Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk4      do_str_głównej      do_Lk6      
Lk 5:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,                                          
Lk 5:1 *)ege/neto de\ e)n tO=| to\n o)/CHlon e)pikei=sTai au)tO=| kai\ a)kou/ein to\n lo/gon tou= Teou= kai\ au)to\s E)=n e(stO\s para\ tE\n li/mnEn *gennEsare/t,
Lk 5:1 egeneto de en tO ton oCHlon epikeisTai autO kai akuein ton logon tu Teu kai autos En hestOs para tEn limnEn gennEsaret,
Lk 5:1 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- ra----asm- n-----asm- v--pmn---- rp----dsm- c--------- v--pan---- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- v--xapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsf-
Lk 5:1 G1096 G1161 G1722 G3588 G3588 G3793 G1945 G0846 G2532 G0191 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G0846 G2258 G2476 G3844 G3588 G3041 G1082
Lk 5:1 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret -
Lk 5:1
Lk 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:1
Lk 5:1  Raz  kiedy  osoby  naciśnięciu  Go  słyszeć  słowo  Bóg  i  On  był  był  w  Jezioro  Genezaret
Lk 5:1 G1096 G1722 G3793 G1945 G0846 G0191 G3056 G2316 G2316 G0846 G2258 G2476 G3844 G3041 G1082
Lk 5:2 καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα.                                                    
Lk 5:2 kai\ ei)=den du/o ploi=a e(stO=ta para\ tE\n li/mnEn: oi( de\ a(liei=s a)p' au)tO=n a)poba/ntes e)/plunon ta\ di/ktua.
Lk 5:2 kai eiden dyo ploia hestOta para tEn limnEn: hoi de halieis ap' autOn apobantes eplynon ta diktya.
Lk 5:2 c--------- v-3aai-s-- a-----apn- n-----apn- v--xapapn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----npm- c--------- n-----npm- p--------- rp----gpn- v--aapnpm- v-3iai-p-- ra----apn- n-----apn-
Lk 5:2 G2532 G1492 G1417 G4143 G2476 G3844 G3588 G3041 G3588 G1161 G0231 G0575 G0846 G0576 G4150 G3588 G1350
Lk 5:2 zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Lk 5:2
Lk 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:2
Lk 5:2  widziałem  2  Łodzi  stojący  w  Jezioro  i  rybaków  nadchodzący  z  ich  przemywa  netto
Lk 5:2 G1492 G1417 G4143 G2476 G3844 G3041 G1161 G0231 G0576 G0575 G1350 G0637 G1350
Lk 5:3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.                                      
Lk 5:3 e)mba\s de\ ei)s e(\n tO=n ploi/On, o(\ E)=n *si/mOnos, E)rO/tEsen au)to\n a)po\ tE=s gE=s e)panagagei=n o)li/gon, kaTi/sas de\ e)k tou= ploi/ou e)di/dasken tou\s o)/CHlous.
Lk 5:3 embas de eis hen tOn ploiOn, ho En simOnos, ErOtEsen auton apo tEs gEs epanagagein oligon, kaTisas de ek tu ploiu edidasken tus oCHlus.
Lk 5:3 v--aapnsm- c--------- p--------- a-----asn- ra----gpn- n-----gpn- rr----nsn- v-3iai-s-- n-----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- a-----asn- v--aapnsm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3iai-s-- ra----apm- n-----apm-
Lk 5:3 G1684 G1161 G1519 G1520 G3588 G4143 G3739 G2258 G4613 G2065 G0846 G0575 G3588 G1093 G1877 G3641 G2523 G1161 G1537 G3588 G4143 G1321 G3588 G3793
Lk 5:3 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Lk 5:3
Lk 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:3
Lk 5:3  Wprowadzanie  w  jeden  łódź  który  był  Simon  pytanie  jego  żagiel  kilka  z  wybrzeże  i  siew  uczy  osoby  z  Łodzi
Lk 5:3 G1684 G1519 G1520 G4143 G3739 G2258 G4613 G2065 G0846 G1877 G3641 G0575 G1093 G2532 G2523 G1321 G3793 G1537 G4143
Lk 5:4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.                                                
Lk 5:4 O(s de\ e)pau/sato lalO=n, ei)=pen pro\s to\n *si/mOna, *)epana/gage ei)s to\ ba/Tos kai\ CHala/sate ta\ di/ktua u(mO=n ei)s a)/gran.
Lk 5:4 hOs de epausato lalOn, eipen pros ton simOna, epanagage eis to baTos kai CHalasate ta diktya hymOn eis agran.
Lk 5:4 c--------- c--------- v-3ami-s-- v--papnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-2aad-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-2aad-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- p--------- n-----asf-
Lk 5:4 G5613 G1161 G3973 G2980 G2036 G4314 G3588 G4613 G1877 G1519 G3588 G0899 G2532 G5465 G3588 G1350 G5216 G1519 G0061
Lk 5:4 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!
Lk 5:4
Lk 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:4
Lk 5:4  Kiedy  zaś  zatrzymany  uczyć  powiedział  Simon  Simon  Zgasić  w  głębokość  i  Oddanych  netto  ich  dla  rybacki
Lk 5:4 G5613 G1161 G3973 G2980 G2036 G4314 G4613 G1877 G1519 G0899 G2532 G5465 G1350 G5216 G1519 G0061
Lk 5:5 καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν, Ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα.                                                
Lk 5:5 kai\ a)pokriTei\s *si/mOn ei)=pen, *)epista/ta, di' o(/lEs nukto\s kopia/santes ou)de\n e)la/bomen, e)pi\ de\ tO=| r(E/mati/ sou CHala/sO ta\ di/ktua.
Lk 5:5 kai apokriTeis simOn eipen, epistata, di' olEs nyktos kopiasantes uden elabomen, epi de tO rEmati su CHalasO ta diktya.
Lk 5:5 c--------- v--appnsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----vsm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- v--aapnpm- a-----asn- v-1aai-p-- p--------- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-1fai-s-- ra----apn- n-----apn-
Lk 5:5 G2532 G0611 G4613 G2036 G1988 G1223 G3650 G3571 G2872 G3762 G2983 G1909 G1161 G3588 G4487 G4675 G5465 G3588 G1350
Lk 5:5 A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.
Lk 5:5
Lk 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:5
Lk 5:5  Simon  powiedział  Go  w  odpowiedź  Mentor  pracował  wszystko  wszystko  noc  nic  złowionych  ale  na  słowo  Twój  zawieść  sieć
Lk 5:5 G4613 G2036 G0846 G0611 G0611 G1988 G2872 G1223 G3650 G3571 G3762 G2983 G1161 G1909 G4487 G4675 G5465 G1350
Lk 5:6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν.                                                              
Lk 5:6 kai\ tou=to poiE/santes sune/kleisan plE=Tos i)CHTu/On polu/, dierrE/sseto de\ ta\ di/ktua au)tO=n.
Lk 5:6 kai tuto poiEsantes synekleisan plETos iCHTyOn poly, dierrEsseto de ta diktya autOn.
Lk 5:6 c--------- rd----asn- v--aapnpm- v-3aai-p-- n-----asn- n-----gpm- a-----asn- v-3ipi-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gpm-
Lk 5:6 G2532 G5124 G4160 G4788 G4128 G2486 G4183 G1284 G1161 G3588 G1350 G0846
Lk 5:6 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.
Lk 5:6
Lk 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:6
Lk 5:6  Za  to  złowionych  wielki  wiele  ryba  i  sieć  ich  złamał
Lk 5:6 G4160 G5124 G4788 G4183 G4128 G2486 G1161 G1350 G0846 G1284
Lk 5:7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.                                          
Lk 5:7 kai\ kate/neusan toi=s meto/CHois e)n tO=| e(te/rO| ploi/O| tou= e)lTo/ntas sullabe/sTai au)toi=s: kai\ E)=lTon, kai\ e)/plEsan a)mfo/tera ta\ ploi=a O(/ste buTi/DZesTai au)ta/.
Lk 5:7 kai kateneusan tois metoCHois en tO heterO ploiO tu elTontas syllabesTai autois: kai ElTon, kai eplEsan amfotera ta ploia hOste byTiDZesTai auta.
Lk 5:7 c--------- v-3aai-p-- ra----dpm- a-----dpm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- ra----gsn- v--aapapm- v--amn---- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- a-----apn- ra----apn- n-----apn- c--------- v--ppn---- rp----apn-
Lk 5:7 G2532 G2656 G3588 G3353 G1722 G3588 G2087 G4143 G3588 G2064 G4815 G0846 G2532 G2064 G2532 G4130 G0297 G3588 G4143 G5620 G1036 G0846
Lk 5:7 Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Lk 5:7
Lk 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:7
Lk 5:7  I  dany  znak  towarzyszy  w  inny  łódź  przyszedł  pomoc  ich  i  przyszedł  i  wypełniony  zarówno  Łodzi  tak  rozpoczął  umywalka
Lk 5:7 G2532 G2656 G2656 G3353 G1722 G2087 G4143 G2064 G4815 G0846 G2532 G2064 G2532 G4130 G0297 G4143 G5620 G1036 G1036
Lk 5:8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων, Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε·                                                    
Lk 5:8 i)dO\n de\ *si/mOn *pe/tros prose/pesen toi=s go/nasin *)iEsou= le/gOn, *)/eXelTe a)p' e)mou=, o(/ti a)nE\r a(martOlo/s ei)mi, ku/rie:
Lk 5:8 idOn de simOn petros prosepesen tois gonasin iEsu legOn, eXelTe ap' emu, hoti anEr hamartOlos eimi, kyrie:
Lk 5:8 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dpn- n-----dpn- n-----gsm- v--papnsm- v-2aad-s-- p--------- rp----gs-- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-1pai-s-- n-----vsm-
Lk 5:8 G1492 G1161 G4613 G4074 G4363 G3588 G1119 G2424 G3004 G1831 G0575 G1700 G3754 G0435 G0268 G1510 G2962
Lk 5:8 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.
Lk 5:8
Lk 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:8
Lk 5:8  Widzenie  Simon  Peter  spadły  kolana  Jezus  powiedział  Odstąpić  z  mnie  Władca  że  Ja  człowiek  grzeszny
Lk 5:8 G1492 G4613 G4074 G4363 G1119 G2424 G3004 G1831 G0575 G1700 G2962 G3754 G1510 G0435 G0268
Lk 5:9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον,                                                      
Lk 5:9 Ta/mbos ga\r perie/sCHen au)to\n kai\ pa/ntas tou\s su\n au)tO=| e)pi\ tE=| a)/gra| tO=n i)CHTu/On O(=n sune/labon,
Lk 5:9 Tambos gar periesCHen auton kai pantas tus syn autO epi tE agra tOn iCHTyOn hOn synelabon,
Lk 5:9 n-----nsn- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- a-----apm- ra----apm- p--------- rp----dsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm- rr----gpm- v-3aai-p--
Lk 5:9 G2285 G1063 G4023 G0846 G2532 G3956 G3588 G4862 G0846 G1909 G3588 G0061 G3588 G2486 G3739 G4815
Lk 5:9 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;
Lk 5:9
Lk 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:9
Lk 5:9  Dla  przerażenie  zajętych  jego  i  wszystko  z  go  z  to  rybacki  ryba  złowionych
Lk 5:9 G1063 G2285 G4023 G0846 G2532 G3956 G4862 G0846 G1909 G3739 G0061 G2486 G4815
Lk 5:10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.                              
Lk 5:10 o(moi/Os de\ kai\ *)ia/kObon kai\ *)iOa/nnEn ui(ou\s *DZebedai/ou, oi(\ E)=san koinOnoi\ tO=| *si/mOni. kai\ ei)=pen pro\s to\n *si/mOna o( *)iEsou=s, *mE\ fobou=: a)po\ tou= nu=n a)nTrO/pous e)/sE| DZOgrO=n.
Lk 5:10 homoiOs de kai iakObon kai iOannEn hyius DZebedaiu, hoi Esan koinOnoi tO simOni. kai eipen pros ton simOna ho iEsus, mE fobu: apo tu nyn anTrOpus esE DZOgrOn.
Lk 5:10 d--------- c--------- d--------- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----apm- n-----gsm- rr----npm- v-3iai-p-- n-----npm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2pmd-s-- p--------- ra----gsm- d--------- n-----apm- v-2fmi-s-- v--papnsm-
Lk 5:10 G3668 G1161 G2532 G2385 G2532 G2491 G5207 G2199 G3739 G2258 G2844 G3588 G4613 G2532 G2036 G4314 G3588 G4613 G3588 G2424 G3361 G5399 G0575 G3588 G3568 G0444 G2071 G2221
Lk 5:10 jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.
Lk 5:10
Lk 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:10
Lk 5:10  również  i  Jakuba  i  Jan  synów  Zebedeusza  dawny  znajomych  Simon  I  powiedział  Simon  Simon  Jezus  nie  Strach  odtąd  odtąd  będzie  połów  mężczyzn
Lk 5:10 G3668 G2532 G2385 G2532 G2491 G5207 G2199 G2258 G2844 G4613 G2532 G2036 G4314 G4613 G2424 G3361 G5399 G0575 G3568 G2071 G2221 G0444
Lk 5:11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.                                                                
Lk 5:11 kai\ katagago/ntes ta\ ploi=a e)pi\ tE\n gE=n a)fe/ntes pa/nta E)kolou/TEsan au)tO=|.
Lk 5:11 kai katagagontes ta ploia epi tEn gEn afentes panta EkoluTEsan autO.
Lk 5:11 c--------- v--aapnpm- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----asf- n-----asf- v--aapnpm- a-----apn- v-3aai-p-- rp----dsm-
Lk 5:11 G2532 G2609 G3588 G4143 G1909 G3588 G1093 G0863 G3956 G0190 G0846
Lk 5:11 I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Lk 5:11
Lk 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:11
Lk 5:11  I  ciągnięcie  zarówno  Łodzi  w  wybrzeże  lewo  wszystko  po  Go
Lk 5:11 G2532 G2609 G3588 G4143 G1909 G1093 G0863 G0537 G0190 G0846
Lk 5:12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.                        
Lk 5:12 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)=nai au)to\n e)n mia=| tO=n po/leOn kai\ i)dou\ a)nE\r plE/rEs le/pras: i)dO\n de\ to\n *)iEsou=n pesO\n e)pi\ pro/sOpon e)deE/TE au)tou= le/gOn, *ku/rie, e)a\n Te/lE|s du/nasai/ me kaTari/sai.
Lk 5:12 kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idu anEr plErEs lepras: idOn de ton iEsun pesOn epi prosOpon edeETE autu legOn, kyrie, ean TelEs dynasai me kaTarisai.
Lk 5:12 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----asm- p--------- a-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- n-----gsf- v--aapnsm- c--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- p--------- n-----asn- v-3api-s-- rp----gsm- v--papnsm- n-----vsm- c--------- v-2pas-s-- v-2pmi-s-- rp----as-- v--aan----
Lk 5:12 G2532 G1096 G1722 G3588 G1511 G0846 G1722 G3391 G3588 G4172 G2532 G2400 G0435 G4134 G3014 G1492 G1161 G3588 G2424 G4098 G1909 G4383 G1189 G0846 G3004 G2962 G1437 G2309 G1410 G3165 G2511
Lk 5:12 Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Lk 5:12
Lk 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:12
Lk 5:12  Kiedy  Jezus  był  w  jeden  Miasto  przyjść  człowiek  wszystko  trąd  i  widzenie  Jezus  spadły  SIC  SIC  żebranie  Jego  mówi  Władca  jeśli  potrzeba  może  mnie  czysty
Lk 5:12 G1096 G0846 G1511 G1722 G3391 G4172 G2400 G0435 G4134 G3014 G2532 G1492 G2424 G4098 G1909 G4383 G1189 G0846 G3004 G2962 G1437 G2309 G1410 G3165 G2511
Lk 5:13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ.                                                      
Lk 5:13 kai\ e)ktei/nas tE\n CHei=ra E(/PSato au)tou= le/gOn, *Te/lO, kaTari/sTEti: kai\ eu)Te/Os E( le/pra a)pE=lTen a)p' au)tou=.
Lk 5:13 kai ekteinas tEn CHeira hEPSato autu legOn, TelO, kaTarisTEti: kai euTeOs hE lepra apElTen ap' autu.
Lk 5:13 c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- v-3ami-s-- rp----gsm- v--papnsm- v-1pai-s-- v-2apd-s-- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm-
Lk 5:13 G2532 G1614 G3588 G5495 G0680 G0846 G3004 G2309 G2511 G2532 G2112 G3588 G3014 G0565 G0575 G0846
Lk 5:13 Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił.
Lk 5:13
Lk 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:13
Lk 5:13  naciągnięty  ręka  dotknął  to  powiedział  potrzeba  oczyścić  I  natychmiast  trąd  gone  z  to
Lk 5:13 G1614 G5495 G0680 G0846 G2036 G2309 G2511 G2532 G2112 G3014 G0565 G0575 G0846
Lk 5:14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.                                      
Lk 5:14 kai\ au)to\s parE/ggeilen au)tO=| mEdeni\ ei)pei=n, a)lla\ a)pelTO\n dei=Xon seauto\n tO=| i(erei=, kai\ prose/negke peri\ tou= kaTarismou= sou kaTO\s prose/taXen *mOu+sE=s, ei)s martu/rion au)toi=s.
Lk 5:14 kai autos parENgeilen autO mEdeni eipein, alla apelTOn deiXon seauton tO hierei, kai proseneNke peri tu kaTarismu su kaTOs prosetaXen mO+ysEs, eis martyrion autois.
Lk 5:14 c--------- rp----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----dsm- v--aan---- c--------- v--aapnsm- v-2aad-s-- rp----asm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-2aad-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----asn- rp----dpm-
Lk 5:14 G2532 G0846 G3853 G0846 G3367 G2036 G0235 G0565 G1166 G4572 G3588 G2409 G2532 G4374 G4012 G3588 G2512 G4675 G2531 G4367 G3475 G1519 G3142 G0846
Lk 5:14 A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. 
Lk 5:14
Lk 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:14
Lk 5:14  I  On  rozkazał  go  ktoś  powiedzieć  i  iść  wydaje się  wydaje się  ksiądz  i  przynieść  dla  oczyszczenie  ich  jako  rozkazał  Mojżesz  w  świadectwo  ich
Lk 5:14 G2532 G0846 G3853 G0846 G3367 G2036 G0235 G0565 G1166 G4572 G2409 G2532 G4374 G4012 G2512 G4675 G2531 G4367 G3475 G1519 G3142 G0846
Lk 5:15 διήρχετο δὲ μᾶλλον λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν·                                                  
Lk 5:15 diE/rCHeto de\ ma=llon o( lo/gos peri\ au)tou=, kai\ sunE/rCHonto o)/CHloi polloi\ a)kou/ein kai\ Terapeu/esTai a)po\ tO=n a)sTeneiO=n au)tO=n:
Lk 5:15 diErCHeto de mallon ho logos peri autu, kai synErCHonto oCHloi polloi akuein kai TerapeuesTai apo tOn asTeneiOn autOn:
Lk 5:15 v-3imi-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm- c--------- v-3imi-p-- n-----npm- a-----npm- v--pan---- c--------- v--ppn---- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm-
Lk 5:15 G1330 G1161 G3123 G3588 G3056 G4012 G0846 G2532 G4905 G3793 G4183 G0191 G2532 G2323 G0575 G3588 G0769 G0846
Lk 5:15 Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań.
Lk 5:15
Lk 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:15
Lk 5:15  Ale  więcej  rozprzestrzeniania  plotka  o  Go  i  wielki  wiele  Osoby  flokowane  słuchać  i  uzdrowiony  w  To  z  Choroba  ich
Lk 5:15 G1161 G3123 G1330 G3056 G4012 G0846 G3793 G4183 G3793 G3793 G4905 G0191 G2532 G2323 G5259 G0846 G0575 G0769 G0846
Lk 5:16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.                                                                    
Lk 5:16 au)to\s de\ E)=n u(poCHOrO=n e)n tai=s e)rE/mois kai\ proseuCHo/menos.
Lk 5:16 autos de En hypoCHOrOn en tais erEmois kai proseuCHomenos.
Lk 5:16 rp----nsm- c--------- v-3iai-s-- v--papnsm- p--------- ra----dpf- a-----dpf- c--------- v--pmpnsm-
Lk 5:16 G0846 G1161 G2258 G5298 G1722 G3588 G2048 G2532 G4336
Lk 5:16 On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.
Lk 5:16
Lk 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:16
Lk 5:16  Ale  On  lewo  lewo  w  pustynia  miejsce  i  modlił się
Lk 5:16 G1161 G0846 G2258 G5298 G1722 G2048 G2048 G2532 G4336
Lk 5:17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.              
Lk 5:17 *kai\ e)ge/neto e)n mia=| tO=n E(merO=n kai\ au)to\s E)=n dida/skOn, kai\ E)=san kaTE/menoi *farisai=oi kai\ nomodida/skaloi oi(\ E)=san e)lEluTo/tes e)k pa/sEs kO/mEs tE=s *galilai/as kai\ *)ioudai/as kai\ *)ierousalE/m: kai\ du/namis kuri/ou E)=n ei)s to\ i)a=sTai au)to/n.
Lk 5:17 kai egeneto en mia tOn hEmerOn kai autos En didaskOn, kai Esan kaTEmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi hoi Esan elElyTotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai iudaias kai ierusalEm: kai dynamis kyriu En eis to iasTai auton.
Lk 5:17 c--------- v-3ami-s-- p--------- a-----dsf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- v--papnsm- c--------- v-3iai-p-- v--pmpnpm- n-----npm- c--------- n-----npm- rr----npm- v-3iai-p-- v--xapnpm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----nsf- n-----gsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asn- v--pmn---- rp----asm-
Lk 5:17 G2532 G1096 G1722 G3391 G3588 G2250 G2532 G0846 G2258 G1321 G2532 G2258 G2521 G5330 G2532 G3547 G3739 G2258 G2064 G1537 G3956 G2968 G3588 G1056 G2532 G2449 G2532 G2419 G2532 G1411 G2962 G2258 G1519 G3588 G2390 G0846
Lk 5:17 Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.
Lk 5:17
Lk 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:17
Lk 5:17  W  jeden  dzień  kiedy  On  uczy  i  sob  sob  tutaj  Faryzeusze  i  uczeni w Piśmie  przyjść  przyjść  z  wszystko  miejsc  Galilei  i  Judea  i  Jerozolima  i  siła  Władca  był  w  gojenie
Lk 5:17 G1722 G3391 G2250 G2532 G0846 G2258 G2532 G2258 G2521 G2521 G5330 G2532 G3547 G2064 G2258 G1537 G3956 G2968 G1056 G2532 G2449 G2532 G2419 G2532 G1411 G2962 G2258 G1519 G2390
Lk 5:18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι [αὐτὸν] ἐνώπιον αὐτοῦ.                                                
Lk 5:18 kai\ i)dou\ a)/ndres fe/rontes e)pi\ kli/nEs a)/nTrOpon o(\s E)=n paralelume/nos, kai\ e)DZE/toun au)to\n ei)senegkei=n kai\ Tei=nai [au)to\n] e)nO/pion au)tou=.
Lk 5:18 kai idu andres ferontes epi klinEs anTrOpon hos En paralelymenos, kai eDZEtun auton eiseneNkein kai Teinai [auton] enOpion autu.
Lk 5:18 c--------- x--------- n-----npm- v--papnpm- p--------- n-----gsf- n-----asm- rr----nsm- v-3iai-s-- v--xppnsm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--aan---- c--------- v--aan---- rp----asm- p--------- rp----gsm-
Lk 5:18 G2532 G2400 G0435 G5342 G1909 G2825 G0444 G3739 G2258 G3886 G2532 G2212 G0846 G1533 G2532 G5087 G0846 G1799 G0846
Lk 5:18 Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.
Lk 5:18
Lk 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:18
Lk 5:18  tutaj  wniesiona  kilka  w  łóżko  Prawa  który  był  zrelaksowany  i  wypróbowany  do  jego  i  umieścić  przed  Jezus
Lk 5:18 G2400 G5342 G0435 G1909 G2825 G0444 G3739 G2258 G3886 G2532 G2212 G1533 G0846 G2532 G5087 G1799 G0846
Lk 5:19 καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.                                
Lk 5:19 kai\ mE\ eu(ro/ntes poi/as ei)sene/gkOsin au)to\n dia\ to\n o)/CHlon a)naba/ntes e)pi\ to\ dO=ma dia\ tO=n kera/mOn kaTE=kan au)to\n su\n tO=| klinidi/O| ei)s to\ me/son e)/mprosTen tou= *)iEsou=.
Lk 5:19 kai mE heurontes poias eiseneNkOsin auton dia ton oCHlon anabantes epi to dOma dia tOn keramOn kaTEkan auton syn tO klinidiO eis to meson emprosTen tu iEsu.
Lk 5:19 c--------- d--------- v--aapnpm- ri----gsf- v-3aas-p-- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnpm- p--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----asn- a-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Lk 5:19 G2532 G3361 G2147 G4169 G1533 G0846 G1223 G3588 G3793 G0305 G1909 G3588 G1430 G1223 G3588 G2766 G2524 G0846 G4862 G3588 G2826 G1519 G3588 G3319 G1715 G3588 G2424
Lk 5:19 Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa.
Lk 5:19
Lk 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:19
Lk 5:19  i  nie  znalezieniem  gdzie  gdzie  przeprowadzać  jego  dla  mnóstwo  wzrosła  w  top  do domu  przez  dach  obniżony  jego  z  łóżko  w  centrum  przed  Jezus
Lk 5:19 G2532 G3361 G2147 G1223 G4169 G1533 G0846 G1223 G3793 G0305 G1909 G1430 G1430 G1223 G2766 G2524 G0846 G4862 G2826 G1519 G3319 G1715 G2424
Lk 5:20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν, Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.                                                              
Lk 5:20 kai\ i)dO\n tE\n pi/stin au)tO=n ei)=pen, *)/anTrOpe, a)fe/Ontai/ soi ai( a(marti/ai sou.
Lk 5:20 kai idOn tEn pistin autOn eipen, anTrOpe, afeOntai soi hai hamartiai su.
Lk 5:20 c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v-3aai-s-- n-----vsm- v-3xpi-p-- rp----ds-- ra----npf- n-----npf- rp----gs--
Lk 5:20 G2532 G1492 G3588 G4102 G0846 G2036 G0444 G0863 G4671 G3588 G0266 G4675
Lk 5:20 On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.
Lk 5:20
Lk 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:20
Lk 5:20  I  widzenie  wiara  ich  powiedział  człowiek  do  odpuszczone  ty, wy  grzech  twój
Lk 5:20 G2532 G1492 G4102 G0846 G2036 G0444 G0846 G0863 G4671 G0266 G4675
Lk 5:21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος θεός;                                      
Lk 5:21 kai\ E)/rXanto dialogi/DZesTai oi( grammatei=s kai\ oi( *farisai=oi le/gontes, *ti/s e)stin ou(=tos o(\s lalei= blasfEmi/as; ti/s du/natai a(marti/as a)fei=nai ei) mE\ mo/nos o( Teo/s;
Lk 5:21 kai ErXanto dialogiDZesTai hoi grammateis kai hoi farisaioi legontes, tis estin hutos hos lalei blasfEmias; tis dynatai hamartias afeinai ei mE monos ho Teos;
Lk 5:21 c--------- v-3ami-p-- v--pmn---- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- v--papnpm- ri----nsm- v-3pai-s-- rd----nsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----apf- ri----nsm- v-3pmi-s-- n-----apf- v--aan---- c--------- d--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 5:21 G2532 G0756 G1260 G3588 G1122 G2532 G3588 G5330 G3004 G5101 G2076 G3778 G3739 G2980 G0988 G5101 G1410 G0266 G0863 G1487 G3361 G3441 G3588 G2316
Lk 5:21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?
Lk 5:21
Lk 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:21
Lk 5:21  Uczeni w Piśmie  i  Faryzeusze  rozpoczął  powód  mówi  kto  to  który  bluźnierstwo  bluźnierstwo  kto  może  przebaczyć  grzech  z wyjątkiem  z wyjątkiem  jeden  Bóg
Lk 5:21 G1122 G2532 G5330 G0756 G1260 G3004 G5101 G3778 G3739 G0988 G2980 G5101 G1410 G0863 G0266 G1487 G3361 G3441 G2316
Lk 5:22 ἐπιγνοὺς δὲ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;                                                    
Lk 5:22 e)pignou\s de\ o( *)iEsou=s tou\s dialogismou\s au)tO=n a)pokriTei\s ei)=pen pro\s au)tou/s, *ti/ dialogi/DZesTe e)n tai=s kardi/ais u(mO=n;
Lk 5:22 epignus de ho iEsus tus dialogismus autOn apokriTeis eipen pros autus, ti dialogiDZesTe en tais kardiais hymOn;
Lk 5:22 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- v--appnsm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- ri----asn- v-2pmi-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
Lk 5:22 G1921 G1161 G3588 G2424 G3588 G1261 G0846 G0611 G2036 G4314 G0846 G5101 G1260 G1722 G3588 G2588 G5216
Lk 5:22 Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych?
Lk 5:22
Lk 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:22
Lk 5:22  Jezus  rozumianej  myśli  ich  powiedział  ich  ich  w  odpowiedź  że  za co  w  serca  swój
Lk 5:22 G2424 G1921 G1261 G0846 G2036 G0846 G4314 G0611 G0611 G5101 G1260 G1722 G2588 G5216
Lk 5:23 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, εἰπεῖν, Ἔγειρε καὶ περιπάτει;                                                          
Lk 5:23 ti/ e)stin eu)kopO/teron, ei)pei=n, *)afe/Ontai/ soi ai( a(marti/ai sou, E)\ ei)pei=n, *)/egeire kai\ peripa/tei;
Lk 5:23 ti estin eukopOteron, eipein, afeOntai soi hai hamartiai su, E eipein, egeire kai peripatei;
Lk 5:23 ri----nsn- v-3pai-s-- a-----nsnc v--aan---- v-3xpi-p-- rp----ds-- ra----npf- n-----npf- rp----gs-- c--------- v--aan---- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s--
Lk 5:23 G5101 G2076 G2123 G2036 G0863 G4671 G3588 G0266 G4675 G2228 G2036 G1453 G2532 G4043
Lk 5:23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
Lk 5:23
Lk 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:23
Lk 5:23  Że  łatwiej  powiedzieć  odpuszczone  ty, wy  grzech  twój  lub  powiedzieć  Powstać  i  iść
Lk 5:23 G5101 G2076 G2036 G0863 G4671 G0266 G4675 G2228 G2036 G1453 G2532 G4043
Lk 5:24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.                        
Lk 5:24 i(/na de\ ei)dE=te o(/ti o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou e)Xousi/an e)/CHei e)pi\ tE=s gE=s a)fie/nai a(marti/as ei)=pen tO=| paralelume/nO|, *soi\ le/gO, e)/geire kai\ a)/ras to\ klini/dio/n sou poreu/ou ei)s to\n oi)=ko/n sou.
Lk 5:24 hina de eidEte hoti ho hyios tu anTrOpu eXusian eCHei epi tEs gEs afienai hamartias eipen tO paralelymenO, soi legO, egeire kai aras to klinidion su poreuu eis ton oikon su.
Lk 5:24 c--------- c--------- v-2xas-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf- v-3pai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--pan---- n-----apf- v-3aai-s-- ra----dsm- v--xppdsm- rp----ds-- v-1pai-s-- v-2pad-s-- c--------- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- v-2pmd-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Lk 5:24 G2443 G1161 G1492 G3754 G3588 G5207 G3588 G0444 G1849 G2192 G1909 G3588 G1093 G0863 G0266 G2036 G3588 G3886 G4671 G3004 G1453 G2532 G0142 G3588 G2826 G4675 G4198 G1519 G3588 G3624 G4675
Lk 5:24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!
Lk 5:24
Lk 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:24
Lk 5:24  Ale  że  Wiedziałem  że  Syn  Ludzki  ma  moc  w  ziemia  przebaczyć  grzech  powiedział  porażenie  ty, wy  powiedzieć  Powstać  Wziąć  łóżko  swój  Iść  w  do domu  swój
Lk 5:24 G1161 G2443 G1492 G3754 G5207 G0444 G2192 G1849 G1909 G1093 G0863 G0266 G2036 G3886 G4671 G3004 G1453 G0142 G2826 G4675 G4198 G1519 G3624 G4675
Lk 5:25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾿ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν.                                                    
Lk 5:25 kai\ paraCHrE=ma a)nasta\s e)nO/pion au)tO=n, a)/ras e)f' o(\ kate/keito, a)pE=lTen ei)s to\n oi)=kon au)tou= doXa/DZOn to\n Teo/n.
Lk 5:25 kai paraCHrEma anastas enOpion autOn, aras ef' o katekeito, apElTen eis ton oikon autu doXaDZOn ton Teon.
Lk 5:25 c--------- d--------- v--aapnsm- p--------- rp----gpm- v--aapnsm- p--------- rr----asn- v-3imi-s-- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm-
Lk 5:25 G2532 G3916 G0450 G1799 G0846 G0142 G1909 G3588 G2621 G0565 G1519 G3588 G3624 G0846 G1392 G3588 G2316
Lk 5:25 I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
Lk 5:25
Lk 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:25
Lk 5:25  I  natychmiast  róża  przed  ich  miał  w  niż  lay  iść  w  do domu  jego  wielbiąc  Bóg
Lk 5:25 G2532 G3916 G0450 G1799 G0846 G0142 G1909 G3739 G2621 G0565 G1519 G3624 G0846 G1392 G2316
Lk 5:26 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.                                                      
Lk 5:26 kai\ e)/kstasis e)/laben a(/pantas kai\ e)do/XaDZon to\n Teo/n, kai\ e)plE/sTEsan fo/bou le/gontes o(/ti *ei)/domen para/doXa sE/meron.
Lk 5:26 kai ekstasis elaben hapantas kai edoXaDZon ton Teon, kai eplEsTEsan fobu legontes hoti eidomen paradoXa sEmeron.
Lk 5:26 c--------- n-----nsf- v-3aai-s-- a-----apm- c--------- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3api-p-- n-----gsm- v--papnpm- c--------- v-1aai-p-- a-----apn- d---------
Lk 5:26 G2532 G1611 G2983 G0537 G2532 G1392 G3588 G2316 G2532 G4130 G5401 G3004 G3754 G1492 G3861 G4594
Lk 5:26 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.
Lk 5:26
Lk 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:26
Lk 5:26  I  przerażenie  zajętych  wszystko  i  chwalić  Bóg  i  były  wykonywane  strach  powiedział  wspaniały  spraw  online  teraz
Lk 5:26 G2532 G1611 G2983 G0537 G2532 G1392 G2316 G2532 G4130 G4130 G5401 G3004 G3861 G3861 G1492 G4594
Lk 5:27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.                                                  
Lk 5:27 *kai\ meta\ tau=ta e)XE=lTen kai\ e)Tea/sato telO/nEn o)no/mati *leui\n kaTE/menon e)pi\ to\ telO/nion, kai\ ei)=pen au)tO=|, *)akolou/Tei moi.
Lk 5:27 kai meta tauta eXElTen kai eTeasato telOnEn onomati leuin kaTEmenon epi to telOnion, kai eipen autO, akoluTei moi.
Lk 5:27 c--------- p--------- rd----apn- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- n-----asm- n-----dsn- n-----asm- v--pmpasm- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- rp----ds--
Lk 5:27 G2532 G3326 G5023 G1831 G2532 G2300 G5057 G3686 G3018 G2521 G1909 G3588 G5058 G2532 G2036 G0846 G0190 G3427
Lk 5:27 Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną.
Lk 5:27
Lk 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:27
Lk 5:27  Za  to  lewo  i  widziałem  celnik  nazwa  Levi  posiedzenie  w  kolekcja  obowiązków  i  mówi  go  śledzić  Mnie
Lk 5:27 G3326 G5023 G1831 G2532 G2300 G5057 G3686 G3018 G2521 G1909 G5058 G5058 G2532 G2036 G0846 G0190 G3427
Lk 5:28 καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.                                                                          
Lk 5:28 kai\ katalipO\n pa/nta a)nasta\s E)kolou/Tei au)tO=|.
Lk 5:28 kai katalipOn panta anastas EkoluTei autO.
Lk 5:28 c--------- v--aapnsm- a-----apn- v--aapnsm- v-3iai-s-- rp----dsm-
Lk 5:28 G2532 G2641 G3956 G0450 G0190 G0846
Lk 5:28 On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.
Lk 5:28
Lk 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:28
Lk 5:28  I  pozostawiając  wszystko  róża  po  Go
Lk 5:28 G2532 G2641 G0537 G0450 G0190 G0846
Lk 5:29 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ᾿ αὐτῶν κατακείμενοι.                                          
Lk 5:29 *kai\ e)poi/Esen doCHE\n mega/lEn *leui\s au)tO=| e)n tE=| oi)ki/a| au)tou=: kai\ E)=n o)/CHlos polu\s telOnO=n kai\ a)/llOn oi(\ E)=san met' au)tO=n katakei/menoi.
Lk 5:29 kai epoiEsen doCHEn megalEn leuis autO en tE oikia autu: kai En oCHlos polys telOnOn kai allOn hoi Esan met' autOn katakeimenoi.
Lk 5:29 c--------- v-3aai-s-- n-----asf- a-----asf- n-----nsm- rp----dsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- a-----nsm- n-----gpm- c--------- a-----gpm- rr----npm- v-3iai-p-- p--------- rp----gpm- v--pmpnpm-
Lk 5:29 G2532 G4160 G1403 G3173 G3018 G0846 G1722 G3588 G3614 G0846 G2532 G2258 G3793 G4183 G5057 G2532 G0243 G3739 G2258 G3326 G0846 G2621
Lk 5:29 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu.
Lk 5:29
Lk 5:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 5:29
Lk 5:29  I  wykonane  To  Levi  w  do domu  jego  wielki  rozrywka  i  był  wiele  wiele  celników  i  inny  że  sob  z  ich
Lk 5:29 G2532 G4160 G0846 G3018 G1722 G3614 G0846 G3173 G1403 G2532 G2258 G3793 G4183 G5057 G2532 G0243 G3739 G2621 G3326 G0846