Tb(BA):11:1 καὶ ἐπορεύετο μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς Νινευη. καὶ εἶπεν Ραφαηλ πρὸς Τωβιαν
Tb(BA):11:1 After these things Tobias went his way, praising God that he had given him a prosperous journey, and blessed Raguel and Edna his wife, and went on his way till they drew near unto Nineve. (Tobit 11:1 Brenton)
Tb(BA):11:1 A kiedy zbliżyli się do Kaserin naprzeciw Niniwy, powiedział Rafał: «Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca. (Tb 11:1 BT_4)
Tb(BA):11:1 Καὶ ἐπορεύετο μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς Νινευη. καὶ εἶπεν Ραφαηλ πρὸς Τωβιαν
Tb(BA):11:1 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μέχρι/μέχρις οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός  
Tb(BA):11:1 I też, nawet, mianowicie By iść Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Naftali I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat)
Tb(BA):11:1 *kai\ e)poreu/eto me/CHris ou(= e)ggi/sai au)tou\s ei)s *nineuE. kai\ ei)=pen *rafaEl pro\s *tObian
Tb(BA):11:1 kai eporeueto meCHris hu engisai autus eis nineuE. kai eipen rafaEl pros tObian
Tb(BA):11:1 C V1I_IMI3S D RR_GSM VA_AAN RD_APM P N_ASF C VBI_AAI3S N_NSM P N1T_ASM
Tb(BA):11:1 and also, even, namely to go until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) he/she/it/same into (+acc) Naphtali and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) ć
Tb(BA):11:1 and he/she/it-was-being-GO-ed until where; who/whom/which (gen) to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) them/same (acc) into (+acc) Nineveh (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat)  
Tb(BA):11:1 Tb(BA)_11:1_1 Tb(BA)_11:1_2 Tb(BA)_11:1_3 Tb(BA)_11:1_4 Tb(BA)_11:1_5 Tb(BA)_11:1_6 Tb(BA)_11:1_7 Tb(BA)_11:1_8 Tb(BA)_11:1_9 Tb(BA)_11:1_10 Tb(BA)_11:1_11 Tb(BA)_11:1_12 Tb(BA)_11:1_13
Tb(BA):11:1 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:2 Οὐ γινώσκεις, ἄδελφε, πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου;
Tb(BA):11:2 Then Raphael said to Tobias, Thou knowest, brother, how thou didst leave thy father: (Tobit 11:2 Brenton)
Tb(BA):11:2 A kiedy zbliżyli się do Kaserin naprzeciw Niniwy, powiedział Rafał: «Ty wiesz, w jakim stanie zostawiliśmy twego ojca. (Tb 11:1 BT_4)
Tb(BA):11:2 Οὐ γινώσκεις, ἄδελφε, πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου;
Tb(BA):11:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πῶς[1] ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):11:2 ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Brat Jak By pozwalać iść z Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):11:2 *ou) ginO/skeis, a)/delfe, pO=s a)fE=kas to\n pate/ra sou;
Tb(BA):11:2 u ginOskeis, adelfe, pOs afEkas ton patera su;
Tb(BA):11:2 D V1_PAI2S N2_VSM D VAI_AAI2S RA_ASM N3_ASM RP_GS
Tb(BA):11:2 οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. brother how to let go of the father you; your/yours(sg)
Tb(BA):11:2 not you(sg)-are-KNOW-ing brother (voc) how you(sg)-LET-ed-GO-OF the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):11:2 Tb(BA)_11:2_1 Tb(BA)_11:2_2 Tb(BA)_11:2_3 Tb(BA)_11:2_4 Tb(BA)_11:2_5 Tb(BA)_11:2_6 Tb(BA)_11:2_7 Tb(BA)_11:2_8
Tb(BA):11:2 x x x x x x x x
Tb(BA):11:3 προδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν·
Tb(BA):11:3 Let us haste before thy wife, and prepare the house. (Tobit 11:3 Brenton)
Tb(BA):11:3 Wyprzedźmy twoją żonę, aby dom przyprowadzić do porządku, zanim oni nadejdą». (Tb 11:3 BT_4)
Tb(BA):11:3 προδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν·
Tb(BA):11:3 προ·τρέχω (προ+τρεχ-, -, 2nd προ+δραμ-, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Tb(BA):11:3 Do ??? Przedtem/w przodzie z Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do gotowy Dom
Tb(BA):11:3 prodra/mOmen e)/mprosTen tE=s gunaiko/s sou kai\ e(toima/sOmen tE\n oi)ki/an·
Tb(BA):11:3 prodramOmen emprosTen tEs gynaikos su kai hetoimasOmen tEn oikian·
Tb(BA):11:3 VB_AAS1P P RA_GSF N3K_GSF RP_GS C VA_AAS1P RA_ASF N1A_ASF
Tb(BA):11:3 to ??? before/in front of the woman/wife you; your/yours(sg) and also, even, namely to ready the house
Tb(BA):11:3 we-should-??? before/in front of the (gen) woman/wife (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-should-READY the (acc) house (acc)
Tb(BA):11:3 Tb(BA)_11:3_1 Tb(BA)_11:3_2 Tb(BA)_11:3_3 Tb(BA)_11:3_4 Tb(BA)_11:3_5 Tb(BA)_11:3_6 Tb(BA)_11:3_7 Tb(BA)_11:3_8 Tb(BA)_11:3_9
Tb(BA):11:3 x x x x x x x x x
Tb(BA):11:4 λαβὲ δὲ παρὰ χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος. καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ συνῆλθεν ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν.
Tb(BA):11:4 And take in thine hand the gall of the fish. So they went their way, and the dog went after them. (Tobit 11:4 Brenton)
Tb(BA):11:4 I wyruszyli obaj wspólnie. A Rafał rzekł do niego: «Weź żółć w ręce!» A pies biegł z tyłu za nimi i za Tobiaszem. (Tb 11:4 BT_4)
Tb(BA):11:4 λαβὲ δὲ παρὰ χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος. καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ συνῆλθεν κύων ὄπισθεν αὐτῶν.
Tb(BA):11:4 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ παρά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύων, κυνός, ὁ ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):11:4 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ręka Żółć Ryba I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Od z tyłu On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:4 labe\ de\ para\ CHei=ra tE\n CHolE\n tou= i)CHTu/os. kai\ e)poreu/TEsan, kai\ sunE=lTen o( ku/On o)/pisTen au)tO=n.
Tb(BA):11:4 labe de para CHeira tEn CHolEn tu iCHTyos. kai eporeuTEsan, kai synElTen ho kyOn opisTen autOn.
Tb(BA):11:4 VB_AAD2S x P N3_ASF RA_ASF N1_ASM RA_GSM N3U_GSM C VCI_API3P C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM D RD_GPM
Tb(BA):11:4 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together hand the gall the fish and also, even, namely to go and also, even, namely to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate the watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle from behind he/she/it/same
Tb(BA):11:4 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! Yet frοm beside (+acc,+gen,+dat) hand (acc) the (acc) gall (acc) the (gen) fish (gen) and they-were-GO-ed and he/she/it-COHERE-ed the (nom) watch-dog (nom) from behind them/same (gen)
Tb(BA):11:4 Tb(BA)_11:4_1 Tb(BA)_11:4_2 Tb(BA)_11:4_3 Tb(BA)_11:4_4 Tb(BA)_11:4_5 Tb(BA)_11:4_6 Tb(BA)_11:4_7 Tb(BA)_11:4_8 Tb(BA)_11:4_9 Tb(BA)_11:4_10 Tb(BA)_11:4_11 Tb(BA)_11:4_12 Tb(BA)_11:4_13 Tb(BA)_11:4_14 Tb(BA)_11:4_15 Tb(BA)_11:4_16
Tb(BA):11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:5 καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς·
Tb(BA):11:5 Now Anna sat looking about toward the way for her son. (Tobit 11:5 Brenton)
Tb(BA):11:5 Tymczasem Anna siedziała i wypatrywała drogę swego syna. (Tb 11:5 BT_4)
Tb(BA):11:5 καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς·
Tb(BA):11:5 καί Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):11:5 I też, nawet, mianowicie Hannas/Anna; Hannah/Anna By siedzieć Do ??? Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Dziecka/służący On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:5 kai\ *anna e)ka/TEto periblepome/nE ei)s tE\n o(do\n to\n pai=da au)tE=s·
Tb(BA):11:5 kai anna ekaTEto periblepomenE eis tEn hodon ton paida autEs·
Tb(BA):11:5 C N_NSF V1I_IMI3S V1_PMPNSF P RA_ASF N2_ASF RA_ASM N3D_ASM RD_GSF
Tb(BA):11:5 and also, even, namely Hannas/Annas; Hannah/Anna to sit to ??? into (+acc) the way/road the child/servant he/she/it/same
Tb(BA):11:5 and Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) he/she/it-was-being-SIT-ed while being-???-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) way/road (acc) the (acc) child/servant (acc) her/it/same (gen)
Tb(BA):11:5 Tb(BA)_11:5_1 Tb(BA)_11:5_2 Tb(BA)_11:5_3 Tb(BA)_11:5_4 Tb(BA)_11:5_5 Tb(BA)_11:5_6 Tb(BA)_11:5_7 Tb(BA)_11:5_8 Tb(BA)_11:5_9 Tb(BA)_11:5_10
Tb(BA):11:5 x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:6 καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ.
Tb(BA):11:6 And when she espied him coming, she said to his father, Behold, thy son cometh, and the man that went with him. (Tobit 11:6 Brenton)
Tb(BA):11:6 I spostrzegła go powracającego, i zawołała do ojca jego: «Oto zbliżają się syn twój i człowiek, który poszedł razem z nim». (Tb 11:6 BT_4)
Tb(BA):11:6 καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ υἱός σου ἔρχεται καὶ ἄνθρωπος πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ.
Tb(BA):11:6 καί προσ·νοέω [LXX] (προσ+νο(ε)-, προσ+νοη·σ-, προσ+νοη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):11:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Ty; twój/twój(sg) By przychodzić I też, nawet, mianowicie Ludzki By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:6 kai\ proseno/Esen au)to\n e)rCHo/menon kai\ ei)=pen tO=| patri\ au)tou= *)idou\ o( ui(o/s sou e)/rCHetai kai\ o( a)/nTrOpos o( poreuTei\s met’ au)tou=.
Tb(BA):11:6 kai prosenoEsen auton erCHomenon kai eipen tO patri autu idu ho hyios su erCHetai kai ho anTrOpos ho poreuTeis met’ autu.
Tb(BA):11:6 C VAI_AAI3S RD_ASM V1_PMPASM C VBI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSM VB_AMD2S RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PMI3S C RA_NSM N2_NSM RA_NSM VC_APPNSM P RD_GSM
Tb(BA):11:6 and also, even, namely to ??? he/she/it/same to come and also, even, namely to say/tell the father; fatherland he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son you; your/yours(sg) to come and also, even, namely the human the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Tb(BA):11:6 and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) while being-COME-ed (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-COME-ed and the (nom) human (nom) the (nom) upon being-GO-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Tb(BA):11:6 Tb(BA)_11:6_1 Tb(BA)_11:6_2 Tb(BA)_11:6_3 Tb(BA)_11:6_4 Tb(BA)_11:6_5 Tb(BA)_11:6_6 Tb(BA)_11:6_7 Tb(BA)_11:6_8 Tb(BA)_11:6_9 Tb(BA)_11:6_10 Tb(BA)_11:6_11 Tb(BA)_11:6_12 Tb(BA)_11:6_13 Tb(BA)_11:6_14 Tb(BA)_11:6_15 Tb(BA)_11:6_16 Tb(BA)_11:6_17 Tb(BA)_11:6_18 Tb(BA)_11:6_19 Tb(BA)_11:6_20 Tb(BA)_11:6_21
Tb(BA):11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:7 καὶ Ραφαηλ εἶπεν Ἐπίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ πατήρ σου·
Tb(BA):11:7 Then said Raphael, I know, Tobias, that thy father will open his eyes. (Tobit 11:7 Brenton)
Tb(BA):11:7 A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten zbliżył się do ojca: «Wiem, że otworzą mu się oczy. (Tb 11:7 BT_4)
Tb(BA):11:7 καὶ Ραφαηλ εἶπεν Ἐπίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς πατήρ σου·
Tb(BA):11:7 καί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):11:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wiedzieć Ja Ponieważ/tamto Otwarcie; by otwierać Oko Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):11:7 kai\ *rafaEl ei)=pen *)epi/stamai e)gO\ o(/ti a)noi/Xei tou\s o)fTalmou\s o( patE/r sou·
Tb(BA):11:7 kai rafaEl eipen epistamai egO hoti anoiXei tus ofTalmus ho patEr su·
Tb(BA):11:7 C N_NSM VBI_AAI3S VM_XMI1S RP_NS C VF_FAI3S RA_APM N2_APM RA_NSM N3_NSM RP_GS
Tb(BA):11:7 and also, even, namely ć to say/tell to know I because/that opening; to open up the eye the father you; your/yours(sg)
Tb(BA):11:7 and   he/she/it-SAY/TELL-ed I-am-being-KNOW-ed I (nom) because/that opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) the (acc) eyes (acc) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):11:7 Tb(BA)_11:7_1 Tb(BA)_11:7_2 Tb(BA)_11:7_3 Tb(BA)_11:7_4 Tb(BA)_11:7_5 Tb(BA)_11:7_6 Tb(BA)_11:7_7 Tb(BA)_11:7_8 Tb(BA)_11:7_9 Tb(BA)_11:7_10 Tb(BA)_11:7_11 Tb(BA)_11:7_12
Tb(BA):11:7 x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:8 σὺ οὖν ἔγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δηχθεὶς διατρίψει καὶ ἀποβαλεῖ τὰ λευκώματα καὶ ὄψεταί σε.
Tb(BA):11:8 Therefore anoint thou his eyes with the gall, and being pricked therewith, he shall rub, and the whiteness shall fall away, and he shall see thee. (Tobit 11:8 Brenton)
Tb(BA):11:8 Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy i zobaczy światło». (Tb 11:8 BT_4)
Tb(BA):11:8 σὺ οὖν ἔγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δηχθεὶς διατρίψει καὶ ἀποβαλεῖ τὰ λευκώματα καὶ ὄψεταί σε.
Tb(BA):11:8 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὖν ἐγ·χρίω (εν+χρι-, εν+χρι·σ-, εν+χρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-) δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -) καί ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):11:8 Ty Dlatego/wtedy By trzeć się dalej Żółć Do (+przyspieszenie) Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwytać By pozostawać I też, nawet, mianowicie By zrzucać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):11:8 su\ ou)=n e)/gCHrison tE\n CHolE\n ei)s tou\s o)fTalmou\s au)tou=, kai\ dECHTei\s diatri/PSei kai\ a)pobalei= ta\ leukO/mata kai\ o)/PSetai/ se.
Tb(BA):11:8 sy un enCHrison tEn CHolEn eis tus ofTalmus autu, kai dECHTeis diatriPSei kai apobalei ta leukOmata kai oPSetai se.
Tb(BA):11:8 RP_NS x VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF P RA_APM N2_APM RD_GSM C VQ_APPNSM VF_FAI3S C VF2_FAI3S RA_APN N3M_APN C VF_FMI3S RP_AS
Tb(BA):11:8 you therefore/then to rub on the gall into (+acc) the eye he/she/it/same and also, even, namely to bite to stay and also, even, namely to discard the ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg)
Tb(BA):11:8 you(sg) (nom) therefore/then do-RUB-you(sg)-ON!, going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) gall (acc) into (+acc) the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and upon being-BITE-ed (nom|voc) he/she/it-will-STAY, you(sg)-will-be-STAY-ed (classical) and he/she/it-will-DISCARD, you(sg)-will-be-DISCARD-ed (classical) the (nom|acc)   and he/she/it-will-be-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Tb(BA):11:8 Tb(BA)_11:8_1 Tb(BA)_11:8_2 Tb(BA)_11:8_3 Tb(BA)_11:8_4 Tb(BA)_11:8_5 Tb(BA)_11:8_6 Tb(BA)_11:8_7 Tb(BA)_11:8_8 Tb(BA)_11:8_9 Tb(BA)_11:8_10 Tb(BA)_11:8_11 Tb(BA)_11:8_12 Tb(BA)_11:8_13 Tb(BA)_11:8_14 Tb(BA)_11:8_15 Tb(BA)_11:8_16 Tb(BA)_11:8_17 Tb(BA)_11:8_18 Tb(BA)_11:8_19
Tb(BA):11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:9 καὶ προσδραμοῦσα Αννα ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
Tb(BA):11:9 Then Anna ran forth, and fell upon the neck of her son, and said unto him, Seeing I have seen thee, my son, from henceforth I am content to die. And they wept both. (Tobit 11:9 Brenton)
Tb(BA):11:9 Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego: «Ujrzałam cię, dziecko, teraz już mogę umrzeć», i rozpłakała się. (Tb 11:9 BT_4)
Tb(BA):11:9 καὶ προσδραμοῦσα Αννα ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
Tb(BA):11:9 καί προσ·τρέχω (προσ+τρεχ-, -, 2nd προσ+δραμ-, -, -, -) Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἀπό ὁ ἡ τό νῦν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α
Tb(BA):11:9 I też, nawet, mianowicie Do ??? Hannas/Anna; Hannah/Anna By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) Dziecko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz By umierać I też, nawet, mianowicie By płakać Obaj
Tb(BA):11:9 kai\ prosdramou=sa *anna e)pe/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon tou= ui(ou= au)tE=s kai\ ei)=pen au)tO=| *ei)=do/n se, paidi/on, a)po\ tou= nu=n a)poTanou=mai. kai\ e)/klausan a)mfo/teroi.
Tb(BA):11:9 kai prosdramusa anna epepesen epi ton traCHElon tu hyiu autEs kai eipen autO eidon se, paidion, apo tu nyn apoTanumai. kai eklausan amfoteroi.
Tb(BA):11:9 C VB_AAPNSF N_NSM VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSF C VBI_AAI3S RD_DSM VBI_AAI1S RP_AS N2N_VSN P RA_GSN D VF2_FMI1S C VAI_AAI3P A1A_NPM
Tb(BA):11:9 and also, even, namely to ??? Hannas/Annas; Hannah/Anna to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat the son he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) child from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now to die and also, even, namely to weep both
Tb(BA):11:9 and upon ???-ing (nom|voc) Hannas/Annas (gen, voc); Hannah/Anna (nom|voc) he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) the (gen) son (gen) her/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) I-SEE-ed, they-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) now I-will-be-DIE-ed and they-WEEP-ed both (nom|voc)
Tb(BA):11:9 Tb(BA)_11:9_1 Tb(BA)_11:9_2 Tb(BA)_11:9_3 Tb(BA)_11:9_4 Tb(BA)_11:9_5 Tb(BA)_11:9_6 Tb(BA)_11:9_7 Tb(BA)_11:9_8 Tb(BA)_11:9_9 Tb(BA)_11:9_10 Tb(BA)_11:9_11 Tb(BA)_11:9_12 Tb(BA)_11:9_13 Tb(BA)_11:9_14 Tb(BA)_11:9_15 Tb(BA)_11:9_16 Tb(BA)_11:9_17 Tb(BA)_11:9_18 Tb(BA)_11:9_19 Tb(BA)_11:9_20 Tb(BA)_11:9_21 Tb(BA)_11:9_22 Tb(BA)_11:9_23
Tb(BA):11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:10 καὶ Τωβιτ ἐξήρχετο πρὸς τὴν θύραν καὶ προσέκοπτεν, ὁ δὲ υἱὸς προσέδραμεν αὐτῷ
Tb(BA):11:10 Tobit also went forth toward the door, and stumbled: but his son ran unto him, (Tobit 11:10 Brenton)
Tb(BA):11:10 Także Tobiasz starszy podniósł się i utykając na nogi wyszedł do wrót podwórza. (Tb 11:10 BT_4)
Tb(BA):11:10 καὶ Τωβιτ ἐξήρχετο πρὸς τὴν θύραν καὶ προσέκοπτεν, δὲ υἱὸς προσέδραμεν αὐτῷ
Tb(BA):11:10 καί   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί προσ·τρέχω (προσ+τρεχ-, -, 2nd προσ+δραμ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):11:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By potykać się zaś Syn Do ??? On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:10 kai\ *tObit e)XE/rCHeto pro\s tE\n Tu/ran kai\ prose/kopten, o( de\ ui(o\s prose/dramen au)tO=|
Tb(BA):11:10 kai tObit eXErCHeto pros tEn Tyran kai prosekopten, ho de hyios prosedramen autO
Tb(BA):11:10 C N_NSM V1I_IMI3S P RA_ASF N1A_ASF C V1I_IAI3S RA_NSM x N2_NSM VBI_AAI3S RD_DSM
Tb(BA):11:10 and also, even, namely ć to come out toward (+acc,+gen,+dat) the door gate and also, even, namely to stumble the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son to ??? he/she/it/same
Tb(BA):11:10 and   he/she/it-was-being-COME-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) and he/she/it-was-STUMBLE-ing the (nom) Yet son (nom) he/she/it-???-ed him/it/same (dat)
Tb(BA):11:10 Tb(BA)_11:10_1 Tb(BA)_11:10_2 Tb(BA)_11:10_3 Tb(BA)_11:10_4 Tb(BA)_11:10_5 Tb(BA)_11:10_6 Tb(BA)_11:10_7 Tb(BA)_11:10_8 Tb(BA)_11:10_9 Tb(BA)_11:10_10 Tb(BA)_11:10_11 Tb(BA)_11:10_12 Tb(BA)_11:10_13
Tb(BA):11:10 x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:11 καὶ ἐπελάβετο τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ προσέπασεν τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων Θάρσει, πάτερ.
Tb(BA):11:11 And took hold of his father: and he strake of the gall on his fathers' eyes, saying, Be of good hope, my father. (Tobit 11:11 Brenton)
Tb(BA):11:11 I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią z ryby w ręku, i dmuchnął na jego oczy, dotknął się i rzekł: «Ufaj, ojcze!», i przyłożył mu lekarstwo, i odczekał chwilę. (Tb 11:11 BT_4)
Tb(BA):11:11 καὶ ἐπελάβετο τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ προσέπασεν τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων Θάρσει, πάτερ.
Tb(BA):11:11 καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·πάσσω [LXX] (-, -, προσ+πα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χολή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Tb(BA):11:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Żółć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ojciec On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Ojciec
Tb(BA):11:11 kai\ e)pela/beto tou= patro\s au)tou= kai\ prose/pasen tE\n CHolE\n e)pi\ tou\s o)fTalmou\s tou= patro\s au)tou= le/gOn *Ta/rsei, pa/ter.
Tb(BA):11:11 kai epelabeto tu patros autu kai prosepasen tEn CHolEn epi tus ofTalmus tu patros autu legOn Tarsei, pater.
Tb(BA):11:11 C VBI_AMI3S RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_APM N2_APM RA_GSM N3_GSM RD_GSM V1_PAPNSM V2_PAD2S N3_VSM
Tb(BA):11:11 and also, even, namely to take hold of the father he/she/it/same and also, even, namely to ??? the gall upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the eye the father he/she/it/same to say/tell heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) father
Tb(BA):11:11 and he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed the (acc) gall (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) eyes (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! father (voc)
Tb(BA):11:11 Tb(BA)_11:11_1 Tb(BA)_11:11_2 Tb(BA)_11:11_3 Tb(BA)_11:11_4 Tb(BA)_11:11_5 Tb(BA)_11:11_6 Tb(BA)_11:11_7 Tb(BA)_11:11_8 Tb(BA)_11:11_9 Tb(BA)_11:11_10 Tb(BA)_11:11_11 Tb(BA)_11:11_12 Tb(BA)_11:11_13 Tb(BA)_11:11_14 Tb(BA)_11:11_15 Tb(BA)_11:11_16 Tb(BA)_11:11_17 Tb(BA)_11:11_18
Tb(BA):11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:12 ὡς δὲ συνεδήχθησαν, διέτριψε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐλεπίσθη ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα.
Tb(BA):11:12 And when his eyes began to smart, he rubbed them; (Tobit 11:12 Brenton)
Tb(BA):11:12 Potem zerwał obiema rękami bielmo z kątów jego oczu. (Tb 11:12 BT_4)
Tb(BA):11:12 ὡς δὲ συνεδήχθησαν, διέτριψε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐλεπίσθη ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα.
Tb(BA):11:12 ὡς δέ   δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Tb(BA):11:12 Jak/jak zaś By pozostawać Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:12 O(s de\ sunedE/CHTEsan, die/triPSe tou\s o)fTalmou\s au)tou=, kai\ e)lepi/sTE a)po\ tO=n kanTO=n tO=n o)fTalmO=n au)tou= ta\ leukO/mata.
Tb(BA):11:12 hOs de synedECHTEsan, dietriPSe tus ofTalmus autu, kai elepisTE apo tOn kanTOn tOn ofTalmOn autu ta leukOmata.
Tb(BA):11:12 D x VQI_API3P VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSM C VCI_API3S P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_APN N3M_APN
Tb(BA):11:12 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to stay the eye he/she/it/same and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the eye he/she/it/same the ć
Tb(BA):11:12 as/like Yet   he/she/it-STAY-ed the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) and   away from (+gen) the (gen)   the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen) the (nom|acc)  
Tb(BA):11:12 Tb(BA)_11:12_1 Tb(BA)_11:12_2 Tb(BA)_11:12_3 Tb(BA)_11:12_4 Tb(BA)_11:12_5 Tb(BA)_11:12_6 Tb(BA)_11:12_7 Tb(BA)_11:12_8 Tb(BA)_11:12_9 Tb(BA)_11:12_10 Tb(BA)_11:12_11 Tb(BA)_11:12_12 Tb(BA)_11:12_13 Tb(BA)_11:12_14 Tb(BA)_11:12_15 Tb(BA)_11:12_16 Tb(BA)_11:12_17
Tb(BA):11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:13 καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν
Tb(BA):11:13 And the whiteness pilled away from the corners of his eyes: and when he saw his son, he fell upon his neck. (Tobit 11:13 Brenton)
Tb(BA):11:13 A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, zaczął płakać i zawołał: «Ujrzałem cię, dziecko, światło oczu moich». (Tb 11:13 BT_4)
Tb(BA):11:13 καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν
Tb(BA):11:13 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Tb(BA):11:13 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn On/ona/to/to samo By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Tb(BA):11:13 kai\ i)dO\n to\n ui(o\n au)tou= e)pe/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon au)tou= kai\ e)/klausen kai\ ei)=pen
Tb(BA):11:13 kai idOn ton hyion autu epepesen epi ton traCHElon autu kai eklausen kai eipen
Tb(BA):11:13 C VB_AAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S C VBI_AAI3S
Tb(BA):11:13 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son he/she/it/same to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to weep and also, even, namely to say/tell
Tb(BA):11:13 and upon SEE-ing (nom) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-WEEP-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed
Tb(BA):11:13 Tb(BA)_11:13_1 Tb(BA)_11:13_2 Tb(BA)_11:13_3 Tb(BA)_11:13_4 Tb(BA)_11:13_5 Tb(BA)_11:13_6 Tb(BA)_11:13_7 Tb(BA)_11:13_8 Tb(BA)_11:13_9 Tb(BA)_11:13_10 Tb(BA)_11:13_11 Tb(BA)_11:13_12 Tb(BA)_11:13_13 Tb(BA)_11:13_14
Tb(BA):11:13 x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:14 Εὐλογητὸς εἶ, ὁ θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι· ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με, ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου.
Tb(BA):11:14 And he wept, and said, Blessed art thou, O God, and blessed is thy name for ever; and blessed are all thine holy angels: (Tobit 11:14 Brenton)
Tb(BA):11:14 I rzekł: «Niech będzie błogosławiony Bóg! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego! Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne z nami wielkie imię Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki! Ponieważ doświadczył mnie, a oto teraz widzę Tobiasza, syna mego». (Tb 11:14 BT_4)
Tb(BA):11:14 Εὐλογητὸς εἶ, θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι· ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με, ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου.
Tb(BA):11:14 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ὅτι μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(BA):11:14 Błogosławiony By iść; by być Bóg  I też, nawet, mianowicie Błogosławiony Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ponieważ/tamto By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By widzieć Syn Ja
Tb(BA):11:14 *eu)logEto\s ei)=, o( Teo/s, kai\ eu)logEto\n to\ o)/noma/ sou ei)s tou\s ai)O=nas, kai\ eu)logEme/noi pa/ntes oi( a(/gioi/ sou a)/ggeloi· o(/ti e)masti/gOsas kai\ E)le/Esa/s me, i)dou\ ble/pO *tObian to\n ui(o/n mou.
Tb(BA):11:14 eulogEtos ei, ho Teos, kai eulogEton to onoma su eis tus aiOnas, kai eulogEmenoi pantes hoi hagioi su angeloi· hoti emastigOsas kai EleEsas me, idu blepO tObian ton hyion mu.
Tb(BA):11:14 A1_NSM V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM C A1_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_APM N3W_APM C VM_XMPNPM A3_NPM RA_NPM A1A_NPM RP_GS N2_NPM C VAI_AAI2S C VAI_AAI2S RP_AS VB_AMD2S V1_PAI1S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS
Tb(BA):11:14 blessed to go; to be the god [see theology] and also, even, namely blessed the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to bless every all, each, every, the whole of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) because/that to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste and also, even, namely to show mercy I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to see ć the son I
Tb(BA):11:14 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) and blessed ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc) and having-been-BLESS-ed (nom|voc) all (nom|voc) the (nom) holy ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) messengers/angels (nom|voc) because/that you(sg)-CASTIGATE-ed and you(sg)-SHOW-ed-MERCY me (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-SEE-ing, I-should-be-SEE-ing   the (acc) son (acc) me (gen)
Tb(BA):11:14 Tb(BA)_11:14_1 Tb(BA)_11:14_2 Tb(BA)_11:14_3 Tb(BA)_11:14_4 Tb(BA)_11:14_5 Tb(BA)_11:14_6 Tb(BA)_11:14_7 Tb(BA)_11:14_8 Tb(BA)_11:14_9 Tb(BA)_11:14_10 Tb(BA)_11:14_11 Tb(BA)_11:14_12 Tb(BA)_11:14_13 Tb(BA)_11:14_14 Tb(BA)_11:14_15 Tb(BA)_11:14_16 Tb(BA)_11:14_17 Tb(BA)_11:14_18 Tb(BA)_11:14_19 Tb(BA)_11:14_20 Tb(BA)_11:14_21 Tb(BA)_11:14_22 Tb(BA)_11:14_23 Tb(BA)_11:14_24 Tb(BA)_11:14_25 Tb(BA)_11:14_26 Tb(BA)_11:14_27 Tb(BA)_11:14_28 Tb(BA)_11:14_29 Tb(BA)_11:14_30
Tb(BA):11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:15 καὶ εἰσῆλθεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ.
Tb(BA):11:15 For thou hast scourged, and hast taken pity on me: for, behold, I see my son Tobias. And his son went in rejoicing, and told his father the great things that had happened to him in Media. (Tobit 11:15 Brenton)
Tb(BA):11:15 I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem opowiedział Tobiasz ojcu, że podróż swoją odbył szczęśliwie i że przyniósł pieniądze, oraz jak wziął za żonę Sarę, córkę Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy. (Tb 11:15 BT_4)
Tb(BA):11:15 καὶ εἰσῆλθεν υἱὸς αὐτοῦ χαίρων καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ.
Tb(BA):11:15 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μεγαλεῖος -α -ον ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό  
Tb(BA):11:15 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Syn On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ojciec; ojczyzna On/ona/to/to samo magnificant By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(BA):11:15 kai\ ei)sE=lTen o( ui(o\s au)tou= CHai/rOn kai\ a)pE/ggeilen tO=| patri\ au)tou= ta\ megalei=a ta\ geno/mena au)tO=| e)n tE=| *mEdi/a|.
Tb(BA):11:15 kai eisElTen ho hyios autu CHairOn kai apEngeilen tO patri autu ta megaleia ta genomena autO en tE mEdia.
Tb(BA):11:15 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1_PAPNSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3_DSM RD_GSM RA_APN A1A_APN RA_APN VB_AMPAPN RD_DSM P RA_DSF N_DSF
Tb(BA):11:15 and also, even, namely to enter the son he/she/it/same to rejoice salute, salutation and also, even, namely to report – to report or tell. the father; fatherland he/she/it/same the magnificant the to become become, happen he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Tb(BA):11:15 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) son (nom) him/it/same (gen) while REJOICE-ing (nom) and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) magnificant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) upon being-BECOME-ed (nom|acc|voc) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) the (dat)  
Tb(BA):11:15 Tb(BA)_11:15_1 Tb(BA)_11:15_2 Tb(BA)_11:15_3 Tb(BA)_11:15_4 Tb(BA)_11:15_5 Tb(BA)_11:15_6 Tb(BA)_11:15_7 Tb(BA)_11:15_8 Tb(BA)_11:15_9 Tb(BA)_11:15_10 Tb(BA)_11:15_11 Tb(BA)_11:15_12 Tb(BA)_11:15_13 Tb(BA)_11:15_14 Tb(BA)_11:15_15 Tb(BA)_11:15_16 Tb(BA)_11:15_17 Tb(BA)_11:15_18 Tb(BA)_11:15_19
Tb(BA):11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:16 καὶ ἐξῆλθεν Τωβιτ εἰς συνάντησιν τῇ νύμφῃ αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τῇ πύλῃ Νινευη· καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον ὅτι ἔβλεψεν, καὶ Τωβιτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεός.
Tb(BA):11:16 Then Tobit went out to meet his daughter in law at the gate of Nineve, rejoicing and praising God: and they which saw him go marvelled, because he had received his sight. (Tobit 11:16 Brenton)
Tb(BA):11:16 I Tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy. A mieszkańcy Niniwy ożywili się bardzo, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy, ile sił, nie prowadzony za rękę przez nikogo. A Tobiasz rozgłaszał przed nimi, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. (Tb 11:16 BT_4)
Tb(BA):11:16 Καὶ ἐξῆλθεν Τωβιτ εἰς συνάντησιν τῇ νύμφῃ αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τῇ πύλῃ Νινευη· καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον ὅτι ἔβλεψεν, καὶ Τωβιτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν θεός.
Tb(BA):11:16 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) καί   ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Tb(BA):11:16 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brama Naftali I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj On/ona/to/to samo By iść Ponieważ/tamto By widzieć I też, nawet, mianowicie By przyznawać W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie On/ona/to/to samo Bóg 
Tb(BA):11:16 *kai\ e)XE=lTen *tObit ei)s suna/ntEsin tE=| nu/mfE| au)tou= CHai/rOn kai\ eu)logO=n to\n Teo\n pro\s tE=| pu/lE| *nineuE· kai\ e)Tau/maDZon oi( TeOrou=ntes au)to\n poreuo/menon o(/ti e)/blePSen, kai\ *tObit e)XOmologei=to e)nO/pion au)tO=n o(/ti E)le/Esen au)to\n o( Teo/s.
Tb(BA):11:16 kai eXElTen tObit eis synantEsin tE nymfE autu CHairOn kai eulogOn ton Teon pros tE pylE nineuE· kai eTaumaDZon hoi TeOruntes auton poreuomenon hoti eblePSen, kai tObit eXOmologeito enOpion autOn hoti EleEsen auton ho Teos.
Tb(BA):11:16 C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RA_DSF N1_DSF RD_GSM V1_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1_DSF N_DSF C V1I_IAI3P RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASM V1_PMPASM C VAI_AAI3S C N_NSM V2I_IMI3S P RD_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Tb(BA):11:16 and also, even, namely to come out ć into (+acc) meeting the bride/daughter-in-law he/she/it/same to rejoice salute, salutation and also, even, namely to bless the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) the gate Naphtali and also, even, namely to be surprised be marvelled at the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive he/she/it/same to go because/that to see and also, even, namely ć to confess in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same because/that to show mercy he/she/it/same the god [see theology]
Tb(BA):11:16 and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc) meeting (acc) the (dat) bride/daughter-in-law (dat) him/it/same (gen) while REJOICE-ing (nom) and while BLESS-ing (nom) the (acc) god (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (dat) gate (dat) Nineveh (indecl) and I-was-BE SURPRISED-ing, they-were-BE SURPRISED-ing the (nom) while LOOKED AT-ing (nom|voc) him/it/same (acc) while being-GO-ed (acc, nom|acc|voc) because/that he/she/it-SEE-ed and   he/she/it-was-being-CONFESS-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY him/it/same (acc) the (nom) god (nom)
Tb(BA):11:16 Tb(BA)_11:16_1 Tb(BA)_11:16_2 Tb(BA)_11:16_3 Tb(BA)_11:16_4 Tb(BA)_11:16_5 Tb(BA)_11:16_6 Tb(BA)_11:16_7 Tb(BA)_11:16_8 Tb(BA)_11:16_9 Tb(BA)_11:16_10 Tb(BA)_11:16_11 Tb(BA)_11:16_12 Tb(BA)_11:16_13 Tb(BA)_11:16_14 Tb(BA)_11:16_15 Tb(BA)_11:16_16 Tb(BA)_11:16_17 Tb(BA)_11:16_18 Tb(BA)_11:16_19 Tb(BA)_11:16_20 Tb(BA)_11:16_21 Tb(BA)_11:16_22 Tb(BA)_11:16_23 Tb(BA)_11:16_24 Tb(BA)_11:16_25 Tb(BA)_11:16_26 Tb(BA)_11:16_27 Tb(BA)_11:16_28 Tb(BA)_11:16_29 Tb(BA)_11:16_30 Tb(BA)_11:16_31 Tb(BA)_11:16_32 Tb(BA)_11:16_33 Tb(BA)_11:16_34 Tb(BA)_11:16_35
Tb(BA):11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:17 καὶ ὡς ἤγγισεν Τωβιτ Σαρρα τῇ νύμφῃ αὐτοῦ, κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων Ἔλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ· εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ σου.
Tb(BA):11:17 But Tobias gave thanks before them, because God had mercy on him. And when he came near to Sara his daughter in law, he blessed her, saying, Thou art welcome, daughter: God be blessed, which hath brought thee unto us, and blessed be thy father and thy mother. And there was joy among all his brethren which were at Nineve. (Tobit 11:17 Brenton)
Tb(BA):11:17 Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony syna swego Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił: «Witaj, w zdrowiu przybywająca córko, niech będzie błogosławiony twój Bóg, który przyprowadził cię do nas. Niech będzie błogosławiony twój ojciec i niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn, i ty bądź błogosławiona, córko! Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością! Wejdź, córko!» (Tb 11:17 BT_4)
Tb(BA):11:17 καὶ ὡς ἤγγισεν Τωβιτ Σαρρα τῇ νύμφῃ αὐτοῦ, κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων Ἔλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ· εὐλογητὸς θεός, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς, καὶ πατήρ σου καὶ μήτηρ σου.
Tb(BA):11:17 καί ὡς ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ευ·λογέω (κατ+ευλογ(ε)-, -, κατ+ευλογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ εὐ·λογητός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(BA):11:17 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Sarah Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By przychodzić By być zdrowy Córka Błogosławiony Bóg  Kto/, który/, który By prowadzić Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Matka Ty; twój/twój(sg)
Tb(BA):11:17 kai\ O(s E)/ggisen *tObit *sarra tE=| nu/mfE| au)tou=, kateulo/gEsen au)tE\n le/gOn *)/elTois u(giai/nousa, Tu/gater· eu)logEto\s o( Teo/s, o(\s E)/gage/n se pro\s E(ma=s, kai\ o( patE/r sou kai\ E( mE/tEr sou.
Tb(BA):11:17 kai hOs Engisen tObit sarra tE nymfE autu, kateulogEsen autEn legOn elTois hygiainusa, Tygater· eulogEtos ho Teos, hos Egagen se pros hEmas, kai ho patEr su kai hE mEtEr su.
Tb(BA):11:17 C D VAI_AAI3S N_NSM N_DSF RA_DSF N1_DSF RD_GSM VA_AAI3S RD_ASF V1_PAPNSM VA_AAO2S V1_PAPNSF N3_VSM A1_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VBI_AAI3S RP_AS P RP_AP C RA_NSM N3_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS
Tb(BA):11:17 and also, even, namely as/like to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć Sarah the bride/daughter-in-law he/she/it/same to ??? he/she/it/same to say/tell to come to be healthy daughter blessed the god [see theology] who/whom/which to lead you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely the father you; your/yours(sg) and also, even, namely the mother you; your/yours(sg)
Tb(BA):11:17 and as/like he/she/it-NEAR-ed   Sarah (nom|voc) the (dat) bride/daughter-in-law (dat) him/it/same (gen) he/she/it-???-ed her/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) you(sg)-happen-to-COME (opt) while BE-ing-HEALTHY (nom|voc) daughter (voc) blessed ([Adj] nom) the (nom) god (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-LEAD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) mother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(BA):11:17 Tb(BA)_11:17_1 Tb(BA)_11:17_2 Tb(BA)_11:17_3 Tb(BA)_11:17_4 Tb(BA)_11:17_5 Tb(BA)_11:17_6 Tb(BA)_11:17_7 Tb(BA)_11:17_8 Tb(BA)_11:17_9 Tb(BA)_11:17_10 Tb(BA)_11:17_11 Tb(BA)_11:17_12 Tb(BA)_11:17_13 Tb(BA)_11:17_14 Tb(BA)_11:17_15 Tb(BA)_11:17_16 Tb(BA)_11:17_17 Tb(BA)_11:17_18 Tb(BA)_11:17_19 Tb(BA)_11:17_20 Tb(BA)_11:17_21 Tb(BA)_11:17_22 Tb(BA)_11:17_23 Tb(BA)_11:17_24 Tb(BA)_11:17_25 Tb(BA)_11:17_26 Tb(BA)_11:17_27 Tb(BA)_11:17_28 Tb(BA)_11:17_29 Tb(BA)_11:17_30
Tb(BA):11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(BA):11:18 καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευη ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Tb(BA):11:18 And Achiacharus, and Nasbas his brother's son, came: (Tobit 11:18 Brenton)
Tb(BA):11:18 A tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami, mieszkającymi w Niniwie. (Tb 11:18 BT_4)
Tb(BA):11:18 καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευη ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
Tb(BA):11:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χαρά, -ᾶς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(BA):11:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Radość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naftali Brat On/ona/to/to samo
Tb(BA):11:18 kai\ e)ge/neto CHara\ pa=si toi=s e)n *nineuE a)delfoi=s au)tou=.
Tb(BA):11:18 kai egeneto CHara pasi tois en nineuE adelfois autu.
Tb(BA):11:18 C VBI_AMI3S N1A_NSF A3_DPM RA_DPM P N_DSF N2_DPM RD_GSM
Tb(BA):11:18 and also, even, namely to become become, happen joy every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Naphtali brother he/she/it/same
Tb(BA):11:18 and he/she/it-was-BECOME-ed joy (nom|voc) all (dat) the (dat) in/among/by (+dat) Nineveh (indecl) brothers (dat) him/it/same (gen)
Tb(BA):11:18 Tb(BA)_11:18_1 Tb(BA)_11:18_2 Tb(BA)_11:18_3 Tb(BA)_11:18_4 Tb(BA)_11:18_5 Tb(BA)_11:18_6 Tb(BA)_11:18_7 Tb(BA)_11:18_8 Tb(BA)_11:18_9
Tb(BA):11:18 x x x x x x x x x
Tb(BA):11:19 καὶ παρεγένετο Αχιαχαρος καὶ Νασβας ὁ ἐξάδελφος αὐτοῦ, καὶ ἤχθη ὁ γάμος Τωβια μετ’ εὐφροσύνης ἑπτὰ ἡμέρας.
Tb(BA):11:19 And Tobias' wedding was kept seven days with great joy. (Tobit 11:19 Brenton)
Tb(BA):11:19 I zjawili się jego krewni: Achikar i Nabad, dzieląc radość razem z Tobiaszem. (Tb 11:19 BT_4)
Tb(BA):11:19 καὶ παρεγένετο Αχιαχαρος καὶ Νασβας ἐξάδελφος αὐτοῦ, καὶ ἤχθη γάμος Τωβια μετ’ εὐφροσύνης ἑπτὰ ἡμέρας.
Tb(BA):11:19 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)   καί   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ   μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Tb(BA):11:19 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mieć; by prowadzić Poślubiające celebrowanie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Siedem Dzień
Tb(BA):11:19 kai\ parege/neto *aCHiaCHaros kai\ *nasbas o( e)Xa/delfos au)tou=, kai\ E)/CHTE o( ga/mos *tObia met’ eu)frosu/nEs e(pta\ E(me/ras.
Tb(BA):11:19 kai paregeneto aCHiaCHaros kai nasbas ho eXadelfos autu, kai ECHTE ho gamos tObia met’ eufrosynEs hepta hEmeras.
Tb(BA):11:19 C VBI_AMI3S N2_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM N_GSM P N1_GSF M N1A_APF
Tb(BA):11:19 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ć and also, even, namely ć the ć he/she/it/same and also, even, namely to have; to lead the wedding celebration ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness seven day
Tb(BA):11:19 and he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING   and   the (nom)   him/it/same (gen) and he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed the (nom) wedding celebration (nom)   after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) seven day (gen), days (acc)
Tb(BA):11:19 Tb(BA)_11:19_1 Tb(BA)_11:19_2 Tb(BA)_11:19_3 Tb(BA)_11:19_4 Tb(BA)_11:19_5 Tb(BA)_11:19_6 Tb(BA)_11:19_7 Tb(BA)_11:19_8 Tb(BA)_11:19_9 Tb(BA)_11:19_10 Tb(BA)_11:19_11 Tb(BA)_11:19_12 Tb(BA)_11:19_13 Tb(BA)_11:19_14 Tb(BA)_11:19_15 Tb(BA)_11:19_16 Tb(BA)_11:19_17
Tb(BA):11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x