Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk16      do_str_głównej      do_Lk2      
Lk 1:1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,                                                        
Lk 1:1 *)epeidE/per polloi\ e)peCHei/rEsan a)nata/XasTai diE/gEsin peri\ tO=n peplEroforEme/nOn e)n E(mi=n pragma/tOn,
Lk 1:1 epeidEper polloi epeCHeirEsan anataXasTai diEgEsin peri tOn peplEroforEmenOn en hEmin pragmatOn,
Lk 1:1 c--------- a-----npm- v-3aai-p-- v--amn---- n-----asf- p--------- ra----gpn- v--xppgpn- p--------- rp----dp-- n-----gpn-
Lk 1:1 G1895 G4183 G2021 G0392 G1335 G4012 G3588 G4135 G1722 G2254 G4229
Lk 1:1 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
Lk 1:1
Lk 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:1
Lk 1:1  Jako  wiele  rozpoczął  być  opowiadanie  o  caLkiem  znany  między  nas  wydarzenia
Lk 1:1 G1895 G4183 G2021 G0392 G1335 G4012 G4135 G4135 G1722 G2254 G4229
Lk 1:2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,                                                      
Lk 1:2 kaTO\s pare/dosan E(mi=n oi( a)p' a)rCHE=s au)to/ptai kai\ u(pEre/tai geno/menoi tou= lo/gou,
Lk 1:2 kaTOs paredosan hEmin hoi ap' arCHEs autoptai kai hypEretai genomenoi tu logu,
Lk 1:2 c--------- v-3aai-p-- rp----dp-- ra----npm- p--------- n-----gsf- n-----npm- c--------- n-----npm- v--ampnpm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 1:2 G2531 G3860 G2254 G3588 G0575 G0746 G0845 G2532 G5257 G1096 G3588 G3056
Lk 1:2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Lk 1:2
Lk 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:2
Lk 1:2  jako  przeniesione  nas  dawny  z  start  świadków  i  ministrów  Słowa
Lk 1:2 G2531 G3860 G2254 G1096 G0575 G0746 G0845 G2532 G5257 G3056
Lk 1:3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,                                                        
Lk 1:3 e)/doXe ka)moi\ parEkolouTEko/ti a)/nOTen pa=sin a)kribO=s kaTeXE=s soi gra/PSai, kra/tiste *Teo/file,
Lk 1:3 edoXe kamoi parEkoluTEkoti anOTen pasin akribOs kaTeXEs soi graPSai, kratiste Teofile,
Lk 1:3 v-3aai-s-- d--------- v--xapdsm- d--------- a-----dpn- d--------- d--------- rp----ds-- v--aan---- a-----vsms n-----vsm-
Lk 1:3 G1380 G2504 G3877 G0509 G3956 G0199 G2517 G4671 G1125 G2903 G2321
Lk 1:3 Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
Lk 1:3
Lk 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:3
Lk 1:3  wydawało się dobre  i  mnie  ostrożny  badanie  tylko  pierwszy  na  zamówienie  opisać  ty, wy  honorowy  Teofil
Lk 1:3 G1380 G2504 G2504 G0199 G3877 G3956 G0509 G2517 G2517 G1125 G4671 G2903 G2321
Lk 1:4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.                                                              
Lk 1:4 i(/na e)pignO=|s peri\ O(=n katECHE/TEs lo/gOn tE\n a)sfa/leian.
Lk 1:4 hina epignOs peri hOn katECHETEs logOn tEn asfaleian.
Lk 1:4 c--------- v-2aas-s-- p--------- rr----gpm- v-2api-s-- n-----gpm- ra----asf- n-----asf-
Lk 1:4 G2443 G1921 G4012 G3739 G2727 G3056 G3588 G0803
Lk 1:4 abyś się mógł przekonać o caLkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
Lk 1:4
Lk 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:4
Lk 1:4  że  dowiedziałem się  firma  podstawa  nauczanie  gdzie  był  z instrukcją
Lk 1:4 G2443 G1921 G0803 G0803 G3056 G3739 G2727 G2727
Lk 1:5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.                        
Lk 1:5 *)ege/neto e)n tai=s E(me/rais *(ErO/|dou basile/Os tE=s *)ioudai/as i(ereu/s tis o)no/mati *DZaCHari/as e)X e)fEmeri/as *)abia/, kai\ gunE\ au)tO=| e)k tO=n Tugate/rOn *)aarO/n, kai\ to\ o)/noma au)tE=s *)elisa/bet.
Lk 1:5 egeneto en tais hEmerais hErOdu basileOs tEs iudaias hiereus tis onomati DZaCHarias eX efEmerias abia, kai gynE autO ek tOn TygaterOn aarOn, kai to onoma autEs elisabet.
Lk 1:5 v-3ami-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- ri----nsm- n-----dsn- n-----nsm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- c--------- n-----nsf- rp----dsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- n-----gsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsf- n-----nsf-
Lk 1:5 G1096 G1722 G3588 G2250 G2264 G0935 G3588 G2449 G2409 G5100 G3686 G2197 G1537 G2183 G0007 G2532 G1135 G0846 G1537 G3588 G2364 G0002 G2532 G3588 G3686 G0846 G1665
Lk 1:5 Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
Lk 1:5
Lk 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:5
Lk 1:5  W  dni  Herod  król  Juda  był  ksiądz  ksiądz  z  Avievoy  Zacharias  nazwa  Zachariasz  i  żona  jego  z  rodzaj  Aaron  nazwa  jej  Elizabeth
Lk 1:5 G1722 G2250 G2264 G0935 G2449 G1096 G2409 G5100 G1537 G0007 G2183 G3686 G2197 G2532 G0846 G1135 G1537 G2364 G0002 G3686 G0846 G1665
Lk 1:6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.                                            
Lk 1:6 E)=san de\ di/kaioi a)mfo/teroi e)nanti/on tou= Teou=, poreuo/menoi e)n pa/sais tai=s e)ntolai=s kai\ dikaiO/masin tou= kuri/ou a)/memptoi.
Lk 1:6 Esan de dikaioi amfoteroi enantion tu Teu, poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiOmasin tu kyriu amemptoi.
Lk 1:6 v-3iai-p-- c--------- a-----npm- a-----npm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnpm- p--------- a-----dpf- ra----dpf- n-----dpf- c--------- n-----dpn- ra----gsm- n-----gsm- a-----npm-
Lk 1:6 G2258 G1161 G1342 G0297 G1726 G3588 G2316 G4198 G1722 G3956 G3588 G1785 G2532 G1345 G3588 G2962 G0273
Lk 1:6 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.
Lk 1:6
Lk 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:6
Lk 1:6  Zarówno  były  sprawiedliwy  przed  Bóg  robi  na  wszystko  przykazań  i  Statut  Pan  nienaganny
Lk 1:6 G0297 G2258 G1342 G1799 G2316 G4198 G1722 G3956 G1785 G2532 G1345 G2962 G0273
Lk 1:7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν Ἐλισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.                                          
Lk 1:7 kai\ ou)k E)=n au)toi=s te/knon, kaTo/ti E)=n E( *)elisa/bet stei=ra, kai\ a)mfo/teroi probebEko/tes e)n tai=s E(me/rais au)tO=n E)=san.
Lk 1:7 kai uk En autois teknon, kaToti En hE elisabet steira, kai amfoteroi probebEkotes en tais hEmerais autOn Esan.
Lk 1:7 c--------- d--------- v-3iai-s-- rp----dpm- n-----nsn- c--------- v-3iai-s-- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----npm- v--xapnpm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- v-3iai-p--
Lk 1:7 G2532 G3756 G2258 G0846 G5043 G2530 G2258 G3588 G1665 G4723 G2532 G0297 G4260 G1722 G3588 G2250 G0846 G2258
Lk 1:7 Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Lk 1:7
Lk 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:7
Lk 1:7  ich  nie  był  Dzieci  dla  Elizabeth  był  jałowy  i  zarówno  były  w  roku  starsi
Lk 1:7 G0846 G3756 G2258 G5043 G2530 G1665 G2258 G4723 G2532 G0297 G2258 G1722 G2250 G4260
Lk 1:8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,                                                
Lk 1:8 *)ege/neto de\ e)n tO=| i(erateu/ein au)to\n e)n tE=| ta/Xei tE=s e)fEmeri/as au)tou= e)/nanti tou= Teou=,
Lk 1:8 egeneto de en tO hierateuein auton en tE taXei tEs efEmerias autu enanti tu Teu,
Lk 1:8 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 1:8 G1096 G1161 G1722 G3588 G2407 G0846 G1722 G3588 G5010 G3588 G2183 G0846 G1725 G3588 G2316
Lk 1:8 Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem,
Lk 1:8
Lk 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:8
Lk 1:8  Raz  kiedy  on  w  zamówienie  jego  Zacharias  lepszy  przed  Bóg
Lk 1:8 G1096 G1722 G0846 G1722 G5010 G0846 G2183 G2407 G1725 G2316
Lk 1:9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,                                                  
Lk 1:9 kata\ to\ e)/Tos tE=s i(eratei/as e)/laCHe tou= Tumia=sai ei)selTO\n ei)s to\n nao\n tou= kuri/ou,
Lk 1:9 kata to eTos tEs hierateias elaCHe tu Tymiasai eiselTOn eis ton naon tu kyriu,
Lk 1:9 p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----gsn- v--aan---- v--aapnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 1:9 G2596 G3588 G1485 G3588 G2405 G2975 G3588 G2370 G1525 G1519 G3588 G3485 G3588 G2962
Lk 1:9 jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.
Lk 1:9
Lk 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:9
Lk 1:9  na  partia  jako  zwykle  kapłanów  ale  wpisać  w  świątynia  Pan  dla  kadzidło
Lk 1:9 G2975 G2975 G2596 G1485 G2405 G2975 G1525 G1519 G3485 G2962 G2370 G2370
Lk 1:10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος·                                                    
Lk 1:10 kai\ pa=n to\ plE=Tos E)=n tou= laou= proseuCHo/menon e)/XO tE=| O(/ra| tou= Tumia/matos:
Lk 1:10 kai pan to plETos En tu lau proseuCHomenon eXO tE hOra tu Tymiamatos:
Lk 1:10 c--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v-3iai-s-- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsn- d--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 1:10 G2532 G3956 G3588 G4128 G2258 G3588 G2992 G4336 G1854 G3588 G5610 G3588 G2368
Lk 1:10 A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.
Lk 1:10
Lk 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:10
Lk 1:10  i  wszystko  wiele  Osoby  modląc  obecnie  w  czas  kadzidło
Lk 1:10 G2532 G3956 G4128 G2992 G4336 G1854 G5610 G5610 G2368
Lk 1:11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.                                                      
Lk 1:11 O)/fTE de\ au)tO=| a)/ggelos kuri/ou e(stO\s e)k deXiO=n tou= TusiastEri/ou tou= Tumia/matos.
Lk 1:11 OfTE de autO aNgelos kyriu hestOs ek deXiOn tu TysiastEriu tu Tymiamatos.
Lk 1:11 v-3api-s-- c--------- rp----dsm- n-----nsm- n-----gsm- v--xapnsm- p--------- a-----gpn- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 1:11 G3700 G1161 G0846 G0032 G2962 G2476 G1537 G1188 G3588 G2379 G3588 G2368
Lk 1:11 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
Lk 1:11
Lk 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:11
Lk 1:11  następnie  był  go  Anioł  Pan  stojący  na  prawo  strona  ołtarz  kadzidło
Lk 1:11 G1161 G3700 G0846 G0032 G2962 G2476 G1537 G1188 G1188 G2379 G2368
Lk 1:12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν.                                                            
Lk 1:12 kai\ e)tara/CHTE *DZaCHari/as i)dO/n, kai\ fo/bos e)pe/pesen e)p' au)to/n.
Lk 1:12 kai etaraCHTE DZaCHarias idOn, kai fobos epepesen ep' auton.
Lk 1:12 c--------- v-3api-s-- n-----nsm- v--aapnsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm-
Lk 1:12 G2532 G5015 G2197 G1492 G2532 G5401 G1968 G1909 G0846
Lk 1:12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lk 1:12
Lk 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:12
Lk 1:12  Zachariasz  widzenie  zakłopotany  i  strach  zaatakowany  w  to
Lk 1:12 G2197 G1492 G5015 G2532 G5401 G1968 G1909 G0846
Lk 1:13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.                      
Lk 1:13 ei)=pen de\ pro\s au)to\n o( a)/ggelos, *mE\ fobou=, *DZaCHari/a, dio/ti ei)sEkou/sTE E( de/Esi/s sou, kai\ E( gunE/ sou *)elisa/bet gennE/sei ui(o/n soi, kai\ kale/seis to\ o)/noma au)tou= *)iOa/nnEn.
Lk 1:13 eipen de pros auton ho aNgelos, mE fobu, DZaCHaria, dioti eisEkusTE hE deEsis su, kai hE gynE su elisabet gennEsei hyion soi, kai kaleseis to onoma autu iOannEn.
Lk 1:13 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2pmd-s-- n-----vsm- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- n-----nsf- v-3fai-s-- n-----asm- rp----ds-- c--------- v-2fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- n-----asm-
Lk 1:13 G2036 G1161 G4314 G0846 G3588 G0032 G3361 G5399 G2197 G1360 G1522 G3588 G1162 G4675 G2532 G3588 G1135 G4675 G1665 G1080 G5207 G4671 G2532 G2564 G3588 G3686 G0846 G2491
Lk 1:13 Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariasz! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
Lk 1:13
Lk 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:13
Lk 1:13  Anioł  zaś  powiedział  go  go  nie  Strach  Zachariasz  dla  słyszałem  modlitwa  twój  i  żona  twój  Elizabeth  nosić  ty, wy  syn  i  Będziesz  go  nazwa  Jan
Lk 1:13 G0032 G1161 G2036 G0846 G4314 G3361 G5399 G2197 G1360 G1522 G1162 G4675 G2532 G1135 G4675 G1665 G1080 G4671 G5207 G2532 G2564 G0846 G3686 G2491
Lk 1:14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται·                                                    
Lk 1:14 kai\ e)/stai CHara/ soi kai\ a)galli/asis, kai\ polloi\ e)pi\ tE=| gene/sei au)tou= CHarE/sontai:
Lk 1:14 kai estai CHara soi kai agalliasis, kai polloi epi tE genesei autu CHarEsontai:
Lk 1:14 c--------- v-3fmi-s-- n-----nsf- rp----ds-- c--------- n-----nsf- c--------- a-----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3fpi-p--
Lk 1:14 G2532 G2071 G5479 G4671 G2532 G0020 G2532 G4183 G1909 G3588 G1078 G0846 G5463
Lk 1:14 Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.
Lk 1:14
Lk 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:14
Lk 1:14  i  będzie  ty, wy  radość  i  radość  i  wiele  o  narodziny  jego  cieszyć
Lk 1:14 G2532 G2071 G4671 G5479 G2532 G0020 G2532 G4183 G1909 G1083 G0846 G5463
Lk 1:15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,                                  
Lk 1:15 e)/stai ga\r me/gas e)nO/pion [tou=] kuri/ou, kai\ oi)=non kai\ si/kera ou) mE\ pi/E|, kai\ pneu/matos a(gi/ou plEsTE/setai e)/ti e)k koili/as mEtro\s au)tou=,
Lk 1:15 estai gar megas enOpion [tu] kyriu, kai oinon kai sikera u mE piE, kai pneumatos hagiu plEsTEsetai eti ek koilias mEtros autu,
Lk 1:15 v-3fmi-s-- c--------- a-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asn- d--------- d--------- v-3aas-s-- c--------- n-----gsn- a-----gsn- v-3fpi-s-- d--------- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Lk 1:15 G2071 G1063 G3173 G1799 G3588 G2962 G2532 G3631 G2532 G4608 G3756 G3361 G4095 G2532 G4151 G0040 G4130 G2089 G1537 G2836 G3384 G0846
Lk 1:15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.
Lk 1:15
Lk 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:15
Lk 1:15  dla  będzie  wielki  przed  Władca  nie  będzie  pić  błąd  i  sycery  i  Duch  Święty  świętować  więcej  z  łono  matka  jego
Lk 1:15 G1063 G2071 G3173 G1799 G2962 G3364 G4095 G4095 G3631 G2532 G4608 G2532 G4151 G0040 G4130 G2089 G1537 G2836 G3384 G0846
Lk 1:16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.                                                        
Lk 1:16 kai\ pollou\s tO=n ui(O=n *)israE\l e)pistre/PSei e)pi\ ku/rion to\n Teo\n au)tO=n.
Lk 1:16 kai pollus tOn hyiOn israEl epistrePSei epi kyrion ton Teon autOn.
Lk 1:16 c--------- a-----apm- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- v-3fai-s-- p--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gpm-
Lk 1:16 G2532 G4183 G3588 G5207 G2474 G1994 G1909 G2962 G3588 G2316 G0846
Lk 1:16 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich;
Lk 1:16
Lk 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:16
Lk 1:16  i  wiele  synów  Izrael  narysować  do  Władca  Bóg  ich
Lk 1:16 G2532 G4183 G5207 G2474 G1994 G1909 G2962 G2316 G0846
Lk 1:17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.                              
Lk 1:17 kai\ au)to\s proeleu/setai e)nO/pion au)tou= e)n pneu/mati kai\ duna/mei *)Eli/ou, e)pistre/PSai kardi/as pate/rOn e)pi\ te/kna kai\ a)peiTei=s e)n fronE/sei dikai/On, e(toima/sai kuri/O| lao\n kateskeuasme/non.
Lk 1:17 kai autos proeleusetai enOpion autu en pneumati kai dynamei Eliu, epistrePSai kardias paterOn epi tekna kai apeiTeis en fronEsei dikaiOn, hetoimasai kyriO laon kateskeuasmenon.
Lk 1:17 c--------- rp----nsm- v-3fmi-s-- p--------- rp----gsm- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsf- n-----gsm- v--aan---- n-----apf- n-----gpm- p--------- n-----apn- c--------- a-----apm- p--------- n-----dsf- a-----gpm- v--aan---- n-----dsm- n-----asm- v--xppasm-
Lk 1:17 G2532 G0846 G4281 G1799 G0846 G1722 G4151 G2532 G1411 G2243 G1994 G2588 G3962 G1909 G5043 G2532 G0545 G1722 G5428 G1342 G2090 G2962 G2992 G2680
Lk 1:17 on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.
Lk 1:17
Lk 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:17
Lk 1:17  i  pójdzie  przed  Go  w  duch  i  siła  Eliasz  powrót  serce  ojców  dzieci  dzieci  i  nieposłuszny  obraz  obraz  myśli  sprawiedliwy  przedstawia  Władca  osoby  gotowany
Lk 1:17 G2532 G4281 G1799 G0846 G1722 G4151 G2532 G1411 G2243 G1994 G2588 G3962 G1909 G5043 G2532 G0545 G1722 G5428 G5428 G1342 G2090 G2962 G2992 G2680
Lk 1:18 Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.                                
Lk 1:18 *kai\ ei)=pen *DZaCHari/as pro\s to\n a)/ggelon, *kata\ ti/ gnO/somai tou=to; e)gO\ ga/r ei)mi presbu/tEs kai\ E( gunE/ mou probebEkui=a e)n tai=s E(me/rais au)tE=s.
Lk 1:18 kai eipen DZaCHarias pros ton aNgelon, kata ti gnOsomai tuto; egO gar eimi presbytEs kai hE gynE mu probebEkyia en tais hEmerais autEs.
Lk 1:18 c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ri----asn- v-1fmi-s-- rd----asn- rp----ns-- c--------- v-1pai-s-- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v--xapnsf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsf-
Lk 1:18 G2532 G2036 G2197 G4314 G3588 G0032 G2596 G5101 G1097 G5124 G1473 G1063 G1510 G4246 G2532 G3588 G1135 G3450 G4260 G1722 G3588 G2250 G0846
Lk 1:18 Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku.
Lk 1:18
Lk 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:18
Lk 1:18  I  powiedział  Zachariasz  Angela  Angela  na  co  wiedzieć  to  dla  Ja  stary  stary  i  żona  mój  w  roku  starsi
Lk 1:18 G2532 G2036 G2197 G0032 G4314 G2596 G5101 G1097 G5124 G1063 G1473 G1510 G4246 G2532 G1135 G3450 G1722 G2250 G4260
Lk 1:19 καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·                                
Lk 1:19 kai\ a)pokriTei\s o( a)/ggelos ei)=pen au)tO=|, *)egO/ ei)mi *gabriE\l o( parestEkO\s e)nO/pion tou= Teou=, kai\ a)pesta/lEn lalE=sai pro\s se\ kai\ eu)aggeli/sasTai/ soi tau=ta:
Lk 1:19 kai apokriTeis ho aNgelos eipen autO, egO eimi gabriEl ho parestEkOs enOpion tu Teu, kai apestalEn lalEsai pros se kai euaNgelisasTai soi tauta:
Lk 1:19 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- rp----ns-- v-1pai-s-- n-----nsm- ra----nsm- v--xapnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1api-s-- v--aan---- p--------- rp----as-- c--------- v--amn---- rp----ds-- rd----apn-
Lk 1:19 G2532 G0611 G3588 G0032 G2036 G0846 G1473 G1510 G1043 G3588 G3936 G1799 G3588 G2316 G2532 G0649 G2980 G4314 G4571 G2532 G2097 G4671 G5023
Lk 1:19 Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.
Lk 1:19
Lk 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:19
Lk 1:19  Anioł  powiedział  go  w  odpowiedź  Ja  Gabriel  nadchodzący  przed  Bóg  i  wysłane  mówić  z  ciebie  i  opłat za przejazd  ty, wy  te rzeczy
Lk 1:19 G0032 G2036 G0846 G0611 G0611 G1473 G1043 G3936 G1799 G2316 G2532 G0649 G2980 G4314 G4571 G2532 G2097 G4671 G5023
Lk 1:20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.                          
Lk 1:20 kai\ i)dou\ e)/sE| siOpO=n kai\ mE\ duna/menos lalE=sai a)/CHri E(=s E(me/ras ge/nEtai tau=ta, a)nT' O(=n ou)k e)pi/steusas toi=s lo/gois mou, oi(/tines plErOTE/sontai ei)s to\n kairo\n au)tO=n.
Lk 1:20 kai idu esE siOpOn kai mE dynamenos lalEsai aCHri hEs hEmeras genEtai tauta, anT' On uk episteusas tois logois mu, hoitines plErOTEsontai eis ton kairon autOn.
Lk 1:20 c--------- x--------- v-2fmi-s-- v--papnsm- c--------- d--------- v--pmpnsm- v--aan---- p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-3ams-s-- rd----npn- p--------- rr----gpn- d--------- v-2aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- rr----npm- v-3fpi-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gpm-
Lk 1:20 G2532 G2400 G2071 G4623 G2532 G3361 G1410 G2980 G0891 G3739 G2250 G1096 G5023 G0473 G3739 G3756 G4100 G3588 G3056 G3450 G3748 G4137 G1519 G3588 G2540 G0846
Lk 1:20 A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.
Lk 1:20
Lk 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:20
Lk 1:20  i  tutaj  ty, wy  będzie  milczeć  i  nie  będzie  mieć  możliwości  mówić  do  dodanie  Dzień  jako  to  come true  dla  że  nie  wierzyć  Według  mój  że  spełniony  w  ich  czas
Lk 1:20 G2532 G2400 G2071 G4623 G4623 G2532 G3361 G1410 G1410 G1410 G2980 G0891 G3588 G2250 G3739 G5023 G1096 G0473 G3739 G3756 G4100 G3056 G3450 G3748 G4137 G1519 G0846 G2540
Lk 1:21 Καὶ ἦν λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.                                              
Lk 1:21 *kai\ E)=n o( lao\s prosdokO=n to\n *DZaCHari/an, kai\ e)Tau/maDZon e)n tO=| CHroni/DZein e)n tO=| naO=| au)to/n.
Lk 1:21 kai En ho laos prosdokOn ton DZaCHarian, kai eTaumaDZon en tO CHroniDZein en tO naO auton.
Lk 1:21 c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3iai-p-- p--------- ra----dsn- v--pan---- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----asm-
Lk 1:21 G2532 G2258 G3588 G2992 G4328 G3588 G2197 G2532 G2296 G1722 G3588 G5549 G1722 G3588 G3485 G0846
Lk 1:21 Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku.
Lk 1:21
Lk 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:21
Lk 1:21  Między  tak  osoby  spodziewany  spodziewany  Zachariasz  i  dziwili  że  on  powolny  w  Świątynia
Lk 1:21 G2532 G2532 G2992 G2258 G4328 G2197 G2532 G2296 G1722 G0846 G5549 G1722 G3485
Lk 1:22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.                                  
Lk 1:22 e)XelTO\n de\ ou)k e)du/nato lalE=sai au)toi=s, kai\ e)pe/gnOsan o(/ti o)ptasi/an e(O/raken e)n tO=| naO=|: kai\ au)to\s E)=n dianeu/On au)toi=s, kai\ die/menen kOfo/s.
Lk 1:22 eXelTOn de uk edynato lalEsai autois, kai epegnOsan hoti optasian heOraken en tO naO: kai autos En dianeuOn autois, kai diemenen kOfos.
Lk 1:22 v--aapnsm- c--------- d--------- v-3imi-s-- v--aan---- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- c--------- n-----asf- v-3xai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- v--papnsm- rp----dpm- c--------- v-3iai-s-- a-----nsm-
Lk 1:22 G1831 G1161 G3756 G1410 G2980 G0846 G2532 G1921 G3754 G3701 G3708 G1722 G3588 G3485 G2532 G0846 G2258 G1269 G0846 G2532 G1265 G2974
Lk 1:22 Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
Lk 1:22
Lk 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:22
Lk 1:22  zaś  nadchodzący  nie  może  mówić  go  i  zrozumieć  że  online  wizja  w  Świątynia  i  wyjaśnione  wyjaśnione  ich  znaków  i  pozostał  To
Lk 1:22 G1161 G1831 G3756 G1410 G2980 G0846 G2532 G1921 G3754 G3708 G3701 G1722 G3485 G2532 G1269 G2258 G0846 G1269 G2532 G1265 G2974
Lk 1:23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.                                                  
Lk 1:23 kai\ e)ge/neto O(s e)plE/sTEsan ai( E(me/rai tE=s leitourgi/as au)tou= a)pE=lTen ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
Lk 1:23 kai egeneto hOs eplEsTEsan hai hEmerai tEs leiturgias autu apElTen eis ton oikon autu.
Lk 1:23 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Lk 1:23 G2532 G1096 G5613 G4130 G3588 G2250 G3588 G3009 G0846 G0565 G1519 G3588 G3624 G0846
Lk 1:23 A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu.
Lk 1:23
Lk 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:23
Lk 1:23 A A  kiedy  zakończony  dni  Serwis  jego  zwróciło  w  do domu  jego
Lk 1:23 G1096 G2532 G5613 G4130 G2250 G3009 G0846 G0565 G1519 G3624 G0846
Lk 1:24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα                                              
Lk 1:24 *meta\ de\ tau/tas ta\s E(me/ras sune/laben *)elisa/bet E( gunE\ au)tou=: kai\ perie/kruben e(autE\n mE=nas pe/nte, le/gousa
Lk 1:24 meta de tautas tas hEmeras synelaben elisabet hE gynE autu: kai periekryben heautEn mEnas pente, legusa
Lk 1:24 p--------- c--------- rd----apf- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s-- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- rp----asf- n-----apm- a-----apm- v--papnsf-
Lk 1:24 G3326 G1161 G3778 G3588 G2250 G4815 G1665 G3588 G1135 G0846 G2532 G4032 G1438 G3376 G4002 G3004
Lk 1:24 Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy.
Lk 1:24
Lk 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:24
Lk 1:24  Za  tak  dni  stworzone  Elizabeth  żona  jego  i  czai się  czai się  pięć  miesiąc  powiedział
Lk 1:24 G3326 G5025 G2250 G4815 G1665 G1135 G0846 G2532 G1438 G4032 G4002 G3376 G3004
Lk 1:25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.                                                  
Lk 1:25 o(/ti *ou(/tOs moi pepoi/Eken ku/rios e)n E(me/rais ai(=s e)pei=den a)felei=n o)/neido/s mou e)n a)nTrO/pois.
Lk 1:25 hoti hutOs moi pepoiEken kyrios en hEmerais hais epeiden afelein oneidos mu en anTrOpois.
Lk 1:25 c--------- d--------- rp----ds-- v-3xai-s-- n-----nsm- p--------- n-----dpf- rr----dpf- v-3aai-s-- v--aan---- n-----asn- rp----gs-- p--------- n-----dpm-
Lk 1:25 G3754 G3779 G3427 G4160 G2962 G1722 G2250 G3739 G1896 G0851 G3681 G3450 G1722 G0444
Lk 1:25 Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.
Lk 1:25
Lk 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:25
Lk 1:25  tak  stworzony  mnie  Władca  w  dni  że  spojrzał  zdejmować  mnie  lżenie  między  osoby
Lk 1:25 G3779 G4160 G3427 G2962 G1722 G2250 G3739 G1896 G0851 G3450 G3681 G1722 G0444
Lk 1:26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ὄνομα Ναζαρὲθ                                      
Lk 1:26 *)en de\ tO=| mEni\ tO=| e(/ktO| a)pesta/lE o( a)/ggelos *gabriE\l a)po\ tou= Teou= ei)s po/lin tE=s *galilai/as E(=| o)/noma *naDZare\T
Lk 1:26 en de tO mEni tO hektO apestalE ho aNgelos gabriEl apo tu Teu eis polin tEs galilaias hE onoma naDZareT
Lk 1:26 p--------- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- a-----dsm- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rr----dsf- n-----nsn- n-----nsf-
Lk 1:26 G1722 G1161 G3588 G3376 G3588 G1623 G0649 G3588 G0032 G1043 G0575 G3588 G2316 G1519 G4172 G3588 G1056 G3739 G3686 G3478
Lk 1:26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
Lk 1:26
Lk 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:26
Lk 1:26  W  szósty  zaś  miesiąc  wysłane  był  Anioł  Gabriel  z  Bóg  w  miasto  Galileusza  o nazwie  o nazwie  Nazareth
Lk 1:26 G1722 G1623 G1161 G3376 G0649 G0649 G0032 G1043 G5259 G2316 G1519 G4172 G1056 G3686 G3739 G3478
Lk 1:27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.                                              
Lk 1:27 pro\s parTe/non e)mnEsteume/nEn a)ndri\ O(=| o)/noma *)iOsE\f e)X oi)/kou *daui/d, kai\ to\ o)/noma tE=s parTe/nou *maria/m.
Lk 1:27 pros parTenon emnEsteumenEn andri hO onoma iOsEf eX oiku dauid, kai to onoma tEs parTenu mariam.
Lk 1:27 p--------- n-----asf- v--xppasf- n-----dsm- rr----dsm- n-----nsn- n-----nsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf-
Lk 1:27 G4314 G3933 G3423 G0435 G3739 G3686 G2501 G1537 G3624 G1138 G2532 G3588 G3686 G3588 G3933 G3137
Lk 1:27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Lk 1:27
Lk 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:27
Lk 1:27  do  Panna  forsowane  mąż  nazwa  Józef  z  do domu  Dawid  nazwa  zaś  Panna  Maria
Lk 1:27 G4314 G3933 G3423 G0435 G3686 G2501 G1537 G3624 G1138 G3686 G2532 G3933 G3137
Lk 1:28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη, κύριος μετὰ σοῦ.                                                        
Lk 1:28 kai\ ei)selTO\n pro\s au)tE\n ei)=pen, *CHai=re, keCHaritOme/nE, o( ku/rios meta\ sou=.
Lk 1:28 kai eiselTOn pros autEn eipen, CHaire, keCHaritOmenE, ho kyrios meta su.
Lk 1:28 c--------- v--aapnsm- p--------- rp----asf- v-3aai-s-- v-2pad-s-- v--xppvsf- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gs--
Lk 1:28 G2532 G1525 G4314 G0846 G2036 G5463 G5487 G3588 G2962 G3326 G4675
Lk 1:28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.
Lk 1:28
Lk 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:28
Lk 1:28  Anioł  zalogować  do  Ney  powiedział  Grad  Łaska  Władca  z  Ciebie  Błogosławiony  ty, wy  między  żony
Lk 1:28 G0032 G1525 G4314 G0846 G2036 G5463 G5487 G2962 G3326 G4675 G2127 G4771 G1722 G1135
Lk 1:29 δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ἀσπασμὸς οὗτος.                                                    
Lk 1:29 E( de\ e)pi\ tO=| lo/gO| dietara/CHTE kai\ dielogi/DZeto potapo\s ei)/E o( a)spasmo\s ou(=tos.
Lk 1:29 hE de epi tO logO dietaraCHTE kai dielogiDZeto potapos eiE ho aspasmos hutos.
Lk 1:29 ra----nsf- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3api-s-- c--------- v-3imi-s-- ri----nsm- v-3pao-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm-
Lk 1:29 G3588 G1161 G1909 G3588 G3056 G1299 G2532 G1260 G4217 G1498 G3588 G0783 G3778
Lk 1:29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lk 1:29
Lk 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 1:29