Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk21      do_str_głównej      do_Lk23      
Lk 22:1 Ἤγγιζεν δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη πάσχα.                                                              
Lk 22:1 *)/EggiDZen de\ E( e(ortE\ tO=n a)DZu/mOn E( legome/nE pa/sCHa.
Lk 22:1 ENgiDZen de hE heortE tOn aDZymOn hE legomenE pasCHa.
Lk 22:1 v-3iai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpn- a-----gpn- ra----nsf- v--pppnsf- n-----nsn-
Lk 22:1 G1448 G1161 G3588 G1859 G3588 G0106 G3588 G3004 G3957
Lk 22:1 Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha.
Lk 22:1
Lk 22:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:1
Lk 22:1  Zbliża się  wakacje  przaśny  o nazwie  Pascha
Lk 22:1 G1448 G1859 G0106 G3004 G3957
Lk 22:2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν.                                                  
Lk 22:2 kai\ e)DZE/toun oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s to\ pO=s a)ne/lOsin au)to/n, e)fobou=nto ga\r to\n lao/n.
Lk 22:2 kai eDZEtun hoi arCHiereis kai hoi grammateis to pOs anelOsin auton, efobunto gar ton laon.
Lk 22:2 c--------- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----asn- d--------- v-3aas-p-- rp----asm- v-3imi-p-- c--------- ra----asm- n-----asm-
Lk 22:2 G2532 G2212 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G3588 G4459 G0337 G0846 G5399 G1063 G3588 G2992
Lk 22:2 Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu.
Lk 22:2
Lk 22:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:2
Lk 22:2  i  Wyszukiwanie  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  jako  zniszczyć  Jego  że  boi  Osoby
Lk 22:2 G2532 G2212 G0749 G2532 G1122 G4459 G0337 G0846 G1063 G5399 G2992
Lk 22:3 Εἰσῆλθεν δὲ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα·                                                    
Lk 22:3 *ei)sE=lTen de\ *satana=s ei)s *)iou/dan to\n kalou/menon *)iskariO/tEn, o)/nta e)k tou= a)riTmou= tO=n dO/deka:
Lk 22:3 eisElTen de satanas eis iudan ton kalumenon iskariOtEn, onta ek tu ariTmu tOn dOdeka:
Lk 22:3 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- p--------- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- n-----asm- v--papasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpm- a-----gpm-
Lk 22:3 G1525 G1161 G4567 G1519 G2455 G3588 G2564 G2469 G5607 G1537 G3588 G0706 G3588 G1427
Lk 22:3 Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu.
Lk 22:3
Lk 22:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:3
Lk 22:3  Przyszedł  zaś  Szatan  w  Judas  przydomkiem  Iskariota  jeden  z  numer  dwanaście
Lk 22:3 G1525 G1161 G4567 G1519 G2455 G1941 G2469 G5607 G1537 G0706 G1427
Lk 22:4 καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν.                                                        
Lk 22:4 kai\ a)pelTO\n sunela/lEsen toi=s a)rCHiereu=sin kai\ stratEgoi=s to\ pO=s au)toi=s paradO=| au)to/n.
Lk 22:4 kai apelTOn synelalEsen tois arCHiereusin kai stratEgois to pOs autois paradO auton.
Lk 22:4 c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- n-----dpm- ra----asn- d--------- rp----dpm- v-3aas-s-- rp----asm-
Lk 22:4 G2532 G0565 G4814 G3588 G0749 G2532 G4755 G3588 G4459 G0846 G3860 G0846
Lk 22:4 Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać.
Lk 22:4
Lk 22:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:4
Lk 22:4  i  iść  powiedział  Kapłanów  i  przełożonych  jako  Jego  zdradzać  ich
Lk 22:4 G2532 G0565 G4814 G0749 G2532 G4755 G4459 G0846 G3860 G0846
Lk 22:5 καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι.                                                                  
Lk 22:5 kai\ e)CHa/rEsan kai\ sune/Tento au)tO=| a)rgu/rion dou=nai.
Lk 22:5 kai eCHarEsan kai syneTento autO argyrion dunai.
Lk 22:5 c--------- v-3api-p-- c--------- v-3ami-p-- rp----dsm- n-----asn- v--aan----
Lk 22:5 G2532 G5463 G2532 G4934 G0846 G0694 G1325
Lk 22:5 Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze.
Lk 22:5
Lk 22:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:5
Lk 22:5  rad  i  uzgodniony  dać  go  Pieniądze
Lk 22:5 G5463 G2532 G4934 G1325 G0846 G0694
Lk 22:6 καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς.                                                          
Lk 22:6 kai\ e)XOmolo/gEsen, kai\ e)DZE/tei eu)kairi/an tou= paradou=nai au)to\n a)/ter o)/CHlou au)toi=s.
Lk 22:6 kai eXOmologEsen, kai eDZEtei eukairian tu paradunai auton ater oCHlu autois.
Lk 22:6 c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- n-----asf- ra----gsn- v--aan---- rp----asm- p--------- n-----gsm- rp----dpm-
Lk 22:6 G2532 G1843 G2532 G2212 G2120 G3588 G3860 G0846 G0817 G3793 G0846
Lk 22:6 On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez wiedzy tłumu.
Lk 22:6
Lk 22:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:6
Lk 22:6  i  obiecał  i  szukam  wygodny  czas  zdradzać  Jego  ich  nie  w  osoby
Lk 22:6 G2532 G1843 G2532 G2212 G2120 G2120 G3860 G0846 G0846 G0817 G0817 G3793
Lk 22:7 Ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, [ἐν] ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα.                                                        
Lk 22:7 *)=ElTen de\ E( E(me/ra tO=n a)DZu/mOn, [e)n] E(=| e)/dei Tu/esTai to\ pa/sCHa.
Lk 22:7 ElTen de hE hEmera tOn aDZymOn, [en] hE edei TyesTai to pasCHa.
Lk 22:7 v-3aai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpn- a-----gpn- p--------- rr----dsf- v-3iai-s-- v--ppn---- ra----asn- n-----asn-
Lk 22:7 G2064 G1161 G3588 G2250 G3588 G0106 G1722 G3739 G1163 G2380 G3588 G3957
Lk 22:7 Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę.
Lk 22:7
Lk 22:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:7
Lk 22:7  Potem przyszedł  zaś  dzień  przaśny  w  który  powinien  zabić  Wielkanoc
Lk 22:7 G2064 G1161 G2250 G0106 G1722 G3739 G1163 G2380 G3957
Lk 22:8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν.                                                      
Lk 22:8 kai\ a)pe/steilen *pe/tron kai\ *)iOa/nnEn ei)pO/n, *poreuTe/ntes e(toima/sate E(mi=n to\ pa/sCHa i(/na fa/gOmen.
Lk 22:8 kai apesteilen petron kai iOannEn eipOn, poreuTentes hetoimasate hEmin to pasCHa hina fagOmen.
Lk 22:8 c--------- v-3aai-s-- n-----asm- c--------- n-----asm- v--aapnsm- v--appnpm- v-2aad-p-- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-1aas-p--
Lk 22:8 G2532 G0649 G4074 G2532 G2491 G2036 G4198 G2090 G2254 G3588 G3957 G2443 G5315
Lk 22:8 Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć.
Lk 22:8
Lk 22:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:8
Lk 22:8  i  wysłane  Peter  i  Jan  powiedzenie  Iść  Przygotować  nas  jest  Wielkanoc
Lk 22:8 G2532 G0649 G4074 G2532 G2491 G2036 G4198 G2090 G2254 G5315 G3957
Lk 22:9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;                                                                  
Lk 22:9 oi( de\ ei)=pan au)tO=|, *pou= Te/leis e(toima/sOmen;
Lk 22:9 hoi de eipan autO, pu Teleis hetoimasOmen;
Lk 22:9 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- d--------- v-2pai-s-- v-1aas-p--
Lk 22:9 G3588 G1161 G2036 G0846 G4226 G2309 G2090
Lk 22:9 Oni Go zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?
Lk 22:9
Lk 22:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:9
Lk 22:9  zaś  powiedział  Go  gdzie  Ty  gotować
Lk 22:9 G1161 G2036 G0846 G4226 G2309 G2090
Lk 22:10 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται.                                
Lk 22:10 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *)idou\ ei)selTo/ntOn u(mO=n ei)s tE\n po/lin sunantE/sei u(mi=n a)/nTrOpos kera/mion u(/datos basta/DZOn: a)kolouTE/sate au)tO=| ei)s tE\n oi)ki/an ei)s E(\n ei)sporeu/etai.
Lk 22:10 ho de eipen autois, idu eiselTontOn hymOn eis tEn polin synantEsei hymin anTrOpos keramion hydatos bastaDZOn: akoluTEsate autO eis tEn oikian eis hEn eisporeuetai.
Lk 22:10 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- x--------- v--aapgpm- rp----gp-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3fai-s-- rp----dp-- n-----nsm- n-----asn- n-----gsn- v--papnsm- v-2aad-p-- rp----dsm- p--------- ra----asf- n-----asf- p--------- rr----asf- v-3pmi-s--
Lk 22:10 G3588 G1161 G2036 G0846 G2400 G1525 G5216 G1519 G3588 G4172 G4876 G5213 G0444 G2765 G5204 G0941 G0190 G0846 G1519 G3588 G3614 G1519 G3739 G1531
Lk 22:10 Odpowiedział im: Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie,
Lk 22:10
Lk 22:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:10
Lk 22:10  powiedział  ich  tutaj  w  wkład  swój  w  miasto  spotkać  ty, wy  człowiek  łożysko  słoik  woda  śledzić  go  w  do domu  który  będzie
Lk 22:10 G2036 G0846 G2400 G1525 G1525 G5216 G1519 G4172 G4876 G5213 G0444 G0941 G2765 G5204 G0190 G0846 G1519 G3614 G3757 G1531
Lk 22:11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι διδάσκαλος, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;                                    
Lk 22:11 kai\ e)rei=te tO=| oi)kodespo/tE| tE=s oi)ki/as, *le/gei soi o( dida/skalos, *pou= e)stin to\ kata/luma o(/pou to\ pa/sCHa meta\ tO=n maTEtO=n mou fa/gO;
Lk 22:11 kai ereite tO oikodespotE tEs oikias, legei soi ho didaskalos, pu estin to katalyma hopu to pasCHa meta tOn maTEtOn mu fagO;
Lk 22:11 c--------- v-2fai-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- d--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- v-1aas-s--
Lk 22:11 G2532 G2046 G3588 G3617 G3588 G3614 G3004 G4671 G3588 G1320 G4226 G2076 G3588 G2646 G3699 G3588 G3957 G3326 G3588 G3101 G3450 G5315
Lk 22:11 i powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
Lk 22:11
Lk 22:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:11
Lk 22:11  i  powiedzieć  mistrz  do domu  Nauczyciel  mówi  ty, wy  gdzie  pokój  który  jest  Wielkanoc  z  studentów  Mój
Lk 22:11 G2532 G2046 G3617 G3614 G1320 G3004 G4671 G4226 G2646 G3699 G5315 G3957 G3326 G3101 G3450
Lk 22:12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.                                                                
Lk 22:12 ka)kei=nos u(mi=n dei/Xei a)na/gaion me/ga e)strOme/non: e)kei= e(toima/sate.
Lk 22:12 kakeinos hymin deiXei anagaion mega estrOmenon: ekei hetoimasate.
Lk 22:12 c--------- rp----dp-- v-3fai-s-- n-----asn- a-----asn- v--xppasn- d--------- v-2aad-p--
Lk 22:12 G2548 G5213 G1166 G0508 G3173 G4766 G1563 G2090
Lk 22:12 On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie.
Lk 22:12
Lk 22:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:12
Lk 22:12  I  on  show  ty, wy  komora  więcej  umeblowany  tam  Przygotować
Lk 22:12 G2548 G2548 G1166 G5213 G0508 G3173 G4766 G1563 G2090
Lk 22:13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.                                                            
Lk 22:13 a)pelTo/ntes de\ eu(=ron kaTO\s ei)rE/kei au)toi=s, kai\ E(toi/masan to\ pa/sCHa.
Lk 22:13 apelTontes de heuron kaTOs eirEkei autois, kai hEtoimasan to pasCHa.
Lk 22:13 v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3yai-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn-
Lk 22:13 G0565 G1161 G2147 G2531 G2046 G0846 G2532 G2090 G3588 G3957
Lk 22:13 Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
Lk 22:13
Lk 22:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:13
Lk 22:13  iść  znalezionych  jako  powiedział  ich  i  przygotowany  Wielkanoc
Lk 22:13 G0565 G2147 G2531 G2046 G0846 G2532 G2090 G3957
Lk 22:14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.                                                          
Lk 22:14 *kai\ o(/te e)ge/neto E( O(/ra, a)ne/pesen kai\ oi( a)po/stoloi su\n au)tO=|.
Lk 22:14 kai hote egeneto hE hOra, anepesen kai hoi apostoloi syn autO.
Lk 22:14 c--------- c--------- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- rp----dsm-
Lk 22:14 G2532 G3753 G1096 G3588 G5610 G0377 G2532 G3588 G0652 G4862 G0846
Lk 22:14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.
Lk 22:14
Lk 22:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:14
Lk 22:14  I  kiedy  przyjść  h  spoczywał  i  dwanaście  Apostołowie  z  Go
Lk 22:14 G2532 G3753 G1096 G5610 G0377 G2532 G1427 G0652 G4862 G0846
Lk 22:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾿ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·                                                
Lk 22:15 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *)epiTumi/a| e)peTu/mEsa tou=to to\ pa/sCHa fagei=n meT' u(mO=n pro\ tou= me paTei=n:
Lk 22:15 kai eipen pros autus, epiTymia epeTymEsa tuto to pasCHa fagein meT' ymOn pro tu me paTein:
Lk 22:15 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- n-----dsf- v-1aai-s-- rd----asn- ra----asn- n-----asn- v--aan---- p--------- rp----gp-- p--------- ra----gsn- rp----as-- v--aan----
Lk 22:15 G2532 G2036 G4314 G0846 G1939 G1937 G5124 G3588 G3957 G5315 G3326 G5216 G4253 G3588 G3165 G3958
Lk 22:15 Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.
Lk 22:15
Lk 22:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:15
Lk 22:15  i  powiedział  ich  ich  bardzo  chciał  jest  z  ty, wy  UIS  Wielkanoc  przed  Mój  cierpienie
Lk 22:15 G2532 G2036 G0846 G4314 G1939 G1937 G5315 G3326 G5216 G5124 G3957 G4253 G3165 G3958
Lk 22:16 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.                                                
Lk 22:16 le/gO ga\r u(mi=n o(/ti ou) mE\ fa/gO au)to\ e(/Os o(/tou plErOTE=| e)n tE=| basilei/a| tou= Teou=.
Lk 22:16 legO gar hymin hoti u mE fagO auto heOs hotu plErOTE en tE basileia tu Teu.
Lk 22:16 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- v-1aas-s-- rp----asn- p--------- rr----gsm- v-3aps-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 22:16 G3004 G1063 G5213 G3754 G3756 G3361 G5315 G0846 G2193 G3755 G4137 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316
Lk 22:16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym.
Lk 22:16
Lk 22:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:16
Lk 22:16  dla  powiedzieć  ty, wy  że  już  nie  będzie  jest  jego  jego  podczas gdy  podczas gdy  zrealizowane  w  Królestwo  Bóg
Lk 22:16 G1063 G3004 G5213 G3754 G3364 G3765 G5315 G5315 G0846 G1537 G2193 G3755 G4137 G1722 G0932 G2316
Lk 22:17 καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς·                                                          
Lk 22:17 kai\ deXa/menos potE/rion eu)CHaristE/sas ei)=pen, *la/bete tou=to kai\ diameri/sate ei)s e(autou/s:
Lk 22:17 kai deXamenos potErion euCHaristEsas eipen, labete tuto kai diamerisate eis heautus:
Lk 22:17 c--------- v--ampnsm- n-----asn- v--aapnsm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rd----asn- c--------- v-2aad-p-- p--------- rp----apm-
Lk 22:17 G2532 G1209 G4221 G2168 G2036 G2983 G5124 G2532 G1266 G1519 G1438
Lk 22:17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie;
Lk 22:17
Lk 22:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:17
Lk 22:17  I  przy  puchar  dzięki  powiedział  Wziąć  jego  i  podzielić  między  go
Lk 22:17 G2532 G1209 G4221 G2168 G2036 G2983 G5124 G2532 G1266 G1519 G1438
Lk 22:18 λέγω γὰρ ὑμῖν [ὅτι] οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ.                                    
Lk 22:18 le/gO ga\r u(mi=n [o(/ti] ou) mE\ pi/O a)po\ tou= nu=n a)po\ tou= genE/matos tE=s a)mpe/lou e(/Os ou(= E( basilei/a tou= Teou= e)/lTE|.
Lk 22:18 legO gar hymin [hoti] u mE piO apo tu nyn apo tu genEmatos tEs ampelu heOs hu hE basileia tu Teu elTE.
Lk 22:18 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- v-1aas-s-- p--------- ra----gsm- d--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- rr----gsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aas-s--
Lk 22:18 G3004 G1063 G5213 G3754 G3756 G3361 G4095 G0575 G3588 G3568 G0575 G3588 G1081 G3588 G0288 G2193 G3739 G3588 G0932 G3588 G2316 G2064
Lk 22:18 albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.
Lk 22:18
Lk 22:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:18
Lk 22:18  dla  powiedzieć  ty, wy  że  nie  będzie  pić  z  płód  moszcz  do  do  przyjść  Królestwo  Bóg
Lk 22:18 G1063 G3004 G5213 G3754 G3364 G4095 G4095 G0575 G1081 G0288 G2193 G3755 G2064 G0932 G2316
Lk 22:19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.                                
Lk 22:19 kai\ labO\n a)/rton eu)CHaristE/sas e)/klasen kai\ e)/dOken au)toi=s le/gOn, *tou=to/ e)stin to\ sO=ma/ mou to\ u(pe\r u(mO=n dido/menon: tou=to poiei=te ei)s tE\n e)mE\n a)na/mnEsin.
Lk 22:19 kai labOn arton euCHaristEsas eklasen kai edOken autois legOn, tuto estin to sOma mu to hyper hymOn didomenon: tuto poieite eis tEn emEn anamnEsin.
Lk 22:19 c--------- v--aapnsm- n-----asm- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v--papnsm- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- ra----nsn- p--------- rp----gp-- v--pppnsn- rd----asn- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf-
Lk 22:19 G2532 G2983 G0740 G2168 G2806 G2532 G1325 G0846 G3004 G5124 G2076 G3588 G4983 G3450 G3588 G5228 G5216 G1325 G5124 G4160 G1519 G3588 G1699 G0364
Lk 22:19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!
Lk 22:19
Lk 22:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:19
Lk 22:19  I  przy  chleb  dzięki  hamulec  i  wniesiony  ich  mówi  te rzeczy  jest  ciało  Mój  dla  ty, wy  zdradzony  te rzeczy  twórczy początek  w  Mój  pamięć
Lk 22:19 G2532 G2983 G0740 G2168 G2806 G2532 G1325 G0846 G3004 G5124 G2076 G4983 G3450 G5228 G5216 G1325 G5124 G4160 G1519 G1699 G0364
Lk 22:20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.                                    
Lk 22:20 kai\ to\ potE/rion O(sau/tOs meta\ to\ deipnE=sai, le/gOn, *tou=to to\ potE/rion E( kainE\ diaTE/kE e)n tO=| ai(/mati/ mou, to\ u(pe\r u(mO=n e)kCHunno/menon.
Lk 22:20 kai to potErion hOsautOs meta to deipnEsai, legOn, tuto to potErion hE kainE diaTEkE en tO haimati mu, to hyper hymOn ekCHynnomenon.
Lk 22:20 c--------- ra----asn- n-----asn- d--------- p--------- ra----asn- v--aan---- v--papnsm- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- ra----nsn- p--------- rp----gp-- v--pppnsn-
Lk 22:20 G2532 G3588 G4221 G5615 G3326 G3588 G1172 G3004 G5124 G3588 G4221 G3588 G2537 G1242 G1722 G3588 G0129 G3450 G3588 G5228 G5216 G1632
Lk 22:20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Lk 22:20
Lk 22:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:20
Lk 22:20  Również  i  puchar  za  Kolacja  mówi  to jest  puchar  Nowy  Przymierze  w  Mój  krew  który  dla  ty, wy  rzucić
Lk 22:20 G5615 G2532 G4221 G3326 G1172 G3004 G5124 G4221 G2537 G1242 G1722 G3450 G0129 G3588 G5228 G5216 G1632
Lk 22:21 πλὴν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾿ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης·                                                        
Lk 22:21 plE\n i)dou\ E( CHei\r tou= paradido/ntos me met' e)mou= e)pi\ tE=s trape/DZEs:
Lk 22:21 plEn idu hE CHeir tu paradidontos me met' emu epi tEs trapeDZEs:
Lk 22:21 c--------- x--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- v--papgsm- rp----as-- p--------- rp----gs-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Lk 22:21 G4133 G2400 G3588 G5495 G3588 G3860 G3165 G3326 G1700 G1909 G3588 G5132
Lk 22:21 Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole.
Lk 22:21
Lk 22:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:21
Lk 22:21  I  tutaj  ręka  zdradę  Mnie  z  Mnie  dla  tabela
Lk 22:21 G4133 G2400 G5495 G3860 G3165 G3326 G1700 G1909 G5132
Lk 22:22 ὅτι υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ παραδίδοται.                                            
Lk 22:22 o(/ti o( ui(o\s me\n tou= a)nTrO/pou kata\ to\ O(risme/non poreu/etai, plE\n ou)ai\ tO=| a)nTrO/pO| e)kei/nO| di' ou(= paradi/dotai.
Lk 22:22 hoti ho hyios men tu anTrOpu kata to hOrismenon poreuetai, plEn uai tO anTrOpO ekeinO di' u paradidotai.
Lk 22:22 c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--xppasn- v-3pmi-s-- c--------- x--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- p--------- rr----gsm- v-3ppi-s--
Lk 22:22 G3754 G3588 G5207 G3303 G3588 G0444 G2596 G3588 G3724 G4198 G4133 G3759 G3588 G0444 G1565 G1223 G3739 G3860
Lk 22:22 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
Lk 22:22
Lk 22:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:22
Lk 22:22  jednak  jednak  Syn  Ludzki  jest  na  cel  ale  żal  do  człowiek  który  który  zdradzony
Lk 22:22 G2532 G3303 G5207 G0444 G4198 G2596 G3724 G4133 G3759 G1565 G0444 G1223 G3739 G3860
Lk 22:23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν.                                                
Lk 22:23 kai\ au)toi\ E)/rXanto suDZEtei=n pro\s e(autou\s to\ ti/s a)/ra ei)/E e)X au)tO=n o( tou=to me/llOn pra/ssein.
Lk 22:23 kai autoi ErXanto syDZEtein pros heautus to tis ara eiE eX autOn ho tuto mellOn prassein.
Lk 22:23 c--------- rp----npm- v-3ami-p-- v--pan---- p--------- rp----apm- ra----asn- ri----nsm- c--------- v-3pao-s-- p--------- rp----gpm- ra----nsm- rd----asn- v--papnsm- v--pan----
Lk 22:23 G2532 G0846 G0756 G4802 G4314 G1438 G3588 G5101 G0687 G1498 G1537 G0846 G3588 G5124 G3195 G4238
Lk 22:23 A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić.
Lk 22:23
Lk 22:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:23
Lk 22:23  I  one  rozpoczął  zapytać  przyjaciel  inny  kto  by  z  ich  był  który  to  będzie
Lk 22:23 G2532 G0846 G0756 G4802 G1438 G1438 G5101 G0686 G1537 G0846 G1498 G3195 G5124 G4238
Lk 22:24 Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.                                                        
Lk 22:24 *)ege/neto de\ kai\ filoneiki/a e)n au)toi=s, to\ ti/s au)tO=n dokei= ei)=nai mei/DZOn.
Lk 22:24 egeneto de kai filoneikia en autois, to tis autOn dokei einai meiDZOn.
Lk 22:24 v-3ami-s-- c--------- d--------- n-----nsf- p--------- rp----dpm- ra----nsn- ri----nsm- rp----gpm- v-3pai-s-- v--pan---- a-----nsmc
Lk 22:24 G1096 G1161 G2532 G5379 G1722 G0846 G3588 G5101 G0846 G1380 G1511 G3187
Lk 22:24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.
Lk 22:24
Lk 22:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:24
Lk 22:24 Był  zaś  i  spór  między  ich  kto  ich  musi  czcigodny  więcej
Lk 22:24 G1096 G1161 G2532 G5379 G1722 G0846 G5101 G0846 G1380 G1511 G3187
Lk 22:25 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.                                                
Lk 22:25 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *oi( basilei=s tO=n e)TnO=n kurieu/ousin au)tO=n kai\ oi( e)Xousia/DZontes au)tO=n eu)erge/tai kalou=ntai.
Lk 22:25 ho de eipen autois, hoi basileis tOn eTnOn kyrieuusin autOn kai hoi eXusiaDZontes autOn euergetai kaluntai.
Lk 22:25 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----npm- n-----npm- ra----gpn- n-----gpn- v-3pai-p-- rp----gpn- c--------- ra----npm- v--papnpm- rp----gpn- n-----npm- v-3ppi-p--
Lk 22:25 G3588 G1161 G2036 G0846 G3588 G0935 G3588 G1484 G2961 G0846 G2532 G3588 G1850 G0846 G2110 G2564
Lk 22:25 Lecz On rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców.
Lk 22:25
Lk 22:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:25
Lk 22:25  zaś  powiedział  ich  królów  dominować  przez  ludzi  i  posiadania  one  Dobroczyńców  o nazwie
Lk 22:25 G1161 G2036 G0846 G0935 G2961 G2961 G1484 G2532 G1850 G0846 G2110 G2564
Lk 22:26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν.                                          
Lk 22:26 u(mei=s de\ ou)CH ou(/tOs, a)ll' o( mei/DZOn e)n u(mi=n gine/sTO O(s o( neO/teros, kai\ o( E(gou/menos O(s o( diakonO=n.
Lk 22:26 hymeis de uCH hutOs, all' o meiDZOn en hymin ginesTO hOs ho neOteros, kai ho hEgumenos hOs ho diakonOn.
Lk 22:26 rp----np-- c--------- d--------- d--------- c--------- ra----nsm- a-----nsmc p--------- rp----dp-- v-3pmd-s-- c--------- ra----nsm- a-----nsmc c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm-
Lk 22:26 G5210 G1161 G3756 G3779 G0235 G3588 G3187 G1722 G5213 G1096 G5613 G3588 G3501 G2532 G3588 G2233 G5613 G3588 G1247
Lk 22:26 Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!
Lk 22:26
Lk 22:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:26
Lk 22:26  i  ty, wy  nie  tak  ale  kto  z  ty, wy  więcej  czy  jako  mniej  i  komendanta  jako  pracownik
Lk 22:26 G1161 G5210 G3756 G3779 G0235 G3187 G1722 G5213 G3187 G1096 G5613 G3501 G2532 G2233 G5613 G1247
Lk 22:27 τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς διακονῶν.                                        
Lk 22:27 ti/s ga\r mei/DZOn, o( a)nakei/menos E)\ o( diakonO=n; ou)CHi\ o( a)nakei/menos; e)gO\ de\ e)n me/sO| u(mO=n ei)mi O(s o( diakonO=n.
Lk 22:27 tis gar meiDZOn, ho anakeimenos E ho diakonOn; uCHi ho anakeimenos; egO de en mesO hymOn eimi hOs ho diakonOn.
Lk 22:27 ri----nsm- c--------- a-----nsmc ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- x--------- ra----nsm- v--pmpnsm- rp----ns-- c--------- p--------- a-----dsn- rp----gp-- v-1pai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm-
Lk 22:27 G5101 G1063 G3187 G3588 G0345 G2228 G3588 G1247 G3780 G3588 G0345 G1473 G1161 G1722 G3319 G5216 G1510 G5613 G3588 G1247
Lk 22:27 Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.
Lk 22:27
Lk 22:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:27
Lk 22:27  Dla  kto  więcej  spoczywających  lub  pracownik  nie  spoczywających A  Ja  środek  środek  ty, wy  jako  pracownik
Lk 22:27 G1063 G5101 G3187 G0345 G2228 G1247 G3780 G0345 G1161 G1473 G1722 G3319 G5216 G5613 G1247
Lk 22:28 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·                                                          
Lk 22:28 u(mei=s de/ e)ste oi( diamemenEko/tes met' e)mou= e)n toi=s peirasmoi=s mou:
Lk 22:28 hymeis de este hoi diamemenEkotes met' emu en tois peirasmois mu:
Lk 22:28 rp----np-- c--------- v-2pai-p-- ra----npm- v--xapnpm- p--------- rp----gs-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs--
Lk 22:28 G5210 G1161 G2075 G3588 G1265 G3326 G1700 G1722 G3588 G3986 G3450
Lk 22:28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.
Lk 22:28
Lk 22:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:28
Lk 22:28  Ale  ty, wy  może stać  z  Mnie  w  pokus  Mój
Lk 22:28 G1161 G5210 G1265 G3326 G1700 G1722 G3986 G3450
Lk 22:29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν                                                            
Lk 22:29 ka)gO\ diati/Temai u(mi=n kaTO\s die/Teto/ moi o( patE/r mou basilei/an
Lk 22:29 kagO diatiTemai hymin kaTOs dieTeto moi ho patEr mu basileian
Lk 22:29 c--------- v-1pmi-s-- rp----dp-- c--------- v-3ami-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- n-----asf-
Lk 22:29 G2504 G1303 G5213 G2531 G1303 G3427 G3588 G3962 G3450 G0932
Lk 22:29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:
Lk 22:29
Lk 22:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:29
Lk 22:29  i  Ja  wyznaczyć do  ty, wy  jako  spadku  Mnie  Ojciec  Mój  Królestwo
Lk 22:29 G2504 G2504 G1303 G5213 G2531 G1303 G3427 G3962 G3450 G0932
Lk 22:30 ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ.                                    
Lk 22:30 i(/na e)/sTEte kai\ pi/nEte e)pi\ tE=s trape/DZEs mou e)n tE=| basilei/a| mou, kai\ kaTE/sesTe e)pi\ Tro/nOn ta\s dO/deka fula\s kri/nontes tou= *)israE/l.
Lk 22:30 hina esTEte kai pinEte epi tEs trapeDZEs mu en tE basileia mu, kai kaTEsesTe epi TronOn tas dOdeka fylas krinontes tu israEl.
Lk 22:30 c--------- v-2pas-p-- c--------- v-2pas-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- v-2fmi-p-- p--------- n-----gpm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- v--papnpm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 22:30 G2443 G1163 G2532 G4095 G1909 G3588 G5132 G3450 G1722 G3588 G0932 G3450 G2532 G2521 G1909 G2362 G3588 G1427 G5443 G2919 G3588 G2474
Lk 22:30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
Lk 22:30
Lk 22:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:30
Lk 22:30  tak  jeść  i  pieta  dla  w tabeli  Mój  w  Królestwo  Mój  i  siedzieć  w  trony  sędzia  dwanaście  plemiona  Izrael
Lk 22:30 G2443 G2068 G2532 G4095 G1909 G5132 G3450 G1722 G0932 G3450 G2532 G2523 G1909 G2362 G2919 G1427 G5443 G2474
Lk 22:31 Σίμων Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·                                                        
Lk 22:31 *si/mOn *si/mOn, i)dou\ o( *satana=s e)XE|tE/sato u(ma=s tou= sinia/sai O(s to\n si=ton:
Lk 22:31 simOn simOn, idu ho satanas eXEtEsato hymas tu siniasai hOs ton siton:
Lk 22:31 n-----vsm- n-----vsm- x--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- rp----ap-- ra----gsn- v--aan---- c--------- ra----asm- n-----asm-
Lk 22:31 G4613 G4613 G2400 G3588 G4567 G1809 G5209 G3588 G4617 G5613 G3588 G4621
Lk 22:31 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;
Lk 22:31
Lk 22:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:31
Lk 22:31  I  powiedział  Władca  Simon  Simon  ce  Szatan  pytanie  siać  ty, wy  jako  pszenica
Lk 22:31 G1161 G2036 G2962 G4613 G4613 G2400 G4567 G1809 G4617 G5209 G5613 G4621
Lk 22:32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου· καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου.                                          
Lk 22:32 e)gO\ de\ e)deE/TEn peri\ sou= i(/na mE\ e)kli/pE| E( pi/stis sou: kai\ su/ pote e)pistre/PSas stE/rison tou\s a)delfou/s sou.
Lk 22:32 egO de edeETEn peri su hina mE eklipE hE pistis su: kai sy pote epistrePSas stErison tus adelfus su.
Lk 22:32 rp----ns-- c--------- v-1api-s-- p--------- rp----gs-- c--------- d--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- rp----ns-- d--------- v--aapnsm- v-2aad-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gs--
Lk 22:32 G1473 G1161 G1189 G4012 G4675 G2443 G3361 G1587 G3588 G4102 G4675 G2532 G4771 G4218 G1994 G4741 G3588 G0080 G4675
Lk 22:32 ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.
Lk 22:32
Lk 22:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:32
Lk 22:32  ale  Ja  modlił się  o  ty, wy  że  nie  wiara  twój  i  ty, wy  raz  kontakt  twierdzącej  bracia  twój
Lk 22:32 G1161 G1473 G1189 G4012 G4675 G2443 G3361 G4102 G4675 G2532 G4771 G4218 G1994 G4741 G0080 G4675
Lk 22:33 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι.                                                
Lk 22:33 o( de\ ei)=pen au)tO=|, *ku/rie, meta\ sou= e(/toimo/s ei)mi kai\ ei)s fulakE\n kai\ ei)s Ta/naton poreu/esTai.
Lk 22:33 ho de eipen autO, kyrie, meta su hetoimos eimi kai eis fylakEn kai eis Tanaton poreuesTai.
Lk 22:33 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----vsm- p--------- rp----gs-- a-----nsm- v-1pai-s-- d--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asm- v--pmn----
Lk 22:33 G3588 G1161 G2036 G0846 G2962 G3326 G4675 G2092 G1510 G2532 G1519 G5438 G2532 G1519 G2288 G4198
Lk 22:33 On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć.
Lk 22:33
Lk 22:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 22:33
Lk 22:33  odpowiedzi  Go  Władca  z  Ciebie  gotowy  i  w  więzienie  w  śmierć  iść
Lk 22:33 G2036 G0846 G2962 G3326 G4675 G2092 G2532 G1519 G5438 G1519 G2288 G4198