Tb(S):4:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβιθ τοῦ ἀργυρίου, ὃ παρέθετο Γαβαήλῳ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας,
Tb(S):4:1 In that day Tobit remembered the money which he had committed to Gabael in Rages of Media, (Tobit 4:1 Brenton)
Tb(S):4:1 Tego dnia Tobiasz przypomniał sobie o pieniądzach, które złożył u Gabaela w Raga w Medii. (Tb 4:1 BT_4)
Tb(S):4:1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβιθ τοῦ ἀργυρίου, παρέθετο Γαβαήλῳ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας,
Tb(S):4:1 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὅς ἥ ὅ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   ἐν   ὁ ἡ τό  
Tb(S):4:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By pamiętać/stawaj się uważającym z Kawałek srebra Kto/, który/, który By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(S):4:1 *)en tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)mnE/sTE *tObiT tou= a)rguri/ou, o(\ pare/Teto *gabaE/lO| e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as,
Tb(S):4:1 en tE hEmera ekeinE emnEsTE tObiT tu argyriu, ho pareTeto gabaElO en ragois tEs mEdias,
Tb(S):4:1 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VSI_API3S N_NSM RA_GSN N2N_GSN RR_ASN VEI_AMI3S N2_DSM P N2_DPM RA_GSF N1A_GSF
Tb(S):4:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to remember/become mindful of ć the piece of silver who/whom/which to submit for-consideration ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć
Tb(S):4:1 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF   the (gen) piece of silver (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   in/among/by (+dat)   the (gen)  
Tb(S):4:1 Tb(S)_4:1_1 Tb(S)_4:1_2 Tb(S)_4:1_3 Tb(S)_4:1_4 Tb(S)_4:1_5 Tb(S)_4:1_6 Tb(S)_4:1_7 Tb(S)_4:1_8 Tb(S)_4:1_9 Tb(S)_4:1_10 Tb(S)_4:1_11 Tb(S)_4:1_12 Tb(S)_4:1_13 Tb(S)_4:1_14 Tb(S)_4:1_15
Tb(S):4:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:2 καὶ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Ἰδοὺ ἐγὼ ᾐτησάμην θάνατον· τί οὐχὶ καλῶ Τωβιαν τὸν υἱόν μου καὶ ὑποδείξω αὐτῷ περὶ τοῦ ἀργυρίου τούτου πρὶν ἀποθανεῖν με;
Tb(S):4:2 And said with himself, I have wished for death; wherefore do I not call for my son Tobias that I may signify to him of the money before I die? (Tobit 4:2 Brenton)
Tb(S):4:2 I mówił do siebie: «Przecież ja prosiłem o śmierć. Dlaczego nie mam zawołać mego syna i nie powiedzieć mu o tych pieniądzach, zanim umrę?» (Tb 4:2 BT_4)
Tb(S):4:2 καὶ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Ἰδοὺ ἐγὼ ᾐτησάμην θάνατον· τί οὐχὶ καλῶ Τωβιαν τὸν υἱόν μου καὶ ὑποδείξω αὐτῷ περὶ τοῦ ἀργυρίου τούτου πρὶν ἀποθανεῖν με;
Tb(S):4:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) θάνατος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐχί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὗτος αὕτη τοῦτο πρίν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Tb(S):4:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By prosić {By pytać} Śmierć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By nazywać rozmowę Syn Ja I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Kawałek srebra To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wcześniejszy By umierać Ja
Tb(S):4:2 kai\ ei)=pen e)n tE=| kardi/a| au)tou= *)idou\ e)gO\ E)|tEsa/mEn Ta/naton· ti/ ou)CHi\ kalO= *tObian to\n ui(o/n mou kai\ u(podei/XO au)tO=| peri\ tou= a)rguri/ou tou/tou pri\n a)poTanei=n me;
Tb(S):4:2 kai eipen en tE kardia autu idu egO EtEsamEn Tanaton· ti uCHi kalO tObian ton hyion mu kai hypodeiXO autO peri tu argyriu tutu prin apoTanein me;
Tb(S):4:2 C VBI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM I RP_NS VAI_AMI1S N2_ASM RI_ASN D V2_PAI1S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C VF_FAI1S RD_DSM P RA_GSN N2N_GSN RD_GSN D VB_AAN RP_AS
Tb(S):4:2 and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ask death who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to call call ć the son I and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same about (+acc,+gen) the piece of silver this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] prior to die I
Tb(S):4:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-was-ASK-ed death (acc) who/what/why (nom|acc) not I-am-CALL-ing, I-should-be-CALL-ing   the (acc) son (acc) me (gen) and I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN him/it/same (dat) about (+acc,+gen) the (gen) piece of silver (gen) this (gen) prior to-will-DIE, to-DIE me (acc)
Tb(S):4:2 Tb(S)_4:2_1 Tb(S)_4:2_2 Tb(S)_4:2_3 Tb(S)_4:2_4 Tb(S)_4:2_5 Tb(S)_4:2_6 Tb(S)_4:2_7 Tb(S)_4:2_8 Tb(S)_4:2_9 Tb(S)_4:2_10 Tb(S)_4:2_11 Tb(S)_4:2_12 Tb(S)_4:2_13 Tb(S)_4:2_14 Tb(S)_4:2_15 Tb(S)_4:2_16 Tb(S)_4:2_17 Tb(S)_4:2_18 Tb(S)_4:2_19 Tb(S)_4:2_20 Tb(S)_4:2_21 Tb(S)_4:2_22 Tb(S)_4:2_23 Tb(S)_4:2_24 Tb(S)_4:2_25 Tb(S)_4:2_26 Tb(S)_4:2_27
Tb(S):4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:3 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν· καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάψον με καλῶς· καὶ τίμα τὴν μητέρα σου καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῆς καὶ μὴ λυπήσῃς τὸ πνεῦμα αὐτῆς ἐν παντὶ πράγματι.
Tb(S):4:3 And when he had called him, he said, My son, when I am dead, bury me; and despise not thy mother, but honour her all the days of thy life, and do that which shall please her, and grieve her not. (Tobit 4:3 Brenton)
Tb(S):4:3 I zawołał swego syna Tobiasza, który przyszedł do niego. I rzekł mu: «Spraw mi piękny pogrzeb! Szanuj swoją matkę i nie zapomnij o niej przez wszystkie dni jej życia! Czyń to, co jej się będzie podobać, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem! (Tb 4:3 BT_4)
Tb(S):4:3 καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν· καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάψον με καλῶς· καὶ τίμα τὴν μητέρα σου καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῆς καὶ μὴ λυπήσῃς τὸ πνεῦμα αὐτῆς ἐν παντὶ πράγματι.
Tb(S):4:3 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλῶς καί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί μή λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
Tb(S):4:3 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By grzebać Ja Dobrze/słusznie I też, nawet, mianowicie By zaszczycać Matka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Podobanie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By smucić się Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny]
Tb(S):4:3 kai\ e)ka/lesen *tObian to\n ui(o\n au)tou=, kai\ E)=lTen pro\s au)to/n· kai\ ei)=pen au)tO=| *Ta/PSon me kalO=s· kai\ ti/ma tE\n mEte/ra sou kai\ mE\ e)gkatali/pE|s au)tE\n pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tE=s kai\ poi/ei to\ a)resto\n e)nO/pion au)tE=s kai\ mE\ lupE/sE|s to\ pneu=ma au)tE=s e)n panti\ pra/gmati.
Tb(S):4:3 kai ekalesen tObian ton hyion autu, kai ElTen pros auton· kai eipen autO TaPSon me kalOs· kai tima tEn mEtera su kai mE enkatalipEs autEn pasas tas hEmeras tEs DZOEs autEs kai poiei to areston enOpion autEs kai mE lypEsEs to pneuma autEs en panti pragmati.
Tb(S):4:3 C VAI_AAI3S N1T_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AAD2S RP_AS D C V3_PAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS C D VB_AAS2S RD_ASF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RD_GSF C V2_PAD2S RA_ASN A1_ASN P RD_GSF C D VA_AAS2S RA_ASN N3M_ASN RD_GSF P A3_DSN N3M_DSN
Tb(S):4:3 and also, even, namely to call call ć the son he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to bury I well/rightly and also, even, namely to honor the mother you; your/yours(sg) and also, even, namely not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same and also, even, namely to do/make the pleasing in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely not to sorrow the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic]
Tb(S):4:3 and he/she/it-CALL-ed   the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) well/rightly and be-you(sg)-HONOR-ing! the (acc) mother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-GIVE UP her/it/same (acc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) her/it/same (gen) and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) her/it/same (gen) and not you(sg)-should-SORROW the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat) matter (dat)
Tb(S):4:3 Tb(S)_4:3_1 Tb(S)_4:3_2 Tb(S)_4:3_3 Tb(S)_4:3_4 Tb(S)_4:3_5 Tb(S)_4:3_6 Tb(S)_4:3_7 Tb(S)_4:3_8 Tb(S)_4:3_9 Tb(S)_4:3_10 Tb(S)_4:3_11 Tb(S)_4:3_12 Tb(S)_4:3_13 Tb(S)_4:3_14 Tb(S)_4:3_15 Tb(S)_4:3_16 Tb(S)_4:3_17 Tb(S)_4:3_18 Tb(S)_4:3_19 Tb(S)_4:3_20 Tb(S)_4:3_21 Tb(S)_4:3_22 Tb(S)_4:3_23 Tb(S)_4:3_24 Tb(S)_4:3_25 Tb(S)_4:3_26 Tb(S)_4:3_27 Tb(S)_4:3_28 Tb(S)_4:3_29 Tb(S)_4:3_30 Tb(S)_4:3_31 Tb(S)_4:3_32 Tb(S)_4:3_33 Tb(S)_4:3_34 Tb(S)_4:3_35 Tb(S)_4:3_36 Tb(S)_4:3_37 Tb(S)_4:3_38 Tb(S)_4:3_39 Tb(S)_4:3_40 Tb(S)_4:3_41 Tb(S)_4:3_42 Tb(S)_4:3_43 Tb(S)_4:3_44 Tb(S)_4:3_45 Tb(S)_4:3_46
Tb(S):4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:4 μνήσθητι αὐτῆς, παιδίον, ὅτι κινδύνους πολλοὺς ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ’ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ.
Tb(S):4:4 Remember, my son, that she saw many dangers for thee, when thou wast in her womb: and when she is dead, bury her by me in one grave. (Tobit 4:4 Brenton)
Tb(S):4:4 Przypomnij sobie, dziecko, na jakie liczne niebezpieczeństwa była ona narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie swoim nosiła. A kiedy umrze, pogrzeb ją obok mnie w jednym grobie! (Tb 4:4 BT_4)
Tb(S):4:4 μνήσθητι αὐτῆς, παιδίον, ὅτι κινδύνους πολλοὺς ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ’ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ.
Tb(S):4:4 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅτι κίνδυνος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τάφος, -ου, ὁ
Tb(S):4:4 By pamiętać/stawaj się uważającym z On/ona/to/to samo Dziecko Ponieważ/tamto Niebezpieczeństwo Dużo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ilekroć By umierać By grzebać On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Poważny
Tb(S):4:4 mnE/sTEti au)tE=s, paidi/on, o(/ti kindu/nous pollou\s e(O/raken e)pi\ soi\ e)n tE=| koili/a| au)tE=s· kai\ o(/tan a)poTa/nE|, Ta/PSon au)tE\n par’ e)moi\ e)n e(ni\ ta/fO|.
Tb(S):4:4 mnEsTEti autEs, paidion, hoti kindynus pollus heOraken epi soi en tE koilia autEs· kai hotan apoTanE, TaPSon autEn par’ emoi en heni tafO.
Tb(S):4:4 VS_APD2S RD_GSF N2N_VSN C N2_APM A1_APM VX_XAI3S P RP_DS P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF C D VB_AAS3S VA_AAD2S RD_ASF P RP_DS P A3_DSM N2_DSM
Tb(S):4:4 to remember/become mindful of he/she/it/same child because/that danger much to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the belly he/she/it/same and also, even, namely whenever to die to bury he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one grave
Tb(S):4:4 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! her/it/same (gen) child (nom|acc|voc) because/that dangers (acc) many (acc) he/she/it-has-SEE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat) belly (dat) her/it/same (gen) and whenever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) in/among/by (+dat) one (dat) grave (dat)
Tb(S):4:4 Tb(S)_4:4_1 Tb(S)_4:4_2 Tb(S)_4:4_3 Tb(S)_4:4_4 Tb(S)_4:4_5 Tb(S)_4:4_6 Tb(S)_4:4_7 Tb(S)_4:4_8 Tb(S)_4:4_9 Tb(S)_4:4_10 Tb(S)_4:4_11 Tb(S)_4:4_12 Tb(S)_4:4_13 Tb(S)_4:4_14 Tb(S)_4:4_15 Tb(S)_4:4_16 Tb(S)_4:4_17 Tb(S)_4:4_18 Tb(S)_4:4_19 Tb(S)_4:4_20 Tb(S)_4:4_21 Tb(S)_4:4_22 Tb(S)_4:4_23
Tb(S):4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:5 καὶ πάσας τὰς ἡμέρας σου, παιδίον, τοῦ κυρίου μνημόνευε καὶ μὴ θελήσῃς ἁμαρτεῖν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· δικαιοσύνας ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας·
Tb(S):4:5 My son, be mindful of the Lord our God all thy days, and let not thy will be set to sin, or to transgress his commandments: do uprightly all thy life long, and follow not the ways of unrighteousness. (Tobit 4:5 Brenton)
Tb(S):4:5 Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie popełniaj dobrowolnie grzechu i nie przestępuj nigdy Jego przykazań! Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości, (Tb 4:5 BT_4)
Tb(S):4:5 καὶ πάσας τὰς ἡμέρας σου, παιδίον, τοῦ κυρίου μνημόνευε καὶ μὴ θελήσῃς ἁμαρτεῖν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· δικαιοσύνας ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας·
Tb(S):4:5 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) καί μή θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ
Tb(S):4:5 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ty; twój/twój(sg) Dziecko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać I też, nawet, mianowicie Nie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By iść Drogi {Sposobu}/droga Zły uczynki
Tb(S):4:5 kai\ pa/sas ta\s E(me/ras sou, paidi/on, tou= kuri/ou mnEmo/neue kai\ mE\ TelE/sE|s a(martei=n kai\ parabE=nai ta\s e)ntola\s au)tou=· dikaiosu/nas poi/ei pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou kai\ mE\ poreuTE=|s tai=s o(doi=s tE=s a)diki/as·
Tb(S):4:5 kai pasas tas hEmeras su, paidion, tu kyriu mnEmoneue kai mE TelEsEs hamartein kai parabEnai tas entolas autu· dikaiosynas poiei pasas tas hEmeras tEs DZOEs su kai mE poreuTEs tais hodois tEs adikias·
Tb(S):4:5 C A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS N2N_VSN RA_GSM N2_GSM V1_PAD2S C D VA_AAS2S VB_AAN C VZ_AAN RA_APF N1_APF RD_GSM N1_APF V2_PAD2S A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS C D VC_APS2S RA_DPF N2_DPF RA_GSF N1A_GSF
Tb(S):4:5 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day you; your/yours(sg) child the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember and also, even, namely not to want want, wish, desire to sin and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely not to go the way/road the wrongdoing
Tb(S):4:5 and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) child (nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) be-you(sg)-REMEMBER-ing! and not you(sg)-should-WANT to-SIN and to-TRANSGRESS the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) righteousnesss (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-be-GO-ed the (dat) ways/roads (dat) the (gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Tb(S):4:5 Tb(S)_4:5_1 Tb(S)_4:5_2 Tb(S)_4:5_3 Tb(S)_4:5_4 Tb(S)_4:5_5 Tb(S)_4:5_6 Tb(S)_4:5_7 Tb(S)_4:5_8 Tb(S)_4:5_9 Tb(S)_4:5_10 Tb(S)_4:5_11 Tb(S)_4:5_12 Tb(S)_4:5_13 Tb(S)_4:5_14 Tb(S)_4:5_15 Tb(S)_4:5_16 Tb(S)_4:5_17 Tb(S)_4:5_18 Tb(S)_4:5_19 Tb(S)_4:5_20 Tb(S)_4:5_21 Tb(S)_4:5_22 Tb(S)_4:5_23 Tb(S)_4:5_24 Tb(S)_4:5_25 Tb(S)_4:5_26 Tb(S)_4:5_27 Tb(S)_4:5_28 Tb(S)_4:5_29 Tb(S)_4:5_30 Tb(S)_4:5_31 Tb(S)_4:5_32 Tb(S)_4:5_33
Tb(S):4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:6 διότι οἱ ποιοῦντες ἀλήθειαν εὐοδωθήσονται ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν.
Tb(S):4:6 For if thou deal truly, thy doings shall prosperously succeed to thee, and to all them that live justly. (Tobit 4:6 Brenton)
Tb(S):4:6 ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia we wszystkich swych czynach. (Tb 4:6 BT_4)
Tb(S):4:6 διότι οἱ ποιοῦντες ἀλήθειαν εὐοδωθήσονται ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν.
Tb(S):4:6 δι·ότι ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Tb(S):4:6 Z powodu tego: Tamto By czynić/rób PRAWDA By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca On/ona/to/to samo
Tb(S):4:6 dio/ti oi( poiou=ntes a)lE/Teian eu)odOTE/sontai e)n toi=s e)/rgois au)tO=n.
Tb(S):4:6 dioti hoi poiuntes alETeian euodOTEsontai en tois ergois autOn.
Tb(S):4:6 C RA_NPM V2_PAPNPM N1A_ASF VC_FPI3P P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
Tb(S):4:6 because of this: that the to do/make truth to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work he/she/it/same
Tb(S):4:6 because of this: that the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) truth (acc) they-will-be-PROSPER-ed in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) them/same (gen)
Tb(S):4:6 Tb(S)_4:6_1 Tb(S)_4:6_2 Tb(S)_4:6_3 Tb(S)_4:6_4 Tb(S)_4:6_5 Tb(S)_4:6_6 Tb(S)_4:6_7 Tb(S)_4:6_8 Tb(S)_4:6_9
Tb(S):4:6 x x x x x x x x x
Tb(S):4:7 καὶ πᾶσιν τοῖς ποιοῦσιν δικαιοσύνην
Tb(S):4:7 Give alms of thy substance; and when thou givest alms, let not thine eye be envious, neither turn thy face from any poor, and the face of God shall not be turned away from thee. (Tobit 4:7 Brenton)
Tb(S):4:7 A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. (Tb 4:7 BT_4)
Tb(S):4:7 καὶ πᾶσιν τοῖς ποιοῦσιν δικαιοσύνην
Tb(S):4:7 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Tb(S):4:7 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Tb(S):4:7 kai\ pa=sin toi=s poiou=sin dikaiosu/nEn
Tb(S):4:7 kai pasin tois poiusin dikaiosynEn
Tb(S):4:7 C A3_DPM RA_DPM V2_PAI3P N1_ASF
Tb(S):4:7 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Tb(S):4:7 and all (dat) the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) righteousness (acc)
Tb(S):4:7 Tb(S)_4:7_1 Tb(S)_4:7_2 Tb(S)_4:7_3 Tb(S)_4:7_4 Tb(S)_4:7_5
Tb(S):4:7 x x x x x
Tb(S):4:19 δώσει κύριος αὐτοῖς βουλὴν ἀγαθήν· καὶ ὃν ἂν θέλῃ κύριος, ταπεινοῖ ἕως ᾅδου κατωτάτω. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τὰς ἐντολὰς ταύτας, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου.
Tb(S):4:19 Bless the Lord thy God alway, and desire of him that thy ways may be directed, and that all thy paths and counsels may prosper: for every nation hath not counsel; but the Lord himself giveth all good things, and he humbleth whom he will, as he will; now therefore, my son, remember my commandments, neither let them be put out of thy mind. (Tobit 4:19 Brenton)
Tb(S):4:19 W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia, ponieważ żaden naród nie posiada mądrości, lecz wszystko, co dobre, daje sam Pan i kogo Pan chce, tego upokarza, jak chce. A teraz, dziecko, pamiętaj na moje zalecenia i nie wymazuj ich z serca! (Tb 4:19 BT_4)
Tb(S):4:19 δώσει κύριος αὐτοῖς βουλὴν ἀγαθήν· καὶ ὃν ἂν θέλῃ κύριος, ταπεινοῖ ἕως ᾅδου κατωτάτω. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τὰς ἐντολὰς ταύτας, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου.
Tb(S):4:19 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό βουλή, -ῆς, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)   καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):4:19 By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Planu/zamiar Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Aż; świtaj Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko By pamiętać Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):4:19 dO/sei ku/rios au)toi=s boulE\n a)gaTE/n· kai\ o(\n a)/n Te/lE| ku/rios, tapeinoi= e(/Os a(/|dou katOta/tO. kai\ nu=n, paidi/on, mnEmo/neue ta\s e)ntola\s tau/tas, kai\ mE\ e)XaleifTE/tOsan e)k tE=s kardi/as sou.
Tb(S):4:19 dOsei kyrios autois bulEn agaTEn· kai hon an TelE kyrios, tapeinoi heOs hadu katOtatO. kai nyn, paidion, mnEmoneue tas entolas tautas, kai mE eXaleifTEtOsan ek tEs kardias su.
Tb(S):4:19 VF_FAI3S N2_NSM RD_DPM N1_ASF A1_ASF C RR_ASM x V1_PAS3S N2_NSM V4_PAI3S P N1M_GSM D C D N2N_VSN V1_PAD2S RA_APF N1_APF RD_APF C D VV_APD3P P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Tb(S):4:19 to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same plan/intention good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely who/whom/which; to be ever (if ever) to want want, wish, desire lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower until; dawn Hades; to sing ć and also, even, namely now child to remember the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, out of (+gen) ἐξ before vowels the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Tb(S):4:19 he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) them/same (dat) plan/intention (acc) good ([Adj] acc) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever you(sg)-are-being-WANT-ed, he/she/it-should-be-WANT-ing, you(sg)-should-be-being-WANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!   and now child (nom|acc|voc) be-you(sg)-REMEMBER-ing! the (acc) precepts (acc) these (acc) and not let-them-be-OBLITERATION-ed! out of (+gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):4:19 Tb(S)_4:19_1 Tb(S)_4:19_2 Tb(S)_4:19_3 Tb(S)_4:19_4 Tb(S)_4:19_5 Tb(S)_4:19_6 Tb(S)_4:19_7 Tb(S)_4:19_8 Tb(S)_4:19_9 Tb(S)_4:19_10 Tb(S)_4:19_11 Tb(S)_4:19_12 Tb(S)_4:19_13 Tb(S)_4:19_14 Tb(S)_4:19_15 Tb(S)_4:19_16 Tb(S)_4:19_17 Tb(S)_4:19_18 Tb(S)_4:19_19 Tb(S)_4:19_20 Tb(S)_4:19_21 Tb(S)_4:19_22 Tb(S)_4:19_23 Tb(S)_4:19_24 Tb(S)_4:19_25 Tb(S)_4:19_26 Tb(S)_4:19_27 Tb(S)_4:19_28
Tb(S):4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:20 καὶ νῦν, παιδίον, ὑποδεικνύω σοι ὅτι δέκα τάλαντα ἀργυρίου παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ τοῦ Γαβρι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας.
Tb(S):4:20 And now I signify this to they that I committed ten talents to Gabael the son of Gabrias at Rages in Media. (Tobit 4:20 Brenton)
Tb(S):4:20 Teraz powiadamiam cię, dziecko, że złożyłem dziesięć talentów srebra u Gabaela, syna Gabriego, w Raga w Medii. (Tb 4:20 BT_4)
Tb(S):4:20 καὶ νῦν, παιδίον, ὑποδεικνύω σοι ὅτι δέκα τάλαντα ἀργυρίου παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ τοῦ Γαβρι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας.
Tb(S):4:20 καί νῦν παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι δέκα τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἐν   ὁ ἡ τό  
Tb(S):4:20 I też, nawet, mianowicie Teraz Dziecko Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Dziesięć Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Tb(S):4:20 kai\ nu=n, paidi/on, u(podeiknu/O soi o(/ti de/ka ta/lanta a)rguri/ou pareTe/mEn *gabaE/lO| tO=| tou= *gabri e)n *(ra/gois tE=s *mEdi/as.
Tb(S):4:20 kai nyn, paidion, hypodeiknyO soi hoti deka talanta argyriu pareTemEn gabaElO tO tu gabri en ragois tEs mEdias.
Tb(S):4:20 C D N2N_VSN V1_PAS1S RP_DS C M N2N_APN N2N_GSN VEI_API1S N2_DSM RA_DSM RA_GSM N_GSM P N2_DPM RA_GSF N1A_GSF
Tb(S):4:20 and also, even, namely now child ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that ten talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver to submit for-consideration ć the the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć
Tb(S):4:20 and now child (nom|acc|voc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that ten talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) I-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION   the (dat) the (gen)   in/among/by (+dat)   the (gen)  
Tb(S):4:20 Tb(S)_4:20_1 Tb(S)_4:20_2 Tb(S)_4:20_3 Tb(S)_4:20_4 Tb(S)_4:20_5 Tb(S)_4:20_6 Tb(S)_4:20_7 Tb(S)_4:20_8 Tb(S)_4:20_9 Tb(S)_4:20_10 Tb(S)_4:20_11 Tb(S)_4:20_12 Tb(S)_4:20_13 Tb(S)_4:20_14 Tb(S)_4:20_15 Tb(S)_4:20_16 Tb(S)_4:20_17 Tb(S)_4:20_18
Tb(S):4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Tb(S):4:21 καὶ μὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν· ὑπάρχει σοι πολλὰ ἀγαθά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ φύγῃς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὰ ἀγαθὰ ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Tb(S):4:21 And fear not, my son, that we are made poor: for thou hast much wealth, if thou fear God, and depart from all sin, and do that which is pleasing in his sight. (Tobit 4:21 Brenton)
Tb(S):4:21 Nie bój się, dziecko, żeśmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeśli ty Boga się będziesz bał i będziesz unikał każdego grzechu, i czynił, co dobre jest przed Panem, Bogiem twoim». (Tb 4:21 BT_4)
Tb(S):4:21 καὶ μὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν· ὑπάρχει σοι πολλὰ ἀγαθά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ φύγῃς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὰ ἀγαθὰ ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Tb(S):4:21 καί μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅτι πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐάν (εἰ ἄν) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Tb(S):4:21 I też, nawet, mianowicie Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Dziecko Ponieważ/tamto By być biedny By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dużo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By bać się Bóg  I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Tb(S):4:21 kai\ mE\ fobou=, paidi/on, o(/ti e)ptOCHeu/samen· u(pa/rCHei soi polla\ a)gaTa/, e)a\n fobETE=|s to\n Teo\n kai\ fu/gE|s a)po\ pa/sEs a(marti/as kai\ poiE/sE|s ta\ a)gaTa\ e)nO/pion kuri/ou tou= Teou= sou.
Tb(S):4:21 kai mE fobu, paidion, hoti eptOCHeusamen· hyparCHei soi polla agaTa, ean fobETEs ton Teon kai fygEs apo pasEs hamartias kai poiEsEs ta agaTa enOpion kyriu tu Teu su.
Tb(S):4:21 C D V2_PMD2S N2N_VSN C VAI_AAI1P V1_PAI3S RP_DS A1_APN A1_APN C VC_APS2S RA_ASM N2_ASM C VB_AAS2S P A1S_GSF N1A_GSF C VA_AAS2S RA_APN A1_APN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Tb(S):4:21 and also, even, namely not fear [see phobia]; to fear child because/that to be poor to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control you; your/yours(sg); to rub worn, rub much good inherently good, i.e. God-wrought. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fear the god [see theology] and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to do/make the good inherently good, i.e. God-wrought. in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Tb(S):4:21 and not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! child (nom|acc|voc) because/that we-BE-ed-POOR he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) many (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) if-ever you(sg)-should-be-FEAR-ed the (acc) god (acc) and you(sg)-should-FLEE away from (+gen) every (gen) sin (gen), sins (acc) and you(sg)-should-DO/MAKE the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Tb(S):4:21 Tb(S)_4:21_1 Tb(S)_4:21_2 Tb(S)_4:21_3 Tb(S)_4:21_4 Tb(S)_4:21_5 Tb(S)_4:21_6 Tb(S)_4:21_7 Tb(S)_4:21_8 Tb(S)_4:21_9 Tb(S)_4:21_10 Tb(S)_4:21_11 Tb(S)_4:21_12 Tb(S)_4:21_13 Tb(S)_4:21_14 Tb(S)_4:21_15 Tb(S)_4:21_16 Tb(S)_4:21_17 Tb(S)_4:21_18 Tb(S)_4:21_19 Tb(S)_4:21_20 Tb(S)_4:21_21 Tb(S)_4:21_22 Tb(S)_4:21_23 Tb(S)_4:21_24 Tb(S)_4:21_25 Tb(S)_4:21_26 Tb(S)_4:21_27 Tb(S)_4:21_28
Tb(S):4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x