Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk9      do_str_głównej      do_Mk11      
Mk 10:1 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας [καὶ] πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.                                    
Mk 10:1 *kai\ e)kei=Ten a)nasta\s e)/rCHetai ei)s ta\ o(/ria tE=s *)ioudai/as [kai\] pe/ran tou= *)iorda/nou, kai\ sumporeu/ontai pa/lin o)/CHloi pro\s au)to/n, kai\ O(s ei)O/Tei pa/lin e)di/dasken au)tou/s.
Mk 10:1 kai ekeiTen anastas erCHetai eis ta horia tEs iudaias [kai] peran tu iordanu, kai symporeuontai palin oCHloi pros auton, kai hOs eiOTei palin edidasken autus.
Mk 10:1 c--------- d--------- v--aapnsm- v-3pmi-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pmi-p-- d--------- n-----npm- p--------- rp----asm- c--------- c--------- v-3yai-s-- d--------- v-3iai-s-- rp----apm-
Mk 10:1 G2532 G1564 G0450 G2064 G1519 G3588 G3725 G3588 G2449 G2532 G4008 G3588 G2446 G2532 G4848 G3825 G3793 G4314 G0846 G2532 G5613 G1486 G3825 G1321 G0846
Mk 10:1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Mk 10:1
Mk 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:1
Mk 10:1  Pozostawiając  stąd  jest  w  limitów  Żydowski  dla  Jordan:  stronie  Ponownie  będzie  do  Go  osoby  i  na  zwyczaj  On  ponownie  uczy  ich
Mk 10:1 G0450 G2547 G2064 G1519 G3725 G2449 G1223 G2446 G4008 G3825 G4848 G4314 G0846 G3793 G2532 G5613 G1486 G1321 G3825 G1321 G0846
Mk 10:2 καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.                                                              
Mk 10:2 kai\ proselTo/ntes *farisai=oi e)pErO/tOn au)to\n ei) e)/Xestin a)ndri\ gunai=ka a)polu=sai, peira/DZontes au)to/n.
Mk 10:2 kai proselTontes farisaioi epErOtOn auton ei eXestin andri gynaika apolysai, peiraDZontes auton.
Mk 10:2 c--------- v--aapnpm- n-----npm- v-3iai-p-- rp----asm- x--------- v-3pai-s-- n-----dsm- n-----asf- v--aan---- v--papnpm- rp----asm-
Mk 10:2 G2532 G4334 G5330 G1905 G0846 G1487 G1832 G0435 G1135 G0630 G3985 G0846
Mk 10:2 Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Mk 10:2
Mk 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:2
Mk 10:2  Pojawiły się  Faryzeusze  pytanie  Jego  można  czy  rozwód  mąż  żona
Mk 10:2 G4334 G5330 G1905 G0846 G1832 G1487 G0630 G0435 G1135
Mk 10:3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;                                                                    
Mk 10:3 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, *ti/ u(mi=n e)netei/lato *mOu+sE=s;
Mk 10:3 ho de apokriTeis eipen autois, ti hymin eneteilato mO+ysEs;
Mk 10:3 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- ri----asn- rp----dp-- v-3ami-s-- n-----nsm-
Mk 10:3 G3588 G1161 G0611 G2036 G0846 G5101 G5213 G1781 G3475
Mk 10:3 Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz?
Mk 10:3
Mk 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:3
Mk 10:3  powiedział  ich  w  odpowiedź  że  rozkazał  ty, wy  Mojżesz
Mk 10:3 G2036 G0846 G0611 G0611 G5101 G1781 G5213 G3475
Mk 10:4 οἱ δὲ εἶπαν, Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.                                                                  
Mk 10:4 oi( de\ ei)=pan, *)epe/trePSen *mOu+sE=s bibli/on a)postasi/ou gra/PSai kai\ a)polu=sai.
Mk 10:4 hoi de eipan, epetrePSen mO+ysEs biblion apostasiu graPSai kai apolysai.
Mk 10:4 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- v-3aai-s-- n-----nsm- n-----asn- n-----gsn- v--aan---- c--------- v--aan----
Mk 10:4 G3588 G1161 G2036 G2010 G3475 G0975 G0647 G1125 G2532 G0630
Mk 10:4 Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić.
Mk 10:4
Mk 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:4
Mk 10:4  powiedział  Mojżesz  dozwolony  pisać  rozwód  list  i  rozwód
Mk 10:4 G2036 G3475 G2010 G1125 G0647 G0975 G2532 G0630
Mk 10:5 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην.                                                          
Mk 10:5 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *pro\s tE\n sklErokardi/an u(mO=n e)/graPSen u(mi=n tE\n e)ntolE\n tau/tEn.
Mk 10:5 ho de iEsus eipen autois, pros tEn sklErokardian hymOn egraPSen hymin tEn entolEn tautEn.
Mk 10:5 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- v-3aai-s-- rp----dp-- ra----asf- n-----asf- rd----asf-
Mk 10:5 G3588 G1161 G2424 G2036 G0846 G4314 G3588 G4641 G5216 G1125 G5213 G3588 G1785 G3778
Mk 10:5 Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.
Mk 10:5
Mk 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:5
Mk 10:5  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  na  twardość  swój  napisał  ty, wy  UIS  przykazanie
Mk 10:5 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G4314 G4641 G5216 G1125 G5213 G5026 G1785
Mk 10:6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς·                                                                    
Mk 10:6 a)po\ de\ a)rCHE=s kti/seOs a)/rsen kai\ TE=lu e)poi/Esen au)tou/s:
Mk 10:6 apo de arCHEs ktiseOs arsen kai TEly epoiEsen autus:
Mk 10:6 p--------- c--------- n-----gsf- n-----gsf- a-----asn- c--------- a-----asn- v-3aai-s-- rp----apm-
Mk 10:6 G0575 G1161 G0746 G2937 G0730 G2532 G2338 G4160 G0846
Mk 10:6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
Mk 10:6
Mk 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:6
Mk 10:6  W  wcześnie  zaś założenia  Bóg  człowiek  i  kobieta  stworzony  ich
Mk 10:6 G0575 G0746 G1161 G2937 G2316 G0730 G2532 G2338 G4160 G0846
Mk 10:7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ],                                                      
Mk 10:7 e(/neken tou/tou katalei/PSei a)/nTrOpos to\n pate/ra au)tou= kai\ tE\n mEte/ra [kai\ proskollETE/setai pro\s tE\n gunai=ka au)tou=],
Mk 10:7 heneken tutu kataleiPSei anTrOpos ton patera autu kai tEn mEtera [kai proskollETEsetai pros tEn gynaika autu],
Mk 10:7 p--------- rd----gsn- v-3fai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3fpi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Mk 10:7 G1752 G5127 G2641 G0444 G3588 G3962 G0846 G2532 G3588 G3384 G2532 G4347 G4314 G3588 G1135 G0846
Mk 10:7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę
Mk 10:7
Mk 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:7
Mk 10:7  Zatem  Zatem  urlop  człowiek  ojciec  jego  i  matka
Mk 10:7 G1752 G5127 G2641 G0444 G3962 G0846 G2532 G3384
Mk 10:8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ.                                                          
Mk 10:8 kai\ e)/sontai oi( du/o ei)s sa/rka mi/an: O(/ste ou)ke/ti ei)si\n du/o a)lla\ mi/a sa/rX.
Mk 10:8 kai esontai hoi dyo eis sarka mian: hOste uketi eisin dyo alla mia sarX.
Mk 10:8 c--------- v-3fmi-p-- ra----npm- a-----npm- p--------- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- v-3pai-p-- a-----npm- c--------- a-----nsf- n-----nsf-
Mk 10:8 G2532 G2071 G3588 G1417 G1519 G4561 G3391 G5620 G3765 G1526 G1417 G0235 G3391 G4561
Mk 10:8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Mk 10:8
Mk 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:8
Mk 10:8  i  rozłupać  do  żona  jego  i  będzie  dwa  z jednym  z jednym  ciało  że  już  nie  dwa  ale  jeden  ciało
Mk 10:8 G2532 G4347 G4314 G1135 G0846 G2532 G2071 G1417 G1519 G3391 G4561 G5620 G3765 G3765 G1417 G0235 G3391 G4561
Mk 10:9 οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.                                                                      
Mk 10:9 o(\ ou)=n o( Teo\s sune/DZeuXen a)/nTrOpos mE\ CHOriDZe/tO.
Mk 10:9 ho un ho Teos syneDZeuXen anTrOpos mE CHOriDZetO.
Mk 10:9 rr----asn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----nsm- d--------- v-3pad-s--
Mk 10:9 G3739 G3767 G3588 G2316 G4801 G0444 G3361 G5563
Mk 10:9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!
Mk 10:9
Mk 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:9
Mk 10:9  Tak  że  Bóg  łączny  człowiek  nie  jedno od drugiego
Mk 10:9 G3767 G3739 G2316 G4801 G0444 G3361 G5563
Mk 10:10 Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν.                                                                
Mk 10:10 *kai\ ei)s tE\n oi)ki/an pa/lin oi( maTEtai\ peri\ tou/tou e)pErO/tOn au)to/n.
Mk 10:10 kai eis tEn oikian palin hoi maTEtai peri tutu epErOtOn auton.
Mk 10:10 c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- ra----npm- n-----npm- p--------- rd----gsn- v-3iai-p-- rp----asm-
Mk 10:10 G2532 G1519 G3588 G3614 G3825 G3588 G3101 G4012 G5127 G1905 G0846
Mk 10:10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.
Mk 10:10
Mk 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:10
Mk 10:10  W  do domu  Studentów  Jego  ponownie  pytanie  Jego  o  objętość  zaś
Mk 10:10 G1722 G3614 G3101 G0846 G3825 G1905 G0846 G4012 G0846 G0846
Mk 10:11 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν,                                                        
Mk 10:11 kai\ le/gei au)toi=s, *(\os a)\n a)polu/sE| tE\n gunai=ka au)tou= kai\ gamE/sE| a)/llEn moiCHa=tai e)p' au)tE/n,
Mk 10:11 kai legei autois, hos an apolysE tEn gynaika autu kai gamEsE allEn moiCHatai ep' autEn,
Mk 10:11 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v-3aas-s-- a-----asf- v-3pmi-s-- p--------- rp----asf-
Mk 10:11 G2532 G3004 G0846 G3739 G0302 G0630 G3588 G1135 G0846 G2532 G1060 G0243 G3429 G1909 G0846
Mk 10:11 Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej.
Mk 10:11
Mk 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:11
Mk 10:11  powiedział  ich  kto  rozwód  żona  jego  i  ożenić  inny  cudzołóstwo  z  to
Mk 10:11 G3004 G0846 G1437 G0630 G1135 G0846 G2532 G1060 G0243 G3429 G1909 G0846
Mk 10:12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται.                                                                  
Mk 10:12 kai\ e)a\n au)tE\ a)polu/sasa to\n a)/ndra au)tE=s gamE/sE| a)/llon moiCHa=tai.
Mk 10:12 kai ean autE apolysasa ton andra autEs gamEsE allon moiCHatai.
Mk 10:12 c--------- c--------- rp----nsf- v--aapnsf- ra----asm- n-----asm- rp----gsf- v-3aas-s-- a-----asm- v-3pmi-s--
Mk 10:12 G2532 G1437 G0846 G0630 G3588 G0435 G0846 G1060 G0243 G3429
Mk 10:12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.
Mk 10:12
Mk 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:12
Mk 10:12  i  jeśli  żona  rozwód  mąż  jego  i  będzie  inny  cudzołóstwo
Mk 10:12 G2532 G1437 G1135 G0630 G0435 G0846 G2532 G1060 G0243 G3429
Mk 10:13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.                                                              
Mk 10:13 *kai\ prose/feron au)tO=| paidi/a i(/na au)tO=n a(/PSEtai: oi( de\ maTEtai\ e)peti/mEsan au)toi=s.
Mk 10:13 kai proseferon autO paidia hina autOn haPSEtai: hoi de maTEtai epetimEsan autois.
Mk 10:13 c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- n-----apn- c--------- rp----gpn- v-3ams-s-- ra----npm- c--------- n-----npm- v-3aai-p-- rp----dpm-
Mk 10:13 G2532 G4374 G0846 G3813 G2443 G0846 G0680 G3588 G1161 G3101 G2008 G0846
Mk 10:13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
Mk 10:13
Mk 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:13
Mk 10:13  Przywieźli  Go  Dzieci  że  dotknął  go  Studentów  zaś  nie  dozwolony  łożysko
Mk 10:13 G4374 G0846 G3813 G2443 G0680 G0846 G3101 G1161 G2008 G2008 G4374
Mk 10:14 ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ.                                    
Mk 10:14 i)dO\n de\ o( *)iEsou=s E)gana/ktEsen kai\ ei)=pen au)toi=s, *)/afete ta\ paidi/a e)/rCHesTai pro/s me, mE\ kOlu/ete au)ta/, tO=n ga\r toiou/tOn e)sti\n E( basilei/a tou= Teou=.
Mk 10:14 idOn de ho iEsus EganaktEsen kai eipen autois, afete ta paidia erCHesTai pros me, mE kOlyete auta, tOn gar toiutOn estin hE basileia tu Teu.
Mk 10:14 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- ra----apn- n-----apn- v--pmn---- p--------- rp----as-- d--------- v-2pad-p-- rp----apn- ra----gpn- c--------- rd----gpn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 10:14 G1492 G1161 G3588 G2424 G0023 G2532 G2036 G0846 G0863 G3588 G3813 G2064 G4314 G3165 G3361 G2967 G0846 G3588 G1063 G5108 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316
Mk 10:14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Mk 10:14
Mk 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:14
Mk 10:14  Widzenie  Jezus  wstręt  i  powiedział  ich  niech  Dzieci  przyjść  do  Mnie  i  nie  niech  ich  dla  taki  jest  Królestwo  Bóg
Mk 10:14 G1492 G2424 G0023 G2532 G2036 G0846 G0863 G3813 G2064 G4314 G3165 G2532 G3361 G2967 G0846 G1063 G5108 G2076 G0932 G2316
Mk 10:15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.                                                  
Mk 10:15 a)mE\n le/gO u(mi=n, o(\s a)\n mE\ de/XEtai tE\n basilei/an tou= Teou= O(s paidi/on, ou) mE\ ei)se/lTE| ei)s au)tE/n.
Mk 10:15 amEn legO hymin, hos an mE deXEtai tEn basileian tu Teu hOs paidion, u mE eiselTE eis autEn.
Mk 10:15 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- rr----nsm- x--------- d--------- v-3ams-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsn- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----asf-
Mk 10:15 G0281 G3004 G5213 G3739 G0302 G3361 G1209 G3588 G0932 G3588 G2316 G5613 G3813 G3756 G3361 G1525 G1519 G0846
Mk 10:15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
Mk 10:15
Mk 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:15
Mk 10:15  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  kto  nie  będzie  Królestwo  Bóg  jako  dziecko  nie  będzie  w  to
Mk 10:15 G0281 G3004 G5213 G3739 G3362 G1209 G0932 G2316 G5613 G3813 G3364 G1525 G1519 G0846
Mk 10:16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά.                                                                    
Mk 10:16 kai\ e)nagkalisa/menos au)ta\ kateulo/gei tiTei\s ta\s CHei=ras e)p' au)ta/.
Mk 10:16 kai enaNkalisamenos auta kateulogei tiTeis tas CHeiras ep' auta.
Mk 10:16 c--------- v--ampnsm- rp----apn- v-3iai-s-- v--papnsm- ra----apf- n-----apf- p--------- rp----apn-
Mk 10:16 G2532 G1723 G0846 G2127 G5087 G3588 G5495 G1909 G0846
Mk 10:16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Mk 10:16
Mk 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:16
Mk 10:16  I  Ogarnięcie  ich  umieścić  ręce  w  ich  błogosławiony  ich
Mk 10:16 G2532 G1723 G0846 G5087 G5495 G1909 G0846 G2127 G0846
Mk 10:17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;                                              
Mk 10:17 *kai\ e)kporeuome/nou au)tou= ei)s o(do\n prosdramO\n ei(=s kai\ gonupetE/sas au)to\n e)pErO/ta au)to/n, *dida/skale a)gaTe/, ti/ poiE/sO i(/na DZOE\n ai)O/nion klEronomE/sO;
Mk 10:17 kai ekporeuomenu autu eis hodon prosdramOn heis kai gonypetEsas auton epErOta auton, didaskale agaTe, ti poiEsO hina DZOEn aiOnion klEronomEsO;
Mk 10:17 c--------- v--pmpgsm- rp----gsm- p--------- n-----asf- v--aapnsm- a-----nsm- c--------- v--aapnsm- rp----asm- v-3iai-s-- rp----asm- n-----vsm- a-----vsm- ri----asn- v-1aas-s-- c--------- n-----asf- a-----asf- v-1aas-s--
Mk 10:17 G2532 G1607 G0846 G1519 G3598 G4370 G1520 G2532 G1120 G0846 G1905 G0846 G1320 G0018 G5101 G4160 G2443 G2222 G0166 G2816
Mk 10:17 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Mk 10:17
Mk 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:17
Mk 10:17  obecnie  On  w  sposób  prowadził  ktoś  spadły  przed  Go  w  łono  pytanie  Jego  Nauczyciel  sztuki łaskawy  że  do  że  dziedziczyć  życie  wieczny
Mk 10:17 G1607 G0846 G1519 G3598 G4370 G1520 G1120 G1120 G0846 G1120 G1120 G1905 G0846 G1320 G0018 G5101 G4160 G2443 G2816 G2222 G0166
Mk 10:18 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός.                                                      
Mk 10:18 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen au)tO=|, *ti/ me le/geis a)gaTo/n; ou)dei\s a)gaTo\s ei) mE\ ei(=s o( Teo/s.
Mk 10:18 ho de iEsus eipen autO, ti me legeis agaTon; udeis agaTos ei mE heis ho Teos.
Mk 10:18 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s-- a-----asm- a-----nsm- a-----nsm- c--------- d--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Mk 10:18 G3588 G1161 G2424 G2036 G0846 G5101 G3165 G3004 G0018 G3762 G0018 G1487 G3361 G1520 G3588 G2316
Mk 10:18 Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Mk 10:18
Mk 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:18
Mk 10:18  Jezus  powiedział  go  że  wezwanie  Mnie  dobry  Żaden  korzyści  tylko  tylko  jeden  Bóg
Mk 10:18 G2424 G2036 G0846 G5101 G3004 G3165 G0018 G3762 G0018 G1487 G3361 G1520 G2316
Mk 10:19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.                                              
Mk 10:19 ta\s e)ntola\s oi)=das: *mE\ foneu/sE|s, *mE\ moiCHeu/sE|s, *mE\ kle/PSE|s, *mE\ PSeudomarturE/sE|s, *mE\ a)posterE/sE|s, *ti/ma to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra.
Mk 10:19 tas entolas oidas: mE foneusEs, mE moiCHeusEs, mE klePSEs, mE PSeudomartyrEsEs, mE aposterEsEs, tima ton patera su kai tEn mEtera.
Mk 10:19 ra----apf- n-----apf- v-2xai-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- d--------- v-2aas-s-- v-2pad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf-
Mk 10:19 G3588 G1785 G1492 G3361 G5407 G3361 G3431 G3361 G2813 G3361 G5576 G3361 G0650 G5091 G3588 G3962 G4675 G2532 G3588 G3384
Mk 10:19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.
Mk 10:19
Mk 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:19
Mk 10:19  Wiedzieć  przykazań  nie  cudzołóstwo  nie  zabić  nie  ukraść  nie  fałszywego świadectwa  nie  Oszukać  Cześć  ojciec  twój  i  matka
Mk 10:19 G1492 G1785 G3361 G3431 G3361 G5407 G3361 G2813 G3361 G5576 G3361 G0650 G5091 G3962 G4675 G2532 G3384
Mk 10:20 δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.                                                                
Mk 10:20 o( de\ e)/fE au)tO=|, *dida/skale, tau=ta pa/nta e)fulaXa/mEn e)k neo/tEto/s mou.
Mk 10:20 ho de efE autO, didaskale, tauta panta efylaXamEn ek neotEtos mu.
Mk 10:20 ra----nsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dsm- n-----vsm- rd----apn- a-----apn- v-1ami-s-- p--------- n-----gsf- rp----gs--
Mk 10:20 G3588 G1161 G5346 G0846 G1320 G5023 G3956 G5442 G1537 G3503 G3450
Mk 10:20 On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
Mk 10:20
Mk 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:20
Mk 10:20  zaś  powiedział  w  odpowiedź  Nauczyciel  wszystko  to  przechowywane  z  młodzież  mój
Mk 10:20 G1161 G2036 G0611 G0611 G1320 G3956 G5023 G5442 G1537 G3503 G3450
Mk 10:21 δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σε ὑστερεῖ· ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.                          
Mk 10:21 o( de\ *)iEsou=s e)mble/PSas au)tO=| E)ga/pEsen au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=|, *(/en se u(sterei=: u(/page o(/sa e)/CHeis pO/lEson kai\ do\s [toi=s] ptOCHoi=s, kai\ e(/Xeis TEsauro\n e)n ou)ranO=|, kai\ deu=ro a)kolou/Tei moi.
Mk 10:21 ho de iEsus emblePSas autO EgapEsen auton kai eipen autO, hen se hysterei: hypage hosa eCHeis pOlEson kai dos [tois] ptOCHois, kai heXeis TEsauron en uranO, kai deuro akoluTei moi.
Mk 10:21 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- rp----dsm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- a-----nsn- rp----as-- v-3pai-s-- v-2pad-s-- rr----apn- v-2pai-s-- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v-2fai-s-- n-----asm- p--------- n-----dsm- c--------- d--------- v-2pad-s-- rp----ds--
Mk 10:21 G3588 G1161 G2424 G1689 G0846 G0025 G0846 G2532 G2036 G0846 G1520 G4571 G5302 G5217 G3745 G2192 G4453 G2532 G1325 G3588 G4434 G2532 G2192 G2344 G1722 G3772 G2532 G1204 G0190 G3427
Mk 10:21 Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.
Mk 10:21
Mk 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:21
Mk 10:21  Jezus  szukam  to  miłość  jego  i  powiedział  go  jeden  ty, wy  brak  Iść  wszystko  mieć  Sprzedać  i  rozprowadzać  biedny  i  będzie  mieć  skarb  w  niebo  i  przyjść  i postępuj zgodnie  Mnie  przy  krzyż
Mk 10:21 G2424 G1689 G0846 G0025 G0846 G2532 G2036 G0846 G1520 G4671 G5302 G5217 G3745 G2192 G4453 G2532 G1325 G4434 G2532 G2192 G2192 G2344 G1722 G3772 G2532 G1204 G0190 G3427 G0142 G4716
Mk 10:22 δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.                                                            
Mk 10:22 o( de\ stugna/sas e)pi\ tO=| lo/gO| a)pE=lTen lupou/menos, E)=n ga\r e)/CHOn ktE/mata polla/.
Mk 10:22 ho de stygnasas epi tO logO apElTen lypumenos, En gar eCHOn ktEmata polla.
Mk 10:22 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v--pppnsm- v-3iai-s-- c--------- v--papnsm- n-----apn- a-----apn-
Mk 10:22 G3588 G1161 G4768 G1909 G3588 G3056 G0565 G3076 G2258 G1063 G2192 G2933 G4183
Mk 10:22 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Mk 10:22
Mk 10:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:22
Mk 10:22  zaś  zmieszany  z  to  słowa  od  z  smutek  że  w  to  był  wielki  majątek
Mk 10:22 G1161 G4768 G1909 G3588 G3056 G0565 G3076 G3076 G1063 G2192 G2192 G2258 G4183 G2933
Mk 10:23 Καὶ περιβλεψάμενος Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.                                              
Mk 10:23 *kai\ periblePSa/menos o( *)iEsou=s le/gei toi=s maTEtai=s au)tou=, *pO=s dusko/lOs oi( ta\ CHrE/mata e)/CHontes ei)s tE\n basilei/an tou= Teou= ei)seleu/sontai.
Mk 10:23 kai periblePSamenos ho iEsus legei tois maTEtais autu, pOs dyskolOs hoi ta CHrEmata eCHontes eis tEn basileian tu Teu eiseleusontai.
Mk 10:23 c--------- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- d--------- d--------- ra----npm- ra----apn- n-----apn- v--papnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3fmi-p--
Mk 10:23 G2532 G4017 G3588 G2424 G3004 G3588 G3101 G0846 G4459 G1423 G3588 G3588 G5536 G2192 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G1525
Mk 10:23 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego.
Mk 10:23
Mk 10:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:23
Mk 10:23  I  szukam  około  Jezus  mówi  studentów  Jego  jako  trudny  z  bogactwo  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Mk 10:23 G2532 G4017 G4017 G2424 G3004 G3101 G0846 G4459 G1423 G2192 G5536 G1525 G1519 G0932 G2316
Mk 10:24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν·                                    
Mk 10:24 oi( de\ maTEtai\ e)Tambou=nto e)pi\ toi=s lo/gois au)tou=. o( de\ *)iEsou=s pa/lin a)pokriTei\s le/gei au)toi=s, *te/kna, pO=s du/skolo/n e)stin ei)s tE\n basilei/an tou= Teou= ei)selTei=n:
Mk 10:24 hoi de maTEtai eTambunto epi tois logois autu. ho de iEsus palin apokriTeis legei autois, tekna, pOs dyskolon estin eis tEn basileian tu Teu eiselTein:
Mk 10:24 ra----npm- c--------- n-----npm- v-3ipi-p-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--appnsm- v-3pai-s-- rp----dpm- n-----vpn- d--------- a-----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aan----
Mk 10:24 G3588 G1161 G3101 G2284 G1909 G3588 G3056 G0846 G3588 G1161 G2424 G3825 G0611 G3004 G0846 G5043 G4459 G1422 G2076 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G1525
Mk 10:24 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>.
Mk 10:24
Mk 10:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:24
Mk 10:24  Studentów  przerażony  z  słowa  Jego  Ale  Jezus  ponownie  mówi  ich  w  odpowiedź  dzieci  jako  trudny  że zaufanie  w  bogactwo  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Mk 10:24 G3101 G2284 G1909 G3056 G0846 G1161 G2424 G3825 G3004 G0846 G0611 G0611 G5043 G4459 G1422 G3982 G1909 G5536 G1525 G1519 G0932 G2316
Mk 10:25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.                                                    
Mk 10:25 eu)kopO/tero/n e)stin ka/mElon dia\ [tE=s] trumalia=s [tE=s] r(afi/dos dielTei=n E)\ plou/sion ei)s tE\n basilei/an tou= Teou= ei)selTei=n.
Mk 10:25 eukopOteron estin kamElon dia [tEs] trymalias [tEs] rafidos dielTein E plusion eis tEn basileian tu Teu eiselTein.
Mk 10:25 a-----nsnc v-3pai-s-- n-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- c--------- a-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aan----
Mk 10:25 G2123 G2076 G2574 G1223 G3588 G5168 G3588 G4476 G1330 G2228 G4145 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G1525
Mk 10:25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
Mk 10:25
Mk 10:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:25
Mk 10:25  Wygodniejsze  wielbłąd  pass  pass  przez  igła  uszy  niż  bogaty  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Mk 10:25 G2123 G2574 G1330 G1525 G1223 G4476 G5168 G2228 G4145 G1525 G1519 G0932 G2316
Mk 10:26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;                                                                
Mk 10:26 oi( de\ perissO=s e)XeplE/ssonto le/gontes pro\s e(autou/s, *kai\ ti/s du/natai sOTE=nai;
Mk 10:26 hoi de perissOs eXeplEssonto legontes pros heautus, kai tis dynatai sOTEnai;
Mk 10:26 ra----npm- c--------- d--------- v-3ipi-p-- v--papnpm- p--------- rp----apm- c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- v--apn----
Mk 10:26 G3588 G1161 G4057 G1605 G3004 G4314 G1438 G2532 G5101 G1410 G4982
Mk 10:26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić?
Mk 10:26
Mk 10:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:26
Mk 10:26  zaś  niezwykle  zdumiony  powiedział  między  go  kto  zaś  może  uciec
Mk 10:26 G1161 G4057 G1605 G3004 G4314 G1438 G5101 G2532 G1410 G4982
Mk 10:27 ἐμβλέψας αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ᾿ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ.                                                  
Mk 10:27 e)mble/PSas au)toi=s o( *)iEsou=s le/gei, *para\ a)nTrO/pois a)du/naton a)ll' ou) para\ TeO=|, pa/nta ga\r dunata\ para\ tO=| TeO=|.
Mk 10:27 emblePSas autois ho iEsus legei, para anTrOpois adynaton all' u para TeO, panta gar dynata para tO TeO.
Mk 10:27 v--aapnsm- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- n-----dpm- a-----nsn- c--------- d--------- p--------- n-----dsm- a-----npn- c--------- a-----npn- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Mk 10:27 G1689 G0846 G3588 G2424 G3004 G3844 G0444 G0102 G0235 G3756 G3844 G2316 G3956 G1063 G1415 G3844 G3588 G2316
Mk 10:27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.
Mk 10:27
Mk 10:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:27
Mk 10:27  Jezus  spojrzał  ich  mówi  mężczyzn  mężczyzn  niemożliwy  ale  nie  Bóg  Bóg  dla  wszystko  ewentualnie  Bóg  Bóg
Mk 10:27 G2424 G1689 G0846 G3004 G0444 G3844 G0102 G0235 G3756 G2316 G3844 G1063 G3956 G1415 G2316 G3844
Mk 10:28 Ἤρξατο λέγειν Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι.                                                              
Mk 10:28 *)/ErXato le/gein o( *pe/tros au)tO=|, *)idou\ E(mei=s a)fE/kamen pa/nta kai\ E)kolouTE/kame/n soi.
Mk 10:28 ErXato legein ho petros autO, idu hEmeis afEkamen panta kai EkoluTEkamen soi.
Mk 10:28 v-3ami-s-- v--pan---- ra----nsm- n-----nsm- rp----dsm- x--------- rp----np-- v-1aai-p-- a-----apn- c--------- v-1xai-p-- rp----ds--
Mk 10:28 G0756 G3004 G3588 G4074 G0846 G2400 G2249 G0863 G3956 G2532 G0190 G4671
Mk 10:28 Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.
Mk 10:28
Mk 10:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:28
Mk 10:28  I  rozpoczął  Peter  mówić  Go  tutaj  my  lewo  wszystko  i  po  Ciebie
Mk 10:28 G2532 G0756 G4074 G3004 G0846 G2400 G2249 G0863 G3956 G2532 G0190 G4671
Mk 10:29 ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,                            
Mk 10:29 e)/fE o( *)iEsou=s, *)amE\n le/gO u(mi=n, ou)dei/s e)stin o(\s a)fE=ken oi)ki/an E)\ a)delfou\s E)\ a)delfa\s E)\ mEte/ra E)\ pate/ra E)\ te/kna E)\ a)grou\s e(/neken e)mou= kai\ e(/neken tou= eu)aggeli/ou,
Mk 10:29 efE ho iEsus, amEn legO hymin, udeis estin hos afEken oikian E adelfus E adelfas E mEtera E patera E tekna E agrus heneken emu kai heneken tu euaNgeliu,
Mk 10:29 v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- a-----nsm- v-3pai-s-- rr----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- c--------- n-----apm- c--------- n-----apf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----apn- c--------- n-----apm- p--------- rp----gs-- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Mk 10:29 G5346 G3588 G2424 G0281 G3004 G5213 G3762 G2076 G3739 G0863 G3614 G2228 G0080 G2228 G0079 G2228 G3384 G2228 G3962 G2228 G5043 G2228 G0068 G1752 G1700 G2532 G1752 G3588 G2098
Mk 10:29 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól
Mk 10:29
Mk 10:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:29
Mk 10:29  Jezus  powiedział  w  odpowiedź  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  nikt  kto  lewo  do domu  lub  bracia  lub  Pielęgniarek  lub  ojciec  lub  matka  lub  żona  lub  Dzieci  lub  Ziemia  dla  Mnie  i  Ewangelia
Mk 10:29 G2424 G2036 G0611 G0611 G0281 G3004 G5213 G2076 G3762 G3739 G0863 G3614 G2228 G0080 G2228 G0079 G2228 G3962 G2228 G3384 G2228 G1135 G2228 G5043 G2228 G0068 G1752 G1700 G2532 G2098
Mk 10:30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.                          
Mk 10:30 e)a\n mE\ la/bE| e(katontaplasi/ona nu=n e)n tO=| kairO=| tou/tO| oi)ki/as kai\ a)delfou\s kai\ a)delfa\s kai\ mEte/ras kai\ te/kna kai\ a)grou\s meta\ diOgmO=n, kai\ e)n tO=| ai)O=ni tO=| e)rCHome/nO| DZOE\n ai)O/nion.
Mk 10:30 ean mE labE hekatontaplasiona nyn en tO kairO tutO oikias kai adelfus kai adelfas kai mEteras kai tekna kai agrus meta diOgmOn, kai en tO aiOni tO erCHomenO DZOEn aiOnion.
Mk 10:30 c--------- d--------- v-3aas-s-- a-----apn- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- n-----apf- c--------- n-----apm- c--------- n-----apf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apn- c--------- n-----apm- p--------- n-----gpm- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--pmpdsm- n-----asf- a-----asf-
Mk 10:30 G1437 G3361 G2983 G1542 G3568 G1722 G3588 G2540 G5129 G3614 G2532 G0080 G2532 G0079 G2532 G3384 G2532 G5043 G2532 G0068 G3326 G1375 G2532 G1722 G3588 G0165 G3588 G2064 G2222 G0166
Mk 10:30 z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Mk 10:30
Mk 10:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 10:30
Mk 10:30  i  nie  otrzymane  teraz  w  czas  te rzeczy  między  prześladowanie  w  sto  czasy  więcej  domy  i  bracia  i  Pielęgniarek  i  i  matek  i  Dzieci  i  Ziemia  i  w  wiek  nadchodzący  Życie  wieczny
Mk 10:30 G1487 G3361 G2983 G3568 G1722 G2540 G5129 G3326 G1375 G1542 G1542 G1542 G1542 G3614 G2532 G0080 G2532 G0079 G2532 G2532 G3384 G2532 G5043 G2532 G0068 G2532 G1722 G0165 G2064 G2222 G0166
Mk 10:31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι.                                                                    
Mk 10:31 polloi\ de\ e)/sontai prO=toi e)/sCHatoi kai\ [oi(] e)/sCHatoi prO=toi.
Mk 10:31 polloi de esontai prOtoi esCHatoi kai [hoi] esCHatoi prOtoi.
Mk 10:31 a-----npm- c--------- v-3fmi-p-- a-----npm- a-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm-
Mk 10:31