Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk3      do_str_głównej      do_Lk5      
Lk 4:1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ                                                  
Lk 4:1 *)iEsou=s de\ plE/rEs pneu/matos a(gi/ou u(pe/strePSen a)po\ tou= *)iorda/nou, kai\ E)/geto e)n tO=| pneu/mati e)n tE=| e)rE/mO|
Lk 4:1 iEsus de plErEs pneumatos hagiu hypestrePSen apo tu iordanu, kai Egeto en tO pneumati en tE erEmO
Lk 4:1 n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----gsn- a-----gsn- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3ipi-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----dsf- a-----dsf-
Lk 4:1 G2424 G1161 G4134 G4151 G0040 G5290 G0575 G3588 G2446 G2532 G0071 G1722 G3588 G4151 G1722 G3588 G2048
Lk 4:1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni
Lk 4:1
Lk 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:1
Lk 4:1  Jezus  wykonany  Duch  Święty  zwróciło  z  Jordania  i  zachowań  był  Duch  Duch  w  pustynia
Lk 4:1 G2424 G4134 G4151 G0040 G5290 G0575 G2446 G2532 G0071 G0071 G1722 G4151 G1519 G2048
Lk 4:2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν.                                                
Lk 4:2 E(me/ras tessera/konta peiraDZo/menos u(po\ tou= diabo/lou. kai\ ou)k e)/fagen ou)de\n e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais, kai\ suntelesTeisO=n au)tO=n e)pei/nasen.
Lk 4:2 hEmeras tesserakonta peiraDZomenos hypo tu diabolu. kai uk efagen uden en tais hEmerais ekeinais, kai syntelesTeisOn autOn epeinasen.
Lk 4:2 n-----apf- a-----apf- v--pppnsm- p--------- ra----gsm- a-----gsm- c--------- d--------- v-3aai-s-- a-----asn- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- c--------- v--appgpf- rp----gpf- v-3aai-s--
Lk 4:2 G2250 G5062 G3985 G5259 G3588 G1228 G2532 G3756 G5315 G3762 G1722 G3588 G2250 G1565 G2532 G4931 G0846 G3983
Lk 4:2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.
Lk 4:2
Lk 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:2
Lk 4:2  czterdzieści  dni  był  kuszony  z  diabeł  i  nic  nie  ate  w  te  dni  i  na  Za  ich  w końcu  głodny
Lk 4:2 G5062 G2250 G3985 G3985 G5259 G1228 G2532 G3762 G3756 G5315 G1722 G1565 G2250 G2532 G4931 G4931 G0846 G5305 G3983
Lk 4:3 Εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.                                                  
Lk 4:3 *ei)=pen de\ au)tO=| o( dia/bolos, *ei) ui(o\s ei)= tou= Teou=, ei)pe\ tO=| li/TO| tou/tO| i(/na ge/nEtai a)/rtos.
Lk 4:3 eipen de autO ho diabolos, ei hyios ei tu Teu, eipe tO liTO tutO hina genEtai artos.
Lk 4:3 v-3aai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm- v-2pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- v-2aad-s-- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- v-3ams-s-- n-----nsm-
Lk 4:3 G2036 G1161 G0846 G3588 G1228 G1487 G5207 G1488 G3588 G2316 G2036 G3588 G3037 G5129 G2443 G1096 G0740
Lk 4:3 Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem.
Lk 4:3
Lk 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:3
Lk 4:3  I  powiedział  Go  diabeł  jeśli  ty, wy  Syn  Boski  były  to  kamień  zostać  chleb
Lk 4:3 G2532 G2036 G0846 G1228 G1487 G1488 G5207 G2316 G2036 G5129 G3037 G1096 G0740
Lk 4:4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος.                                                      
Lk 4:4 kai\ a)pekri/TE pro\s au)to\n o( *)iEsou=s, *ge/graptai o(/ti *ou)k e)p' a)/rtO| mo/nO| DZE/setai o( a)/nTrOpos.
Lk 4:4 kai apekriTE pros auton ho iEsus, gegraptai hoti uk ep' artO monO DZEsetai ho anTrOpos.
Lk 4:4 c--------- v-3api-s-- p--------- rp----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3xpi-s-- c--------- d--------- p--------- n-----dsm- a-----dsm- v-3fmi-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 4:4 G2532 G0611 G4314 G0846 G3588 G2424 G1125 G3754 G3756 G1909 G0740 G3441 G2198 G3588 G0444
Lk 4:4 Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek.
Lk 4:4
Lk 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:4
Lk 4:4  Jezus  powiedział  go  go  w  odpowiedź  napisany  że  nie  chleb  chleb  jeden  będzie  na żywo  człowiek  ale  każdy  każdy  krótko mówiąc  Bóg
Lk 4:4 G2424 G3004 G0846 G4314 G0611 G0611 G1125 G3754 G3756 G0740 G1909 G3441 G2198 G2198 G0444 G0235 G1909 G3956 G4487 G2316
Lk 4:5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·                                                          
Lk 4:5 *kai\ a)nagagO\n au)to\n e)/deiXen au)tO=| pa/sas ta\s basilei/as tE=s oi)koume/nEs e)n stigmE=| CHro/nou:
Lk 4:5 kai anagagOn auton edeiXen autO pasas tas basileias tEs oikumenEs en stigmE CHronu:
Lk 4:5 c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----apf- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsm-
Lk 4:5 G2532 G0321 G0846 G1166 G0846 G3956 G3588 G0932 G3588 G3625 G1722 G4743 G5550
Lk 4:5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata
Lk 4:5
Lk 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:5
Lk 4:5  I  zniesione  Jego  w  wysoki  Góra  diabeł  pokazał  Go  wszystko  królestwo  wszechświat  w  moment  czas
Lk 4:5 G2532 G0321 G0846 G1519 G5308 G3735 G1228 G1166 G0846 G3956 G0932 G3625 G1722 G4743 G5550
Lk 4:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν·                                    
Lk 4:6 kai\ ei)=pen au)tO=| o( dia/bolos, *soi\ dO/sO tE\n e)Xousi/an tau/tEn a(/pasan kai\ tE\n do/Xan au)tO=n, o(/ti e)moi\ parade/dotai kai\ O(=| e)a\n Te/lO di/dOmi au)tE/n:
Lk 4:6 kai eipen autO ho diabolos, soi dOsO tEn eXusian tautEn hapasan kai tEn doXan autOn, hoti emoi paradedotai kai hO ean TelO didOmi autEn:
Lk 4:6 c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- a-----nsm- rp----ds-- v-1fai-s-- ra----asf- n-----asf- rd----asf- a-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpf- c--------- rp----ds-- v-3xpi-s-- c--------- rr----dsm- x--------- v-1pas-s-- v-1pai-s-- rp----asf-
Lk 4:6 G2532 G2036 G0846 G3588 G1228 G4671 G1325 G3588 G1849 G3778 G0537 G2532 G3588 G1391 G0846 G3754 G1698 G3860 G2532 G3739 G1437 G2309 G1325 G0846
Lk 4:6 i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.
Lk 4:6
Lk 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:6
Lk 4:6  i  powiedział  Go  diabeł  ty, wy  Panie  moc  wszystko  Simi  i  chwała  ich  dla  popełnione  mnie  i  kogo  kogo  potrzeba  dać  jego
Lk 4:6 G2532 G2036 G0846 G1228 G4671 G1325 G1849 G0537 G5026 G2532 G1391 G0846 G3754 G3860 G1698 G2532 G1437 G3739 G2309 G1325 G0846
Lk 4:7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.                                                                  
Lk 4:7 su\ ou)=n e)a\n proskunE/sE|s e)nO/pion e)mou=, e)/stai sou= pa=sa.
Lk 4:7 sy un ean proskynEsEs enOpion emu, estai su pasa.
Lk 4:7 rp----ns-- c--------- c--------- v-2aas-s-- p--------- rp----gs-- v-3fmi-s-- rp----gs-- a-----nsf-
Lk 4:7 G4771 G3767 G1437 G4352 G1799 G1700 G2071 G4675 G3956
Lk 4:7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.
Lk 4:7
Lk 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:7
Lk 4:7  tak  jeśli  ty, wy  kult  mnie  mnie  wszystko  będzie  Twój
Lk 4:7 G3767 G1437 G4771 G4352 G1799 G3450 G3956 G2071 G4675
Lk 4:8 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Γέγραπται, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.                                                    
Lk 4:8 kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s ei)=pen au)tO=|, *ge/graptai, *ku/rion to\n Teo/n sou proskunE/seis kai\ au)tO=| mo/nO| latreu/seis.
Lk 4:8 kai apokriTeis ho iEsus eipen autO, gegraptai, kyrion ton Teon su proskynEseis kai autO monO latreuseis.
Lk 4:8 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- v-3xpi-s-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-2fai-s-- c--------- rp----dsm- a-----dsm- v-2fai-s--
Lk 4:8 G2532 G0611 G3588 G2424 G2036 G0846 G1125 G2962 G3588 G2316 G4675 G4352 G2532 G0846 G3441 G3000
Lk 4:8 Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
Lk 4:8
Lk 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:8
Lk 4:8  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  Odstąpić  z  Mnie  Szatan  napisany  Władca  Bóg  twój  kult  i  Go  jeden  Służyć
Lk 4:8 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G5217 G3694 G3450 G4567 G1125 G2962 G2316 G4675 G4352 G2532 G0846 G3441 G3000
Lk 4:9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·                                    
Lk 4:9 *)/Egagen de\ au)to\n ei)s *)ierousalE\m kai\ e)/stEsen e)pi\ to\ pteru/gion tou= i(erou=, kai\ ei)=pen au)tO=|, *ei) ui(o\s ei)= tou= Teou=, ba/le seauto\n e)nteu=Ten ka/tO:
Lk 4:9 Egagen de auton eis ierusalEm kai estEsen epi to pterygion tu hieru, kai eipen autO, ei hyios ei tu Teu, bale seauton enteuTen katO:
Lk 4:9 v-3aai-s-- c--------- rp----asm- p--------- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- a-----gsn- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- n-----nsm- v-2pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- v-2aad-s-- rp----asm- d--------- d---------
Lk 4:9 G0071 G1161 G0846 G1519 G2419 G2532 G2476 G1909 G3588 G4419 G3588 G2411 G2532 G2036 G0846 G1487 G5207 G1488 G3588 G2316 G0906 G4572 G1782 G2736
Lk 4:9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!
Lk 4:9
Lk 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:9
Lk 4:9  I  doprowadziły  Jego  w  Jerozolima  i  zestaw  Jego  w  skrzydło  Świątynia  i  powiedział  Go  jeśli  ty, wy  Syn  Boski  rzucać się  rzucać się  stąd  w dół
Lk 4:9 G2532 G0071 G0846 G1519 G2419 G2532 G2476 G0846 G1909 G4419 G2411 G2532 G2036 G0846 G1487 G1488 G5207 G2316 G0906 G4572 G1782 G2736
Lk 4:10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,                                                            
Lk 4:10 ge/graptai ga\r o(/ti *toi=s a)gge/lois au)tou= e)ntelei=tai peri\ sou= tou= diafula/Xai se,
Lk 4:10 gegraptai gar hoti tois aNgelois autu enteleitai peri su tu diafylaXai se,
Lk 4:10 v-3xpi-s-- c--------- c--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- v-3fmi-s-- p--------- rp----gs-- ra----gsn- v--aan---- rp----as--
Lk 4:10 G1125 G1063 G3754 G3588 G0032 G0846 G1781 G4012 G4675 G3588 G1314 G4571
Lk 4:10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,
Lk 4:10
Lk 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:10
Lk 4:10  dla  napisany  Anioły  Jego  rozkazał  o  ty, wy  zaoszczędzić  ty, wy
Lk 4:10 G1063 G1125 G0032 G0846 G1781 G4012 G4675 G1314 G4571
Lk 4:11 καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.                                                          
Lk 4:11 kai\ o(/ti *)epi\ CHeirO=n a)rou=si/n se mE/pote prosko/PSE|s pro\s li/Ton to\n po/da sou.
Lk 4:11 kai hoti epi CHeirOn arusin se mEpote proskoPSEs pros liTon ton poda su.
Lk 4:11 c--------- c--------- p--------- n-----gpf- v-3fai-p-- rp----as-- c--------- v-2aas-s-- p--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Lk 4:11 G2532 G3754 G1909 G5495 G0142 G4571 G3379 G4350 G4314 G3037 G3588 G4228 G4675
Lk 4:11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
Lk 4:11
Lk 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:11
Lk 4:11  i  w  ręce  nosić  ty, wy  tak  nie  pretkneshsya  o  kamień  stopa  Twój
Lk 4:11 G2532 G1909 G5495 G0142 G4571 G4218 G3361 G4350 G4314 G3037 G4228 G4675
Lk 4:12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.                                                        
Lk 4:12 kai\ a)pokriTei\s ei)=pen au)tO=| o( *)iEsou=s o(/ti *ei)/rEtai, *ou)k e)kpeira/seis ku/rion to\n Teo/n sou.
Lk 4:12 kai apokriTeis eipen autO ho iEsus hoti eirEtai, uk ekpeiraseis kyrion ton Teon su.
Lk 4:12 c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3xpi-s-- d--------- v-2fai-s-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Lk 4:12 G2532 G0611 G2036 G0846 G3588 G2424 G3754 G2046 G3756 G1598 G2962 G3588 G2316 G4675
Lk 4:12 Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.
Lk 4:12
Lk 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:12
Lk 4:12  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  powiedział  nie  kusić  Władca  Bóg  twój
Lk 4:12 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G2046 G3756 G1598 G2962 G2316 G4675
Lk 4:13 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν διάβολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.                                                              
Lk 4:13 *kai\ suntele/sas pa/nta peirasmo\n o( dia/bolos a)pe/stE a)p' au)tou= a)/CHri kairou=.
Lk 4:13 kai syntelesas panta peirasmon ho diabolos apestE ap' autu aCHri kairu.
Lk 4:13 c--------- v--aapnsm- a-----asm- n-----asm- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm- p--------- n-----gsm-
Lk 4:13 G2532 G4931 G3956 G3986 G3588 G1228 G0868 G0575 G0846 G0891 G2540
Lk 4:13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
Lk 4:13
Lk 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:13
Lk 4:13  I  gotowy  wszystko  pokusa  diabeł  od  z  To  do  czas
Lk 4:13 G2532 G4931 G3956 G3986 G1228 G0868 G0575 G0846 G0891 G2540
Lk 4:14 Καὶ ὑπέστρεψεν Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾿ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.                                          
Lk 4:14 *kai\ u(pe/strePSen o( *)iEsou=s e)n tE=| duna/mei tou= pneu/matos ei)s tE\n *galilai/an. kai\ fE/mE e)XE=lTen kaT' o(/lEs tE=s periCHO/rou peri\ au)tou=.
Lk 4:14 kai hypestrePSen ho iEsus en tE dynamei tu pneumatos eis tEn galilaian. kai fEmE eXElTen kaT' olEs tEs periCHOru peri autu.
Lk 4:14 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----nsf- v-3aai-s-- p--------- a-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- p--------- rp----gsm-
Lk 4:14 G2532 G5290 G3588 G2424 G1722 G3588 G1411 G3588 G4151 G1519 G3588 G1056 G2532 G5345 G1831 G2596 G3650 G3588 G4066 G4012 G0846
Lk 4:14 Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
Lk 4:14
Lk 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:14
Lk 4:14  I  zwróciło  Jezus  w  siła  duch  w  Galilei  i  rozprzestrzeniania  plotka  o  Go  na  wszystko  otaczający  kraj
Lk 4:14 G2532 G5290 G2424 G1722 G1411 G4151 G1519 G1056 G2532 G1831 G5345 G4012 G0846 G2596 G3650 G4066 G4066
Lk 4:15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.                                                                
Lk 4:15 kai\ au)to\s e)di/dasken e)n tai=s sunagOgai=s au)tO=n, doXaDZo/menos u(po\ pa/ntOn.
Lk 4:15 kai autos edidasken en tais synagOgais autOn, doXaDZomenos hypo pantOn.
Lk 4:15 c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- v--pppnsm- p--------- a-----gpm-
Lk 4:15 G2532 G0846 G1321 G1722 G3588 G4864 G0846 G1392 G5259 G3956
Lk 4:15 On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Lk 4:15
Lk 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:15
Lk 4:15  uczy  w  synagogi  ich  z  wszystko  był  chwalić
Lk 4:15 G1321 G1722 G4864 G0846 G5259 G3956 G1392 G1392
Lk 4:16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.                                    
Lk 4:16 *kai\ E)=lTen ei)s *naDZara/, ou(= E)=n teTramme/nos, kai\ ei)sE=lTen kata\ to\ ei)OTo\s au)tO=| e)n tE=| E(me/ra| tO=n sabba/tOn ei)s tE\n sunagOgE/n, kai\ a)ne/stE a)nagnO=nai.
Lk 4:16 kai ElTen eis naDZara, hu En teTrammenos, kai eisElTen kata to eiOTos autO en tE hEmera tOn sabbatOn eis tEn synagOgEn, kai anestE anagnOnai.
Lk 4:16 c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- d--------- v-3iai-s-- v--xppnsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- v--xapasn- rp----dsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- v--aan----
Lk 4:16 G2532 G2064 G1519 G3478 G3739 G2258 G5142 G2532 G1525 G2596 G3588 G1486 G0846 G1722 G3588 G2250 G3588 G4521 G1519 G3588 G4864 G2532 G0450 G0314
Lk 4:16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Lk 4:16
Lk 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:16
Lk 4:16  I  przyjść  w  Nazareth  gdzie  był  podniesiony  i  wprowadzonych  na  zwykły  Jego  w  dzień  Sobota  w  synagoga  i  róża  czytać
Lk 4:16 G2532 G2064 G1519 G3478 G3757 G2258 G5142 G2532 G1525 G1486 G1486 G0846 G1722 G2250 G4521 G1519 G4864 G2532 G0450 G0314
Lk 4:17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,                                                  
Lk 4:17 kai\ e)pedo/TE au)tO=| bibli/on tou= profE/tou *)Esai/+ou, kai\ a)naptu/Xas to\ bibli/on eu(=ren to\n to/pon ou(= E)=n gegramme/non,
Lk 4:17 kai epedoTE autO biblion tu profEtu Esa+iu, kai anaptyXas to biblion heuren ton topon hu En gegrammenon,
Lk 4:17 c--------- v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3iai-s-- v--xppnsn-
Lk 4:17 G2532 G1929 G0846 G0975 G3588 G4396 G2268 G2532 G0380 G3588 G0975 G2147 G3588 G5117 G3757 G2258 G1125
Lk 4:17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
Lk 4:17
Lk 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:17
Lk 4:17  Go  wniesiony  książka  Prorok  Izajasza  i  otwór  książka  znalezionych  miejsce  gdzie  był  napisany
Lk 4:17 G0846 G1929 G0975 G4396 G2268 G2532 G0380 G0975 G2147 G5117 G3757 G2258 G1125
Lk 4:18 Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,                                        
Lk 4:18 *pneu=ma kuri/ou e)p' e)me/, ou(= ei(/neken e)/CHrise/n me eu)aggeli/sasTai ptOCHoi=s, a)pe/stalke/n me kEru/Xai ai)CHmalO/tois a)/fesin kai\ tufloi=s a)na/blePSin, a)postei=lai teTrausme/nous e)n a)fe/sei,
Lk 4:18 pneuma kyriu ep' eme, hu heineken eCHrisen me euaNgelisasTai ptOCHois, apestalken me kEryXai aiCHmalOtois afesin kai tyflois anablePSin, aposteilai teTrausmenus en afesei,
Lk 4:18 n-----nsn- n-----gsm- p--------- rp----as-- rr----gsn- p--------- v-3aai-s-- rp----as-- v--amn---- a-----dpm- v-3xai-s-- rp----as-- v--aan---- n-----dpm- n-----asf- c--------- a-----dpm- n-----asf- v--aan---- v--xppapm- p--------- n-----dsf-
Lk 4:18 G4151 G2962 G1909 G1691 G3739 G1752 G5548 G3165 G2097 G4434 G0649 G3165 G2784 G0164 G0859 G2532 G5185 G0309 G0649 G2352 G1722 G0859
Lk 4:18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
Lk 4:18
Lk 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:18
Lk 4:18  Duch  Pan  w  Mnie  dla  namaszczony  Mnie  głosić  biedny  wysłane  Mnie  uzdrowić  złamane serce  serce  głosić  więźniów  uwolnienie  ślepy  Święto Trzech Króli  uwolnienie  wyczerpany  w  wolność
Lk 4:18 G4151 G2962 G1909 G1691 G1752 G5548 G3165 G2097 G4434 G0649 G3165 G2390 G4937 G2588 G2784 G0164 G0859 G5185 G0309 G0649 G2352 G1722 G0859
Lk 4:19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.                                                                            
Lk 4:19 kEru/Xai e)niauto\n kuri/ou dekto/n.
Lk 4:19 kEryXai eniauton kyriu dekton.
Lk 4:19 v--aan---- n-----asm- n-----gsm- a-----asm-
Lk 4:19 G2784 G1763 G2962 G1184
Lk 4:19 abym obwoływał rok łaski od Pana.
Lk 4:19
Lk 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:19
Lk 4:19  głosić  lato  Władca  korzystny
Lk 4:19 G2784 G1763 G2962 G1184
Lk 4:20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.                                                
Lk 4:20 kai\ ptu/Xas to\ bibli/on a)podou\s tO=| u(pEre/tE| e)ka/Tisen: kai\ pa/ntOn oi( o)fTalmoi\ e)n tE=| sunagOgE=| E)=san a)teni/DZontes au)tO=|.
Lk 4:20 kai ptyXas to biblion apodus tO hypEretE ekaTisen: kai pantOn hoi ofTalmoi en tE synagOgE Esan ateniDZontes autO.
Lk 4:20 c--------- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- c--------- a-----gpm- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3iai-p-- v--papnpm- rp----dsm-
Lk 4:20 G2532 G4428 G3588 G0975 G0591 G3588 G5257 G2523 G2532 G3956 G3588 G3788 G1722 G3588 G4864 G2258 G0816 G0846
Lk 4:20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Lk 4:20
Lk 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:20
Lk 4:20  I  zamknięte  książka  dając  obsługujący  sob  i  oczy  wszystko  w  Synagoga  były  ustalony  To
Lk 4:20 G2532 G4428 G0975 G0591 G5257 G2523 G2532 G3788 G3956 G1722 G4864 G2258 G0816 G0846
Lk 4:21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.                                                      
Lk 4:21 E)/rXato de\ le/gein pro\s au)tou\s o(/ti *sE/meron peplE/rOtai E( grafE\ au(/tE e)n toi=s O)si\n u(mO=n.
Lk 4:21 ErXato de legein pros autus hoti sEmeron peplErOtai hE grafE hautE en tois Osin hymOn.
Lk 4:21 v-3ami-s-- c--------- v--pan---- p--------- rp----apm- c--------- d--------- v-3xpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp--
Lk 4:21 G0756 G1161 G3004 G4314 G0846 G3754 G4594 G4137 G3588 G1124 G3778 G1722 G3588 G3775 G5216
Lk 4:21 Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.
Lk 4:21
Lk 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:21
Lk 4:21  I  rozpoczął  mówić  ich  ich  teraz  teraz  zwrócił się  pisanie  te rzeczy  słyszałem  słyszałem  ty, wy
Lk 4:21 G1161 G0756 G3004 G0846 G4314 G3754 G4594 G4137 G1124 G3778 G1722 G3775 G5216
Lk 4:22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;                                    
Lk 4:22 *kai\ pa/ntes e)martu/roun au)tO=| kai\ e)Tau/maDZon e)pi\ toi=s lo/gois tE=s CHa/ritos toi=s e)kporeuome/nois e)k tou= sto/matos au)tou=, kai\ e)/legon, *ou)CHi\ ui(o/s e)stin *)iOsE\f ou(=tos;
Lk 4:22 kai pantes emartyrun autO kai eTaumaDZon epi tois logois tEs CHaritos tois ekporeuomenois ek tu stomatos autu, kai elegon, uCHi hyios estin iOsEf hutos;
Lk 4:22 c--------- a-----npm- v-3iai-p-- rp----dsm- c--------- v-3iai-p-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----dpm- v--pmpdpm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- c--------- v-3iai-p-- x--------- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----gsm- rd----nsm-
Lk 4:22 G2532 G3956 G3140 G0846 G2532 G2296 G1909 G3588 G3056 G3588 G5485 G3588 G1607 G1537 G3588 G4750 G0846 G2532 G3004 G3780 G5207 G2076 G2501 G3778
Lk 4:22 A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?
Lk 4:22
Lk 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:22
Lk 4:22  I  wszystko  zeznał,  Go  i  dziwili  Według  łaska  przebiegała  z  usta  Jego  i  powiedział  nie  Józef  czy  to  syn
Lk 4:22 G2532 G3956 G3140 G0846 G2532 G2296 G3056 G5485 G1607 G1537 G4750 G0846 G2532 G3004 G3756 G2501 G2076 G3778 G5207
Lk 4:23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.                                
Lk 4:23 kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s, *pa/ntOs e)rei=te/ moi tE\n parabolE\n tau/tEn: *)iatre/, Tera/peuson seauto/n: o(/sa E)kou/samen geno/mena ei)s tE\n *kafarnaou\m poi/Eson kai\ O(=de e)n tE=| patri/di sou.
Lk 4:23 kai eipen pros autus, pantOs ereite moi tEn parabolEn tautEn: iatre, Terapeuson seauton: hosa Ekusamen genomena eis tEn kafarnaum poiEson kai hOde en tE patridi su.
Lk 4:23 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- d--------- v-2fai-p-- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- rd----asf- n-----vsm- v-2aad-s-- rp----asm- rr----apn- v-1aai-p-- v--ampapn- p--------- ra----asf- n-----asf- v-2aad-s-- d--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs--
Lk 4:23 G2532 G2036 G4314 G0846 G3843 G2046 G3427 G3588 G3850 G3778 G2395 G2323 G4572 G3745 G0191 G1096 G1519 G3588 G2584 G4160 G2532 G5602 G1722 G3588 G3968 G4675
Lk 4:23 Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum.
Lk 4:23
Lk 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:23
Lk 4:23  On  powiedział  ich  ich  na pewno  powiedzieć  Mnie  przysłowie  lekarz  Uzdrowić  Się  Się  Zrobić  i  tutaj  w  Twój  ojczyzna  że  słyszałem  był  w  Kafarnaum
Lk 4:23 G2532 G2036 G0846 G4314 G3843 G2046 G3427 G3850 G2395 G2323 G4572 G4572 G4160 G2532 G5602 G1722 G4675 G3968 G3745 G0191 G1096 G1722 G2584
Lk 4:24 εἶπεν δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.                                                        
Lk 4:24 ei)=pen de/, *)amE\n le/gO u(mi=n o(/ti ou)dei\s profE/tEs dekto/s e)stin e)n tE=| patri/di au)tou=.
Lk 4:24 eipen de, amEn legO hymin hoti udeis profEtEs dektos estin en tE patridi autu.
Lk 4:24 v-3aai-s-- c--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Lk 4:24 G2036 G1161 G0281 G3004 G5213 G3754 G3762 G4396 G1184 G2076 G1722 G3588 G3968 G0846
Lk 4:24 I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Lk 4:24
Lk 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:24
Lk 4:24  I  powiedział  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  prorok  przyjęty  przyjęty  w  jego  ojczyzna
Lk 4:24 G1161 G2036 G0281 G3004 G5213 G3762 G4396 G1184 G2076 G1722 G0846 G3968
Lk 4:25 ἐπ᾿ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,                  
Lk 4:25 e)p' a)lETei/as de\ le/gO u(mi=n, pollai\ CHE=rai E)=san e)n tai=s E(me/rais *)Eli/ou e)n tO=| *)israE/l, o(/te e)klei/sTE o( ou)rano\s e)pi\ e)/tE tri/a kai\ mE=nas e(/X, O(s e)ge/neto limo\s me/gas e)pi\ pa=san tE\n gE=n,
Lk 4:25 ep' alETeias de legO hymin, pollai CHErai Esan en tais hEmerais Eliu en tO israEl, hote ekleisTE ho uranos epi etE tria kai mEnas heX, hOs egeneto limos megas epi pasan tEn gEn,
Lk 4:25 p--------- n-----gsf- c--------- v-1pai-s-- rp----dp-- a-----npf- a-----npf- v-3iai-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----apn- a-----apn- c--------- n-----apm- a-----apm- d--------- v-3ami-s-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf-
Lk 4:25 G1909 G0225 G1161 G3004 G5213 G4183 G5503 G2258 G1722 G3588 G2250 G2243 G1722 G3588 G2474 G3753 G2808 G3588 G3772 G1909 G2094 G5140 G2532 G3376 G1803 G5613 G1096 G3042 G3173 G1909 G3956 G3588 G1093
Lk 4:25 Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;
Lk 4:25
Lk 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:25
Lk 4:25  Naprawdę  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  wiele  wdów  był  w  Izrael  w  dni  Eliasz  kiedy  zawartej  był  niebo  trzy  Rok  i  sześć  miesiąc  że  został  wielki  głód  na  wszystko  ziemia
Lk 4:25 G0225 G1909 G3004 G5213 G4183 G5503 G2258 G1722 G2474 G1722 G2250 G2243 G3753 G2808 G2808 G3772 G5140 G2094 G2532 G1803 G3376 G1093 G1096 G3173 G3042 G1909 G3956 G1093
Lk 4:26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν.                                                      
Lk 4:26 kai\ pro\s ou)demi/an au)tO=n e)pe/mfTE *)Eli/as ei) mE\ ei)s *sa/repta tE=s *sidOni/as pro\s gunai=ka CHE/ran.
Lk 4:26 kai pros udemian autOn epemfTE Elias ei mE eis sarepta tEs sidOnias pros gynaika CHEran.
Lk 4:26 c--------- p--------- a-----asf- rp----gpf- v-3api-s-- n-----nsm- c--------- d--------- p--------- n-----apn- ra----gsf- a-----gsf- p--------- n-----asf- a-----asf-
Lk 4:26 G2532 G4314 G3762 G0846 G3992 G2243 G1487 G3361 G1519 G4558 G3588 G4606 G4314 G1135 G5503
Lk 4:26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
Lk 4:26
Lk 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:26
Lk 4:26  i  ani  do  jeden  ich  był  wysłane  Eliasz  tylko  tylko  do  wdowa  wdowa  w  Sarepty  Sydon
Lk 4:26 G2532 G3762 G4314 G3762 G0846 G3992 G3992 G2243 G1487 G3361 G4314 G1135 G5503 G1519 G4558 G4605
Lk 4:27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν Σύρος.                                            
Lk 4:27 kai\ polloi\ leproi\ E)=san e)n tO=| *)israE\l e)pi\ *)elisai/ou tou= profE/tou, kai\ ou)dei\s au)tO=n e)kaTari/sTE ei) mE\ *naima\n o( *su/ros.
Lk 4:27 kai polloi leproi Esan en tO israEl epi elisaiu tu profEtu, kai udeis autOn ekaTarisTE ei mE naiman ho syros.
Lk 4:27 c--------- a-----npm- a-----npm- v-3iai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----nsm- rp----gpm- v-3api-s-- c--------- d--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 4:27 G2532 G4183 G3015 G2258 G1722 G3588 G2474 G1909 G1666 G3588 G4396 G2532 G3762 G0846 G2511 G1487 G3361 G3497 G3588 G4948
Lk 4:27 I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.
Lk 4:27
Lk 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:27
Lk 4:27  wiele  również  był  trędowatych  w  Izrael  w  prorok  Elisha  i  ani  jeden  ich  oczyszczony  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Naaman  Syryjski
Lk 4:27 G4183 G2532 G2258 G3015 G1722 G2474 G1909 G4396 G1666 G2532 G3762 G3762 G0846 G2511 G1487 G3361 G3497 G4948
Lk 4:28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα,                                                                  
Lk 4:28 kai\ e)plE/sTEsan pa/ntes Tumou= e)n tE=| sunagOgE=| a)kou/ontes tau=ta,
Lk 4:28 kai eplEsTEsan pantes Tymu en tE synagOgE akuontes tauta,
Lk 4:28 c--------- v-3api-p-- a-----npm- n-----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- rd----apn-
Lk 4:28 G2532 G4130 G3956 G2372 G1722 G3588 G4864 G0191 G5023
Lk 4:28 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Lk 4:28
Lk 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:28
Lk 4:28  Przesłuchanie  to  wszystko  w  Synagoga  wypełniony  wściekłość
Lk 4:28 G0191 G5023 G3956 G1722 G4864 G4130 G2372
Lk 4:29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾿ οὗ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·                                      
Lk 4:29 kai\ a)nasta/ntes e)Xe/balon au)to\n e)/XO tE=s po/leOs, kai\ E)/gagon au)to\n e(/Os o)fru/os tou= o)/rous e)f' ou(= E( po/lis O)|kodo/mEto au)tO=n, O(/ste katakrEmni/sai au)to/n:
Lk 4:29 kai anastantes eXebalon auton eXO tEs poleOs, kai Egagon auton heOs ofryos tu orus ef' u hE polis OkodomEto autOn, hOste katakrEmnisai auton:
Lk 4:29 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- p--------- rr----gsn- ra----nsf- n-----nsf- v-3ypi-s-- rp----gpm- c--------- v--aan---- rp----asm-
Lk 4:29 G2532 G0450 G1544 G0846 G1854 G3588 G4172 G2532 G0071 G0846 G2193 G3790 G3588 G3735 G1909 G3739 G3588 G4172 G3618 G0846 G5620 G2630 G0846
Lk 4:29 Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.
Lk 4:29
Lk 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:29
Lk 4:29  i  róża  kicked  Jego  obecnie  z  Miasto  i  doprowadziły  w  top  Góry  w  który  miasto  był  wybudowany  że  obalić  Jego
Lk 4:29 G2532 G0450 G1544 G0846 G1854 G1854 G4172 G2532 G0071 G2193 G3790 G3735 G1909 G3739 G4172 G3618 G3618 G1519 G2630 G0846
Lk 4:30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.                                                                      
Lk 4:30 au)to\s de\ dielTO\n dia\ me/sou au)tO=n e)poreu/eto.
Lk 4:30 autos de dielTOn dia mesu autOn eporeueto.
Lk 4:30 rp----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- a-----gsn- rp----gpm- v-3imi-s--
Lk 4:30 G0846 G1161 G1330 G1223 G3319 G0846 G4198
Lk 4:30 On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Lk 4:30
Lk 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 4:30
Lk 4:30  ale  przechodzącej  środek  środek  ich  emerytowany
Lk 4:30 G1161 G1330 G1223 G3319 G0846 G4198