Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk18      do_str_głównej      do_Lk20      
Lk 19:1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.                                                                    
Lk 19:1 *kai\ ei)selTO\n diE/rCHeto tE\n *)ieriCHO/.
Lk 19:1 kai eiselTOn diErCHeto tEn ieriCHO.
Lk 19:1 c--------- v--aapnsm- v-3imi-s-- ra----asf- n-----asf-
Lk 19:1 G2532 G1525 G1330 G3588 G2410
Lk 19:1 Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.
Lk 19:1
Lk 19:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:1
Lk 19:1  Następnie  wprowadzonych  Jericho  w posiadaniu
Lk 19:1 G2532 G1525 G2410 G1330
Lk 19:2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος.                                                    
Lk 19:2 kai\ i)dou\ a)nE\r o)no/mati kalou/menos *DZakCHai=os, kai\ au)to\s E)=n a)rCHitelO/nEs kai\ au)to\s plou/sios.
Lk 19:2 kai idu anEr onomati kalumenos DZakCHaios, kai autos En arCHitelOnEs kai autos plusios.
Lk 19:2 c--------- x--------- n-----nsm- n-----dsn- v--pppnsm- n-----nsm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- n-----nsm- c--------- rp----nsm- a-----nsm-
Lk 19:2 G2532 G2400 G0435 G3686 G2564 G2195 G2532 G0846 G2258 G0754 G2532 G0846 G4145
Lk 19:2 A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty.
Lk 19:2
Lk 19:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:2
Lk 19:2  I  tutaj  ktoś  nazwa  nazwa  Zacheusz  głowa  celników  i  człowiek  bogaty
Lk 19:2 G2532 G2400 G0435 G2564 G3686 G2195 G0754 G0754 G2532 G3778 G4145
Lk 19:3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.                                          
Lk 19:3 kai\ e)DZE/tei i)dei=n to\n *)iEsou=n ti/s e)stin, kai\ ou)k E)du/nato a)po\ tou= o)/CHlou o(/ti tE=| E(liki/a| mikro\s E)=n.
Lk 19:3 kai eDZEtei idein ton iEsun tis estin, kai uk Edynato apo tu oCHlu hoti tE hElikia mikros En.
Lk 19:3 c--------- v-3iai-s-- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ri----nsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3imi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----nsm- v-3iai-s--
Lk 19:3 G2532 G2212 G1492 G3588 G2424 G5101 G2076 G2532 G3756 G1410 G0575 G3588 G3793 G3754 G3588 G2244 G3398 G2258
Lk 19:3 Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
Lk 19:3
Lk 19:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:3
Lk 19:3  szukam  zobaczyć  Jezus  kto  On  ale  nie  może  dla  Osoby  że  mały  był  wzrost
Lk 19:3 G2212 G1492 G2424 G5101 G2076 G2532 G3756 G1410 G0575 G3793 G3754 G3398 G2258 G2244
Lk 19:4 καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.                                                
Lk 19:4 kai\ prodramO\n ei)s to\ e)/mprosTen a)ne/bE e)pi\ sukomore/an i(/na i)/dE| au)to/n, o(/ti e)kei/nEs E)/mellen die/rCHesTai.
Lk 19:4 kai prodramOn eis to emprosTen anebE epi sykomorean hina idE auton, hoti ekeinEs Emellen dierCHesTai.
Lk 19:4 c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asn- d--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- c--------- v-3aas-s-- rp----asm- c--------- rd----gsf- v-3iai-s-- v--pmn----
Lk 19:4 G2532 G4390 G1519 G3588 G1715 G0305 G1909 G4809 G2443 G1492 G0846 G3754 G1565 G3195 G1330
Lk 19:4 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Lk 19:4
Lk 19:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:4
Lk 19:4  i  Pobiegł  naprzód  wzrosła  w  drzewo figowe  że  zobaczyć  Jego  że  powinien  pass  przez  to
Lk 19:4 G2532 G4390 G1715 G0305 G1909 G4809 G2443 G1492 G0846 G3754 G3195 G1330 G1223 G1565
Lk 19:5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.                              
Lk 19:5 kai\ O(s E)=lTen e)pi\ to\n to/pon, a)nable/PSas o( *)iEsou=s ei)=pen pro\s au)to/n, *DZakCHai=e, speu/sas kata/bETi, sE/meron ga\r e)n tO=| oi)/kO| sou dei= me mei=nai.
Lk 19:5 kai hOs ElTen epi ton topon, anablePSas ho iEsus eipen pros auton, DZakCHaie, speusas katabETi, sEmeron gar en tO oikO su dei me meinai.
Lk 19:5 c--------- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- n-----vsm- v--aapnsm- v-2aad-s-- d--------- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- v-3pai-s-- rp----as-- v--aan----
Lk 19:5 G2532 G5613 G2064 G1909 G3588 G5117 G0308 G3588 G2424 G2036 G4314 G0846 G2195 G4692 G2597 G4594 G1063 G1722 G3588 G3624 G4675 G1163 G3165 G3306
Lk 19:5 Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
Lk 19:5
Lk 19:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:5
Lk 19:5  Jezus  przyjść  w  to  miejsce  szukam  widziałem  jego  i  powiedział  go  go  Zacheusz  Spadać  raczej  dla  dzisiaj  musi  Mnie  być  ty, wy  w  do domu
Lk 19:5 G2424 G2064 G1909 G3588 G5117 G0308 G1492 G0846 G2532 G2036 G0846 G4314 G2195 G2597 G4692 G1063 G4594 G1163 G3165 G3306 G4675 G1722 G3624
Lk 19:6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.                                                                
Lk 19:6 kai\ speu/sas kate/bE, kai\ u(pede/Xato au)to\n CHai/rOn.
Lk 19:6 kai speusas katebE, kai hypedeXato auton CHairOn.
Lk 19:6 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- rp----asm- v--papnsm-
Lk 19:6 G2532 G4692 G2597 G2532 G5264 G0846 G5463
Lk 19:6 Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
Lk 19:6
Lk 19:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:6
Lk 19:6  I  naprędce  gone  i  miał  Jego  z  radość
Lk 19:6 G2532 G4692 G2597 G2532 G5264 G0846 G5463 G5463
Lk 19:7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.                                                        
Lk 19:7 kai\ i)do/ntes pa/ntes diego/gguDZon le/gontes o(/ti *para\ a(martOlO=| a)ndri\ ei)sE=lTen katalu=sai.
Lk 19:7 kai idontes pantes diegoNgyDZon legontes hoti para hamartOlO andri eisElTen katalysai.
Lk 19:7 c--------- v--aapnpm- a-----npm- v-3iai-p-- v--papnpm- c--------- p--------- a-----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v--aan----
Lk 19:7 G2532 G1492 G3956 G1234 G3004 G3754 G3844 G0268 G0435 G1525 G2647
Lk 19:7 A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę.
Lk 19:7
Lk 19:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:7
Lk 19:7  I  wszystko  widzenie  rozpoczął  szmer  powiedział  że  gone  do  do  grzesznik  człowiek
Lk 19:7 G2532 G0537 G1492 G1234 G1234 G3004 G3754 G1525 G2647 G3844 G0268 G0435
Lk 19:8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.                              
Lk 19:8 staTei\s de\ *DZakCHai=os ei)=pen pro\s to\n ku/rion, *)idou\ ta\ E(mi/sia/ mou tO=n u(parCHo/ntOn, ku/rie, toi=s ptOCHoi=s di/dOmi, kai\ ei)/ tino/s ti e)sukofa/ntEsa a)podi/dOmi tetraplou=n.
Lk 19:8 staTeis de DZakCHaios eipen pros ton kyrion, idu ta hEmisia mu tOn hyparCHontOn, kyrie, tois ptOCHois didOmi, kai ei tinos ti esykofantEsa apodidOmi tetraplun.
Lk 19:8 v--appnsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- x--------- ra----apn- a-----apn- rp----gs-- ra----gpn- v--papgpn- n-----vsm- ra----dpm- a-----dpm- v-1pai-s-- c--------- c--------- ri----gsm- ri----asn- v-1aai-s-- v-1pai-s-- a-----asn-
Lk 19:8 G2476 G1161 G2195 G2036 G4314 G3588 G2962 G2400 G3588 G2255 G3450 G3588 G5224 G2962 G3588 G4434 G1325 G2532 G1487 G5100 G5100 G4811 G0591 G5073
Lk 19:8 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
Lk 19:8
Lk 19:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:8
Lk 19:8  Zacheusz  Zacheusz  zaś  staje się  powiedział  Władca  Władca  połowa  majątek  mój  dać  biedny  i  jeśli  kogo  niż  obrażony  odwdzięczyć się  czterokrotny
Lk 19:8 G1161 G2195 G1161 G2476 G2036 G2962 G2962 G2255 G5224 G3450 G1325 G4434 G2532 G1487 G5100 G5100 G4811 G0591 G5073
Lk 19:9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·                                        
Lk 19:9 ei)=pen de\ pro\s au)to\n o( *)iEsou=s o(/ti *sE/meron sOtEri/a tO=| oi)/kO| tou/tO| e)ge/neto, kaTo/ti kai\ au)to\s ui(o\s *)abraa/m e)stin:
Lk 19:9 eipen de pros auton ho iEsus hoti sEmeron sOtEria tO oikO tutO egeneto, kaToti kai autos hyios abraam estin:
Lk 19:9 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- v-3ami-s-- c--------- d--------- rp----nsm- n-----nsm- n-----gsm- v-3pai-s--
Lk 19:9 G2036 G1161 G4314 G0846 G3588 G2424 G3754 G4594 G4991 G3588 G3624 G5129 G1096 G2530 G2532 G0846 G5207 G0011 G2076
Lk 19:9 Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
Lk 19:9
Lk 19:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:9
Lk 19:9  Jezus  powiedział  go  go  teraz  przyjść  zbawienie  do domu  do  że  i  on  syn  Abraham
Lk 19:9 G2424 G2036 G0846 G4314 G4594 G1096 G4991 G3624 G5129 G2530 G2532 G0846 G5207 G0011
Lk 19:10 ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.                                                        
Lk 19:10 E)=lTen ga\r o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou DZEtE=sai kai\ sO=sai to\ a)polOlo/s.
Lk 19:10 ElTen gar ho hyios tu anTrOpu DZEtEsai kai sOsai to apolOlos.
Lk 19:10 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- c--------- v--aan---- ra----asn- v--xapasn-
Lk 19:10 G2064 G1063 G3588 G5207 G3588 G0444 G2212 G2532 G4982 G3588 G0622
Lk 19:10 Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
Lk 19:10
Lk 19:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:10
Lk 19:10  dla  Syn  Ludzki  przyjść  dokładny  i  zaoszczędzić  lanie
Lk 19:10 G1063 G5207 G0444 G2064 G2212 G2532 G4982 G0622
Lk 19:11 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.                              
Lk 19:11 *)akouo/ntOn de\ au)tO=n tau=ta prosTei\s ei)=pen parabolE\n dia\ to\ e)ggu\s ei)=nai *)ierousalE\m au)to\n kai\ dokei=n au)tou\s o(/ti paraCHrE=ma me/llei E( basilei/a tou= Teou= a)nafai/nesTai.
Lk 19:11 akuontOn de autOn tauta prosTeis eipen parabolEn dia to eNgys einai ierusalEm auton kai dokein autus hoti paraCHrEma mellei hE basileia tu Teu anafainesTai.
Lk 19:11 v--papgpm- c--------- rp----gpm- rd----apn- v--aapnsm- v-3aai-s-- n-----asf- p--------- ra----asn- p--------- v--pan---- n-----gsf- rp----asm- c--------- v--pan---- rp----apm- c--------- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v--ppn----
Lk 19:11 G0191 G1161 G0846 G5023 G4369 G2036 G3850 G1223 G3588 G1451 G1511 G2419 G0846 G2532 G1380 G0846 G3754 G3916 G3195 G3588 G0932 G3588 G2316 G0398
Lk 19:11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.
Lk 19:11
Lk 19:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:11
Lk 19:11  zaś  one  słuchać  to  połączone  przypowieść  dla  On  był  blisko  Jerozolima  i  myśl  że  wkrótce  powinien  otwarte  Królestwo  Bóg
Lk 19:11 G1161 G0846 G0191 G5023 G4369 G3850 G1223 G0846 G1511 G1451 G2419 G2532 G1380 G3754 G3916 G3195 G0398 G0932 G2316
Lk 19:12 εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.                                                  
Lk 19:12 ei)=pen ou)=n, *)/anTrOpo/s tis eu)genE\s e)poreu/TE ei)s CHO/ran makra\n labei=n e(autO=| basilei/an kai\ u(postre/PSai.
Lk 19:12 eipen un, anTrOpos tis eugenEs eporeuTE eis CHOran makran labein heautO basileian kai hypostrePSai.
Lk 19:12 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ri----nsm- a-----nsm- v-3api-s-- p--------- n-----asf- a-----asf- v--aan---- rp----dsm- n-----asf- c--------- v--aan----
Lk 19:12 G2036 G3767 G0444 G5100 G2104 G4198 G1519 G5561 G3117 G2983 G1438 G0932 G2532 G5290
Lk 19:12 Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić.
Lk 19:12
Lk 19:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:12
Lk 19:12  Tak  powiedział  kilka  człowiek  Wysoki  rodzaj  poszedł  w  daleko  Kraj  dostać  się  królestwo  i  powrót
Lk 19:12 G3767 G2036 G5100 G0444 G2104 G2104 G4198 G1519 G3117 G5561 G2983 G1438 G0932 G2532 G5290
Lk 19:13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι.                                            
Lk 19:13 kale/sas de\ de/ka dou/lous e(autou= e)/dOken au)toi=s de/ka mna=s kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *pragmateu/sasTe e)n O(=| e)/rCHomai.
Lk 19:13 kalesas de deka dulus heautu edOken autois deka mnas kai eipen pros autus, pragmateusasTe en hO erCHomai.
Lk 19:13 v--aapnsm- c--------- a-----apm- n-----apm- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----apf- n-----apf- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- v-2amd-p-- p--------- rr----dsm- v-1pmi-s--
Lk 19:13 G2564 G1161 G1176 G1401 G1438 G1325 G0846 G1176 G3414 G2532 G2036 G4314 G0846 G4231 G1722 G3739 G2064
Lk 19:13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę.
Lk 19:13
Lk 19:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:13
Lk 19:13  powołanie  zaś  dziesięć  niewolników  ich  dał  ich  dziesięć  min  i  powiedział  ich  ich  Jeść  w  obrotów  podczas gdy  powrót
Lk 19:13 G2564 G1161 G1176 G1401 G1438 G1325 G0846 G1176 G3414 G2532 G2036 G0846 G4314 G4231 G4231 G4231 G2193 G2064
Lk 19:14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς.                                          
Lk 19:14 oi( de\ poli=tai au)tou= e)mi/soun au)to/n, kai\ a)pe/steilan presbei/an o)pi/sO au)tou= le/gontes, *ou) Te/lomen tou=ton basileu=sai e)f' E(ma=s.
Lk 19:14 hoi de politai autu emisun auton, kai apesteilan presbeian opisO autu legontes, u Telomen tuton basileusai ef' Emas.
Lk 19:14 ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gsm- v-3iai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p-- n-----asf- p--------- rp----gsm- v--papnpm- d--------- v-1pai-p-- rd----asm- v--aan---- p--------- rp----ap--
Lk 19:14 G3588 G1161 G4177 G0846 G3404 G0846 G2532 G0649 G4242 G3694 G0846 G3004 G3756 G2309 G5126 G0936 G1909 G2248
Lk 19:14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami.
Lk 19:14
Lk 19:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:14
Lk 19:14  Ale  obywateli  znienawidzony  jego  i  wysłane  za  dla  go  ambasada  powiedzenie  nie  potrzeba  on  panował  przez  nas
Lk 19:14 G1161 G4177 G3404 G0846 G2532 G0649 G3694 G3694 G0846 G4242 G3004 G3756 G2309 G5126 G0936 G1909 G2248
Lk 19:15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.                              
Lk 19:15 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)panelTei=n au)to\n labo/nta tE\n basilei/an kai\ ei)=pen fOnETE=nai au)tO=| tou\s dou/lous tou/tous oi(=s dedO/kei to\ a)rgu/rion, i(/na gnoi= ti/ diepragmateu/santo.
Lk 19:15 kai egeneto en tO epanelTein auton labonta tEn basileian kai eipen fOnETEnai autO tus dulus tutus hois dedOkei to argyrion, hina gnoi ti diepragmateusanto.
Lk 19:15 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--aan---- rp----asm- v--aapasm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- v--apn---- rp----dsm- ra----apm- n-----apm- rd----apm- rr----dpm- v-3yai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aas-s-- ri----asn- v-3ami-p--
Lk 19:15 G2532 G1096 G1722 G3588 G1880 G0846 G2983 G3588 G0932 G2532 G2036 G5455 G0846 G3588 G1401 G5128 G3739 G1325 G3588 G0694 G2443 G1097 G5101 G1281
Lk 19:15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał.
Lk 19:15
Lk 19:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:15
Lk 19:15  I  kiedy  zwróciło  otrzymane  królestwo  sortowane  wezwanie  się  niewolników  tych  który  dał  srebrny  że  uczyć się  kto  że  nabyty
Lk 19:15 G2532 G1722 G1880 G2983 G0932 G2036 G5455 G0846 G1401 G5128 G3739 G1325 G0694 G2443 G1097 G5101 G5101 G1281
Lk 19:16 παρεγένετο δὲ πρῶτος λέγων, Κύριε, μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.                                                      
Lk 19:16 parege/neto de\ o( prO=tos le/gOn, *ku/rie, E( mna= sou de/ka prosErga/sato mna=s.
Lk 19:16 paregeneto de ho prOtos legOn, kyrie, hE mna su deka prosErgasato mnas.
Lk 19:16 v-3ami-s-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v--papnsm- n-----vsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- a-----apf- v-3ami-s-- n-----apf-
Lk 19:16 G3854 G1161 G3588 G4413 G3004 G2962 G3588 G3414 G4675 G1176 G4333 G3414
Lk 19:16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min.
Lk 19:16
Lk 19:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:16
Lk 19:16  Przyszedł  pierwszy  powiedział  Pan  kopalnia  twój  wniesiona  dziesięć  min
Lk 19:16 G3854 G4413 G3004 G2962 G3414 G4675 G4333 G1176 G3414
Lk 19:17 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.                                            
Lk 19:17 kai\ ei)=pen au)tO=|, *eu)=ge, a)gaTe\ dou=le, o(/ti e)n e)laCHi/stO| pisto\s e)ge/nou, i)/sTi e)Xousi/an e)/CHOn e)pa/nO de/ka po/leOn.
Lk 19:17 kai eipen autO, euge, agaTe dule, hoti en elaCHistO pistos egenu, isTi eXusian eCHOn epanO deka poleOn.
Lk 19:17 c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- x--------- a-----vsm- n-----vsm- c--------- p--------- a-----dsns a-----nsm- v-2ami-s-- v-2pad-s-- n-----asf- v--papnsm- p--------- a-----gpf- n-----gpf-
Lk 19:17 G2532 G2036 G0846 G2095 G0018 G1401 G3754 G1722 G1646 G4103 G1096 G2468 G1849 G2192 G1883 G1176 G4172
Lk 19:17 Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.
Lk 19:17
Lk 19:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:17
Lk 19:17  I  powiedział  go  dobrze  dobry  niewolnik  że  w  mały  był  prawdziwy  Wziąć  Wziąć  zarządzanie  zarządzanie  dziesięć  Miasta
Lk 19:17 G2532 G2036 G0846 G2095 G0018 G1401 G3754 G1722 G1646 G1096 G4103 G2192 G2468 G1849 G1883 G1176 G4172
Lk 19:18 καὶ ἦλθεν δεύτερος λέγων, μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.                                                      
Lk 19:18 kai\ E)=lTen o( deu/teros le/gOn, *(E mna= sou, ku/rie, e)poi/Esen pe/nte mna=s.
Lk 19:18 kai ElTen ho deuteros legOn, hE mna su, kyrie, epoiEsen pente mnas.
Lk 19:18 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsm- v--papnsm- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- n-----vsm- v-3aai-s-- a-----apf- n-----apf-
Lk 19:18 G2532 G2064 G3588 G1208 G3004 G3588 G3414 G4675 G2962 G4160 G4002 G3414
Lk 19:18 Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min.
Lk 19:18
Lk 19:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:18
Lk 19:18  Przyszedł  drugi  powiedział  Pan  kopalnia  twój  wniesiona  pięć  min
Lk 19:18 G2064 G1208 G3004 G2962 G3414 G4675 G4160 G4002 G3414
Lk 19:19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων.                                                          
Lk 19:19 ei)=pen de\ kai\ tou/tO|, *kai\ su\ e)pa/nO gi/nou pe/nte po/leOn.
Lk 19:19 eipen de kai tutO, kai sy epanO ginu pente poleOn.
Lk 19:19 v-3aai-s-- c--------- d--------- rd----dsm- d--------- rp----ns-- p--------- v-2pmd-s-- a-----gpf- n-----gpf-
Lk 19:19 G2036 G1161 G2532 G5129 G2532 G4771 G1883 G1096 G4002 G4172
Lk 19:19 Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami.
Lk 19:19
Lk 19:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:19
Lk 19:19  Powiedział  i  to  i  ty, wy  czy  przez  pięć  miasta
Lk 19:19 G2036 G2532 G5129 G2532 G4771 G1096 G1883 G4002 G4172
Lk 19:20 καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·                                                
Lk 19:20 kai\ o( e(/teros E)=lTen le/gOn, *ku/rie, i)dou\ E( mna= sou E(\n ei)=CHon a)pokeime/nEn e)n soudari/O|:
Lk 19:20 kai ho heteros ElTen legOn, kyrie, idu hE mna su hEn eiCHon apokeimenEn en sudariO:
Lk 19:20 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- v--papnsm- n-----vsm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- rr----asf- v-1iai-s-- v--pmpasf- p--------- n-----dsn-
Lk 19:20 G2532 G3588 G2087 G2064 G3004 G2962 G2400 G3588 G3414 G4675 G3739 G2192 G0606 G1722 G4676
Lk 19:20 Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce.
Lk 19:20
Lk 19:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:20
Lk 19:20  Przyszedł  trzeci  powiedział  Pan  tutaj  twój  kopalnia  który  przechowywane  opakowanie  w  szal
Lk 19:20 G2064 G2087 G3004 G2962 G2400 G4675 G3414 G3739 G2192 G0606 G1722 G4676
Lk 19:21 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας.                                              
Lk 19:21 e)fobou/mEn ga/r se, o(/ti a)/nTrOpos au)stEro\s ei)=, ai)/reis o(\ ou)k e)/TEkas kai\ Teri/DZeis o(\ ou)k e)/speiras.
Lk 19:21 efobumEn gar se, hoti anTrOpos austEros ei, aireis ho uk eTEkas kai TeriDZeis ho uk espeiras.
Lk 19:21 v-1imi-s-- c--------- rp----as-- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-2pai-s-- v-2pai-s-- rr----asn- d--------- v-2aai-s-- c--------- v-2pai-s-- rr----asn- d--------- v-2aai-s--
Lk 19:21 G5399 G1063 G4571 G3754 G0444 G0840 G1488 G0142 G3739 G3756 G5087 G2532 G2325 G3739 G3756 G4687
Lk 19:21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał.
Lk 19:21
Lk 19:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:21
Lk 19:21  dla  boi  ty, wy  że  ty, wy  człowiek  okrutny  podnieść  co  nie  umieścić  i  żąć  co  nie  siać
Lk 19:21 G1063 G5399 G4571 G3754 G1488 G0444 G0840 G0142 G3739 G3756 G5087 G2532 G2325 G3739 G3756 G4687
Lk 19:22 λέγει αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων οὐκ ἔσπειρα;                            
Lk 19:22 le/gei au)tO=|, *)ek tou= sto/mato/s sou kri/nO se, ponEre\ dou=le. E)/|deis o(/ti e)gO\ a)/nTrOpos au)stEro/s ei)mi, ai)/rOn o(\ ou)k e)/TEka kai\ Teri/DZOn o(\ ou)k e)/speira;
Lk 19:22 legei autO, ek tu stomatos su krinO se, ponEre dule. Edeis hoti egO anTrOpos austEros eimi, airOn ho uk eTEka kai TeriDZOn ho uk espeira;
Lk 19:22 v-3pai-s-- rp----dsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- v-1fai-s-- rp----as-- a-----vsm- n-----vsm- v-2yai-s-- c--------- rp----ns-- n-----nsm- a-----nsm- v-1pai-s-- v--papnsm- rr----asn- d--------- v-1aai-s-- c--------- v--papnsm- rr----asn- d--------- v-1aai-s--
Lk 19:22 G3004 G0846 G1537 G3588 G4750 G4675 G2919 G4571 G4190 G1401 G1492 G3754 G1473 G0444 G0840 G1510 G0142 G3739 G3756 G5087 G2532 G2325 G3739 G3756 G4687
Lk 19:22 Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał.
Lk 19:22
Lk 19:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:22
Lk 19:22  powiedział  go  twój  usta  będzie  sędzia  ty, wy  chytry  niewolnik  Wiedziałem  że  Ja  człowiek  okrutny  wziąć  co  nie  umieścić  i  czerpania  co  nie  siać
Lk 19:22 G3004 G0846 G4675 G4750 G2919 G2919 G4571 G4190 G1401 G1492 G3754 G1473 G0444 G0840 G0142 G3739 G3756 G5087 G2532 G2325 G3739 G3756 G4687
Lk 19:23 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα.                                            
Lk 19:23 kai\ dia\ ti/ ou)k e)/dOka/s mou to\ a)rgu/rion e)pi\ tra/peDZan; ka)gO\ e)lTO\n su\n to/kO| a)\n au)to\ e)/praXa.
Lk 19:23 kai dia ti uk edOkas mu to argyrion epi trapeDZan; kagO elTOn syn tokO an auto epraXa.
Lk 19:23 c--------- p--------- ri----asn- d--------- v-2aai-s-- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- p--------- n-----asf- c--------- v--aapnsm- p--------- n-----dsm- x--------- rp----asn- v-1aai-s--
Lk 19:23 G2532 G1223 G5100 G3756 G1325 G3450 G3588 G0694 G1909 G5132 G2504 G2064 G4862 G5110 G0302 G0846 G4238
Lk 19:23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał.
Lk 19:23
Lk 19:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:23
Lk 19:23  co  zaś  nie  dał  Srebrny  mój  w  obrotów  że  Ja  przyjść  otrzymane  jego  z  zysk
Lk 19:23 G1302 G2532 G3756 G1325 G0694 G3450 G1909 G5132 G2532 G1473 G2064 G4238 G0846 G4862 G5110
Lk 19:24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι                                              
Lk 19:24 kai\ toi=s parestO=sin ei)=pen, *)/arate a)p' au)tou= tE\n mna=n kai\ do/te tO=| ta\s de/ka mna=s e)/CHonti
Lk 19:24 kai tois parestOsin eipen, arate ap' autu tEn mnan kai dote tO tas deka mnas eCHonti
Lk 19:24 c--------- ra----dpm- v--xapdpm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- p--------- rp----gsm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-2aad-p-- ra----dsm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- v--papdsm-
Lk 19:24 G2532 G3588 G3936 G2036 G0142 G0575 G0846 G3588 G3414 G2532 G1325 G3588 G3588 G1176 G3414 G2192
Lk 19:24 Do obecnych zaś rzekł: Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
Lk 19:24
Lk 19:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:24
Lk 19:24  I  powiedział  nadchodzący  Wziąć  w  to  kopalnia  i  niech  o  dziesięć  min
Lk 19:24 G2532 G2036 G3936 G0142 G0575 G0846 G3414 G2532 G1325 G2192 G1176 G3414
Lk 19:25 καὶ εἶπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς                                                                
Lk 19:25 kai\ ei)=pan au)tO=|, *ku/rie, e)/CHei de/ka mna=s
Lk 19:25 kai eipan autO, kyrie, eCHei deka mnas
Lk 19:25 c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----vsm- v-3pai-s-- a-----apf- n-----apf-
Lk 19:25 G2532 G2036 G0846 G2962 G2192 G1176 G3414
Lk 19:25 Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min.
Lk 19:25
Lk 19:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:25
Lk 19:25  I  powiedział  go  Pan  w  to  jest  dziesięć  min
Lk 19:25 G2532 G2036 G0846 G2962 G2192 G2192 G2192 G1176 G3414
Lk 19:26 λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ἔχει ἀρθήσεται.                                              
Lk 19:26 le/gO u(mi=n o(/ti panti\ tO=| e)/CHonti doTE/setai, a)po\ de\ tou= mE\ e)/CHontos kai\ o(\ e)/CHei a)rTE/setai.
Lk 19:26 legO hymin hoti panti tO eCHonti doTEsetai, apo de tu mE eCHontos kai ho eCHei arTEsetai.
Lk 19:26 v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- v-3fpi-s-- p--------- c--------- ra----gsm- d--------- v--papgsm- d--------- rr----asn- v-3pai-s-- v-3fpi-s--
Lk 19:26 G3004 G5213 G3754 G3956 G3588 G2192 G1325 G0575 G1161 G3588 G3361 G2192 G2532 G3739 G2192 G0142
Lk 19:26 Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
Lk 19:26
Lk 19:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:26
Lk 19:26  Mówię  ty, wy  że  każdy  o  dany  będzie  i  w  Bóg nie  Bóg nie  zabrane  i  że  że  ma
Lk 19:26 G3004 G5213 G3754 G3956 G2192 G1325 G1325 G1161 G0575 G2192 G3361 G0142 G2532 G3739 G2192 G2192
Lk 19:27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.                                        
Lk 19:27 plE\n tou\s e)CHTrou/s mou tou/tous tou\s mE\ TelE/santa/s me basileu=sai e)p' au)tou\s a)ga/gete O(=de kai\ katasfa/Xate au)tou\s e)/mprosTe/n mou.
Lk 19:27 plEn tus eCHTrus mu tutus tus mE TelEsantas me basileusai ep' autus agagete hOde kai katasfaXate autus emprosTen mu.
Lk 19:27 c--------- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- rd----apm- ra----apm- d--------- v--aapapm- rp----as-- v--aan---- p--------- rp----apm- v-2aad-p-- d--------- c--------- v-2aad-p-- rp----apm- p--------- rp----gs--
Lk 19:27 G4133 G3588 G2190 G3450 G5128 G3588 G3361 G2309 G3165 G0936 G1909 G0846 G0071 G5602 G2532 G2695 G0846 G1715 G3450
Lk 19:27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.
Lk 19:27
Lk 19:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:27
Lk 19:27  wrogów  zaś  mój  tych  że  nie  jak  Ja  panował  przez  ich  dać  tutaj  i  zabijajcie ich  przed  Ja
Lk 19:27 G2190 G4133 G3450 G1565 G3588 G3361 G2309 G3165 G0936 G1909 G0846 G0071 G5602 G2532 G2695 G1715 G3450
Lk 19:28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.                                                              
Lk 19:28 *kai\ ei)pO\n tau=ta e)poreu/eto e)/mprosTen a)nabai/nOn ei)s *(ieroso/luma.
Lk 19:28 kai eipOn tauta eporeueto emprosTen anabainOn eis hierosolyma.
Lk 19:28 c--------- v--aapnsm- rd----apn- v-3imi-s-- d--------- v--papnsm- p--------- n-----apn-
Lk 19:28 G2532 G2036 G5023 G4198 G1715 G0305 G1519 G2414
Lk 19:28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Lk 19:28
Lk 19:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:28
Lk 19:28  O  to  iść  dalej  rosnąco  w  Jerozolima
Lk 19:28 G2036 G5023 G4198 G1715 G0305 G1519 G2414
Lk 19:29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν] πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν                                          
Lk 19:29 *kai\ e)ge/neto O(s E)/ggisen ei)s *bETfagE\ kai\ *bETani/a[n] pro\s to\ o)/ros to\ kalou/menon *)elaiO=n, a)pe/steilen du/o tO=n maTEtO=n
Lk 19:29 kai egeneto hOs ENgisen eis bETfagE kai bETania[n] pros to oros to kalumenon elaiOn, apesteilen dyo tOn maTEtOn
Lk 19:29 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----asn- v--pppasn- n-----gpf- v-3aai-s-- a-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Lk 19:29 G2532 G1096 G5613 G1448 G1519 G0967 G2532 G0963 G4314 G3588 G3735 G3588 G2564 G1636 G0649 G1417 G3588 G3101
Lk 19:29 Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów,
Lk 19:29
Lk 19:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:29
Lk 19:29  I  kiedy  blisko  do  Betfage  i  Bethany  do  żal  o nazwie  Oliwki  wysłane  dwa  studentów  Jego
Lk 19:29 G2532 G5613 G1448 G1519 G0967 G2532 G0963 G4314 G3735 G2564 G1636 G0649 G1417 G3101 G0846
Lk 19:30 λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.                                  
Lk 19:30 le/gOn, *(upa/gete ei)s tE\n kate/nanti kO/mEn, e)n E(=| ei)sporeuo/menoi eu(rE/sete pO=lon dedeme/non, e)f' o(\n ou)dei\s pO/pote a)nTrO/pOn e)ka/Tisen, kai\ lu/santes au)to\n a)ga/gete.
Lk 19:30 legOn, hypagete eis tEn katenanti kOmEn, en hE eisporeuomenoi heurEsete pOlon dedemenon, ef' on udeis pOpote anTrOpOn ekaTisen, kai lysantes auton agagete.
Lk 19:30 v--papnsm- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- d--------- n-----asf- p--------- rr----dsf- v--pmpnpm- v-2fai-p-- n-----asm- v--xppasm- p--------- rr----asm- a-----nsm- d--------- n-----gpm- v-3aai-s-- c--------- v--aapnpm- rp----asm- v-2aad-p--
Lk 19:30 G3004 G5217 G1519 G3588 G2713 G2968 G1722 G3739 G1531 G2147 G4454 G1210 G1909 G3739 G3762 G4455 G0444 G2523 G2532 G3089 G0846 G0071
Lk 19:30 mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj.
Lk 19:30
Lk 19:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:30
Lk 19:30  powiedzenie  Iść  w  przeciwko Tobie  wieś  zalogować  w  to  odnaleźć  młody  tył  związane  w  kogo  żaden  osoby  nigdy  nigdy  sob  luźny  jego  dać
Lk 19:30 G2036 G5217 G1519 G2713 G2968 G1531 G1722 G3739 G2147 G4454 G4454 G1210 G1909 G3739 G3762 G0444 G3762 G4455 G2523 G3089 G0846 G0071
Lk 19:31 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.                                              
Lk 19:31 kai\ e)a/n tis u(ma=s e)rOta=|, *dia\ ti/ lu/ete; ou(/tOs e)rei=te o(/ti *(o ku/rios au)tou= CHrei/an e)/CHei.
Lk 19:31 kai ean tis hymas erOta, dia ti lyete; hutOs ereite hoti ho kyrios autu CHreian eCHei.
Lk 19:31 c--------- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3pas-s-- p--------- ri----asn- v-2pai-p-- d--------- v-2fai-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- n-----asf- v-3pai-s--
Lk 19:31 G2532 G1437 G5100 G5209 G2065 G1223 G5100 G3089 G3779 G2046 G3754 G3588 G2962 G0846 G5532 G2192
Lk 19:31 A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje.
Lk 19:31
Lk 19:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:31
Lk 19:31  i  jeśli  kto  zapytać  ty, wy  dlaczego  uwolnienia  powiedzieć  go  tak  on  Bóg musi  Bóg musi  Władca
Lk 19:31 G2532 G1437 G5100 G2065 G5209 G1302 G3089 G2046 G0846 G3779 G0846 G2192 G5532 G2962
Lk 19:32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.                                                              
Lk 19:32 a)pelTo/ntes de\ oi( a)pestalme/noi eu(=ron kaTO\s ei)=pen au)toi=s.
Lk 19:32 apelTontes de hoi apestalmenoi heuron kaTOs eipen autois.
Lk 19:32 v--aapnpm- c--------- ra----npm- v--xppnpm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm-
Lk 19:32 G0565 G1161 G3588 G0649 G2147 G2531 G2036 G0846
Lk 19:32 Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.
Lk 19:32
Lk 19:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 19:32
Lk 19:32  Wysłane  iść  znalezionych  jako  powiedział  ich
Lk 19:32 G0649 G0565 G2147 G2531 G2036 G0846