Wj:14:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:14:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Exodus 14:1 Brenton)
Wj:14:1 Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: (Wj 14:1 BT_4)
Wj:14:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:14:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:14:1 a także, nawet, a mianowicie mówić panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz powiedzieć / powiedzieć
Wj:14:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Wj:14:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Wj:14:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Wj:14:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Wj:14:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:14:1 Wj_14:1_1 Wj_14:1_2 Wj_14:1_3 Wj_14:1_4 Wj_14:1_5 Wj_14:1_6
Wj:14:1 x x x x x x
Wj:14:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτωσαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἀνὰ μέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς θαλάσσης ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων, ἐνώπιον αὐτῶν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς θαλάσσης.
Wj:14:2 Speak to the children of Israel, and let them turn and encamp before the village, between Magdol and the sea, opposite Beel-sepphon: before them shalt thou encamp by the sea. (Exodus 14:2 Brenton)
Wj:14:2 «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. (Wj 14:2 BT_4)
Wj:14:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτωσαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἀνὰ μέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς θαλάσσης ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων, ἐνώπιον αὐτῶν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς θαλάσσης.
Wj:14:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)   ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ἀνά μέσος -η -ον   καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:14:2 mówić syn Izrael a także, nawet, a mianowicie odwrócić się od - przeciwnie / w obecności (+ gen) rezydencja w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy - a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy morze z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, - w obecności (+ gen); ??? on / ona / on / sama - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem morze
Wj:14:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl, kai\ a)postre/PSantes stratopedeusa/tOsan a)pe/nanti tE=s e)pau/leOs a)na\ me/son *magdO/lou kai\ a)na\ me/son tE=s Tala/ssEs e)X e)nanti/as *beelsepfOn, e)nO/pion au)tO=n stratopedeu/seis e)pi\ tE=s Tala/ssEs.
Wj:14:2 lalEson tois hyiois israEl, kai apostrePSantes stratopedeusatOsan apenanti tEs epauleOs ana meson magdOlu kai ana meson tEs TalassEs eX enantias beelsepfOn, enOpion autOn stratopedeuseis epi tEs TalassEs.
Wj:14:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VA_AAPNPM VA_AAD3P P RA_GSF N3I_GSF P A1_ASN N2_GSM C P A1_ASM RA_GSF N1S_GSF P A1A_GSF N_S P RD_GPM VF_FAI2S P RA_GSF N1S_GSF
Wj:14:2 to speak the son Israel and also, even, namely to turn away from ć opposite/in the presence of (+gen) the residence up/each/by (+acc) middle ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the sea out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, ć in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea
Wj:14:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and upon TURN-ing-AWAY-FROM (nom|voc)   opposite/in the presence of (+gen) the (gen) residence (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen)   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sea (gen)
Wj:14:2 Wj_14:2_1 Wj_14:2_2 Wj_14:2_3 Wj_14:2_4 Wj_14:2_5 Wj_14:2_6 Wj_14:2_7 Wj_14:2_8 Wj_14:2_9 Wj_14:2_10 Wj_14:2_11 Wj_14:2_12 Wj_14:2_13 Wj_14:2_14 Wj_14:2_15 Wj_14:2_16 Wj_14:2_17 Wj_14:2_18 Wj_14:2_19 Wj_14:2_20 Wj_14:2_21 Wj_14:2_22 Wj_14:2_23 Wj_14:2_24 Wj_14:2_25 Wj_14:2_26 Wj_14:2_27
Wj:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:3 καὶ ἐρεῖ Φαραω τῷ λαῷ αὐτοῦ Οἱ υἱοὶ Ισραηλ πλανῶνται οὗτοι ἐν τῇ γῇ· συγκέκλεικεν γὰρ αὐτοὺς ἡ ἔρημος.
Wj:14:3 And Pharao will say to his people, As for these children of Israel, they are wandering in the land, for the wilderness has shut them in. (Exodus 14:3 Brenton)
Wj:14:3 Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. (Wj 14:3 BT_4)
Wj:14:3 καὶ ἐρεῖ Φαραω τῷ λαῷ αὐτοῦ Οἱ υἱοὶ Ισραηλ πλανῶνται οὗτοι ἐν τῇ γῇ· συγκέκλεικεν γὰρ αὐτοὺς ἔρημος.
Wj:14:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Wj:14:3 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Faraon ludzie on / ona / on / sama syn Izrael wędrować / bo z drogi [zobacz planety] Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia do ryczałtu wraz zamknął się wyłączyć, zamknąć, obejmuje ponad na, ponieważ, jak on / ona / on / sama pustynia
Wj:14:3 kai\ e)rei= *faraO tO=| laO=| au)tou= *oi( ui(oi\ *israEl planO=ntai ou(=toi e)n tE=| gE=|· sugke/kleiken ga\r au)tou\s E( e)/rEmos.
Wj:14:3 kai erei faraO tO laO autu hoi hyioi israEl planOntai hutoi en tE gE· synkekleiken gar autus hE erEmos.
Wj:14:3 C VF2_FAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM RA_NPM N2_NPM N_GSM V3_PMI3P RD_NPM P RA_DSF N1_DSF VX_XAI3S x RD_APM RA_NSF N2_NSF
Wj:14:3 and also, even, namely to say/tell Pharaoh the people he/she/it/same the son Israel to wander/cause to stray [see planet] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to lump together shut with, turn off, close down, cover over for since, as he/she/it/same the wilderness
Wj:14:3 and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) Pharaoh (indecl) the (dat) people (dat) him/it/same (gen) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, they-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY these (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) he/she/it-has-CLOSED-ed for them/same (acc) the (nom) wilderness ([Adj] nom)
Wj:14:3 Wj_14:3_1 Wj_14:3_2 Wj_14:3_3 Wj_14:3_4 Wj_14:3_5 Wj_14:3_6 Wj_14:3_7 Wj_14:3_8 Wj_14:3_9 Wj_14:3_10 Wj_14:3_11 Wj_14:3_12 Wj_14:3_13 Wj_14:3_14 Wj_14:3_15 Wj_14:3_16 Wj_14:3_17 Wj_14:3_18 Wj_14:3_19
Wj:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:4 ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ καταδιώξεται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. καὶ ἐποίησαν οὕτως.
Wj:14:4 And I will harden the heart of Pharao, and he shall pursue after them; and I will be glorified in Pharao, and in all his host, and all the Egyptians shall know that I am the Lord. And they did so. (Exodus 14:4 Brenton)
Wj:14:4 Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan». I uczynili w ten sposób. (Wj 14:4 BT_4)
Wj:14:4 ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ καταδιώξεται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. καὶ ἐποίησαν οὕτως.
Wj:14:4 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐν Φαραώ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
Wj:14:4 JA zaś twardnieć Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie gonić pościg, szukać, ścigać za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby być uwielbionym odbędzie się wielkim szacunkiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Faraon a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania wojsko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin dlatego, że JA iść; być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko]
Wj:14:4 e)gO\ de\ sklErunO= tE\n kardi/an *faraO, kai\ katadiO/Xetai o)pi/sO au)tO=n· kai\ e)ndoXasTE/somai e)n *faraO kai\ e)n pa/sE| tE=| stratia=| au)tou=, kai\ gnO/sontai pa/ntes oi( *ai)gu/ptioi o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios. kai\ e)poi/Esan ou(/tOs.
Wj:14:4 egO de sklErynO tEn kardian faraO, kai katadiOXetai opisO autOn· kai endoXasTEsomai en faraO kai en pasE tE stratia autu, kai gnOsontai pantes hoi aigyptioi hoti egO eimi kyrios. kai epoiEsan hutOs.
Wj:14:4 RP_NS x VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VF_FMI3S P RD_GPM C VS_FPI1S P N_DSM C P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM C VAI_AAI3P D
Wj:14:4 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to harden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to be glorified be held on high esteem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Pharaoh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the Egyptian because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Wj:14:4 I (nom) Yet I-am-HARDEN-ing, I-should-be-HARDEN-ing, I-will-HARDEN, I-should-HARDEN the (acc) heart (acc) Pharaoh (indecl) and he/she/it-will-be-CHASE-ed-AFTER behind them/same (gen) and I-will-be-BE GLORIFIED-ed in/among/by (+dat) Pharaoh (indecl) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) him/it/same (gen) and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-DO/MAKE-ed thusly/like this
Wj:14:4 Wj_14:4_1 Wj_14:4_2 Wj_14:4_3 Wj_14:4_4 Wj_14:4_5 Wj_14:4_6 Wj_14:4_7 Wj_14:4_8 Wj_14:4_9 Wj_14:4_10 Wj_14:4_11 Wj_14:4_12 Wj_14:4_13 Wj_14:4_14 Wj_14:4_15 Wj_14:4_16 Wj_14:4_17 Wj_14:4_18 Wj_14:4_19 Wj_14:4_20 Wj_14:4_21 Wj_14:4_22 Wj_14:4_23 Wj_14:4_24 Wj_14:4_25 Wj_14:4_26 Wj_14:4_27 Wj_14:4_28 Wj_14:4_29 Wj_14:4_30 Wj_14:4_31 Wj_14:4_32
Wj:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:5 καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Αἰγυπτίων ὅτι πέφευγεν ὁ λαός· καὶ μετεστράφη ἡ καρδία Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπαν Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν;
Wj:14:5 And it was reported to the king of the Egyptians that the people had fled: and the heart of Pharao was turned, and that of his servants against the people; and they said, What is this that we have done, to let the children of Israel go, so that they should not serve us? (Exodus 14:5 Brenton)
Wj:14:5 Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę?» (Wj 14:5 BT_4)
Wj:14:5 καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Αἰγυπτίων ὅτι πέφευγεν λαός· καὶ μετεστράφη καρδία Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπαν Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν;
Wj:14:5 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό μή δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:14:5 a także, nawet, a mianowicie głosić głosić raport król Egipcjanin dlatego, że do ucieczki ludzie a także, nawet, a mianowicie do przekształcenia Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie terapeuta on / ona / on / sama na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ludzie a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić do ??? syn Izrael nie przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć JA
Wj:14:5 kai\ a)nEgge/lE tO=| basilei= tO=n *ai)gupti/On o(/ti pe/feugen o( lao/s· kai\ metestra/fE E( kardi/a *faraO kai\ tO=n Terapo/ntOn au)tou= e)pi\ to\n lao/n, kai\ ei)=pan *ti/ tou=to e)poiE/samen tou= e)Xapostei=lai tou\s ui(ou\s *israEl tou= mE\ douleu/ein E(mi=n;
Wj:14:5 kai anEngelE tO basilei tOn aigyptiOn hoti pefeugen ho laos· kai metestrafE hE kardia faraO kai tOn TerapontOn autu epi ton laon, kai eipan ti tuto epoiEsamen tu eXaposteilai tus hyius israEl tu mE duleuein hEmin;
Wj:14:5 C VDI_API3S RA_DSM N3V_DSM RA_GPM N2_GPM C VX_XAI3S RA_NSM N2_NSM C VDI_API3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C RA_GPM N3_GPM RD_GSM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P RI_NSN RD_NSN VAI_AAI1P RA_GSN VA_AAN RA_APM N2_APM N_GSM RA_GSM D V1_PAN RP_DP
Wj:14:5 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the king the Egyptian because/that to flee the people and also, even, namely to transform the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely the therapist he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the to ??? the son Israel the not to obey to be a slave, serve I
Wj:14:5 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed the (dat) king (dat) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) because/that he/she/it-has-FLEE-ed the (nom) people (nom) and he/she/it-was-TRANSFORM-ed the (nom) heart (nom|voc) Pharaoh (indecl) and the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) we-DO/MAKE-ed the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) the (gen) not to-be-OBEY-ing us (dat)
Wj:14:5 Wj_14:5_1 Wj_14:5_2 Wj_14:5_3 Wj_14:5_4 Wj_14:5_5 Wj_14:5_6 Wj_14:5_7 Wj_14:5_8 Wj_14:5_9 Wj_14:5_10 Wj_14:5_11 Wj_14:5_12 Wj_14:5_13 Wj_14:5_14 Wj_14:5_15 Wj_14:5_16 Wj_14:5_17 Wj_14:5_18 Wj_14:5_19 Wj_14:5_20 Wj_14:5_21 Wj_14:5_22 Wj_14:5_23 Wj_14:5_24 Wj_14:5_25 Wj_14:5_26 Wj_14:5_27 Wj_14:5_28 Wj_14:5_29 Wj_14:5_30 Wj_14:5_31 Wj_14:5_32 Wj_14:5_33 Wj_14:5_34 Wj_14:5_35 Wj_14:5_36
Wj:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:6 ἔζευξεν οὖν Φαραω τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ συναπήγαγεν μεθ’ ἑαυτοῦ
Wj:14:6 So Pharao yoked his chariots, and led off all his people with himself: (Exodus 14:6 Brenton)
Wj:14:6 Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. (Wj 14:6 BT_4)
Wj:14:6 ἔζευξεν οὖν Φαραω τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ συναπήγαγεν μεθ’ ἑαυτοῦ
Wj:14:6   οὖν Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Wj:14:6 - Dlatego też /, a następnie Faraon rydwan on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie on / ona / on / sama - po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem self / our- / your- / się
Wj:14:6 e)/DZeuXen ou)=n *faraO ta\ a(/rmata au)tou= kai\ pa/nta to\n lao\n au)tou= sunapE/gagen meT’ e(autou=
Wj:14:6 eDZeuXen un faraO ta harmata autu kai panta ton laon autu synapEgagen meT’ heautu
Wj:14:6 VAI_AAI3S x N_NSM RA_APN N3M_APN RD_GSM C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VBI_AAI3S P RD_GSM
Wj:14:6 ć therefore/then Pharaoh the chariot he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Wj:14:6   therefore/then Pharaoh (indecl) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)   after (+acc), with (+gen) self (gen)
Wj:14:6 Wj_14:6_1 Wj_14:6_2 Wj_14:6_3 Wj_14:6_4 Wj_14:6_5 Wj_14:6_6 Wj_14:6_7 Wj_14:6_8 Wj_14:6_9 Wj_14:6_10 Wj_14:6_11 Wj_14:6_12 Wj_14:6_13 Wj_14:6_14
Wj:14:6 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:7 καὶ λαβὼν ἑξακόσια ἅρματα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας ἐπὶ πάντων.
Wj:14:7 having also taken six hundred chosen chariots, and all the cavalry of the Egyptians, and rulers over all. (Exodus 14:7 Brenton)
Wj:14:7 Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. (Wj 14:7 BT_4)
Wj:14:7 καὶ λαβὼν ἑξακόσια ἅρματα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας ἐπὶ πάντων.
Wj:14:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑξα·κόσιοι -αι -α ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐκ·λεκτός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί τρι·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Wj:14:7 a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem sześćset rydwan wybrane [zobacz eklektyczny] a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania koń Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie wezyr na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem każdy wszystkim, każde, każde, całość
Wj:14:7 kai\ labO\n e(Xako/sia a(/rmata e)klekta\ kai\ pa=san tE\n i(/ppon tO=n *ai)gupti/On kai\ trista/tas e)pi\ pa/ntOn.
Wj:14:7 kai labOn heXakosia harmata eklekta kai pasan tEn hippon tOn aigyptiOn kai tristatas epi pantOn.
Wj:14:7 C VB_AAPNSM A1A_APN N3M_APN A1_APN C A1S_ASF RA_ASF N2_ASF RA_GPM N2_GPM C N1M_APM P A3_GPN
Wj:14:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand six hundred chariot selected [see eclectic] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the horse the Egyptian and also, even, namely vizier upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of
Wj:14:7 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) six hundred (nom|acc|voc) chariots (nom|acc|voc) selected ([Adj] nom|acc|voc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) horse (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) and viziers (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen)
Wj:14:7 Wj_14:7_1 Wj_14:7_2 Wj_14:7_3 Wj_14:7_4 Wj_14:7_5 Wj_14:7_6 Wj_14:7_7 Wj_14:7_8 Wj_14:7_9 Wj_14:7_10 Wj_14:7_11 Wj_14:7_12 Wj_14:7_13 Wj_14:7_14 Wj_14:7_15
Wj:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:8 καὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐξεπορεύοντο ἐν χειρὶ ὑψηλῇ.
Wj:14:8 And the Lord hardened the heart of Pharao king of Egypt, and of his servants, and he pursued after the children of Israel; and the children of Israel went forth with a high hand. (Exodus 14:8 Brenton)
Wj:14:8 Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. (Wj 14:8 BT_4)
Wj:14:8 καὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐξεπορεύοντο ἐν χειρὶ ὑψηλῇ.
Wj:14:8 καί σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν
Wj:14:8 a także, nawet, a mianowicie twardnieć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon król Egipt [kraj] a także, nawet, a mianowicie terapeuta on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie gonić pościg, szukać, ścigać za plecami, z tyłu, po syn Izrael zaś syn Izrael wychodzić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka wzniosły
Wj:14:8 kai\ e)sklE/runen ku/rios tE\n kardi/an *faraO basile/Os *ai)gu/ptou kai\ tO=n Terapo/ntOn au)tou=, kai\ katedi/OXen o)pi/sO tO=n ui(O=n *israEl· oi( de\ ui(oi\ *israEl e)Xeporeu/onto e)n CHeiri\ u(PSElE=|.
Wj:14:8 kai esklErynen kyrios tEn kardian faraO basileOs aigyptu kai tOn TerapontOn autu, kai katediOXen opisO tOn hyiOn israEl· hoi de hyioi israEl eXeporeuonto en CHeiri hyPSElE.
Wj:14:8 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF N_GSM N3V_GSM N2_GSF C RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM N_GPM RA_NPM x N2_NPM N_GPM V1I_IMI3P P N3_DSF A1_DSF
Wj:14:8 and also, even, namely to harden lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely the therapist he/she/it/same and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after the son Israel the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel to go out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand elevated
Wj:14:8 and he/she/it-was-HARDEN-ing, he/she/it-HARDEN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) heart (acc) Pharaoh (indecl) king (gen) Egypt (gen) and the (gen) therapists (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-CHASE-ed-AFTER behind the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) they-were-being-GO-ed-OUT in/among/by (+dat) hand (dat) elevated ([Adj] dat)
Wj:14:8 Wj_14:8_1 Wj_14:8_2 Wj_14:8_3 Wj_14:8_4 Wj_14:8_5 Wj_14:8_6 Wj_14:8_7 Wj_14:8_8 Wj_14:8_9 Wj_14:8_10 Wj_14:8_11 Wj_14:8_12 Wj_14:8_13 Wj_14:8_14 Wj_14:8_15 Wj_14:8_16 Wj_14:8_17 Wj_14:8_18 Wj_14:8_19 Wj_14:8_20 Wj_14:8_21 Wj_14:8_22 Wj_14:8_23 Wj_14:8_24 Wj_14:8_25 Wj_14:8_26
Wj:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:9 καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω αὐτῶν καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεμβεβληκότας παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶσα ἡ ἵππος καὶ τὰ ἅρματα Φαραω καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων.
Wj:14:9 And the Egyptians pursued after them, and found them encamped by the sea; and all the cavalry and the chariots of Pharao, and the horsemen, and his host were before the village, over against Beel-sepphon. (Exodus 14:9 Brenton)
Wj:14:9 Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem - wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego - pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon. (Wj 14:9 BT_4)
Wj:14:9 καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω αὐτῶν καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεμβεβληκότας παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶσα ἵππος καὶ τὰ ἅρματα Φαραω καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἐξ ἐναντίας Βεελσεπφων.
Wj:14:9 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) παρά ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον  
Wj:14:9 a także, nawet, a mianowicie gonić pościg, szukać, ścigać Egipcjanin za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie znaleźć on / ona / on / sama z obozem frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz morze a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość koń a także, nawet, a mianowicie rydwan Faraon a także, nawet, a mianowicie jeździec a także, nawet, a mianowicie wojsko on / ona / on / sama przeciwnie / w obecności (+ gen) rezydencja z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, -
Wj:14:9 kai\ katedi/OXan oi( *ai)gu/ptioi o)pi/sO au)tO=n kai\ eu(/rosan au)tou\s parembeblEko/tas para\ tE\n Ta/lassan, kai\ pa=sa E( i(/ppos kai\ ta\ a(/rmata *faraO kai\ oi( i(ppei=s kai\ E( stratia\ au)tou= a)pe/nanti tE=s e)pau/leOs e)X e)nanti/as *beelsepfOn.
Wj:14:9 kai katediOXan hoi aigyptioi opisO autOn kai heurosan autus parembeblEkotas para tEn Talassan, kai pasa hE hippos kai ta harmata faraO kai hoi hippeis kai hE stratia autu apenanti tEs epauleOs eX enantias beelsepfOn.
Wj:14:9 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P RD_GPM C VA_AAI3P RD_APM VX_XAPAPM P RA_ASF N1S_ASF C A1S_NSF RA_NSF N2_NSF C RA_NPN N3M_NPN N_GSM C RA_NPM N3V_NPM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_GSF N3I_GSF P A1A_GSF N_S
Wj:14:9 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute the Egyptian behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to find he/she/it/same to encamp frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sea and also, even, namely every all, each, every, the whole of the horse and also, even, namely the chariot Pharaoh and also, even, namely the horseman and also, even, namely the army he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) the residence out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, ć
Wj:14:9 and they-CHASE-ed-AFTER the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) behind them/same (gen) and they-FIND-ed them/same (acc) having ENCAMP-ed (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and every (nom|voc) the (nom) horse (nom) and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) Pharaoh (indecl) and the (nom) horsemans (acc, nom|voc) and the (nom) army (nom|voc) him/it/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) residence (gen) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen)  
Wj:14:9 Wj_14:9_1 Wj_14:9_2 Wj_14:9_3 Wj_14:9_4 Wj_14:9_5 Wj_14:9_6 Wj_14:9_7 Wj_14:9_8 Wj_14:9_9 Wj_14:9_10 Wj_14:9_11 Wj_14:9_12 Wj_14:9_13 Wj_14:9_14 Wj_14:9_15 Wj_14:9_16 Wj_14:9_17 Wj_14:9_18 Wj_14:9_19 Wj_14:9_20 Wj_14:9_21 Wj_14:9_22 Wj_14:9_23 Wj_14:9_24 Wj_14:9_25 Wj_14:9_26 Wj_14:9_27 Wj_14:9_28 Wj_14:9_29 Wj_14:9_30 Wj_14:9_31 Wj_14:9_32 Wj_14:9_33 Wj_14:9_34
Wj:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:10 καὶ Φαραω προσῆγεν· καὶ ἀναβλέψαντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶσιν, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐστρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα· ἀνεβόησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.
Wj:14:10 And Pharao approached, and the children of Israel having looked up, beheld, and the Egyptians encamped behind them: and they were very greatly terrified, and the children of Israel cried to the Lord; (Exodus 14:10 Brenton)
Wj:14:10 A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. (Wj 14:10 BT_4)
Wj:14:10 καὶ Φαραω προσῆγεν· καὶ ἀναβλέψαντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶσιν, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐστρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα· ἀνεβόησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.
Wj:14:10 καί Φαραώ, ὁ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον   ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σφόδρα ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Wj:14:10 a także, nawet, a mianowicie Faraon prowadzić stronę a także, nawet, a mianowicie zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) syn Izrael oko zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), a także, nawet, a mianowicie Egipcjanin - za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie bać się gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny krzyczeć zaś syn Izrael w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Wj:14:10 kai\ *faraO prosE=gen· kai\ a)nable/PSantes oi( ui(oi\ *israEl toi=s o)fTalmoi=s o(rO=sin, kai\ oi( *ai)gu/ptioi e)stratope/deusan o)pi/sO au)tO=n, kai\ e)fobE/TEsan sfo/dra· a)nebo/Esan de\ oi( ui(oi\ *israEl pro\s ku/rion.
Wj:14:10 kai faraO prosEgen· kai anablePSantes hoi hyioi israEl tois ofTalmois horOsin, kai hoi aigyptioi estratopedeusan opisO autOn, kai efobETEsan sfodra· aneboEsan de hoi hyioi israEl pros kyrion.
Wj:14:10 C N_NSM V1I_IAI3S C VA_AAPNPM RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DPM N2_DPM V3_PAI3P C RA_NPM N2_NPM VAI_AAI3P P RD_GPM C VCI_API3P D VAI_AAI3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM
Wj:14:10 and also, even, namely Pharaoh to lead toward and also, even, namely to see (look, receive sight) the son Israel the eye to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the Egyptian ć behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to fear vehement, intense, keen, inveighingly, eager to cry out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Israel toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Wj:14:10 and Pharaoh (indecl) he/she/it-was-LEAD-ing-TOWARD and upon SEE-ing (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) the (dat) eyes (dat) they-are-SEE-ing, they-should-be-SEE-ing, while SEE-ing (dat) and the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc)   behind them/same (gen) and they-were-FEAR-ed vehement, they-CRY-ed-OUT Yet the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:14:10 Wj_14:10_1 Wj_14:10_2 Wj_14:10_3 Wj_14:10_4 Wj_14:10_5 Wj_14:10_6 Wj_14:10_7 Wj_14:10_8 Wj_14:10_9 Wj_14:10_10 Wj_14:10_11 Wj_14:10_12 Wj_14:10_13 Wj_14:10_14 Wj_14:10_15 Wj_14:10_16 Wj_14:10_17 Wj_14:10_18 Wj_14:10_19 Wj_14:10_20 Wj_14:10_21 Wj_14:10_22 Wj_14:10_23 Wj_14:10_24 Wj_14:10_25 Wj_14:10_26 Wj_14:10_27
Wj:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:11 καὶ εἶπεν πρὸς Μωυσῆν Παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες ἡμᾶς θανατῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ; τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ἐξαγαγὼν ἐξ Αἰγύπτου;
Wj:14:11 and said to Moses, Because there were no graves in the land of Egypt, hast thou brought us forth to slay us in the wilderness? What is this that thou hast done to us, having brought us out of Egypt? (Exodus 14:11 Brenton)
Wj:14:11 Rzekli do Mojżesza: «Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? (Wj 14:11 BT_4)
Wj:14:11 καὶ εἶπεν πρὸς Μωυσῆν Παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες ἡμᾶς θανατῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ; τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ἐξαγαγὼν ἐξ Αἰγύπτου;
Wj:14:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ παρά ὁ ἡ τό μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Wj:14:11 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz nie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli grób w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Egipt [kraj] wyprowadzenie JA umieścić na śmierć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pustynia kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] robić / zrobić JA wyprowadzenie z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Egipt [kraj]
Wj:14:11 kai\ ei)=pen pro\s *mousE=n *para\ to\ mE\ u(pa/rCHein mnE/mata e)n gE=| *ai)gu/ptO| e)XE/gages E(ma=s TanatO=sai e)n tE=| e)rE/mO|; ti/ tou=to e)poi/Esas E(mi=n e)XagagO\n e)X *ai)gu/ptou;
Wj:14:11 kai eipen pros musEn para to mE hyparCHein mnEmata en gE aigyptO eXEgages hEmas TanatOsai en tE erEmO; ti tuto epoiEsas hEmin eXagagOn eX aigyptu;
Wj:14:11 C VBI_AAI3S P N1M_ASM P RA_ASN D V1_PAN N3M_APN P N1_DSF N2_DSF VBI_AAI2S RP_AP VA_AAN P RA_DSF N2_DSF RI_NSN RD_NSN VAI_AAI2S RP_DP VB_AAPNSM P N2_GSF
Wj:14:11 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Moses frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control tomb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to lead out I to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make I to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of]
Wj:14:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF tombs (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) you(sg)-LEAD-ed-OUT us (acc) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) upon LEAD-ing-OUT (nom) out of (+gen) Egypt (gen)
Wj:14:11 Wj_14:11_1 Wj_14:11_2 Wj_14:11_3 Wj_14:11_4 Wj_14:11_5 Wj_14:11_6 Wj_14:11_7 Wj_14:11_8 Wj_14:11_9 Wj_14:11_10 Wj_14:11_11 Wj_14:11_12 Wj_14:11_13 Wj_14:11_14 Wj_14:11_15 Wj_14:11_16 Wj_14:11_17 Wj_14:11_18 Wj_14:11_19 Wj_14:11_20 Wj_14:11_21 Wj_14:11_22 Wj_14:11_23 Wj_14:11_24 Wj_14:11_25
Wj:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:12 οὐ τοῦτο ἦν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλαλήσαμεν πρὸς σὲ ἐν Αἰγύπτῳ λέγοντες Πάρες ἡμᾶς, ὅπως δουλεύσωμεν τοῖς Αἰγυπτίοις; κρεῖσσον γὰρ ἡμᾶς δουλεύειν τοῖς Αἰγυπτίοις ἢ ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ.
Wj:14:12 Is not this the word which we spoke to thee in Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptians? for it is better for us to serve the Egyptians than to die in this wilderness. (Exodus 14:12 Brenton)
Wj:14:12 Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni». (Wj 14:12 BT_4)
Wj:14:12 οὐ τοῦτο ἦν τὸ ῥῆμα, ἐλαλήσαμεν πρὸς σὲ ἐν Αἰγύπτῳ λέγοντες Πάρες ἡμᾶς, ὅπως δουλεύσωμεν τοῖς Αἰγυπτίοις; κρεῖσσον γὰρ ἡμᾶς δουλεύειν τοῖς Αἰγυπτίοις ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ.
Wj:14:12 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅπως δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἤ[1] ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο
Wj:14:12 οὐχ przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być oświadczenie oświadczenie, wypowiedź który / którego / których mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ty; twój / twoje (SG) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Egipt [kraj] powiedzieć / powiedzieć powiesić się mijają, przejść nad, lekceważenie, pozwolenia, pozwalają, zrezygnować, zrelaksowany, osłabiona JA tak, że - co powoduje, że (co powoduje) z zamiarem, że z faktu, że (tak) lub celem jest to, że (co występuje, tak aby). Tryb przypuszczający, że przychodzi po tym słowem jest: mógł. przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć Egipcjanin lepiej na, ponieważ, jak JA przestrzegać, aby być niewolnikiem, służyć Egipcjanin lub umrzeć w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pustynia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Wj:14:12 ou) tou=to E)=n to\ r(E=ma, o(\ e)lalE/samen pro\s se\ e)n *ai)gu/ptO| le/gontes *pa/res E(ma=s, o(/pOs douleu/sOmen toi=s *ai)gupti/ois; krei=sson ga\r E(ma=s douleu/ein toi=s *ai)gupti/ois E)\ a)poTanei=n e)n tE=| e)rE/mO| tau/tE|.
Wj:14:12 u tuto En to rEma, ho elalEsamen pros se en aigyptO legontes pares hEmas, hopOs duleusOmen tois aigyptiois; kreisson gar hEmas duleuein tois aigyptiois E apoTanein en tE erEmO tautE.
Wj:14:12 D RD_NSN V9_IAI3S RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VAI_AAI1P P RP_AS P N2_DSF V1_PAPNPM VE_AAD2S RP_AP C VA_AAS1P RA_DPM N2_DPM A3C_ASN x RP_AP V1_PAN RA_DPM N2_DPM C VB_AAN P RA_DSF N2_DSF RD_DSF
Wj:14:12 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the declaration statement, utterance who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] to say/tell to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened I so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to obey to be a slave, serve the Egyptian better for since, as I to obey to be a slave, serve the Egyptian or to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Wj:14:12 not this (nom|acc) he/she/it-was the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) we-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) do-HANG DOWN-you(sg)! us (acc) this is how we-should-OBEY the (dat) Egyptian ([Adj] dat) better ([Adj] nom|acc|voc, voc) for us (acc) to-be-OBEY-ing the (dat) Egyptian ([Adj] dat) or to-will-DIE, to-DIE in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) this (dat)
Wj:14:12 Wj_14:12_1 Wj_14:12_2 Wj_14:12_3 Wj_14:12_4 Wj_14:12_5 Wj_14:12_6 Wj_14:12_7 Wj_14:12_8 Wj_14:12_9 Wj_14:12_10 Wj_14:12_11 Wj_14:12_12 Wj_14:12_13 Wj_14:12_14 Wj_14:12_15 Wj_14:12_16 Wj_14:12_17 Wj_14:12_18 Wj_14:12_19 Wj_14:12_20 Wj_14:12_21 Wj_14:12_22 Wj_14:12_23 Wj_14:12_24 Wj_14:12_25 Wj_14:12_26 Wj_14:12_27 Wj_14:12_28 Wj_14:12_29 Wj_14:12_30
Wj:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:13 εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν Θαρσεῖτε· στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον· ὃν τρόπον γὰρ ἑωράκατε τοὺς Αἰγυπτίους σήμερον, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον·
Wj:14:13 And Moses said to the people, Be of good courage: stand and see the salvation which is from the Lord, which he will work for us this day; for as ye have seen the Egyptians to-day, ye shall see them again no more for ever. (Exodus 14:13 Brenton)
Wj:14:13 Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. (Wj 14:13 BT_4)
Wj:14:13 εἶπεν δὲ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν Θαρσεῖτε· στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον· ὃν τρόπον γὰρ ἑωράκατε τοὺς Αἰγυπτίους σήμερον, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον·
Wj:14:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁρατός -ή -όν; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ γάρ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον σήμερον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Wj:14:13 powiedzieć / powiedzieć zaś Mojżesz w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ludzie podjąć serca złotówki w górę, czuję zachęcać (przeciwieństwo nadziei) spowodować stać a także, nawet, a mianowicie widoczne; zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Zbawienie / wyzwolenie frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  który / którego / których robi / decyzji; robić / zrobić JA dziś dzień który / którego / których; być Sposób, sposób, sposoby, metody, postawy na, ponieważ, jak zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Egipcjanin dziś dzień οὐχ przed nierównym oddechem dodać do ale nadal zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama do (+ acc) eon w pl., εἰς τοὺς αἰῶνας na zawsze Czas - określony czas (określony czas) lub przestrzeni czasu (gdy).
Wj:14:13 ei)=pen de\ *mou+sE=s pro\s to\n lao/n *Tarsei=te· stE=te kai\ o(ra=te tE\n sOtEri/an tE\n para\ tou= Teou=, E(\n poiE/sei E(mi=n sE/meron· o(\n tro/pon ga\r e(Ora/kate tou\s *ai)gupti/ous sE/meron, ou) prosTE/sesTe e)/ti i)dei=n au)tou\s ei)s to\n ai)O=na CHro/non·
Wj:14:13 eipen de mo+ysEs pros ton laon Tarseite· stEte kai horate tEn sOtErian tEn para tu Teu, hEn poiEsei hEmin sEmeron· hon tropon gar heOrakate tus aigyptius sEmeron, u prosTEsesTe eti idein autus eis ton aiOna CHronon·
Wj:14:13 VBI_AAI3S x N1M_NSM P RA_ASM N2_ASM V2_PAD2P VH_AAD2P C V3_PAD2P RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RA_GSM N2_GSM RR_ASF VF_FAI3S RP_DP D RR_ASM N2_ASM x VX_XAI2P RA_APM N2_APM D D VF_FMI2P D VB_AAN RD_APM P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM
Wj:14:13 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses toward (+acc,+gen,+dat) the people to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) to cause to stand and also, even, namely visible; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the salvation/deliverance the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] who/whom/which doing/making; to do/make I today day who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude for since, as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the Egyptian today day οὐχ before rough breathing to add to yet/still to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Wj:14:13 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART! do-CAUSE-you(pl)-TO-STand!, you(pl)-should-CAUSE-TO-STand and visible ([Adj] voc); you(pl)-are-SEE-ing, be-you(pl)-SEE-ing!, you(pl)-should-be-SEE-ing the (acc) salvation/deliverance (acc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) who/whom/which (acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) us (dat) today who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) for you(pl)-have-SEE-ed the (acc) Egyptian ([Adj] acc) today not you(pl)-will-be-ADD-ed-TO yet/still to-SEE them/same (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc)
Wj:14:13 Wj_14:13_1 Wj_14:13_2 Wj_14:13_3 Wj_14:13_4 Wj_14:13_5 Wj_14:13_6 Wj_14:13_7 Wj_14:13_8 Wj_14:13_9 Wj_14:13_10 Wj_14:13_11 Wj_14:13_12 Wj_14:13_13 Wj_14:13_14 Wj_14:13_15 Wj_14:13_16 Wj_14:13_17 Wj_14:13_18 Wj_14:13_19 Wj_14:13_20 Wj_14:13_21 Wj_14:13_22 Wj_14:13_23 Wj_14:13_24 Wj_14:13_25 Wj_14:13_26 Wj_14:13_27 Wj_14:13_28 Wj_14:13_29 Wj_14:13_30 Wj_14:13_31 Wj_14:13_32 Wj_14:13_33 Wj_14:13_34 Wj_14:13_35 Wj_14:13_36
Wj:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:14 κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε.
Wj:14:14 The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. (Exodus 14:14 Brenton)
Wj:14:14 Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni». (Wj 14:14 BT_4)
Wj:14:14 κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε.
Wj:14:14 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -)
Wj:14:14 panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do walki z wojny o (+ acc, + gen) ty a także, nawet, a mianowicie ty mieć żadnego dźwięku milczeć
Wj:14:14 ku/rios polemE/sei peri\ u(mO=n, kai\ u(mei=s sigE/sete.
Wj:14:14 kyrios polemEsei peri hymOn, kai hymeis sigEsete.
Wj:14:14 N2_NSM VF_FAI3S P RP_GP C RP_NP VF_FAI2P
Wj:14:14 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fight war about (+acc,+gen) you and also, even, namely you to have no sound to be silent
Wj:14:14 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) about (+acc,+gen) you(pl) (gen) and you(pl) (nom) you(pl)-will-TO HAVE NO SOUND
Wj:14:14 Wj_14:14_1 Wj_14:14_2 Wj_14:14_3 Wj_14:14_4 Wj_14:14_5 Wj_14:14_6 Wj_14:14_7
Wj:14:14 x x x x x x x
Wj:14:15 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τί βοᾷς πρός με; λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀναζευξάτωσαν·
Wj:14:15 and the Lord said to Moses, Why criest thou to me? speak to the children of Israel, and let them proceed. (Exodus 14:15 Brenton)
Wj:14:15 Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. (Wj 14:15 BT_4)
Wj:14:15 Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τί βοᾷς πρός με; λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀναζευξάτωσαν·
Wj:14:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί  
Wj:14:15 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? Dlaczego? itd. ryczeć w kierunku (+ ACC +, + gen dat) JA mówić syn Izrael a także, nawet, a mianowicie -
Wj:14:15 *ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *ti/ boa=|s pro/s me; la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl, kai\ a)naDZeuXa/tOsan·
Wj:14:15 eipen de kyrios pros musEn ti boas pros me; lalEson tois hyiois israEl, kai anaDZeuXatOsan·
Wj:14:15 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM RI_ASN V3_PAI2S P RP_AS VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VA_AAD3P
Wj:14:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to bellow toward (+acc,+gen,+dat) I to speak the son Israel and also, even, namely ć
Wj:14:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-BELLOW-ing toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and  
Wj:14:15 Wj_14:15_1 Wj_14:15_2 Wj_14:15_3 Wj_14:15_4 Wj_14:15_5 Wj_14:15_6 Wj_14:15_7 Wj_14:15_8 Wj_14:15_9 Wj_14:15_10 Wj_14:15_11 Wj_14:15_12 Wj_14:15_13 Wj_14:15_14 Wj_14:15_15
Wj:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:16 καὶ σὺ ἔπαρον τῇ ῥάβδῳ σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ ῥῆξον αὐτήν, καὶ εἰσελθάτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν.
Wj:14:16 And do thou lift up thy rod, and stretch forth thy hand over the sea, and divide it, and let the children of Israel enter into the midst of the sea on the dry land. (Exodus 14:16 Brenton)
Wj:14:16 Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. (Wj 14:16 BT_4)
Wj:14:16 καὶ σὺ ἔπαρον τῇ ῥάβδῳ σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ ῥῆξον αὐτήν, καὶ εἰσελθάτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν.
Wj:14:16 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ κατά ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν
Wj:14:16 a także, nawet, a mianowicie ty podnieść uzależniony pracownicy uzależniony kadrowej Sheperd jest, laska, pręt, wałek, personel, berło, królewski baton, bandy, Drub, ferule, bar, wlewki, baton, oszustem, pałka, poboczy ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie rozszerzenie ręka ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie rozdzierać; do strajku kreska, obalenie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wejść syn Izrael do (+ acc) środkowy morze w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem zwiędły
Wj:14:16 kai\ su\ e)/paron tE=| r(a/bdO| sou kai\ e)/kteinon tE\n CHei=ra/ sou e)pi\ tE\n Ta/lassan kai\ r(E=Xon au)tE/n, kai\ ei)selTa/tOsan oi( ui(oi\ *israEl ei)s me/son tE=s Tala/ssEs kata\ to\ XEro/n.
Wj:14:16 kai sy eparon tE rabdO su kai ekteinon tEn CHeira su epi tEn Talassan kai rEXon autEn, kai eiselTatOsan hoi hyioi israEl eis meson tEs TalassEs kata to XEron.
Wj:14:16 C RP_NS VA_AAD2S RA_DSF N2_DSF RP_GS C VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASF N1S_ASF C VA_AAD2S RD_ASF C VB_AAD3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A1_ASN RA_GSF N1S_GSF P RA_ASN A1A_ASN
Wj:14:16 and also, even, namely you to raise the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge you; your/yours(sg) and also, even, namely to extend the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to rend; to strike dash, overthrow he/she/it/same and also, even, namely to enter the son Israel into (+acc) middle the sea down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the withered
Wj:14:16 and you(sg) (nom) do-RAISE-you(sg)! the (dat) hooked staff (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and do-REND-you(sg)!, going-to-REND (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc); do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) her/it/same (acc) and let-them-ENTER! the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) withered ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Wj:14:16 Wj_14:16_1 Wj_14:16_2 Wj_14:16_3 Wj_14:16_4 Wj_14:16_5 Wj_14:16_6 Wj_14:16_7 Wj_14:16_8 Wj_14:16_9 Wj_14:16_10 Wj_14:16_11 Wj_14:16_12 Wj_14:16_13 Wj_14:16_14 Wj_14:16_15 Wj_14:16_16 Wj_14:16_17 Wj_14:16_18 Wj_14:16_19 Wj_14:16_20 Wj_14:16_21 Wj_14:16_22 Wj_14:16_23 Wj_14:16_24 Wj_14:16_25 Wj_14:16_26 Wj_14:16_27 Wj_14:16_28 Wj_14:16_29
Wj:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:17 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ τῶν Αἰγυπτίων πάντων, καὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἐν τοῖς ἵπποις αὐτοῦ.
Wj:14:17 And lo! I will harden the heart of Pharao and of all the Egyptians, and they shall go in after them; and I will be glorified upon Pharao, and on all his host, and on his chariots and his horses. (Exodus 14:17 Brenton)
Wj:14:17 Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. (Wj 14:17 BT_4)
Wj:14:17 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ τῶν Αἰγυπτίων πάντων, καὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἐν τοῖς ἵπποις αὐτοῦ.
Wj:14:17 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐν Φαραώ, ὁ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἐν ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:14:17 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), JA twardnieć Serce καρδιας Oczyma sercu oświeconym (Eph_1: 18) Faraon a także, nawet, a mianowicie Egipcjanin każdy wszystkim, każde, każde, całość a także, nawet, a mianowicie wejść za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie aby być uwielbionym odbędzie się wielkim szacunkiem w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Faraon a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania wojsko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rydwan a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między koń on / ona / on / sama
Wj:14:17 kai\ i)dou\ e)gO\ sklErunO= tE\n kardi/an *faraO kai\ tO=n *ai)gupti/On pa/ntOn, kai\ ei)seleu/sontai o)pi/sO au)tO=n· kai\ e)ndoXasTE/somai e)n *faraO kai\ e)n pa/sE| tE=| stratia=| au)tou= kai\ e)n toi=s a(/rmasin kai\ e)n toi=s i(/ppois au)tou=.
Wj:14:17 kai idu egO sklErynO tEn kardian faraO kai tOn aigyptiOn pantOn, kai eiseleusontai opisO autOn· kai endoXasTEsomai en faraO kai en pasE tE stratia autu kai en tois harmasin kai en tois hippois autu.
Wj:14:17 C I RP_NS VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C RA_GPM N2_GPM A3_GPM C VF_FMI3P P RD_GPM C VS_FPI1S P N_DSM C P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C P RA_DPN N3M_DPN C P RA_DPM N2_DPM RD_GSM
Wj:14:17 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to harden the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) Pharaoh and also, even, namely the Egyptian every all, each, every, the whole of and also, even, namely to enter behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to be glorified be held on high esteem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Pharaoh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the horse he/she/it/same
Wj:14:17 and be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-HARDEN-ing, I-should-be-HARDEN-ing, I-will-HARDEN, I-should-HARDEN the (acc) heart (acc) Pharaoh (indecl) and the (gen) Egyptian ([Adj] gen) all (gen) and they-will-be-ENTER-ed behind them/same (gen) and I-will-be-BE GLORIFIED-ed in/among/by (+dat) Pharaoh (indecl) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) army (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) chariots (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) horses (dat) him/it/same (gen)
Wj:14:17 Wj_14:17_1 Wj_14:17_2 Wj_14:17_3 Wj_14:17_4 Wj_14:17_5 Wj_14:17_6 Wj_14:17_7 Wj_14:17_8 Wj_14:17_9 Wj_14:17_10 Wj_14:17_11 Wj_14:17_12 Wj_14:17_13 Wj_14:17_14 Wj_14:17_15 Wj_14:17_16 Wj_14:17_17 Wj_14:17_18 Wj_14:17_19 Wj_14:17_20 Wj_14:17_21 Wj_14:17_22 Wj_14:17_23 Wj_14:17_24 Wj_14:17_25 Wj_14:17_26 Wj_14:17_27 Wj_14:17_28 Wj_14:17_29 Wj_14:17_30 Wj_14:17_31 Wj_14:17_32 Wj_14:17_33 Wj_14:17_34
Wj:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:18 καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐνδοξαζομένου μου ἐν Φαραω καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτοῦ.
Wj:14:18 And all the Egyptians shall know that I am the Lord, when I am glorified upon Pharao and upon his chariots and his horses. (Exodus 14:18 Brenton)
Wj:14:18 A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan». (Wj 14:18 BT_4)
Wj:14:18 καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐνδοξαζομένου μου ἐν Φαραω καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτοῦ.
Wj:14:18 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Φαραώ, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:14:18 a także, nawet, a mianowicie wiedzieć, tj rozpoznać. każdy wszystkim, każde, każde, całość Egipcjanin dlatego, że JA iść; być panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. aby być uwielbionym odbędzie się wielkim szacunkiem JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Faraon a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między rydwan a także, nawet, a mianowicie koń on / ona / on / sama
Wj:14:18 kai\ gnO/sontai pa/ntes oi( *ai)gu/ptioi o(/ti e)gO/ ei)mi ku/rios e)ndoXaDZome/nou mou e)n *faraO kai\ e)n toi=s a(/rmasin kai\ i(/ppois au)tou=.
Wj:14:18 kai gnOsontai pantes hoi aigyptioi hoti egO eimi kyrios endoXaDZomenu mu en faraO kai en tois harmasin kai hippois autu.
Wj:14:18 C VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM V1_PMPGSM RP_GS P N_DSM C P RA_DPN N3M_DPN C N2_DPM RD_GSM
Wj:14:18 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the Egyptian because/that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be glorified be held on high esteem I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Pharaoh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot and also, even, namely horse he/she/it/same
Wj:14:18 and they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) while being-BE GLORIFIED-ed (gen) me (gen) in/among/by (+dat) Pharaoh (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) chariots (dat) and horses (dat) him/it/same (gen)
Wj:14:18 Wj_14:18_1 Wj_14:18_2 Wj_14:18_3 Wj_14:18_4 Wj_14:18_5 Wj_14:18_6 Wj_14:18_7 Wj_14:18_8 Wj_14:18_9 Wj_14:18_10 Wj_14:18_11 Wj_14:18_12 Wj_14:18_13 Wj_14:18_14 Wj_14:18_15 Wj_14:18_16 Wj_14:18_17 Wj_14:18_18 Wj_14:18_19 Wj_14:18_20
Wj:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:19 ἐξῆρεν δὲ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὁ προπορευόμενος τῆς παρεμβολῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν· ἐξῆρεν δὲ καὶ ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἔστη ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῶν.
Wj:14:19 And the angel of God that went before the camp of the children of Israel removed and went behind, and the pillar of the cloud also removed from before them and stood behind them. (Exodus 14:19 Brenton)
Wj:14:19 Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, (Wj 14:19 BT_4)
Wj:14:19 ἐξῆρεν δὲ ἄγγελος τοῦ θεοῦ προπορευόμενος τῆς παρεμβολῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν· ἐξῆρεν δὲ καὶ στῦλος τῆς νεφέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἔστη ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῶν.
Wj:14:19 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:14:19 usuwać zaś Agent / angel - reprezentujący pracownika ([anielski] agent, ambasador, lider) Bóg  iść przed obóz obóz, koszary, wojsko syn Izrael a także, nawet, a mianowicie iść z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami od tyłu usuwać zaś a także, nawet, a mianowicie filar chmura od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie spowodować stać z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama
Wj:14:19 e)XE=ren de\ o( a)/ggelos tou= Teou= o( proporeuo/menos tE=s parembolE=s tO=n ui(O=n *israEl kai\ e)poreu/TE e)k tO=n o)/pisTen· e)XE=ren de\ kai\ o( stu=los tE=s nefe/lEs a)po\ prosO/pou au)tO=n kai\ e)/stE e)k tO=n o)pi/sO au)tO=n.
Wj:14:19 eXEren de ho angelos tu Teu ho proporeuomenos tEs parembolEs tOn hyiOn israEl kai eporeuTE ek tOn opisTen· eXEren de kai ho stylos tEs nefelEs apo prosOpu autOn kai estE ek tOn opisO autOn.
Wj:14:19 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM N_GSM C VCI_API3S P RA_GPN D VAI_AAI3S x D RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF P N2N_GSN RD_GPM C VHI_AAI3S P RA_GPN D RD_GPM
Wj:14:19 to remove δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] the to go before the camp camp, barracks, army the son Israel and also, even, namely to go out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind to remove δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the pillar the cloud from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand out of (+gen) ἐξ before vowels the behind back, behind, after he/she/it/same
Wj:14:19 he/she/it-REMOVE-ed Yet the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) the (gen) camp (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and he/she/it-was-GO-ed out of (+gen) the (gen) from behind he/she/it-REMOVE-ed Yet and the (nom) pillar (nom) the (gen) cloud (gen) away from (+gen) face (gen) them/same (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand out of (+gen) the (gen) behind them/same (gen)
Wj:14:19 Wj_14:19_1 Wj_14:19_2 Wj_14:19_3 Wj_14:19_4 Wj_14:19_5 Wj_14:19_6 Wj_14:19_7 Wj_14:19_8 Wj_14:19_9 Wj_14:19_10 Wj_14:19_11 Wj_14:19_12 Wj_14:19_13 Wj_14:19_14 Wj_14:19_15 Wj_14:19_16 Wj_14:19_17 Wj_14:19_18 Wj_14:19_19 Wj_14:19_20 Wj_14:19_21 Wj_14:19_22 Wj_14:19_23 Wj_14:19_24 Wj_14:19_25 Wj_14:19_26 Wj_14:19_27 Wj_14:19_28 Wj_14:19_29 Wj_14:19_30 Wj_14:19_31 Wj_14:19_32 Wj_14:19_33 Wj_14:19_34
Wj:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:20 καὶ εἰσῆλθεν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ καὶ ἔστη· καὶ ἐγένετο σκότος καὶ γνόφος, καὶ διῆλθεν ἡ νύξ, καὶ οὐ συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν νύκτα·
Wj:14:20 And it went between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and stood; and there was darkness and blackness; and the night passed, and they came not near to one another during the whole night. (Exodus 14:20 Brenton)
Wj:14:20 stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. (Wj 14:20 BT_4)
Wj:14:20 καὶ εἰσῆλθεν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ καὶ ἔστη· καὶ ἐγένετο σκότος καὶ γνόφος, καὶ διῆλθεν νύξ, καὶ οὐ συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν νύκτα·
Wj:14:20 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) σκότο·ς, -ους, τό καί γνόφος, -ου, ὁ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀλλήλων (gen. pl.) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Wj:14:20 a także, nawet, a mianowicie wejść w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy obóz obóz, koszary, wojsko Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie w górę / każdy / przez (+ acc) środkowy obóz obóz, koszary, wojsko Izrael a także, nawet, a mianowicie spowodować stać a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, ciemność mrok, ciemność a także, nawet, a mianowicie ciemność (Storm-chmury, ciemność, mrok, mgła?) a także, nawet, a mianowicie przejść przejściu przez noc a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem - nawzajem cały noc
Wj:14:20 kai\ ei)sE=lTen a)na\ me/son tE=s parembolE=s tO=n *ai)gupti/On kai\ a)na\ me/son tE=s parembolE=s *israEl kai\ e)/stE· kai\ e)ge/neto sko/tos kai\ gno/fos, kai\ diE=lTen E( nu/X, kai\ ou) sune/miXan a)llE/lois o(/lEn tE\n nu/kta·
Wj:14:20 kai eisElTen ana meson tEs parembolEs tOn aigyptiOn kai ana meson tEs parembolEs israEl kai estE· kai egeneto skotos kai gnofos, kai diElTen hE nyX, kai u synemiXan allElois holEn tEn nykta·
Wj:14:20 C VBI_AAI3S P A1_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM C P A1_ASN RA_GSF N1_GSF N_GSM C VHI_AAI3S C VBI_AMI3S N3E_NSN C N2_NSM C VBI_AAI3S RA_NSF N3_NSF C D VAI_AAI3P RD_DPM A1_ASF RA_ASF N3_ASF
Wj:14:20 and also, even, namely to enter up/each/by (+acc) middle the camp camp, barracks, army the Egyptian and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the camp camp, barracks, army Israel and also, even, namely to cause to stand and also, even, namely to become become, happen darkness gloom, darkness and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) and also, even, namely to go through pass through the night and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć one another whole the night
Wj:14:20 and he/she/it-ENTER-ed up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) camp (gen) Israel (indecl) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and he/she/it-was-BECOME-ed darkness (nom|acc|voc) and darkness (nom) and he/she/it-GO THROUGH-ed the (nom) night (nom|voc) and not   one another (dat) whole (acc) the (acc) night (acc)
Wj:14:20 Wj_14:20_1 Wj_14:20_2 Wj_14:20_3 Wj_14:20_4 Wj_14:20_5 Wj_14:20_6 Wj_14:20_7 Wj_14:20_8 Wj_14:20_9 Wj_14:20_10 Wj_14:20_11 Wj_14:20_12 Wj_14:20_13 Wj_14:20_14 Wj_14:20_15 Wj_14:20_16 Wj_14:20_17 Wj_14:20_18 Wj_14:20_19 Wj_14:20_20 Wj_14:20_21 Wj_14:20_22 Wj_14:20_23 Wj_14:20_24 Wj_14:20_25 Wj_14:20_26 Wj_14:20_27 Wj_14:20_28 Wj_14:20_29 Wj_14:20_30 Wj_14:20_31 Wj_14:20_32
Wj:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:21 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπήγαγεν κύριος τὴν θάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ.
Wj:14:21 And Moses stretched forth his hand over the sea, and the Lord carried back the sea with a strong south wind all the night, and made the sea dry, and the water was divided. (Exodus 14:21 Brenton)
Wj:14:21 Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, (Wj 14:21 BT_4)
Wj:14:21 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπήγαγεν κύριος τὴν θάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ.
Wj:14:21 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐν ἄνεμος, -ου, ὁ νότος, -ου, ὁ βίαιος -α -ον ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ξηρός -ά -όν καί σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Wj:14:21 rozszerzenie zaś Mojżesz ręka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie odejść panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. morze w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między wiatr południe ostra (potężny) cały noc a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić morze zwiędły a także, nawet, a mianowicie oderwać / rozdarty podział, zgrywanie, rozdzierać, zranienia woda
Wj:14:21 e)Xe/teinen de\ *mou+sE=s tE\n CHei=ra e)pi\ tE\n Ta/lassan, kai\ u(pE/gagen ku/rios tE\n Ta/lassan e)n a)ne/mO| no/tO| biai/O| o(/lEn tE\n nu/kta kai\ e)poi/Esen tE\n Ta/lassan XEra/n, kai\ e)sCHi/sTE to\ u(/dOr.
Wj:14:21 eXeteinen de mo+ysEs tEn CHeira epi tEn Talassan, kai hypEgagen kyrios tEn Talassan en anemO notO biaiO holEn tEn nykta kai epoiEsen tEn Talassan XEran, kai esCHisTE to hydOr.
Wj:14:21 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_ASF N3_ASF P RA_ASF N1S_ASF C VBI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1S_ASF P N2_DSM N2_DSM A1A_DSM A1_ASF RA_ASF N3_ASF C VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF A1A_ASF C VSI_API3S RA_NSN N3_NSN
Wj:14:21 to extend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to go away lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wind south fierce (mighty) whole the night and also, even, namely to do/make the sea withered and also, even, namely to tear/torn split, ripped, rend, laceration the water
Wj:14:21 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed Yet Moses (nom) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and he/she/it-GO-ed-AWAY lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) sea (acc) in/among/by (+dat) wind (dat) south (dat) fierce ([Adj] dat) whole (acc) the (acc) night (acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sea (acc) withered ([Adj] acc) and he/she/it-was-TEAR/TORN-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc)
Wj:14:21 Wj_14:21_1 Wj_14:21_2 Wj_14:21_3 Wj_14:21_4 Wj_14:21_5 Wj_14:21_6 Wj_14:21_7 Wj_14:21_8 Wj_14:21_9 Wj_14:21_10 Wj_14:21_11 Wj_14:21_12 Wj_14:21_13 Wj_14:21_14 Wj_14:21_15 Wj_14:21_16 Wj_14:21_17 Wj_14:21_18 Wj_14:21_19 Wj_14:21_20 Wj_14:21_21 Wj_14:21_22 Wj_14:21_23 Wj_14:21_24 Wj_14:21_25 Wj_14:21_26 Wj_14:21_27 Wj_14:21_28 Wj_14:21_29
Wj:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:22 καὶ εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων·
Wj:14:22 And the children of Israel went into the midst of the sea on the dry land, and the water of it was a wall on the right hand and a wall on the left. (Exodus 14:22 Brenton)
Wj:14:22 a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. (Wj 14:22 BT_4)
Wj:14:22 καὶ εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων·
Wj:14:22 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ κατά ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐκ δεξιός -ά -όν καί τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐκ εὐ·ώνυμος -ον
Wj:14:22 a także, nawet, a mianowicie wejść syn Izrael do (+ acc) środkowy morze w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem zwiędły a także, nawet, a mianowicie woda on / ona / on / sama ściana z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dobrze a także, nawet, a mianowicie ściana z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami pecha w lewo dosłownie "o dobre imię lub pecha w lewo"
Wj:14:22 kai\ ei)sE=lTon oi( ui(oi\ *israEl ei)s me/son tE=s Tala/ssEs kata\ to\ XEro/n, kai\ to\ u(/dOr au)toi=s tei=CHos e)k deXiO=n kai\ tei=CHos e)X eu)Onu/mOn·
Wj:14:22 kai eisElTon hoi hyioi israEl eis meson tEs TalassEs kata to XEron, kai to hydOr autois teiCHos ek deXiOn kai teiCHos eX euOnymOn·
Wj:14:22 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A1_ASN RA_GSF N1S_GSF P RA_ASN A1A_ASN C RA_NSN N3_NSN RD_DPM N3E_NSN P A1A_GPN C N3E_NSN P A1B_GPN
Wj:14:22 and also, even, namely to enter the son Israel into (+acc) middle the sea down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the withered and also, even, namely the water he/she/it/same wall out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely wall out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’
Wj:14:22 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) withered ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) water (nom|acc|voc) them/same (dat) wall (nom|acc|voc) out of (+gen) right ([Adj] gen) and wall (nom|acc|voc) out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen)
Wj:14:22 Wj_14:22_1 Wj_14:22_2 Wj_14:22_3 Wj_14:22_4 Wj_14:22_5 Wj_14:22_6 Wj_14:22_7 Wj_14:22_8 Wj_14:22_9 Wj_14:22_10 Wj_14:22_11 Wj_14:22_12 Wj_14:22_13 Wj_14:22_14 Wj_14:22_15 Wj_14:22_16 Wj_14:22_17 Wj_14:22_18 Wj_14:22_19 Wj_14:22_20 Wj_14:22_21 Wj_14:22_22 Wj_14:22_23
Wj:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:23 κατεδίωξαν δὲ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ εἰσῆλθον ὀπίσω αὐτῶν, πᾶσα ἡ ἵππος Φαραω καὶ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἀναβάται, εἰς μέσον τῆς θαλάσσης.
Wj:14:23 And the Egyptians pursued them and went in after them, and every horse of Pharao, and his chariots, and his horsemen, into the midst of the sea. (Exodus 14:23 Brenton)
Wj:14:23 Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. (Wj 14:23 BT_4)
Wj:14:23 κατεδίωξαν δὲ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ εἰσῆλθον ὀπίσω αὐτῶν, πᾶσα ἵππος Φαραω καὶ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἀναβάται, εἰς μέσον τῆς θαλάσσης.
Wj:14:23 κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ Φαραώ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:14:23 gonić pościg, szukać, ścigać zaś Egipcjanin a także, nawet, a mianowicie wejść za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość koń Faraon a także, nawet, a mianowicie rydwan a także, nawet, a mianowicie jeźdźców do (+ acc) środkowy morze
Wj:14:23 katedi/OXan de\ oi( *ai)gu/ptioi kai\ ei)sE=lTon o)pi/sO au)tO=n, pa=sa E( i(/ppos *faraO kai\ ta\ a(/rmata kai\ oi( a)naba/tai, ei)s me/son tE=s Tala/ssEs.
Wj:14:23 katediOXan de hoi aigyptioi kai eisElTon opisO autOn, pasa hE hippos faraO kai ta harmata kai hoi anabatai, eis meson tEs TalassEs.
Wj:14:23 VAI_AAI3P x RA_NPM N2_NPM C VBI_AAI3P P RD_GPM A1S_NSF RA_NSF N2_NSF N_GSM C RA_APN N3M_APN C RA_NPM N1M_NPM P A1_ASN RA_GSF N1S_GSF
Wj:14:23 to chase after chase, search for, prosecute δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Egyptian and also, even, namely to enter behind back, behind, after he/she/it/same every all, each, every, the whole of the horse Pharaoh and also, even, namely the chariot and also, even, namely the horse riders into (+acc) middle the sea
Wj:14:23 they-CHASE-ed-AFTER Yet the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed behind them/same (gen) every (nom|voc) the (nom) horse (nom) Pharaoh (indecl) and the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and the (nom) horse riderss (nom|voc) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen)
Wj:14:23 Wj_14:23_1 Wj_14:23_2 Wj_14:23_3 Wj_14:23_4 Wj_14:23_5 Wj_14:23_6 Wj_14:23_7 Wj_14:23_8 Wj_14:23_9 Wj_14:23_10 Wj_14:23_11 Wj_14:23_12 Wj_14:23_13 Wj_14:23_14 Wj_14:23_15 Wj_14:23_16 Wj_14:23_17 Wj_14:23_18 Wj_14:23_19 Wj_14:23_20 Wj_14:23_21 Wj_14:23_22
Wj:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:24 ἐγενήθη δὲ ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν κύριος ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ πυρὸς καὶ νεφέλης καὶ συνετάραξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων
Wj:14:24 And it came to pass in the morning watch that the Lord looked forth on the camp of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and troubled the camp of the Egyptians, (Exodus 14:24 Brenton)
Wj:14:24 O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. (Wj 14:24 BT_4)
Wj:14:24 ἐγενήθη δὲ ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν κύριος ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ πυρὸς καὶ νεφέλης καὶ συνετάραξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων
Wj:14:24 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἐν στῦλος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό καί νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί   ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Wj:14:24 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między strażnik więzienny - a także, nawet, a mianowicie patrzeć na darujemy, patrzeć uważnie panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem obóz obóz, koszary, wojsko Egipcjanin w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między filar ogień a także, nawet, a mianowicie chmura a także, nawet, a mianowicie - obóz obóz, koszary, wojsko Egipcjanin
Wj:14:24 e)genE/TE de\ e)n tE=| fulakE=| tE=| e(OTinE=| kai\ e)pe/blePSen ku/rios e)pi\ tE\n parembolE\n tO=n *ai)gupti/On e)n stu/lO| puro\s kai\ nefe/lEs kai\ suneta/raXen tE\n parembolE\n tO=n *ai)gupti/On
Wj:14:24 egenETE de en tE fylakE tE heOTinE kai epeblePSen kyrios epi tEn parembolEn tOn aigyptiOn en stylO pyros kai nefelEs kai synetaraXen tEn parembolEn tOn aigyptiOn
Wj:14:24 VCI_API3S x P RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3S N2_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM P N2_DSM N3_GSN C N1_GSF C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM
Wj:14:24 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prison guard the ć and also, even, namely to look upon overlook, look attentively lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army the Egyptian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pillar fire and also, even, namely cloud and also, even, namely ć the camp camp, barracks, army the Egyptian
Wj:14:24 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) prison (dat) the (dat)   and he/she/it-LOOK UPON-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) camp (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) in/among/by (+dat) pillar (dat) fire (gen) and cloud (gen) and   the (acc) camp (acc) the (gen) Egyptian ([Adj] gen)
Wj:14:24 Wj_14:24_1 Wj_14:24_2 Wj_14:24_3 Wj_14:24_4 Wj_14:24_5 Wj_14:24_6 Wj_14:24_7 Wj_14:24_8 Wj_14:24_9 Wj_14:24_10 Wj_14:24_11 Wj_14:24_12 Wj_14:24_13 Wj_14:24_14 Wj_14:24_15 Wj_14:24_16 Wj_14:24_17 Wj_14:24_18 Wj_14:24_19 Wj_14:24_20 Wj_14:24_21 Wj_14:24_22 Wj_14:24_23 Wj_14:24_24 Wj_14:24_25 Wj_14:24_26
Wj:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:25 καὶ συνέδησεν τοὺς ἄξονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας. καὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι Φύγωμεν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ· ὁ γὰρ κύριος πολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς Αἰγυπτίους.
Wj:14:25 and bound the axle-trees of their chariots, and caused them to go with difficulty; and the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. (Exodus 14:25 Brenton)
Wj:14:25 I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami». (Wj 14:25 BT_4)
Wj:14:25 καὶ συνέδησεν τοὺς ἄξονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας. καὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι Φύγωμεν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ· γὰρ κύριος πολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς Αἰγυπτίους.
Wj:14:25 καί συν·δέω (-, συν+δη·σ-, συν+δη·σ-, -, συν+δεδε-, συν+δε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά βία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον
Wj:14:25 a także, nawet, a mianowicie aby związać - rydwan on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie prowadzić on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Siła (przemoc) a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć Egipcjanin do ucieczki od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz Izrael na, ponieważ, jak panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. do walki z wojny o (+ acc, + gen) on / ona / on / sama Egipcjanin
Wj:14:25 kai\ sune/dEsen tou\s a)/Xonas tO=n a(rma/tOn au)tO=n kai\ E)/gagen au)tou\s meta\ bi/as. kai\ ei)=pan oi( *ai)gu/ptioi *fu/gOmen a)po\ prosO/pou *israEl· o( ga\r ku/rios polemei= peri\ au)tO=n tou\s *ai)gupti/ous.
Wj:14:25 kai synedEsen tus aXonas tOn harmatOn autOn kai Egagen autus meta bias. kai eipan hoi aigyptioi fygOmen apo prosOpu israEl· ho gar kyrios polemei peri autOn tus aigyptius.
Wj:14:25 C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C VBI_AAI3S RD_APM P N1A_GSF C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM VB_AAS1P P N2N_GSN N_GSM RA_NSM x N2_NSM V2_PAI3S P RD_GPM RA_APM N2_APM
Wj:14:25 and also, even, namely to bound with the ć the chariot he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing force (violence) and also, even, namely to say/tell the Egyptian to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Israel the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fight war about (+acc,+gen) he/she/it/same the Egyptian
Wj:14:25 and he/she/it-BOUND WITH-ed the (acc)   the (gen) chariots (gen) them/same (gen) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) force (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) we-should-FLEE away from (+gen) face (gen) Israel (indecl) the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-FIGHT-ing, you(sg)-are-being-FIGHT-ed (classical), be-you(sg)-FIGHT-ing! about (+acc,+gen) them/same (gen) the (acc) Egyptian ([Adj] acc)
Wj:14:25 Wj_14:25_1 Wj_14:25_2 Wj_14:25_3 Wj_14:25_4 Wj_14:25_5 Wj_14:25_6 Wj_14:25_7 Wj_14:25_8 Wj_14:25_9 Wj_14:25_10 Wj_14:25_11 Wj_14:25_12 Wj_14:25_13 Wj_14:25_14 Wj_14:25_15 Wj_14:25_16 Wj_14:25_17 Wj_14:25_18 Wj_14:25_19 Wj_14:25_20 Wj_14:25_21 Wj_14:25_22 Wj_14:25_23 Wj_14:25_24 Wj_14:25_25 Wj_14:25_26 Wj_14:25_27 Wj_14:25_28
Wj:14:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:26 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀποκαταστήτω τὸ ὕδωρ καὶ ἐπικαλυψάτω τοὺς Αἰγυπτίους, ἐπί τε τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας.
Wj:14:26 And the Lord said to Moses, Stretch forth tine hand over the sea, and let the water be turned back to its place, and let it cover the Egyptians coming both upon the chariots and the riders. (Exodus 14:26 Brenton)
Wj:14:26 A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». (Wj 14:26 BT_4)
Wj:14:26 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀποκαταστήτω τὸ ὕδωρ καὶ ἐπικαλυψάτω τοὺς Αἰγυπτίους, ἐπί τε τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας.
Wj:14:26 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἐπί τέ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX]
Wj:14:26 powiedzieć / powiedzieć zaś panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Mojżesz rozszerzenie ręka ty; twój / twoje (SG) na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie przywrócić woda a także, nawet, a mianowicie na pokrycie ponad Egipcjanin na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem i [postpositive współrzędnych] rydwan a także, nawet, a mianowicie jeźdźców
Wj:14:26 ei)=pen de\ ku/rios pro\s *mousE=n *)/ekteinon tE\n CHei=ra/ sou e)pi\ tE\n Ta/lassan, kai\ a)pokatastE/tO to\ u(/dOr kai\ e)pikaluPSa/tO tou\s *ai)gupti/ous, e)pi/ te ta\ a(/rmata kai\ tou\s a)naba/tas.
Wj:14:26 eipen de kyrios pros musEn ekteinon tEn CHeira su epi tEn Talassan, kai apokatastEtO to hydOr kai epikalyPSatO tus aigyptius, epi te ta harmata kai tus anabatas.
Wj:14:26 VBI_AAI3S x N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RA_ASF N1S_ASF C VH_AAD3S RA_NSN N3_NSN C VA_AAD3S RA_APM N2_APM P x RA_APN N3M_APN C RA_APM N1M_APM
Wj:14:26 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to extend the hand you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to restore the water and also, even, namely to cover over the Egyptian upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing and [postpositive coordinate] the chariot and also, even, namely the horse riders
Wj:14:26 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-EXTEND-you(sg)!, while EXTEND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and let-him/her/it-RESTORE! the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and let-him/her/it-COVER-OVER! the (acc) Egyptian ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) and [postpositive coordinate] the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and the (acc) horse riderss (acc)
Wj:14:26 Wj_14:26_1 Wj_14:26_2 Wj_14:26_3 Wj_14:26_4 Wj_14:26_5 Wj_14:26_6 Wj_14:26_7 Wj_14:26_8 Wj_14:26_9 Wj_14:26_10 Wj_14:26_11 Wj_14:26_12 Wj_14:26_13 Wj_14:26_14 Wj_14:26_15 Wj_14:26_16 Wj_14:26_17 Wj_14:26_18 Wj_14:26_19 Wj_14:26_20 Wj_14:26_21 Wj_14:26_22 Wj_14:26_23 Wj_14:26_24 Wj_14:26_25 Wj_14:26_26 Wj_14:26_27
Wj:14:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:27 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπεκατέστη τὸ ὕδωρ πρὸς ἡμέραν ἐπὶ χώρας· οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξετίναξεν κύριος τοὺς Αἰγυπτίους μέσον τῆς θαλάσσης.
Wj:14:27 And Moses stretched forth his hand over the sea, and the water returned to its place toward day; and the Egyptians fled from the water, and the Lord shook off the Egyptians in the midst of the sea. (Exodus 14:27 Brenton)
Wj:14:27 Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. (Wj 14:27 BT_4)
Wj:14:27 ἐξέτεινεν δὲ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπεκατέστη τὸ ὕδωρ πρὸς ἡμέραν ἐπὶ χώρας· οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξετίναξεν κύριος τοὺς Αἰγυπτίους μέσον τῆς θαλάσσης.
Wj:14:27 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) δέ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πρός ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπί χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ Αἰγύπτιος -ία -ον φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:14:27 rozszerzenie zaś Mojżesz ręka na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem morze a także, nawet, a mianowicie przywrócić woda w kierunku (+ ACC +, + gen dat) dzień na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem Region królestwo (clίme); Ziemia, kraj, terytorium, na układ trawienny zaś Egipcjanin do ucieczki pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem woda a także, nawet, a mianowicie wysunąć panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Egipcjanin środkowy morze
Wj:14:27 e)Xe/teinen de\ *mou+sE=s tE\n CHei=ra e)pi\ tE\n Ta/lassan, kai\ a)pekate/stE to\ u(/dOr pro\s E(me/ran e)pi\ CHO/ras· oi( de\ *ai)gu/ptioi e)/fugon u(po\ to\ u(/dOr, kai\ e)Xeti/naXen ku/rios tou\s *ai)gupti/ous me/son tE=s Tala/ssEs.
Wj:14:27 eXeteinen de mo+ysEs tEn CHeira epi tEn Talassan, kai apekatestE to hydOr pros hEmeran epi CHOras· hoi de aigyptioi efygon hypo to hydOr, kai eXetinaXen kyrios tus aigyptius meson tEs TalassEs.
Wj:14:27 VAI_AAI3S x N1M_NSM RA_ASF N3_ASF P RA_ASF N1S_ASF C VHI_AAI3S RA_NSN N3_NSN P N1A_ASF P N1A_GSF RA_NPM x N2_NPM VBI_AAI3P P RA_ASN N3_ASN C VAI_AAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM A1_ASM RA_GSF N1S_GSF
Wj:14:27 to extend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Moses the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to restore the water toward (+acc,+gen,+dat) day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Egyptian to flee under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the water and also, even, namely to eject lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Egyptian middle the sea
Wj:14:27 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed Yet Moses (nom) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and he/she/it-RESTORE-ed the (nom|acc) water (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) day (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) region (gen), regions (acc) the (nom) Yet Egyptian ([Adj] nom|voc) I-FLEE-ed, they-FLEE-ed under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) and he/she/it-EJECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Egyptian ([Adj] acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sea (gen)
Wj:14:27 Wj_14:27_1 Wj_14:27_2 Wj_14:27_3 Wj_14:27_4 Wj_14:27_5 Wj_14:27_6 Wj_14:27_7 Wj_14:27_8 Wj_14:27_9 Wj_14:27_10 Wj_14:27_11 Wj_14:27_12 Wj_14:27_13 Wj_14:27_14 Wj_14:27_15 Wj_14:27_16 Wj_14:27_17 Wj_14:27_18 Wj_14:27_19 Wj_14:27_20 Wj_14:27_21 Wj_14:27_22 Wj_14:27_23 Wj_14:27_24 Wj_14:27_25 Wj_14:27_26 Wj_14:27_27 Wj_14:27_28 Wj_14:27_29 Wj_14:27_30 Wj_14:27_31
Wj:14:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:28 καὶ ἐπαναστραφὲν τὸ ὕδωρ ἐκάλυψεν τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραω τοὺς εἰσπεπορευμένους ὀπίσω αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς.
Wj:14:28 and the water returned and covered the chariots and the riders, and all the forces of Pharao, who entered after them into the sea: and there was not left of them even one. (Exodus 14:28 Brenton)
Wj:14:28 Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. (Wj 14:28 BT_4)
Wj:14:28 καὶ ἐπαναστραφὲν τὸ ὕδωρ ἐκάλυψεν τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραω τοὺς εἰσπεπορευμένους ὀπίσω αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς.
Wj:14:28 καί   ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Φαραώ, ὁ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Wj:14:28 a także, nawet, a mianowicie - woda na pokrycie płaszcz, zasłonięty, przytłumiony rydwan a także, nawet, a mianowicie jeźdźców a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania zdolność Faraon wejść za plecami, z tyłu, po on / ona / on / sama do (+ acc) morze a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami on / ona / on / sama οὐδ "przed samogłoskami czasem (mniejszość czasu) jeden
Wj:14:28 kai\ e)panastrafe\n to\ u(/dOr e)ka/luPSen ta\ a(/rmata kai\ tou\s a)naba/tas kai\ pa=san tE\n du/namin *faraO tou\s ei)speporeume/nous o)pi/sO au)tO=n ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ ou) katelei/fTE e)X au)tO=n ou)de\ ei(=s.
Wj:14:28 kai epanastrafen to hydOr ekalyPSen ta harmata kai tus anabatas kai pasan tEn dynamin faraO tus eispeporeumenus opisO autOn eis tEn Talassan, kai u kateleifTE eX autOn ude heis.
Wj:14:28 C VD_APPNSN RA_NSN N3_NSN VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN C RA_APM N1M_APM C A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF N_GSM RA_APM VM_XMPAPM P RD_GPM P RA_ASF N1S_ASF C D VVI_API3S P RD_GPM C A3_NSM
Wj:14:28 and also, even, namely ć the water to cover cloak, veiled, muffled the chariot and also, even, namely the horse riders and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability Pharaoh the to enter behind back, behind, after he/she/it/same into (+acc) the sea and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) one
Wj:14:28 and   the (nom|acc) water (nom|acc|voc) he/she/it-COVER-ed the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and the (acc) horse riderss (acc) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) Pharaoh (indecl) the (acc) having-been-ENTER-ed (acc) behind them/same (gen) into (+acc) the (acc) sea (acc) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND out of (+gen) them/same (gen) neither/nor one (nom)
Wj:14:28 Wj_14:28_1 Wj_14:28_2 Wj_14:28_3 Wj_14:28_4 Wj_14:28_5 Wj_14:28_6 Wj_14:28_7 Wj_14:28_8 Wj_14:28_9 Wj_14:28_10 Wj_14:28_11 Wj_14:28_12 Wj_14:28_13 Wj_14:28_14 Wj_14:28_15 Wj_14:28_16 Wj_14:28_17 Wj_14:28_18 Wj_14:28_19 Wj_14:28_20 Wj_14:28_21 Wj_14:28_22 Wj_14:28_23 Wj_14:28_24 Wj_14:28_25 Wj_14:28_26 Wj_14:28_27 Wj_14:28_28 Wj_14:28_29
Wj:14:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:29 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων.
Wj:14:29 But the children of Israel went along dry land in the midst of the sea, and the water was to them a wall on the right hand, and a wall on the left. (Exodus 14:29 Brenton)
Wj:14:29 Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. (Wj 14:29 BT_4)
Wj:14:29 οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων.
Wj:14:29 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) διά ξηρός -ά -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐκ δεξιός -ά -όν καί τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐκ εὐ·ώνυμος -ον
Wj:14:29 zaś syn Izrael iść δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) zwiędły w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między środkowy morze zaś woda on / ona / on / sama ściana z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dobrze a także, nawet, a mianowicie ściana z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami pecha w lewo dosłownie "o dobre imię lub pecha w lewo"
Wj:14:29 oi( de\ ui(oi\ *israEl e)poreu/TEsan dia\ XEra=s e)n me/sO| tE=s Tala/ssEs, to\ de\ u(/dOr au)toi=s tei=CHos e)k deXiO=n kai\ tei=CHos e)X eu)Onu/mOn.
Wj:14:29 hoi de hyioi israEl eporeuTEsan dia XEras en mesO tEs TalassEs, to de hydOr autois teiCHos ek deXiOn kai teiCHos eX euOnymOn.
Wj:14:29 RA_NPM x N2_NPM N_GSM VCI_API3P P A1A_GSF P A1_DSN RA_GSF N1S_GSF RA_NSN x N3_NSN RD_DPM N3E_NSN P A1A_GPN C N3E_NSN P A1B_GPN
Wj:14:29 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Israel to go because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) withered in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] water he/she/it/same wall out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely wall out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’
Wj:14:29 the (nom) Yet sons (nom|voc) Israel (indecl) they-were-GO-ed because of (+acc), through (+gen) withered ([Adj] acc, gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sea (gen) the (nom|acc) Yet water (nom|acc|voc) them/same (dat) wall (nom|acc|voc) out of (+gen) right ([Adj] gen) and wall (nom|acc|voc) out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen)
Wj:14:29 Wj_14:29_1 Wj_14:29_2 Wj_14:29_3 Wj_14:29_4 Wj_14:29_5 Wj_14:29_6 Wj_14:29_7 Wj_14:29_8 Wj_14:29_9 Wj_14:29_10 Wj_14:29_11 Wj_14:29_12 Wj_14:29_13 Wj_14:29_14 Wj_14:29_15 Wj_14:29_16 Wj_14:29_17 Wj_14:29_18 Wj_14:29_19 Wj_14:29_20 Wj_14:29_21 Wj_14:29_22
Wj:14:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:14:30 καὶ ἐρρύσατο κύριος τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων· καὶ εἶδεν Ισραηλ τοὺς Αἰγυπτίους τεθνηκότας παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης.
Wj:14:30 So the Lord delivered Israel in that day from the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead by the shore of the sea. (Exodus 14:30 Brenton)
Wj:14:30 W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. (Wj 14:30 BT_4)
Wj:14:30 καὶ ἐρρύσατο κύριος τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων· καὶ εἶδεν Ισραηλ τοὺς Αἰγυπτίους τεθνηκότας παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης.
Wj:14:30 καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) παρά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Wj:14:30 a także, nawet, a mianowicie dostarczyć [rysować jako prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecko-angielskim Leksykonu panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. Izrael w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między