Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk23      do_str_głównej      do_J1      
Lk 24:1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἡτοίμασαν ἀρώματα.                                                  
Lk 24:1 tE=| de\ mia=| tO=n sabba/tOn o)/rTrou baTe/Os e)pi\ to\ mnE=ma E)=lTon fe/rousai a(\ E(toi/masan a)rO/mata.
Lk 24:1 tE de mia tOn sabbatOn orTru baTeOs epi to mnEma ElTon ferusai ha hEtoimasan arOmata.
Lk 24:1 ra----dsf- c--------- a-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- n-----gsm- a-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- v-3aai-p-- v--papnpf- rr----apn- v-3aai-p-- n-----apn-
Lk 24:1 G3588 G1161 G3391 G3588 G4521 G3722 G0901 G1909 G3588 G3418 G2064 G5342 G3739 G2090 G0759
Lk 24:1 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności.
Lk 24:1
Lk 24:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:1
Lk 24:1  pierwszy  zaś  Tydzień  bardzo  wcześnie  prowadzenie  gotowany  zapachy  przyszedł  do  trumna  i  razem  z  ich  kilka
Lk 24:1 G3391 G1161 G4521 G0901 G3722 G5342 G2090 G0759 G2064 G1909 G3418 G2532 G4862 G4862 G0846 G5100
Lk 24:2 εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,                                                                
Lk 24:2 eu(=ron de\ to\n li/Ton a)pokekulisme/non a)po\ tou= mnEmei/ou,
Lk 24:2 heuron de ton liTon apokekylismenon apo tu mnEmeiu,
Lk 24:2 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- v--xppasm- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Lk 24:2 G2147 G1161 G3588 G3037 G0617 G0575 G3588 G3419
Lk 24:2 Kamień od grobu zastały odsunięty.
Lk 24:2
Lk 24:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:2
Lk 24:2  ale  znalazły  kamień  odsunięty  z  grobu
Lk 24:2 G1161 G2147 G3037 G0617 G0575 G3419
Lk 24:3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.                                                              
Lk 24:3 ei)selTou=sai de\ ou)CH eu(=ron to\ sO=ma tou= kuri/ou *)iEsou=.
Lk 24:3 eiselTusai de uCH heuron to sOma tu kyriu iEsu.
Lk 24:3 v--aapnpf- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Lk 24:3 G1525 G1161 G3756 G2147 G3588 G4983 G3588 G2962 G2424
Lk 24:3 A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
Lk 24:3
Lk 24:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:3
Lk 24:3  I  wchodząc  nie  znalazły  ciała  Władcy  Jezusa
Lk 24:3 G2532 G1525 G3756 G2147 G4983 G2962 G2424
Lk 24:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.                                              
Lk 24:4 kai\ e)ge/neto e)n tO=| a)porei=sTai au)ta\s peri\ tou/tou kai\ i)dou\ a)/ndres du/o e)pe/stEsan au)tai=s e)n e)sTE=ti a)straptou/sE|.
Lk 24:4 kai egeneto en tO aporeisTai autas peri tutu kai idu andres dyo epestEsan autais en esTEti astraptusE.
Lk 24:4 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pmn---- rp----apf- p--------- rd----gsn- c--------- x--------- n-----npm- a-----npm- v-3aai-p-- rp----dpf- p--------- n-----dsf- v--papdsf-
Lk 24:4 G2532 G1096 G1722 G3588 G0639 G0846 G4012 G5127 G2532 G2400 G0435 G1417 G2186 G0846 G1722 G2066 G0797
Lk 24:4 Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
Lk 24:4
Lk 24:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:4
Lk 24:4  Kiedy  zaś  zakłopotany  o  Sem  nagle  wniesiona  ich  dwa  mąż  w  odzież  błyszczący
Lk 24:4 G1722 G2532 G1280 G4012 G5127 G2400 G2186 G0846 G1417 G0435 G1722 G2067 G0797
Lk 24:5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;                                      
Lk 24:5 e)mfo/bOn de\ genome/nOn au)tO=n kai\ klinousO=n ta\ pro/sOpa ei)s tE\n gE=n ei)=pan pro\s au)ta/s, *ti/ DZEtei=te to\n DZO=nta meta\ tO=n nekrO=n;
Lk 24:5 emfobOn de genomenOn autOn kai klinusOn ta prosOpa eis tEn gEn eipan pros autas, ti DZEteite ton DZOnta meta tOn nekrOn;
Lk 24:5 a-----gpf- c--------- v--ampgpf- rp----gpf- c--------- v--papgpf- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- rp----apf- ri----asn- v-2pai-p-- ra----asm- v--papasm- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
Lk 24:5 G1719 G1161 G1096 G0846 G2532 G2827 G3588 G4383 G1519 G3588 G1093 G2036 G4314 G0846 G5101 G2212 G3588 G2198 G3326 G3588 G3498
Lk 24:5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Lk 24:5
Lk 24:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:5
Lk 24:5  I  one  były  w  strach  i  gięte  osoba  do  ziemia  powiedział  ich  ich  że  szukam  życie  między  martwy
Lk 24:5 G1161 G0846 G1096 G1719 G1719 G2532 G2827 G4383 G1519 G1093 G2036 G0846 G4314 G5101 G2212 G2198 G3326 G3498
Lk 24:6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,                                                    
Lk 24:6 ou)k e)/stin O(=de, a)lla\ E)ge/rTE. mnE/sTEte O(s e)la/lEsen u(mi=n e)/ti O)\n e)n tE=| *galilai/a|,
Lk 24:6 uk estin hOde, alla EgerTE. mnEsTEte hOs elalEsen hymin eti On en tE galilaia,
Lk 24:6 d--------- v-3pai-s-- d--------- c--------- v-3api-s-- v-2apd-p-- c--------- v-3aai-s-- rp----dp-- d--------- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Lk 24:6 G3756 G2076 G5602 G0235 G1453 G3415 G5613 G2980 G5213 G2089 G5607 G1722 G3588 G1056
Lk 24:6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
Lk 24:6
Lk 24:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:6
Lk 24:6  nie  nie  tutaj  róża  pamiętać  jako  powiedział  ty, wy  był  więcej  w  Galilei
Lk 24:6 G2076 G3756 G5602 G1453 G3403 G5613 G2980 G5213 G5607 G2089 G1722 G1056
Lk 24:7 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.                                          
Lk 24:7 le/gOn to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou o(/ti dei= paradoTE=nai ei)s CHei=ras a)nTrO/pOn a(martOlO=n kai\ staurOTE=nai kai\ tE=| tri/tE| E(me/ra| a)nastE=nai.
Lk 24:7 legOn ton hyion tu anTrOpu hoti dei paradoTEnai eis CHeiras anTrOpOn hamartOlOn kai staurOTEnai kai tE tritE hEmera anastEnai.
Lk 24:7 v--papnsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pai-s-- v--apn---- p--------- n-----apf- n-----gpm- a-----gpm- c--------- v--apn---- c--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v--aan----
Lk 24:7 G3004 G3588 G5207 G3588 G0444 G3754 G1163 G3860 G1519 G5495 G0444 G0268 G2532 G4717 G2532 G3588 G5154 G2250 G0450
Lk 24:7 Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Lk 24:7
Lk 24:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:7
Lk 24:7  Powiedzenie  że  Syn  Człowiek  powinien  być  legenda  w  ręce  mężczyzn  grzeszników  i  być  ukrzyżowany  i  trzeci  dzień  wzrost
Lk 24:7 G3004 G3754 G5207 G0444 G1163 G3860 G3860 G1519 G5495 G0444 G0268 G2532 G4717 G4717 G2532 G5154 G2250 G0450
Lk 24:8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,                                                                      
Lk 24:8 kai\ e)mnE/sTEsan tO=n r(Ema/tOn au)tou=,
Lk 24:8 kai emnEsTEsan tOn rEmatOn autu,
Lk 24:8 c--------- v-3api-p-- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm-
Lk 24:8 G2532 G3415 G3588 G4487 G0846
Lk 24:8 Wtedy przypomniały sobie Jego słowa
Lk 24:8
Lk 24:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:8
Lk 24:8  I  pamiętać  słowa  Jego
Lk 24:8 G2532 G3403 G4487 G0846
Lk 24:9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.                                                    
Lk 24:9 kai\ u(postre/PSasai a)po\ tou= mnEmei/ou a)pE/ggeilan tau=ta pa/nta toi=s e(/ndeka kai\ pa=sin toi=s loipoi=s.
Lk 24:9 kai hypostrePSasai apo tu mnEmeiu apENgeilan tauta panta tois hendeka kai pasin tois loipois.
Lk 24:9 c--------- v--aapnpf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- rd----apn- a-----apn- ra----dpm- a-----dpm- c--------- a-----dpm- ra----dpm- a-----dpm-
Lk 24:9 G2532 G5290 G0575 G3588 G3419 G0518 G5023 G3956 G3588 G1733 G2532 G3956 G3588 G3062
Lk 24:9 i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.
Lk 24:9
Lk 24:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:9
Lk 24:9  i  Powrót  z  trumna  zwiastunem  wszystko  to  jedenaście  i  wszystko  inny
Lk 24:9 G2532 G5290 G0575 G3419 G0518 G3956 G5023 G1733 G2532 G3956 G3062
Lk 24:10 ἦσαν δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.                                      
Lk 24:10 E)=san de\ E( *magdalEnE\ *mari/a kai\ *)iOa/nna kai\ *mari/a E( *)iakO/bou: kai\ ai( loipai\ su\n au)tai=s e)/legon pro\s tou\s a)posto/lous tau=ta.
Lk 24:10 Esan de hE magdalEnE maria kai iOanna kai maria hE iakObu: kai hai loipai syn autais elegon pros tus apostolus tauta.
Lk 24:10 v-3iai-p-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- ra----nsf- n-----gsm- c--------- ra----npf- a-----npf- p--------- rp----dpf- v-3iai-p-- p--------- ra----apm- n-----apm- rd----apn-
Lk 24:10 G2258 G1161 G3588 G3094 G3137 G2532 G2489 G2532 G3137 G3588 G2385 G2532 G3588 G3062 G4862 G0846 G3004 G4314 G3588 G0652 G5023
Lk 24:10 A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
Lk 24:10
Lk 24:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:10
Lk 24:10  były  Magdalena  Maria  i  Jan  i  Maria  Jakuba  i  innych  z  ich  że  powiedział  Sem  Apostołowie
Lk 24:10 G2258 G3094 G3137 G2532 G2489 G2532 G3137 G2385 G2532 G3062 G4862 G0846 G3739 G3004 G5023 G0652
Lk 24:11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.                                                        
Lk 24:11 kai\ e)fa/nEsan e)nO/pion au)tO=n O(sei\ lE=ros ta\ r(E/mata tau=ta, kai\ E)pi/stoun au)tai=s.
Lk 24:11 kai efanEsan enOpion autOn hOsei lEros ta rEmata tauta, kai Epistun autais.
Lk 24:11 c--------- v-3api-p-- p--------- rp----gpm- c--------- n-----nsm- ra----npn- n-----npn- rd----npn- c--------- v-3iai-p-- rp----dpf-
Lk 24:11 G2532 G5316 G1799 G0846 G5616 G3026 G3588 G4487 G5023 G2532 G0569 G0846
Lk 24:11 Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Lk 24:11
Lk 24:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:11
Lk 24:11  I  wydawało się  ich  ich  słowa  ich  pusty  i  nie  wierzyć  ich
Lk 24:11 G2532 G5316 G0846 G1799 G4487 G0846 G3026 G2532 G0569 G0569 G0846
Lk 24:12 δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.                                      
Lk 24:12 *(o de\ *pe/tros a)nasta\s e)/dramen e)pi\ to\ mnEmei=on, kai\ paraku/PSas ble/pei ta\ o)To/nia mo/na: kai\ a)pE=lTen pro\s e(auto\n Tauma/DZOn to\ gegono/s.
Lk 24:12 ho de petros anastas edramen epi to mnEmeion, kai parakyPSas blepei ta oTonia mona: kai apElTen pros heauton TaumaDZOn to gegonos.
Lk 24:12 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aapnsm- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- a-----apn- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- v--papnsm- ra----asn- v--xapasn-
Lk 24:12 G3588 G1161 G4074 G0450 G5143 G1909 G3588 G3419 G2532 G3879 G0991 G3588 G3608 G3441 G2532 G0565 G4314 G1438 G2296 G3588 G1096
Lk 24:12 Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.
Lk 24:12
Lk 24:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:12
Lk 24:12  Ale  Peter  róża  prowadził  do  trumna  i  pochylony  widziałem  tylko  całun  leżący  i  iść  z powrotem  zastanawiając się  się  w  się  co miało miejsce
Lk 24:12 G1161 G4074 G0450 G5143 G1909 G3419 G2532 G3879 G0991 G3441 G3608 G2749 G2532 G0565 G0565 G2296 G1438 G4314 G1438 G1096
Lk 24:13 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ὄνομα Ἐμμαοῦς,                                      
Lk 24:13 *kai\ i)dou\ du/o e)X au)tO=n e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| E)=san poreuo/menoi ei)s kO/mEn a)pe/CHousan stadi/ous e(XE/konta a)po\ *)ierousalE/m, E(=| o)/noma *)emmaou=s,
Lk 24:13 kai idu dyo eX autOn en autE tE hEmera Esan poreuomenoi eis kOmEn apeCHusan stadius heXEkonta apo ierusalEm, hE onoma emmaus,
Lk 24:13 c--------- x--------- a-----npm- p--------- rp----gpm- p--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3iai-p-- v--pmpnpm- p--------- n-----asf- v--papasf- n-----apm- a-----apm- p--------- n-----gsf- rr----dsf- n-----nsn- n-----nsf-
Lk 24:13 G2532 G2400 G1417 G1537 G0846 G1722 G0846 G3588 G2250 G2258 G4198 G1519 G2968 G0568 G4712 G1835 G0575 G2419 G3739 G3686 G1695
Lk 24:13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
Lk 24:13
Lk 24:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:13
Lk 24:13  że  zaś  dzień  dwa  z  ich  były  były  w  wieś  bliższy  etapach  sześćdziesiąt  z  Jerozolima  o nazwie  o nazwie  Emaus
Lk 24:13 G1722 G0846 G2250 G1417 G1537 G0846 G2258 G4198 G1519 G2968 G0568 G4712 G1835 G0575 G2419 G3686 G3739 G1695
Lk 24:14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.                                                            
Lk 24:14 kai\ au)toi\ O(mi/loun pro\s a)llE/lous peri\ pa/ntOn tO=n sumbebEko/tOn tou/tOn.
Lk 24:14 kai autoi hOmilun pros allElus peri pantOn tOn symbebEkotOn tutOn.
Lk 24:14 c--------- rp----npm- v-3iai-p-- p--------- rp----apm- p--------- a-----gpn- ra----gpn- v--xapgpn- rd----gpn-
Lk 24:14 G2532 G0846 G3656 G4314 G0240 G4012 G3956 G3588 G4819 G5130
Lk 24:14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.
Lk 24:14
Lk 24:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:14
Lk 24:14  i  mówi  między  go  o  wszystko  tak  wydarzenia
Lk 24:14 G2532 G3656 G4314 G0240 G4012 G3956 G5130 G4819
Lk 24:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,                                                    
Lk 24:15 kai\ e)ge/neto e)n tO=| o(milei=n au)tou\s kai\ suDZEtei=n kai\ au)to\s *)iEsou=s e)ggi/sas suneporeu/eto au)toi=s,
Lk 24:15 kai egeneto en tO homilein autus kai syDZEtein kai autos iEsus eNgisas syneporeueto autois,
Lk 24:15 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----apm- c--------- v--pan---- c--------- rp----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- v-3imi-s-- rp----dpm-
Lk 24:15 G2532 G1096 G1722 G3588 G3656 G0846 G2532 G4802 G2532 G0846 G2424 G1448 G4848 G0846
Lk 24:15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
Lk 24:15
Lk 24:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:15
Lk 24:15  I  kiedy  one  mówi  i  uzasadnioną  między  go  Się  Się  Jezus  zbliża się  iść  z  ich
Lk 24:15 G2532 G1722 G0846 G3656 G2532 G4802 G4802 G4802 G0846 G2532 G2424 G1448 G4848 G4848 G0846
Lk 24:16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.                                                              
Lk 24:16 oi( de\ o)fTalmoi\ au)tO=n e)kratou=nto tou= mE\ e)pignO=nai au)to/n.
Lk 24:16 hoi de ofTalmoi autOn ekratunto tu mE epignOnai auton.
Lk 24:16 ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gpm- v-3ipi-p-- ra----gsn- d--------- v--aan---- rp----asm-
Lk 24:16 G3588 G1161 G3788 G0846 G2902 G3588 G3361 G1921 G0846
Lk 24:16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
Lk 24:16
Lk 24:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:16
Lk 24:16  Ale  oczy  ich  były  wstrzymana  nie  dowiedziałem się  Jego
Lk 24:16 G1161 G3788 G0846 G2902 G2902 G3361 G1921 G0846
Lk 24:17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.                                                
Lk 24:17 ei)=pen de\ pro\s au)tou/s, *ti/nes oi( lo/goi ou(=toi ou(\s a)ntiba/llete pro\s a)llE/lous peripatou=ntes; kai\ e)sta/TEsan skuTrOpoi/.
Lk 24:17 eipen de pros autus, tines hoi logoi hutoi hus antiballete pros allElus peripatuntes; kai estaTEsan skyTrOpoi.
Lk 24:17 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- ri----npm- ra----npm- n-----npm- rd----npm- rr----apm- v-2pai-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- c--------- v-3api-p-- a-----npm-
Lk 24:17 G2036 G1161 G4314 G0846 G5101 G3588 G3056 G3778 G3739 G0474 G4314 G0240 G4043 G2532 G2476 G4659
Lk 24:17 On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.
Lk 24:17
Lk 24:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:17
Lk 24:17  zaś  powiedział  ich  ich  niż  niż  to  będzie  rozumowanie  między  go  i  ty, wy  smutny
Lk 24:17 G1161 G2036 G0846 G4314 G3056 G5101 G3778 G4043 G0474 G4314 G0240 G2532 G2075 G4659
Lk 24:18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;                                  
Lk 24:18 a)pokriTei\s de\ ei(=s o)no/mati *kleopa=s ei)=pen pro\s au)to/n, *su\ mo/nos paroikei=s *)ierousalE\m kai\ ou)k e)/gnOs ta\ geno/mena e)n au)tE=| e)n tai=s E(me/rais tau/tais;
Lk 24:18 apokriTeis de heis onomati kleopas eipen pros auton, sy monos paroikeis ierusalEm kai uk egnOs ta genomena en autE en tais hEmerais tautais;
Lk 24:18 v--appnsm- c--------- a-----nsm- n-----dsn- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- rp----ns-- a-----nsm- v-2pai-s-- n-----asf- c--------- d--------- v-2aai-s-- ra----apn- v--ampapn- p--------- rp----dsf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf-
Lk 24:18 G0611 G1161 G1520 G3686 G2810 G2036 G4314 G0846 G4771 G3441 G3939 G2419 G2532 G3756 G1097 G3588 G1096 G1722 G0846 G1722 G3588 G2250 G3778
Lk 24:18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało.
Lk 24:18
Lk 24:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:18
Lk 24:18  Jeden  nazwa  Kleofas  powiedział  Go  w  odpowiedź  ty, wy  jeden  przyjść  w  Jerozolima  nie  wiedzieć  incydent  w  To  w  te  dni
Lk 24:18 G1520 G3686 G2810 G2036 G0846 G0611 G0611 G4771 G3441 G3939 G1722 G2419 G3756 G1097 G1096 G1722 G0846 G1722 G5025 G2250
Lk 24:19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,                      
Lk 24:19 kai\ ei)=pen au)toi=s, *poi=a; oi( de\ ei)=pan au)tO=|, *ta\ peri\ *)iEsou= tou= *naDZarEnou=, o(\s e)ge/neto a)nE\r profE/tEs dunato\s e)n e)/rgO| kai\ lo/gO| e)nanti/on tou= Teou= kai\ panto\s tou= laou=,
Lk 24:19 kai eipen autois, poia; hoi de eipan autO, ta peri iEsu tu naDZarEnu, hos egeneto anEr profEtEs dynatos en ergO kai logO enantion tu Teu kai pantos tu lau,
Lk 24:19 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ri----apn- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- ra----apn- p--------- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- rr----nsm- v-3ami-s-- n-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 24:19 G2532 G2036 G0846 G4169 G3588 G1161 G2036 G0846 G3588 G4012 G2424 G3588 G3479 G3739 G1096 G0435 G4396 G1415 G1722 G2041 G2532 G3056 G1726 G3588 G2316 G2532 G3956 G3588 G2992
Lk 24:19 Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;
Lk 24:19
Lk 24:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:19
Lk 24:19  I  powiedział  ich  niż  powiedział  Go  z  Jezus  Nazareth  Który  był  prorok  silny  w  sprawa  i  słowo  przed  Bóg  i  wszystko  Osoby
Lk 24:19 G2532 G2036 G0846 G4169 G2036 G0846 G4012 G2424 G3480 G3739 G1096 G4396 G1415 G1722 G2041 G2532 G3056 G1726 G2316 G2532 G3956 G2992
Lk 24:20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.                                                
Lk 24:20 o(/pOs te pare/dOkan au)to\n oi( a)rCHierei=s kai\ oi( a)/rCHontes E(mO=n ei)s kri/ma Tana/tou kai\ e)stau/rOsan au)to/n.
Lk 24:20 hopOs te paredOkan auton hoi arCHiereis kai hoi arCHontes hEmOn eis krima Tanatu kai estaurOsan auton.
Lk 24:20 d--------- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- p--------- n-----asn- n-----gsm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm-
Lk 24:20 G3704 G5037 G3860 G0846 G3588 G0749 G2532 G3588 G0758 G2257 G1519 G2917 G2288 G2532 G4717 G0846
Lk 24:20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.
Lk 24:20
Lk 24:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:20
Lk 24:20  jako  zdradzony  kapłanów  i  szefów  nasz  dla  przekonanie  śmierć  i  ukrzyżowany  Jego
Lk 24:20 G3704 G3860 G0749 G2532 G0758 G2257 G1519 G2917 G2288 G2532 G4717 G0846
Lk 24:21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο.                              
Lk 24:21 E(mei=s de\ E)lpi/DZomen o(/ti au)to/s e)stin o( me/llOn lutrou=sTai to\n *)israE/l: a)lla/ ge kai\ su\n pa=sin tou/tois tri/tEn tau/tEn E(me/ran a)/gei a)f' ou(= tau=ta e)ge/neto.
Lk 24:21 hEmeis de ElpiDZomen hoti autos estin ho mellOn lytrusTai ton israEl: alla ge kai syn pasin tutois tritEn tautEn hEmeran agei af' u tauta egeneto.
Lk 24:21 rp----np-- c--------- v-1iai-p-- c--------- rp----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- v--pmn---- ra----asm- n-----asm- c--------- x--------- d--------- p--------- a-----dpn- rd----dpn- a-----asf- rd----asf- n-----asf- v-3pai-s-- p--------- rr----gsm- rd----npn- v-3ami-s--
Lk 24:21 G2249 G1161 G1679 G3754 G0846 G2076 G3588 G3195 G3084 G3588 G2474 G0235 G1065 G2532 G4862 G3956 G5125 G5154 G3778 G2250 G0071 G0575 G3739 G5023 G1096
Lk 24:21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.
Lk 24:21
Lk 24:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:21
Lk 24:21 A  my  nadzieję,  był  że  On  jest  Że  musi  zaoszczędzić  Izrael  ale  ale  z  wszystko  tak  już  trzeci  dzień  teraz  jako  jako  to  się
Lk 24:21 G1161 G2249 G1679 G1679 G3754 G0846 G2076 G0846 G3195 G3084 G2474 G0235 G1065 G4862 G3956 G5125 G0071 G5154 G2250 G4594 G0575 G3739 G5023 G1096
Lk 24:22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς· γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον                                                      
Lk 24:22 a)lla\ kai\ gunai=ke/s tines e)X E(mO=n e)Xe/stEsan E(ma=s: geno/menai o)rTrinai\ e)pi\ to\ mnEmei=on
Lk 24:22 alla kai gynaikes tines eX hEmOn eXestEsan hEmas: genomenai orTrinai epi to mnEmeion
Lk 24:22 c--------- d--------- n-----npf- ri----npf- p--------- rp----gp-- v-3aai-p-- rp----ap-- v--ampnpf- a-----npf- p--------- ra----asn- n-----asn-
Lk 24:22 G0235 G2532 G1135 G5100 G1537 G2257 G1839 G2248 G1096 G3721 G1909 G3588 G3419
Lk 24:22 Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,
Lk 24:22
Lk 24:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:22
Lk 24:22  Ale  i  kilka  kobiety  z  nasz  zdumiony  nas  były  wcześnie  w  trumna
Lk 24:22 G0235 G2532 G5100 G1135 G1537 G2257 G1839 G2248 G1096 G3721 G1909 G3419
Lk 24:23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.                                                
Lk 24:23 kai\ mE\ eu(rou=sai to\ sO=ma au)tou= E)=lTon le/gousai kai\ o)ptasi/an a)gge/lOn e(Orake/nai, oi(\ le/gousin au)to\n DZE=n.
Lk 24:23 kai mE heurusai to sOma autu ElTon legusai kai optasian aNgelOn heOrakenai, hoi legusin auton DZEn.
Lk 24:23 c--------- d--------- v--aapnpf- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v-3aai-p-- v--papnpf- d--------- n-----asf- n-----gpm- v--xan---- rr----npm- v-3pai-p-- rp----asm- v--pan----
Lk 24:23 G2532 G3361 G2147 G3588 G4983 G0846 G2064 G3004 G2532 G3701 G0032 G3708 G3739 G3004 G0846 G2198
Lk 24:23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.
Lk 24:23
Lk 24:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:23
Lk 24:23  i  nie  znalezionych  ciało  Jego  przyjść  mówił  online  i  zjawisko  Anioły  że  mówią  On  żywy
Lk 24:23 G2532 G3361 G2147 G4983 G0846 G2064 G3004 G3708 G2532 G3701 G0032 G3739 G3004 G0846 G2198
Lk 24:24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.                                      
Lk 24:24 kai\ a)pE=lTo/n tines tO=n su\n E(mi=n e)pi\ to\ mnEmei=on, kai\ eu(=ron ou(/tOs kaTO\s kai\ ai( gunai=kes ei)=pon, au)to\n de\ ou)k ei)=don.
Lk 24:24 kai apElTon tines tOn syn hEmin epi to mnEmeion, kai heuron hutOs kaTOs kai hai gynaikes eipon, auton de uk eidon.
Lk 24:24 c--------- v-3aai-p-- ri----npm- ra----gpm- p--------- rp----dp-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- d--------- ra----npf- n-----npf- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- d--------- v-3aai-p--
Lk 24:24 G2532 G0565 G5100 G3588 G4862 G2254 G1909 G3588 G3419 G2532 G2147 G3779 G2531 G2532 G3588 G1135 G2036 G0846 G1161 G3756 G1492
Lk 24:24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli.
Lk 24:24
Lk 24:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:24
Lk 24:24  I  iść  kilka  z  nasz  do  trumna  i  znalezionych  tak  jako  i  kobiety  powiedział  ale  Jego  nie  online
Lk 24:24 G2532 G0565 G5100 G4862 G2254 G1909 G3419 G2532 G2147 G3779 G2531 G2532 G1135 G2036 G1161 G0846 G3756 G1492
Lk 24:25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται·                                          
Lk 24:25 kai\ au)to\s ei)=pen pro\s au)tou/s, *)=O a)no/Etoi kai\ bradei=s tE=| kardi/a| tou= pisteu/ein e)pi\ pa=sin oi(=s e)la/lEsan oi( profE=tai:
Lk 24:25 kai autos eipen pros autus, O anoEtoi kai bradeis tE kardia tu pisteuein epi pasin hois elalEsan hoi profEtai:
Lk 24:25 c--------- rp----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- x--------- a-----vpm- c--------- a-----vpm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- v--pan---- p--------- a-----dpn- rr----dpn- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm-
Lk 24:25 G2532 G0846 G2036 G4314 G0846 G5599 G0453 G2532 G1021 G3588 G2588 G3588 G4100 G1909 G3956 G3739 G2980 G3588 G4396
Lk 24:25 Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Lk 24:25
Lk 24:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:25
Lk 24:25  Następnie  powiedział  ich  o  głupi  i  powolny  serce  wierzyć  wierzyć  wszystko  że  przewidywane  proroków
Lk 24:25 G2532 G2036 G0846 G5599 G0453 G2532 G1021 G2588 G1909 G4100 G3956 G3739 G2980 G4396
Lk 24:26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;                                                        
Lk 24:26 ou)CHi\ tau=ta e)/dei paTei=n to\n *CHristo\n kai\ ei)selTei=n ei)s tE\n do/Xan au)tou=;
Lk 24:26 uCHi tauta edei paTein ton CHriston kai eiselTein eis tEn doXan autu;
Lk 24:26 x--------- rd----apn- v-3iai-s-- v--aan---- ra----asm- n-----asm- c--------- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Lk 24:26 G3780 G5023 G1163 G3958 G3588 G5547 G2532 G1525 G1519 G3588 G1391 G0846
Lk 24:26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?
Lk 24:26
Lk 24:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:26
Lk 24:26  Nie  tak  powinien  ponieść  Chrystus  i  wpisać  w  chwała  Jego
Lk 24:26 G3780 G5023 G1163 G3958 G5547 G2532 G1525 G1519 G1391 G0846
Lk 24:27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.                                            
Lk 24:27 kai\ a)rXa/menos a)po\ *mOu+se/Os kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n profEtO=n diermE/neusen au)toi=s e)n pa/sais tai=s grafai=s ta\ peri\ e(autou=.
Lk 24:27 kai arXamenos apo mO+yseOs kai apo pantOn tOn profEtOn diermEneusen autois en pasais tais grafais ta peri heautu.
Lk 24:27 c--------- v--ampnsm- p--------- n-----gsm- c--------- p--------- a-----gpm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- a-----dpf- ra----dpf- n-----dpf- ra----apn- p--------- rp----gsm-
Lk 24:27 G2532 G0756 G0575 G3475 G2532 G0575 G3956 G3588 G4396 G1329 G0846 G1722 G3956 G3588 G1124 G3588 G4012 G1438
Lk 24:27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Lk 24:27
Lk 24:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:27
Lk 24:27  I  wyjścia  z  Mojżesz  z  wszystko  Proroków  wyjasnione  ich  o  Go  w  wszystko  Pismo
Lk 24:27 G2532 G0756 G0575 G3475 G0575 G3956 G4396 G1329 G0846 G4012 G1438 G1722 G3956 G1124
Lk 24:28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.                                                        
Lk 24:28 *kai\ E)/ggisan ei)s tE\n kO/mEn ou(= e)poreu/onto, kai\ au)to\s prosepoiE/sato porrO/teron poreu/esTai.
Lk 24:28 kai ENgisan eis tEn kOmEn hu eporeuonto, kai autos prosepoiEsato porrOteron poreuesTai.
Lk 24:28 c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3imi-p-- c--------- rp----nsm- v-3ami-s-- d--------- v--pmn----
Lk 24:28 G2532 G1448 G1519 G3588 G2968 G3757 G4198 G2532 G0846 G4364 G4208 G4198
Lk 24:28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.
Lk 24:28
Lk 24:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:28
Lk 24:28  I  blisko  do  do  wieś  który  były  i  pokazał  widok  chce  iść  dalej
Lk 24:28 G2532 G1448 G1519 G3588 G2968 G3757 G4198 G2532 G4364 G4364 G4198 G4198 G4208
Lk 24:29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.                                    
Lk 24:29 kai\ parebia/santo au)to\n le/gontes, *mei=non meT' E(mO=n, o(/ti pro\s e(spe/ran e)sti\n kai\ ke/kliken E)/dE E( E(me/ra. kai\ ei)sE=lTen tou= mei=nai su\n au)toi=s.
Lk 24:29 kai parebiasanto auton legontes, meinon meT' EmOn, hoti pros hesperan estin kai kekliken EdE hE hEmera. kai eisElTen tu meinai syn autois.
Lk 24:29 c--------- v-3ami-p-- rp----asm- v--papnpm- v-2aad-s-- p--------- rp----gp-- c--------- p--------- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- v-3xai-s-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- ra----gsn- v--aan---- p--------- rp----dpm-
Lk 24:29 G2532 G3849 G0846 G3004 G3306 G3326 G2257 G3754 G4314 G2073 G2076 G2532 G2827 G2235 G3588 G2250 G2532 G1525 G3588 G3306 G4862 G0846
Lk 24:29 Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Lk 24:29
Lk 24:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:29
Lk 24:29  Ale  przechowywane  Jego  mówi  Smolisty  z  nas  że  dzień  gięte  do  wieczór  I  wprowadzonych  lewo  z  ich
Lk 24:29 G2532 G3849 G0846 G3004 G3306 G3326 G2257 G3754 G2250 G2827 G4314 G2073 G2532 G1525 G3306 G4862 G0846
Lk 24:30 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς·                                                
Lk 24:30 kai\ e)ge/neto e)n tO=| katakliTE=nai au)to\n met' au)tO=n labO\n to\n a)/rton eu)lo/gEsen kai\ kla/sas e)pedi/dou au)toi=s:
Lk 24:30 kai egeneto en tO katakliTEnai auton met' autOn labOn ton arton eulogEsen kai klasas epedidu autois:
Lk 24:30 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--apn---- rp----asm- p--------- rp----gpm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- rp----dpm-
Lk 24:30 G2532 G1096 G1722 G3588 G2625 G0846 G3326 G0846 G2983 G3588 G0740 G2127 G2532 G2806 G1929 G0846
Lk 24:30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Lk 24:30
Lk 24:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:30
Lk 24:30  I  kiedy  On  pochylony  z  ich  przy  chleb  błogosławiony  hamulec  wniesiony  ich
Lk 24:30 G2532 G1722 G0846 G2625 G3326 G0846 G2983 G0740 G2127 G2806 G1929 G0846
Lk 24:31 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν.                                                    
Lk 24:31 au)tO=n de\ diEnoi/CHTEsan oi( o)fTalmoi\ kai\ e)pe/gnOsan au)to/n: kai\ au)to\s a)/fantos e)ge/neto a)p' au)tO=n.
Lk 24:31 autOn de diEnoiCHTEsan hoi ofTalmoi kai epegnOsan auton: kai autos afantos egeneto ap' autOn.
Lk 24:31 rp----gpm- c--------- v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- rp----nsm- a-----nsm- v-3ami-s-- p--------- rp----gpm-
Lk 24:31 G0846 G1161 G1272 G3588 G3788 G2532 G1921 G0846 G2532 G0846 G0855 G1096 G0575 G0846
Lk 24:31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
Lk 24:31
Lk 24:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:31
Lk 24:31  Następnie  otwarty  ich  oczy  i  dowiedziałem się  Jego  Ale  On  był  niewidzialny  dla  ich
Lk 24:31 G1161 G1272 G0846 G3788 G2532 G1921 G0846 G2532 G0846 G1096 G0855 G0575 G0846
Lk 24:32 καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν [ἐν ἡμῖν] ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;                                  
Lk 24:32 kai\ ei)=pan pro\s a)llE/lous, *ou)CHi\ E( kardi/a E(mO=n kaiome/nE E)=n [e)n E(mi=n] O(s e)la/lei E(mi=n e)n tE=| o(dO=|, O(s diE/noigen E(mi=n ta\s grafa/s;
Lk 24:32 kai eipan pros allElus, uCHi hE kardia hEmOn kaiomenE En [en hEmin] hOs elalei hEmin en tE hodO, hOs diEnoigen hEmin tas grafas;
Lk 24:32 c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v--pppnsf- v-3iai-s-- p--------- rp----dp-- c--------- v-3iai-s-- rp----dp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3iai-s-- rp----dp-- ra----apf- n-----apf-
Lk 24:32 G2532 G2036 G4314 G0240 G3780 G3588 G2588 G2257 G2545 G2258 G1722 G2254 G5613 G2980 G2254 G1722 G3588 G3598 G5613 G1272 G2254 G3588 G1124
Lk 24:32 I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?
Lk 24:32
Lk 24:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 24:32
Lk 24:32  I  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  nie  palenie  palenie  w  nas  serce  nasz  kiedy  powiedział  nas  w  droga  i  kiedy  wyjasnione  nas  Pisanie
Lk 24:32 G2532 G2036 G0240 G0240 G3780 G2258 G2545 G1722 G2254 G2588 G2257 G5613 G2980 G2254 G1722 G3598 G2532 G5613 G1272 G2254 G1124