Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Lk6      do_str_głównej      do_Lk8      
Lk 7:1 Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ.                                                            
Lk 7:1 *)epeidE\ e)plE/rOsen pa/nta ta\ r(E/mata au)tou= ei)s ta\s a)koa\s tou= laou=, ei)sE=lTen ei)s *kafarnaou/m.
Lk 7:1 epeidE eplErOsen panta ta rEmata autu eis tas akoas tu lau, eisElTen eis kafarnaum.
Lk 7:1 c--------- v-3aai-s-- a-----apn- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf-
Lk 7:1 G1894 G4137 G3956 G3588 G4487 G0846 G1519 G3588 G0189 G3588 G2992 G1525 G1519 G2584
Lk 7:1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum.
Lk 7:1
Lk 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:1
Lk 7:1  Kiedy  Ukończył  wszystko  słowa  Ich  do  widzów  osoby  wprowadzonych  w  Kafarnaum
Lk 7:1 G1893 G4137 G3956 G4487 G0846 G1519 G0189 G2992 G1525 G1519 G2584
Lk 7:2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος.                                                                
Lk 7:2 *(ekatonta/rCHou de/ tinos dou=los kakO=s e)/CHOn E)/mellen teleuta=n, o(\s E)=n au)tO=| e)/ntimos.
Lk 7:2 hekatontarCHu de tinos dulos kakOs eCHOn Emellen teleutan, hos En autO entimos.
Lk 7:2 n-----gsm- c--------- ri----gsm- n-----nsm- d--------- v--papnsm- v-3iai-s-- v--pan---- rr----nsm- v-3iai-s-- rp----dsm- a-----nsm-
Lk 7:2 G1543 G1161 G5100 G1401 G2560 G2192 G3195 G5053 G3739 G2258 G0846 G1784
Lk 7:2 Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.
Lk 7:2
Lk 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:2
Lk 7:2  jeden  centurion  sługa  który  on  wartości  wartości  był  źle  w  śmierć
Lk 7:2 G5100 G1543 G1401 G3739 G0846 G1784 G2258 G2192 G2560 G3195 G5053
Lk 7:3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.                                                  
Lk 7:3 a)kou/sas de\ peri\ tou= *)iEsou= a)pe/steilen pro\s au)to\n presbute/rous tO=n *)ioudai/On, e)rOtO=n au)to\n o(/pOs e)lTO\n diasO/sE| to\n dou=lon au)tou=.
Lk 7:3 akusas de peri tu iEsu apesteilen pros auton presbyterus tOn iudaiOn, erOtOn auton hopOs elTOn diasOsE ton dulon autu.
Lk 7:3 v--aapnsm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- a-----apm- ra----gpm- a-----gpm- v--papnsm- rp----asm- c--------- v--aapnsm- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Lk 7:3 G0191 G1161 G4012 G3588 G2424 G0649 G4314 G0846 G4245 G3588 G2453 G2065 G0846 G3704 G2064 G1295 G3588 G1401 G0846
Lk 7:3 Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Lk 7:3
Lk 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:3
Lk 7:3  Przesłuchanie  na  Jezus  wysłane  do  Go  Juda  Starszych  żądanie  Jego  że  przyjść  uzdrowić  sługa  jego
Lk 7:3 G0191 G4012 G2424 G0649 G4314 G0846 G2453 G4245 G2065 G0846 G3704 G2064 G1295 G1401 G0846
Lk 7:4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν παρέξῃ τοῦτο,                                                        
Lk 7:4 oi( de\ parageno/menoi pro\s to\n *)iEsou=n pareka/loun au)to\n spoudai/Os, le/gontes o(/ti *)/aXio/s e)stin O(=| pare/XE| tou=to,
Lk 7:4 hoi de paragenomenoi pros ton iEsun parekalun auton spudaiOs, legontes hoti aXios estin hO pareXE tuto,
Lk 7:4 ra----npm- c--------- v--ampnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3iai-p-- rp----asm- d--------- v--papnpm- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- rr----dsm- v-2fmi-s-- rd----asn-
Lk 7:4 G3588 G1161 G3854 G4314 G3588 G2424 G3870 G0846 G4709 G3004 G3754 G0514 G2076 G3739 G3930 G5124
Lk 7:4 Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili -
Lk 7:4
Lk 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:4
Lk 7:4  I  przyjść  do  Jezus  pytanie  Jego  przekonująco  mówi  godny  wykonane  to  to
Lk 7:4 G1161 G3854 G4314 G2424 G3870 G0846 G4709 G3004 G0514 G3930 G3739 G5124
Lk 7:5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.                                                                  
Lk 7:5 a)gapa=| ga\r to\ e)/Tnos E(mO=n kai\ tE\n sunagOgE\n au)to\s O)|kodo/mEsen E(mi=n.
Lk 7:5 agapa gar to eTnos hEmOn kai tEn synagOgEn autos OkodomEsen hEmin.
Lk 7:5 v-3pai-s-- c--------- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----nsm- v-3aai-s-- rp----dp--
Lk 7:5 G0025 G1063 G3588 G1484 G2257 G2532 G3588 G4864 G0846 G3618 G2254
Lk 7:5 miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
Lk 7:5
Lk 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:5
Lk 7:5  dla  lubi  osoby  nasz  i  wybudowany  nas  synagoga
Lk 7:5 G1063 G0025 G1484 G2257 G2532 G3618 G2254 G4864
Lk 7:6 δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·                    
Lk 7:6 o( de\ *)iEsou=s e)poreu/eto su\n au)toi=s. E)/dE de\ au)tou= ou) makra\n a)pe/CHontos a)po\ tE=s oi)ki/as e)/pemPSen fi/lous o( e(katonta/rCHEs le/gOn au)tO=|, *ku/rie, mE\ sku/llou, ou) ga\r i(kano/s ei)mi i(/na u(po\ tE\n ste/gEn mou ei)se/lTE|s:
Lk 7:6 ho de iEsus eporeueto syn autois. EdE de autu u makran apeCHontos apo tEs oikias epemPSen filus ho hekatontarCHEs legOn autO, kyrie, mE skyllu, u gar hikanos eimi hina hypo tEn stegEn mu eiselTEs:
Lk 7:6 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3imi-s-- p--------- rp----dpm- d--------- c--------- rp----gsm- d--------- a-----asf- v--papgsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- a-----apm- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----dsm- n-----vsm- d--------- v-2ppd-s-- d--------- c--------- a-----nsm- v-1pai-s-- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v-2aas-s--
Lk 7:6 G3588 G1161 G2424 G4198 G4862 G0846 G2235 G1161 G0846 G3756 G3112 G0568 G0575 G3588 G3614 G3992 G5384 G3588 G1543 G3004 G0846 G2962 G3361 G4660 G3756 G1063 G2425 G1510 G2443 G5259 G3588 G4721 G3450 G1525
Lk 7:6 Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
Lk 7:6
Lk 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:6
Lk 7:6  Jezus  iść  z  ich  I  blisko  blisko  już  był  z  do domu  centurion  wysłane  do  Go  Przyjaciele  powiedzieć  Go  nie  niepokoić  Władca  Ja  niegodny  niegodny  że  wprowadzonych  pod  do domu  mój
Lk 7:6 G2424 G4198 G4862 G0846 G1161 G3112 G3756 G2235 G0568 G0575 G3614 G1543 G3992 G4314 G0846 G5384 G3004 G0846 G3361 G4660 G2962 G1510 G2425 G3756 G2443 G1525 G5259 G4721 G3450
Lk 7:7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήτω παῖς μου.                                                          
Lk 7:7 dio\ ou)de\ e)mauto\n E)Xi/Osa pro\s se\ e)lTei=n: a)lla\ ei)pe\ lo/gO|, kai\ i)aTE/tO o( pai=s mou.
Lk 7:7 dio ude emauton EXiOsa pros se elTein: alla eipe logO, kai iaTEtO ho pais mu.
Lk 7:7 c--------- d--------- rp----asm- v-1aai-s-- p--------- rp----as-- v--aan---- c--------- v-2aad-s-- n-----dsm- c--------- v-3apd-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
Lk 7:7 G1352 G3761 G1683 G0515 G4314 G4571 G2064 G0235 G2036 G3056 G2532 G2390 G3588 G3816 G3450
Lk 7:7 I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
Lk 7:7
Lk 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:7
Lk 7:7  zatem  i  się  bardzo  nie  Esteeming  godny  przyjść  do  ty, wy  ale  powiedzieć  słowo  i  odzyskania  sługa  mój
Lk 7:7 G1352 G3761 G1683 G1683 G3761 G0515 G0515 G2064 G4314 G4571 G0235 G2036 G3056 G2532 G2390 G3816 G3450
Lk 7:8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.                          
Lk 7:8 kai\ ga\r e)gO\ a)/nTrOpo/s ei)mi u(po\ e)Xousi/an tasso/menos, e)/CHOn u(p' e)mauto\n stratiO/tas, kai\ le/gO tou/tO|, *poreu/TEti, kai\ poreu/etai, kai\ a)/llO|, *)/erCHou, kai\ e)/rCHetai, kai\ tO=| dou/lO| mou, *poi/Eson tou=to, kai\ poiei=.
Lk 7:8 kai gar egO anTrOpos eimi hypo eXusian tassomenos, eCHOn hyp' emauton stratiOtas, kai legO tutO, poreuTEti, kai poreuetai, kai allO, erCHu, kai erCHetai, kai tO dulO mu, poiEson tuto, kai poiei.
Lk 7:8 d--------- c--------- rp----ns-- n-----nsm- v-1pai-s-- p--------- n-----asf- v--pppnsm- v--papnsm- p--------- rp----asm- n-----apm- c--------- v-1pai-s-- rd----dsm- v-2apd-s-- c--------- v-3pmi-s-- c--------- a-----dsm- v-2pmd-s-- c--------- v-3pmi-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- v-2aad-s-- rd----asn- c--------- v-3pai-s--
Lk 7:8 G2532 G1063 G1473 G0444 G1510 G5259 G1849 G5021 G2192 G5259 G1683 G4757 G2532 G3004 G5129 G4198 G2532 G4198 G2532 G0243 G2064 G2532 G2064 G2532 G3588 G1401 G3450 G4160 G5124 G2532 G4160
Lk 7:8 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź! - a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to! - a robi.
Lk 7:8
Lk 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:8
Lk 7:8  Dla  Ja  i  zależny  zależny  zależny  człowiek  o  się  w  podwładny  Warriors  powiedzieć  jeden  Iść  i  jest  i  inny  przyjść  i  jest  i  sługa  Ja  Zrobić  że  i  sprawia, że
Lk 7:8 G1063 G1473 G2532 G1849 G5021 G5259 G0444 G2192 G1683 G5259 G5259 G4757 G3004 G5129 G4198 G2532 G4198 G2532 G0243 G2064 G2532 G2064 G2532 G1401 G3450 G4160 G5124 G2532 G4160
Lk 7:9 ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.                                          
Lk 7:9 a)kou/sas de\ tau=ta o( *)iEsou=s e)Tau/masen au)to/n, kai\ strafei\s tO=| a)kolouTou=nti au)tO=| o)/CHlO| ei)=pen, *le/gO u(mi=n, ou)de\ e)n tO=| *)israE\l tosau/tEn pi/stin eu(=ron.
Lk 7:9 akusas de tauta ho iEsus eTaumasen auton, kai strafeis tO akoluTunti autO oCHlO eipen, legO hymin, ude en tO israEl tosautEn pistin heuron.
Lk 7:9 v--aapnsm- c--------- rd----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v--appnsm- ra----dsm- v--papdsm- rp----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----asf- n-----asf- v-1aai-s--
Lk 7:9 G0191 G1161 G5023 G3588 G2424 G2296 G0846 G2532 G4762 G3588 G0190 G0846 G3793 G2036 G3004 G5213 G3761 G1722 G3588 G2474 G5118 G4102 G2147
Lk 7:9 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu.
Lk 7:9
Lk 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:9
Lk 7:9  Przesłuchanie  te rzeczy  Jezus  zdziwiony  go  i  kontakt  powiedział  marsz  Go  osoby  powiedzieć  ty, wy  i  w  Izrael  nie  znalezionych  taki  Wiara
Lk 7:9 G0191 G5023 G2424 G2296 G0846 G2532 G4762 G2036 G0190 G0846 G3793 G3004 G5213 G3761 G1722 G2474 G3761 G2147 G5118 G4102
Lk 7:10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα.                                                                  
Lk 7:10 kai\ u(postre/PSantes ei)s to\n oi)=kon oi( pemfTe/ntes eu(=ron to\n dou=lon u(giai/nonta.
Lk 7:10 kai hypostrePSantes eis ton oikon hoi pemfTentes heuron ton dulon hygiainonta.
Lk 7:10 c--------- v--aapnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----npm- v--appnpm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- v--papasm-
Lk 7:10 G2532 G5290 G1519 G3588 G3624 G3588 G3992 G2147 G3588 G1401 G5198
Lk 7:10 A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Lk 7:10
Lk 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:10
Lk 7:10  Wysłane  Powrót  w  do domu  znalezionych  pacjent  sługa  odzyskane
Lk 7:10 G3992 G5290 G1519 G3624 G2147 G0770 G1401 G5198
Lk 7:11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς.                                                  
Lk 7:11 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e(XE=s e)poreu/TE ei)s po/lin kaloume/nEn *nai/+n, kai\ suneporeu/onto au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou= kai\ o)/CHlos polu/s.
Lk 7:11 kai egeneto en tO heXEs eporeuTE eis polin kalumenEn na+in, kai syneporeuonto autO hoi maTEtai autu kai oCHlos polys.
Lk 7:11 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----dsm- d--------- v-3api-s-- p--------- n-----asf- v--pppasf- n-----asf- c--------- v-3imi-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm-
Lk 7:11 G2532 G1096 G1722 G3588 G1836 G4198 G1519 G4172 G2564 G3484 G2532 G4848 G0846 G3588 G3101 G0846 G2532 G3793 G4183
Lk 7:11 Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki.
Lk 7:11
Lk 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:11
Lk 7:11  Za  Za  to  to  iść  w  miasto  o nazwie  Nain  i  Go  były  wiele  studentów  Jego  i  wiele  Osoby
Lk 7:11 G1722 G1836 G1722 G1836 G4198 G1519 G4172 G2564 G3484 G2532 G0846 G4848 G2425 G3101 G0846 G2532 G4183 G3793
Lk 7:12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.                                
Lk 7:12 O(s de\ E)/ggisen tE=| pu/lE| tE=s po/leOs, kai\ i)dou\ e)Xekomi/DZeto teTnEkO\s monogenE\s ui(o\s tE=| mEtri\ au)tou=, kai\ au)tE\ E)=n CHE/ra, kai\ o)/CHlos tE=s po/leOs i(kano\s E)=n su\n au)tE=|.
Lk 7:12 hOs de ENgisen tE pylE tEs poleOs, kai idu eXekomiDZeto teTnEkOs monogenEs hyios tE mEtri autu, kai autE En CHEra, kai oCHlos tEs poleOs hikanos En syn autE.
Lk 7:12 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- x--------- v-3ipi-s-- v--xapnsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- rp----nsf- v-3iai-s-- a-----nsf- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- a-----nsm- v-3iai-s-- p--------- rp----dsf-
Lk 7:12 G5613 G1161 G1448 G3588 G4439 G3588 G4172 G2532 G2400 G1580 G2348 G3439 G5207 G3588 G3384 G0846 G2532 G0846 G2258 G5503 G2532 G3793 G3588 G4172 G2425 G2258 G4862 G0846
Lk 7:12 Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Lk 7:12
Lk 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:12
Lk 7:12  Kiedy  zaś  blisko  Miasto  brama  tutaj  tutaj  prowadzone  zmarły  pojedynczy  syn  matka  i  to  był  wdowa  i  wiele  Osoby  poszedł  z  jej  Miasto
Lk 7:12 G5613 G1161 G1448 G4172 G4439 G2400 G2532 G1580 G2348 G3439 G5207 G3384 G2532 G3778 G2258 G5503 G2532 G2425 G3793 G2258 G4862 G0846 G4172
Lk 7:13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε.                                                              
Lk 7:13 kai\ i)dO\n au)tE\n o( ku/rios e)splagCHni/sTE e)p' au)tE=| kai\ ei)=pen au)tE=|, *mE\ klai=e.
Lk 7:13 kai idOn autEn ho kyrios esplaNCHnisTE ep' autE kai eipen autE, mE klaie.
Lk 7:13 c--------- v--aapnsm- rp----asf- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----dsf- c--------- v-3aai-s-- rp----dsf- d--------- v-2pad-s--
Lk 7:13 G2532 G1492 G0846 G3588 G2962 G4697 G1909 G0846 G2532 G2036 G0846 G3361 G2799
Lk 7:13 Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz!
Lk 7:13
Lk 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:13
Lk 7:13  Widzenie  jego  Władca  współczucie  przez  jej  i  powiedział  jej  nie  płakać
Lk 7:13 G1492 G0846 G2962 G4697 G1909 G0846 G2532 G2036 G0846 G3361 G2799
Lk 7:14 καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.                                                          
Lk 7:14 kai\ proselTO\n E(/PSato tE=s sorou=, oi( de\ basta/DZontes e)/stEsan, kai\ ei)=pen, *neani/ske, soi\ le/gO, e)ge/rTEti.
Lk 7:14 kai proselTOn hEPSato tEs soru, hoi de bastaDZontes estEsan, kai eipen, neaniske, soi legO, egerTEti.
Lk 7:14 c--------- v--aapnsm- v-3ami-s-- ra----gsf- n-----gsf- ra----npm- c--------- v--papnpm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-s-- n-----vsm- rp----ds-- v-1pai-s-- v-2apd-s--
Lk 7:14 G2532 G4334 G0680 G3588 G4673 G3588 G1161 G0941 G2476 G2532 G2036 G3495 G4671 G3004 G1453
Lk 7:14 Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
Lk 7:14
Lk 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:14
Lk 7:14  I  będzie  dotknął  nocne  nagi  zatrzymany  i  powiedział  młodzież  ty, wy  powiedzieć  Powstać
Lk 7:14 G2532 G4334 G0680 G4673 G0941 G2476 G2532 G2036 G3495 G4671 G3004 G1453
Lk 7:15 καὶ ἀνεκάθισεν νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.                                                              
Lk 7:15 kai\ a)neka/Tisen o( nekro\s kai\ E)/rXato lalei=n, kai\ e)/dOken au)to\n tE=| mEtri\ au)tou=.
Lk 7:15 kai anekaTisen ho nekros kai ErXato lalein, kai edOken auton tE mEtri autu.
Lk 7:15 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- v-3ami-s-- v--pan---- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Lk 7:15 G2532 G0339 G3588 G3498 G2532 G0756 G2980 G2532 G1325 G0846 G3588 G3384 G0846
Lk 7:15 Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Lk 7:15
Lk 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:15
Lk 7:15  Martwy  wzrost  sob  i  był  mówić  i  dał  jego  matka  jego
Lk 7:15 G3498 G0339 G0339 G2532 G0756 G2980 G2532 G1325 G0846 G3384 G0846
Lk 7:16 ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.                                          
Lk 7:16 e)/laben de\ fo/bos pa/ntas, kai\ e)do/XaDZon to\n Teo\n le/gontes o(/ti *profE/tEs me/gas E)ge/rTE e)n E(mi=n, kai\ o(/ti *)epeske/PSato o( Teo\s to\n lao\n au)tou=.
Lk 7:16 elaben de fobos pantas, kai edoXaDZon ton Teon legontes hoti profEtEs megas EgerTE en hEmin, kai hoti epeskePSato ho Teos ton laon autu.
Lk 7:16 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- a-----apm- c--------- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- v--papnpm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----dp-- c--------- c--------- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm-
Lk 7:16 G2983 G1161 G5401 G3956 G2532 G1392 G3588 G2316 G3004 G3754 G4396 G3173 G1453 G1722 G2254 G2532 G3754 G1980 G3588 G2316 G3588 G2992 G0846
Lk 7:16 A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.
Lk 7:16
Lk 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:16
Lk 7:16  I  wszystko  zajętych  strach  i  chwalić  Bóg  mówi  wielki  prorok  róża  między  nas  i  Bóg  Wizyt  osoby  Jego
Lk 7:16 G1161 G0537 G2983 G5401 G2532 G1392 G2316 G3004 G3173 G4396 G1453 G1722 G2254 G2532 G2316 G1980 G2992 G0846
Lk 7:17 καὶ ἐξῆλθεν λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ.                                                          
Lk 7:17 kai\ e)XE=lTen o( lo/gos ou(=tos e)n o(/lE| tE=| *)ioudai/a| peri\ au)tou= kai\ pa/sE| tE=| periCHO/rO|.
Lk 7:17 kai eXElTen ho logos hutos en holE tE iudaia peri autu kai pasE tE periCHOrO.
Lk 7:17 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- p--------- rp----gsm- c--------- a-----dsf- ra----dsf- a-----dsf-
Lk 7:17 G2532 G1831 G3588 G3056 G3778 G1722 G3650 G3588 G2449 G4012 G0846 G2532 G3956 G3588 G4066
Lk 7:17 I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Lk 7:17
Lk 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:17
Lk 7:17  Taki  widok  o  Go  rozprzestrzeniania  na  wszystko  Judea  i  na  wszystko  sąsiedztwo
Lk 7:17 G3778 G3056 G4012 G0846 G1831 G1722 G3650 G2449 G2532 G1722 G3956 G4066
Lk 7:18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάννης                                                    
Lk 7:18 *kai\ a)pE/ggeilan *)iOa/nnE| oi( maTEtai\ au)tou= peri\ pa/ntOn tou/tOn. kai\ proskalesa/menos du/o tina\s tO=n maTEtO=n au)tou= o( *)iOa/nnEs
Lk 7:18 kai apENgeilan iOannE hoi maTEtai autu peri pantOn tutOn. kai proskalesamenos dyo tinas tOn maTEtOn autu ho iOannEs
Lk 7:18 c--------- v-3aai-p-- n-----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- a-----gpn- rd----gpn- c--------- v--ampnsm- a-----apm- ri----apm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- ra----nsm- n-----nsm-
Lk 7:18 G2532 G0518 G2491 G3588 G3101 G0846 G4012 G3956 G5130 G2532 G4341 G1417 G5100 G3588 G3101 G0846 G3588 G2491
Lk 7:18 O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów
Lk 7:18
Lk 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:18
Lk 7:18  I  zwiastunem  Jan  Studentów  jego  o  wszystko  objętość
Lk 7:18 G2532 G0518 G2491 G3101 G0846 G4012 G3956 G5130
Lk 7:19 ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν;                                                                
Lk 7:19 e)/pemPSen pro\s to\n ku/rion le/gOn, *su\ ei)= o( e)rCHo/menos E)\ a)/llon prosdokO=men;
Lk 7:19 epemPSen pros ton kyrion legOn, sy ei ho erCHomenos E allon prosdokOmen;
Lk 7:19 v-3aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v--papnsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- a-----asm- v-1pai-p--
Lk 7:19 G3992 G4314 G3588 G2962 G3004 G4771 G1488 G3588 G2064 G2228 G0243 G4328
Lk 7:19 i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
Lk 7:19
Lk 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:19
Lk 7:19  Jan  powołanie  dwa  dwa  studentów  ich  wysłane  do  Jezus  zapytać  ty, wy  czy  Że  musi  przyjść  lub  oczekiwać  inny
Lk 7:19 G2491 G4341 G1417 G5100 G3101 G0846 G3992 G4314 G2424 G3004 G4771 G1488 G4771 G2064 G2064 G2228 G4328 G0243
Lk 7:20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάννης βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν;                                            
Lk 7:20 parageno/menoi de\ pro\s au)to\n oi( a)/ndres ei)=pan, *)iOa/nnEs o( baptistE\s a)pe/steilen E(ma=s pro\s se\ le/gOn, *su\ ei)= o( e)rCHo/menos E)\ a)/llon prosdokO=men;
Lk 7:20 paragenomenoi de pros auton hoi andres eipan, iOannEs ho baptistEs apesteilen hEmas pros se legOn, sy ei ho erCHomenos E allon prosdokOmen;
Lk 7:20 v--ampnpm- c--------- p--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- rp----as-- v--papnsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- a-----asm- v-1pai-p--
Lk 7:20 G3854 G1161 G4314 G0846 G3588 G0435 G2036 G2491 G3588 G0910 G0649 G2248 G4314 G4571 G3004 G4771 G1488 G3588 G2064 G2228 G0243 G4328
Lk 7:20 Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
Lk 7:20
Lk 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:20
Lk 7:20  One  przyjść  do  Jezus  powiedział  Jan  Baptysta  wysłane  nas  do  ty, wy  zapytać  ty, wy  czy  powinien  przyjść  lub  inny  oczekiwać
Lk 7:20 G0435 G3854 G4314 G0846 G2036 G2491 G0910 G0649 G2248 G4314 G4571 G3004 G4771 G1488 G2064 G2064 G2228 G0243 G4328
Lk 7:21 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν.                                                    
Lk 7:21 e)n e)kei/nE| tE=| O(/ra| e)Tera/peusen pollou\s a)po\ no/sOn kai\ masti/gOn kai\ pneuma/tOn ponErO=n, kai\ tufloi=s polloi=s e)CHari/sato ble/pein.
Lk 7:21 en ekeinE tE hOra eTerapeusen pollus apo nosOn kai mastigOn kai pneumatOn ponErOn, kai tyflois pollois eCHarisato blepein.
Lk 7:21 p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- a-----apm- p--------- n-----gpf- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpn- a-----gpn- c--------- a-----dpm- a-----dpm- v-3ami-s-- v--pan----
Lk 7:21 G1722 G1565 G3588 G5610 G2323 G4183 G0575 G3554 G2532 G3148 G2532 G4151 G4190 G2532 G5185 G4183 G5483 G0991
Lk 7:21 W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.
Lk 7:21
Lk 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:21
Lk 7:21 A  w  to  czas  wiele  uzdrowiony  z  Choroba  i  zło  i  zło  Duchy  i  wiele  ślepy  dał  wizja
Lk 7:21 G1161 G1722 G0846 G5610 G4183 G2323 G0575 G3554 G2532 G3148 G2532 G4190 G4151 G2532 G4183 G5185 G5483 G0991
Lk 7:22 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·                                        
Lk 7:22 kai\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, *poreuTe/ntes a)paggei/late *)iOa/nnE| a(\ ei)/dete kai\ E)kou/sate: tufloi\ a)nable/pousin, CHOloi\ peripatou=sin, leproi\ kaTari/DZontai kai\ kOfoi\ a)kou/ousin, nekroi\ e)gei/rontai, ptOCHoi\ eu)aggeli/DZontai:
Lk 7:22 kai apokriTeis eipen autois, poreuTentes apaNgeilate iOannE ha eidete kai Ekusate: tyfloi anablepusin, CHOloi peripatusin, leproi kaTariDZontai kai kOfoi akuusin, nekroi egeirontai, ptOCHoi euaNgeliDZontai:
Lk 7:22 c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v--appnpm- v-2aad-p-- n-----dsm- rr----apn- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- a-----npm- v-3pai-p-- a-----npm- v-3pai-p-- a-----npm- v-3ppi-p-- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- a-----npm- v-3ppi-p-- a-----npm- v-3ppi-p--
Lk 7:22 G2532 G0611 G2036 G0846 G4198 G0518 G2491 G3739 G1492 G2532 G0191 G5185 G0308 G5560 G4043 G3015 G2511 G2532 G2974 G0191 G3498 G1453 G4434 G2097
Lk 7:22 Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
Lk 7:22
Lk 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:22
Lk 7:22  I  powiedział  ich  Jezus  w  odpowiedź  Iść  powiedzieć  Jan  że  online  i  słyszałem  ślepy  otrzymać widok  kulawy  iść  trędowatych  czyszczone  głuchy  słyszeć  martwy  podniesiony  Żebrakami  dobrą nowinę
Lk 7:22 G2532 G2036 G0846 G2424 G0611 G0611 G4198 G0518 G2491 G3739 G1492 G2532 G0191 G5185 G0308 G5560 G4043 G3015 G2511 G2974 G0191 G3498 G1453 G4434 G2097
Lk 7:23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.                                                                      
Lk 7:23 kai\ maka/rio/s e)stin o(\s e)a\n mE\ skandalisTE=| e)n e)moi/.
Lk 7:23 kai makarios estin hos ean mE skandalisTE en emoi.
Lk 7:23 c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- rr----nsm- x--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- rp----ds--
Lk 7:23 G2532 G3107 G2076 G3739 G1437 G3361 G4624 G1722 G1698
Lk 7:23 A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.
Lk 7:23
Lk 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:23
Lk 7:23  i  Błogosławiony  kto  nie  kuszony  o  Mnie
Lk 7:23 G2532 G3107 G1437 G3361 G4624 G1722 G1698
Lk 7:24 Ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;                                            
Lk 7:24 *)apelTo/ntOn de\ tO=n a)gge/lOn *)iOa/nnou E)/rXato le/gein pro\s tou\s o)/CHlous peri\ *)iOa/nnou, *ti/ e)XE/lTate ei)s tE\n e)/rEmon Tea/sasTai; ka/lamon u(po\ a)ne/mou saleuo/menon;
Lk 7:24 apelTontOn de tOn aNgelOn iOannu ErXato legein pros tus oCHlus peri iOannu, ti eXElTate eis tEn erEmon TeasasTai; kalamon hypo anemu saleuomenon;
Lk 7:24 v--aapgpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- v-3ami-s-- v--pan---- p--------- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----gsm- ri----asn- v-2aai-p-- p--------- ra----asf- a-----asf- v--amn---- n-----asm- p--------- n-----gsm- v--pppasm-
Lk 7:24 G0565 G1161 G3588 G0032 G2491 G0756 G3004 G4314 G3588 G3793 G4012 G2491 G5101 G1831 G1519 G3588 G2048 G2300 G2563 G5259 G0417 G4531
Lk 7:24 Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
Lk 7:24
Lk 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:24
Lk 7:24  Na  wyjazd  zaś  wysłane  Jan  rozpoczął  mówić  do  osoby  na  Jan  że  zegarek  iść  w  pustynia  trzcina  wiatr  wiatr  wstrząsnąć
Lk 7:24 G0565 G0565 G1161 G0032 G2491 G0756 G3004 G4314 G3793 G4012 G2491 G5101 G2300 G1831 G1519 G2048 G2563 G0417 G5259 G4531
Lk 7:25 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν.                                              
Lk 7:25 a)lla\ ti/ e)XE/lTate i)dei=n; a)/nTrOpon e)n malakoi=s i(mati/ois E)mfiesme/non; i)dou\ oi( e)n i(matismO=| e)ndo/XO| kai\ trufE=| u(pa/rCHontes e)n toi=s basilei/ois ei)si/n.
Lk 7:25 alla ti eXElTate idein; anTrOpon en malakois himatiois Emfiesmenon; idu hoi en himatismO endoXO kai tryfE hyparCHontes en tois basileiois eisin.
Lk 7:25 c--------- ri----asn- v-2aai-p-- v--aan---- n-----asm- p--------- a-----dpn- n-----dpn- v--xppasm- x--------- ra----npm- p--------- n-----dsm- a-----dsm- c--------- n-----dsf- v--papnpm- p--------- ra----dpn- a-----dpn- v-3pai-p--
Lk 7:25 G0235 G5101 G1831 G1492 G0444 G1722 G3120 G2440 G0294 G2400 G3588 G1722 G2441 G1741 G2532 G5172 G5225 G1722 G3588 G0934 G1526
Lk 7:25 Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach.
Lk 7:25
Lk 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:25
Lk 7:25  Że  zaś  zegarek  iść  Prawa  ubrany  w  miękki  Odzież  Ale  Suknie  Suknie  bujnie  i  luksusowo  Życie  są  w  metrów  królewski
Lk 7:25 G5101 G0235 G1492 G1831 G0444 G0294 G1722 G3120 G2440 G2400 G1722 G2441 G1741 G2532 G5172 G5225 G1526 G1722 G0933 G0933
Lk 7:26 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.                                                                  
Lk 7:26 a)lla\ ti/ e)XE/lTate i)dei=n; profE/tEn; nai/, le/gO u(mi=n, kai\ perisso/teron profE/tou.
Lk 7:26 alla ti eXElTate idein; profEtEn; nai, legO hymin, kai perissoteron profEtu.
Lk 7:26 c--------- ri----asn- v-2aai-p-- v--aan---- n-----asm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----asmc n-----gsm-
Lk 7:26 G0235 G5101 G1831 G1492 G4396 G3483 G3004 G5213 G2532 G4053 G4396
Lk 7:26 Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka.
Lk 7:26
Lk 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:26
Lk 7:26  Że  zaś  zegarek  iść  Prorok  Tak  powiedzieć  ty, wy  i  więcej  Prorok
Lk 7:26 G5101 G0235 G1492 G1831 G4396 G3483 G3004 G5213 G2532 G4055 G4396
Lk 7:27 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.                                                
Lk 7:27 ou(=to/s e)stin peri\ ou(= ge/graptai, *)idou\ a)poste/llO to\n a)/ggelo/n mou pro\ prosO/pou sou, o(\s kataskeua/sei tE\n o(do/n sou e)/mprosTe/n sou.
Lk 7:27 hutos estin peri hu gegraptai, idu apostellO ton aNgelon mu pro prosOpu su, hos kataskeuasei tEn hodon su emprosTen su.
Lk 7:27 rd----nsm- v-3pai-s-- p--------- rr----gsm- v-3xpi-s-- x--------- v-1pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- n-----gsn- rp----gs-- rr----nsm- v-3fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- p--------- rp----gs--
Lk 7:27 G3778 G2076 G4012 G3739 G1125 G2400 G0649 G3588 G0032 G3450 G4253 G4383 G4675 G3739 G2680 G3588 G3598 G4675 G1715 G4675
Lk 7:27 On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Lk 7:27
Lk 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:27
Lk 7:27  To  jest  o  gdzie  napisany  tutaj  Ja  wysłać  Angela  Mój  przed  twarz  Twój  który  przygotować  sposób  Swój  przed  Ciebie
Lk 7:27 G3778 G2076 G4012 G3739 G1125 G2400 G1473 G0649 G0032 G3450 G4253 G4675 G4383 G3739 G2680 G3598 G4675 G1715 G4675
Lk 7:28 λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν· δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν.                                                
Lk 7:28 le/gO u(mi=n, mei/DZOn e)n gennEtoi=s gunaikO=n *)iOa/nnou ou)dei/s e)stin: o( de\ mikro/teros e)n tE=| basilei/a| tou= Teou= mei/DZOn au)tou= e)stin.
Lk 7:28 legO hymin, meiDZOn en gennEtois gynaikOn iOannu udeis estin: ho de mikroteros en tE basileia tu Teu meiDZOn autu estin.
Lk 7:28 v-1pai-s-- rp----dp-- a-----nsmc p--------- a-----dpm- n-----gpf- n-----gsm- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- a-----nsmc p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsmc rp----gsm- v-3pai-s--
Lk 7:28 G3004 G5213 G3187 G1722 G1084 G1135 G2491 G3762 G2076 G3588 G1161 G3398 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316 G3187 G0846 G2076
Lk 7:28 Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on.
Lk 7:28
Lk 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:28
Lk 7:28  Dla  powiedzieć  ty, wy  z  urodzony  żony  nie  ani  jeden  Prorok  więcej  Jan  Baptysta  ale  mniej  w  Królestwo  Bóg  więcej  jego
Lk 7:28 G1063 G3004 G5213 G1722 G1084 G1135 G2076 G3762 G3762 G4396 G3187 G2491 G0910 G1161 G3398 G1722 G0932 G2316 G3187 G0846
Lk 7:29 {Καὶ πᾶς λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου·                                                          
Lk 7:29 {*kai\ pa=s o( lao\s a)kou/sas kai\ oi( telO=nai e)dikai/Osan to\n Teo/n, baptisTe/ntes to\ ba/ptisma *)iOa/nnou:
Lk 7:29 {kai pas ho laos akusas kai hoi telOnai edikaiOsan ton Teon, baptisTentes to baptisma iOannu:
Lk 7:29 c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- v--appnpm- ra----asn- n-----asn- n-----gsm-
Lk 7:29 G2532 G3956 G3588 G2992 G0191 G2532 G3588 G5057 G1344 G3588 G2316 G0907 G3588 G0908 G2491
Lk 7:29 I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy.
Lk 7:29
Lk 7:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Lk 7:29
Lk 7:29  I  wszystko  osoby  słuchał  i  celników  wyróżnione  chwała  Bóg  chrzest  chrzest  Jan's
Lk 7:29 G2532 G3956 G2992 G0191 G2532 G5057 G1344 G1344 G2316 G0907 G0908 G2491