Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk15      do_str_głównej      do_Lk17      
Lk 16:1 Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.                                
Lk 16:1 *)/elegen de\ kai\ pro\s tou\s maTEta/s, *)/anTrOpo/s tis E)=n plou/sios o(\s ei)=CHen oi)kono/mon, kai\ ou(=tos dieblE/TE au)tO=| O(s diaskorpi/DZOn ta\ u(pa/rCHonta au)tou=.
Lk 16:1 elegen de kai pros tus maTEtas, anTrOpos tis En plusios hos eiCHen oikonomon, kai hutos dieblETE autO hOs diaskorpiDZOn ta hyparCHonta autu.
Lk 16:1 v-3iai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----apm- n-----apm- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- rr----nsm- v-3iai-s-- n-----asm- c--------- rd----nsm- v-3api-s-- rp----dsm- c--------- v--papnsm- ra----apn- v--papapn- rp----gsm-
Lk 16:1 G3004 G1161 G2532 G4314 G3588 G3101 G0444 G5100 G2258 G4145 G3739 G2192 G3623 G2532 G3778 G1225 G0846 G5613 G1287 G3588 G5224 G0846
Lk 16:1 Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Lk 16:1
Lk 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:1
Lk 16:1  Powiedział  zaś  i  do  studentów  Jego  jeden  człowiek  był  bogaty  i  miał  steward  kogo  przekazywane  był  go  że  rozprasza  majątek  jego
Lk 16:1 G3004 G1161 G2532 G4314 G3101 G0846 G5100 G0444 G2258 G4145 G3739 G2192 G3623 G3778 G1225 G1225 G0846 G5613 G1287 G5224 G0846
Lk 16:2 καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν.                                  
Lk 16:2 kai\ fOnE/sas au)to\n ei)=pen au)tO=|, *ti/ tou=to a)kou/O peri\ sou=; a)po/dos to\n lo/gon tE=s oi)konomi/as sou, ou) ga\r du/nE| e)/ti oi)konomei=n.
Lk 16:2 kai fOnEsas auton eipen autO, ti tuto akuO peri su; apodos ton logon tEs oikonomias su, u gar dynE eti oikonomein.
Lk 16:2 c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3aai-s-- rp----dsm- ri----asn- rd----asn- v-1pai-s-- p--------- rp----gs-- v-2aad-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- d--------- c--------- v-2pmi-s-- d--------- v--pan----
Lk 16:2 G2532 G5455 G0846 G2036 G0846 G5101 G5124 G0191 G4012 G4675 G0591 G3588 G3056 G3588 G3622 G4675 G3756 G1063 G1410 G2089 G3621
Lk 16:2 Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą.
Lk 16:2
Lk 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:2
Lk 16:2  i  powołanie  jego  powiedział  go  że  to  słyszeć  o  ty, wy  dać  sprawozdanie  Zarządzanie  swój  dla  nie  może  więcej  Zarządzaj
Lk 16:2 G2532 G5455 G0846 G2036 G0846 G5101 G5124 G0191 G4012 G4675 G0591 G3056 G3622 G4675 G1063 G3756 G1410 G2089 G3621
Lk 16:3 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.                                
Lk 16:3 ei)=pen de\ e)n e(autO=| o( oi)kono/mos, *ti/ poiE/sO, o(/ti o( ku/rio/s mou a)fairei=tai tE\n oi)konomi/an a)p' e)mou=; ska/ptein ou)k i)sCHu/O, e)paitei=n ai)sCHu/nomai.
Lk 16:3 eipen de en heautO ho oikonomos, ti poiEsO, hoti ho kyrios mu afaireitai tEn oikonomian ap' emu; skaptein uk isCHyO, epaitein aisCHynomai.
Lk 16:3 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- ri----asn- v-1aas-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3pmi-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- rp----gs-- v--pan---- d--------- v-1pai-s-- v--pan---- v-1pmi-s--
Lk 16:3 G2036 G1161 G1722 G1438 G3588 G3623 G5101 G4160 G3754 G3588 G2962 G3450 G0851 G3588 G3622 G0575 G1700 G4626 G3756 G2480 G1871 G0153
Lk 16:3 Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
Lk 16:3
Lk 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:3
Lk 16:3  Następnie  steward  powiedział  się  w  się  że  do  Pan  mój  trwa  w  mnie  zarządzanie  kopać  nie  Ja  żądanie  zawstydzony
Lk 16:3 G1161 G3623 G2036 G1438 G1722 G1438 G5101 G4160 G2962 G3450 G0851 G0575 G1700 G3622 G4626 G3756 G2480 G1871 G0153
Lk 16:4 ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.                                              
Lk 16:4 e)/gnOn ti/ poiE/sO, i(/na o(/tan metastaTO= e)k tE=s oi)konomi/as de/XOntai/ me ei)s tou\s oi)/kous au)tO=n.
Lk 16:4 egnOn ti poiEsO, hina hotan metastaTO ek tEs oikonomias deXOntai me eis tus oikus autOn.
Lk 16:4 v-1aai-s-- ri----asn- v-1aas-s-- c--------- c--------- v-1aps-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3ams-p-- rp----as-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gpm-
Lk 16:4 G1097 G5101 G4160 G2443 G3752 G3179 G1537 G3588 G3622 G1209 G3165 G1519 G3588 G3624 G0846
Lk 16:4 Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu.
Lk 16:4
Lk 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:4
Lk 16:4  wiedzieć  że  do  że  miał  mnie  w  domy  ich  kiedy  oddalić  będzie  Zarządzanie
Lk 16:4 G1097 G5101 G4160 G2443 G1209 G3165 G1519 G3624 G0846 G3752 G3179 G3179 G3622
Lk 16:5 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;                                          
Lk 16:5 kai\ proskalesa/menos e(/na e(/kaston tO=n CHreofeiletO=n tou= kuri/ou e(autou= e)/legen tO=| prO/tO|, *po/son o)fei/leis tO=| kuri/O| mou;
Lk 16:5 kai proskalesamenos hena hekaston tOn CHreofeiletOn tu kyriu heautu elegen tO prOtO, poson ofeileis tO kyriO mu;
Lk 16:5 c--------- v--ampnsm- a-----asm- a-----asm- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- v-3iai-s-- ra----dsm- a-----dsm- ri----asn- v-2pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs--
Lk 16:5 G2532 G4341 G1520 G1538 G3588 G5533 G3588 G2962 G1438 G3004 G3588 G4413 G4214 G3784 G3588 G2962 G3450
Lk 16:5 Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu?
Lk 16:5
Lk 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:5
Lk 16:5  I  powołanie  Dłużników  M.  jego  każdy  niezależnie  powiedział  pierwszy  jak  musi  M.  Ja
Lk 16:5 G2532 G4341 G5533 G2962 G1438 G1538 G1520 G3004 G4413 G4214 G3784 G2962 G3450
Lk 16:6 δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. δὲ εἶπεν αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.                                      
Lk 16:6 o( de\ ei)=pen, *(ekato\n ba/tous e)lai/ou. o( de\ ei)=pen au)tO=|, *de/Xai sou ta\ gra/mmata kai\ kaTi/sas taCHe/Os gra/PSon pentE/konta.
Lk 16:6 ho de eipen, hekaton batus elaiu. ho de eipen autO, deXai su ta grammata kai kaTisas taCHeOs graPSon pentEkonta.
Lk 16:6 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- a-----apm- n-----apm- n-----gsn- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2amd-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- c--------- v--aapnsm- d--------- v-2aad-s-- a-----apm-
Lk 16:6 G3588 G1161 G2036 G1540 G0943 G1637 G3588 G1161 G2036 G0846 G1209 G4675 G3588 G1121 G2532 G2523 G5030 G1125 G4004
Lk 16:6 Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt.
Lk 16:6
Lk 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:6
Lk 16:6  powiedział  sto  środków  olej  I  powiedział  go  Wziąć  swój  otrzymania  i  siedzieć  raczej  Pisać  pięćdziesiąt
Lk 16:6 G2036 G1540 G0943 G1637 G2532 G2036 G0846 G1209 G4675 G1121 G2532 G2523 G5030 G1125 G4004
Lk 16:7 ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.                                
Lk 16:7 e)/peita e(te/rO| ei)=pen, *su\ de\ po/son o)fei/leis; o( de\ ei)=pen, *(ekato\n ko/rous si/tou. le/gei au)tO=|, *de/Xai sou ta\ gra/mmata kai\ gra/PSon o)gdoE/konta.
Lk 16:7 epeita heterO eipen, sy de poson ofeileis; ho de eipen, hekaton korus situ. legei autO, deXai su ta grammata kai graPSon ogdoEkonta.
Lk 16:7 d--------- a-----dsm- v-3aai-s-- rp----ns-- c--------- ri----asn- v-2pai-s-- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- a-----apm- n-----apm- n-----gsm- v-3pai-s-- rp----dsm- v-2amd-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- c--------- v-2aad-s-- a-----apm-
Lk 16:7 G1899 G2087 G2036 G4771 G1161 G4214 G3784 G3588 G1161 G2036 G1540 G2884 G4621 G3004 G0846 G1209 G4675 G3588 G1121 G2532 G1125 G3589
Lk 16:7 Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt.
Lk 16:7
Lk 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:7
Lk 16:7  Następnie  inny  powiedział  i  ty, wy  jak  musi  odpowiedzi  sto  środków  pszenica  I  powiedział  go  Wziąć  swój  otrzymania  i  Pisać  osiemdziesiąt
Lk 16:7 G1899 G2087 G2036 G1161 G4771 G4214 G3784 G2036 G1540 G2884 G4621 G2532 G3004 G0846 G1209 G4675 G1121 G2532 G1125 G3589
Lk 16:8 καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.                  
Lk 16:8 kai\ e)pE/|nesen o( ku/rios to\n oi)kono/mon tE=s a)diki/as o(/ti froni/mOs e)poi/Esen: o(/ti oi( ui(oi\ tou= ai)O=nos tou/tou fronimO/teroi u(pe\r tou\s ui(ou\s tou= fOto\s ei)s tE\n genea\n tE\n e(autO=n ei)sin.
Lk 16:8 kai epEnesen ho kyrios ton oikonomon tEs adikias hoti fronimOs epoiEsen: hoti hoi hyioi tu aiOnos tutu fronimOteroi hyper tus hyius tu fOtos eis tEn genean tEn heautOn eisin.
Lk 16:8 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- a-----npmc p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- rp----gpm- v-3pai-p--
Lk 16:8 G2532 G1867 G3588 G2962 G3588 G3623 G3588 G0093 G3754 G5430 G4160 G3754 G3588 G5207 G3588 G0165 G5127 G5429 G5228 G3588 G5207 G3588 G5457 G1519 G3588 G1074 G3588 G1438 G1526
Lk 16:8 Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.
Lk 16:8
Lk 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:8
Lk 16:8  I  pochwalił  Pan  steward  źle  że  mądry  wprowadzonych  dla  synów  wiek  to  pomysłowy  synów  synów  światło  w  jego  rodzaj
Lk 16:8 G2532 G1867 G2962 G3623 G0093 G3754 G5430 G4160 G3754 G5207 G0165 G5127 G5429 G5207 G5228 G5457 G1519 G1438 G1074
Lk 16:9 Καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.                                  
Lk 16:9 *kai\ e)gO\ u(mi=n le/gO, e(autoi=s poiE/sate fi/lous e)k tou= mamOna= tE=s a)diki/as, i(/na o(/tan e)kli/pE| de/XOntai u(ma=s ei)s ta\s ai)Oni/ous skEna/s.
Lk 16:9 kai egO hymin legO, heautois poiEsate filus ek tu mamOna tEs adikias, hina hotan eklipE deXOntai hymas eis tas aiOnius skEnas.
Lk 16:9 c--------- rp----ns-- rp----dp-- v-1pai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- a-----apm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- c--------- v-3aas-s-- v-3ams-p-- rp----ap-- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf-
Lk 16:9 G2532 G1473 G5213 G3004 G1438 G4160 G5384 G1537 G3588 G3126 G3588 G0093 G2443 G3752 G1587 G1209 G5209 G1519 G3588 G0166 G4633
Lk 16:9 Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Lk 16:9
Lk 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:9
Lk 16:9  Ja  powiedzieć  ty, wy  zakup  się  Przyjaciele  bogactwo  bogactwo  kangur  że  kiedy  wy nie  miał  ty, wy  w  wieczny  klasztor
Lk 16:9 G2504 G3004 G5213 G4160 G1438 G5384 G1537 G3126 G0093 G2443 G3752 G1587 G1209 G5209 G1519 G0166 G4633
Lk 16:10 πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.                                      
Lk 16:10 o( pisto\s e)n e)laCHi/stO| kai\ e)n pollO=| pisto/s e)stin, kai\ o( e)n e)laCHi/stO| a)/dikos kai\ e)n pollO=| a)/diko/s e)stin.
Lk 16:10 ho pistos en elaCHistO kai en pollO pistos estin, kai ho en elaCHistO adikos kai en pollO adikos estin.
Lk 16:10 ra----nsm- a-----nsm- p--------- a-----dsns d--------- p--------- a-----dsn- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- p--------- a-----dsns a-----nsm- d--------- p--------- a-----dsn- a-----nsm- v-3pai-s--
Lk 16:10 G3588 G4103 G1722 G1646 G2532 G1722 G4183 G4103 G2076 G2532 G3588 G1722 G1646 G0094 G2532 G1722 G4183 G0094 G2076
Lk 16:10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Lk 16:10
Lk 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:10
Lk 16:10  Prawdziwy  w  mały  i  w  wiele  prawdziwy  i  źle  w  mały  źle  i  w  wiele
Lk 16:10 G4103 G1722 G1646 G2532 G1722 G4183 G4103 G2532 G0094 G1722 G1646 G0094 G2532 G1722 G4183
Lk 16:11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;                                                
Lk 16:11 ei) ou)=n e)n tO=| a)di/kO| mamOna=| pistoi\ ou)k e)ge/nesTe, to\ a)lETino\n ti/s u(mi=n pisteu/sei;
Lk 16:11 ei un en tO adikO mamOna pistoi uk egenesTe, to alETinon tis hymin pisteusei;
Lk 16:11 c--------- c--------- p--------- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- a-----npm- d--------- v-2ami-p-- ra----asn- a-----asn- ri----nsm- rp----dp-- v-3fai-s--
Lk 16:11 G1487 G3767 G1722 G3588 G0094 G3126 G4103 G3756 G1096 G3588 G0228 G5101 G5213 G4100
Lk 16:11 Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?
Lk 16:11
Lk 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:11
Lk 16:11  Tak  jeśli  w  bezprawny  Bogactwo  nie  były  prawdziwy  kto  wierzyć  ty, wy  prawdziwy
Lk 16:11 G3767 G1487 G1722 G0094 G3126 G3756 G1096 G4103 G5101 G4100 G5213 G0228
Lk 16:12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;                                                  
Lk 16:12 kai\ ei) e)n tO=| a)llotri/O| pistoi\ ou)k e)ge/nesTe, to\ u(me/teron ti/s u(mi=n dO/sei;
Lk 16:12 kai ei en tO allotriO pistoi uk egenesTe, to hymeteron tis hymin dOsei;
Lk 16:12 c--------- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- a-----npm- d--------- v-2ami-p-- ra----asn- a-----asn- ri----nsm- rp----dp-- v-3fai-s--
Lk 16:12 G2532 G1487 G1722 G3588 G0245 G4103 G3756 G1096 G3588 G5212 G5101 G5213 G1325
Lk 16:12 Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Lk 16:12
Lk 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:12
Lk 16:12  I  jeśli  w  dziwny  nie  były  prawdziwy  kto  będzie  ty, wy  swój
Lk 16:12 G2532 G1487 G1722 G0245 G3756 G1096 G4103 G5101 G1325 G5213 G5212
Lk 16:13 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.                    
Lk 16:13 *ou)dei\s oi)ke/tEs du/natai dusi\ kuri/ois douleu/ein: E)\ ga\r to\n e(/na misE/sei kai\ to\n e(/teron a)gapE/sei, E)\ e(no\s a)nTe/Xetai kai\ tou= e(te/rou katafronE/sei. ou) du/nasTe TeO=| douleu/ein kai\ mamOna=|.
Lk 16:13 udeis oiketEs dynatai dysi kyriois duleuein: E gar ton hena misEsei kai ton heteron agapEsei, E henos anTeXetai kai tu heteru katafronEsei. u dynasTe TeO duleuein kai mamOna.
Lk 16:13 a-----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- a-----dpm- n-----dpm- v--pan---- c--------- c--------- ra----asm- a-----asm- v-3fai-s-- c--------- ra----asm- a-----asm- v-3fai-s-- c--------- a-----gsm- v-3fmi-s-- c--------- ra----gsm- a-----gsm- v-3fai-s-- d--------- v-2pmi-p-- n-----dsm- v--pan---- c--------- n-----dsm-
Lk 16:13 G3762 G3610 G1410 G1417 G2962 G1398 G2228 G1063 G3588 G1520 G3404 G2532 G3588 G2087 G0025 G2228 G1520 G0472 G2532 G3588 G2087 G2706 G3756 G1410 G2316 G1398 G2532 G3126
Lk 16:13 żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Lk 16:13
Lk 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:13
Lk 16:13  Nie  sługa  może  służyć  dwa  mistrzów  dla  lub  jeden  będzie  nienawiść  i  inny  miłość  lub  jeden  będzie  gorliwi  i  inny  zastój  Nie  może  służyć  Bóg  i  Mamona
Lk 16:13 G3762 G3610 G1410 G1398 G1417 G2962 G1063 G2228 G1520 G3404 G3404 G2532 G2087 G0025 G2228 G1520 G0472 G0472 G2532 G2087 G2706 G3756 G1410 G1398 G2316 G2532 G3126
Lk 16:14 Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.                                                      
Lk 16:14 *)/Ekouon de\ tau=ta pa/nta oi( *farisai=oi fila/rguroi u(pa/rCHontes, kai\ e)XemuktE/riDZon au)to/n.
Lk 16:14 Ekuon de tauta panta hoi farisaioi filargyroi hyparCHontes, kai eXemyktEriDZon auton.
Lk 16:14 v-3iai-p-- c--------- rd----apn- a-----apn- ra----npm- n-----npm- a-----npm- v--papnpm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm-
Lk 16:14 G0191 G1161 G5023 G3956 G3588 G5330 G5366 G5225 G2532 G1592 G0846
Lk 16:14 Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Lk 16:14
Lk 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:14
Lk 16:14  Słyszałem  wszystko  to  i  Faryzeusze  że  były  chciwy  i  śmiech  Go
Lk 16:14 G0191 G3956 G5023 G2532 G5330 G5225 G5225 G5366 G2532 G1592 G0846
Lk 16:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                      
Lk 16:15 kai\ ei)=pen au)toi=s, *(umei=s e)ste oi( dikaiou=ntes e(autou\s e)nO/pion tO=n a)nTrO/pOn, o( de\ Teo\s ginO/skei ta\s kardi/as u(mO=n: o(/ti to\ e)n a)nTrO/pois u(PSElo\n bde/lugma e)nO/pion tou= Teou=.
Lk 16:15 kai eipen autois, hymeis este hoi dikaiuntes heautus enOpion tOn anTrOpOn, ho de Teos ginOskei tas kardias hymOn: hoti to en anTrOpois hyPSElon bdelygma enOpion tu Teu.
Lk 16:15 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- rp----np-- v-2pai-p-- ra----npm- v--papnpm- rp----apm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- ra----nsn- p--------- n-----dpm- a-----nsn- n-----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 16:15 G2532 G2036 G0846 G5210 G2075 G3588 G1344 G1438 G1799 G3588 G0444 G3588 G1161 G2316 G1097 G3588 G2588 G5216 G3754 G3588 G1722 G0444 G5308 G0946 G1799 G3588 G2316
Lk 16:15 Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.
Lk 16:15
Lk 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:15
Lk 16:15  powiedział  ich  ty, wy  te, które uzasadniają  się  sprawiedliwy  przed  osoby  ale  Bóg  wie  serce  swój  dla  wysoki  w  osoby  że  paskudztwo  przed  Bóg
Lk 16:15 G2036 G0846 G5210 G1344 G1438 G1344 G1799 G0444 G1161 G2316 G1097 G2588 G5216 G3754 G5308 G1722 G0444 G2076 G0946 G1799 G2316
Lk 16:16 νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου· ἀπὸ τότε βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.                                      
Lk 16:16 *(o no/mos kai\ oi( profE=tai me/CHri *)iOa/nnou: a)po\ to/te E( basilei/a tou= Teou= eu)aggeli/DZetai kai\ pa=s ei)s au)tE\n bia/DZetai.
Lk 16:16 ho nomos kai hoi profEtai meCHri iOannu: apo tote hE basileia tu Teu euaNgeliDZetai kai pas eis autEn biaDZetai.
Lk 16:16 ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- n-----gsm- p--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s-- c--------- a-----nsm- p--------- rp----asf- v-3pmi-s--
Lk 16:16 G3588 G3551 G2532 G3588 G4396 G3360 G2491 G0575 G5119 G3588 G0932 G3588 G2316 G2097 G2532 G3956 G1519 G0846 G0971
Lk 16:16 Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego.
Lk 16:16
Lk 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:16
Lk 16:16  Prawo  i  proroków  do  Jan  z  to  czas  Królestwo  Bóg  głosił  i  każdy  wysiłek  jest  w  to
Lk 16:16 G3551 G2532 G4396 G2193 G2491 G0575 G5119 G5119 G0932 G2316 G2097 G2532 G3956 G0971 G0971 G1519 G0846
Lk 16:17 Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.                                              
Lk 16:17 *eu)kopO/teron de/ e)stin to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n parelTei=n E)\ tou= no/mou mi/an kerai/an pesei=n.
Lk 16:17 eukopOteron de estin ton uranon kai tEn gEn parelTein E tu nomu mian keraian pesein.
Lk 16:17 a-----nsnc c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- v--aan---- c--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----asf- n-----asf- v--aan----
Lk 16:17 G2123 G1161 G2076 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G3928 G2228 G3588 G3551 G3391 G2762 G4098
Lk 16:17 Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.
Lk 16:17
Lk 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:17
Lk 16:17  Ale  raczej  niebo  i  ziemia  umieram  niż  jeden  cecha  Prawo  lanie
Lk 16:17 G1161 G2123 G3772 G2532 G1093 G3928 G2228 G3391 G2762 G3551 G4098
Lk 16:18 Πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.                                          
Lk 16:18 *pa=s o( a)polu/On tE\n gunai=ka au)tou= kai\ gamO=n e(te/ran moiCHeu/ei, kai\ o( a)polelume/nEn a)po\ a)ndro\s gamO=n moiCHeu/ei.
Lk 16:18 pas ho apolyOn tEn gynaika autu kai gamOn heteran moiCHeuei, kai ho apolelymenEn apo andros gamOn moiCHeuei.
Lk 16:18 a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v--papnsm- a-----asf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--xppasf- p--------- n-----gsm- v--papnsm- v-3pai-s--
Lk 16:18 G3956 G3588 G0630 G3588 G1135 G0846 G2532 G1060 G2087 G3431 G2532 G3588 G0630 G0575 G0435 G1060 G3431
Lk 16:18 Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
Lk 16:18
Lk 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:18
Lk 16:18  Każdy  rozwodów  żona  jego  i  żeni  inny  cudzołóstwo  i  każdy  żeni  rozwiedziony  z  mąż  cudzołóstwo
Lk 16:18 G3956 G0630 G1135 G0846 G2532 G1060 G2087 G3431 G2532 G3956 G1060 G0630 G0575 G0435 G3431
Lk 16:19 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς.                                                
Lk 16:19 *)/anTrOpos de/ tis E)=n plou/sios, kai\ e)nedidu/sketo porfu/ran kai\ bu/sson eu)fraino/menos kaT' E(me/ran lamprO=s.
Lk 16:19 anTrOpos de tis En plusios, kai enedidysketo porfyran kai bysson eufrainomenos kaT' Emeran lamprOs.
Lk 16:19 n-----nsm- c--------- ri----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- c--------- v-3imi-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- v--pppnsm- p--------- n-----asf- d---------
Lk 16:19 G0444 G1161 G5100 G2258 G4145 G2532 G1737 G4209 G2532 G1040 G2165 G2596 G2250 G2988
Lk 16:19 żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.
Lk 16:19
Lk 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:19
Lk 16:19  Kilka  człowiek  był  bogaty  ubrany  purpurowy  i  bielizna  każdy  dzień  fared  genialnie
Lk 16:19 G5100 G0444 G2258 G4145 G1737 G4209 G2532 G1040 G2596 G2250 G2165 G2988
Lk 16:20 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος                                                      
Lk 16:20 ptOCHo\s de/ tis o)no/mati *la/DZaros e)be/blEto pro\s to\n pulO=na au)tou= ei(lkOme/nos
Lk 16:20 ptOCHos de tis onomati laDZaros ebeblEto pros ton pylOna autu heilkOmenos
Lk 16:20 a-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----dsn- n-----nsm- v-3ypi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--xppnsm-
Lk 16:20 G4434 G1161 G5100 G3686 G2976 G0906 G4314 G3588 G4440 G0846 G1669
Lk 16:20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
Lk 16:20
Lk 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:20
Lk 16:20 Był  również  kilka  żebrak  nazwa  Lazarus  który  lay  w  brama  jego  w  owrzodzenia
Lk 16:20 G2258 G1161 G5100 G4434 G3686 G2976 G3739 G0906 G4314 G4440 G0846 G1669 G1669
Lk 16:21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.                                    
Lk 16:21 kai\ e)piTumO=n CHortasTE=nai a)po\ tO=n pipto/ntOn a)po\ tE=s trape/DZEs tou= plousi/ou: a)lla\ kai\ oi( ku/nes e)rCHo/menoi e)pe/leiCHon ta\ e(/lkE au)tou=.
Lk 16:21 kai epiTymOn CHortasTEnai apo tOn piptontOn apo tEs trapeDZEs tu plusiu: alla kai hoi kynes erCHomenoi epeleiCHon ta helkE autu.
Lk 16:21 c--------- v--papnsm- v--apn---- p--------- ra----gpn- v--papgpn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- c--------- d--------- ra----npm- n-----npm- v--pmpnpm- v-3iai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm-
Lk 16:21 G2532 G1937 G5526 G0575 G3588 G4098 G0575 G3588 G5132 G3588 G4145 G0235 G2532 G3588 G2965 G2064 G0621 G3588 G1668 G0846
Lk 16:21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Lk 16:21
Lk 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:21
Lk 16:21  i  chciał  karmione  buLka tarta  objętych  z  Tła  bogaty  i  Psów  nadchodzący  lizały  owrzodzenia  jego
Lk 16:21 G2532 G1937 G5526 G5589 G4098 G0575 G5132 G4145 G2532 G2965 G2064 G0621 G1668 G0846
Lk 16:22 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη.                                
Lk 16:22 e)ge/neto de\ a)poTanei=n to\n ptOCHo\n kai\ a)peneCHTE=nai au)to\n u(po\ tO=n a)gge/lOn ei)s to\n ko/lpon *)abraa/m: a)pe/Tanen de\ kai\ o( plou/sios kai\ e)ta/fE.
Lk 16:22 egeneto de apoTanein ton ptOCHon kai apeneCHTEnai auton hypo tOn aNgelOn eis ton kolpon abraam: apeTanen de kai ho plusios kai etafE.
Lk 16:22 v-3ami-s-- c--------- v--aan---- ra----asm- a-----asm- c--------- v--apn---- rp----asm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- v-3aai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-3api-s--
Lk 16:22 G1096 G1161 G0599 G3588 G4434 G2532 G0667 G0846 G5259 G3588 G0032 G1519 G3588 G2859 G0011 G0599 G1161 G2532 G3588 G4145 G2532 G2290
Lk 16:22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Lk 16:22
Lk 16:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:22
Lk 16:22  Zmarły  żebrak  i  przydzielony  był  Anioły  w  pierś  Abraham  Zmarły  i  bogaty  i  pochowany
Lk 16:22 G0599 G4434 G2532 G0667 G0667 G0032 G1519 G2859 G0011 G0599 G2532 G4145 G2532 G2290
Lk 16:23 καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.                                  
Lk 16:23 kai\ e)n tO=| a(/|dE| e)pa/ras tou\s o)fTalmou\s au)tou=, u(pa/rCHOn e)n basa/nois, o(ra=| *)abraa\m a)po\ makro/Ten kai\ *la/DZaron e)n toi=s ko/lpois au)tou=.
Lk 16:23 kai en tO hadE eparas tus ofTalmus autu, hyparCHOn en basanois, hora abraam apo makroTen kai laDZaron en tois kolpois autu.
Lk 16:23 c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--aapnsm- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--papnsm- p--------- n-----dpf- v-3pai-s-- n-----asm- p--------- d--------- c--------- n-----asm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm-
Lk 16:23 G2532 G1722 G3588 G0086 G1869 G3588 G3788 G0846 G5225 G1722 G0931 G3708 G0011 G0575 G3113 G2532 G2976 G1722 G3588 G2859 G0846
Lk 16:23 Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
Lk 16:23
Lk 16:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:23
Lk 16:23  I  w  piekło  jest  w  ból  podniesiony  oczy  ich  widziałem  w oddali  w oddali  Abraham  i  Lazarus  Lazarus  w  pierś  jego
Lk 16:23 G2532 G1722 G0086 G5225 G1722 G0931 G1869 G3788 G0846 G3708 G0575 G3113 G0011 G2532 G2532 G2976 G1722 G2859 G0846
Lk 16:24 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.                
Lk 16:24 kai\ au)to\s fOnE/sas ei)=pen, *pa/ter *)abraa/m, e)le/Eso/n me kai\ pe/mPSon *la/DZaron i(/na ba/PSE| to\ a)/kron tou= daktu/lou au)tou= u(/datos kai\ kataPSu/XE| tE\n glO=ssa/n mou, o(/ti o)dunO=mai e)n tE=| flogi\ tau/tE|.
Lk 16:24 kai autos fOnEsas eipen, pater abraam, eleEson me kai pemPSon laDZaron hina baPSE to akron tu daktylu autu hydatos kai kataPSyXE tEn glOssan mu, hoti odynOmai en tE flogi tautE.
Lk 16:24 c--------- rp----nsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- n-----vsm- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----as-- c--------- v-2aad-s-- n-----asm- c--------- v-3aas-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- n-----gsn- c--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- v-1pmi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
Lk 16:24 G2532 G0846 G5455 G2036 G3962 G0011 G1653 G3165 G2532 G3992 G2976 G2443 G0911 G3588 G0206 G3588 G1147 G0846 G5204 G2532 G2711 G3588 G1100 G3450 G3754 G3600 G1722 G3588 G5395 G3778
Lk 16:24 I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lk 16:24
Lk 16:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:24
Lk 16:24  i  zawołał  powiedział  Ojciec  Abraham  miłosierdzie  Ja  i  iść  Lazarus  że  świateł  koniec  Palec  jego  woda  i  chłodny  język  mój  dla  męczyć  w  Płomień  Sem
Lk 16:24 G2532 G5455 G2036 G3962 G0011 G1653 G3165 G2532 G3992 G2976 G2443 G0911 G0206 G1147 G0846 G5204 G2532 G2711 G1100 G3450 G3754 G3600 G1722 G5395 G5026
Lk 16:25 εἶπεν δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.                        
Lk 16:25 ei)=pen de\ *)abraa/m, *te/knon, mnE/sTEti o(/ti a)pe/labes ta\ a)gaTa/ sou e)n tE=| DZOE=| sou, kai\ *la/DZaros o(moi/Os ta\ kaka/: nu=n de\ O(=de parakalei=tai su\ de\ o)duna=sai.
Lk 16:25 eipen de abraam, teknon, mnEsTEti hoti apelabes ta agaTa su en tE DZOE su, kai laDZaros homoiOs ta kaka: nyn de hOde parakaleitai sy de odynasai.
Lk 16:25 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- n-----vsn- v-2apd-s-- c--------- v-2aai-s-- ra----apn- a-----apn- rp----gs-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- n-----nsm- d--------- ra----apn- a-----apn- d--------- c--------- d--------- v-3ppi-s-- rp----ns-- c--------- v-2pmi-s--
Lk 16:25 G2036 G1161 G0011 G5043 G3415 G3754 G0618 G3588 G0018 G4675 G1722 G3588 G2222 G4675 G2532 G2976 G3668 G3588 G2556 G3568 G1161 G5602 G3870 G4771 G1161 G3600
Lk 16:25 Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
Lk 16:25
Lk 16:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:25
Lk 16:25  Ale  Abraham  powiedział  dziecko  Pamiętać  że  ty, wy  otrzymane  dobry  twój  w  Życie  swój  i  Lazarus  zło  teraz  zaś  tutaj  pocieszał  i  ty, wy  ponieść
Lk 16:25 G1161 G0011 G2036 G5043 G3403 G3754 G4771 G0618 G0018 G4675 G1722 G2222 G4675 G2532 G2976 G2556 G3568 G1161 G3592 G3870 G1161 G4771 G3600
Lk 16:26 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.                          
Lk 16:26 kai\ e)n pa=si tou/tois metaXu\ E(mO=n kai\ u(mO=n CHa/sma me/ga e)stE/riktai, o(/pOs oi( Te/lontes diabE=nai e)/nTen pro\s u(ma=s mE\ du/nOntai, mEde\ e)kei=Ten pro\s E(ma=s diaperO=sin.
Lk 16:26 kai en pasi tutois metaXy hEmOn kai hymOn CHasma mega estEriktai, hopOs hoi Telontes diabEnai enTen pros hymas mE dynOntai, mEde ekeiTen pros hEmas diaperOsin.
Lk 16:26 c--------- p--------- a-----dpn- rd----dpn- p--------- rp----gp-- c--------- rp----gp-- n-----nsn- a-----nsn- v-3xpi-s-- c--------- ra----npm- v--papnpm- v--aan---- d--------- p--------- rp----ap-- d--------- v-3pms-p-- c--------- d--------- p--------- rp----ap-- v-3pas-p--
Lk 16:26 G2532 G1722 G3956 G5125 G3342 G2257 G2532 G5216 G5490 G3173 G4741 G3704 G3588 G2309 G1224 G1782 G4314 G5209 G3361 G1410 G3366 G1564 G4314 G2248 G1276
Lk 16:26 A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.
Lk 16:26
Lk 16:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:26
Lk 16:26  i  przez  tylko  dodanie  między  nas  i  ty, wy  zatwierdzony  wielki  przepaść  że  testamentów  iść  stąd  do  ty, wy  nie  może  i  stąd  do  nas  nie  pass
Lk 16:26 G2532 G1909 G3956 G5125 G3342 G2257 G2532 G5216 G4741 G3173 G5490 G3704 G2309 G1224 G1782 G4314 G5209 G3361 G1410 G3366 G1564 G4314 G2248 G3366 G1276
Lk 16:27 εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου,                                              
Lk 16:27 ei)=pen de/, *)erOtO= se ou)=n, pa/ter, i(/na pe/mPSE|s au)to\n ei)s to\n oi)=kon tou= patro/s mou,
Lk 16:27 eipen de, erOtO se un, pater, hina pemPSEs auton eis ton oikon tu patros mu,
Lk 16:27 v-3aai-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----as-- c--------- n-----vsm- c--------- v-2aas-s-- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
Lk 16:27 G2036 G1161 G2065 G4571 G3767 G3962 G2443 G3992 G0846 G1519 G3588 G3624 G3588 G3962 G3450
Lk 16:27 Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca.
Lk 16:27
Lk 16:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:27
Lk 16:27  Następnie  powiedział  tak  zapytać  ty, wy  Ojciec  iść  jego  w  do domu  ojciec  mój
Lk 16:27 G1161 G2036 G3767 G2065 G4571 G3962 G3992 G0846 G1519 G3624 G3962 G3450
Lk 16:28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.                                        
Lk 16:28 e)/CHO ga\r pe/nte a)delfou/s, o(/pOs diamartu/rEtai au)toi=s, i(/na mE\ kai\ au)toi\ e)/lTOsin ei)s to\n to/pon tou=ton tE=s basa/nou.
Lk 16:28 eCHO gar pente adelfus, hopOs diamartyrEtai autois, hina mE kai autoi elTOsin eis ton topon tuton tEs basanu.
Lk 16:28 v-1pai-s-- c--------- a-----apm- n-----apm- c--------- v-3pms-s-- rp----dpm- c--------- d--------- d--------- rp----npm- v-3aas-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- ra----gsf- n-----gsf-
Lk 16:28 G2192 G1063 G4002 G0080 G3704 G1263 G0846 G2443 G3361 G2532 G0846 G2064 G1519 G3588 G5117 G5126 G3588 G0931
Lk 16:28 Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
Lk 16:28
Lk 16:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:28
Lk 16:28  dla  w  mnie  pięć  bracia  niech  świadek  ich  że  i  nie  przyszedł  w  to  miejsce  bólu
Lk 16:28 G1063 G2192 G2192 G4002 G0080 G3704 G1263 G0846 G2443 G2532 G3361 G2064 G1519 G5126 G5117 G0931
Lk 16:29 λέγει δὲ Ἀβραάμ, Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.                                                        
Lk 16:29 le/gei de\ *)abraa/m, *)/eCHousi *mOu+se/a kai\ tou\s profE/tas: a)kousa/tOsan au)tO=n.
Lk 16:29 legei de abraam, eCHusi mO+ysea kai tus profEtas: akusatOsan autOn.
Lk 16:29 v-3pai-s-- c--------- n-----nsm- v-3pai-p-- n-----asm- c--------- ra----apm- n-----apm- v-3aad-p-- rp----gpm-
Lk 16:29 G3004 G1161 G0011 G2192 G3475 G2532 G3588 G4396 G0191 G0846
Lk 16:29 Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają.
Lk 16:29
Lk 16:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:29
Lk 16:29  Abraham  powiedział  go  w  ich  jest  Mojżesz  i  proroków  słuchać  ich
Lk 16:29 G0011 G3004 G0846 G2192 G2192 G2192 G3475 G2532 G4396 G0191 G0846
Lk 16:30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν.                                              
Lk 16:30 o( de\ ei)=pen, *ou)CHi/, pa/ter *)abraa/m, a)ll' e)a/n tis a)po\ nekrO=n poreuTE=| pro\s au)tou\s metanoE/sousin.
Lk 16:30 ho de eipen, uCHi, pater abraam, all' ean tis apo nekrOn poreuTE pros autus metanoEsusin.
Lk 16:30 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- x--------- n-----vsm- n-----vsm- c--------- c--------- ri----nsm- p--------- a-----gpm- v-3aps-s-- p--------- rp----apm- v-3fai-p--
Lk 16:30 G3588 G1161 G2036 G3780 G3962 G0011 G0235 G1437 G5100 G0575 G3498 G4198 G4314 G0846 G3340
Lk 16:30 Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.
Lk 16:30
Lk 16:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:30
Lk 16:30  zaś  powiedział  nie  Ojciec  Abraham  ale  jeśli  kto  z  martwy  przyjść  do  go  żałować
Lk 16:30 G1161 G2036 G3780 G3962 G0011 G0235 G1437 G5100 G0575 G3498 G4198 G4314 G0846 G3340
Lk 16:31 εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾿ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.                                          
Lk 16:31 ei)=pen de\ au)tO=|, *ei) *mOu+se/Os kai\ tO=n profEtO=n ou)k a)kou/ousin, ou)d' e)a/n tis e)k nekrO=n a)nastE=| peisTE/sontai.
Lk 16:31 eipen de autO, ei mO+yseOs kai tOn profEtOn uk akuusin, ud' ean tis ek nekrOn anastE peisTEsontai.
Lk 16:31 v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- c--------- n-----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- d--------- v-3pai-p-- d--------- c--------- ri----nsm- p--------- a-----gpm- v-3aas-s-- v-3fpi-p--
Lk 16:31 G2036 G1161 G0846 G1487 G3475 G2532 G3588 G4396 G3756 G0191 G3761 G1437 G5100 G1537 G3498 G0450 G3982
Lk 16:31 Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Lk 16:31
Lk 16:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 16:31
Lk 16:31  Następnie  powiedział  jeśli  Mojżesz  i  Proroków  nie  słuchać  jeśli  kto  z  martwy  róża  nie  wierzyć
Lk 16:31 G1161 G2036 G1487 G3475 G2532 G4396 G3756 G0191 G1437 G5100 G1537 G3498 G0450 G3761 G3982
Copyright by Cezary Podolski