Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk14      do_str_głównej      do_Lk16      
Lk 15:1 Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ.                                                
Lk 15:1 *)=Esan de\ au)tO=| e)ggi/DZontes pa/ntes oi( telO=nai kai\ oi( a(martOloi\ a)kou/ein au)tou=.
Lk 15:1 Esan de autO eNgiDZontes pantes hoi telOnai kai hoi hamartOloi akuein autu.
Lk 15:1 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- v--papnpm- a-----npm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- v--pan---- rp----gsm-
Lk 15:1 G2258 G1161 G0846 G1448 G3956 G3588 G5057 G2532 G3588 G0268 G0191 G0846
Lk 15:1 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Lk 15:1
Lk 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:1
Lk 15:1  Zbliża się  Zbliża się  Go  wszystko  celników  i  grzeszników  słuchać  Jego
Lk 15:1 G1448 G2258 G0846 G3956 G5057 G2532 G0268 G0191 G0846
Lk 15:2 καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.                                        
Lk 15:2 kai\ diego/gguDZon oi(/ te *farisai=oi kai\ oi( grammatei=s le/gontes o(/ti *ou(=tos a(martOlou\s prosde/CHetai kai\ sunesTi/ei au)toi=s.
Lk 15:2 kai diegoNgyDZon hoi te farisaioi kai hoi grammateis legontes hoti hutos hamartOlus prosdeCHetai kai synesTiei autois.
Lk 15:2 c--------- v-3iai-p-- ra----npm- c--------- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- c--------- rd----nsm- a-----apm- v-3pmi-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm-
Lk 15:2 G2532 G1234 G3588 G5037 G5330 G2532 G3588 G1122 G3004 G3754 G3778 G0268 G4327 G2532 G4906 G0846
Lk 15:2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.
Lk 15:2
Lk 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:2
Lk 15:2  Faryzeusze  zaś  i  Uczeni w Piśmie  narzekać  mówi  On  trwa  grzeszników  i  spożywa  z  ich
Lk 15:2 G5330 G2532 G2532 G1122 G1234 G3004 G3778 G4327 G0268 G2532 G4906 G4906 G0846
Lk 15:3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων,                                                        
Lk 15:3 ei)=pen de\ pro\s au)tou\s tE\n parabolE\n tau/tEn le/gOn,
Lk 15:3 eipen de pros autus tEn parabolEn tautEn legOn,
Lk 15:3 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- v--papnsm-
Lk 15:3 G2036 G1161 G4314 G0846 G3588 G3850 G3778 G3004
Lk 15:3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
Lk 15:3
Lk 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:3
Lk 15:3  Ale  powiedział  ich  ich  obok  przypowieść
Lk 15:3 G1161 G2036 G0846 G4314 G5026 G3850
Lk 15:4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό;                
Lk 15:4 *ti/s a)/nTrOpos e)X u(mO=n e)/CHOn e(kato\n pro/bata kai\ a)pole/sas e)X au)tO=n e(\n ou) katalei/pei ta\ e)nenE/konta e)nne/a e)n tE=| e)rE/mO| kai\ poreu/etai e)pi\ to\ a)polOlo\s e(/Os eu(/rE| au)to/;
Lk 15:4 tis anTrOpos eX hymOn eCHOn hekaton probata kai apolesas eX autOn hen u kataleipei ta enenEkonta ennea en tE erEmO kai poreuetai epi to apolOlos heOs heurE auto;
Lk 15:4 ri----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gp-- v--papnsm- a-----apn- n-----apn- c--------- v--aapnsm- p--------- rp----gpn- a-----asn- x--------- v-3pai-s-- ra----apn- a-----apn- a-----apn- p--------- ra----dsf- a-----dsf- c--------- v-3pmi-s-- p--------- ra----asn- v--xapasn- c--------- v-3aas-s-- rp----asn-
Lk 15:4 G5101 G0444 G1537 G5216 G2192 G1540 G4263 G2532 G0622 G1537 G0846 G1520 G3756 G2641 G3588 G1768 G1767 G1722 G3588 G2048 G2532 G4198 G1909 G3588 G0622 G2193 G2147 G0846
Lk 15:4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
Lk 15:4
Lk 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:4
Lk 15:4  kto  kto  z  ty, wy  o  sto  owca  i  utraty  jeden  z  ich  nie  urlop  dziewięćdziesiąt  dziewięć  w  pustynia  i  iść  dla  traci  podczas gdy  odnaleźć  jego
Lk 15:4 G0444 G5101 G1537 G5216 G2192 G1540 G4263 G2532 G0622 G1520 G1537 G0846 G3756 G2641 G1768 G1768 G1722 G2048 G2532 G4198 G1909 G0622 G2193 G2147 G0846
Lk 15:5 καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων,                                                        
Lk 15:5 kai\ eu(rO\n e)piti/TEsin e)pi\ tou\s O)/mous au)tou= CHai/rOn,
Lk 15:5 kai heurOn epitiTEsin epi tus Omus autu CHairOn,
Lk 15:5 c--------- v--aapnsm- v-3pai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--papnsm-
Lk 15:5 G2532 G2147 G2007 G1909 G3588 G5606 G0846 G5463
Lk 15:5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
Lk 15:5
Lk 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:5
Lk 15:5 A  znalezieniem  będzie  w  plecy  ich  z  radość
Lk 15:5 G2532 G2147 G2007 G1909 G5606 G1438 G5463 G5463
Lk 15:6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.                            
Lk 15:6 kai\ e)lTO\n ei)s to\n oi)=kon sugkalei= tou\s fi/lous kai\ tou\s gei/tonas le/gOn au)toi=s, *sugCHa/rEte/ moi, o(/ti eu(=ron to\ pro/bato/n mou to\ a)polOlo/s.
Lk 15:6 kai elTOn eis ton oikon syNkalei tus filus kai tus geitonas legOn autois, syNCHarEte moi, hoti heuron to probaton mu to apolOlos.
Lk 15:6 c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- v--papnsm- rp----dpm- v-2apd-p-- rp----ds-- c--------- v-1aai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- ra----asn- v--xapasn-
Lk 15:6 G2532 G2064 G1519 G3588 G3624 G4779 G3588 G5384 G2532 G3588 G1069 G3004 G0846 G4796 G3427 G3754 G2147 G3588 G4263 G3450 G3588 G0622
Lk 15:6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
Lk 15:6
Lk 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:6
Lk 15:6  i  przyjść  do domu  do domu  Zwołać  Przyjaciele  i  sąsiadów  powiedzieć  ich  Cieszyć  z  Ja  znalezionych  mój  brakujący  owca
Lk 15:6 G2532 G2064 G1519 G3624 G4779 G5384 G2532 G1069 G3004 G0846 G4796 G4796 G3427 G2147 G3450 G0622 G4263
Lk 15:7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.                          
Lk 15:7 le/gO u(mi=n o(/ti ou(/tOs CHara\ e)n tO=| ou)ranO=| e)/stai e)pi\ e(ni\ a(martOlO=| metanoou=nti E)\ e)pi\ e)nenE/konta e)nne/a dikai/ois oi(/tines ou) CHrei/an e)/CHousin metanoi/as.
Lk 15:7 legO hymin hoti hutOs CHara en tO uranO estai epi heni hamartOlO metanounti E epi enenEkonta ennea dikaiois hoitines u CHreian eCHusin metanoias.
Lk 15:7 v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3fmi-s-- p--------- a-----dsm- a-----dsm- v--papdsm- c--------- p--------- a-----dpm- a-----dpm- a-----dpm- rr----npm- d--------- n-----asf- v-3pai-p-- n-----gsf-
Lk 15:7 G3004 G5213 G3754 G3779 G5479 G1722 G3588 G3772 G2071 G1909 G1520 G0268 G3340 G2228 G1909 G1768 G1767 G1342 G3748 G3756 G5532 G2192 G3341
Lk 15:7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Lk 15:7
Lk 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:7
Lk 15:7  Mówię  ty, wy  że  tak  w  niebo  radość  będzie  na  jeden  grzesznik  żałuje  niż  o  dziewięćdziesiąt  dziewięć  sprawiedliwy  nie  mieć  potrzeb  Skrucha
Lk 15:7 G3004 G5213 G3754 G3779 G1722 G3772 G5479 G2071 G1909 G1520 G0268 G3340 G2228 G1909 G1768 G1768 G1342 G3756 G2192 G5532 G3341
Lk 15:8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ;                          
Lk 15:8 *)\E ti/s gunE\ draCHma\s e)/CHousa de/ka, e)a\n a)pole/sE| draCHmE\n mi/an, ou)CHi\ a(/ptei lu/CHnon kai\ saroi= tE\n oi)ki/an kai\ DZEtei= e)pimelO=s e(/Os ou(= eu(/rE|;
Lk 15:8 E tis gynE draCHmas eCHusa deka, ean apolesE draCHmEn mian, uCHi haptei lyCHnon kai saroi tEn oikian kai DZEtei epimelOs heOs hu heurE;
Lk 15:8 c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----apf- v--papnsf- a-----apf- c--------- v-3aas-s-- n-----asf- a-----asf- x--------- v-3pai-s-- n-----asm- c--------- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3pai-s-- d--------- p--------- rr----gsm- v-3aas-s--
Lk 15:8 G2228 G5101 G1135 G1406 G2192 G1176 G1437 G0622 G1406 G1520 G3780 G0681 G3088 G2532 G4563 G3588 G3614 G2532 G2212 G1960 G2193 G3739 G2147
Lk 15:8 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie.
Lk 15:8
Lk 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:8
Lk 15:8  Lub  co  kobieta  o  dziesięć  drachm  jeśli  stracić  jeden  drachma  nie  rozpalać  Świec  i  będzie  zemsta  pokój  i  poszukiwanie  dokładnie  podczas gdy  podczas gdy  odnaleźć
Lk 15:8 G2228 G5101 G1135 G2192 G1176 G1406 G1437 G0622 G3391 G1406 G3780 G0681 G3088 G2532 G4563 G4563 G3614 G2532 G2212 G1960 G2193 G3755 G2147
Lk 15:9 καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.                                        
Lk 15:9 kai\ eu(rou=sa sugkalei= ta\s fi/las kai\ gei/tonas le/gousa, *sugCHa/rEte/ moi, o(/ti eu(=ron tE\n draCHmE\n E(\n a)pO/lesa.
Lk 15:9 kai heurusa syNkalei tas filas kai geitonas legusa, syNCHarEte moi, hoti heuron tEn draCHmEn hEn apOlesa.
Lk 15:9 c--------- v--aapnsf- v-3pai-s-- ra----apf- a-----apf- c--------- n-----apf- v--papnsf- v-2apd-p-- rp----ds-- c--------- v-1aai-s-- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-1aai-s--
Lk 15:9 G2532 G2147 G4779 G3588 G5384 G2532 G1069 G3004 G4796 G3427 G3754 G2147 G3588 G1406 G3739 G0622
Lk 15:9 A znalazłszy ją, sprasza przyjacióLki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
Lk 15:9
Lk 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:9
Lk 15:9  i  znalezieniem  Zwołać  znajomych  i  sąsiadów  powiedzieć  Cieszyć  z  Ja  znalezionych  lanie  drachma
Lk 15:9 G2532 G2147 G4779 G5384 G2532 G1069 G3004 G4796 G4796 G3427 G2147 G0622 G1406
Lk 15:10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.                                            
Lk 15:10 ou(/tOs, le/gO u(mi=n, gi/netai CHara\ e)nO/pion tO=n a)gge/lOn tou= Teou= e)pi\ e(ni\ a(martOlO=| metanoou=nti.
Lk 15:10 hutOs, legO hymin, ginetai CHara enOpion tOn aNgelOn tu Teu epi heni hamartOlO metanounti.
Lk 15:10 d--------- v-1pai-s-- rp----dp-- v-3pmi-s-- n-----nsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----dsm- a-----dsm- v--papdsm-
Lk 15:10 G3779 G3004 G5213 G1096 G5479 G1799 G3588 G0032 G3588 G2316 G1909 G1520 G0268 G3340
Lk 15:10 Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Lk 15:10
Lk 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:10
Lk 15:10  Tak  powiedzieć  ty, wy  jest  radość  w  Anioły  Bóg  na  jeden  grzesznik  żałuje
Lk 15:10 G3779 G3004 G5213 G1096 G5479 G1799 G0032 G2316 G1909 G1520 G0268 G3340
Lk 15:11 Εἶπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς.                                                          
Lk 15:11 *ei)=pen de/, *)/anTrOpo/s tis ei)=CHen du/o ui(ou/s.
Lk 15:11 eipen de, anTrOpos tis eiCHen dyo hyius.
Lk 15:11 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- a-----apm- n-----apm-
Lk 15:11 G2036 G1161 G0444 G5100 G2192 G1417 G5207
Lk 15:11 Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
Lk 15:11
Lk 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:11
Lk 15:11  Więcej  powiedział  w  kilka  Prawa  był  dwa  syn
Lk 15:11 G1161 G2036 G2192 G5100 G0444 G2192 G1417 G5207
Lk 15:12 καὶ εἶπεν νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.                              
Lk 15:12 kai\ ei)=pen o( neO/teros au)tO=n tO=| patri/, *pa/ter, do/s moi to\ e)piba/llon me/ros tE=s ou)si/as. o( de\ diei=len au)toi=s to\n bi/on.
Lk 15:12 kai eipen ho neOteros autOn tO patri, pater, dos moi to epiballon meros tEs usias. ho de dieilen autois ton bion.
Lk 15:12 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsmc rp----gpm- ra----dsm- n-----dsm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----ds-- ra----asn- v--papasn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----asm- n-----asm-
Lk 15:12 G2532 G2036 G3588 G3501 G0846 G3588 G3962 G3962 G1325 G3427 G3588 G1911 G3313 G3588 G3776 G3588 G1161 G1244 G0846 G3588 G0979
Lk 15:12 Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
Lk 15:12
Lk 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:12
Lk 15:12  i  powiedział  Ab  ich  ojciec  Ojciec  dać  mnie  obok  część  majątek  I  podzielony  ich  majątek
Lk 15:12 G2532 G2036 G3501 G0846 G3962 G3962 G1325 G3427 G1911 G3313 G3776 G2532 G1244 G0846 G0979
Lk 15:13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.                            
Lk 15:13 kai\ met' ou) polla\s E(me/ras sunagagO\n pa/nta o( neO/teros ui(o\s a)pedE/mEsen ei)s CHO/ran makra/n, kai\ e)kei= diesko/rpisen tE\n ou)si/an au)tou= DZO=n a)sO/tOs.
Lk 15:13 kai met' u pollas hEmeras synagagOn panta ho neOteros hyios apedEmEsen eis CHOran makran, kai ekei dieskorpisen tEn usian autu DZOn asOtOs.
Lk 15:13 c--------- p--------- d--------- a-----apf- n-----apf- v--aapnsm- a-----apn- ra----nsm- a-----nsmc n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v--papnsm- d---------
Lk 15:13 G2532 G3326 G3756 G4183 G2250 G4863 G3956 G3588 G3501 G5207 G0589 G1519 G5561 G3117 G2532 G1563 G1287 G3588 G3776 G0846 G2198 G0811
Lk 15:13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
Lk 15:13
Lk 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:13
Lk 15:13  Na  Za  mało  mało  dni  Ab  syn  zebranie  wszystko  iść  w  daleko  strona  i  tam  zmarnowany  majątek  ich  Życie  meretriciously
Lk 15:13 G3326 G3326 G3756 G4183 G2250 G3501 G5207 G4863 G0537 G0589 G1519 G3117 G5561 G2532 G1563 G1287 G3776 G0846 G2198 G0811
Lk 15:14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.                                          
Lk 15:14 dapanE/santos de\ au)tou= pa/nta e)ge/neto limo\s i)sCHura\ kata\ tE\n CHO/ran e)kei/nEn, kai\ au)to\s E)/rXato u(sterei=sTai.
Lk 15:14 dapanEsantos de autu panta egeneto limos isCHyra kata tEn CHOran ekeinEn, kai autos ErXato hystereisTai.
Lk 15:14 v--aapgsm- c--------- rp----gsm- a-----apn- v-3ami-s-- n-----nsf- a-----nsf- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- rp----nsm- v-3ami-s-- v--ppn----
Lk 15:14 G1159 G1161 G0846 G3956 G1096 G3042 G2478 G2596 G3588 G5561 G1565 G2532 G0846 G0756 G5302
Lk 15:14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Lk 15:14
Lk 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:14
Lk 15:14  zaś  on  żył  wszystko  przyjść  wielki  głód  w  że  kraj  i  rozpoczął  potrzeba
Lk 15:14 G1161 G0846 G1159 G3956 G1096 G2478 G3042 G2596 G1565 G5561 G2532 G0756 G5302
Lk 15:15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·                                    
Lk 15:15 kai\ poreuTei\s e)kollE/TE e(ni\ tO=n politO=n tE=s CHO/ras e)kei/nEs, kai\ e)/pemPSen au)to\n ei)s tou\s a)grou\s au)tou= bo/skein CHoi/rous:
Lk 15:15 kai poreuTeis ekollETE heni tOn politOn tEs CHOras ekeinEs, kai epemPSen auton eis tus agrus autu boskein CHoirus:
Lk 15:15 c--------- v--appnsm- v-3api-s-- a-----dsm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--pan---- n-----apm-
Lk 15:15 G2532 G4198 G2853 G1520 G3588 G4177 G3588 G5561 G1565 G2532 G3992 G0846 G1519 G3588 G0068 G0846 G1006 G5519
Lk 15:15 Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.
Lk 15:15
Lk 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:15
Lk 15:15  i  iść  zatrzymany  do  mieszkańców  kraj  że  i  wysłane  jego  w  pole  ich  karmić  świń
Lk 15:15 G2532 G4198 G2853 G1520 G4177 G5561 G1565 G2532 G3992 G0846 G1519 G0068 G0846 G1006 G5519
Lk 15:16 καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.                                            
Lk 15:16 kai\ e)peTu/mei CHortasTE=nai e)k tO=n kerati/On O(=n E)/sTion oi( CHoi=roi, kai\ ou)dei\s e)di/dou au)tO=|.
Lk 15:16 kai epeTymei CHortasTEnai ek tOn keratiOn hOn EsTion hoi CHoiroi, kai udeis edidu autO.
Lk 15:16 c--------- v-3iai-s-- v--apn---- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rr----gpn- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- a-----nsm- v-3iai-s-- rp----dsm-
Lk 15:16 G2532 G1937 G5526 G1537 G3588 G2769 G3739 G2068 G3588 G5519 G2532 G3762 G1325 G0846
Lk 15:16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Lk 15:16
Lk 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:16
Lk 15:16  i  rad  był  wypełniać  brzuch  ich  rogi  rogi  że  ate  świń  ale  żaden  dał  go
Lk 15:16 G2532 G1937 G1937 G1072 G2836 G0846 G0575 G2769 G3739 G2068 G5519 G2532 G3762 G1325 G0846
Lk 15:17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι.                                      
Lk 15:17 ei)s e(auto\n de\ e)lTO\n e)/fE, *po/soi mi/sTioi tou= patro/s mou perisseu/ontai a)/rtOn, e)gO\ de\ limO=| O(=de a)po/llumai.
Lk 15:17 eis heauton de elTOn efE, posoi misTioi tu patros mu perisseuontai artOn, egO de limO hOde apollymai.
Lk 15:17 p--------- rp----asm- c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- ri----npm- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v-3pmi-p-- n-----gpm- rp----ns-- c--------- n-----dsf- d--------- v-1pmi-s--
Lk 15:17 G1519 G1438 G1161 G2064 G5346 G4214 G3407 G3588 G3962 G3450 G4052 G0740 G1473 G1161 G3042 G5602 G0622
Lk 15:17 Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.
Lk 15:17
Lk 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:17
Lk 15:17  Przybywających  zaś  w  się  powiedział  jak  Mercenaries  ojciec  mój  obfitować  chleb  i  Ja  umierający  głód
Lk 15:17 G2064 G1161 G1519 G1438 G2036 G4214 G3407 G3962 G3450 G4052 G0740 G1161 G1473 G0622 G3042
Lk 15:18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου,                                      
Lk 15:18 a)nasta\s poreu/somai pro\s to\n pate/ra mou kai\ e)rO= au)tO=|, *pa/ter, E(/marton ei)s to\n ou)rano\n kai\ e)nO/pio/n sou,
Lk 15:18 anastas poreusomai pros ton patera mu kai erO autO, pater, hEmarton eis ton uranon kai enOpion su,
Lk 15:18 v--aapnsm- v-1fmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- v-1fai-s-- rp----dsm- n-----vsm- v-1aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- p--------- rp----gs--
Lk 15:18 G0450 G4198 G4314 G3588 G3962 G3450 G2532 G2046 G0846 G3962 G0264 G1519 G3588 G3772 G2532 G1799 G4675
Lk 15:18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;
Lk 15:18
Lk 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:18
Lk 15:18  powstać  iść  do  ojciec  Ja  i  powiedzieć  go  Ojciec  grzech  v.  niebo  i  przed  ciebie
Lk 15:18 G0450 G4198 G4314 G3962 G3450 G2532 G2046 G0846 G3962 G0264 G1519 G3772 G2532 G1799 G4675
Lk 15:19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.                                              
Lk 15:19 ou)ke/ti ei)mi\ a)/Xios klETE=nai ui(o/s sou: poi/Eso/n me O(s e(/na tO=n misTi/On sou.
Lk 15:19 uketi eimi aXios klETEnai hyios su: poiEson me hOs hena tOn misTiOn su.
Lk 15:19 d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- v--apn---- n-----nsm- rp----gs-- v-2aad-s-- rp----as-- c--------- a-----asm- ra----gpm- a-----gpm- rp----gs--
Lk 15:19 G3765 G1510 G0514 G2564 G5207 G4675 G4160 G3165 G5613 G1520 G3588 G3407 G4675
Lk 15:19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.
Lk 15:19
Lk 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:19
Lk 15:19  i  już  niegodny  niegodny  nazwać  syn  swój  Przyjąć  mnie  w  numer  Mercenaries  twój
Lk 15:19 G2532 G3765 G0514 G3765 G2564 G5207 G4675 G4160 G3165 G5613 G1520 G3407 G4675
Lk 15:20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.              
Lk 15:20 kai\ a)nasta\s E)=lTen pro\s to\n pate/ra e(autou=. e)/ti de\ au)tou= makra\n a)pe/CHontos ei)=den au)to\n o( patE\r au)tou= kai\ e)splagCHni/sTE kai\ dramO\n e)pe/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon au)tou= kai\ katefi/lEsen au)to/n.
Lk 15:20 kai anastas ElTen pros ton patera heautu. eti de autu makran apeCHontos eiden auton ho patEr autu kai esplaNCHnisTE kai dramOn epepesen epi ton traCHElon autu kai katefilEsen auton.
Lk 15:20 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- d--------- c--------- rp----gsm- a-----asf- v--papgsm- v-3aai-s-- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- c--------- v-3api-s-- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm-
Lk 15:20 G2532 G0450 G2064 G4314 G3588 G3962 G1438 G2089 G1161 G0846 G3112 G0568 G1492 G0846 G3588 G3962 G0846 G2532 G4697 G2532 G5143 G1968 G1909 G3588 G5137 G0846 G2532 G2705 G0846
Lk 15:20 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
Lk 15:20
Lk 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:20
Lk 15:20  Powstały  i  iść  do  ojciec  jego  I  on  był  więcej  daleko  widziałem  jego  ojciec  jego  i  współczucie  i  prowadził  spadły  go  w  szyja  i  pocałunek  jego
Lk 15:20 G0450 G2532 G2064 G4314 G3962 G1438 G1161 G0846 G0568 G2089 G3112 G1492 G0846 G3962 G0846 G2532 G4697 G2532 G5143 G1968 G0846 G1909 G5137 G2532 G2705 G0846
Lk 15:21 εἶπεν δὲ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.                                  
Lk 15:21 ei)=pen de\ o( ui(o\s au)tO=|, *pa/ter, E(/marton ei)s to\n ou)rano\n kai\ e)nO/pio/n sou, ou)ke/ti ei)mi\ a)/Xios klETE=nai ui(o/s sou.
Lk 15:21 eipen de ho hyios autO, pater, hEmarton eis ton uranon kai enOpion su, uketi eimi aXios klETEnai hyios su.
Lk 15:21 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----dsm- n-----vsm- v-1aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- p--------- rp----gs-- d--------- v-1pai-s-- a-----nsm- v--apn---- n-----nsm- rp----gs--
Lk 15:21 G2036 G1161 G3588 G5207 G0846 G3962 G0264 G1519 G3588 G3772 G2532 G1799 G4675 G3765 G1510 G0514 G2564 G5207 G4675
Lk 15:21 A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
Lk 15:21
Lk 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:21
Lk 15:21  Syn  zaś  powiedział  go  Ojciec  grzech  v.  niebo  i  przed  ciebie  i  już  niegodny  niegodny  nazwać  syn  swój
Lk 15:21 G5207 G1161 G2036 G0846 G3962 G0264 G1519 G3772 G2532 G1799 G4675 G2532 G3765 G0514 G3765 G2564 G5207 G4675
Lk 15:22 εἶπεν δὲ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας,                
Lk 15:22 ei)=pen de\ o( patE\r pro\s tou\s dou/lous au)tou=, *taCHu\ e)Xene/gkate stolE\n tE\n prO/tEn kai\ e)ndu/sate au)to/n, kai\ do/te daktu/lion ei)s tE\n CHei=ra au)tou= kai\ u(podE/mata ei)s tou\s po/das,
Lk 15:22 eipen de ho patEr pros tus dulus autu, taCHy eXeneNkate stolEn tEn prOtEn kai endysate auton, kai dote daktylion eis tEn CHeira autu kai hypodEmata eis tus podas,
Lk 15:22 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- a-----asn- v-2aad-p-- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- v-2aad-p-- rp----asm- c--------- v-2aad-p-- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- n-----apn- p--------- ra----apm- n-----apm-
Lk 15:22 G2036 G1161 G3588 G3962 G4314 G3588 G1401 G0846 G5033 G1627 G4749 G3588 G4413 G2532 G1746 G0846 G2532 G1325 G1146 G1519 G3588 G5495 G0846 G2532 G5266 G1519 G3588 G4228
Lk 15:22 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 
Lk 15:22
Lk 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:22
Lk 15:22 A  ojciec  powiedział  niewolników  niewolników  jego  przynieść  lepiej  odzież  i  sukienka  jego  i  niech  pierścień  w  ręka  jego  i  obuwie  w  stóp
Lk 15:22 G1161 G3962 G2036 G1401 G4314 G0846 G1627 G4413 G4749 G2532 G1746 G0846 G2532 G1325 G1146 G1519 G5495 G0846 G2532 G5266 G1519 G4228
Lk 15:23 καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν,                                                    
Lk 15:23 kai\ fe/rete to\n mo/sCHon to\n siteuto/n, Tu/sate kai\ fago/ntes eu)franTO=men,
Lk 15:23 kai ferete ton mosCHon ton siteuton, Tysate kai fagontes eufranTOmen,
Lk 15:23 c--------- v-2pad-p-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- a-----asm- v-2aad-p-- c--------- v--aapnpm- v-1aps-p--
Lk 15:23 G2532 G5342 G3588 G3448 G3588 G4618 G2380 G2532 G5315 G2165
Lk 15:23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
Lk 15:23
Lk 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:23
Lk 15:23  i  dać  tłuste  cielę  zabić  zostać  jest  cieszyć
Lk 15:23 G2532 G5342 G4618 G3448 G2380 G5315 G5315 G2165
Lk 15:24 ὅτι οὗτος υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.                                        
Lk 15:24 o(/ti ou(=tos o( ui(o/s mou nekro\s E)=n kai\ a)ne/DZEsen, E)=n a)polOlO\s kai\ eu(re/TE. kai\ E)/rXanto eu)frai/nesTai.
Lk 15:24 hoti hutos ho hyios mu nekros En kai aneDZEsen, En apolOlOs kai heureTE. kai ErXanto eufrainesTai.
Lk 15:24 c--------- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- a-----nsm- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-s-- v-3iai-s-- v--xapnsm- c--------- v-3api-s-- c--------- v-3ami-p-- v--ppn----
Lk 15:24 G3754 G3778 G3588 G5207 G3450 G3498 G2258 G2532 G0326 G2258 G0622 G2532 G2147 G2532 G0756 G2165
Lk 15:24 ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.
Lk 15:24
Lk 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:24
Lk 15:24  dla  to  syn  mój  był  martwy  i  reaktywowana  zniknął  zniknął  i  znalezionych  I  rozpoczął  cieszyć
Lk 15:24 G3754 G3778 G5207 G3450 G2258 G3498 G2532 G0326 G0622 G2258 G2532 G2147 G2532 G0756 G2165
Lk 15:25 Ἦν δὲ υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν,                                  
Lk 15:25 *)=En de\ o( ui(o\s au)tou= o( presbu/teros e)n a)grO=|: kai\ O(s e)rCHo/menos E)/ggisen tE=| oi)ki/a|, E)/kousen sumfOni/as kai\ CHorO=n,
Lk 15:25 En de ho hyios autu ho presbyteros en agrO: kai hOs erCHomenos ENgisen tE oikia, Ekusen symfOnias kai CHorOn,
Lk 15:25 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- ra----nsm- a-----nsmc p--------- n-----dsm- c--------- c--------- v--pmpnsm- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- n-----gsf- c--------- n-----gpm-
Lk 15:25 G2258 G1161 G3588 G5207 G0846 G3588 G4245 G1722 G0068 G2532 G5613 G2064 G1448 G3588 G3614 G0191 G4858 G2532 G5525
Lk 15:25 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
Lk 15:25
Lk 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:25
Lk 15:25  Senior  zaś  syn  jego  był  w  pole  i  z powrotem  z powrotem  blisko  do domu  słyszałem  śpiew  i  tryumfowanie
Lk 15:25 G4245 G1161 G5207 G0846 G2258 G1722 G0068 G2532 G2064 G5613 G1448 G3614 G0191 G4858 G2532 G5525
Lk 15:26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα.                                                    
Lk 15:26 kai\ proskalesa/menos e(/na tO=n pai/dOn e)punTa/neto ti/ a)\n ei)/E tau=ta.
Lk 15:26 kai proskalesamenos hena tOn paidOn epynTaneto ti an eiE tauta.
Lk 15:26 c--------- v--ampnsm- a-----asm- ra----gpm- n-----gpm- v-3imi-s-- ri----nsn- x--------- v-3pao-s-- rd----npn-
Lk 15:26 G2532 G4341 G1520 G3588 G3816 G4441 G5101 G0302 G1498 G5023
Lk 15:26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.
Lk 15:26
Lk 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:26
Lk 15:26  i  powołanie  jeden  pracowników  pytanie  że  to  jest
Lk 15:26 G2532 G4341 G1520 G3816 G4441 G5101 G5023 G1498
Lk 15:27 δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.                            
Lk 15:27 o( de\ ei)=pen au)tO=| o(/ti *(o a)delfo/s sou E(/kei, kai\ e)/Tusen o( patE/r sou to\n mo/sCHon to\n siteuto/n, o(/ti u(giai/nonta au)to\n a)pe/laben.
Lk 15:27 ho de eipen autO hoti ho adelfos su hEkei, kai eTysen ho patEr su ton mosCHon ton siteuton, hoti hygiainonta auton apelaben.
Lk 15:27 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3pai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----asm- n-----asm- ra----asm- a-----asm- c--------- v--papasm- rp----asm- v-3aai-s--
Lk 15:27 G3588 G1161 G2036 G0846 G3754 G3588 G0080 G4675 G2240 G2532 G2380 G3588 G3962 G4675 G3588 G3448 G3588 G4618 G3754 G5198 G0846 G0618
Lk 15:27 Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.
Lk 15:27
Lk 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:27
Lk 15:27  powiedział  go  brat  swój  przyjść  i  ojciec  swój  zabił  tłuste  cielę  zatem  miał  jego  zdrowy
Lk 15:27 G2036 G0846 G0080 G4675 G2240 G2532 G3962 G4675 G2380 G4618 G3448 G3754 G0618 G0846 G5198
Lk 15:28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.                                              
Lk 15:28 O)rgi/sTE de\ kai\ ou)k E)/Telen ei)selTei=n. o( de\ patE\r au)tou= e)XelTO\n pareka/lei au)to/n.
Lk 15:28 OrgisTE de kai uk ETelen eiselTein. ho de patEr autu eXelTOn parekalei auton.
Lk 15:28 v-3api-s-- c--------- c--------- d--------- v-3iai-s-- v--aan---- ra----nsm- c--------- n-----nsm- rp----gsm- v--aapnsm- v-3iai-s-- rp----asm-
Lk 15:28 G3710 G1161 G2532 G3756 G2309 G1525 G3588 G1161 G3962 G0846 G1831 G3870 G0846
Lk 15:28 Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.
Lk 15:28
Lk 15:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:28
Lk 15:28  zły  i  nie  jak  wpisać  Ojciec  zaś  jego  nadchodzący  powołanie  jego
Lk 15:28 G3710 G2532 G3756 G2309 G1525 G3962 G3767 G0846 G1831 G3870 G0846
Lk 15:29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·                
Lk 15:29 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen tO=| patri\ au)tou=, *)idou\ tosau=ta e)/tE douleu/O soi kai\ ou)de/pote e)ntolE/n sou parE=lTon, kai\ e)moi\ ou)de/pote e)/dOkas e)/rifon i(/na meta\ tO=n fi/lOn mou eu)franTO=:
Lk 15:29 ho de apokriTeis eipen tO patri autu, idu tosauta etE duleuO soi kai udepote entolEn su parElTon, kai emoi udepote edOkas erifon hina meta tOn filOn mu eufranTO:
Lk 15:29 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- x--------- rd----apn- n-----apn- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- d--------- n-----asf- rp----gs-- v-1aai-s-- c--------- rp----ds-- d--------- v-2aai-s-- n-----asm- c--------- p--------- ra----gpm- a-----gpm- rp----gs-- v-1aps-s--
Lk 15:29 G3588 G1161 G0611 G2036 G3588 G3962 G0846 G2400 G5118 G2094 G1398 G4671 G2532 G3763 G1785 G4675 G3928 G2532 G1698 G3763 G1325 G2056 G2443 G3326 G3588 G5384 G3450 G2165
Lk 15:29 Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Lk 15:29
Lk 15:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:29
Lk 15:29  Ale  powiedział  w  odpowiedź  ojciec  tutaj  tyle  roku  służyć  ty, wy  i  nigdy  przekroczyli  zamówień  twój  ale  nigdy  dał  mnie  dziecko  że  zabawa  z  znajomych  mój
Lk 15:29 G1161 G2036 G0611 G0611 G3962 G2400 G5118 G2094 G1398 G4671 G2532 G3763 G3928 G1785 G4675 G2532 G3763 G1325 G1698 G2056 G2443 G2165 G3326 G5384 G3450
Lk 15:30 ὅτε δὲ υἱός σου οὗτος καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον.                                  
Lk 15:30 o(/te de\ o( ui(o/s sou ou(=tos o( katafagO/n sou to\n bi/on meta\ pornO=n E)=lTen, e)/Tusas au)tO=| to\n siteuto\n mo/sCHon.
Lk 15:30 hote de ho hyios su hutos ho katafagOn su ton bion meta pornOn ElTen, eTysas autO ton siteuton mosCHon.
Lk 15:30 c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- rd----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----gs-- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----gpf- v-3aai-s-- v-2aai-s-- rp----dsm- ra----asm- a-----asm- n-----asm-
Lk 15:30 G3753 G1161 G3588 G5207 G4675 G3778 G3588 G2719 G4675 G3588 G0979 G3326 G4204 G2064 G2380 G0846 G3588 G4618 G3448
Lk 15:30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę.
Lk 15:30
Lk 15:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:30
Lk 15:30  i  kiedy  to  syn  swój  pożarł  majątek  ich  z  nierządnice  przyjść  zabił  to  tłuste  cielę
Lk 15:30 G1161 G3753 G3778 G5207 G4675 G2719 G0979 G4675 G3326 G4204 G2064 G2380 G0846 G4618 G3448
Lk 15:31 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν·                                        
Lk 15:31 o( de\ ei)=pen au)tO=|, *te/knon, su\ pa/ntote met' e)mou= ei)=, kai\ pa/nta ta\ e)ma\ sa/ e)stin:
Lk 15:31 ho de eipen autO, teknon, sy pantote met' emu ei, kai panta ta ema sa estin:
Lk 15:31 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----vsn- rp----ns-- d--------- p--------- rp----gs-- v-2pai-s-- c--------- a-----npn- ra----npn- a-----npn- a-----npn- v-3pai-s--
Lk 15:31 G3588 G1161 G2036 G0846 G5043 G4771 G3842 G3326 G1700 G1488 G2532 G3956 G3588 G1699 G4674 G2076
Lk 15:31 Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
Lk 15:31
Lk 15:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:31
Lk 15:31  zaś  powiedział  go  syn  ty, wy  zawsze  z  Ja  i  wszystko  mój  twój
Lk 15:31 G1161 G2036 G0846 G5043 G4771 G3842 G3326 G1700 G2532 G3956 G1699 G4674
Lk 15:32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη.                                    
Lk 15:32 eu)franTE=nai de\ kai\ CHarE=nai e)/dei, o(/ti o( a)delfo/s sou ou(=tos nekro\s E)=n kai\ e)/DZEsen, kai\ a)polOlO\s kai\ eu(re/TE.
Lk 15:32 eufranTEnai de kai CHarEnai edei, hoti ho adelfos su hutos nekros En kai eDZEsen, kai apolOlOs kai heureTE.
Lk 15:32 v--apn---- c--------- c--------- v--apn---- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- rd----nsm- a-----nsm- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-s-- c--------- v--xapnsm- c--------- v-3api-s--
Lk 15:32 G2165 G1161 G2532 G5463 G1163 G3754 G3588 G0080 G4675 G3778 G3498 G2258 G2532 G2198 G2532 G0622 G2532 G2147
Lk 15:32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.
Lk 15:32
Lk 15:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 15:32
Lk 15:32  i  musi  był  cieszyć  i  cieszyć  że  brat  swój  to  był  martwy  i  reaktywowana  zniknął  zniknął  i  znalezionych
Lk 15:32 G1161 G1163 G1163 G2165 G2532 G5463 G3754 G0080 G4675 G3778 G2258 G3498 G2532 G0326 G0622 G2258 G2532 G2147
Copyright by Cezary Podolski