Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk13      do_str_głównej      do_Lk15      
Lk 14:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων [τῶν] Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.                                                  
Lk 14:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)lTei=n au)to\n ei)s oi)=ko/n tinos tO=n a)rCHo/ntOn [tO=n] *farisai/On sabba/tO| fagei=n a)/rton kai\ au)toi\ E)=san paratErou/menoi au)to/n.
Lk 14:1 kai egeneto en tO elTein auton eis oikon tinos tOn arCHontOn [tOn] farisaiOn sabbatO fagein arton kai autoi Esan paratErumenoi auton.
Lk 14:1 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--aan---- rp----asm- p--------- n-----asm- ri----gsm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gpm- n-----gpm- n-----dsn- v--aan---- n-----asm- c--------- rp----npm- v-3iai-p-- v--pmpnpm- rp----asm-
Lk 14:1 G2532 G1096 G1722 G3588 G2064 G0846 G1519 G3624 G5100 G3588 G0758 G3588 G5330 G4521 G5315 G0740 G2532 G0846 G2258 G3906 G0846
Lk 14:1 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
Lk 14:1
Lk 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:1
Lk 14:1  Się  Go  Sobota  przyjść  w  do domu  jeden  Chiefs  Faryzeusze  smak  kukurydza  i  obserwowano  obserwowano  Go
Lk 14:1 G1096 G0846 G4521 G2064 G1519 G3624 G5100 G0758 G5330 G5315 G0740 G2532 G2258 G3906 G0846
Lk 14:2 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.                                                                            
Lk 14:2 kai\ i)dou\ a)/nTrOpo/s tis E)=n u(drOpiko\s e)/mprosTen au)tou=.
Lk 14:2 kai idu anTrOpos tis En hydrOpikos emprosTen autu.
Lk 14:2 c--------- x--------- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- p--------- rp----gsm-
Lk 14:2 G2532 G2400 G0444 G5100 G2258 G5203 G1715 G0846
Lk 14:2 A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.
Lk 14:2
Lk 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:2
Lk 14:2  I  tutaj  się  przed  To  człowiek  karykatury  woda  choroba
Lk 14:2 G2532 G2400 G2258 G1715 G0846 G0444 G5203 G5203 G5203
Lk 14:3 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων, Ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι οὔ;                                                          
Lk 14:3 kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s ei)=pen pro\s tou\s nomikou\s kai\ *farisai/ous le/gOn, *)/eXestin tO=| sabba/tO| Terapeu=sai E)\ ou)/;
Lk 14:3 kai apokriTeis ho iEsus eipen pros tus nomikus kai farisaius legOn, eXestin tO sabbatO Terapeusai E u;
Lk 14:3 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- n-----apm- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----dsn- n-----dsn- v--aan---- c--------- d---------
Lk 14:3 G2532 G0611 G3588 G2424 G2036 G4314 G3588 G3544 G2532 G5330 G3004 G1832 G3588 G4521 G2323 G2228 G3756
Lk 14:3 Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?
Lk 14:3
Lk 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:3
Lk 14:3  Na  do  okazja  Jezus  pytanie  uczeni w Piśmie  i  Faryzeusze  można  czy  maść  Sobota
Lk 14:3 G0611 G0611 G0611 G2424 G2036 G3544 G2532 G5330 G1832 G1487 G2323 G4521
Lk 14:4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν.                                                                          
Lk 14:4 oi( de\ E(su/CHasan. kai\ e)pilabo/menos i)a/sato au)to\n kai\ a)pe/lusen.
Lk 14:4 hoi de hEsyCHasan. kai epilabomenos iasato auton kai apelysen.
Lk 14:4 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v--ampnsm- v-3ami-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s--
Lk 14:4 G3588 G1161 G2270 G2532 G1949 G2390 G0846 G2532 G0630
Lk 14:4 Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.
Lk 14:4
Lk 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:4
Lk 14:4  cichy  I  wzruszający  uzdrowiony  jego  i  niech
Lk 14:4 G2270 G2532 G1949 G2390 G0846 G2532 G0630
Lk 14:5 καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;                                                  
Lk 14:5 kai\ pro\s au)tou\s ei)=pen, *ti/nos u(mO=n ui(o\s E)\ bou=s ei)s fre/ar pesei=tai, kai\ ou)k eu)Te/Os a)naspa/sei au)to\n e)n E(me/ra| tou= sabba/tou;
Lk 14:5 kai pros autus eipen, tinos hymOn hyios E bus eis frear peseitai, kai uk euTeOs anaspasei auton en hEmera tu sabbatu;
Lk 14:5 c--------- p--------- rp----apm- v-3aai-s-- ri----gsm- rp----gp-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----asn- v-3fmi-s-- c--------- x--------- d--------- v-3fai-s-- rp----asm- p--------- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 14:5 G2532 G4314 G0846 G2036 G5101 G5216 G5207 G2228 G1016 G1519 G5421 G4098 G2532 G3756 G2112 G0385 G0846 G1722 G2250 G3588 G4521
Lk 14:5 A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?
Lk 14:5
Lk 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:5
Lk 14:5  W  Sem  powiedział  ich  ich  kogo  ty, wy  tył  lub  wół  spadek  w  dół  nie  natychmiast  ciągnąć  jego  w  Sobota  Sobota
Lk 14:5 G0611 G0611 G2036 G0846 G4314 G5101 G5216 G3688 G2228 G1016 G1706 G1519 G5421 G3756 G2112 G0385 G0846 G1722 G2250 G4521
Lk 14:6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα.                                                                                
Lk 14:6 kai\ ou)k i)/sCHusan a)ntapokriTE=nai pro\s tau=ta.
Lk 14:6 kai uk isCHysan antapokriTEnai pros tauta.
Lk 14:6 c--------- d--------- v-3aai-p-- v--apn---- p--------- rd----apn-
Lk 14:6 G2532 G3756 G2480 G0470 G4314 G5023
Lk 14:6 I nie mogli mu na to odpowiedzieć.
Lk 14:6
Lk 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:6
Lk 14:6  I  nie  może  odpowiedź  Go  w  to
Lk 14:6 G2532 G3756 G2480 G0470 G0846 G4314 G5023
Lk 14:7 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,                                                                
Lk 14:7 *)/elegen de\ pro\s tou\s keklEme/nous parabolE/n, e)pe/CHOn pO=s ta\s prOtoklisi/as e)Xele/gonto, le/gOn pro\s au)tou/s,
Lk 14:7 elegen de pros tus keklEmenus parabolEn, epeCHOn pOs tas prOtoklisias eXelegonto, legOn pros autus,
Lk 14:7 v-3iai-s-- c--------- p--------- ra----apm- v--xppapm- n-----asf- v--papnsm- c--------- ra----apf- n-----apf- v-3imi-p-- v--papnsm- p--------- rp----apm-
Lk 14:7 G3004 G1161 G4314 G3588 G2564 G3850 G1907 G4459 G3588 G4411 G1586 G3004 G4314 G0846
Lk 14:7 Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
Lk 14:7
Lk 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:7
Lk 14:7  Zauważyć,  zaś  jako  zaproszony  wybrany  pierwszy  miejsce  powiedział  ich  ich  przypowieść
Lk 14:7 G1907 G1161 G4459 G2564 G1586 G4411 G4411 G3004 G0846 G4314 G3850
Lk 14:8 Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου κεκλημένος ὑπ᾿ αὐτοῦ,                                                        
Lk 14:8 *(/otan klETE=|s u(po/ tinos ei)s ga/mous, mE\ katakliTE=|s ei)s tE\n prOtoklisi/an, mE/pote e)ntimo/tero/s sou E)=| keklEme/nos u(p' au)tou=,
Lk 14:8 hotan klETEs hypo tinos eis gamus, mE katakliTEs eis tEn prOtoklisian, mEpote entimoteros su E keklEmenos hyp' autu,
Lk 14:8 c--------- v-2aps-s-- p--------- ri----gsm- p--------- n-----apm- d--------- v-2aps-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----nsmc rp----gs-- v-3pas-s-- v--xppnsm- p--------- rp----gsm-
Lk 14:8 G3752 G2564 G5259 G5100 G1519 G1062 G3361 G2625 G1519 G3588 G4411 G3379 G1784 G4675 G5600 G2564 G5259 G0846
Lk 14:8 Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Lk 14:8
Lk 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:8
Lk 14:8  kiedy  będzie  zaproszony  kogo  kogo  w  małżeństwo  nie  siedzieć  w  pierwszy  miejsce  że  nie  się  zaproszony  ich  ich  honorowy  ty, wy
Lk 14:8 G3752 G2564 G2564 G5100 G5259 G1519 G1062 G3361 G2625 G1519 G4411 G4411 G4218 G3361 G5600 G2564 G0846 G5259 G1784 G4675
Lk 14:9 καὶ ἐλθὼν σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.                                                  
Lk 14:9 kai\ e)lTO\n o( se\ kai\ au)to\n kale/sas e)rei= soi, *do\s tou/tO| to/pon, kai\ to/te a)/rXE| meta\ ai)sCHu/nEs to\n e)/sCHaton to/pon kate/CHein.
Lk 14:9 kai elTOn ho se kai auton kalesas erei soi, dos tutO topon, kai tote arXE meta aisCHynEs ton esCHaton topon kateCHein.
Lk 14:9 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- rp----as-- c--------- rp----asm- v--aapnsm- v-3fai-s-- rp----ds-- v-2aad-s-- rd----dsm- n-----asm- c--------- d--------- v-2fmi-s-- p--------- n-----gsf- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v--pan----
Lk 14:9 G2532 G2064 G3588 G4571 G2532 G0846 G2564 G2046 G4671 G1325 G5129 G5117 G2532 G5119 G0756 G3326 G0152 G3588 G2078 G5117 G2722
Lk 14:9 Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lk 14:9
Lk 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:9
Lk 14:9  i  kazał  ty, wy  i  jego  będzie  powiedział  ty, wy  Dać  go  miejsce  i  następnie  z  wstyd  musi  będzie  wziąć  Niedawno  miejsce
Lk 14:9 G2532 G2564 G4571 G2532 G0846 G2064 G2046 G4671 G1325 G5129 G5117 G2532 G5119 G3326 G0152 G0756 G0756 G2722 G2078 G5117
Lk 14:10 ἀλλ᾿ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.                                  
Lk 14:10 a)ll' o(/tan klETE=|s poreuTei\s a)na/pese ei)s to\n e)/sCHaton to/pon, i(/na o(/tan e)/lTE| o( keklEkO/s se e)rei= soi, *fi/le, prosana/bETi a)nO/teron: to/te e)/stai soi do/Xa e)nO/pion pa/ntOn tO=n sunanakeime/nOn soi.
Lk 14:10 all' otan klETEs poreuTeis anapese eis ton esCHaton topon, hina hotan elTE ho keklEkOs se erei soi, file, prosanabETi anOteron: tote estai soi doXa enOpion pantOn tOn synanakeimenOn soi.
Lk 14:10 c--------- c--------- v-2aps-s-- v--appnsm- v-2aad-s-- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- v--xapnsm- rp----as-- v-3fai-s-- rp----ds-- a-----vsm- v-2aad-s-- d-----asnc d--------- v-3fmi-s-- rp----ds-- n-----nsf- p--------- a-----gpm- ra----gpm- v--pmpgpm- rp----ds--
Lk 14:10 G0235 G3752 G2564 G4198 G0377 G1519 G3588 G2078 G5117 G2443 G3752 G2064 G3588 G2564 G4571 G2046 G4671 G5384 G4320 G0511 G5119 G2071 G4671 G1391 G1799 G3956 G3588 G4873 G4671
Lk 14:10 Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Lk 14:10
Lk 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:10
Lk 14:10  Ale  kiedy  Zwaan  będzie  przyjść  siedzieć  w  Niedawno  miejsce  że  kazał  ty, wy  będzie  powiedział  przyjaciel  peresyad  powyżej  następnie  będzie  ty, wy  honor  przed  posiedzenie  z  ciebie
Lk 14:10 G0235 G3752 G2564 G2564 G4198 G0377 G1519 G2078 G5117 G2443 G2564 G4571 G2064 G2036 G5384 G4320 G0511 G5119 G2071 G4671 G1391 G1799 G4873 G4873 G4671
Lk 14:11 ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.                                                                      
Lk 14:11 o(/ti pa=s o( u(PSO=n e(auto\n tapeinOTE/setai kai\ o( tapeinO=n e(auto\n u(PSOTE/setai.
Lk 14:11 hoti pas ho hyPSOn heauton tapeinOTEsetai kai ho tapeinOn heauton hyPSOTEsetai.
Lk 14:11 c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- v-3fpi-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- v-3fpi-s--
Lk 14:11 G3754 G3956 G3588 G5312 G1438 G5013 G2532 G3588 G5013 G1438 G5312
Lk 14:11 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Lk 14:11
Lk 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:11
Lk 14:11  dla  każdy  uplifting  się  się  upokorzony  będzie  i  poniża  się  wywyższony
Lk 14:11 G3754 G3956 G5312 G1438 G1438 G5013 G5013 G2532 G5013 G1438 G5312
Lk 14:12 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι.                    
Lk 14:12 *)/elegen de\ kai\ tO=| keklEko/ti au)to/n, *(/otan poiE=|s a)/riston E)\ dei=pnon, mE\ fO/nei tou\s fi/lous sou mEde\ tou\s a)delfou/s sou mEde\ tou\s suggenei=s sou mEde\ gei/tonas plousi/ous, mE/pote kai\ au)toi\ a)ntikale/sOsi/n se kai\ ge/nEtai a)ntapo/doma/ soi.
Lk 14:12 elegen de kai tO keklEkoti auton, hotan poiEs ariston E deipnon, mE fOnei tus filus su mEde tus adelfus su mEde tus syNgeneis su mEde geitonas plusius, mEpote kai autoi antikalesOsin se kai genEtai antapodoma soi.
Lk 14:12 v-3iai-s-- c--------- d--------- ra----dsm- v--xapdsm- rp----asm- c--------- v-2pas-s-- n-----asn- c--------- n-----asn- d--------- v-2pad-s-- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- c--------- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- c--------- n-----apm- a-----apm- c--------- d--------- rp----npm- v-3aas-p-- rp----as-- c--------- v-3ams-s-- n-----nsn- rp----ds--
Lk 14:12 G3004 G1161 G2532 G3588 G2564 G0846 G3752 G4160 G0712 G2228 G1173 G3361 G5455 G3588 G5384 G4675 G3366 G3588 G0080 G4675 G3366 G3588 G4773 G4675 G3366 G1069 G4145 G3379 G2532 G0846 G0479 G4571 G2532 G1096 G0468 G4671
Lk 14:12 Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
Lk 14:12
Lk 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:12
Lk 14:12  Powiedział  zaś  i  kazał  Jego  kiedy  robi  lunch  lub  obiad  nie  zapraszać  Przyjaciele  twój  ani  bracia  twój  ani  krewnych  twój  ani  sąsiadów  bogaty  że  i  one  ty, wy  o nazwie  i  otrzymane  ty, wy  nagroda
Lk 14:12 G3004 G1161 G2532 G2564 G0846 G3752 G4160 G0712 G2228 G1173 G3361 G5455 G5384 G4675 G3366 G0080 G4675 G3366 G4773 G4675 G3366 G1069 G4145 G3379 G2532 G0846 G4571 G0479 G2532 G1096 G4671 G0468
Lk 14:13 ἀλλ᾿ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·                                                                          
Lk 14:13 a)ll' o(/tan doCHE\n poiE=|s, ka/lei ptOCHou/s, a)napei/rous, CHOlou/s, tuflou/s:
Lk 14:13 all' otan doCHEn poiEs, kalei ptOCHus, anapeirus, CHOlus, tyflus:
Lk 14:13 c--------- c--------- n-----asf- v-2pas-s-- v-2pad-s-- a-----apm- a-----apm- a-----apm- a-----apm-
Lk 14:13 G0235 G3752 G1403 G4160 G2564 G4434 G0376 G5560 G5185
Lk 14:13 Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
Lk 14:13
Lk 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:13
Lk 14:13  Ale  kiedy  robi  uczta  zapraszać  żebrakami  ułomnych  kulawy  Ślepy
Lk 14:13 G0235 G3752 G4160 G1403 G2564 G4434 G0376 G5560 G5185
Lk 14:14 καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.                                                            
Lk 14:14 kai\ maka/rios e)/sE|, o(/ti ou)k e)/CHousin a)ntapodou=nai/ soi, a)ntapodoTE/setai ga/r soi e)n tE=| a)nasta/sei tO=n dikai/On.
Lk 14:14 kai makarios esE, hoti uk eCHusin antapodunai soi, antapodoTEsetai gar soi en tE anastasei tOn dikaiOn.
Lk 14:14 c--------- a-----nsm- v-2fmi-s-- c--------- d--------- v-3pai-p-- v--aan---- rp----ds-- v-3fpi-s-- c--------- rp----ds-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpm- a-----gpm-
Lk 14:14 G2532 G3107 G2071 G3754 G3756 G2192 G0467 G4671 G0467 G1063 G4671 G1722 G3588 G0386 G3588 G1342
Lk 14:14 A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Lk 14:14
Lk 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:14
Lk 14:14  i  Błogosławiony  będzie  że  nie  może  pochwalić  ty, wy  dla  zaplacone  ty, wy  w  zmartwychwstania  sprawiedliwy
Lk 14:14 G2532 G3107 G2071 G3754 G3756 G2192 G0467 G4671 G1063 G0467 G4671 G1722 G0386 G1342
Lk 14:15 Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.                                                          
Lk 14:15 *)akou/sas de/ tis tO=n sunanakeime/nOn tau=ta ei)=pen au)tO=|, *maka/rios o(/stis fa/getai a)/rton e)n tE=| basilei/a| tou= Teou=.
Lk 14:15 akusas de tis tOn synanakeimenOn tauta eipen autO, makarios hostis fagetai arton en tE basileia tu Teu.
Lk 14:15 v--aapnsm- c--------- ri----nsm- ra----gpm- v--pmpgpm- rd----apn- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----nsm- rr----nsm- v-3fmi-s-- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 14:15 G0191 G1161 G5100 G3588 G4873 G5023 G2036 G0846 G3107 G3748 G5315 G0740 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 14:15 Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.
Lk 14:15
Lk 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:15
Lk 14:15  Przesłuchanie  to  ktoś  odchylane  z  powiedział  Go  Błogosławiony  kto  smak  kukurydza  w  Królestwo  Bóg
Lk 14:15 G0191 G5023 G5100 G4873 G4873 G2036 G0846 G3107 G3739 G5315 G0740 G1722 G0932 G2316
Lk 14:16 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς,                                                                    
Lk 14:16 o( de\ ei)=pen au)tO=|, *)/anTrOpo/s tis e)poi/ei dei=pnon me/ga, kai\ e)ka/lesen pollou/s,
Lk 14:16 ho de eipen autO, anTrOpos tis epoiei deipnon mega, kai ekalesen pollus,
Lk 14:16 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- n-----asn- a-----asn- c--------- v-3aai-s-- a-----apm-
Lk 14:16 G3588 G1161 G2036 G0846 G0444 G5100 G4160 G1173 G3173 G2532 G2564 G4183
Lk 14:16 Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu.
Lk 14:16
Lk 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:16
Lk 14:16  zaś  powiedział  go  jeden  człowiek  wykonane  wielki  obiad  i  powołanie  wiele
Lk 14:16 G1161 G2036 G0846 G5100 G0444 G4160 G3173 G1173 G2532 G2564 G4183
Lk 14:17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν.                                                          
Lk 14:17 kai\ a)pe/steilen to\n dou=lon au)tou= tE=| O(/ra| tou= dei/pnou ei)pei=n toi=s keklEme/nois, *)/erCHesTe, o(/ti E)/dE e(/toima/ e)stin.
Lk 14:17 kai apesteilen ton dulon autu tE hOra tu deipnu eipein tois keklEmenois, erCHesTe, hoti EdE hetoima estin.
Lk 14:17 c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- v--aan---- ra----dpm- v--xppdpm- v-2pmd-p-- c--------- d--------- a-----npn- v-3pai-s--
Lk 14:17 G2532 G0649 G3588 G1401 G0846 G3588 G5610 G3588 G1173 G2036 G3588 G2564 G2064 G3754 G2235 G2092 G2076
Lk 14:17 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe.
Lk 14:17
Lk 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:17
Lk 14:17  i  czas  obiad  wysłane  niewolnik  jego  powiedzieć  tych, którzy są zaproszeni  iść  dla  już  wszystko  gotowy
Lk 14:17 G2532 G5610 G1173 G0649 G1401 G0846 G2036 G2564 G2064 G3754 G2235 G3956 G2092
Lk 14:18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.                                              
Lk 14:18 kai\ E)/rXanto a)po\ mia=s pa/ntes paraitei=sTai. o( prO=tos ei)=pen au)tO=|, *)agro\n E)go/rasa kai\ e)/CHO a)na/gkEn e)XelTO\n i)dei=n au)to/n: e)rOtO= se, e)/CHe me parE|tEme/non.
Lk 14:18 kai ErXanto apo mias pantes paraiteisTai. ho prOtos eipen autO, agron Egorasa kai eCHO anaNkEn eXelTOn idein auton: erOtO se, eCHe me parEtEmenon.
Lk 14:18 c--------- v-3ami-p-- p--------- a-----gsf- a-----npm- v--pmn---- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----asm- v-1aai-s-- c--------- v-1pai-s-- n-----asf- v--aapnsm- v--aan---- rp----asm- v-1pai-s-- rp----as-- v-2pad-s-- rp----as-- v--xppasm-
Lk 14:18 G2532 G0756 G0575 G1520 G3956 G3868 G3588 G4413 G2036 G0846 G0068 G0059 G2532 G2192 G0318 G1831 G1492 G0846 G2065 G4571 G2192 G3165 G3868
Lk 14:18 Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego.
Lk 14:18
Lk 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:18
Lk 14:18  I  rozpoczął  wszystko  jako  jako  spisek  spisek  przepraszać  Pierwszy  powiedział  go  kupiony  ziemia  i  musi  musi  iść  zobaczyć  jego  zapytać  ty, wy  przepraszam  przepraszam  mnie
Lk 14:18 G2532 G0756 G3956 G0575 G3391 G0575 G3391 G3868 G4413 G2036 G0846 G0059 G0068 G2532 G0318 G2192 G1831 G1492 G0846 G2065 G4571 G2192 G3868 G3165
Lk 14:19 καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.                                                            
Lk 14:19 kai\ e(/teros ei)=pen, *DZeu/gE boO=n E)go/rasa pe/nte kai\ poreu/omai dokima/sai au)ta/: e)rOtO= se, e)/CHe me parE|tEme/non.
Lk 14:19 kai heteros eipen, DZeugE boOn Egorasa pente kai poreuomai dokimasai auta: erOtO se, eCHe me parEtEmenon.
Lk 14:19 c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- n-----apn- n-----gpm- v-1aai-s-- a-----apn- c--------- v-1pmi-s-- v--aan---- rp----apn- v-1pai-s-- rp----as-- v-2pad-s-- rp----as-- v--xppasm-
Lk 14:19 G2532 G2087 G2036 G2201 G1016 G0059 G4002 G2532 G4198 G1381 G0846 G2065 G4571 G2192 G3165 G3868
Lk 14:19 Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego.
Lk 14:19
Lk 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:19
Lk 14:19  Inny  powiedział  kupiony  pięć  para  wół  i  iść  test  ich  zapytać  ty, wy  przepraszam  przepraszam  mnie
Lk 14:19 G2087 G2036 G0059 G4002 G2201 G1016 G2532 G4198 G1381 G0846 G2065 G4571 G2192 G3868 G3165
Lk 14:20 καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.                                                                      
Lk 14:20 kai\ e(/teros ei)=pen, *gunai=ka e)/gEma kai\ dia\ tou=to ou) du/namai e)lTei=n.
Lk 14:20 kai heteros eipen, gynaika egEma kai dia tuto u dynamai elTein.
Lk 14:20 c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- v-1aai-s-- c--------- p--------- rd----asn- d--------- v-1pmi-s-- v--aan----
Lk 14:20 G2532 G2087 G2036 G1135 G1060 G2532 G1223 G5124 G3756 G1410 G2064
Lk 14:20 Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść.
Lk 14:20
Lk 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:20
Lk 14:20  Trzeci  powiedział  żonaty  żonaty  i  zatem  zatem  nie  Ja  przyjść
Lk 14:20 G2087 G2036 G1060 G1135 G2532 G1223 G5124 G3756 G1410 G2064
Lk 14:21 καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.                  
Lk 14:21 kai\ parageno/menos o( dou=los a)pE/ggeilen tO=| kuri/O| au)tou= tau=ta. to/te o)rgisTei\s o( oi)kodespo/tEs ei)=pen tO=| dou/lO| au)tou=, *)/eXelTe taCHe/Os ei)s ta\s platei/as kai\ r(u/mas tE=s po/leOs, kai\ tou\s ptOCHou\s kai\ a)napei/rous kai\ tuflou\s kai\ CHOlou\s ei)sa/gage O(=de.
Lk 14:21 kai paragenomenos ho dulos apENgeilen tO kyriO autu tauta. tote orgisTeis ho oikodespotEs eipen tO dulO autu, eXelTe taCHeOs eis tas plateias kai rymas tEs poleOs, kai tus ptOCHus kai anapeirus kai tyflus kai CHOlus eisagage hOde.
Lk 14:21 c--------- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- rd----apn- d--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- v-2aad-s-- d--------- p--------- ra----apf- a-----apf- c--------- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- v-2aad-s-- d---------
Lk 14:21 G2532 G3854 G3588 G1401 G0518 G3588 G2962 G0846 G5023 G5119 G3710 G3588 G3617 G2036 G3588 G1401 G0846 G1831 G5030 G1519 G3588 G4113 G2532 G4505 G3588 G4172 G2532 G3588 G4434 G2532 G0376 G2532 G5185 G2532 G5560 G1521 G5602
Lk 14:21 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zauLki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych.
Lk 14:21
Lk 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:21
Lk 14:21  I  Powrót  niewolnik  że  zgłaszane  Sem  M.  jego  Następnie  zły  mistrz  do domu  powiedział  sługa  jego  Iść  raczej  na  ulice  i  pasy ruchu  Miasto  i  przynieść  tutaj  żebrakami  ułomnych  kulawy  i  Ślepy
Lk 14:21 G2532 G3854 G1401 G1565 G0518 G5023 G2962 G0846 G5119 G3710 G3617 G3617 G2036 G1401 G0846 G1831 G5030 G1519 G4113 G2532 G4505 G4172 G2532 G1521 G5602 G4434 G0376 G5560 G2532 G5185
Lk 14:22 καὶ εἶπεν δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.                                                                    
Lk 14:22 kai\ ei)=pen o( dou=los, *ku/rie, ge/gonen o(\ e)pe/taXas, kai\ e)/ti to/pos e)sti/n.
Lk 14:22 kai eipen ho dulos, kyrie, gegonen ho epetaXas, kai eti topos estin.
Lk 14:22 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- v-3xai-s-- rr----asn- v-2aai-s-- c--------- d--------- n-----nsm- v-3pai-s--
Lk 14:22 G2532 G2036 G3588 G1401 G2962 G1096 G3588 G2004 G2532 G2089 G5117 G2076
Lk 14:22 Sługa oznajmił: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce.
Lk 14:22
Lk 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:22
Lk 14:22  I  powiedział  niewolnik  Pan  wykonywane  jako  sortowane  i  więcej  jest  miejsce
Lk 14:22 G2532 G2036 G1401 G2962 G1096 G5613 G2004 G2532 G2089 G2076 G5117
Lk 14:23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος·                                                  
Lk 14:23 kai\ ei)=pen o( ku/rios pro\s to\n dou=lon, *)/eXelTe ei)s ta\s o(dou\s kai\ fragmou\s kai\ a)na/gkason ei)selTei=n, i(/na gemisTE=| mou o( oi)=kos:
Lk 14:23 kai eipen ho kyrios pros ton dulon, eXelTe eis tas hodus kai fragmus kai anaNkason eiselTein, hina gemisTE mu ho oikos:
Lk 14:23 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-2aad-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- n-----apm- c--------- v-2aad-s-- v--aan---- c--------- v-3aps-s-- rp----gs-- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 14:23 G2532 G2036 G3588 G2962 G4314 G3588 G1401 G1831 G1519 G3588 G3598 G2532 G5418 G2532 G0315 G1525 G2443 G1072 G3450 G3588 G3624
Lk 14:23 Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Lk 14:23
Lk 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:23
Lk 14:23  Pan  powiedział  sługa  sługa  Iść  na  drogi  i  żywopłoty  i  przekonywający  przyjść  że  wypełniony  do domu  mój
Lk 14:23 G2962 G2036 G1401 G4314 G1831 G1519 G3598 G2532 G5418 G2532 G0315 G1525 G2443 G1072 G3624 G3450
Lk 14:24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.                                                                
Lk 14:24 le/gO ga\r u(mi=n o(/ti ou)dei\s tO=n a)ndrO=n e)kei/nOn tO=n keklEme/nOn geu/setai/ mou tou= dei/pnou.
Lk 14:24 legO gar hymin hoti udeis tOn andrOn ekeinOn tOn keklEmenOn geusetai mu tu deipnu.
Lk 14:24 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rd----gpm- ra----gpm- v--xppgpm- v-3fmi-s-- rp----gs-- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 14:24 G3004 G1063 G5213 G3754 G3762 G3588 G0435 G1565 G3588 G2564 G1089 G3450 G3588 G1173
Lk 14:24 Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
Lk 14:24
Lk 14:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:24
Lk 14:24  Dla  powiedzieć  ty, wy  że  żaden  tych  zaproszony  zaproszony  smak  mój  obiad
Lk 14:24 G1063 G3004 G5213 G3754 G3762 G1565 G0435 G2564 G1089 G3450 G1173
Lk 14:25 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,                                                                        
Lk 14:25 *suneporeu/onto de\ au)tO=| o)/CHloi polloi/, kai\ strafei\s ei)=pen pro\s au)tou/s,
Lk 14:25 syneporeuonto de autO oCHloi polloi, kai strafeis eipen pros autus,
Lk 14:25 v-3imi-p-- c--------- rp----dsm- n-----npm- a-----npm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm-
Lk 14:25 G4848 G1161 G0846 G3793 G4183 G2532 G4762 G2036 G4314 G0846
Lk 14:25 A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich:
Lk 14:25
Lk 14:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:25
Lk 14:25  Go  poszedł  wiele  Osoby  i  kontakt  powiedział  ich  ich
Lk 14:25 G0846 G4848 G4183 G3793 G2532 G4762 G2036 G0846 G4314
Lk 14:26 Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.                  
Lk 14:26 *ei)/ tis e)/rCHetai pro/s me kai\ ou) misei= to\n pate/ra e(autou= kai\ tE\n mEte/ra kai\ tE\n gunai=ka kai\ ta\ te/kna kai\ tou\s a)delfou\s kai\ ta\s a)delfa/s, e)/ti te kai\ tE\n PSuCHE\n e(autou=, ou) du/natai ei)=nai/ mou maTEtE/s.
Lk 14:26 ei tis erCHetai pros me kai u misei ton patera heautu kai tEn mEtera kai tEn gynaika kai ta tekna kai tus adelfus kai tas adelfas, eti te kai tEn PSyCHEn heautu, u dynatai einai mu maTEtEs.
Lk 14:26 c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- p--------- rp----as-- c--------- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apf- n-----apf- d--------- c--------- d--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- d--------- v-3pmi-s-- v--pan---- rp----gs-- n-----nsm-
Lk 14:26 G1487 G5100 G2064 G4314 G3165 G2532 G3756 G3404 G3588 G3962 G1438 G2532 G3588 G3384 G2532 G3588 G1135 G2532 G3588 G5043 G2532 G3588 G0080 G2532 G3588 G0079 G2089 G5037 G2532 G3588 G5590 G1438 G3756 G1410 G1511 G3450 G3101
Lk 14:26 Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.
Lk 14:26
Lk 14:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:26
Lk 14:26  jeśli  kto  jest  do  Mnie  i  nie  nienawiść  ojciec  jego  i  matka  i  żona  i  Dzieci  i  bracia  Pielęgniarek  i  poza  i  Życie  jego  nie  może  być  Mój  student
Lk 14:26 G1487 G5100 G2064 G4314 G3165 G2532 G3756 G3404 G3962 G1438 G2532 G3384 G2532 G1135 G2532 G5043 G2532 G0080 G0079 G1161 G2089 G2532 G2532 G1438 G3756 G1410 G1511 G3450 G3101
Lk 14:27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.                                                              
Lk 14:27 o(/stis ou) basta/DZei to\n stauro\n e(autou= kai\ e)/rCHetai o)pi/sO mou ou) du/natai ei)=nai/ mou maTEtE/s.
Lk 14:27 hostis u bastaDZei ton stauron heautu kai erCHetai opisO mu u dynatai einai mu maTEtEs.
Lk 14:27 rr----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3pmi-s-- p--------- rp----gs-- d--------- v-3pmi-s-- v--pan---- rp----gs-- n-----nsm-
Lk 14:27 G3748 G3756 G0941 G3588 G4716 G1438 G2532 G2064 G3694 G3450 G3756 G1410 G1511 G3450 G3101
Lk 14:27 Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Lk 14:27
Lk 14:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:27
Lk 14:27  i  kto  nie  jest  Krzyż  jego  i  jest  dla  Mnie  nie  może  być  Mój  student
Lk 14:27 G2532 G3748 G3756 G0941 G4716 G0846 G2532 G2064 G3694 G3450 G3756 G1410 G1511 G3450 G3101
Lk 14:28 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν;                                                          
Lk 14:28 ti/s ga\r e)X u(mO=n Te/lOn pu/rgon oi)kodomE=sai ou)CHi\ prO=ton kaTi/sas PSEfi/DZei tE\n dapa/nEn, ei) e)/CHei ei)s a)partismo/n;
Lk 14:28 tis gar eX hymOn TelOn pyrgon oikodomEsai uCHi prOton kaTisas PSEfiDZei tEn dapanEn, ei eCHei eis apartismon;
Lk 14:28 ri----nsm- c--------- p--------- rp----gp-- v--papnsm- n-----asm- v--aan---- x--------- a-----asn- v--aapnsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- x--------- v-3pai-s-- p--------- n-----asm-
Lk 14:28 G5101 G1063 G1537 G5216 G2309 G4444 G3618 G3780 G4412 G2523 G5585 G3588 G1160 G1487 G2192 G1519 G0535
Lk 14:28 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Lk 14:28
Lk 14:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 14:28
Lk 14:28  Dla  kto  z  ty, wy  Które chcą  konstruować  wieża  nie  siedzieć  przed  obliczać  kosztów  ma  czy  dla  prowizja
Lk 14:28 G1063 G5101 G1537 G5216 G2309 G3618 G4444