Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Lk11      do_str_głównej      do_Lk13      
Lk 12:1 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων.                                    
Lk 12:1 *)en oi(=s e)pisunaCHTeisO=n tO=n muria/dOn tou= o)/CHlou, O(/ste katapatei=n a)llE/lous, E)/rXato le/gein pro\s tou\s maTEta\s au)tou= prO=ton, *prose/CHete e(autoi=s a)po\ tE=s DZu/mEs, E(/tis e)sti\n u(po/krisis, tO=n *farisai/On.
Lk 12:1 en hois episynaCHTeisOn tOn myriadOn tu oCHlu, hOste katapatein allElus, ErXato legein pros tus maTEtas autu prOton, proseCHete heautois apo tEs DZymEs, hEtis estin hypokrisis, tOn farisaiOn.
Lk 12:1 p--------- rr----dpn- v--appgpf- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--pan---- rp----apm- v-3ami-s-- v--pan---- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- a-----asn- v-2pad-p-- rp----dpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm-
Lk 12:1 G1722 G3739 G1996 G3588 G3461 G3588 G3793 G5620 G2662 G0240 G0756 G3004 G4314 G3588 G3101 G0846 G4412 G4337 G1438 G0575 G3588 G2219 G3748 G2076 G5272 G3588 G5330
Lk 12:1 Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.
Lk 12:1
Lk 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:1
Lk 12:1  tak  tak  zebranych  tysiące  Osoby  że  rozdrażniony  przyjaciel  inny  rozpoczął  mówić  pierwszy  studentów  studentów  Jego  strzeż się  strzeż się  zaczyn  Faryzeusze  który  jest  hipokryzja
Lk 12:1 G1722 G3739 G1996 G3461 G3793 G5620 G2662 G0240 G0240 G0756 G3004 G4412 G3101 G4314 G0846 G0575 G4337 G2219 G5330 G3748 G2076 G5272
Lk 12:2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται.                                                                  
Lk 12:2 ou)de\n de\ sugkekalumme/non e)sti\n o(\ ou)k a)pokalufTE/setai, kai\ krupto\n o(\ ou) gnOsTE/setai.
Lk 12:2 uden de syNkekalymmenon estin ho uk apokalyfTEsetai, kai krypton ho u gnOsTEsetai.
Lk 12:2 a-----nsn- c--------- v--xppnsn- v-3pai-s-- rr----nsn- d--------- v-3fpi-s-- c--------- a-----nsn- rr----nsn- d--------- v-3fpi-s--
Lk 12:2 G3762 G1161 G4780 G2076 G3739 G3756 G0601 G2532 G2927 G3739 G3756 G1097
Lk 12:2 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.
Lk 12:2
Lk 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:2
Lk 12:2  Nie  nic  ukryty  że  nie  otwarty  i  tajny  co  nie  dowiedziałem się
Lk 12:2 G2076 G3762 G4780 G3739 G3756 G0601 G2532 G2927 G3739 G3756 G1097
Lk 12:3 ἀνθ᾿ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.                                          
Lk 12:3 a)nT' O(=n o(/sa e)n tE=| skoti/a| ei)/pate e)n tO=| fOti\ a)kousTE/setai, kai\ o(\ pro\s to\ ou)=s e)lalE/sate e)n toi=s tamei/ois kEruCHTE/setai e)pi\ tO=n dOma/tOn.
Lk 12:3 anT' On hosa en tE skotia eipate en tO fOti akusTEsetai, kai ho pros to us elalEsate en tois tameiois kEryCHTEsetai epi tOn dOmatOn.
Lk 12:3 p--------- rr----gpn- rr----apn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2aai-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3fpi-s-- c--------- rr----asn- p--------- ra----asn- n-----asn- v-2aai-p-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- v-3fpi-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
Lk 12:3 G0473 G3739 G3745 G1722 G3588 G4653 G2036 G1722 G3588 G5457 G0191 G2532 G3739 G4314 G3588 G3775 G2980 G1722 G3588 G5009 G2784 G1909 G3588 G1430
Lk 12:3 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lk 12:3
Lk 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:3
Lk 12:3  Zatem  Zatem  że  powiedział  w  ciemny  słyszeć  w  światło  i  że  powiedział  w  ucho  wewnątrz  do domu  będzie  ogłoszona  w  dachach
Lk 12:3 G0473 G3739 G3745 G2036 G1722 G4653 G0191 G1722 G5457 G2532 G3739 G2980 G4314 G3775 G1722 G5009 G2784 G2784 G1909 G1430
Lk 12:4 Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.                                                
Lk 12:4 *le/gO de\ u(mi=n toi=s fi/lois mou, mE\ fobETE=te a)po\ tO=n a)pokteino/ntOn to\ sO=ma kai\ meta\ tau=ta mE\ e)CHo/ntOn perisso/tero/n ti poiE=sai.
Lk 12:4 legO de hymin tois filois mu, mE fobETEte apo tOn apokteinontOn to sOma kai meta tauta mE eCHontOn perissoteron ti poiEsai.
Lk 12:4 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- ra----dpm- a-----dpm- rp----gs-- d--------- v-2aps-p-- p--------- ra----gpm- v--papgpm- ra----asn- n-----asn- c--------- p--------- rd----apn- d--------- v--papgpm- a-----asnc ri----asn- v--aan----
Lk 12:4 G3004 G1161 G5213 G3588 G5384 G3450 G3361 G5399 G0575 G3588 G0615 G3588 G4983 G2532 G3326 G5023 G3361 G2192 G4053 G5100 G4160
Lk 12:4 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Lk 12:4
Lk 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:4
Lk 12:4  Mówiony  zaś  ty, wy  znajomych  Mój  nie  Strach  Strach  zabicie  ciało  i  następnie  zdolny  nic  nic  więcej  do
Lk 12:4 G3004 G1161 G5213 G5384 G3450 G3361 G0575 G5399 G0615 G4983 G2532 G3326 G2192 G3361 G5100 G4055 G4160
Lk 12:5 ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.                                                
Lk 12:5 u(podei/XO de\ u(mi=n ti/na fobETE=te: fobE/TEte to\n meta\ to\ a)poktei=nai e)/CHonta e)Xousi/an e)mbalei=n ei)s tE\n ge/ennan: nai/, le/gO u(mi=n, tou=ton fobE/TEte.
Lk 12:5 hypodeiXO de hymin tina fobETEte: fobETEte ton meta to apokteinai eCHonta eXusian embalein eis tEn geennan: nai, legO hymin, tuton fobETEte.
Lk 12:5 v-1fai-s-- c--------- rp----dp-- ri----asm- v-2aps-p-- v-2apd-p-- ra----asm- p--------- ra----asn- v--aan---- v--papasm- n-----asf- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- rd----asm- v-2apd-p--
Lk 12:5 G5263 G1161 G5213 G5101 G5399 G5399 G3588 G3326 G3588 G0615 G2192 G1849 G1685 G1519 G3588 G1067 G3483 G3004 G5213 G5126 G5399
Lk 12:5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
Lk 12:5
Lk 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:5
Lk 12:5  ale  powiedzieć  ty, wy  kogo  strach  Strach  na  morderstwo  może  może  pogrążać  w  Gehenna  jej  powiedzieć  ty, wy  dodanie  Strach
Lk 12:5 G1161 G5263 G5213 G5101 G5399 G5399 G3326 G0615 G1849 G2192 G1685 G1519 G1067 G3483 G3004 G5213 G5126 G5399
Lk 12:6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                                                          
Lk 12:6 ou)CHi\ pe/nte strouTi/a pOlou=ntai a)ssari/On du/o; kai\ e(\n e)X au)tO=n ou)k e)/stin e)pilelEsme/non e)nO/pion tou= Teou=.
Lk 12:6 uCHi pente struTia pOluntai assariOn dyo; kai hen eX autOn uk estin epilelEsmenon enOpion tu Teu.
Lk 12:6 x--------- a-----npn- n-----npn- v-3ppi-p-- n-----gpn- a-----gpn- c--------- a-----nsn- p--------- rp----gpn- d--------- v-3pai-s-- v--xppnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 12:6 G3780 G4002 G4765 G4453 G0787 G1417 G2532 G1520 G1537 G0846 G3756 G2076 G1950 G1799 G3588 G2316
Lk 12:6 Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.
Lk 12:6
Lk 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:6
Lk 12:6  Nie  pięć  mały  Ptaków  sprzedany  dwa  grosze  i  ani  jeden  z  ich  zapomniany  w  Bóg
Lk 12:6 G3780 G4002 G4765 G4765 G4453 G1417 G0787 G2532 G3756 G1520 G1537 G0846 G1950 G1799 G2316
Lk 12:7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.                                                              
Lk 12:7 a)lla\ kai\ ai( tri/CHes tE=s kefalE=s u(mO=n pa=sai E)ri/TmEntai. mE\ fobei=sTe: pollO=n strouTi/On diafe/rete.
Lk 12:7 alla kai hai triCHes tEs kefalEs hymOn pasai EriTmEntai. mE fobeisTe: pollOn struTiOn diaferete.
Lk 12:7 c--------- d--------- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- a-----npf- v-3xpi-p-- d--------- v-2pmd-p-- a-----gpn- n-----gpn- v-2pai-p--
Lk 12:7 G0235 G2532 G3588 G2359 G3588 G2776 G5216 G3956 G0705 G3361 G5399 G4183 G4765 G1308
Lk 12:7 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Lk 12:7
Lk 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:7
Lk 12:7 A  ty, wy  i  włosy  głowa  wszystko  znalezionych  Tak  nie  Strach  więcej  wiele  mały  Ptaków
Lk 12:7 G0235 G5216 G2532 G2359 G2776 G3956 G0705 G3767 G3361 G5399 G1308 G4183 G4765 G4765
Lk 12:8 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·                                        
Lk 12:8 *le/gO de\ u(mi=n, pa=s o(\s a)\n o(mologE/sE| e)n e)moi\ e)/mprosTen tO=n a)nTrO/pOn, kai\ o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou o(mologE/sei e)n au)tO=| e)/mprosTen tO=n a)gge/lOn tou= Teou=:
Lk 12:8 legO de hymin, pas hos an homologEsE en emoi emprosTen tOn anTrOpOn, kai ho hyios tu anTrOpu homologEsei en autO emprosTen tOn aNgelOn tu Teu:
Lk 12:8 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- a-----nsm- rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ds-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s-- p--------- rp----dsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 12:8 G3004 G1161 G5213 G3956 G3739 G0302 G3670 G1722 G1698 G1715 G3588 G0444 G2532 G3588 G5207 G3588 G0444 G3670 G1722 G0846 G1715 G3588 G0032 G3588 G2316
Lk 12:8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;
Lk 12:8
Lk 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:8
Lk 12:8  Mówię  zaś  ty, wy  wszystko  kto  kto  wyznać  Mnie  przed  mężczyzn  i  Syn  Ludzki  wyznać  przed  Anioły  Bóg
Lk 12:8 G3004 G1161 G5213 G3956 G0302 G3739 G3670 G1698 G1715 G0444 G2532 G5207 G0444 G3670 G1715 G0032 G2316
Lk 12:9 δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.                                                                
Lk 12:9 o( de\ a)rnEsa/meno/s me e)nO/pion tO=n a)nTrO/pOn a)parnETE/setai e)nO/pion tO=n a)gge/lOn tou= Teou=.
Lk 12:9 ho de arnEsamenos me enOpion tOn anTrOpOn aparnETEsetai enOpion tOn aNgelOn tu Teu.
Lk 12:9 ra----nsm- c--------- v--ampnsm- rp----as-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3fpi-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 12:9 G3588 G1161 G0720 G3165 G1799 G3588 G0444 G0533 G1799 G3588 G0032 G3588 G2316
Lk 12:9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Lk 12:9
Lk 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:9
Lk 12:9  i  zaprzecza  Mnie  przed  mężczyzn  odrzucone  będzie  przed  Anioły  Bóg
Lk 12:9 G1161 G0720 G3165 G1799 G0444 G0533 G0533 G1799 G0032 G2316
Lk 12:10 καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.                                                
Lk 12:10 kai\ pa=s o(\s e)rei= lo/gon ei)s to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou, a)feTE/setai au)tO=|: tO=| de\ ei)s to\ a(/gion pneu=ma blasfEmE/santi ou)k a)feTE/setai.
Lk 12:10 kai pas hos erei logon eis ton hyion tu anTrOpu, afeTEsetai autO: tO de eis to hagion pneuma blasfEmEsanti uk afeTEsetai.
Lk 12:10 c--------- a-----nsm- rr----nsm- v-3fai-s-- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fpi-s-- rp----dsm- ra----dsm- c--------- p--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- v--aapdsm- d--------- v-3fpi-s--
Lk 12:10 G2532 G3956 G3739 G2046 G3056 G1519 G3588 G5207 G3588 G0444 G0863 G0846 G3588 G1161 G1519 G3588 G0040 G4151 G0987 G3756 G0863
Lk 12:10 Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.
Lk 12:10
Lk 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:10
Lk 12:10  I  każdy  kto  powiedzieć  słowo  w  Syn  Człowiek  odpuszczone  będzie  i  powiedzieć  w  Święty  Duch  nie  odpuszczone
Lk 12:10 G2532 G3956 G3739 G2046 G3056 G1519 G5207 G0444 G0863 G0863 G1161 G0987 G1519 G0040 G4151 G3756 G0863
Lk 12:11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε·                                              
Lk 12:11 o(/tan de\ ei)sfe/rOsin u(ma=s e)pi\ ta\s sunagOga\s kai\ ta\s a)rCHa\s kai\ ta\s e)Xousi/as, mE\ merimnE/sEte pO=s E)\ ti/ a)pologE/sEsTe E)\ ti/ ei)/pEte:
Lk 12:11 hotan de eisferOsin hymas epi tas synagOgas kai tas arCHas kai tas eXusias, mE merimnEsEte pOs E ti apologEsEsTe E ti eipEte:
Lk 12:11 c--------- c--------- v-3pas-p-- rp----ap-- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----apf- n-----apf- d--------- v-2aas-p-- d--------- c--------- ri----asn- v-2ams-p-- c--------- ri----asn- v-2aas-p--
Lk 12:11 G3752 G1161 G1533 G5209 G1909 G3588 G4864 G2532 G3588 G0746 G2532 G3588 G1849 G3361 G3309 G4459 G2228 G5101 G0626 G2228 G5101 G2036
Lk 12:11 Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,
Lk 12:11
Lk 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:11
Lk 12:11  Kiedy  zaś  prowadzić  ty, wy  w  Synagoga  władców  i  władze  nie  niespokojny  jako  lub  że  odpowiedź  lub  że  mówić
Lk 12:11 G3752 G1161 G4374 G5209 G1909 G4864 G0746 G2532 G1849 G3361 G3309 G4459 G2228 G5101 G0626 G2228 G5101 G2036
Lk 12:12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν.                                                                
Lk 12:12 to\ ga\r a(/gion pneu=ma dida/Xei u(ma=s e)n au)tE=| tE=| O(/ra| a(\ dei= ei)pei=n.
Lk 12:12 to gar hagion pneuma didaXei hymas en autE tE hOra ha dei eipein.
Lk 12:12 ra----nsn- c--------- a-----nsn- n-----nsn- v-3fai-s-- rp----ap-- p--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rr----apn- v-3pai-s-- v--aan----
Lk 12:12 G3588 G1063 G0040 G4151 G1321 G5209 G1722 G0846 G3588 G5610 G3739 G1163 G2036
Lk 12:12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.
Lk 12:12
Lk 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:12
Lk 12:12  dla  Święty  Duch  uczyć  ty, wy  w  że  h  że  powinien  mówić
Lk 12:12 G1063 G0040 G4151 G1321 G5209 G1722 G0846 G5610 G3739 G1163 G2036
Lk 12:13 Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ᾿ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.                                                        
Lk 12:13 *ei)=pen de/ tis e)k tou= o)/CHlou au)tO=|, *dida/skale, ei)pe\ tO=| a)delfO=| mou meri/sasTai met' e)mou= tE\n klEronomi/an.
Lk 12:13 eipen de tis ek tu oCHlu autO, didaskale, eipe tO adelfO mu merisasTai met' emu tEn klEronomian.
Lk 12:13 v-3aai-s-- c--------- ri----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----dsm- n-----vsm- v-2aad-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- v--amn---- p--------- rp----gs-- ra----asf- n-----asf-
Lk 12:13 G2036 G1161 G5100 G1537 G3588 G3793 G0846 G1320 G2036 G3588 G0080 G3450 G3307 G3326 G1700 G3588 G2817
Lk 12:13 Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem.
Lk 12:13
Lk 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:13
Lk 12:13  Ktoś  z  Osoby  powiedział  Go  Nauczyciel  powiedzieć  brat  Ja  podzielony  z  Ja  dziedzictwo
Lk 12:13 G5100 G1537 G3793 G2036 G0846 G1320 G2036 G0080 G3450 G3307 G3326 G1700 G2817
Lk 12:14 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν μεριστὴν ἐφ᾿ ὑμᾶς;                                                                
Lk 12:14 o( de\ ei)=pen au)tO=|, *)/anTrOpe, ti/s me kate/stEsen kritE\n E)\ meristE\n e)f' u(ma=s;
Lk 12:14 ho de eipen autO, anTrOpe, tis me katestEsen kritEn E meristEn ef' ymas;
Lk 12:14 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----vsm- ri----nsm- rp----as-- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- n-----asm- p--------- rp----ap--
Lk 12:14 G3588 G1161 G2036 G0846 G0444 G5101 G3165 G2525 G2923 G2228 G3312 G1909 G5209
Lk 12:14 Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?
Lk 12:14
Lk 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:14
Lk 12:14  zaś  powiedział  człowiek  do  kto  zestaw  Mnie  sędzia  lub  udział  ty, wy  ty, wy
Lk 12:14 G1161 G2036 G0444 G0846 G5101 G2525 G3165 G1348 G2228 G3312 G1909 G5209
Lk 12:15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ.                                          
Lk 12:15 ei)=pen de\ pro\s au)tou/s, *(ora=te kai\ fula/ssesTe a)po\ pa/sEs pleoneXi/as, o(/ti ou)k e)n tO=| perisseu/ein tini\ E( DZOE\ au)tou= e)stin e)k tO=n u(parCHo/ntOn au)tO=|.
Lk 12:15 eipen de pros autus, horate kai fylassesTe apo pasEs pleoneXias, hoti uk en tO perisseuein tini hE DZOE autu estin ek tOn hyparCHontOn autO.
Lk 12:15 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- v-2pad-p-- c--------- v-2pmd-p-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- ri----dsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- ra----gpn- v--papgpn- rp----dsm-
Lk 12:15 G2036 G1161 G4314 G0846 G3708 G2532 G5442 G0575 G3956 G4124 G3754 G3756 G1722 G3588 G4052 G5100 G3588 G2222 G0846 G2076 G1537 G3588 G5224 G0846
Lk 12:15 Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia.
Lk 12:15
Lk 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:15
Lk 12:15  To  powiedział  ich  ich  Zobaczyć  strzeż się  strzeż się  chciwość  dla  życie  Prawa  nie  zależy od  z  obfitość  jego  majątek  majątek
Lk 12:15 G1161 G2036 G0846 G4314 G3708 G0575 G5442 G4124 G3754 G2222 G5100 G3756 G2076 G1722 G4052 G0846 G1537 G5224
Lk 12:16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν χώρα.                                                                  
Lk 12:16 *ei)=pen de\ parabolE\n pro\s au)tou\s le/gOn, *)anTrO/pou tino\s plousi/ou eu)fo/rEsen E( CHO/ra.
Lk 12:16 eipen de parabolEn pros autus legOn, anTrOpu tinos plusiu euforEsen hE CHOra.
Lk 12:16 v-3aai-s-- c--------- n-----asf- p--------- rp----apm- v--papnsm- n-----gsm- ri----gsm- a-----gsm- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Lk 12:16 G2036 G1161 G3850 G4314 G0846 G3004 G0444 G5100 G4145 G2164 G3588 G5561
Lk 12:16 I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.
Lk 12:16
Lk 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:16
Lk 12:16  I  powiedział  ich  ich  przypowieść  jeden  bogaty  Prawa  był  dobry  zbiory  pole
Lk 12:16 G1161 G2036 G0846 G4314 G3850 G5100 G4145 G0444 G2164 G2164 G2164 G5561
Lk 12:17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;                                                            
Lk 12:17 kai\ dielogi/DZeto e)n e(autO=| le/gOn, *ti/ poiE/sO, o(/ti ou)k e)/CHO pou= suna/XO tou\s karpou/s mou;
Lk 12:17 kai dielogiDZeto en heautO legOn, ti poiEsO, hoti uk eCHO pu synaXO tus karpus mu;
Lk 12:17 c--------- v-3imi-s-- p--------- rp----dsm- v--papnsm- ri----asn- v-1aas-s-- c--------- d--------- v-1pai-s-- d--------- v-1fai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gs--
Lk 12:17 G2532 G1260 G1722 G1438 G3004 G5101 G4160 G3754 G3756 G2192 G4226 G4863 G3588 G2590 G3450
Lk 12:17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów.
Lk 12:17
Lk 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:17
Lk 12:17  i  uzasadnioną  się  z  go  że  do  nigdzie  nigdzie  gromadzić  owoc  mój
Lk 12:17 G2532 G1260 G1438 G1722 G1438 G5101 G4160 G3756 G4226 G4863 G2590 G3450
Lk 12:18 καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,                                                
Lk 12:18 kai\ ei)=pen, *tou=to poiE/sO: kaTelO= mou ta\s a)poTE/kas kai\ mei/DZonas oi)kodomE/sO, kai\ suna/XO e)kei= pa/nta to\n si=ton kai\ ta\ a)gaTa/ mou,
Lk 12:18 kai eipen, tuto poiEsO: kaTelO mu tas apoTEkas kai meiDZonas oikodomEsO, kai synaXO ekei panta ton siton kai ta agaTa mu,
Lk 12:18 c--------- v-3aai-s-- rd----asn- v-1fai-s-- v-1fai-s-- rp----gs-- ra----apf- n-----apf- c--------- a-----apfc v-1fai-s-- c--------- v-1fai-s-- d--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apn- a-----apn- rp----gs--
Lk 12:18 G2532 G2036 G5124 G4160 G2507 G3450 G3588 G0596 G2532 G3173 G3618 G2532 G4863 G1563 G3956 G3588 G4621 G2532 G3588 G0018 G3450
Lk 12:18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
Lk 12:18
Lk 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:18
Lk 12:18  I  powiedział  tutaj  że  do  przerwa  stodoły  mój  i  budować  duży  i  gromadzić  tam  wszystko  chleb  mój  i  dobry  mój
Lk 12:18 G2532 G2036 G5124 G5124 G4160 G2507 G0596 G3450 G2532 G3618 G3187 G2532 G4863 G1563 G3956 G1081 G3450 G2532 G0018 G3450
Lk 12:19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.                                                        
Lk 12:19 kai\ e)rO= tE=| PSuCHE=| mou, *PSuCHE/, e)/CHeis polla\ a)gaTa\ kei/mena ei)s e)/tE polla/: a)napau/ou, fa/ge, pi/e, eu)frai/nou.
Lk 12:19 kai erO tE PSyCHE mu, PSyCHE, eCHeis polla agaTa keimena eis etE polla: anapauu, fage, pie, eufrainu.
Lk 12:19 c--------- v-1fai-s-- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- n-----vsf- v-2pai-s-- a-----apn- a-----apn- v--pmpapn- p--------- n-----apn- a-----apn- v-2pmd-s-- v-2aad-s-- v-2aad-s-- v-2ppd-s--
Lk 12:19 G2532 G2046 G3588 G5590 G3450 G5590 G2192 G4183 G0018 G2749 G1519 G2094 G4183 G0373 G5315 G4095 G2165
Lk 12:19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!
Lk 12:19
Lk 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:19
Lk 12:19  i  powiedzieć  dusza  mój  dusza  wiele  Dobroć  jest  w  ty, wy  w  wiele  roku  RIP  Jeść  Pić  cieszyć
Lk 12:19 G2532 G2046 G5590 G3450 G5590 G4183 G0018 G2749 G2192 G2192 G1519 G4183 G2094 G0373 G5315 G4095 G2165
Lk 12:20 εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός, Ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;                                                  
Lk 12:20 ei)=pen de\ au)tO=| o( Teo/s, *)/afrOn, tau/tE| tE=| nukti\ tE\n PSuCHE/n sou a)paitou=sin a)po\ sou=: a(\ de\ E(toi/masas, ti/ni e)/stai;
Lk 12:20 eipen de autO ho Teos, afrOn, tautE tE nykti tEn PSyCHEn su apaitusin apo su: ha de hEtoimasas, tini estai;
Lk 12:20 v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----vsm- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v-3pai-p-- p--------- rp----gs-- rr----apn- c--------- v-2aai-s-- ri----dsm- v-3fmi-s--
Lk 12:20 G2036 G1161 G0846 G3588 G2316 G0878 G3778 G3588 G3571 G3588 G5590 G4675 G0523 G0575 G4675 G3739 G1161 G2090 G5101 G2071
Lk 12:20 Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?
Lk 12:20
Lk 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:20
Lk 12:20  Ale  Bóg  powiedział  go  zwariowany  UIS  noc  mieszkańca  swój  wziąć  w  ty, wy  kogo  zaś  dostanie  że  przygotowany
Lk 12:20 G1161 G2316 G2036 G0846 G0878 G5026 G3571 G5590 G4675 G0523 G0575 G4675 G5101 G1161 G2071 G3739 G2090
Lk 12:21 οὕτως θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.                                                                        
Lk 12:21 ou(/tOs o( TEsauri/DZOn e(autO=| kai\ mE\ ei)s Teo\n ploutO=n.
Lk 12:21 hutOs ho TEsauriDZOn heautO kai mE eis Teon plutOn.
Lk 12:21 d--------- ra----nsm- v--papnsm- rp----dsm- c--------- d--------- p--------- n-----asm- v--papnsm-
Lk 12:21 G3779 G3588 G2343 G1438 G2532 G3361 G1519 G2316 G4147
Lk 12:21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.
Lk 12:21
Lk 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:21
Lk 12:21  Tak  zbiera  skarbów  się  i  nie  w  Bóg  bogaty
Lk 12:21 G3779 G2343 G2343 G1438 G2532 G3361 G1519 G2316 G4147
Lk 12:22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς [αὐτοῦ], Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε.                                                
Lk 12:22 *ei)=pen de\ pro\s tou\s maTEta/s [au)tou=], *dia\ tou=to le/gO u(mi=n, mE\ merimna=te tE=| PSuCHE=| ti/ fa/gEte, mEde\ tO=| sO/mati ti/ e)ndu/sEsTe.
Lk 12:22 eipen de pros tus maTEtas [autu], dia tuto legO hymin, mE merimnate tE PSyCHE ti fagEte, mEde tO sOmati ti endysEsTe.
Lk 12:22 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- p--------- rd----asn- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- v-2pad-p-- ra----dsf- n-----dsf- ri----asn- v-2aas-p-- c--------- ra----dsn- n-----dsn- ri----asn- v-2ams-p--
Lk 12:22 G2036 G1161 G4314 G3588 G3101 G0846 G1223 G5124 G3004 G5213 G3361 G3309 G3588 G5590 G5101 G5315 G3366 G3588 G4983 G5101 G1746
Lk 12:22 Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać.
Lk 12:22
Lk 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:22
Lk 12:22  I  powiedział  studentów  studentów  Jego  zatem  zatem  powiedzieć  ty, wy  nie  niespokojny  dusza  swój  że  jest  ani  ciało  że  ubrać
Lk 12:22 G1161 G2036 G3101 G4314 G0846 G1223 G5124 G3004 G5213 G3361 G3309 G5590 G5216 G5101 G5315 G3366 G4983 G5101 G1746
Lk 12:23 γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.                                                                  
Lk 12:23 E( ga\r PSuCHE\ plei=o/n e)stin tE=s trofE=s kai\ to\ sO=ma tou= e)ndu/matos.
Lk 12:23 hE gar PSyCHE pleion estin tEs trofEs kai to sOma tu endymatos.
Lk 12:23 ra----nsf- c--------- n-----nsf- a-----nsnc v-3pai-s-- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 12:23 G3588 G1063 G5590 G4119 G2076 G3588 G5160 G2532 G3588 G4983 G3588 G1742
Lk 12:23 życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie.
Lk 12:23
Lk 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:23
Lk 12:23  dusza  więcej  żywność  i  ciało  Odzież
Lk 12:23 G5590 G4119 G5160 G2532 G4983 G1742
Lk 12:24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν.                                        
Lk 12:24 katanoE/sate tou\s ko/rakas o(/ti ou) spei/rousin ou)de\ Teri/DZousin, oi(=s ou)k e)/stin tamei=on ou)de\ a)poTE/kE, kai\ o( Teo\s tre/fei au)tou/s: po/sO| ma=llon u(mei=s diafe/rete tO=n peteinO=n.
Lk 12:24 katanoEsate tus korakas hoti u speirusin ude TeriDZusin, hois uk estin tameion ude apoTEkE, kai ho Teos trefei autus: posO mallon hymeis diaferete tOn peteinOn.
Lk 12:24 v-2aad-p-- ra----apm- n-----apm- c--------- d--------- v-3pai-p-- c--------- v-3pai-p-- rr----dpm- d--------- v-3pai-s-- n-----nsn- c--------- n-----nsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----apm- ri----dsn- d--------- rp----np-- v-2pai-p-- ra----gpn- a-----gpn-
Lk 12:24 G2657 G3588 G2876 G3754 G3756 G4687 G3761 G2325 G3739 G3756 G2076 G5009 G3761 G0596 G2532 G3588 G2316 G5142 G0846 G4214 G3123 G5210 G1308 G3588 G4071
Lk 12:24 Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!
Lk 12:24
Lk 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:24
Lk 12:24  Wygląd  Kruki  nie  siać  nie  żąć  nie  nie  Magazynowanie  ani  stodoła  i  Bóg  RSS  ich  jak  zaś  ty, wy  lepiej  Ptaków
Lk 12:24 G2657 G2876 G3756 G4687 G3761 G2325 G2076 G3756 G5009 G3761 G0596 G2532 G2316 G5142 G0846 G4214 G3123 G5210 G1308 G4071
Lk 12:25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν;                                                                  
Lk 12:25 ti/s de\ e)X u(mO=n merimnO=n du/natai e)pi\ tE\n E(liki/an au)tou= prosTei=nai pE=CHun;
Lk 12:25 tis de eX hymOn merimnOn dynatai epi tEn hElikian autu prosTeinai pECHyn;
Lk 12:25 ri----nsm- c--------- p--------- rp----gp-- v--papnsm- v-3pmi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--aan---- n-----asm-
Lk 12:25 G5101 G1161 G1537 G5216 G3308 G1410 G1909 G3588 G2244 G0846 G4369 G4083
Lk 12:25 Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?
Lk 12:25
Lk 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:25
Lk 12:25  Tak  i  kto  z  ty, wy  opieki  może  dodać  się  wzrost  jeden  łokieć
Lk 12:25 G1161 G1161 G5101 G1537 G5216 G3309 G1410 G4369 G0846 G2244 G1520 G4083
Lk 12:26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;                                                                      
Lk 12:26 ei) ou)=n ou)de\ e)la/CHiston du/nasTe, ti/ peri\ tO=n loipO=n merimna=te;
Lk 12:26 ei un ude elaCHiston dynasTe, ti peri tOn loipOn merimnate;
Lk 12:26 c--------- c--------- d--------- a-----asns v-2pmi-p-- ri----asn- p--------- ra----gpn- a-----gpn- v-2pai-p--
Lk 12:26 G1487 G3767 G3761 G1646 G1410 G5101 G4012 G3588 G3062 G3309
Lk 12:26 Jeśli więc nawet drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne?
Lk 12:26
Lk 12:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:26
Lk 12:26  Tak  jeśli  najmniejsze  do  nie  może  że  opieka  o  innych spraw
Lk 12:26 G3767 G1487 G1646 G1410 G3777 G1410 G5101 G3309 G4012 G3062
Lk 12:27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.                                            
Lk 12:27 katanoE/sate ta\ kri/na pO=s au)Xa/nei: ou) kopia=| ou)de\ nE/Tei: le/gO de\ u(mi=n, ou)de\ *solomO\n e)n pa/sE| tE=| do/XE| au)tou= perieba/leto O(s e(\n tou/tOn.
Lk 12:27 katanoEsate ta krina pOs auXanei: u kopia ude nETei: legO de hymin, ude solomOn en pasE tE doXE autu periebaleto hOs hen tutOn.
Lk 12:27 v-2aad-p-- ra----apn- n-----apn- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- d--------- n-----nsm- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3ami-s-- c--------- a-----nsn- rd----gpn-
Lk 12:27 G2657 G3588 G2918 G4459 G0837 G3756 G2872 G3761 G3514 G3004 G1161 G5213 G3761 G4672 G1722 G3956 G3588 G1391 G0846 G4016 G5613 G1520 G5130
Lk 12:27 Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.
Lk 12:27
Lk 12:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:27
Lk 12:27  Wygląd  Lilie  jako  rosnąć  nie  praca  nie  spin  ale  powiedzieć  ty, wy  Salomon  w  wszystko  chwała  jego  nie  ubrany  jako  każdy  ich
Lk 12:27 G2657 G2918 G4459 G0837 G3756 G2872 G3761 G3514 G1161 G3004 G5213 G4672 G1722 G3956 G1391 G0846 G3761 G4016 G5613 G1520 G5130
Lk 12:28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι.                                                
Lk 12:28 ei) de\ e)n a)grO=| to\n CHo/rton o)/nta sE/meron kai\ au)/rion ei)s kli/banon ballo/menon o( Teo\s ou(/tOs a)mfie/DZei, po/sO| ma=llon u(ma=s, o)ligo/pistoi.
Lk 12:28 ei de en agrO ton CHorton onta sEmeron kai aurion eis klibanon ballomenon ho Teos hutOs amfieDZei, posO mallon hymas, oligopistoi.
Lk 12:28 c--------- c--------- p--------- n-----dsm- ra----asm- n-----asm- v--papasm- d--------- c--------- d--------- p--------- n-----asm- v--pppasm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- ri----dsn- d--------- rp----ap-- a-----vpm-
Lk 12:28 G1487 G1161 G1722 G0068 G3588 G5528 G5607 G4594 G2532 G0839 G1519 G2823 G0906 G3588 G2316 G3779 G0294 G4214 G3123 G5209 G3640
Lk 12:28 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!
Lk 12:28
Lk 12:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 12:28
Lk 12:28  Jeśli  zaś  trawa  w  pole  dzisiaj  jest  i  jutro  będzie  rzucony  w  piekarnik  Bóg  tak  Suknie  Colm  bardziej  ty, wy  Sceptycy
Lk 12:28 G1487 G1161 G5528 G1722 G0068 G4594 G5607 G2532 G0839 G0906 G0906 G1519 G2823 G2316 G3779 G0294 G4214 G3123 G5209 G3640
Lk 12:29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε·                                                                  
Lk 12:29 kai\ u(mei=s mE\ DZEtei=te