Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk17      do_str_głównej      do_Lk19      
Lk 18:1 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν,                                            
Lk 18:1 *)/elegen de\ parabolE\n au)toi=s pro\s to\ dei=n pa/ntote proseu/CHesTai au)tou\s kai\ mE\ e)gkakei=n,
Lk 18:1 elegen de parabolEn autois pros to dein pantote proseuCHesTai autus kai mE eNkakein,
Lk 18:1 v-3iai-s-- c--------- n-----asf- rp----dpm- p--------- ra----asn- v--pan---- d--------- v--pmn---- rp----apm- c--------- d--------- v--pan----
Lk 18:1 G3004 G1161 G3850 G0846 G4314 G3588 G1163 G3842 G4336 G0846 G2532 G3361 G1573
Lk 18:1 Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
Lk 18:1
Lk 18:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:1
Lk 18:1  Powiedział  również  ich  przypowieść  o  powinien  zawsze  modlić się  i  nie  zasępiać się
Lk 18:1 G3004 G2532 G0846 G3850 G4314 G1163 G3842 G4336 G2532 G3361 G1573
Lk 18:2 λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος.                                        
Lk 18:2 le/gOn, *kritE/s tis E)=n e)/n tini po/lei to\n Teo\n mE\ fobou/menos kai\ a)/nTrOpon mE\ e)ntrepo/menos.
Lk 18:2 legOn, kritEs tis En en tini polei ton Teon mE fobumenos kai anTrOpon mE entrepomenos.
Lk 18:2 v--papnsm- n-----nsm- ri----nsm- v-3iai-s-- p--------- ri----dsf- n-----dsf- ra----asm- n-----asm- d--------- v--pmpnsm- c--------- n-----asm- d--------- v--pppnsm-
Lk 18:2 G3004 G2923 G5100 G2258 G1722 G5100 G4172 G3588 G2316 G3361 G5399 G2532 G0444 G3361 G1788
Lk 18:2 W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
Lk 18:2
Lk 18:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:2
Lk 18:2  mówi  w  jeden  Miasto  był  sędzia  Bóg  nie  boi  i  osoby  nie  zawstydzony
Lk 18:2 G3004 G1722 G5100 G4172 G2258 G2923 G2316 G3361 G5399 G2532 G0444 G3361 G1788
Lk 18:3 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.                                  
Lk 18:3 CHE/ra de\ E)=n e)n tE=| po/lei e)kei/nE| kai\ E)/rCHeto pro\s au)to\n le/gousa, *)ekdi/kEso/n me a)po\ tou= a)ntidi/kou mou.
Lk 18:3 CHEra de En en tE polei ekeinE kai ErCHeto pros auton legusa, ekdikEson me apo tu antidiku mu.
Lk 18:3 a-----nsf- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- c--------- v-3imi-s-- p--------- rp----asm- v--papnsf- v-2aad-s-- rp----as-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
Lk 18:3 G5503 G1161 G2258 G1722 G3588 G4172 G1565 G2532 G2064 G4314 G0846 G3004 G1556 G3165 G0575 G3588 G0476 G3450
Lk 18:3 W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem.
Lk 18:3
Lk 18:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:3
Lk 18:3  W  objętość  zaś  Miasto  był  wdowa  i  nadchodzący  do  to  powiedział  Pomścić  mnie  z  przeciwnik  mój
Lk 18:3 G1722 G1565 G1161 G4172 G2258 G5503 G2532 G2064 G4314 G0846 G3004 G1556 G3165 G0575 G0476 G3450
Lk 18:4 καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι,                              
Lk 18:4 kai\ ou)k E)/Telen e)pi\ CHro/non, meta\ de\ tau=ta ei)=pen e)n e(autO=|, *ei) kai\ to\n Teo\n ou) fobou=mai ou)de\ a)/nTrOpon e)ntre/pomai,
Lk 18:4 kai uk ETelen epi CHronon, meta de tauta eipen en heautO, ei kai ton Teon u fobumai ude anTrOpon entrepomai,
Lk 18:4 c--------- d--------- v-3iai-s-- p--------- n-----asm- p--------- c--------- rd----apn- v-3aai-s-- p--------- rp----dsm- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-1pmi-s-- c--------- n-----asm- v-1ppi-s--
Lk 18:4 G2532 G3756 G2309 G1909 G5550 G3326 G1161 G5023 G2036 G1722 G1438 G1487 G2532 G3588 G2316 G3756 G5399 G3761 G0444 G1788
Lk 18:4 Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,
Lk 18:4
Lk 18:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:4
Lk 18:4  Ale  długi  czas  nie  jak A  za  za  powiedział  się  w  się  chociaż  i  Bóg  nie  boi  i  osoby  nie  zawstydzony
Lk 18:4 G2532 G1909 G5550 G3756 G2309 G1161 G3326 G5023 G2036 G1438 G1722 G1438 G1499 G2532 G2316 G3756 G5399 G2532 G0444 G3756 G1788
Lk 18:5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με.                                  
Lk 18:5 dia/ ge to\ pare/CHein moi ko/pon tE\n CHE/ran tau/tEn e)kdikE/sO au)tE/n, i(/na mE\ ei)s te/los e)rCHome/nE u(pOpia/DZE| me.
Lk 18:5 dia ge to pareCHein moi kopon tEn CHEran tautEn ekdikEsO autEn, hina mE eis telos erCHomenE hypOpiaDZE me.
Lk 18:5 p--------- x--------- ra----asn- v--pan---- rp----ds-- n-----asm- ra----asf- a-----asf- rd----asf- v-1fai-s-- rp----asf- c--------- d--------- p--------- n-----asn- v--pmpnsf- v-3pas-s-- rp----as--
Lk 18:5 G1223 G1065 G3588 G3930 G3427 G2873 G3588 G5503 G3778 G1556 G0846 G2443 G3361 G1519 G5056 G2064 G5299 G3165
Lk 18:5 to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
Lk 18:5
Lk 18:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:5
Lk 18:5  ale  jako  to  wdowa  nie  nie  daje  daje  mnie  reszta  reszta  będzie bronić  jego  że  nie  przyjść  więcej  więcej  niepokoić  mnie
Lk 18:5 G1065 G1223 G5026 G5503 G2873 G3930 G2873 G3930 G3427 G2873 G3930 G1556 G0846 G2443 G3361 G2064 G1519 G5056 G5299 G3165
Lk 18:6 Εἶπεν δὲ κύριος, Ἀκούσατε τί κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει·                                                
Lk 18:6 *ei)=pen de\ o( ku/rios, *)akou/sate ti/ o( kritE\s tE=s a)diki/as le/gei:
Lk 18:6 eipen de ho kyrios, akusate ti ho kritEs tEs adikias legei:
Lk 18:6 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-p-- ri----asn- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s--
Lk 18:6 G2036 G1161 G3588 G2962 G0191 G5101 G3588 G2923 G3588 G0093 G3004
Lk 18:6 I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi.
Lk 18:6
Lk 18:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:6
Lk 18:6  I  powiedział  Władca  słyszeć  że  mówi  sędzia  bezprawny
Lk 18:6 G1161 G2036 G2962 G0191 G5101 G3004 G2923 G0093
Lk 18:7 δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεῖ ἐπ᾿ αὐτοῖς;                            
Lk 18:7 o( de\ Teo\s ou) mE\ poiE/sE| tE\n e)kdi/kEsin tO=n e)klektO=n au)tou= tO=n boO/ntOn au)tO=| E(me/ras kai\ nukto/s, kai\ makroTumei= e)p' au)toi=s;
Lk 18:7 ho de Teos u mE poiEsE tEn ekdikEsin tOn eklektOn autu tOn boOntOn autO hEmeras kai nyktos, kai makroTymei ep' autois;
Lk 18:7 ra----nsm- c--------- n-----nsm- x--------- x--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- rp----gsm- ra----gpm- v--papgpm- rp----dsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dpm-
Lk 18:7 G3588 G1161 G2316 G3756 G3361 G4160 G3588 G1557 G3588 G1588 G0846 G3588 G0994 G0846 G2250 G2532 G3571 G2532 G3114 G1909 G0846
Lk 18:7 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Lk 18:7
Lk 18:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:7
Lk 18:7  Bóg  nie  chronić  chronić  Ulubione  Jego  rażący  do  Go  dzień  i  noc  i  powolny  ich  ich
Lk 18:7 G2316 G3364 G1557 G4160 G1588 G0846 G0994 G4314 G0846 G2250 G2532 G3571 G2532 G3114 G0846 G1909
Lk 18:8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;                          
Lk 18:8 le/gO u(mi=n o(/ti poiE/sei tE\n e)kdi/kEsin au)tO=n e)n ta/CHei. plE\n o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou e)lTO\n a)=ra eu(rE/sei tE\n pi/stin e)pi\ tE=s gE=s;
Lk 18:8 legO hymin hoti poiEsei tEn ekdikEsin autOn en taCHei. plEn ho hyios tu anTrOpu elTOn ara heurEsei tEn pistin epi tEs gEs;
Lk 18:8 v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-3fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- p--------- n-----dsn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- x--------- v-3fai-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Lk 18:8 G3004 G5213 G3754 G4160 G3588 G1557 G0846 G1722 G5034 G4133 G3588 G5207 G3588 G0444 G2064 G0687 G2147 G3588 G4102 G1909 G3588 G1093
Lk 18:8 Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Lk 18:8
Lk 18:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:8
Lk 18:8  powiedzieć  ty, wy  że  da  ich  ochrona  wkrótce  wkrótce  Ale  Syn  Ludzki  przyjść  odnaleźć  czy  wiara  w  ziemia
Lk 18:8 G3004 G5213 G3754 G4160 G0846 G1557 G1722 G5034 G4133 G5207 G0444 G2064 G2147 G0687 G4102 G1909 G1093
Lk 18:9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην·                                
Lk 18:9 *ei)=pen de\ kai\ pro/s tinas tou\s pepoiTo/tas e)f' e(autoi=s o(/ti ei)si\n di/kaioi kai\ e)XouTenou=ntas tou\s loipou\s tE\n parabolE\n tau/tEn:
Lk 18:9 eipen de kai pros tinas tus pepoiTotas ef' eautois hoti eisin dikaioi kai eXuTenuntas tus loipus tEn parabolEn tautEn:
Lk 18:9 v-3aai-s-- c--------- d--------- p--------- ri----apm- ra----apm- v--xapapm- p--------- rp----dpm- c--------- v-3pai-p-- a-----npm- c--------- v--papapm- ra----apm- a-----apm- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
Lk 18:9 G2036 G1161 G2532 G4314 G5100 G3588 G3982 G1909 G1438 G3754 G1526 G1342 G2532 G1848 G3588 G3062 G3588 G3850 G3778
Lk 18:9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
Lk 18:9
Lk 18:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:9
Lk 18:9  Powiedział  również  do  kilka  że  na pewno  były  o  się  że  sprawiedliwy  i  gardził  inny  obok  przypowieść
Lk 18:9 G2036 G2532 G4314 G5100 G3982 G3982 G3982 G1909 G1438 G3754 G1342 G2532 G1848 G3062 G5026 G3850
Lk 18:10 Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης.                                          
Lk 18:10 *)/anTrOpoi du/o a)ne/bEsan ei)s to\ i(ero\n proseu/XasTai, o( ei(=s *farisai=os kai\ o( e(/teros telO/nEs.
Lk 18:10 anTrOpoi dyo anebEsan eis to hieron proseuXasTai, ho heis farisaios kai ho heteros telOnEs.
Lk 18:10 n-----npm- a-----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- a-----asn- v--amn---- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm-
Lk 18:10 G0444 G1417 G0305 G1519 G3588 G2411 G4336 G3588 G1520 G5330 G2532 G3588 G2087 G5057
Lk 18:10 Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.
Lk 18:10
Lk 18:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:10
Lk 18:10  dwa  Prawa  włączone  w  świątynia  modlić się  jeden  Faryzeusz  i  inny  celnik
Lk 18:10 G1417 G0444 G0305 G1519 G2411 G4336 G1520 G5330 G2532 G2087 G5057
Lk 18:11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·              
Lk 18:11 o( *farisai=os staTei\s pro\s e(auto\n tau=ta prosEu/CHeto, *(o Teo/s, eu)CHaristO= soi o(/ti ou)k ei)mi\ O(/sper oi( loipoi\ tO=n a)nTrO/pOn, a(/rpages, a)/dikoi, moiCHoi/, E)\ kai\ O(s ou(=tos o( telO/nEs:
Lk 18:11 ho farisaios staTeis pros heauton tauta prosEuCHeto, ho Teos, euCHaristO soi hoti uk eimi hOsper hoi loipoi tOn anTrOpOn, harpages, adikoi, moiCHoi, E kai hOs hutos ho telOnEs:
Lk 18:11 ra----nsm- n-----nsm- v--appnsm- p--------- rp----asm- rd----apn- v-3imi-s-- ra----vsm- n-----nsm- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- d--------- v-1pai-s-- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gpm- n-----gpm- a-----npm- a-----npm- n-----npm- c--------- d--------- c--------- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 18:11 G3588 G5330 G2476 G4314 G1438 G5023 G4336 G3588 G2316 G2168 G4671 G3754 G3756 G1510 G5618 G3588 G3062 G3588 G0444 G0727 G0094 G3432 G2228 G2532 G5613 G3778 G3588 G5057
Lk 18:11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
Lk 18:11
Lk 18:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:11
Lk 18:11  Faryzeusz  staje się  modlił się  się  w  się  tak  O  dziękuję  ty, wy  że  Ja  nie  jako  Inny  osoby  Robbers  przestępców  cudzołożników  lub  jako  to  celnik
Lk 18:11 G5330 G2476 G4336 G1438 G4314 G1438 G5023 G2316 G2168 G4671 G3754 G1510 G3756 G5618 G3062 G0444 G0727 G0094 G3432 G2228 G5613 G3778 G5057
Lk 18:12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.                                                      
Lk 18:12 nEsteu/O di\s tou= sabba/tou, a)podekatO= pa/nta o(/sa ktO=mai.
Lk 18:12 nEsteuO dis tu sabbatu, apodekatO panta hosa ktOmai.
Lk 18:12 v-1pai-s-- d--------- ra----gsn- n-----gsn- v-1pai-s-- a-----apn- rr----apn- v-1pmi-s--
Lk 18:12 G3522 G1364 G3588 G4521 G0586 G3956 G3745 G2932
Lk 18:12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.
Lk 18:12
Lk 18:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:12
Lk 18:12  czczo  tydzień  dać  dziesiąty  część  tylko  że  nabyć
Lk 18:12 G3522 G4521 G0586 G0586 G0586 G3956 G3745 G2932
Lk 18:13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.                  
Lk 18:13 o( de\ telO/nEs makro/Ten e(stO\s ou)k E)/Telen ou)de\ tou\s o)fTalmou\s e)pa=rai ei)s to\n ou)rano/n, a)ll' e)/tupten to\ stE=Tos au)tou= le/gOn, *(o Teo/s, i(la/sTEti/ moi tO=| a(martOlO=|.
Lk 18:13 ho de telOnEs makroTen hestOs uk ETelen ude tus ofTalmus eparai eis ton uranon, all' etypten to stETos autu legOn, ho Teos, hilasTEti moi tO hamartOlO.
Lk 18:13 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--xapnsm- d--------- v-3iai-s-- d--------- ra----apm- n-----apm- v--aan---- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3iai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v--papnsm- ra----vsm- n-----nsm- v-2apd-s-- rp----ds-- ra----dsm- a-----dsm-
Lk 18:13 G3588 G1161 G5057 G3113 G2476 G3756 G2309 G3761 G3588 G3788 G1869 G1519 G3588 G3772 G0235 G5180 G3588 G4738 G0846 G3004 G3588 G2316 G2433 G3427 G3588 G0268
Lk 18:13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.
Lk 18:13
Lk 18:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:13
Lk 18:13  Celnik  zaś  stojący  w oddali  nie  śmiały  nawet  podnieść  oko  w  niebo  ale  uderzający  się  w  pierś  powiedział  O  czy  miłosierny  mnie  grzesznik
Lk 18:13 G5057 G2532 G2476 G3113 G3756 G2309 G3761 G1869 G3788 G1519 G3772 G0235 G5180 G0846 G1519 G4738 G3004 G2316 G2433 G2433 G3427 G0268
Lk 18:14 λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾿ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.                          
Lk 18:14 le/gO u(mi=n, kate/bE ou(=tos dedikaiOme/nos ei)s to\n oi)=kon au)tou= par' e)kei=non: o(/ti pa=s o( u(PSO=n e(auto\n tapeinOTE/setai, o( de\ tapeinO=n e(auto\n u(PSOTE/setai.
Lk 18:14 legO hymin, katebE hutos dedikaiOmenos eis ton oikon autu par' ekeinon: hoti pas ho hyPSOn heauton tapeinOTEsetai, ho de tapeinOn heauton hyPSOTEsetai.
Lk 18:14 v-1pai-s-- rp----dp-- v-3aai-s-- rd----nsm- v--xppnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- rd----asm- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----asm- v-3fpi-s-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----asm- v-3fpi-s--
Lk 18:14 G3004 G5213 G2597 G3778 G1344 G1519 G3588 G3624 G0846 G3844 G1565 G3754 G3956 G3588 G5312 G1438 G5013 G3588 G1161 G5013 G1438 G5312
Lk 18:14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Lk 18:14
Lk 18:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:14
Lk 18:14  Mówię  ty, wy  to  iść  uzasadnione  w  do domu  jego  niż  że  dla  każdy  uplifting  się  się  upokorzony  będzie  i  poniża  się  wywyższony
Lk 18:14 G3004 G5213 G3778 G2597 G1344 G1519 G3624 G0846 G2228 G1565 G3754 G3956 G5312 G1438 G1438 G5013 G5013 G1161 G5013 G1438 G5312
Lk 18:15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς.                                        
Lk 18:15 *prose/feron de\ au)tO=| kai\ ta\ bre/fE i(/na au)tO=n a(/ptEtai: i)do/ntes de\ oi( maTEtai\ e)peti/mOn au)toi=s.
Lk 18:15 proseferon de autO kai ta brefE hina autOn haptEtai: idontes de hoi maTEtai epetimOn autois.
Lk 18:15 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- d--------- ra----apn- n-----apn- c--------- rp----gpn- v-3pms-s-- v--aapnpm- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3iai-p-- rp----dpm-
Lk 18:15 G4374 G1161 G0846 G2532 G3588 G1025 G2443 G0846 G0680 G1492 G1161 G3588 G3101 G2008 G0846
Lk 18:15 Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im.
Lk 18:15
Lk 18:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:15
Lk 18:15  Przywieźli  Go  i  niemowlęta  że  dotknął  go  Studentów  zaś  widzenie  zgromił  ich
Lk 18:15 G4374 G0846 G2532 G1025 G2443 G0680 G0846 G3101 G1161 G1492 G2008 G0846
Lk 18:16 δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ.                      
Lk 18:16 o( de\ *)iEsou=s prosekale/sato au)ta\ le/gOn, *)/afete ta\ paidi/a e)/rCHesTai pro/s me kai\ mE\ kOlu/ete au)ta/, tO=n ga\r toiou/tOn e)sti\n E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 18:16 ho de iEsus prosekalesato auta legOn, afete ta paidia erCHesTai pros me kai mE kOlyete auta, tOn gar toiutOn estin hE basileia tu Teu.
Lk 18:16 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- rp----apn- v--papnsm- v-2aad-p-- ra----apn- n-----apn- v--pmn---- p--------- rp----as-- c--------- d--------- v-2pad-p-- rp----apn- ra----gpn- c--------- rd----gpn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 18:16 G3588 G1161 G2424 G4341 G0846 G3004 G0863 G3588 G3813 G2064 G4314 G3165 G2532 G3361 G2967 G0846 G3588 G1063 G5108 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 18:16 Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.
Lk 18:16
Lk 18:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:16
Lk 18:16  Ale  Jezus  kiwał  ich  powiedział  niech  Dzieci  przyjść  do  Mnie  i  nie  zakazać  ich  dla  taki  jest  Królestwo  Bóg
Lk 18:16 G1161 G2424 G4341 G0846 G2036 G0863 G3813 G2064 G4314 G3165 G2532 G3361 G2967 G0846 G1063 G5108 G2076 G0932 G2316
Lk 18:17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.                                  
Lk 18:17 a)mE\n le/gO u(mi=n, o(\s a)\n mE\ de/XEtai tE\n basilei/an tou= Teou= O(s paidi/on, ou) mE\ ei)se/lTE| ei)s au)tE/n.
Lk 18:17 amEn legO hymin, hos an mE deXEtai tEn basileian tu Teu hOs paidion, u mE eiselTE eis autEn.
Lk 18:17 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- rr----nsm- x--------- d--------- v-3ams-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsn- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----asf-
Lk 18:17 G0281 G3004 G5213 G3739 G0302 G3361 G1209 G3588 G0932 G3588 G2316 G5613 G3813 G3756 G3361 G1525 G1519 G0846
Lk 18:17 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
Lk 18:17
Lk 18:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:17
Lk 18:17  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  kto  nie  nie  będzie  Królestwo  Bóg  jako  dziecko  nie  będzie  w  to
Lk 18:17 G0281 G3004 G5213 G3739 G1437 G3361 G1209 G0932 G2316 G5613 G3813 G3364 G1525 G1519 G0846
Lk 18:18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;                                            
Lk 18:18 *kai\ e)pErO/tEse/n tis au)to\n a)/rCHOn le/gOn, *dida/skale a)gaTe/, ti/ poiE/sas DZOE\n ai)O/nion klEronomE/sO;
Lk 18:18 kai epErOtEsen tis auton arCHOn legOn, didaskale agaTe, ti poiEsas DZOEn aiOnion klEronomEsO;
Lk 18:18 c--------- v-3aai-s-- ri----nsm- rp----asm- n-----nsm- v--papnsm- n-----vsm- a-----vsm- ri----asn- v--aapnsm- n-----asf- a-----asf- v-1fai-s--
Lk 18:18 G2532 G1905 G5100 G0846 G0758 G3004 G1320 G0018 G5101 G4160 G2222 G0166 G2816
Lk 18:18 Zapytał Go pewien zwierzchnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Lk 18:18
Lk 18:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:18
Lk 18:18  I  pytanie  Jego  ktoś  władców  Nauczyciel  sztuki łaskawy  że  do  dziedziczyć  życie  wieczny
Lk 18:18 G2532 G1905 G0846 G5100 G0758 G1320 G0018 G5101 G4160 G2816 G2222 G0166
Lk 18:19 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός.                                      
Lk 18:19 ei)=pen de\ au)tO=| o( *)iEsou=s, *ti/ me le/geis a)gaTo/n; ou)dei\s a)gaTo\s ei) mE\ ei(=s o( Teo/s.
Lk 18:19 eipen de autO ho iEsus, ti me legeis agaTon; udeis agaTos ei mE heis ho Teos.
Lk 18:19 v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s-- a-----asm- a-----nsm- a-----nsm- c--------- d--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 18:19 G2036 G1161 G0846 G3588 G2424 G5101 G3165 G3004 G0018 G3762 G0018 G1487 G3361 G1520 G3588 G2316
Lk 18:19 Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Lk 18:19
Lk 18:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:19
Lk 18:19  Jezus  powiedział  go  że  wezwanie  Mnie  dobry  żaden  korzyści  tylko  tylko  jeden  Bóg
Lk 18:19 G2424 G2036 G0846 G5101 G3004 G3165 G0018 G3762 G0018 G1487 G3361 G1520 G2316
Lk 18:20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.                                  
Lk 18:20 ta\s e)ntola\s oi)=das: *mE\ moiCHeu/sE|s, *mE\ foneu/sE|s, *mE\ kle/PSE|s, *mE\ PSeudomarturE/sE|s, *ti/ma to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra.
Lk 18:20 tas entolas oidas: mE moiCHeusEs, mE foneusEs, mE klePSEs, mE PSeudomartyrEsEs, tima ton patera su kai tEn mEtera.
Lk 18:20 ra----apf- n-----apf- v-2xai-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- v-2pad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf-
Lk 18:20 G3588 G1785 G1492 G3361 G3431 G3361 G5407 G3361 G2813 G3361 G5576 G5091 G3588 G3962 G4675 G2532 G3588 G3384
Lk 18:20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę.
Lk 18:20
Lk 18:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:20
Lk 18:20  wiedzieć  przykazań  nie  cudzołóstwo  nie  zabić  nie  ukraść  nie  fałszywego świadectwa  Cześć  ojciec  twój  i  Matka  swój
Lk 18:20 G1492 G1785 G3361 G3431 G3361 G5407 G3361 G2813 G3361 G5576 G5091 G3962 G4675 G2532 G3384 G4675
Lk 18:21 δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.                                                      
Lk 18:21 o( de\ ei)=pen, *tau=ta pa/nta e)fu/laXa e)k neo/tEtos.
Lk 18:21 ho de eipen, tauta panta efylaXa ek neotEtos.
Lk 18:21 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rd----apn- a-----apn- v-1aai-s-- p--------- n-----gsf-
Lk 18:21 G3588 G1161 G2036 G5023 G3956 G5442 G1537 G3503
Lk 18:21 On odrzekł: Od młodości przestrzegałem tego wszystkiego.
Lk 18:21
Lk 18:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:21
Lk 18:21  zaś  powiedział  wszystko  to  przechowywane  z  młodzież  mój
Lk 18:21 G1161 G2036 G3956 G5023 G5442 G1537 G3503 G3450
Lk 18:22 ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.                
Lk 18:22 a)kou/sas de\ o( *)iEsou=s ei)=pen au)tO=|, *)/eti e(/n soi lei/pei: pa/nta o(/sa e)/CHeis pO/lEson kai\ dia/dos ptOCHoi=s, kai\ e(/Xeis TEsauro\n e)n [toi=s] ou)ranoi=s, kai\ deu=ro a)kolou/Tei moi.
Lk 18:22 akusas de ho iEsus eipen autO, eti hen soi leipei: panta hosa eCHeis pOlEson kai diados ptOCHois, kai heXeis TEsauron en [tois] uranois, kai deuro akoluTei moi.
Lk 18:22 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- d--------- a-----nsn- rp----ds-- v-3pai-s-- a-----apn- rr----apn- v-2pai-s-- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- a-----dpm- c--------- v-2fai-s-- n-----asm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- d--------- v-2pad-s-- rp----ds--
Lk 18:22 G0191 G1161 G3588 G2424 G2036 G0846 G2089 G1520 G4671 G3007 G3956 G3745 G2192 G4453 G2532 G1239 G4434 G2532 G2192 G2344 G1722 G3588 G3772 G2532 G1204 G0190 G3427
Lk 18:22 Jezus słysząc to, rzekł mu: Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną.
Lk 18:22
Lk 18:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:22
Lk 18:22  Przesłuchanie  to  Jezus  powiedział  go  więcej  jeden  brak  ty, wy  wszystko  że  mieć  Sprzedać  i  rozprowadzać  biedny  i  będzie  mieć  skarb  w  niebo  i  przyjść  śledzić  Mnie
Lk 18:22 G0191 G5023 G2424 G2036 G0846 G2089 G1520 G3007 G4671 G3956 G3745 G2192 G4453 G2532 G1239 G4434 G2532 G2192 G2192 G2344 G1722 G3772 G2532 G1204 G0190 G3427
Lk 18:23 δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.                                                  
Lk 18:23 o( de\ a)kou/sas tau=ta peri/lupos e)genE/TE, E)=n ga\r plou/sios sfo/dra.
Lk 18:23 ho de akusas tauta perilypos egenETE, En gar plusios sfodra.
Lk 18:23 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- rd----apn- a-----nsm- v-3api-s-- v-3iai-s-- c--------- a-----nsm- d---------
Lk 18:23 G3588 G1161 G0191 G5023 G4036 G1096 G2258 G1063 G4145 G4970
Lk 18:23 Gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty.
Lk 18:23
Lk 18:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:23
Lk 18:23  zaś  przesłuchanie  te rzeczy  smutny  smutny  że  był  bardzo  bogaty
Lk 18:23 G1161 G0191 G5023 G1096 G4036 G1063 G2258 G4970 G4145
Lk 18:24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς [περίλυπον γενόμενον] εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται·                              
Lk 18:24 *)idO\n de\ au)to\n o( *)iEsou=s [peri/lupon geno/menon] ei)=pen, *pO=s dusko/lOs oi( ta\ CHrE/mata e)/CHontes ei)s tE\n basilei/an tou= Teou= ei)sporeu/ontai:
Lk 18:24 idOn de auton ho iEsus [perilypon genomenon] eipen, pOs dyskolOs hoi ta CHrEmata eCHontes eis tEn basileian tu Teu eisporeuontai:
Lk 18:24 v--aapnsm- c--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- a-----asm- v--ampasm- v-3aai-s-- d--------- d--------- ra----npm- ra----apn- n-----apn- v--papnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pmi-p--
Lk 18:24 G1492 G1161 G0846 G3588 G2424 G4036 G1096 G2036 G4459 G1423 G3588 G3588 G5536 G2192 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G1531
Lk 18:24 Jezus zobaczywszy go /takim/ rzekł: Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.
Lk 18:24
Lk 18:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:24
Lk 18:24  Jezus  widzenie  on  smutny  smutny  powiedział  jako  trudny  z  bogactwo  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Lk 18:24 G2424 G1492 G0846 G1096 G4036 G2036 G4459 G1423 G2192 G5536 G1525 G1519 G0932 G2316
Lk 18:25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.                                      
Lk 18:25 eu)kopO/teron ga/r e)stin ka/mElon dia\ trE/matos belo/nEs ei)selTei=n E)\ plou/sion ei)s tE\n basilei/an tou= Teou= ei)selTei=n.
Lk 18:25 eukopOteron gar estin kamElon dia trEmatos belonEs eiselTein E plusion eis tEn basileian tu Teu eiselTein.
Lk 18:25 a-----nsnc c--------- v-3pai-s-- n-----asf- p--------- n-----gsn- n-----gsf- v--aan---- c--------- a-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aan----
Lk 18:25 G2123 G1063 G2076 G2574 G1223 G5168 G4476 G1525 G2228 G4145 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G1525
Lk 18:25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
Lk 18:25
Lk 18:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:25
Lk 18:25  dla  wygodny  wielbłąd  pass  przez  igła  uszy  niż  bogaty  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Lk 18:25 G1063 G2123 G2574 G1525 G1223 G4476 G5168 G2228 G4145 G1525 G1519 G0932 G2316
Lk 18:26 εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;                                                      
Lk 18:26 ei)=pan de\ oi( a)kou/santes, *kai\ ti/s du/natai sOTE=nai;
Lk 18:26 eipan de hoi akusantes, kai tis dynatai sOTEnai;
Lk 18:26 v-3aai-p-- c--------- ra----npm- v--aapnpm- c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- v--apn----
Lk 18:26 G2036 G1161 G3588 G0191 G2532 G5101 G1410 G4982
Lk 18:26 Zapytali ci, którzy to słyszeli: Któż więc może być zbawiony?
Lk 18:26
Lk 18:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:26
Lk 18:26  Przesłuchanie  powiedział  kto  zaś  może  uciec
Lk 18:26 G0191 G2036 G5101 G2532 G1410 G4982
Lk 18:27 δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν.                                              
Lk 18:27 o( de\ ei)=pen, *ta\ a)du/nata para\ a)nTrO/pois dunata\ para\ tO=| TeO=| e)stin.
Lk 18:27 ho de eipen, ta adynata para anTrOpois dynata para tO TeO estin.
Lk 18:27 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----npn- a-----npn- p--------- n-----dpm- a-----npn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s--
Lk 18:27 G3588 G1161 G2036 G3588 G0102 G3844 G0444 G1415 G3844 G3588 G2316 G2076
Lk 18:27 Jezus odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
Lk 18:27
Lk 18:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:27
Lk 18:27  Ale  powiedział  niemożliwy  mężczyzn  ewentualnie  Bóg
Lk 18:27 G1161 G2036 G0102 G0444 G1415 G2316
Lk 18:28 Εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι.                                                
Lk 18:28 *ei)=pen de\ o( *pe/tros, *)idou\ E(mei=s a)fe/ntes ta\ i)/dia E)kolouTE/same/n soi.
Lk 18:28 eipen de ho petros, idu hEmeis afentes ta idia EkoluTEsamen soi.
Lk 18:28 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- x--------- rp----np-- v--aapnpm- ra----apn- a-----apn- v-1aai-p-- rp----ds--
Lk 18:28 G2036 G1161 G3588 G4074 G2400 G2249 G0863 G3588 G2398 G0190 G4671
Lk 18:28 Wówczas Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą.
Lk 18:28
Lk 18:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:28
Lk 18:28  Peter  zaś  powiedział  tutaj  my  lewo  wszystko  i  po  Ciebie
Lk 18:28 G4074 G1161 G2036 G2400 G2249 G0863 G3956 G2532 G0190 G4671
Lk 18:29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,                  
Lk 18:29 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *)amE\n le/gO u(mi=n o(/ti ou)dei/s e)stin o(\s a)fE=ken oi)ki/an E)\ gunai=ka E)\ a)delfou\s E)\ gonei=s E)\ te/kna e(/neken tE=s basilei/as tou= Teou=,
Lk 18:29 ho de eipen autois, amEn legO hymin hoti udeis estin hos afEken oikian E gynaika E adelfus E goneis E tekna heneken tEs basileias tu Teu,
Lk 18:29 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- rr----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----apm- c--------- n-----apm- c--------- n-----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 18:29 G3588 G1161 G2036 G0846 G0281 G3004 G5213 G3754 G3762 G2076 G3739 G0863 G3614 G2228 G1135 G2228 G0080 G2228 G1118 G2228 G5043 G1752 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 18:29 On im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby
Lk 18:29
Lk 18:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:29
Lk 18:29  powiedział  ich  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  nikt  kto  lewo  do domu  lub  rodzice  lub  bracia  lub  lub  żona  lub  Dzieci  dla  Królestwo  Bóg
Lk 18:29 G2036 G0846 G0281 G3004 G5213 G2076 G3762 G3739 G0863 G3614 G2228 G1118 G2228 G0080 G2228 G2228 G1135 G2228 G5043 G1752 G0932 G2316
Lk 18:30 ὃς οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.                                    
Lk 18:30 o(\s ou)CHi\ mE\ [a)po]la/bE| pollaplasi/ona e)n tO=| kairO=| tou/tO| kai\ e)n tO=| ai)O=ni tO=| e)rCHome/nO| DZOE\n ai)O/nion.
Lk 18:30 hos uCHi mE [apo]labE pollaplasiona en tO kairO tutO kai en tO aiOni tO erCHomenO DZOEn aiOnion.
Lk 18:30 rr----nsm- d--------- d--------- v-3aas-s-- a-----apn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--pmpdsm- n-----asf- a-----asf-
Lk 18:30 G3739 G3756 G3361 G0618 G4179 G1722 G3588 G2540 G5129 G2532 G1722 G3588 G0165 G3588 G2064 G2222 G0166
Lk 18:30 nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym - życia wiecznego.
Lk 18:30
Lk 18:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:30
Lk 18:30  nie  otrzymane  wiele  więcej  w  te rzeczy  czas  i  w  wiek  obok  Życie  wieczny
Lk 18:30 G3364 G0618 G4179 G4179 G1722 G5129 G2540 G2532 G1722 G0165 G2064 G2222 G0166
Lk 18:31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου·                        
Lk 18:31 *paralabO\n de\ tou\s dO/deka ei)=pen pro\s au)tou/s, *)idou\ a)nabai/nomen ei)s *)ierousalE/m, kai\ telesTE/setai pa/nta ta\ gegramme/na dia\ tO=n profEtO=n tO=| ui(O=| tou= a)nTrO/pou:
Lk 18:31 paralabOn de tus dOdeka eipen pros autus, idu anabainomen eis ierusalEm, kai telesTEsetai panta ta gegrammena dia tOn profEtOn tO hyiO tu anTrOpu:
Lk 18:31 v--aapnsm- c--------- ra----apm- a-----apm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- x--------- v-1pai-p-- p--------- n-----asf- c--------- v-3fpi-s-- a-----npn- ra----npn- v--xppnpn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 18:31 G3880 G1161 G3588 G1427 G2036 G4314 G0846 G2400 G0305 G1519 G2414 G2532 G5055 G3956 G3588 G1125 G1223 G3588 G4396 G3588 G5207 G3588 G0444
Lk 18:31 Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym.
Lk 18:31
Lk 18:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:31
Lk 18:31  Wypłacanie  zaś  dwanaście  powiedział  ich  ich  tutaj  wspiąć się  w  Jerozolima  i  zrealizowane  wszystko  napisany  przez  Proroków  Syn  Man
Lk 18:31 G3880 G1161 G1427 G2036 G0846 G4314 G2400 G0305 G1519 G2414 G2532 G5055 G3956 G1125 G1223 G4396 G5207 G0444
Lk 18:32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται,                                                  
Lk 18:32 paradoTE/setai ga\r toi=s e)/Tnesin kai\ e)mpaiCHTE/setai kai\ u(brisTE/setai kai\ e)mptusTE/setai,
Lk 18:32 paradoTEsetai gar tois eTnesin kai empaiCHTEsetai kai hybrisTEsetai kai emptysTEsetai,
Lk 18:32 v-3fpi-s-- c--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- v-3fpi-s-- c--------- v-3fpi-s-- c--------- v-3fpi-s--
Lk 18:32 G3860 G1063 G3588 G1484 G2532 G1702 G2532 G5195 G2532 G1716
Lk 18:32 Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty;
Lk 18:32
Lk 18:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:32
Lk 18:32  dla  zdradzać  Pogan  i  do płomienia  i  obraza  i  pluć
Lk 18:32 G1063 G3860 G1484 G2532 G1702 G2532 G5195 G2532 G1716
Lk 18:33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.                                                  
Lk 18:33 kai\ mastigO/santes a)poktenou=sin au)to/n, kai\ tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| a)nastE/setai.
Lk 18:33 kai mastigOsantes apoktenusin auton, kai tE hEmera tE tritE anastEsetai.
Lk 18:33 c--------- v--aapnpm- v-3fai-p-- rp----asm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- v-3fmi-s--
Lk 18:33 G2532 G3146 G0615 G0846 G2532 G3588 G2250 G3588 G5154 G0450
Lk 18:33 ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Lk 18:33
Lk 18:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:33
Lk 18:33  i  będzie  bić  zabić  i  trzeci  dzień  wzrost
Lk 18:33 G2532 G3146 G3146 G0615 G2532 G5154 G2250 G0450
Lk 18:34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.                                  
Lk 18:34 kai\ au)toi\ ou)de\n tou/tOn sunE=kan, kai\ E)=n to\ r(E=ma tou=to kekrumme/non a)p' au)tO=n, kai\ ou)k e)gi/nOskon ta\ lego/mena.
Lk 18:34 kai autoi uden tutOn synEkan, kai En to rEma tuto kekrymmenon ap' autOn, kai uk eginOskon ta legomena.
Lk 18:34 c--------- rp----npm- a-----asn- rd----gpn- v-3aai-p-- c--------- v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rd----nsn- v--xppnsn- p--------- rp----gpm- c--------- d--------- v-3iai-p-- ra----apn- v--pppapn-
Lk 18:34 G2532 G0846 G3762 G5130 G4920 G2532 G2258 G3588 G4487 G5124 G2928 G0575 G0846 G2532 G3756 G1097 G3588 G3004
Lk 18:34 Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.
Lk 18:34
Lk 18:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:34
Lk 18:34  Ale  nic  to  zrozumieć  słowa  te  były  dla  ich  ukrył  i  nie  Oznaczało  powiedział
Lk 18:34 G2532 G3762 G5130 G4920 G4487 G5124 G2258 G0575 G0846 G2928 G2532 G3756 G1097 G3004
Lk 18:35 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.                                        
Lk 18:35 *)ege/neto de\ e)n tO=| e)ggi/DZein au)to\n ei)s *)ieriCHO\ tuflo/s tis e)ka/TEto para\ tE\n o(do\n e)paitO=n.
Lk 18:35 egeneto de en tO eNgiDZein auton eis ieriCHO tyflos tis ekaTEto para tEn hodon epaitOn.
Lk 18:35 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- p--------- n-----asf- a-----nsm- ri----nsm- v-3imi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- v--papnsm-
Lk 18:35 G1096 G1161 G1722 G3588 G1448 G0846 G1519 G2410 G5185 G5100 G2521 G3844 G3588 G3598 G1871
Lk 18:35 Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał.
Lk 18:35
Lk 18:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 18:35