Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk20      do_str_głównej      do_Lk22      
Lk 21:1 Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους.                                          
Lk 21:1 *)anable/PSas de\ ei)=den tou\s ba/llontas ei)s to\ gaDZofula/kion ta\ dO=ra au)tO=n plousi/ous.
Lk 21:1 anablePSas de eiden tus ballontas eis to gaDZofylakion ta dOra autOn plusius.
Lk 21:1 v--aapnsm- c--------- v-3aai-s-- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- a-----apm-
Lk 21:1 G0308 G1161 G1492 G3588 G0906 G1519 G3588 G1049 G3588 G1435 G0846 G4145
Lk 21:1 Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony.
Lk 21:1
Lk 21:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:1
Lk 21:1  Spoglądając  zaś  widziałem  bogaty  mężczyzn odlewania  Prezenty  ich  w  skarbiec
Lk 21:1 G0308 G1161 G1492 G4145 G0906 G1435 G0846 G1519 G1049
Lk 21:2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο,                                                
Lk 21:2 ei)=den de/ tina CHE/ran peniCHra\n ba/llousan e)kei= lepta\ du/o,
Lk 21:2 eiden de tina CHEran peniCHran ballusan ekei lepta dyo,
Lk 21:2 v-3aai-s-- c--------- ri----asf- a-----asf- a-----asf- v--papasf- d--------- a-----apn- a-----apn-
Lk 21:2 G1492 G1161 G5100 G5503 G3998 G0906 G1563 G3016 G1417
Lk 21:2 Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki,
Lk 21:2
Lk 21:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:2
Lk 21:2  również  i  biedny  wdowa  włożył  tam  2  grosz
Lk 21:2 G1161 G2532 G3998 G5503 G0906 G1563 G1417 G3016
Lk 21:3 καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·                                      
Lk 21:3 kai\ ei)=pen, *)alETO=s le/gO u(mi=n o(/ti E( CHE/ra au(/tE E( ptOCHE\ plei=on pa/ntOn e)/balen:
Lk 21:3 kai eipen, alETOs legO hymin hoti hE CHEra hautE hE ptOCHE pleion pantOn ebalen:
Lk 21:3 c--------- v-3aai-s-- d--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- ra----nsf- a-----nsf- rd----nsf- ra----nsf- a-----nsf- a-----asnc a-----gpm- v-3aai-s--
Lk 21:3 G2532 G2036 G0230 G3004 G5213 G3754 G3588 G5503 G0846 G3588 G4434 G4119 G3956 G0906
Lk 21:3 i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
Lk 21:3
Lk 21:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:3
Lk 21:3  i  powiedział  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  że  to  biedny  wdowa  więcej  wszystko  umieścić
Lk 21:3 G2532 G2036 G0230 G3004 G5213 G3754 G3778 G4434 G5503 G4119 G3956 G0906
Lk 21:4 πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.                    
Lk 21:4 pa/ntes ga\r ou(=toi e)k tou= perisseu/ontos au)toi=s e)/balon ei)s ta\ dO=ra, au(/tE de\ e)k tou= u(sterE/matos au)tE=s pa/nta to\n bi/on o(\n ei)=CHen e)/balen.
Lk 21:4 pantes gar hutoi ek tu perisseuontos autois ebalon eis ta dOra, hautE de ek tu hysterEmatos autEs panta ton bion hon eiCHen ebalen.
Lk 21:4 a-----npm- c--------- rd----npm- p--------- ra----gsn- v--papgsn- rp----dpm- v-3aai-p-- p--------- ra----apn- n-----apn- rd----nsf- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- a-----asm- ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-3iai-s-- v-3aai-s--
Lk 21:4 G3956 G1063 G3778 G1537 G3588 G4052 G0846 G0906 G1519 G3588 G1435 G0846 G1161 G1537 G3588 G5303 G0846 G3956 G3588 G0979 G3739 G2192 G0906
Lk 21:4 Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
Lk 21:4
Lk 21:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:4
Lk 21:4  dla  wszystko  tych  z  nadmiar  jego  umieścić  w  prezent  Bóg  i  to  z  Ubóstwo  jego  umieścić  wszystko  utrzymania jakie  miał
Lk 21:4 G1063 G0537 G3778 G1537 G4052 G0846 G0906 G1519 G1435 G2316 G1161 G3778 G1537 G5303 G0846 G0906 G0537 G0979 G3739 G2192
Lk 21:5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν,                                        
Lk 21:5 *kai/ tinOn lego/ntOn peri\ tou= i(erou=, o(/ti li/Tois kaloi=s kai\ a)naTE/masin keko/smEtai, ei)=pen,
Lk 21:5 kai tinOn legontOn peri tu hieru, hoti liTois kalois kai anaTEmasin kekosmEtai, eipen,
Lk 21:5 c--------- ri----gpm- v--papgpm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- c--------- n-----dpm- a-----dpm- c--------- n-----dpn- v-3xpi-s-- v-3aai-s--
Lk 21:5 G2532 G5100 G3004 G4012 G3588 G2411 G3754 G3037 G2570 G2532 G0334 G2885 G2036
Lk 21:5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział:
Lk 21:5
Lk 21:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:5
Lk 21:5  I  kilka  powiedział  o  Świątynia  że  ozdobiony  drogi  kamienie  i  składek  powiedział
Lk 21:5 G2532 G5100 G3004 G4012 G2411 G3754 G2885 G2570 G3037 G2532 G0334 G2036
Lk 21:6 Ταῦτα θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.                                    
Lk 21:6 *tau=ta a(\ TeOrei=te, e)leu/sontai E(me/rai e)n ai(=s ou)k a)feTE/setai li/Tos e)pi\ li/TO| o(\s ou) kataluTE/setai.
Lk 21:6 tauta ha TeOreite, eleusontai hEmerai en hais uk afeTEsetai liTos epi liTO hos u katalyTEsetai.
Lk 21:6 rd----apn- rr----apn- v-2pai-p-- v-3fmi-p-- n-----npf- p--------- rr----dpf- d--------- v-3fpi-s-- n-----nsm- p--------- n-----dsm- rr----nsm- d--------- v-3fpi-s--
Lk 21:6 G5023 G3739 G2334 G2064 G2250 G1722 G3739 G3756 G0863 G3037 G1909 G3037 G3739 G3756 G2647
Lk 21:6 Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
Lk 21:6
Lk 21:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:6
Lk 21:6  przyjść  dni  w  że  dodanie  że  zobaczyć  nie  będzie  kamień  w  kamień  wszystko  będzie  będzie  zniszczony
Lk 21:6 G2064 G2250 G1722 G3739 G5023 G3739 G2334 G3756 G0863 G3037 G1909 G3037 G3739 G2647 G3756 G2647
Lk 21:7 Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;                                
Lk 21:7 *)epErO/tEsan de\ au)to\n le/gontes, *dida/skale, po/te ou)=n tau=ta e)/stai, kai\ ti/ to\ sEmei=on o(/tan me/llE| tau=ta gi/nesTai;
Lk 21:7 epErOtEsan de auton legontes, didaskale, pote un tauta estai, kai ti to sEmeion hotan mellE tauta ginesTai;
Lk 21:7 v-3aai-p-- c--------- rp----asm- v--papnpm- n-----vsm- d--------- c--------- rd----npn- v-3fmi-s-- c--------- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3pas-s-- rd----npn- v--pmn----
Lk 21:7 G1905 G1161 G0846 G3004 G1320 G4219 G3767 G5023 G2071 G2532 G5101 G3588 G4592 G3752 G3195 G5023 G1096
Lk 21:7 Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?
Lk 21:7
Lk 21:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:7
Lk 21:7  I  pytanie  Jego  Nauczyciel  kiedy  zaś  to  będzie  i  co  znak  kiedy  to  powinien  pojawić się
Lk 21:7 G1161 G1905 G0846 G1320 G4219 G3767 G5023 G2071 G2532 G5101 G4592 G3752 G5023 G3195 G1096
Lk 21:8 δὲ εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμι· καί, καιρὸς ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.                  
Lk 21:8 o( de\ ei)=pen, *ble/pete mE\ planETE=te: polloi\ ga\r e)leu/sontai e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou le/gontes, *)egO/ ei)mi: kai/, *(o kairo\s E)/ggiken: mE\ poreuTE=te o)pi/sO au)tO=n.
Lk 21:8 ho de eipen, blepete mE planETEte: polloi gar eleusontai epi tO onomati mu legontes, egO eimi: kai, ho kairos ENgiken: mE poreuTEte opisO autOn.
Lk 21:8 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- v-2pad-p-- c--------- v-2aps-p-- a-----npm- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v--papnpm- rp----ns-- v-1pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3xai-s-- d--------- v-2aps-p-- p--------- rp----gpm-
Lk 21:8 G3588 G1161 G2036 G0991 G3361 G4105 G4183 G1063 G2064 G1909 G3588 G3686 G3450 G3004 G1473 G1510 G2532 G3588 G2540 G1448 G3361 G4198 G3694 G0846
Lk 21:8 Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi.
Lk 21:8
Lk 21:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:8
Lk 21:8  powiedział  strzeż się  nie  wprowadzone  w  złudzenie  dla  wiele  przyjść  pod  nazwa  Mój  mówi  że  to  Ja  i  czas  blisko  nie  iść  za  ich
Lk 21:8 G2036 G0991 G3361 G4105 G4105 G4105 G1063 G4183 G2064 G1909 G3686 G3450 G3004 G3754 G1510 G1473 G2532 G2540 G1448 G3361 G4198 G3694 G0846
Lk 21:9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾿ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.                              
Lk 21:9 o(/tan de\ a)kou/sEte pole/mous kai\ a)katastasi/as, mE\ ptoETE=te: dei= ga\r tau=ta gene/sTai prO=ton, a)ll' ou)k eu)Te/Os to\ te/los.
Lk 21:9 hotan de akusEte polemus kai akatastasias, mE ptoETEte: dei gar tauta genesTai prOton, all' uk euTeOs to telos.
Lk 21:9 c--------- c--------- v-2aas-p-- n-----apm- c--------- n-----apf- d--------- v-2aps-p-- v-3pai-s-- c--------- rd----apn- v--amn---- a-----asn- c--------- d--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn-
Lk 21:9 G3752 G1161 G0191 G4171 G2532 G0181 G3361 G4422 G1163 G1063 G5023 G1096 G4412 G0235 G3756 G2112 G3588 G5056
Lk 21:9 I nie trwożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.
Lk 21:9
Lk 21:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:9
Lk 21:9  Kiedy  zaś  słyszeć  wojny  i  zamieszkach  nie  lękaj  dla  to  powinien  być  przed  ale  nie  natychmiast  koniec
Lk 21:9 G3752 G1161 G0191 G4171 G2532 G0181 G3361 G4422 G1063 G5023 G1163 G1096 G4412 G0235 G3756 G2112 G5056
Lk 21:10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,                                            
Lk 21:10 *to/te e)/legen au)toi=s, *)egerTE/setai e)/Tnos e)p' e)/Tnos kai\ basilei/a e)pi\ basilei/an,
Lk 21:10 tote elegen autois, egerTEsetai eTnos ep' eTnos kai basileia epi basileian,
Lk 21:10 d--------- v-3iai-s-- rp----dpm- v-3fpi-s-- n-----nsn- p--------- n-----asn- c--------- n-----nsf- p--------- n-----asf-
Lk 21:10 G5119 G3004 G0846 G1453 G1484 G1909 G1484 G2532 G0932 G1909 G0932
Lk 21:10 Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Lk 21:10
Lk 21:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:10
Lk 21:10  Następnie  powiedział  ich  wzrost  osoby  w  osoby  i  królestwo  w  królestwo
Lk 21:10 G5119 G3004 G0846 G1453 G1484 G1909 G1484 G2532 G0932 G1909 G0932
Lk 21:11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπ᾿ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.                              
Lk 21:11 seismoi/ te mega/loi kai\ kata\ to/pous limoi\ kai\ loimoi\ e)/sontai, fo/bEtra/ te kai\ a)p' ou)ranou= sEmei=a mega/la e)/stai.
Lk 21:11 seismoi te megaloi kai kata topus limoi kai loimoi esontai, fobEtra te kai ap' uranu sEmeia megala estai.
Lk 21:11 n-----npm- c--------- a-----npm- c--------- p--------- n-----apm- n-----npm- c--------- n-----npm- v-3fmi-p-- n-----npn- c--------- c--------- p--------- n-----gsm- n-----npn- a-----npn- v-3fmi-s--
Lk 21:11 G4578 G5037 G3173 G2532 G2596 G5117 G3042 G2532 G3061 G2071 G5400 G5037 G2532 G0575 G3772 G4592 G3173 G2071
Lk 21:11 Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lk 21:11
Lk 21:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:11
Lk 21:11  będzie  duży  trzęsienie ziemi  na  miejsc  i  głód  i  mora  i  straszny  zjawisko  i  wielki  Znaków  z  niebo
Lk 21:11 G2071 G3173 G4578 G2596 G5117 G2532 G3042 G2532 G3061 G5037 G5400 G5400 G2532 G3173 G4592 G0575 G3772
Lk 21:12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·            
Lk 21:12 pro\ de\ tou/tOn pa/ntOn e)pibalou=sin e)f' u(ma=s ta\s CHei=ras au)tO=n kai\ diO/Xousin, paradido/ntes ei)s ta\s sunagOga\s kai\ fulaka/s, a)pagome/nous e)pi\ basilei=s kai\ E(gemo/nas e(/neken tou= o)no/mato/s mou:
Lk 21:12 pro de tutOn pantOn epibalusin ef' ymas tas CHeiras autOn kai diOXusin, paradidontes eis tas synagOgas kai fylakas, apagomenus epi basileis kai hEgemonas heneken tu onomatos mu:
Lk 21:12 p--------- c--------- rd----gpn- a-----gpn- v-3fai-p-- p--------- rp----ap-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v-3fai-p-- v--papnpm- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- n-----apf- v--pppapm- p--------- n-----apm- c--------- n-----apm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs--
Lk 21:12 G4253 G1161 G5130 G3956 G1911 G1909 G5209 G3588 G5495 G0846 G2532 G1377 G3860 G1519 G3588 G4864 G2532 G5438 G0520 G1909 G0935 G2532 G2232 G1752 G3588 G3686 G3450
Lk 21:12 Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników.
Lk 21:12
Lk 21:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:12
Lk 21:12  Pierwszy  zaś  tylko  dodanie  lay  w  ty, wy  ręce  i  będzie  napęd  zdradę  w  Synagoga  i  więzienie  prowadzić  przed  Kings  i  władców  dla  nazwa  Mój
Lk 21:12 G4253 G1161 G0537 G5130 G1911 G1909 G5209 G5495 G2532 G1377 G1377 G3860 G1519 G4864 G2532 G5438 G0071 G1909 G0935 G2532 G2232 G1752 G3686 G3450
Lk 21:13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.                                                          
Lk 21:13 a)pobE/setai u(mi=n ei)s martu/rion.
Lk 21:13 apobEsetai hymin eis martyrion.
Lk 21:13 v-3fmi-s-- rp----dp-- p--------- n-----asn-
Lk 21:13 G0576 G5213 G1519 G3142
Lk 21:13 Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
Lk 21:13
Lk 21:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:13
Lk 21:13  będzie  zaś  ty, wy  dla  dowód
Lk 21:13 G0576 G1161 G5213 G1519 G3142
Lk 21:14 θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,                                                
Lk 21:14 Te/te ou)=n e)n tai=s kardi/ais u(mO=n mE\ promeleta=n a)pologETE=nai,
Lk 21:14 Tete un en tais kardiais hymOn mE promeletan apologETEnai,
Lk 21:14 v-2aad-p-- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- d--------- v--pan---- v--apn----
Lk 21:14 G5087 G3767 G1722 G3588 G2588 G5216 G3361 G4304 G0626
Lk 21:14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
Lk 21:14
Lk 21:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:14
Lk 21:14  Tak  umieścić  się  w  serce  nie  rozważać  odpowiedź
Lk 21:14 G3767 G5087 G5216 G1519 G2588 G3361 G4304 G0626
Lk 21:15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.                                
Lk 21:15 e)gO\ ga\r dO/sO u(mi=n sto/ma kai\ sofi/an E(=| ou) dunE/sontai a)ntistE=nai E)\ a)nteipei=n a(/pantes oi( a)ntikei/menoi u(mi=n.
Lk 21:15 egO gar dOsO hymin stoma kai sofian hE u dynEsontai antistEnai E anteipein hapantes hoi antikeimenoi hymin.
Lk 21:15 rp----ns-- c--------- v-1fai-s-- rp----dp-- n-----asn- c--------- n-----asf- rr----dsf- d--------- v-3fmi-p-- v--aan---- c--------- v--aan---- a-----npm- ra----npm- v--pmpnpm- rp----dp--
Lk 21:15 G1473 G1063 G1325 G5213 G4750 G2532 G4678 G3739 G3756 G1410 G0436 G2228 G0471 G0537 G3588 G0480 G5213
Lk 21:15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
Lk 21:15
Lk 21:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:15
Lk 21:15  dla  Ja  Panie  ty, wy  usta  i  mądrość  który  nie  vozmogut  konflikt  ani  opierać się  wszystko  opierać się  ty, wy
Lk 21:15 G1063 G1473 G1325 G5213 G4750 G2532 G4678 G3739 G3756 G1410 G0471 G3761 G0436 G3956 G0480 G5213
Lk 21:16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,                                    
Lk 21:16 paradoTE/sesTe de\ kai\ u(po\ gone/On kai\ a)delfO=n kai\ suggenO=n kai\ fi/lOn, kai\ TanatO/sousin e)X u(mO=n,
Lk 21:16 paradoTEsesTe de kai hypo goneOn kai adelfOn kai syNgenOn kai filOn, kai TanatOsusin eX hymOn,
Lk 21:16 v-2fpi-p-- c--------- d--------- p--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- v-3fai-p-- p--------- rp----gp--
Lk 21:16 G3860 G1161 G2532 G5259 G1118 G2532 G0080 G2532 G4773 G2532 G5384 G2532 G2289 G1537 G5216
Lk 21:16 A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
Lk 21:16
Lk 21:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:16
Lk 21:16  Zdradzony  również  będzie  i  rodzice  i  bracia  i  krewnych  i  znajomych  i  z  ty, wy  zabiją
Lk 21:16 G3860 G1161 G3860 G2532 G1118 G2532 G0080 G2532 G4773 G2532 G5384 G2532 G1537 G5216 G2289
Lk 21:17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.                                                
Lk 21:17 kai\ e)/sesTe misou/menoi u(po\ pa/ntOn dia\ to\ o)/noma/ mou.
Lk 21:17 kai esesTe misumenoi hypo pantOn dia to onoma mu.
Lk 21:17 c--------- v-2fmi-p-- v--pppnpm- p--------- a-----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Lk 21:17 G2532 G2071 G3404 G5259 G3956 G1223 G3588 G3686 G3450
Lk 21:17 I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
Lk 21:17
Lk 21:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:17
Lk 21:17  i  będzie  znienawidzony  wszystko  dla  nazwa  Mój
Lk 21:17 G2532 G2071 G3404 G3956 G1223 G3686 G3450
Lk 21:18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.                                                
Lk 21:18 kai\ Tri\X e)k tE=s kefalE=s u(mO=n ou) mE\ a)po/lEtai.
Lk 21:18 kai TriX ek tEs kefalEs hymOn u mE apolEtai.
Lk 21:18 c--------- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- d--------- d--------- v-3ams-s--
Lk 21:18 G2532 G2359 G1537 G3588 G2776 G5216 G3756 G3361 G0622
Lk 21:18 Ale włos z głowy wam nie zginie.
Lk 21:18
Lk 21:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:18
Lk 21:18  ale  i  włosy  z  głowa  swój  nie  lanie
Lk 21:18 G2532 G2532 G2359 G1537 G2776 G5216 G3364 G0622
Lk 21:19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.                                                  
Lk 21:19 e)n tE=| u(pomonE=| u(mO=n ktE/sasTe ta\s PSuCHa\s u(mO=n.
Lk 21:19 en tE hypomonE hymOn ktEsasTe tas PSyCHas hymOn.
Lk 21:19 p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- v-2amd-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Lk 21:19 G1722 G3588 G5281 G5216 G2932 G3588 G5590 G5216
Lk 21:19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
Lk 21:19
Lk 21:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:19
Lk 21:19  cierpliwość  swój  zaoszczędzić  dusza  swój
Lk 21:19 G5281 G5216 G2932 G5590 G5216
Lk 21:20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς.                                      
Lk 21:20 *(/otan de\ i)/dEte kukloume/nEn u(po\ stratope/dOn *)ierousalE/m, to/te gnO=te o(/ti E)/ggiken E( e)rE/mOsis au)tE=s.
Lk 21:20 hotan de idEte kyklumenEn hypo stratopedOn ierusalEm, tote gnOte hoti ENgiken hE erEmOsis autEs.
Lk 21:20 c--------- c--------- v-2aas-p-- v--pppasf- p--------- n-----gpn- n-----asf- d--------- v-2aad-p-- c--------- v-3xai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsf-
Lk 21:20 G3752 G1161 G1492 G2944 G5259 G4760 G2419 G5119 G1097 G3754 G1448 G3588 G2050 G0846
Lk 21:20 Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.
Lk 21:20
Lk 21:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:20
Lk 21:20  Kiedy  zaś  zobaczyć  Jerozolima  otoczony  wojsko  następnie  Wiedzieć  że  zbliżył  spustoszenie  jego
Lk 21:20 G3752 G1161 G1492 G2419 G2944 G4760 G5119 G1097 G3754 G1448 G2050 G0846
Lk 21:21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,                  
Lk 21:21 to/te oi( e)n tE=| *)ioudai/a| feuge/tOsan ei)s ta\ o)/rE, kai\ oi( e)n me/sO| au)tE=s e)kCHOrei/tOsan, kai\ oi( e)n tai=s CHO/rais mE\ ei)serCHe/sTOsan ei)s au)tE/n,
Lk 21:21 tote hoi en tE iudaia feugetOsan eis ta orE, kai hoi en mesO autEs ekCHOreitOsan, kai hoi en tais CHOrais mE eiserCHesTOsan eis autEn,
Lk 21:21 d--------- ra----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pad-p-- p--------- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----npm- p--------- a-----dsn- rp----gsf- v-3pad-p-- c--------- ra----npm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- d--------- v-3pmd-p-- p--------- rp----asf-
Lk 21:21 G5119 G3588 G1722 G3588 G2449 G5343 G1519 G3588 G3735 G2532 G3588 G1722 G3319 G0846 G1633 G2532 G3588 G1722 G3588 G5561 G3361 G1525 G1519 G0846
Lk 21:21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!
Lk 21:21
Lk 21:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:21
Lk 21:21  następnie  w  Judea  biegać  w  Góry  i  w  Miasto  Miasto  Wychodzić  z  i  w  około  nie  Wchodzić  w  to
Lk 21:21 G5119 G1722 G2449 G5343 G1519 G3735 G2532 G1722 G0846 G3319 G1633 G1633 G2532 G1722 G5561 G3361 G1525 G1519 G0846
Lk 21:22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.                                              
Lk 21:22 o(/ti E(me/rai e)kdikE/seOs au(=tai/ ei)sin tou= plEsTE=nai pa/nta ta\ gegramme/na.
Lk 21:22 hoti hEmerai ekdikEseOs hautai eisin tu plEsTEnai panta ta gegrammena.
Lk 21:22 c--------- n-----npf- n-----gsf- rd----npf- v-3pai-p-- ra----gsn- v--apn---- a-----apn- ra----apn- v--xppapn-
Lk 21:22 G3754 G2250 G1557 G3778 G1526 G3588 G4130 G3956 G3588 G1125
Lk 21:22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Lk 21:22
Lk 21:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:22
Lk 21:22  że  to  dni  zemsta  świętować  wszystko  napisany
Lk 21:22 G3754 G3778 G2250 G1557 G4137 G3956 G1125
Lk 21:23 οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,                  
Lk 21:23 ou)ai\ tai=s e)n gastri\ e)CHou/sais kai\ tai=s TElaDZou/sais e)n e)kei/nais tai=s E(me/rais: e)/stai ga\r a)na/gkE mega/lE e)pi\ tE=s gE=s kai\ o)rgE\ tO=| laO=| tou/tO|,
Lk 21:23 uai tais en gastri eCHusais kai tais TElaDZusais en ekeinais tais hEmerais: estai gar anaNkE megalE epi tEs gEs kai orgE tO laO tutO,
Lk 21:23 x--------- ra----dpf- p--------- n-----dsf- v--papdpf- c--------- ra----dpf- v--papdpf- p--------- rd----dpf- ra----dpf- n-----dpf- v-3fmi-s-- c--------- n-----nsf- a-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm-
Lk 21:23 G3759 G3588 G1722 G1064 G2192 G2532 G3588 G2337 G1722 G1565 G3588 G2250 G2071 G1063 G0318 G3173 G1909 G3588 G1093 G2532 G3709 G3588 G2992 G5129
Lk 21:23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:
Lk 21:23
Lk 21:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:23
Lk 21:23  Żal  zaś  w ciąży  w ciąży  w ciąży  i  karmienie  sutki  w  tych  dni  dla  wielki  będzie  katastrofa  w  ziemia  i  gniew  w  osoby  to
Lk 21:23 G3759 G1161 G1064 G1722 G2192 G2532 G2337 G2337 G1722 G1565 G2250 G1063 G3173 G2071 G0318 G1909 G1093 G2532 G3709 G1722 G2992 G5129
Lk 21:24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.                        
Lk 21:24 kai\ pesou=ntai sto/mati maCHai/rEs kai\ ai)CHmalOtisTE/sontai ei)s ta\ e)/TnE pa/nta, kai\ *)ierousalE\m e)/stai patoume/nE u(po\ e)TnO=n, a)/CHri ou(= plErOTO=sin kairoi\ e)TnO=n.
Lk 21:24 kai pesuntai stomati maCHairEs kai aiCHmalOtisTEsontai eis ta eTnE panta, kai ierusalEm estai patumenE hypo eTnOn, aCHri hu plErOTOsin kairoi eTnOn.
Lk 21:24 c--------- v-3fmi-p-- n-----dsn- n-----gsf- c--------- v-3fpi-p-- p--------- ra----apn- n-----apn- a-----apn- c--------- n-----nsf- v-3fmi-s-- v--pppnsf- p--------- n-----gpn- p--------- rr----gsm- v-3aps-p-- n-----npm- n-----gpn-
Lk 21:24 G2532 G4098 G4750 G3162 G2532 G0163 G1519 G3588 G1484 G3956 G2532 G2419 G2071 G3961 G5259 G1484 G0891 G3739 G4137 G2540 G1484
Lk 21:24 jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Lk 21:24
Lk 21:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:24
Lk 21:24  i  spadek  wskazówka  Miecz  i  być prowadzone  w  niewola  w  wszystko  osoby  i  Jerozolima  będzie  zdeptany  Pogan  do  kończy się w  czas  Pogan
Lk 21:24 G2532 G4098 G4750 G3162 G2532 G0163 G0163 G0163 G1519 G3956 G1484 G2532 G2419 G2071 G3961 G1484 G0891 G4137 G2540 G1484
Lk 21:25 Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,                        
Lk 21:25 *kai\ e)/sontai sEmei=a e)n E(li/O| kai\ selE/nE| kai\ a)/strois, kai\ e)pi\ tE=s gE=s sunoCHE\ e)TnO=n e)n a)pori/a| E)/CHous Tala/ssEs kai\ sa/lou,
Lk 21:25 kai esontai sEmeia en hEliO kai selEnE kai astrois, kai epi tEs gEs synoCHE eTnOn en aporia ECHus TalassEs kai salu,
Lk 21:25 c--------- v-3fmi-p-- n-----npn- p--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dpn- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- n-----gpn- p--------- n-----dsf- n-----gsn- n-----gsf- c--------- n-----gsm-
Lk 21:25 G2532 G2071 G4592 G1722 G2246 G2532 G4582 G2532 G0798 G2532 G1909 G3588 G1093 G4928 G1484 G1722 G0640 G2279 G2281 G2532 G4535
Lk 21:25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Lk 21:25
Lk 21:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:25
Lk 21:25  I  będzie  Znaków  w  słońce  i  księżyc  i  gwiazdki  i  w  ziemia  depresja  Osoby  i  zakłopotanie  morze  vosshumit  i  zmartwiony
Lk 21:25 G2532 G2071 G4592 G1722 G2246 G2532 G4582 G2532 G0798 G2532 G1909 G1093 G4928 G1484 G1722 G0640 G2281 G2278 G2532 G4535
Lk 21:26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.                                  
Lk 21:26 a)poPSuCHo/ntOn a)nTrO/pOn a)po\ fo/bou kai\ prosdoki/as tO=n e)perCHome/nOn tE=| oi)koume/nE|, ai( ga\r duna/meis tO=n ou)ranO=n saleuTE/sontai.
Lk 21:26 apoPSyCHontOn anTrOpOn apo fobu kai prosdokias tOn eperCHomenOn tE oikumenE, hai gar dynameis tOn uranOn saleuTEsontai.
Lk 21:26 v--papgpm- n-----gpm- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsf- ra----gpn- v--pmpgpn- ra----dsf- n-----dsf- ra----npf- c--------- n-----npf- ra----gpm- n-----gpm- v-3fpi-p--
Lk 21:26 G0674 G0444 G0575 G5401 G2532 G4329 G3588 G1904 G3588 G3625 G3588 G1063 G1411 G3588 G3772 G4531
Lk 21:26 Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Lk 21:26
Lk 21:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:26
Lk 21:26  osoby  będzie  umierać  z  strach  i  oczekiwań  przyszłość  wszechświat  dla  siła  Niebieski  wstrząsnąć
Lk 21:26 G0444 G0674 G0674 G0575 G5401 G2532 G4329 G1904 G3625 G1063 G1411 G3772 G4531
Lk 21:27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.                                    
Lk 21:27 kai\ to/te o)/PSontai to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou e)rCHo/menon e)n nefe/lE| meta\ duna/meOs kai\ do/XEs pollE=s.
Lk 21:27 kai tote oPSontai ton hyion tu anTrOpu erCHomenon en nefelE meta dynameOs kai doXEs pollEs.
Lk 21:27 c--------- d--------- v-3fmi-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpasm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----gsf-
Lk 21:27 G2532 G5119 G3700 G3588 G5207 G3588 G0444 G2064 G1722 G3507 G3326 G1411 G2532 G1391 G4183
Lk 21:27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
Lk 21:27
Lk 21:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:27
Lk 21:27  i  następnie  zobaczyć  Syn  Człowiek  nadchodzący  w  chmura  z  moc  i  chwała  wielki
Lk 21:27 G2532 G5119 G3700 G5207 G0444 G2064 G1722 G3507 G3326 G1411 G2532 G1391 G4183
Lk 21:28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν.                                    
Lk 21:28 a)rCHome/nOn de\ tou/tOn gi/nesTai a)naku/PSate kai\ e)pa/rate ta\s kefala\s u(mO=n, dio/ti e)ggi/DZei E( a)polu/trOsis u(mO=n.
Lk 21:28 arCHomenOn de tutOn ginesTai anakyPSate kai eparate tas kefalas hymOn, dioti eNgiDZei hE apolytrOsis hymOn.
Lk 21:28 v--pmpgpn- c--------- rd----gpn- v--pmn---- v-2aad-p-- c--------- v-2aad-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp--
Lk 21:28 G0756 G1161 G5130 G1096 G0352 G2532 G1869 G3588 G2776 G5216 G1360 G1448 G3588 G0629 G5216
Lk 21:28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Lk 21:28
Lk 21:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:28
Lk 21:28  zaś  będzie  to  come true  wstał  i  Wyciąg  głowa  swój  że  blisko  uwolnienie  swój
Lk 21:28 G1161 G0756 G5130 G1096 G0352 G2532 G1869 G2776 G5216 G1360 G1448 G0629 G5216
Lk 21:29 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα·                                            
Lk 21:29 *kai\ ei)=pen parabolE\n au)toi=s: *)/idete tE\n sukE=n kai\ pa/nta ta\ de/ndra:
Lk 21:29 kai eipen parabolEn autois: idete tEn sykEn kai panta ta dendra:
Lk 21:29 c--------- v-3aai-s-- n-----asf- rp----dpm- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----apn- ra----apn- n-----apn-
Lk 21:29 G2532 G2036 G3850 G0846 G1492 G3588 G4808 G2532 G3956 G3588 G1186
Lk 21:29 I powiedział im przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa.
Lk 21:29
Lk 21:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:29
Lk 21:29  I  powiedział  ich  przypowieść  wygląd  drzewo figowe  i  wszystko  Drzew
Lk 21:29 G2532 G2036 G0846 G3850 G1492 G4808 G2532 G3956 G1186
Lk 21:30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν·                                        
Lk 21:30 o(/tan proba/lOsin E)/dE, ble/pontes a)f' e(autO=n ginO/skete o(/ti E)/dE e)ggu\s to\ Te/ros e)sti/n:
Lk 21:30 hotan probalOsin EdE, blepontes af' eautOn ginOskete hoti EdE eNgys to Teros estin:
Lk 21:30 c--------- v-3aas-p-- d--------- v--papnpm- p--------- rp----gpm- v-2pai-p-- c--------- d--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s--
Lk 21:30 G3752 G4261 G2235 G0991 G0575 G1438 G1097 G3754 G2235 G1451 G3588 G2330 G2076
Lk 21:30 Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato.
Lk 21:30
Lk 21:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:30
Lk 21:30  kiedy  już  rozpuszcza się  widzenie  wiedzieć  się  że  już  blisko  lato
Lk 21:30 G3752 G2235 G4261 G0991 G1097 G1438 G3754 G2235 G1451 G2330
Lk 21:31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                    
Lk 21:31 ou(/tOs kai\ u(mei=s, o(/tan i)/dEte tau=ta gino/mena, ginO/skete o(/ti e)ggu/s e)stin E( basilei/a tou= Teou=.
Lk 21:31 hutOs kai hymeis, hotan idEte tauta ginomena, ginOskete hoti eNgys estin hE basileia tu Teu.
Lk 21:31 d--------- d--------- rp----np-- c--------- v-2aas-p-- rd----apn- v--pmpapn- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 21:31 G3779 G2532 G5210 G3752 G1492 G5023 G1096 G1097 G3754 G1451 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 21:31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.
Lk 21:31
Lk 21:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:31
Lk 21:31  Tak  i  kiedy  ty, wy  zobaczyć  że  samospełniające  Wiedzieć  że  blisko  Królestwo  Bóg
Lk 21:31 G3779 G2532 G3752 G5210 G1492 G5023 G1096 G1097 G3754 G1451 G0932 G2316
Lk 21:32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.                                      
Lk 21:32 a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti ou) mE\ pare/lTE| E( genea\ au(/tE e(/Os a)\n pa/nta ge/nEtai.
Lk 21:32 amEn legO hymin hoti u mE parelTE hE genea hautE heOs an panta genEtai.
Lk 21:32 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- c--------- x--------- a-----npn- v-3ams-s--
Lk 21:32 G0281 G3004 G5213 G3754 G3756 G3361 G3928 G3588 G1074 G3778 G2193 G0302 G3956 G1096
Lk 21:32 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.
Lk 21:32
Lk 21:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:32
Lk 21:32  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  umieram  rodzaj  to  jako  wszystko  będzie
Lk 21:32 G0281 G3004 G5213 G3364 G3928 G1074 G3778 G2193 G3956 G1096
Lk 21:33 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.                                        
Lk 21:33 o( ou)rano\s kai\ E( gE= pareleu/sontai, oi( de\ lo/goi mou ou) mE\ pareleu/sontai.
Lk 21:33 ho uranos kai hE gE pareleusontai, hoi de logoi mu u mE pareleusontai.
Lk 21:33 ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3fmi-p-- ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gs-- d--------- d--------- v-3fmi-p--
Lk 21:33 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G3928 G3588 G1161 G3056 G3450 G3756 G3361 G3928
Lk 21:33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Lk 21:33
Lk 21:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:33
Lk 21:33  niebo  i  ziemia  umieram  ale  słowa  Mój  nie  umieram
Lk 21:33 G3772 G2532 G1093 G3928 G1161 G3056 G3450 G3364 G3928
Lk 21:34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾿ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη                    
Lk 21:34 *prose/CHete de\ e(autoi=s mE/pote barETO=sin u(mO=n ai( kardi/ai e)n kraipa/lE| kai\ me/TE| kai\ meri/mnais biOtikai=s, kai\ e)pistE=| e)f' u(ma=s ai)fni/dios E( E(me/ra e)kei/nE
Lk 21:34 proseCHete de heautois mEpote barETOsin hymOn hai kardiai en kraipalE kai meTE kai merimnais biOtikais, kai epistE ef' ymas aifnidios hE hEmera ekeinE
Lk 21:34 v-2pad-p-- c--------- rp----dpm- c--------- v-3aps-p-- rp----gp-- ra----npf- n-----npf- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dpf- a-----dpf- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ap-- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf-
Lk 21:34 G4337 G1161 G1438 G3379 G0916 G5216 G3588 G2588 G1722 G2897 G2532 G3178 G2532 G3308 G0982 G2532 G2186 G1909 G5209 G0160 G3588 G2250 G1565
Lk 21:34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,
Lk 21:34
Lk 21:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:34
Lk 21:34  Zobaczyć  zaś  go  że  serce  swój  nie  wytworzone  obżarstwo  i  pijaństwo  i  dotyczy  codzienny  i  dzień  że  rozumianej  ty, wy  nagle
Lk 21:34 G4337 G1161 G1438 G4218 G2588 G5216 G3361 G0925 G2897 G2532 G3178 G2532 G3308 G0982 G2532 G2250 G1565 G2186 G5209 G0160
Lk 21:35 ὡς παγὶς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.                                        
Lk 21:35 O(s pagi\s. e)peiseleu/setai ga\r e)pi\ pa/ntas tou\s kaTEme/nous e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s.
Lk 21:35 hOs pagis. epeiseleusetai gar epi pantas tus kaTEmenus epi prosOpon pasEs tEs gEs.
Lk 21:35 c--------- n-----nsf- v-3fmi-s-- c--------- p--------- a-----apm- ra----apm- v--pmpapm- p--------- n-----asn- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf-
Lk 21:35 G5613 G3803 G1904 G1063 G1909 G3956 G3588 G2521 G1909 G4383 G3956 G3588 G1093
Lk 21:35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Lk 21:35
Lk 21:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:35
Lk 21:35  dla  jako  sieć  odnaleźć  w  wszystko  Życie  na  wszystko  osoba  Ziemia
Lk 21:35 G1063 G5613 G3803 G1904 G1909 G3956 G2521 G1909 G3956 G4383 G1093
Lk 21:36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.                        
Lk 21:36 a)grupnei=te de\ e)n panti\ kairO=| deo/menoi i(/na katisCHu/sEte e)kfugei=n tau=ta pa/nta ta\ me/llonta gi/nesTai, kai\ staTE=nai e)/mprosTen tou= ui(ou= tou= a)nTrO/pou.
Lk 21:36 agrypneite de en panti kairO deomenoi hina katisCHysEte ekfygein tauta panta ta mellonta ginesTai, kai staTEnai emprosTen tu hyiu tu anTrOpu.
Lk 21:36 v-2pad-p-- c--------- p--------- a-----dsm- n-----dsm- v--pmpnpm- c--------- v-2aas-p-- v--aan---- rd----apn- a-----apn- ra----apn- v--papapn- v--pmn---- c--------- v--apn---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 21:36 G0069 G1161 G1722 G3956 G2540 G1189 G2443 G2729 G1628 G5023 G3956 G3588 G3195 G1096 G2532 G2476 G1715 G3588 G5207 G3588 G0444
Lk 21:36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Lk 21:36
Lk 21:36 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 21:36
Lk 21:36  tak  Zegarek  w  wszystko  czas  Modlić się  tak  za godnych  uniknąć  wszystko  tak  przyszłość  przyszłość  i  pojawić się  przed  Syn  Człowiek
Lk 21:36 G3767 G0069 G1722 G3956 G2540 G1189 G2443 G2661 G1628 G3956 G5023 G1096 G3195 G2532 G2476 G1715 G5207 G0444