Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

;

 

do_Lk12      do_str_głównej      do_Lk14      
Lk 13:1 Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.                                          
Lk 13:1 *parE=san de/ tines e)n au)tO=| tO=| kairO=| a)pagge/llontes au)tO=| peri\ tO=n *galilai/On O(=n to\ ai(=ma *pila=tos e)/miXen meta\ tO=n TusiO=n au)tO=n.
Lk 13:1 parEsan de tines en autO tO kairO apaNgellontes autO peri tOn galilaiOn hOn to haima pilatos emiXen meta tOn TysiOn autOn.
Lk 13:1 v-3iai-p-- c--------- ri----npm- p--------- rp----dsm- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm- rp----dsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- rr----gpm- ra----asn- n-----asn- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm-
Lk 13:1 G3918 G1161 G5100 G1722 G0846 G3588 G2540 G0518 G0846 G4012 G3588 G1057 G3739 G3588 G0129 G4091 G3396 G3326 G3588 G2378 G0846
Lk 13:1 W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Lk 13:1
Lk 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:1
Lk 13:1  W  to  czas  przyszedł  kilka  powiedział  Go  o  Galilejczycy  który  krew  Piłat  mieszany  z  ofiar  ich
Lk 13:1 G1722 G0846 G2540 G3918 G5100 G0518 G0846 G4012 G1057 G3739 G0129 G4091 G3396 G3326 G2378 G0846
Lk 13:2 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν;                                                
Lk 13:2 kai\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, *dokei=te o(/ti oi( *galilai=oi ou(=toi a(martOloi\ para\ pa/ntas tou\s *galilai/ous e)ge/nonto, o(/ti tau=ta pepo/nTasin;
Lk 13:2 kai apokriTeis eipen autois, dokeite hoti hoi galilaioi hutoi hamartOloi para pantas tus galilaius egenonto, hoti tauta peponTasin;
Lk 13:2 c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2pai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- rd----npm- a-----npm- p--------- a-----apm- ra----apm- a-----apm- v-3ami-p-- c--------- rd----apn- v-3xai-p--
Lk 13:2 G2532 G0611 G2036 G0846 G1380 G3754 G3588 G1057 G3778 G0268 G3844 G3956 G3588 G1057 G1096 G3754 G5023 G3958
Lk 13:2 Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Lk 13:2
Lk 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:2
Lk 13:2  Jezus  powiedział  ich  w  to  myśleć  że  te  Galilejczycy  były  grzeszny  wszystko  wszystko  Galilejczycy  że  tak  dotkniętych
Lk 13:2 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G1380 G3754 G3778 G1057 G1096 G0268 G3844 G3956 G1057 G3754 G5108 G3958
Lk 13:3 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.                                                                
Lk 13:3 ou)CHi/, le/gO u(mi=n, a)ll' e)a\n mE\ metanoE=te pa/ntes o(moi/Os a)polei=sTe.
Lk 13:3 uCHi, legO hymin, all' ean mE metanoEte pantes homoiOs apoleisTe.
Lk 13:3 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- d--------- v-2pas-p-- a-----npm- d--------- v-2fmi-p--
Lk 13:3 G3780 G3004 G5213 G0235 G1437 G3361 G3340 G3956 G3668 G0622
Lk 13:3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Lk 13:3
Lk 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:3
Lk 13:3  Nie  powiedzieć  ty, wy  ale  jeśli  nie  żałować  wszystko  tak  zaś  zginąć
Lk 13:3 G3780 G3004 G5213 G0235 G1437 G3361 G3340 G3956 G5615 G5615 G0622
Lk 13:4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾿ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ;                              
Lk 13:4 E)\ e)kei=noi oi( dekaoktO\ e)f' ou(\s e)/pesen o( pu/rgos e)n tO=| *silOa\m kai\ a)pe/kteinen au)tou/s, dokei=te o(/ti au)toi\ o)feile/tai e)ge/nonto para\ pa/ntas tou\s a)nTrO/pous tou\s katoikou=ntas *)ierousalE/m;
Lk 13:4 E ekeinoi hoi dekaoktO ef' us epesen ho pyrgos en tO silOam kai apekteinen autus, dokeite hoti autoi ofeiletai egenonto para pantas tus anTrOpus tus katoikuntas ierusalEm;
Lk 13:4 c--------- rd----npm- ra----npm- a-----npm- p--------- rr----apm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- v-2pai-p-- c--------- rp----npm- n-----npm- v-3ami-p-- p--------- a-----apm- ra----apm- n-----apm- ra----apm- v--papapm- n-----asf-
Lk 13:4 G2228 G1565 G3588 G1176 G1909 G3739 G4098 G3588 G4444 G1722 G3588 G4611 G2532 G0615 G0846 G1380 G3754 G0846 G3781 G1096 G3844 G3956 G3588 G0444 G3588 G2730 G2419
Lk 13:4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Lk 13:4
Lk 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:4
Lk 13:4  Lub  myśleć  że  tych  osiemnaście  osiemnaście  osiemnaście  w  który  spadły  wieża  Siloam  Siloam  i  bić  ich  bardziej winni  były  wszystko  wszystko  Życie  w  Jerozolima
Lk 13:4 G2228 G1380 G3754 G1565 G1176 G2532 G3638 G1909 G3739 G4098 G4444 G1722 G4611 G2532 G0615 G0846 G3781 G1096 G3844 G3956 G2730 G1722 G2419
Lk 13:5 οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.                                                                
Lk 13:5 ou)CHi/, le/gO u(mi=n, a)ll' e)a\n mE\ metanoE=te pa/ntes O(sau/tOs a)polei=sTe.
Lk 13:5 uCHi, legO hymin, all' ean mE metanoEte pantes hOsautOs apoleisTe.
Lk 13:5 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- d--------- v-2pas-p-- a-----npm- d--------- v-2fmi-p--
Lk 13:5 G3780 G3004 G5213 G0235 G1437 G3361 G3340 G3956 G5615 G0622
Lk 13:5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.
Lk 13:5
Lk 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:5
Lk 13:5  Nie  powiedzieć  ty, wy  ale  jeśli  nie  żałować  wszystko  tak  zaś  zginąć
Lk 13:5 G3780 G3004 G5213 G0235 G1437 G3361 G3340 G3956 G3668 G3668 G0622
Lk 13:6 Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν.                                        
Lk 13:6 *)/elegen de\ tau/tEn tE\n parabolE/n: *sukE=n ei)=CHe/n tis pefuteume/nEn e)n tO=| a)mpelO=ni au)tou=, kai\ E)=lTen DZEtO=n karpo\n e)n au)tE=| kai\ ou)CH eu(=ren.
Lk 13:6 elegen de tautEn tEn parabolEn: sykEn eiCHen tis pefyteumenEn en tO ampelOni autu, kai ElTen DZEtOn karpon en autE kai uCH heuren.
Lk 13:6 v-3iai-s-- c--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- n-----asf- v-3iai-s-- ri----nsm- v--xppasf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- v--papnsm- n-----asm- p--------- rp----dsf- c--------- d--------- v-3aai-s--
Lk 13:6 G3004 G1161 G3778 G3588 G3850 G4808 G2192 G5100 G5452 G1722 G3588 G0290 G0846 G2532 G2064 G2212 G2590 G1722 G0846 G2532 G3756 G2147
Lk 13:6 I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Lk 13:6
Lk 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:6
Lk 13:6  I  powiedział  UIS  przypowieść  ktoś  miał  w  Winnica  jego  obsadzone  drzewo figowe  i  przyjść  poszukiwanie  płód  w  To  i  nie  znalezionych
Lk 13:6 G1161 G3004 G5026 G3850 G5100 G2192 G1722 G0290 G0846 G5452 G4808 G2532 G2064 G2212 G2590 G1722 G0846 G2532 G3756 G2147
Lk 13:7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾿ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον [οὖν] αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;                            
Lk 13:7 ei)=pen de\ pro\s to\n a)mpelourgo/n, *)idou\ tri/a e)/tE a)f' ou(= e)/rCHomai DZEtO=n karpo\n e)n tE=| sukE=| tau/tE| kai\ ou)CH eu(ri/skO. e)/kkoPSon [ou)=n] au)tE/n: i(nati/ kai\ tE\n gE=n katargei=;
Lk 13:7 eipen de pros ton ampelurgon, idu tria etE af' u erCHomai DZEtOn karpon en tE sykE tautE kai uCH heuriskO. ekkoPSon [un] autEn: hinati kai tEn gEn katargei;
Lk 13:7 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- x--------- a-----apn- n-----apn- p--------- rr----gsm- v-1pmi-s-- v--papnsm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- c--------- d--------- v-1pai-s-- v-2aad-s-- c--------- rp----asf- d--------- d--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-s--
Lk 13:7 G2036 G1161 G4314 G3588 G0289 G2400 G5140 G2094 G0575 G3739 G2064 G2212 G2590 G1722 G3588 G4808 G3778 G2532 G3756 G2147 G1581 G3767 G0846 G2444 G2532 G3588 G1093 G2673
Lk 13:7 Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?
Lk 13:7
Lk 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:7
Lk 13:7  i  powiedział  winnica  winnica  tutaj  trzeci  rok  przyjść  poszukiwanie  płód  w  To  drzewo figowe  i  nie  odnaleźć  log  jego  że  że  to  ziemia  trwa
Lk 13:7 G1161 G2036 G0289 G4314 G2400 G5140 G2094 G2064 G2212 G2590 G1722 G5026 G4808 G2532 G3756 G2147 G1581 G0846 G2444 G2532 G0846 G1093 G2673
Lk 13:8 δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια·                                            
Lk 13:8 o( de\ a)pokriTei\s le/gei au)tO=|, *ku/rie, a)/fes au)tE\n kai\ tou=to to\ e)/tos, e(/Os o(/tou ska/PSO peri\ au)tE\n kai\ ba/lO ko/pria:
Lk 13:8 ho de apokriTeis legei autO, kyrie, afes autEn kai tuto to etos, heOs hotu skaPSO peri autEn kai balO kopria:
Lk 13:8 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----asf- d--------- rd----asn- ra----asn- n-----asn- p--------- rr----gsm- v-1aas-s-- p--------- rp----asf- c--------- v-1aas-s-- n-----apn-
Lk 13:8 G3588 G1161 G0611 G3004 G0846 G2962 G0863 G0846 G2532 G5124 G3588 G2094 G2193 G3755 G4626 G4012 G0846 G2532 G0906 G2874
Lk 13:8 Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
Lk 13:8
Lk 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:8
Lk 13:8  Ale  powiedział  go  w  odpowiedź  Pan  urlop  jego  i  to  rok  podczas gdy  podczas gdy  będą kopać na temat  będą kopać na temat  jego  i  przyczyni się do przywrócenia do zdrowia  nawóz
Lk 13:8 G1161 G3004 G0846 G0611 G0611 G2962 G0863 G0846 G2532 G5124 G2094 G2193 G3755 G4012 G4626 G0846 G2532 G0906 G2874
Lk 13:9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε, ἐκκόψεις αὐτήν.                                                          
Lk 13:9 ka)\n me\n poiE/sE| karpo\n ei)s to\ me/llon ei) de\ mE/ ge, e)kko/PSeis au)tE/n.
Lk 13:9 kan men poiEsE karpon eis to mellon ei de mE ge, ekkoPSeis autEn.
Lk 13:9 c--------- c--------- v-3aas-s-- n-----asm- p--------- ra----asn- v--papasn- c--------- c--------- d--------- x--------- v-2fai-s-- rp----asf-
Lk 13:9 G2579 G3303 G4160 G2590 G1519 G3588 G3195 G1487 G1161 G3361 G1065 G1581 G0846
Lk 13:9 może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Lk 13:9
Lk 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:9
Lk 13:9  nie  przynieść  czy  płód  jeśli  zaś  nie  w  obok  do cięcia  jego
Lk 13:9 G2579 G4160 G3303 G2590 G1487 G1161 G3361 G1519 G3195 G1581 G0846
Lk 13:10 Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.                                                                
Lk 13:10 *)=En de\ dida/skOn e)n mia=| tO=n sunagOgO=n e)n toi=s sa/bbasin.
Lk 13:10 En de didaskOn en mia tOn synagOgOn en tois sabbasin.
Lk 13:10 v-3iai-s-- c--------- v--papnsm- p--------- a-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- p--------- ra----dpn- n-----dpn-
Lk 13:10 G2258 G1161 G1321 G1722 G3391 G3588 G4864 G1722 G3588 G4521
Lk 13:10 Nauczał raz w szabat w jednej z synagog.
Lk 13:10
Lk 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:10
Lk 13:10  W  jeden  Synagogi  uczy  uczy  w  Sobota
Lk 13:10 G1722 G3391 G4864 G1321 G2258 G1722 G4521
Lk 13:11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.                                                
Lk 13:11 kai\ i)dou\ gunE\ pneu=ma e)/CHousa a)sTenei/as e)/tE dekaoktO/, kai\ E)=n sugku/ptousa kai\ mE\ duname/nE a)naku/PSai ei)s to\ pantele/s.
Lk 13:11 kai idu gynE pneuma eCHusa asTeneias etE dekaoktO, kai En syNkyptusa kai mE dynamenE anakyPSai eis to panteles.
Lk 13:11 c--------- x--------- n-----nsf- n-----asn- v--papnsf- n-----gsf- n-----apn- a-----apn- c--------- v-3iai-s-- v--papnsf- c--------- d--------- v--pmpnsf- v--aan---- p--------- ra----asn- a-----asn-
Lk 13:11 G2532 G2400 G1135 G4151 G2192 G0769 G2094 G1176 G2532 G2258 G4794 G2532 G3361 G1410 G0352 G1519 G3588 G3838
Lk 13:11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować.
Lk 13:11
Lk 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:11
Lk 13:11  Tam  Tam  był  kobieta  osiemnaście  osiemnaście  osiemnaście  roku  , które  duch  niemoc  był  zgięty  i  nie  może  wyprostować  wyprostować  wyprostować
Lk 13:11 G2400 G2532 G2258 G1135 G1176 G2532 G3638 G2094 G2192 G4151 G0769 G2258 G4794 G2532 G3361 G1410 G0352 G1519 G3838
Lk 13:12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,                                                        
Lk 13:12 i)dO\n de\ au)tE\n o( *)iEsou=s prosefO/nEsen kai\ ei)=pen au)tE=|, *gu/nai, a)pole/lusai tE=s a)sTenei/as sou,
Lk 13:12 idOn de autEn ho iEsus prosefOnEsen kai eipen autE, gynai, apolelysai tEs asTeneias su,
Lk 13:12 v--aapnsm- c--------- rp----asf- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- n-----vsf- v-2xpi-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs--
Lk 13:12 G1492 G1161 G0846 G3588 G2424 G4377 G2532 G2036 G0846 G1135 G0630 G3588 G0769 G4675
Lk 13:12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy.
Lk 13:12
Lk 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:12
Lk 13:12  Jezus  widzenie  jego  o nazwie  i  powiedział  jej  kobieta  rozwiązane  z  złe samopoczucie  twój
Lk 13:12 G2424 G1492 G0846 G4377 G2532 G2036 G0846 G1135 G0630 G0630 G0769 G4675
Lk 13:13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.                                                            
Lk 13:13 kai\ e)pe/TEken au)tE=| ta\s CHei=ras: kai\ paraCHrE=ma a)nOrTO/TE, kai\ e)do/XaDZen to\n Teo/n.
Lk 13:13 kai epeTEken autE tas CHeiras: kai paraCHrEma anOrTOTE, kai edoXaDZen ton Teon.
Lk 13:13 c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- ra----apf- n-----apf- c--------- d--------- v-3api-s-- c--------- v-3iai-s-- ra----asm- n-----asm-
Lk 13:13 G2532 G2007 G0846 G3588 G5495 G2532 G3916 G0461 G2532 G1392 G3588 G2316
Lk 13:13 Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
Lk 13:13
Lk 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:13
Lk 13:13  I  umieścić  w  to  ręce  i  natychmiast  wyprostował  i  był  chwalić  Bóg
Lk 13:13 G2532 G2007 G2007 G0846 G5495 G2532 G3916 G0461 G2532 G1392 G1392 G2316
Lk 13:14 ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.                  
Lk 13:14 a)pokriTei\s de\ o( a)rCHisuna/gOgos, a)ganaktO=n o(/ti tO=| sabba/tO| e)Tera/peusen o( *)iEsou=s, e)/legen tO=| o)/CHlO| o(/ti *(\eX E(me/rai ei)si\n e)n ai(=s dei= e)rga/DZesTai: e)n au)tai=s ou)=n e)rCHo/menoi Terapeu/esTe kai\ mE\ tE=| E(me/ra| tou= sabba/tou.
Lk 13:14 apokriTeis de ho arCHisynagOgos, aganaktOn hoti tO sabbatO eTerapeusen ho iEsus, elegen tO oCHlO hoti heX hEmerai eisin en hais dei ergaDZesTai: en autais un erCHomenoi TerapeuesTe kai mE tE hEmera tu sabbatu.
Lk 13:14 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- a-----npf- n-----npf- v-3pai-p-- p--------- rr----dpf- v-3pai-s-- v--pmn---- p--------- rp----dpf- c--------- v--pmpnpm- v-2ppd-p-- c--------- d--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 13:14 G0611 G1161 G3588 G0752 G0023 G3754 G3588 G4521 G2323 G3588 G2424 G3004 G3588 G3793 G3754 G1803 G2250 G1526 G1722 G3739 G1163 G2038 G1722 G0846 G3767 G2064 G2323 G2532 G3361 G3588 G2250 G3588 G4521
Lk 13:14 Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!
Lk 13:14
Lk 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:14
Lk 13:14  To  głowa  Synagoga  zły  że  Jezus  uzdrowiony  Sobota  powiedział  osoby  jest  sześć  dni  w  że  powinien  do  w  tych  i  przyjść  odzyskania  i  nie  dzień  Sobota
Lk 13:14 G1161 G0752 G0752 G0023 G3754 G2424 G2323 G4521 G3004 G3793 G1526 G1803 G2250 G1722 G3739 G1163 G2038 G1722 G5025 G3767 G2064 G2323 G2532 G3361 G2250 G4521
Lk 13:15 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;                                
Lk 13:15 a)pekri/TE de\ au)tO=| o( ku/rios kai\ ei)=pen, *(upokritai/, e(/kastos u(mO=n tO=| sabba/tO| ou) lu/ei to\n bou=n au)tou= E)\ to\n o)/non a)po\ tE=s fa/tnEs kai\ a)pagagO\n poti/DZei;
Lk 13:15 apekriTE de autO ho kyrios kai eipen, hypokritai, hekastos hymOn tO sabbatO u lyei ton bun autu E ton onon apo tEs fatnEs kai apagagOn potiDZei;
Lk 13:15 v-3api-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----vpm- a-----nsm- rp----gp-- ra----dsn- n-----dsn- x--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- v-3pai-s--
Lk 13:15 G0611 G1161 G0846 G3588 G2962 G2532 G2036 G5273 G1538 G5216 G3588 G4521 G3756 G3089 G3588 G1016 G0846 G2228 G3588 G3688 G0575 G3588 G5336 G2532 G0520 G4222
Lk 13:15 Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?
Lk 13:15
Lk 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:15
Lk 13:15  Władca  powiedział  go  w  odpowiedź  hipokryta  nie  rozwiązać  każdy  ty, wy  wół  jego  lub  tył  z  szkóLki  Sobota  i  prowadzi  woda
Lk 13:15 G2962 G2036 G0846 G0611 G0611 G5273 G3756 G3089 G1538 G5216 G1016 G0846 G2228 G3688 G0575 G5336 G4521 G2532 G0520 G4222
Lk 13:16 ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;                                  
Lk 13:16 tau/tEn de\ Tugate/ra *)abraa\m ou)=san, E(\n e)/dEsen o( *satana=s i)dou\ de/ka kai\ o)ktO\ e)/tE, ou)k e)/dei luTE=nai a)po\ tou= desmou= tou/tou tE=| E(me/ra| tou= sabba/tou;
Lk 13:16 tautEn de Tygatera abraam usan, hEn edEsen ho satanas idu deka kai oktO etE, uk edei lyTEnai apo tu desmu tutu tE hEmera tu sabbatu;
Lk 13:16 rd----asf- c--------- n-----asf- n-----gsm- v--papasf- rr----asf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- x--------- a-----apn- c--------- a-----apn- n-----apn- x--------- v-3iai-s-- v--apn---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 13:16 G3778 G1161 G2364 G0011 G5607 G3739 G1210 G3588 G4567 G2400 G1176 G2532 G3638 G2094 G3756 G1163 G3089 G0575 G3588 G1199 G5127 G3588 G2250 G3588 G4521
Lk 13:16 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?
Lk 13:16
Lk 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:16
Lk 13:16  UIS  zaś  córka  Abraham  który  połączony  Szatan  tutaj  już  osiemnaście  osiemnaście  osiemnaście  roku  nie  powinien  uwolnienie  z  więzi  tak  dzień  Sobota
Lk 13:16 G5026 G1161 G2364 G0011 G3739 G1210 G4567 G2400 G2400 G1176 G2532 G3638 G2094 G3756 G1163 G3089 G0575 G1199 G5127 G2250 G4521
Lk 13:17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.                                        
Lk 13:17 kai\ tau=ta le/gontos au)tou= katE|sCHu/nonto pa/ntes oi( a)ntikei/menoi au)tO=|, kai\ pa=s o( o)/CHlos e)/CHairen e)pi\ pa=sin toi=s e)ndo/Xois toi=s ginome/nois u(p' au)tou=.
Lk 13:17 kai tauta legontos autu katEsCHynonto pantes hoi antikeimenoi autO, kai pas ho oCHlos eCHairen epi pasin tois endoXois tois ginomenois hyp' autu.
Lk 13:17 c--------- rd----apn- v--papgsm- rp----gsm- v-3ipi-p-- a-----npm- ra----npm- v--pmpnpm- rp----dsm- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- a-----dpn- ra----dpn- a-----dpn- ra----dpn- v--pmpdpn- p--------- rp----gsm-
Lk 13:17 G2532 G5023 G3004 G0846 G2617 G3956 G3588 G0480 G0846 G2532 G3956 G3588 G3793 G5463 G1909 G3956 G3588 G1741 G3588 G1096 G5259 G0846
Lk 13:17 Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.
Lk 13:17
Lk 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:17
Lk 13:17  I  powiedział  to  wszystko  przeciwników  Go  zawstydzony  i  wszystko  osoby  cieszyli  o  wszystko  chwalebny  spraw  Jego  Jego
Lk 13:17 G2532 G3004 G5023 G3956 G0480 G0846 G2617 G2532 G3956 G3793 G5463 G1909 G3956 G1741 G1096 G0846 G5259
Lk 13:18 Ἔλεγεν οὖν, Τίνι ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;                                                          
Lk 13:18 *)/elegen ou)=n, *ti/ni o(moi/a e)sti\n E( basilei/a tou= Teou=, kai\ ti/ni o(moiO/sO au)tE/n;
Lk 13:18 elegen un, tini homoia estin hE basileia tu Teu, kai tini homoiOsO autEn;
Lk 13:18 v-3iai-s-- c--------- ri----dsn- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ri----dsn- v-1fai-s-- rp----asf-
Lk 13:18 G3004 G3767 G5101 G3664 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G5101 G3666 G0846
Lk 13:18 Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?
Lk 13:18
Lk 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:18
Lk 13:18  zaś  powiedział  co  jak  Królestwo  Bóg  i  co  porównać  jego
Lk 13:18 G1161 G3004 G5101 G3664 G0932 G2316 G2532 G5101 G3666 G0846
Lk 13:19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.                              
Lk 13:19 o(moi/a e)sti\n ko/kkO| sina/peOs, o(\n labO\n a)/nTrOpos e)/balen ei)s kE=pon e(autou=, kai\ Eu)/XEsen kai\ e)ge/neto ei)s de/ndron, kai\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kateskE/nOsen e)n toi=s kla/dois au)tou=.
Lk 13:19 homoia estin kokkO sinapeOs, hon labOn anTrOpos ebalen eis kEpon heautu, kai EuXEsen kai egeneto eis dendron, kai ta peteina tu uranu kateskEnOsen en tois kladois autu.
Lk 13:19 a-----nsf- v-3pai-s-- n-----dsm- n-----gsn- rr----asm- v--aapnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- p--------- n-----asn- c--------- ra----npn- a-----npn- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsn-
Lk 13:19 G3664 G2076 G2848 G4615 G3739 G2983 G0444 G0906 G1519 G2779 G1438 G2532 G0837 G2532 G1096 G1519 G1186 G2532 G3588 G4071 G3588 G3772 G2681 G1722 G3588 G2798 G0846
Lk 13:19 Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.
Lk 13:19
Lk 13:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:19
Lk 13:19  jak  Ziarna  musztarda  który  przy  człowiek  obsadzone  w  ogród  jego  i  wzrosła  i  był  więcej  drzewo  i  Ptaków  Niebieski  ukrywanie  w  oddziałów  jego
Lk 13:19 G3664 G2848 G4615 G3739 G2983 G0444 G0906 G1519 G2779 G1438 G2532 G0837 G2532 G1096 G3173 G1186 G2532 G4071 G3772 G2681 G1722 G2798 G0846
Lk 13:20 Καὶ πάλιν εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;                                                                  
Lk 13:20 *kai\ pa/lin ei)=pen, *ti/ni o(moiO/sO tE\n basilei/an tou= Teou=;
Lk 13:20 kai palin eipen, tini homoiOsO tEn basileian tu Teu;
Lk 13:20 c--------- d--------- v-3aai-s-- ri----dsn- v-1fai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 13:20 G2532 G3825 G2036 G5101 G3666 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 13:20 I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże?
Lk 13:20
Lk 13:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:20
Lk 13:20  Więcej  powiedział  co  porównać  Królestwo  Bóg
Lk 13:20 G3825 G2036 G5101 G3666 G0932 G2316
Lk 13:21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ [ἐν]έκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.                                                      
Lk 13:21 o(moi/a e)sti\n DZu/mE|, E(\n labou=sa gunE\ [e)n]e/kruPSen ei)s a)leu/rou sa/ta tri/a e(/Os ou(= e)DZumO/TE o(/lon.
Lk 13:21 homoia estin DZymE, hEn labusa gynE [en]ekryPSen eis aleuru sata tria heOs hu eDZymOTE holon.
Lk 13:21 a-----nsf- v-3pai-s-- n-----dsf- rr----asf- v--aapnsf- n-----nsf- v-3aai-s-- p--------- n-----gsn- n-----apn- a-----apn- p--------- rr----gsm- v-3api-s-- a-----nsn-
Lk 13:21 G3664 G2076 G2219 G3739 G2983 G1135 G1470 G1519 G0224 G4568 G5140 G2193 G3757 G2220 G3650
Lk 13:21 Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięł i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Lk 13:21
Lk 13:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:21
Lk 13:21  jak  zaczyn  który  kobieta  przy  umieścić  w  trzy  uzgodnienia  mąka  do  kwaszonego  wszystko
Lk 13:21 G3664 G2219 G3739 G1135 G2983 G1470 G1519 G5140 G4568 G0224 G2193 G2220 G3650
Lk 13:22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα.                                                            
Lk 13:22 *kai\ dieporeu/eto kata\ po/leis kai\ kO/mas dida/skOn kai\ porei/an poiou/menos ei)s *(ieroso/luma.
Lk 13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kOmas didaskOn kai poreian poiumenos eis hierosolyma.
Lk 13:22 c--------- v-3imi-s-- p--------- n-----apf- c--------- n-----apf- v--papnsm- c--------- n-----asf- v--pmpnsm- p--------- n-----apn-
Lk 13:22 G2532 G1279 G2596 G4172 G2532 G2968 G1321 G2532 G4197 G4160 G1519 G2414
Lk 13:22 Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Lk 13:22
Lk 13:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:22
Lk 13:22  I  w posiadaniu  na  miasta  i  wsi  nauczanie  i  kierowanie  sposób  do  Jerozolima
Lk 13:22 G2532 G1279 G2596 G4172 G2532 G2968 G1321 G2532 G4160 G4197 G1519 G2419
Lk 13:23 εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,                                                        
Lk 13:23 ei)=pen de/ tis au)tO=|, *ku/rie, ei) o)li/goi oi( sO|DZo/menoi; o( de\ ei)=pen pro\s au)tou/s,
Lk 13:23 eipen de tis autO, kyrie, ei oligoi hoi sODZomenoi; ho de eipen pros autus,
Lk 13:23 v-3aai-s-- c--------- ri----nsm- rp----dsm- n-----vsm- x--------- a-----npm- ra----npm- v--pppnpm- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm-
Lk 13:23 G2036 G1161 G5100 G0846 G2962 G1487 G3641 G3588 G4982 G3588 G1161 G2036 G4314 G0846
Lk 13:23 Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:
Lk 13:23
Lk 13:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:23
Lk 13:23  Ktoś  powiedział  Go  Go  Władca  naprawdę  mało  uciekających  zaś  powiedział  ich
Lk 13:23 G5100 G2036 G0846 G4314 G2962 G1487 G3641 G4982 G1161 G2036 G0846
Lk 13:24 Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.                                                      
Lk 13:24 *)agOni/DZesTe ei)selTei=n dia\ tE=s stenE=s Tu/ras, o(/ti polloi/, le/gO u(mi=n, DZEtE/sousin ei)selTei=n kai\ ou)k i)sCHu/sousin.
Lk 13:24 agOniDZesTe eiselTein dia tEs stenEs Tyras, hoti polloi, legO hymin, DZEtEsusin eiselTein kai uk isCHysusin.
Lk 13:24 v-2pmd-p-- v--aan---- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- a-----npm- v-1pai-s-- rp----dp-- v-3fai-p-- v--aan---- c--------- d--------- v-3fai-p--
Lk 13:24 G0075 G1525 G1223 G3588 G4728 G2374 G3754 G4183 G3004 G5213 G2212 G1525 G2532 G3756 G2480
Lk 13:24 Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
Lk 13:24
Lk 13:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:24
Lk 13:24  Dążyć  wpisać  przez  blisko  bramy  dla  powiedzieć  ty, wy  wiele  będzie dążyć  wpisać  i  nie  vozmogut
Lk 13:24 G0075 G1525 G1223 G4728 G4439 G3754 G3004 G5213 G4183 G2212 G1525 G2532 G3756 G2480
Lk 13:25 ἀφ᾿ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.                      
Lk 13:25 a)f' ou(= a)\n e)gerTE=| o( oi)kodespo/tEs kai\ a)poklei/sE| tE\n Tu/ran, kai\ a)/rXEsTe e)/XO e(sta/nai kai\ krou/ein tE\n Tu/ran le/gontes, *ku/rie, a)/noiXon E(mi=n: kai\ a)pokriTei\s e)rei= u(mi=n, *ou)k oi)=da u(ma=s po/Ten e)ste/.
Lk 13:25 af' u an egerTE ho oikodespotEs kai apokleisE tEn Tyran, kai arXEsTe eXO hestanai kai kruein tEn Tyran legontes, kyrie, anoiXon hEmin: kai apokriTeis erei hymin, uk oida hymas poTen este.
Lk 13:25 p--------- rr----gsm- x--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-2ams-p-- d--------- v--xan---- c--------- v--pan---- ra----asf- n-----asf- v--papnpm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----dp-- c--------- v--appnsm- v-3fai-s-- rp----dp-- d--------- v-1xai-s-- rp----ap-- d--------- v-2pai-p--
Lk 13:25 G0575 G3739 G0302 G1453 G3588 G3617 G2532 G0608 G3588 G2374 G2532 G0756 G1854 G2476 G2532 G2925 G3588 G2374 G3004 G2962 G0455 G2254 G2532 G0611 G2046 G5213 G3756 G1492 G5209 G4159 G2075
Lk 13:25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście.
Lk 13:25
Lk 13:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:25
Lk 13:25  Kiedy  Kiedy  Kiedy  mistrz  do domu  wstać  i  zamknięty  Drzwi  następnie  stojący  obecnie  zostać  pukać  Drzwi  mówić  Władca  Władca  Otwarte dla  nas  ale  powiedzieć  w  odpowiedź  nie  wiedzieć  ty, wy  skąd  ty, wy
Lk 13:25 G0302 G0575 G3739 G3617 G3617 G1453 G2532 G0608 G2374 G2532 G2476 G1854 G0756 G2925 G2374 G3004 G2962 G2962 G0455 G2254 G2532 G2046 G0611 G0611 G3756 G1492 G5209 G4159 G2075
Lk 13:26 τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·                                                        
Lk 13:26 to/te a)/rXesTe le/gein, *)efa/gomen e)nO/pio/n sou kai\ e)pi/omen, kai\ e)n tai=s platei/ais E(mO=n e)di/daXas:
Lk 13:26 tote arXesTe legein, efagomen enOpion su kai epiomen, kai en tais plateiais hEmOn edidaXas:
Lk 13:26 d--------- v-2fmi-p-- v--pan---- v-1aai-p-- p--------- rp----gs-- c--------- v-1aai-p-- c--------- p--------- ra----dpf- a-----dpf- rp----gp-- v-2aai-s--
Lk 13:26 G5119 G0756 G3004 G5315 G1799 G4675 G2532 G4095 G2532 G1722 G3588 G4113 G2257 G1321
Lk 13:26 Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś.
Lk 13:26
Lk 13:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:26
Lk 13:26  Następnie  zostać  mówić  ate  i  do picia  przed  Ciebie  i  w  ulice  nasz  uczy
Lk 13:26 G5119 G0756 G3004 G5315 G2532 G4095 G1799 G4675 G2532 G1722 G4113 G2257 G1321
Lk 13:27 καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα [ὑμᾶς] πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας.                                                      
Lk 13:27 kai\ e)rei= le/gOn u(mi=n, *ou)k oi)=da [u(ma=s] po/Ten e)ste/: a)po/stEte a)p' e)mou=, pa/ntes e)rga/tai a)diki/as.
Lk 13:27 kai erei legOn hymin, uk oida [hymas] poTen este: apostEte ap' emu, pantes ergatai adikias.
Lk 13:27 c--------- v-3fai-s-- v--papnsm- rp----dp-- d--------- v-1xai-s-- rp----ap-- d--------- v-2pai-p-- v-2aad-p-- p--------- rp----gs-- a-----vpm- n-----vpm- n-----gsf-
Lk 13:27 G2532 G2046 G3004 G5213 G3756 G1492 G5209 G4159 G2075 G0868 G0575 G1700 G3956 G2040 G0093
Lk 13:27 Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości!
Lk 13:27
Lk 13:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:27
Lk 13:27  Ale  powiedzieć  powiedzieć  ty, wy  nie  wiedzieć  ty, wy  skąd  ty, wy  odstąpić  z  Mnie  wszystko  czyn  nieprawości
Lk 13:27 G2532 G2046 G3004 G5213 G3756 G1492 G5209 G4159 G2075 G0868 G0575 G1700 G3956 G2040 G0093
Lk 13:28 ἐκεῖ ἔσται κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.                          
Lk 13:28 e)kei= e)/stai o( klauTmo\s kai\ o( brugmo\s tO=n o)do/ntOn, o(/tan o)/PSEsTe *)abraa\m kai\ *)isaa\k kai\ *)iakO\b kai\ pa/ntas tou\s profE/tas e)n tE=| basilei/a| tou= Teou=, u(ma=s de\ e)kballome/nous e)/XO.
Lk 13:28 ekei estai ho klauTmos kai ho brygmos tOn odontOn, hotan oPSEsTe abraam kai isaak kai iakOb kai pantas tus profEtas en tE basileia tu Teu, hymas de ekballomenus eXO.
Lk 13:28 d--------- v-3fmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-2ams-p-- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- a-----apm- ra----apm- n-----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----ap-- c--------- v--pppapm- d---------
Lk 13:28 G1563 G2071 G3588 G2805 G2532 G3588 G1030 G3588 G3599 G3752 G3700 G0011 G2532 G2464 G2532 G2384 G2532 G3956 G3588 G4396 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316 G5209 G1161 G1544 G1854
Lk 13:28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Lk 13:28
Lk 13:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:28
Lk 13:28  Tam  będzie  płacz  i  zgrzyt  zęby  kiedy  zobaczyć  Abraham  Isaac  i  Jakuba  i  wszystko  Proroków  w  Królestwo  Bóg  i  się  wydalony  obecnie
Lk 13:28 G1563 G2071 G2805 G2532 G1030 G3599 G3752 G3700 G0011 G2464 G2532 G2384 G2532 G3956 G4396 G1722 G0932 G2316 G1161 G5209 G1544 G1854
Lk 13:29 καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.                                                
Lk 13:29 kai\ E(/Xousin a)po\ a)natolO=n kai\ dusmO=n kai\ a)po\ borra= kai\ no/tou kai\ a)nakliTE/sontai e)n tE=| basilei/a| tou= Teou=.
Lk 13:29 kai hEXusin apo anatolOn kai dysmOn kai apo borra kai notu kai anakliTEsontai en tE basileia tu Teu.
Lk 13:29 c--------- v-3fai-p-- p--------- n-----gpf- c--------- n-----gpf- c--------- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- v-3fpi-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 13:29 G2532 G2240 G0575 G0395 G2532 G1424 G2532 G0575 G1005 G2532 G3558 G2532 G0347 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 13:29 Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Lk 13:29
Lk 13:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 13:29
Lk 13:29  I  przyjść  z  wschód  i  na zachód  i  na północ  i  Południowy  i  obraduje w dół  w  Królestwo  Bóg
Lk 13:29 G2532 G2240 G0575 G0395 G2532 G1424 G2532 G1005 G2532 G3558 G2532 G0347 G1722 G0932 G2316
Lk 13:30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.                                                          
Lk 13:30 kai\ i)dou\