka By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie Jak/jak Grzmot Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deszcz By odbijać się poza
Syr:40:13 CHrE/mata a)di/kOn O(s potamo\s XEranTE/setai kai\ O(s brontE\ mega/lE e)n u(etO=| e)XECHE/sei·
Syr:40:13 CHrEmata adikOn hOs potamos XEranTEsetai kai hOs brontE megalE en hyetO eXECHEsei·
Syr:40:13 N3M_NPN A1B_GPM C N2_NSM VC_FPI3S C C N1_NSF A1_NSF P N2_DSM VF_FAI3S
Syr:40:13 means (wealth, necessities, {time related, expose?}) unjust; to harm/do wrong to as/like river to wither dry, parched and also, even, namely as/like thunder great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rain to echo out
Syr:40:13 meanses (nom|acc|voc) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) as/like river (nom) he/she/it-will-be-WITHER-ed and as/like thunder (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) rain (dat) (fut perf) (classical)
Syr:40:13 Syr_40:13_1 Syr_40:13_2 Syr_40:13_3 Syr_40:13_4 Syr_40:13_5 Syr_40:13_6 Syr_40:13_7 Syr_40:13_8 Syr_40:13_9 Syr_40:13_10 Syr_40:13_11 Syr_40:13_12
Syr:40:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:14 ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται, οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐκλείψουσιν.
Syr:40:14 While he openeth his hand he shall rejoice: so shall transgressors come to nought. (Sirach 40:14 Brenton)
Syr:40:14 Jak sprawiedliwy raduje się, gdy otwiera ręce, tak grzesznicy ulegną zatraceniu. (Syr 40:14 BT_4)
Syr:40:14 ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται, οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐκλείψουσιν.
Syr:40:14 ἐν ὁ ἡ τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Syr:40:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By otwierać On/ona/to/to samo Ręka By celebrować/bądź wesoły thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Do (+przyspieszenie) Zakończenie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Syr:40:14 e)n tO=| a)noi=Xai au)to\n CHei=ras eu)franTE/setai, ou(/tOs oi( parabai/nontes ei)s sunte/leian e)klei/PSousin.
Syr:40:14 en tO anoiXai auton CHeiras eufranTEsetai, hutOs hoi parabainontes eis synteleian ekleiPSusin.
Syr:40:14 P RA_DSN VA_AAN RD_ASM N3_APF VC_FPI3S D RA_NPM V1_PAPNPM P N1A_ASF VF_FAI3P
Syr:40:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to open up he/she/it/same hand to celebrate/be merry thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, into (+acc) completion to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Syr:40:14 in/among/by (+dat) the (dat) to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) him/it/same (acc) hands (acc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY thusly/like this the (nom) while TRANSGRESS-ing (nom|voc) into (+acc) completion (acc) they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat)
Syr:40:14 Syr_40:14_1 Syr_40:14_2 Syr_40:14_3 Syr_40:14_4 Syr_40:14_5 Syr_40:14_6 Syr_40:14_7 Syr_40:14_8 Syr_40:14_9 Syr_40:14_10 Syr_40:14_11 Syr_40:14_12
Syr:40:14 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:15 ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθυνεῖ κλάδους, καὶ ῥίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ’ ἀκροτόμου πέτρας·
Syr:40:15 The children of the ungodly shall not bring forth many branches: but are as unclean roots upon a hard rock. (Sirach 40:15 Brenton)
Syr:40:15 Potomkowie bezbożnych nie wypuszczą latorośli, bo ich nieczyste korzenie są na urwistej skale, (Syr 40:15 BT_4)
Syr:40:15 ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθυνεῖ κλάδους, καὶ ῥίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ’ ἀκροτόμου πέτρας·
Syr:40:15 ἔκ·γονος -ον ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) κλάδος, -ου, ὁ καί ῥίζα, -ης, ἡ ἀ·κάθαρτος -ον ἐπί   πέτρα, -ας, ἡ
Syr:40:15 Wnuki Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo ??? Przed przydechem mocnym By wzrastać/mnóż się Gałąź I też, nawet, mianowicie Korzeń Nieczysty (nieczysty) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skała
Syr:40:15 e)/kgona a)sebO=n ou) plETunei= kla/dous, kai\ r(i/DZai a)ka/Tartoi e)p’ a)kroto/mou pe/tras·
Syr:40:15 ekgona asebOn u plETynei kladus, kai riDZai akaTartoi ep’ akrotomu petras·
Syr:40:15 A1B_NPN A3H_GPM D VF2_FAI3S N2_APM C N1A_NPF A1B_NPF P A1B_GSF N1A_GSF
Syr:40:15 grandchildren ungodly; to be impious commit sacrilege οὐχ before rough breathing to increase/multiply branch and also, even, namely root unclean (impure) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć rock
Syr:40:15 grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) not he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) branchs (acc) and roots (nom|voc) unclean ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   rock (gen), rocks (acc)
Syr:40:15 Syr_40:15_1 Syr_40:15_2 Syr_40:15_3 Syr_40:15_4 Syr_40:15_5 Syr_40:15_6 Syr_40:15_7 Syr_40:15_8 Syr_40:15_9 Syr_40:15_10 Syr_40:15_11
Syr:40:15 x x x x x x x x x x x
Syr:40:16 ἄχι ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ πρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεται.
Syr:40:16 The weed growing upon every water and bank of a river shall be pulled up before all grass. (Sirach 40:16 Brenton)
Syr:40:16 jak trzcina rosnąca nad każdą wodą i brzegiem rzeki przed każdą inną trawą będą zerwani. (Syr 40:16 BT_4)
Syr:40:16 ἄχι ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ πρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεται.
Syr:40:16   ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὕδωρ, ὕδατος, τό καί χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ποταμός, -οῦ, ὁ πρό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χόρτος, -ου, ὁ  
Syr:40:16 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Woda I też, nawet, mianowicie Warga Rzeka Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Trawa
Syr:40:16 a)/CHi e)pi\ panto\s u(/datos kai\ CHei/lous potamou= pro\ panto\s CHo/rtou e)ktilE/setai.
Syr:40:16 aCHi epi pantos hydatos kai CHeilus potamu pro pantos CHortu ektilEsetai.
Syr:40:16 N3_NSN P A3_GSN N3T_GSN C N3E_GSN N2_GSM P A3_GSM N2_GSM VF_FMI3S
Syr:40:16 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of water and also, even, namely lip river before (+gen) every all, each, every, the whole of grass ć
Syr:40:16   upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) water (gen) and lip (gen) river (gen) before (+gen) every (gen) grass (gen)  
Syr:40:16 Syr_40:16_1 Syr_40:16_2 Syr_40:16_3 Syr_40:16_4 Syr_40:16_5 Syr_40:16_6 Syr_40:16_7 Syr_40:16_8 Syr_40:16_9 Syr_40:16_10 Syr_40:16_11
Syr:40:16 x x x x x x x x x x x
Syr:40:17 χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ.
Syr:40:17 Bountifulness is as a most fruitful garden, and mercifulness endureth for ever. (Sirach 40:17 Brenton)
Syr:40:17 Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna - trwa na wieki. (Syr 40:17 BT_4)
Syr:40:17 χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ.
Syr:40:17 χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὡς παράδεισος, -ου, ὁ ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ καί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -)
Syr:40:17 Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Jak/jak Raj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Jałmużny/miłosierność Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj
Syr:40:17 CHa/ris O(s para/deisos e)n eu)logi/ais, kai\ e)leEmosu/nE ei)s to\n ai)O=na diamenei=.
Syr:40:17 CHaris hOs paradeisos en eulogiais, kai eleEmosynE eis ton aiOna diamenei.
Syr:40:17 N3_NSF C N2_NSM P N1A_DPF C N1_NSF P RA_ASM N3W_ASM VF2_FAI3S
Syr:40:17 favor/grace [see charity] as/like paradise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? and also, even, namely alms/mercifulness into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live
Syr:40:17 grace (nom) as/like paradise (nom) in/among/by (+dat) ???s (dat) and alms/mercifulness (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical)
Syr:40:17 Syr_40:17_1 Syr_40:17_2 Syr_40:17_3 Syr_40:17_4 Syr_40:17_5 Syr_40:17_6 Syr_40:17_7 Syr_40:17_8 Syr_40:17_9 Syr_40:17_10 Syr_40:17_11
Syr:40:17 x x x x x x x x x x x
Syr:40:18 Ζωὴ αὐτάρκους καὶ ἐργάτου γλυκανθήσεται, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὁ εὑρίσκων θησαυρόν.
Syr:40:18 To labour, and to be content with that a man hath, is a sweet life: but he that findeth a treasure is above them both. (Sirach 40:18 Brenton)
Syr:40:18 Człowiek samowystarczalny i pracujący - wiodą życie przyjemne, ale wyżej od obydwóch stoi ten, co skarb znajduje. (Syr 40:18 BT_4)
Syr:40:18 Ζωὴ αὐτάρκους καὶ ἐργάτου γλυκανθήσεται, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα εὑρίσκων θησαυρόν.
Syr:40:18 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτ·άρκης -ες καί ἐργάτης, -ου, ὁ   καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) θησαυρός, -οῦ, ὁ
Syr:40:18 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Zadowolony I też, nawet, mianowicie Pracownik I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj By znajdować Skarb
Syr:40:18 *DZOE\ au)ta/rkous kai\ e)rga/tou glukanTE/setai, kai\ u(pe\r a)mfo/tera o( eu(ri/skOn TEsauro/n.
Syr:40:18 DZOE autarkus kai ergatu glykanTEsetai, kai hyper amfotera ho heuriskOn TEsauron.
Syr:40:18 N1_NSF A3H_GSM C N1S_GSM VC_FPI3S C P A1A_APN RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM
Syr:40:18 life being, living, spirit; alive content and also, even, namely worker ć and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both the to find treasure
Syr:40:18 life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) content ([Adj] gen) and worker (gen)   and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) the (nom) while FIND-ing (nom) treasure (acc)
Syr:40:18 Syr_40:18_1 Syr_40:18_2 Syr_40:18_3 Syr_40:18_4 Syr_40:18_5 Syr_40:18_6 Syr_40:18_7 Syr_40:18_8 Syr_40:18_9 Syr_40:18_10 Syr_40:18_11
Syr:40:18 x x x x x x x x x x x
Syr:40:19 τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται.
Syr:40:19 Children and the building of a city continue a man's name: but a blameless wife is counted above them both. (Sirach 40:19 Brenton)
Syr:40:19 Dzieci i zbudowanie miasta uwieczniają imię, ale wyżej od tych obu rzeczy stoi kobieta nienaganna. (Syr 40:19 BT_4)
Syr:40:19 τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται.
Syr:40:19 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ πόλις, -εως, ἡ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἄ·μωμος -ον λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
Syr:40:19 Dziecko I też, nawet, mianowicie Oddziaływanie moralne Miasto Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Kobiety/żony Nie skalany Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi
Syr:40:19 te/kna kai\ oi)kodomE\ po/leOs stEri/DZousin o)/noma, kai\ u(pe\r a)mfo/tera gunE\ a)/mOmos logi/DZetai.
Syr:40:19 tekna kai oikodomE poleOs stEriDZusin onoma, kai hyper amfotera gynE amOmos logiDZetai.
Syr:40:19 N2N_NPN C N1_NSF N3I_GSF V1_PAI3P N3M_ASN C P A1A_APN N3K_NSF A1B_NSF V1_PMI3S
Syr:40:19 child and also, even, namely edification city to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated name with regard to and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both woman/wife unblemished to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks
Syr:40:19 children (nom|acc|voc) and edification (nom|voc) city (gen) they-are-SUPPORTED-ing, while SUPPORTED-ing (dat) name (nom|acc|voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) woman/wife (nom) unblemished ([Adj] nom) he/she/it-is-being-LOGICALLY SPEAK-ed
Syr:40:19 Syr_40:19_1 Syr_40:19_2 Syr_40:19_3 Syr_40:19_4 Syr_40:19_5 Syr_40:19_6 Syr_40:19_7 Syr_40:19_8 Syr_40:19_9 Syr_40:19_10 Syr_40:19_11 Syr_40:19_12
Syr:40:19 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:20 οἶνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσιν καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας.
Syr:40:20 Wine and musick rejoice the heart: but the love of wisdom is above them both. (Sirach 40:20 Brenton)
Syr:40:20 Wino i muzyka rozweselają serce, ale wyżej od tych obu rzeczy stoi umiłowanie mądrości. (Syr 40:20 BT_4)
Syr:40:20 οἶνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσιν καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας.
Syr:40:20 οἶνος, -ου, ὁ καί μουσικός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α   σοφία, -ας, ἡ
Syr:40:20 Wino I też, nawet, mianowicie Muzyczny By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Syr:40:20 oi)=nos kai\ mousika\ eu)frai/nousin kardi/an, kai\ u(pe\r a)mfo/tera a)ga/pEsis sofi/as.
Syr:40:20 oinos kai musika eufrainusin kardian, kai hyper amfotera agapEsis sofias.
Syr:40:20 N2_NSM C N1_NPN V1_PAI3P N1A_ASF C P A1A_APN N3I_NSF N1A_GSF
Syr:40:20 wine and also, even, namely musical to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both ć sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Syr:40:20 wine (nom) and musical ([Adj] nom|acc|voc) they-are-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, while CELEBRATE/BE-ing-MERRY (dat) heart (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc)   sapience (gen)
Syr:40:20 Syr_40:20_1 Syr_40:20_2 Syr_40:20_3 Syr_40:20_4 Syr_40:20_5 Syr_40:20_6 Syr_40:20_7 Syr_40:20_8 Syr_40:20_9 Syr_40:20_10
Syr:40:20 x x x x x x x x x x
Syr:40:21 αὐλὸς καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσιν μέλη, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα.
Syr:40:21 The pipe and the psaltery make sweet melody: but a pleasant tongue is above them both. (Sirach 40:21 Brenton)
Syr:40:21 Flet i cytra umilają śpiewy, a bardziej niż jedno i drugie - mowa przyjemna. (Syr 40:21 BT_4)
Syr:40:21 αὐλὸς καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσιν μέλη, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα.
Syr:40:21 αὐλός, -οῦ, ὁ καί     μέλο·ς, -ους, τό καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως
Syr:40:21 Flet I też, nawet, mianowicie Członek I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Język przez metonimia, język Miły
Syr:40:21 au)lo\s kai\ PSaltE/rion E(du/nousin me/lE, kai\ u(pe\r a)mfo/tera glO=ssa E(dei=a.
Syr:40:21 aulos kai PSaltErion hEdynusin melE, kai hyper amfotera glOssa hEdeia.
Syr:40:21 N2_NSM C N2N_NSN V1_PAI3P N3E_APN C P A1A_APN N1S_NSF A3U_NSF
Syr:40:21 flute and also, even, namely ć ć member and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both tongue by metonymy, a language pleasant
Syr:40:21 flute (nom) and     members (nom|acc|voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) tongue (nom|voc) pleasant ([Adj] nom|voc)
Syr:40:21 Syr_40:21_1 Syr_40:21_2 Syr_40:21_3 Syr_40:21_4 Syr_40:21_5 Syr_40:21_6 Syr_40:21_7 Syr_40:21_8 Syr_40:21_9 Syr_40:21_10
Syr:40:21 x x x x x x x x x x
Syr:40:22 χάριν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου.
Syr:40:22 Thine eye desireth favour and beauty: but more than both corn while it is green. (Sirach 40:22 Brenton)
Syr:40:22 Wdzięk i piękność pociągają oko, a bardziej niż jedno i drugie - świeża zieleń zasiewów. (Syr 40:22 BT_4)
Syr:40:22 χάριν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου.
Syr:40:22 χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί   ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α Χλόη, -ης, ἡ σπόρος, -ου, ὁ
Syr:40:22 Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Oko I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Chloe Nasienie
Syr:40:22 CHa/rin kai\ ka/llos e)piTumE/sei o)fTalmo\s kai\ u(pe\r a)mfo/tera CHlo/En spo/rou.
Syr:40:22 CHarin kai kallos epiTymEsei ofTalmos kai hyper amfotera CHloEn sporu.
Syr:40:22 N3_ASF C N3E_ASN VF_FAI3S N2_NSM C P A1A_APN N1_ASF N2_GSM
Syr:40:22 for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] and also, even, namely ć to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. eye and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both Chloe seed
Syr:40:22 for; grace (acc) and   he/she/it-will-DESIRE, you(sg)-will-be-DESIRE-ed (classical) eye (nom) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) Chloe (acc) seed (gen)
Syr:40:22 Syr_40:22_1 Syr_40:22_2 Syr_40:22_3 Syr_40:22_4 Syr_40:22_5 Syr_40:22_6 Syr_40:22_7 Syr_40:22_8 Syr_40:22_9 Syr_40:22_10
Syr:40:22 x x x x x x x x x x
Syr:40:23 φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντῶντες, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός.
Syr:40:23 A friend and companion never meet amiss: but above both is a wife with her husband. (Sirach 40:23 Brenton)
Syr:40:23 Przyjaciel i towarzysz spotykają się w chwili stosownej, a częściej niż obaj - żona z mężem. (Syr 40:23 BT_4)
Syr:40:23 φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντῶντες, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός.
Syr:40:23 φίλος -η -ον καί ἑταῖρος, -ου, ὁ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι μετά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Syr:40:23 Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Do (+przyspieszenie) Okres czasu By spotykać I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Kobiety/żona Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Syr:40:23 fi/los kai\ e(tai=ros ei)s kairo\n a)pantO=ntes, kai\ u(pe\r a)mfo/tera gunE\ meta\ a)ndro/s.
Syr:40:23 filos kai hetairos eis kairon apantOntes, kai hyper amfotera gynE meta andros.
Syr:40:23 A1_NSM C N2_NSM P N2_ASM V3_PAPNPM C P A1A_APN N3K_NSF P N3_GSM
Syr:40:23 friend companion and also, even, namely partner comrade, companion, company, association, society, harlot into (+acc) period of time to encounter and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both woman/wife after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Syr:40:23 friend ([Adj] nom) and partner (nom) into (+acc) period of time (acc) while ENCOUNTER-ing (nom|voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) woman/wife (nom) after (+acc), with (+gen) man, husband (gen)
Syr:40:23 Syr_40:23_1 Syr_40:23_2 Syr_40:23_3 Syr_40:23_4 Syr_40:23_5 Syr_40:23_6 Syr_40:23_7 Syr_40:23_8 Syr_40:23_9 Syr_40:23_10 Syr_40:23_11 Syr_40:23_12
Syr:40:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:40:24 ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεται.
Syr:40:24 Brethren and help are against time of trouble: but alms shall deliver more than them both. (Sirach 40:24 Brenton)
Syr:40:24 Bracia i opiekunowie są pomocą w czasie utrapienia, a bardziej niż jedni i drudzy wybawia jałmużna. (Syr 40:24 BT_4)
Syr:40:24 ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεται.
Syr:40:24 ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί βοήθεια, -ας, ἡ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Syr:40:24 Brat I też, nawet, mianowicie Pomagaj Do (+przyspieszenie) Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Jałmużny/miłosierność By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Syr:40:24 a)delfoi\ kai\ boE/Teia ei)s kairo\n Tli/PSeOs, kai\ u(pe\r a)mfo/tera e)leEmosu/nE r(u/setai.
Syr:40:24 adelfoi kai boETeia eis kairon TliPSeOs, kai hyper amfotera eleEmosynE rysetai.
Syr:40:24 N2_NPM C N1A_NSF P N2_ASM N3I_GSF C P A1A_APN N1_NSF VF_FMI3S
Syr:40:24 brother and also, even, namely help into (+acc) period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both alms/mercifulness to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Syr:40:24 brothers (nom|voc) and help (nom|voc) into (+acc) period of time (acc) squeezing (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) alms/mercifulness (nom|voc) he/she/it-will-be-DELIVER-ed
Syr:40:24 Syr_40:24_1 Syr_40:24_2 Syr_40:24_3 Syr_40:24_4 Syr_40:24_5 Syr_40:24_6 Syr_40:24_7 Syr_40:24_8 Syr_40:24_9 Syr_40:24_10 Syr_40:24_11
Syr:40:24 x x x x x x x x x x x
Syr:40:25 χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσιν πόδα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται.
Syr:40:25 Gold and silver make the foot stand sure: but counsel is esteemed above them both. (Sirach 40:25 Brenton)
Syr:40:25 Złoto i srebro umacniają stopę, a bardziej niż jedni i drudzy cenna jest rada. (Syr 40:25 BT_4)
Syr:40:25 χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσιν πόδα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται.
Syr:40:25 χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α βουλή, -ῆς, ἡ  
Syr:40:25 Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra By ulegać odroczeniu Stopa I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Planu/zamiar
Syr:40:25 CHrusi/on kai\ a)rgu/rion e)pistE/sousin po/da, kai\ u(pe\r a)mfo/tera boulE\ eu)dokimei=tai.
Syr:40:25 CHrysion kai argyrion epistEsusin poda, kai hyper amfotera bulE eudokimeitai.
Syr:40:25 N2N_NSN C N2N_NSN VF_FAI3P N3D_ASM C P A1A_APN N1_NSF V2_PMI3S
Syr:40:25 piece of gold and also, even, namely piece of silver to stand over foot and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both plan/intention ć
Syr:40:25 piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) they-will-STand-OVER, going-to-STand (fut ptcp) (dat) foot (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) plan/intention (nom|voc)  
Syr:40:25 Syr_40:25_1 Syr_40:25_2 Syr_40:25_3 Syr_40:25_4 Syr_40:25_5 Syr_40:25_6 Syr_40:25_7 Syr_40:25_8 Syr_40:25_9 Syr_40:25_10
Syr:40:25 x x x x x x x x x x
Syr:40:26 χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσιν καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου· οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν·
Syr:40:26 Riches and strength lift up the heart: but the fear of the Lord is above them both: there is no want in the fear of the Lord, and it needeth not to seek help. (Sirach 40:26 Brenton)
Syr:40:26 Bogactwo i siła podnoszą na duchu, a bardziej niż jedno i drugie - bojaźń Pana. Przy bojaźni Pańskiej nie ma niedostatku, a żyjąc w niej nie potrzeba szukać pomocy. (Syr 40:26 BT_4)
Syr:40:26 χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσιν καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου· οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν·
Syr:40:26 χρῆμα[τ], -ατος, τό καί ἰσχύς, -ύος, ἡ   καρδία, -ας, ἡ καί ὑπέρ ἀμφότεροι -αι -α φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό βοήθεια, -ας, ἡ
Syr:40:26 Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) I też, nawet, mianowicie Siła Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Obaj Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Pomagaj
Syr:40:26 CHrE/mata kai\ i)sCHu\s a)nuPSO/sousin kardi/an, kai\ u(pe\r a)mfo/tera fo/bos kuri/ou· ou)k e)/stin e)n fo/bO| kuri/ou e)la/ttOsis, kai\ ou)k e)/stin e)piDZEtE=sai e)n au)tO=| boE/Teian·
Syr:40:26 CHrEmata kai isCHys anyPSOsusin kardian, kai hyper amfotera fobos kyriu· uk estin en fobO kyriu elattOsis, kai uk estin epiDZEtEsai en autO boETeian·
Syr:40:26 N3M_NPN C N3U_NSF VF_FAI3P N1A_ASF C P A1A_APN N2_NSM N2_GSM D V9_PAI3S P N2_DSM N2_GSM N3I_NSF C D V9_PAI3S VA_AAN P RD_DSM N1A_ASF
Syr:40:26 means (wealth, necessities, {time related, expose?}) and also, even, namely strength ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) both fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same help
Syr:40:26 meanses (nom|acc|voc) and strength (nom)   heart (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) both (nom|acc|voc) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-is in/among/by (+dat) fear (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   and not he/she/it-is to-EARNESTLY SEEK, be-you(sg)-EARNESTLY SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-EARNESTLY SEEK (opt) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) help (acc)
Syr:40:26 Syr_40:26_1 Syr_40:26_2 Syr_40:26_3 Syr_40:26_4 Syr_40:26_5 Syr_40:26_6 Syr_40:26_7 Syr_40:26_8 Syr_40:26_9 Syr_40:26_10 Syr_40:26_11 Syr_40:26_12 Syr_40:26_13 Syr_40:26_14 Syr_40:26_15 Syr_40:26_16 Syr_40:26_17 Syr_40:26_18 Syr_40:26_19 Syr_40:26_20 Syr_40:26_21 Syr_40:26_22 Syr_40:26_23
Syr:40:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:27 φόβος κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψεν αὐτόν.
Syr:40:27 The fear of the Lord is a fruitful garden, and covereth him above all glory. (Sirach 40:27 Brenton)
Syr:40:27 Bojaźń Pana jest jak raj błogosławieństwa, a jej osłona przewyższa wszelką sławę. (Syr 40:27 BT_4)
Syr:40:27 φόβος κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψεν αὐτόν.
Syr:40:27 φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς παράδεισος, -ου, ὁ εὐ·λογία, -ας, ἡ καί ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:40:27 Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Raj ??? I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo
Syr:40:27 fo/bos kuri/ou O(s para/deisos eu)logi/as, kai\ u(pe\r pa=san do/Xan e)ka/luPSen au)to/n.
Syr:40:27 fobos kyriu hOs paradeisos eulogias, kai hyper pasan doXan ekalyPSen auton.
Syr:40:27 N2_NSM N2_GSM C N2_NSM N1A_GSF C P A1S_ASF N1S_ASF VAI_AAI3S RD_ASM
Syr:40:27 fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like paradise ??? and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of; to sprinkle glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same
Syr:40:27 fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) as/like paradise (nom) ??? (gen), ???s (acc) and above (+acc), on behalf of (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) he/she/it-COVER-ed him/it/same (acc)
Syr:40:27 Syr_40:27_1 Syr_40:27_2 Syr_40:27_3 Syr_40:27_4 Syr_40:27_5 Syr_40:27_6 Syr_40:27_7 Syr_40:27_8 Syr_40:27_9 Syr_40:27_10 Syr_40:27_11
Syr:40:27 x x x x x x x x x x x
Syr:40:28 Τέκνον, ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς· κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν.
Syr:40:28 My son, lead not a beggar's life; for better it is to die than to beg. (Sirach 40:28 Brenton)
Syr:40:28 Synu, nie prowadź życia żebraczego, lepiej umrzeć, niż żebrać. (Syr 40:28 BT_4)
Syr:40:28 Τέκνον, ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς· κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἐπαιτεῖν.
Syr:40:28 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]   μή βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -) κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] ἐπ·αιτέω (επ+αιτ(ε)-, -, επ+αιτη·σ-, -, -, -)
Syr:40:28 Dziecko Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Nie By żyć Lepiej By umierać Albo Do ???
Syr:40:28 *te/knon, DZOE\n e)paitE/seOs mE\ biO/sE|s· krei=sson a)poTanei=n E)\ e)paitei=n.
Syr:40:28 teknon, DZOEn epaitEseOs mE biOsEs· kreisson apoTanein E epaitein.
Syr:40:28 N2N_VSN N1_ASF N3I_GSF D VA_AAS2S A3C_ASN VB_AAN C V2_PAN
Syr:40:28 child life being, living, spirit; alive ć not to live better to die or to ???
Syr:40:28 child (nom|acc|voc) life (acc); alive ([Adj] acc)   not you(sg)-should-LIVE better ([Adj] nom|acc|voc, voc) to-will-DIE, to-DIE or to-be-???-ing
Syr:40:28 Syr_40:28_1 Syr_40:28_2 Syr_40:28_3 Syr_40:28_4 Syr_40:28_5 Syr_40:28_6 Syr_40:28_7 Syr_40:28_8 Syr_40:28_9
Syr:40:28 x x x x x x x x x
Syr:40:29 ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ὁ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς, ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις· ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξεται.
Syr:40:29 The life of him that dependeth on another man's table is not to be counted for a life; for he polluteth himself with other men's meat: but a wise man well nurtured will beware thereof. (Sirach 40:29 Brenton)
Syr:40:29 Gdy człowiek musi patrzeć na stół drugiego, jego istnienia nie uważa się za życie, zbrudzi duszę swoją potrawami obcych: człowiek więc rozumny i dobrze wychowany tego się ustrzeże. (Syr 40:29 BT_4)
Syr:40:29 ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς, ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις· ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξεται.
Syr:40:29 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] τράπεζα, -ης, ἡ ἀλλότριος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ ἐν λογισμός, -οῦ, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ἀλλότριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Syr:40:29 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By widzieć Do (+przyspieszenie) Stołowy Innego/inni ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Życie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Logika Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Innego/inni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Biegły I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, By zabezpieczać się
Syr:40:29 a)nE\r ble/pOn ei)s tra/peDZan a)llotri/an, ou)k e)/stin au)tou= o( bi/os e)n logismO=| DZOE=s, a)lisgE/sei PSuCHE\n au)tou= e)n e)de/smasin a)llotri/ois· a)nE\r de\ e)pistE/mOn kai\ pepaideume/nos fula/Xetai.
Syr:40:29 anEr blepOn eis trapeDZan allotrian, uk estin autu ho bios en logismO DZOEs, alisgEsei PSyCHEn autu en edesmasin allotriois· anEr de epistEmOn kai pepaideumenos fylaXetai.
Syr:40:29 N3_NSM V1_PAPNSM P N1S_ASF A1A_ASF D V9_PAI3S RD_GSM RA_NSM N2_NSM P N2_DSM N1_GSF VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM P N3M_DPN A1A_DPN N3_NSM x A3N_NSM C VM_XMPNSM VF_FMI3S
Syr:40:29 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to see into (+acc) table of another/others οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same the life in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among logic life being, living, spirit; alive ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć of another/others man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] expert and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate, to guard
Syr:40:29 man, husband (nom) while SEE-ing (nom) into (+acc) table (acc) of another/others (acc) not he/she/it-is him/it/same (gen) the (nom) life (nom) in/among/by (+dat) logic (dat) life (gen); alive ([Adj] gen)   life (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   of another/others (dat) man, husband (nom) Yet expert ([Adj] nom) and having-been-CHASTENED-ed (nom) he/she/it-will-be-GUARD-ed
Syr:40:29 Syr_40:29_1 Syr_40:29_2 Syr_40:29_3 Syr_40:29_4 Syr_40:29_5 Syr_40:29_6 Syr_40:29_7 Syr_40:29_8 Syr_40:29_9 Syr_40:29_10 Syr_40:29_11 Syr_40:29_12 Syr_40:29_13 Syr_40:29_14 Syr_40:29_15 Syr_40:29_16 Syr_40:29_17 Syr_40:29_18 Syr_40:29_19 Syr_40:29_20 Syr_40:29_21 Syr_40:29_22 Syr_40:29_23 Syr_40:29_24 Syr_40:29_25
Syr:40:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:40:30 ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις, καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται.
Syr:40:30 Begging is sweet in the mouth of the shameless: but in his belly there shall burn a fire. (Sirach 40:30 Brenton)
Syr:40:30 Żebractwo jest słodkie na ustach człowieka bezwstydnego, ale we wnętrzu jego płonie ono jak ogień. (Syr 40:30 BT_4)
Syr:40:30 ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις, καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται.
Syr:40:30 ἐν στόμα[τ], -ατος, τό       καί ἐν κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Syr:40:30 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch On/ona/to/to samo Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Syr:40:30 e)n sto/mati a)naidou=s glukanTE/setai e)pai/tEsis, kai\ e)n koili/a| au)tou= pu=r kaE/setai.
Syr:40:30 en stomati anaidus glykanTEsetai epaitEsis, kai en koilia autu pyr kaEsetai.
Syr:40:30 P N3M_DSN A3_GSM VC_FPI3S N3I_NSF C P N1A_DSF RD_GSM N3_NSN VD_FPI3S
Syr:40:30 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma ć ć ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly he/she/it/same fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Syr:40:30 in/among/by (+dat) mouth/maw (dat)       and in/among/by (+dat) belly (dat) him/it/same (gen) fire (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed
Syr:40:30 Syr_40:30_1 Syr_40:30_2 Syr_40:30_3 Syr_40:30_4 Syr_40:30_5 Syr_40:30_6 Syr_40:30_7 Syr_40:30_8 Syr_40:30_9 Syr_40:30_10 Syr_40:30_11
Syr:40:30 x x x x x x x x x x x