Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 3,1 וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה בְּיוֹם דִּבֶּר יהוה אֶת־מֹשֶׁה בְּהַר סִינָי׃                                  
Lb 3,1 we el le Tol dot a ha ron u mo sze Be jom DiB Ber jhwh(a do naj) et - mo sze Be har si naj                                  
Lb 3,1 wºllè Tldt ahrn ûmè Bym DiBBer yhwh(dny) et-mè Bhar sny                                  
Lb 3,1 Tak oto przedstawiaa si rodzina Aarona i Mojesza w czasie, gdy Pan mwi do Mojesza na grze Synaj.                                              
Lb 3,2 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־אַהֲרֹן הַבְּכוֹר נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר׃                                      
Lb 3,2 we el le sze mot Be ne - a ha ron haB Be chor na daw wa a wi hu e la zar we i ta mar                                      
Lb 3,2 wºllè mt B|nê-ahrn haBBkr ndb wabhû el`zr wtmr                                      
Lb 3,2 Synowie Aarona mieli nastpujce imiona: pierworodny Nadab, nastpnie Abihu, Eleazar oraz Itamar.                                              
Lb 3,3 אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים הַמְּשֻׁחִים אֲשֶׁר־מִלֵּא יָדָם לְכַהֵן׃                                    
Lb 3,3 el le sze mot Be ne a ha ron haK Ko ha nim ham me szu Him a szer - mil le ja dam le cha hen                                    
Lb 3,3 ºllè mt Bnê ahrn haKKhnm hammùHm er-mill ydm lkahn                                    
Lb 3,3 Oto imiona synw Aarona, namaszczonych kapanw, ktrych powici, by penili kapask sub.                                              
Lb 3,4 וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי יהוה בְּהַקְרִבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי יהוה בְּמִדְבַּר סִינַי וּבָנִים לֹא־הָיוּ לָהֶם וַיְכַהֵן אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר עַל־פְּנֵי אַהֲרֹן אֲבִיהֶם׃            
Lb 3,4 waj ja mot na daw wa a wi hu lif ne jhwh(a do naj) Be haq ri wam esz za ra lif ne jhwh(a do naj) Be mid Bar si naj u wa nim lo - ha ju la hem wa je cha hen e la zar we i ta mar al - Pe ne a ha ron a wi hem P          
Lb 3,4 wayyºmot ndb wabhû lipnê yhwh(dny) B|haqrìbm zr lipnê yhwh(dny) BmidBar snay ûbnm l-hyû lhem waykahn el`zr wºtmºr `al-Pnê ahrn bhem P          
Lb 3,4 Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli zoy w ofierze inny ogie. Nie mieli oni synw i dlatego sub kapask speniali w obecnoci ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar.                                        
Lb 3,5 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 3,5 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 3,5 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 3,5 Przemwi znowu Pan do Mojesza tymi sowami:                                                  
Lb 3,6 הַקְרֵב אֶת־מַטֵּה לֵוִי וְהַעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְשֵׁרְתוּ אֹתוֹ׃                                  
Lb 3,6 haq rew et - mat te le wi we ha a mad Ta o to lif ne a ha ron haK Ko hen we szer tu o to                                  
Lb 3,6 haqrb et-ma lw w|ha`madT t lipnê ahrn haKKhn wrtû t                                  
Lb 3,6 Ka si zbliy pokoleniu Lewiegoi postaw [je] przed kapanem Aaronem: niechaj mu su!                                              
Lb 3,7 וְשָׁמְרוּ אֶת־מִשְׁמַרְתּוֹ וְאֶת־מִשְׁמֶרֶת כָּל־הָעֵדָה לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן׃                                  
Lb 3,7 we szam ru et - misz mar To we et - misz me ret Kol - ha e da lif ne o hel mo ed la a wod et - a wo dat ham misz Kan                                  
Lb 3,7 wmrû et-mimarT wet-mimeºret Kol-hº`d lipnê ºhel m`d la`bd et-`bdat hammiKn                                  
Lb 3,7 Penic sub w przybytku, troszczy si bd wszyscy o to, o co on sam i caa spoeczno winna dba w zwizku z Namiotem Spotkania.                                            
Lb 3,8 וְשָׁמְרוּ אֶת־כָּל־כְּלֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת־מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן׃                                  
Lb 3,8 we szam ru et - Kol - Ke le o hel mo ed we et - misz me ret Be ne jis ra el la a wod et - a wo dat ham misz Kan                                  
Lb 3,8 wmrû e|t-Kol-Klê ºhel m`d wet-mimeºret Bnê yiSrl la`bd et-`bdat hammiKn                                  
Lb 3,8 Winni strzec wszystkich sprztw Namiotu Spotkania i wezm na siebie staranie o to wszystko, o co winni si troszczy Izraelici, gdy chodzi o penienie suby w przybytku.                                          
Lb 3,9 וְנָתַתָּה אֶת־הַלְוִיִּם לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו נְתוּנִם נְתוּנִם הֵמָּה לוֹ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                
Lb 3,9 we na taT Ta et - ha le wij jim le a ha ron u le wa naw ne tu nim ne tu nim hem ma lo me et Be ne jis ra el                                
Lb 3,9 wntaTT et-halwiyyìm lahrn ûlbnyw ntûnìm ntûnìm hºmm l mt Bnê yiSrl                                
Lb 3,9 Oddaj wic lewitw Aaronowi i jego synom; winni mu by cakowicie oddani ze strony Izraelitw.                                              
Lb 3,10 וְאֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו תִּפְקֹד וְשָׁמְרוּ אֶת־כְּהֻנָּתָם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת׃                                      
Lb 3,10 we et - a ha ron we et - Ba naw Tif qod we szam ru et - Ke hun na tam we haz zar haq qa rew ju mat P                                    
Lb 3,10 wet-ahrn wet-Bnyw Tipqd wmrû et-Khunntm whazzr haqqrb yûmt P                                    
Lb 3,10 Aaronowi i jego synom zlecisz, by penili powierzon im sub kapask. Gdyby si zbliy kto niepowoany, ma by ukarany mierci.                                            
Lb 3,11 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 3,11 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 3,11 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 3,11 I rzek jeszcze Pan do Mojesza:                                                  
Lb 3,12 וַאֲנִי הִנֵּה לָקַחְתִּי אֶת־הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּחַת כָּל־בְּכוֹר פֶּטֶר רֶחֶם מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם׃                      
Lb 3,12 wa a ni hin ne la qaH Ti et - ha le wij jim miT Toch Be ne jis ra el Ta Hat Kol - Be chor Pe ter re Hem miB Be ne jis ra el we ha ju li ha le wij jim                      
Lb 3,12 wan hinn lqaºHT et-halwiyyìm miTTk Bnê yiSrl TaºHat Kol-Bkr Peºer reºHem miBBnê yiSrl whºyû l halwiyyìm                      
Lb 3,12 Oto Ja wziem lewitw spord synw Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, ktrzy si narodzili z ona matek, dlatego lewici s moj wasnoci.                                          
Lb 3,13 כִּי לִי כָּל־בְּכוֹר בְּיוֹם הַכֹּתִי כָל־בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הִקְדַּשְׁתִּי לִי כָל־בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה לִי יִהְיוּ אֲנִי יהוה׃                  
Lb 3,13 Ki li Kol - Be chor Be jom haK Ko ti chol - Be chor Be e rec mic ra jim hiq Dasz Ti li chol - Be chor Be jis ra el me a dam ad - Be he ma li jih ju a ni jhwh(a do naj) s                
Lb 3,13 K l Kol-Bkr Bym haKKt kol-Bkr Beºrec micraºyim hiqDaºT l kol-Bkr ByiSrl mdm `ad-Bhm l yihyû n yhwh(dny) s                
Lb 3,13 Do Mnie bowiem naley wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijaem wszystko, co byo pierworodne w ziemi egipskiej, powiciem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, poczwszy od czowieka a do bydlcia. Do mnie nale; Ja jestem Pan.                                    
Lb 3,14 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי לֵאמֹר׃                                          
Lb 3,14 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze Be mid Bar si naj le mor                                          
Lb 3,14 waydaBBr yhwh(dny) el-mè BmidBar snay lmr                                          
Lb 3,14 Mwi dalej Pan do Mojesza na pustyni Synaj tymi sowami:                                                
Lb 3,15 פְּקֹד אֶת־בְּנֵי לֵוִי לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמַעְלָה תִּפְקְדֵם׃                                  
Lb 3,15 Pe qod et - Be ne le wi le wet a wo tam le misz Pe Ho tam Kol - za char miB Ben - Ho desz wa ma la Tif qe dem                                  
Lb 3,15 Pqd et-Bnê lw lbêt btm lmiPHtm Kol-zkr miBBen-Hºde wmaº`l Tipqdm                                  
Lb 3,15 Dokonaj spisu wszystkich synw Lewiego wedug ich rodw i szczepw; wszystkich mczyzn w wieku od jednego miesica wzwy.                                            
Lb 3,16 וַיִּפְקֹד אֹתָם מֹשֶׁה עַל־פִּי יהוה כַּאֲשֶׁר צֻוָּה׃                                        
Lb 3,16 waj jif qod o tam mo sze al - Pi jhwh(a do naj) Ka a szer cuw wa                                        
Lb 3,16 wayyipqd tm `al-P yhwh(dny) Kaer cuww                                        
Lb 3,16 Mojesz wic dokona ich spisu wedug rozkazu Pana.                                                  
Lb 3,17 וַיִּהְיוּ־אֵלֶּה בְנֵי־לֵוִי בִּשְׁמֹתָם גֵּרְשׁוֹן וּקְהָת וּמְרָרִי׃                                          
Lb 3,17 waj jih ju - el le we ne - le wi Bisz mo tam Ger szon u qe hat u me ra ri                                          
Lb 3,17 wayyi|hyû-ºllè bnê|-lw Bimtm Grn ûqht ûmrr                                          
Lb 3,17 A oto imiona synw Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.                                                  
Lb 3,18 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־גֵרְשׁוֹן לְמִשְׁפְּחֹתָם לִבְנִי וְשִׁמְעִי׃                                          
Lb 3,18 we el le sze mot Be ne - ger szon le misz Pe Ho tam liw ni we szi mi                                          
Lb 3,18 wºllè mt B|nê-grn lmiPHtm libn wim`                                          
Lb 3,18 Imiona za synw Gerszona wedug ich rodzin: Libni i Szimei.                                                
Lb 3,19 וּבְנֵי קְהָת לְמִשְׁפְּחֹתָם עַמְרָם וְיִצְהָר חֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל׃                                        
Lb 3,19 u we ne qe hat le misz Pe Ho tam am ram we jic har Hew ron we uz zi el                                        
Lb 3,19 ûbnê qht lmiPHtm `amrm wyichr Hebrn w`uzzl                                        
Lb 3,19 Synowie za Kehata wedug swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel,                                                
Lb 3,20 וּבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם מַחְלִי וּמוּשִׁי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַלֵּוִי לְבֵית אֲבֹתָם׃                                
Lb 3,20 u we ne me ra ri le misz Pe Ho tam maH li u mu szi el le hem misz Pe Hot hal le wi le wet a wo tam                                
Lb 3,20 ûbnê mrr lmiPHtm maHl ûmû ºllè hm miPHt hallw lbêt btm                                
Lb 3,20 a synowie Merariego wedug swych rodzin: Machli i Muszi. To s rodziny Lewiego wedug ich rodw.                                              
Lb 3,21 לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי וּמִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְעִי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי׃                                    
Lb 3,21 le ger szon misz Pa Hat hal liw ni u misz Pa Hat hasz szi mi el le hem misz Pe Hot haG Ger szun ni                                    
Lb 3,21 lgºrn miPaºHat hallibn ûmiPaºHat haim` ºllè hm miPHt haGGrunn                                    
Lb 3,21 Od Gerszona pochodz rodziny Libnitw i Szimeitw; to s wanie rodziny Gerszonitw.                                              
Lb 3,22 פְּקֻדֵיהֶם בְּמִסְפַּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה פְּקֻדֵיהֶם שִׁבְעַת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                  
Lb 3,22 Pe qu de hem Be mis Par Kol - za char miB Ben - Ho desz wa ma la Pe qu de hem szi wat a la fim wa Ha mesz me ot                                  
Lb 3,22 Pqùdêhem BmisPar Kol-zkr miBBen-Hºde wmº`l Pqùºdêheºm ib`at lpm waHm mt                                  
Lb 3,22 Liczba spisanych mczyzn w wieku od jednego miesica wzwy wynosia u nich siedem tysicy piciuset.                                              
Lb 3,23 מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ יָמָּה׃                                          
Lb 3,23 misz Pe Hot haG Ger szun ni a Ha re ham misz Kan ja Ha nu jam ma                                          
Lb 3,23 miPHt haGGrunn aHrê hammiKn yaHnû yºmm                                          
Lb 3,23 Rodziny Gerszonitw rozbijay obz za przybytkiem od strony zachodniej.                                                
Lb 3,24 וּנְשִׂיא בֵית־אָב לַגֵּרְשֻׁנִּי אֶלְיָסָף בֶּן־לָאֵל׃                                            
Lb 3,24 u ne si wet - aw laG Ger szun ni el ja saf Ben - la el                                            
Lb 3,24 ûnS bê|t-b laGGrunn elysp Ben-ll                                            
Lb 3,24 Gow rodu Gerszona by Eliasaf, syn Laela.                                                  
Lb 3,25 וּמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי־גֵרְשׁוֹן בְּאֹהֶל מוֹעֵד הַמִּשְׁכָּן וְהָאֹהֶל מִכְסֵהוּ וּמָסַךְ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                                
Lb 3,25 u misz me ret Be ne - ger szon Be o hel mo ed ham misz Kan we ha o hel mich se hu u ma sach Pe taH o hel mo ed                                
Lb 3,25 ûmimeºret Bnê|-grn Bºhel m`d hammiKn whºhel miksºhû ûmsak PeºtaH ºhel m`d                                
Lb 3,25 W Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzon piecz o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak rwnie o zason wiszc u wejcia do Namiotu Spotkania,                                          
Lb 3,26 וְקַלְעֵי הֶחָצֵר וְאֶת־מָסַךְ פֶּתַח הֶחָצֵר אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב וְאֵת מֵיתָרָיו לְכֹל עֲבֹדָתוֹ׃                            
Lb 3,26 we qa le he Ha cer we et - ma sach Pe taH he Ha cer a szer al - ham misz Kan we al - ham miz Be aH sa wiw we et me ta raw le chol a wo da to                            
Lb 3,26 wqal`ê he|Hcr wet-msak PeºtaH he|Hcr er `al-hammiKn w`al-hammizBªH sbb wt mê|tryw lkl `bdt                            
Lb 3,26 dalej o zasony dziedzica oraz o zason przy wejciu na dziedziniec, ktry otacza przybytek i otarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej suby.                                            
Lb 3,27 וְלִקְהָת מִשְׁפַּחַת הַעַמְרָמִי וּמִשְׁפַּחַת הַיִּצְהָרִי וּמִשְׁפַּחַת הַחֶבְרֹנִי וּמִשְׁפַּחַת הָעָזִּיאֵלִי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי׃                            
Lb 3,27 we liq hat misz Pa Hat ha am ra mi u misz Pa Hat haj jic ha ri u misz Pa Hat ha Hew ro ni u misz Pa Hat ha oz zi e li el le hem misz Pe Hot haq qe ha ti                            
Lb 3,27 wliqht miPaºHat ha|`amrm ûmiPaºHat hayyichr ûmiPaºHat ha|Hebrn ûmiPaºHat h|`ozzl ºllè hm miPHt haqqht                            
Lb 3,27 Od Kehata pochodz rodziny: Amramitw, Jisharytw, Chebronitw i Uzzjelitw; s to rodziny Kehatytw.                                              
Lb 3,28 בְּמִסְפַּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וָמָעְלָה שְׁמֹנַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ׃                                
Lb 3,28 Be mis Par Kol - za char miB Ben - Ho desz wa ma la sze mo nat a la fim we szesz me ot szom re misz me ret haq qo desz                                
Lb 3,28 BmisPar Kol-zkr miBBen-Hºde wmº`l mnat lpm w mt mrê mimeºret haqqºde                                
Lb 3,28 Cakowita liczba spisanych mczyzn, w wieku od jednego miesica wzwy, wynosia u nich osiem tysicy trzystu ludzi przeznaczonych do penienia suby w przybytku.                                          
Lb 3,29 מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי־קְהָת יַחֲנוּ עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן תֵּימָנָה׃                                        
Lb 3,29 misz Pe Hot Be ne - qe hat ja Ha nu al je rech ham misz Kan Te ma na                                        
Lb 3,29 miPHt Bnê-qht yaHnû `al yeºrek hammiKn Têmºn                                        
Lb 3,29 Rodziny Kehatytw rozbijay namioty od strony poudniowej przybytku.                                                
Lb 3,30 וּנְשִׂיא בֵית־אָב לְמִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי אֶלִיצָפָן בֶּן־עֻזִּיאֵל׃                                          
Lb 3,30 u ne si wet - aw le misz Pe Hot haq qe ha ti e li ca fan Ben - uz zi el                                          
Lb 3,30 ûnS bê|t-b lmiPHt haqqht elcpn Ben-`uzzl