Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk10      do_str_głównej      do_Mk12      
Mk 11:1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ                                                          
Mk 11:1 *kai\ o(/te e)ggi/DZousin ei)s *(ieroso/luma ei)s *bETfagE\ kai\ *bETani/an pro\s to\ *)/oros tO=n *)elaiO=n, a)poste/llei du/o tO=n maTEtO=n au)tou=
Mk 11:1 kai hote eNgiDZusin eis hierosolyma eis bETfagE kai bETanian pros to oros tOn elaiOn, apostellei dyo tOn maTEtOn autu
Mk 11:1 c--------- c--------- v-3pai-p-- p--------- n-----apn- p--------- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf- v-3pai-s-- a-----apm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
Mk 11:1 G2532 G3753 G1448 G1519 G2414 G1519 G0967 G2532 G0963 G4314 G3588 G3735 G3588 G1636 G0649 G1417 G3588 G3101 G0846
Mk 11:1 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów
Mk 11:1
Mk 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:1
Mk 11:1  Kiedy  blisko  do  Jerozolima  do  Betfage  i  Bethany  do  żal  Oliwki  wysyła  dwa  studentów  Jego
Mk 11:1 G3753 G1448 G1519 G2419 G1519 G0967 G2532 G0963 G4314 G3735 G1636 G0649 G1417 G3101 G0846
Mk 11:2 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾿ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε.                                        
Mk 11:2 kai\ le/gei au)toi=s, *(upa/gete ei)s tE\n kO/mEn tE\n kate/nanti u(mO=n, kai\ eu)Tu\s ei)sporeuo/menoi ei)s au)tE\n eu(rE/sete pO=lon dedeme/non e)f' o(\n ou)dei\s ou)/pO a)nTrO/pOn e)ka/Tisen: lu/sate au)to\n kai\ fe/rete.
Mk 11:2 kai legei autois, hypagete eis tEn kOmEn tEn katenanti hymOn, kai euTys eisporeuomenoi eis autEn heurEsete pOlon dedemenon ef' on udeis upO anTrOpOn ekaTisen: lysate auton kai ferete.
Mk 11:2 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- rp----gp-- c--------- a-----nsm- v--pmpnpm- p--------- rp----asf- v-2fai-p-- n-----asm- v--xppasm- p--------- rr----asm- a-----nsm- d--------- n-----gpm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rp----asm- c--------- v-2pad-p--
Mk 11:2 G2532 G3004 G0846 G5217 G1519 G3588 G2968 G3588 G2713 G5216 G2532 G2117 G1531 G1519 G0846 G2147 G4454 G1210 G1909 G3739 G3762 G3768 G0444 G2523 G3089 G0846 G2532 G5342
Mk 11:2 i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!
Mk 11:2
Mk 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:2
Mk 11:2  i  mówi  ich  Iść  w  wieś  bezpośrednio  przed  ty, wy  wprowadzanych  to  natychmiast  odnaleźć  związane  młody  tył  tył  tył  w  kogo  żaden  osoby  sob  luźny  jego  dać
Mk 11:2 G2532 G3004 G0846 G5217 G1519 G2968 G2713 G2713 G5216 G1531 G0846 G2112 G2147 G1210 G4454 G1909 G1909 G4454 G1909 G3739 G3762 G0444 G2523 G3089 G0846 G0071
Mk 11:3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε.                                                        
Mk 11:3 kai\ e)a/n tis u(mi=n ei)/pE|, *ti/ poiei=te tou=to; ei)/pate, *(o ku/rios au)tou= CHrei/an e)/CHei, kai\ eu)Tu\s au)to\n a)poste/llei pa/lin O(=de.
Mk 11:3 kai ean tis hymin eipE, ti poieite tuto; eipate, ho kyrios autu CHreian eCHei, kai euTys auton apostellei palin hOde.
Mk 11:3 c--------- c--------- ri----nsm- rp----dp-- v-3aas-s-- ri----asn- v-2pai-p-- rd----asn- v-2aad-p-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- rp----asm- v-3pai-s-- d--------- d---------
Mk 11:3 G2532 G1437 G5100 G5213 G2036 G5101 G4160 G5124 G2036 G3588 G2962 G0846 G5532 G2192 G2532 G2117 G0846 G0649 G3825 G5602
Mk 11:3 A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem.
Mk 11:3
Mk 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:3
Mk 11:3  I  jeśli  kto  powiedzieć  ty, wy  że  to  robi  odpowiedź  że  on  Bóg musi  Bóg musi  Władca  i  natychmiast  wysłać  jego  tutaj
Mk 11:3 G2532 G1437 G5100 G2036 G5213 G5101 G5124 G4160 G2036 G3754 G0846 G2192 G5532 G2962 G2532 G2112 G0649 G0846 G5602
Mk 11:4 καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.                                                                  
Mk 11:4 kai\ a)pE=lTon kai\ eu(=ron pO=lon dedeme/non pro\s Tu/ran e)/XO e)pi\ tou= a)mfo/dou, kai\ lu/ousin au)to/n.
Mk 11:4 kai apElTon kai heuron pOlon dedemenon pros Tyran eXO epi tu amfodu, kai lyusin auton.
Mk 11:4 c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----asm- v--xppasm- p--------- n-----asf- d--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3pai-p-- rp----asm-
Mk 11:4 G2532 G0565 G2532 G2147 G4454 G1210 G4314 G2374 G1854 G1909 G3588 G0296 G2532 G3089 G0846
Mk 11:4 Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,
Mk 11:4
Mk 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:4
Mk 11:4  iść  i  znalezionych  młody  tył  związane  w  brama  w  w  ulica  i  untied  jego
Mk 11:4 G0565 G2532 G2147 G4454 G4454 G1210 G4314 G2374 G1854 G1909 G0296 G2532 G3089 G0846
Mk 11:5 καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;                                                                        
Mk 11:5 kai/ tines tO=n e)kei= e(stEko/tOn e)/legon au)toi=s, *ti/ poiei=te lu/ontes to\n pO=lon;
Mk 11:5 kai tines tOn ekei hestEkotOn elegon autois, ti poieite lyontes ton pOlon;
Mk 11:5 c--------- ri----npm- ra----gpm- d--------- v--xapgpm- v-3iai-p-- rp----dpm- ri----asn- v-2pai-p-- v--papnpm- ra----asm- n-----asm-
Mk 11:5 G2532 G5100 G3588 G1563 G2476 G3004 G0846 G5101 G4160 G3089 G3588 G4454
Mk 11:5 a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?
Mk 11:5
Mk 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:5
Mk 11:5  I  kilka  stojący  tam  powiedział  ich  że  robi  uwolnienia  źrebię
Mk 11:5 G2532 G5100 G2476 G1563 G3004 G0846 G5101 G4160 G3089 G4454
Mk 11:6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.                                                                          
Mk 11:6 oi( de\ ei)=pan au)toi=s kaTO\s ei)=pen o( *)iEsou=s: kai\ a)fE=kan au)tou/s.
Mk 11:6 hoi de eipan autois kaTOs eipen ho iEsus: kai afEkan autus.
Mk 11:6 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dpm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-p-- rp----apm-
Mk 11:6 G3588 G1161 G2036 G0846 G2531 G2036 G3588 G2424 G2532 G0863 G0846
Mk 11:6 Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
Mk 11:6
Mk 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:6
Mk 11:6  spotkać  ich  jako  rozkazał  Jezus  i  zwolniony  ich
Mk 11:6 G2036 G0846 G2531 G1781 G2424 G2532 G0863 G0846
Mk 11:7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτόν.                                                              
Mk 11:7 kai\ fe/rousin to\n pO=lon pro\s to\n *)iEsou=n, kai\ e)piba/llousin au)tO=| ta\ i(ma/tia au)tO=n, kai\ e)ka/Tisen e)p' au)to/n.
Mk 11:7 kai ferusin ton pOlon pros ton iEsun, kai epiballusin autO ta himatia autOn, kai ekaTisen ep' auton.
Mk 11:7 c--------- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm-
Mk 11:7 G2532 G5342 G3588 G4454 G4314 G3588 G2424 G2532 G1911 G0846 G3588 G2440 G0846 G2532 G2523 G1909 G0846
Mk 11:7 Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie.
Mk 11:7
Mk 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:7
Mk 11:7  I  doprowadziły  źrebię  do  Jezus  i  określonymi  w  to  Odzież  ich  sob  w  to
Mk 11:7 G2532 G0071 G4454 G4314 G2424 G2532 G1911 G1911 G0846 G2440 G0846 G2523 G1909 G0846
Mk 11:8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν.                                                                
Mk 11:8 kai\ polloi\ ta\ i(ma/tia au)tO=n e)/strOsan ei)s tE\n o(do/n, a)/lloi de\ stiba/das ko/PSantes e)k tO=n a)grO=n.
Mk 11:8 kai polloi ta himatia autOn estrOsan eis tEn hodon, alloi de stibadas koPSantes ek tOn agrOn.
Mk 11:8 c--------- a-----npm- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- a-----npm- c--------- n-----apf- v--aapnpm- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
Mk 11:8 G2532 G4183 G3588 G2440 G0846 G4766 G1519 G3588 G3598 G0243 G1161 G4746 G2875 G1537 G3588 G0068
Mk 11:8 Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.
Mk 11:8
Mk 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:8
Mk 11:8  Wiele  zaś  rozprzestrzeniania  Odzież  ich  na  droga  i  innych  cięcie  oddziałów  z  drzew  i  rozprzestrzeniania  na  droga
Mk 11:8 G4183 G1161 G4766 G2440 G0846 G1519 G3598 G1161 G0243 G2875 G4746 G1537 G1186 G2532 G4766 G1519 G3598
Mk 11:9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, Ὡσαννά· Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·                                                                    
Mk 11:9 kai\ oi( proa/gontes kai\ oi( a)kolouTou=ntes e)/kraDZon, *(Osanna/: *eu)logEme/nos o( e)rCHo/menos e)n o)no/mati kuri/ou:
Mk 11:9 kai hoi proagontes kai hoi akoluTuntes ekraDZon, hOsanna: eulogEmenos ho erCHomenos en onomati kyriu:
Mk 11:9 c--------- ra----npm- v--papnpm- c--------- ra----npm- v--papnpm- v-3iai-p-- x--------- v--xppnsm- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- n-----dsn- n-----gsm-
Mk 11:9 G2532 G3588 G4254 G2532 G3588 G0190 G2896 G5614 G2127 G3588 G2064 G1722 G3686 G2962
Mk 11:9 A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Mk 11:9
Mk 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:9
Mk 11:9  I  poprzedni  i  towarzyszący  zawołał  hosanna  Błogosławiony  Nadchodzący  w  nazwa  Władca
Mk 11:9 G2532 G4254 G2532 G0190 G2896 G5614 G2127 G2064 G1722 G3686 G2962
Mk 11:10 Εὐλογημένη ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.                                                                        
Mk 11:10 *eu)logEme/nE E( e)rCHome/nE basilei/a tou= patro\s E(mO=n *daui/d: *(Osanna\ e)n toi=s u(PSi/stois.
Mk 11:10 eulogEmenE hE erCHomenE basileia tu patros hEmOn dauid: hOsanna en tois hyPSistois.
Mk 11:10 v--xppnsf- ra----nsf- v--pmpnsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- x--------- p--------- ra----dpn- a-----dpns
Mk 11:10 G2127 G3588 G2064 G0932 G3588 G3962 G2257 G1138 G5614 G1722 G3588 G5310
Mk 11:10 Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!
Mk 11:10
Mk 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:10
Mk 11:10  błogosławiony  przyszłość  w  nazwa  Władca  królestwo  ojciec  nasz  Dawid  hosanna  w  najwyższy
Mk 11:10 G2127 G2064 G1722 G3686 G2962 G0932 G3962 G2257 G1138 G5614 G1722 G5310
Mk 11:11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.                                                      
Mk 11:11 *kai\ ei)sE=lTen ei)s *(ieroso/luma ei)s to\ i(ero/n: kai\ periblePSa/menos pa/nta, o)PSi/as E)/dE ou)/sEs tE=s O(/ras, e)XE=lTen ei)s *bETani/an meta\ tO=n dO/deka.
Mk 11:11 kai eisElTen eis hierosolyma eis to hieron: kai periblePSamenos panta, oPSias EdE usEs tEs hOras, eXElTen eis bETanian meta tOn dOdeka.
Mk 11:11 c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----apn- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v--ampnsm- a-----apn- a-----gsf- d--------- v--papgsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 11:11 G2532 G1525 G1519 G2414 G1519 G3588 G2411 G2532 G4017 G3956 G3798 G2235 G5607 G3588 G5610 G1831 G1519 G0963 G3326 G3588 G1427
Mk 11:11 Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
Mk 11:11
Mk 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:11
Mk 11:11  I  wprowadzonych  Jezus  w  Jerozolima  i  w  świątynia  i  zbadany  wszystko  jako  czas  już  był  później  lewo  w  Bethany  z  dwanaście
Mk 11:11 G2532 G1525 G2424 G1519 G2414 G2532 G1519 G2411 G2532 G4017 G3956 G2235 G5610 G2235 G5607 G3798 G1831 G1519 G0963 G3326 G1427
Mk 11:12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν.                                                                                
Mk 11:12 *kai\ tE=| e)pau/rion e)XelTo/ntOn au)tO=n a)po\ *bETani/as e)pei/nasen.
Mk 11:12 kai tE epaurion eXelTontOn autOn apo bETanias epeinasen.
Mk 11:12 c--------- ra----dsf- d--------- v--aapgpm- rp----gpm- p--------- n-----gsf- v-3aai-s--
Mk 11:12 G2532 G3588 G1887 G1831 G0846 G0575 G0963 G3983
Mk 11:12 Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód.
Mk 11:12
Mk 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:12
Mk 11:12  W  inny  dzień  one  obecnie  z  Bethany  głodny
Mk 11:12 G1887 G1887 G1887 G0846 G1831 G0575 G0963 G3983
Mk 11:13 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ᾿ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.                                      
Mk 11:13 kai\ i)dO\n sukE=n a)po\ makro/Ten e)/CHousan fu/lla E)=lTen ei) a)/ra ti eu(rE/sei e)n au)tE=|, kai\ e)lTO\n e)p' au)tE\n ou)de\n eu(=ren ei) mE\ fu/lla: o( ga\r kairo\s ou)k E)=n su/kOn.
Mk 11:13 kai idOn sykEn apo makroTen eCHusan fylla ElTen ei ara ti heurEsei en autE, kai elTOn ep' autEn uden heuren ei mE fylla: ho gar kairos uk En sykOn.
Mk 11:13 c--------- v--aapnsm- n-----asf- p--------- d--------- v--papasf- n-----apn- v-3aai-s-- x--------- x--------- ri----asn- v-3fai-s-- p--------- rp----dsf- c--------- v--aapnsm- p--------- rp----asf- a-----asn- v-3aai-s-- c--------- d--------- n-----apn- ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3iai-s-- n-----gpn-
Mk 11:13 G2532 G1492 G4808 G0575 G3113 G2192 G5444 G2064 G1487 G0686 G5100 G2147 G1722 G0846 G2532 G2064 G1909 G0846 G3762 G2147 G1487 G3361 G5444 G3588 G1063 G2540 G3756 G2258 G4810
Mk 11:13 A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi.
Mk 11:13
Mk 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:13
Mk 11:13  i  widzenie  daleka  drzewo figowe  objętych  liście  iść  nie  odnaleźć  czy  co  w  To  ale  przyjść  do  To  nic  znalezionych  z wyjątkiem  z wyjątkiem  liście  dla  nie  czas  był  figi
Mk 11:13 G2532 G1492 G3113 G4808 G2192 G5444 G2064 G1487 G2147 G0686 G5100 G1722 G0846 G2532 G2064 G1909 G0846 G3762 G2147 G1487 G3361 G5444 G1063 G3756 G2540 G2258 G4810
Mk 11:14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.                                                            
Mk 11:14 kai\ a)pokriTei\s ei)=pen au)tE=|, *mEke/ti ei)s to\n ai)O=na e)k sou= mEdei\s karpo\n fa/goi. kai\ E)/kouon oi( maTEtai\ au)tou=.
Mk 11:14 kai apokriTeis eipen autE, mEketi eis ton aiOna ek su mEdeis karpon fagoi. kai Ekuon hoi maTEtai autu.
Mk 11:14 c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dsf- d--------- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gs-- a-----nsm- n-----asm- v-3aao-s-- c--------- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
Mk 11:14 G2532 G0611 G2036 G0846 G3371 G1519 G3588 G0165 G1537 G4675 G3367 G2590 G5315 G2532 G0191 G3588 G3101 G0846
Mk 11:14 Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie! Słyszeli to Jego uczniowie.
Mk 11:14
Mk 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:14
Mk 11:14  I  powiedział  powiedział  jej  Jezus  odtąd  spożywa  żaden  z  ty, wy  płód  nigdy  nigdy  I  słyszałem  Studentów  Jego
Mk 11:14 G2532 G0611 G2036 G0846 G2424 G3371 G5315 G3367 G1537 G4675 G2590 G0165 G1519 G2532 G0191 G3101 G0846
Mk 11:15 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν,                                
Mk 11:15 *kai\ e)/rCHontai ei)s *(ieroso/luma. kai\ ei)selTO\n ei)s to\ i(ero\n E)/rXato e)kba/llein tou\s pOlou=ntas kai\ tou\s a)gora/DZontas e)n tO=| i(erO=|, kai\ ta\s trape/DZas tO=n kollubistO=n kai\ ta\s kaTe/dras tO=n pOlou/ntOn ta\s peristera\s kate/strePSen,
Mk 11:15 kai erCHontai eis hierosolyma. kai eiselTOn eis to hieron ErXato ekballein tus pOluntas kai tus agoraDZontas en tO hierO, kai tas trapeDZas tOn kollybistOn kai tas kaTedras tOn pOluntOn tas peristeras katestrePSen,
Mk 11:15 c--------- v-3pmi-p-- p--------- n-----apn- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asn- a-----asn- v-3ami-s-- v--pan---- ra----apm- v--papapm- c--------- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- v--papgpm- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s--
Mk 11:15 G2532 G2064 G1519 G2414 G2532 G1525 G1519 G3588 G2411 G0756 G1544 G3588 G4453 G2532 G3588 G0059 G1722 G3588 G2411 G2532 G3588 G5132 G3588 G2855 G2532 G3588 G2515 G3588 G4453 G3588 G4058 G2690
Mk 11:15 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie,
Mk 11:15
Mk 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:15
Mk 11:15  Przyszedł  w  Jerozolima  Jezus  zalogować  w  świątynia  rozpoczął  pościg  sprzedaży  i  zakup  w  Świątynia  i  Stoły  Przemienniki  i  Ława  sprzedaży  gołębie  zdenerwowany
Mk 11:15 G2064 G1519 G2414 G2424 G1525 G1519 G2411 G0756 G1544 G4453 G2532 G0059 G1722 G2411 G2532 G5132 G2855 G2532 G2515 G4453 G4058 G2690
Mk 11:16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.                                                                            
Mk 11:16 kai\ ou)k E)/fien i(/na tis diene/gkE| skeu=os dia\ tou= i(erou=.
Mk 11:16 kai uk Efien hina tis dieneNkE skeuos dia tu hieru.
Mk 11:16 c--------- d--------- v-3iai-s-- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- n-----asn- p--------- ra----gsn- a-----gsn-
Mk 11:16 G2532 G3756 G0863 G2443 G5100 G1308 G4632 G1223 G3588 G2411
Mk 11:16 i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię.
Mk 11:16
Mk 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:16
Mk 11:16  i  nie  dozwolony  że  kto  prowadzone  przez  świątynia  rzecz
Mk 11:16 G2532 G3756 G0863 G2443 G5100 G1308 G1223 G2411 G4632
Mk 11:17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.                                                  
Mk 11:17 kai\ e)di/dasken kai\ e)/legen au)toi=s, *ou) ge/graptai o(/ti *(o oi)=ko/s mou oi)=kos proseuCHE=s klETE/setai pa=sin toi=s e)/Tnesin; u(mei=s de\ pepoiE/kate au)to\n spE/laion lE|stO=n.
Mk 11:17 kai edidasken kai elegen autois, u gegraptai hoti ho oikos mu oikos proseuCHEs klETEsetai pasin tois eTnesin; hymeis de pepoiEkate auton spElaion lEstOn.
Mk 11:17 c--------- v-3iai-s-- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- x--------- v-3xpi-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- n-----nsm- n-----gsf- v-3fpi-s-- a-----dpn- ra----dpn- n-----dpn- rp----np-- c--------- v-2xai-p-- rp----asm- n-----asn- n-----gpm-
Mk 11:17 G2532 G1321 G2532 G3004 G0846 G3756 G1125 G3754 G3588 G3624 G3450 G3624 G4335 G2564 G3956 G3588 G1484 G5210 G1161 G4160 G0846 G4693 G3027
Mk 11:17 Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
Mk 11:17
Mk 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:17
Mk 11:17  I  uczy  ich  mówi  nie  napisany  do domu  Mój  do domu  Modlitwa  nazwać  wszystko  Osoby  i  ty, wy  Sporządzono  jego  legowisko  złodziei
Mk 11:17 G2532 G1321 G0846 G3004 G3756 G1125 G3624 G3450 G3624 G4335 G2564 G3956 G1484 G1161 G5210 G4160 G0846 G4693 G3027
Mk 11:18 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.                                                
Mk 11:18 kai\ E)/kousan oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s, kai\ e)DZE/toun pO=s au)to\n a)pole/sOsin: e)fobou=nto ga\r au)to/n, pa=s ga\r o( o)/CHlos e)XeplE/sseto e)pi\ tE=| didaCHE=| au)tou=.
Mk 11:18 kai Ekusan hoi arCHiereis kai hoi grammateis, kai eDZEtun pOs auton apolesOsin: efobunto gar auton, pas gar ho oCHlos eXeplEsseto epi tE didaCHE autu.
Mk 11:18 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3iai-p-- d--------- rp----asm- v-3aas-p-- v-3imi-p-- c--------- rp----asm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ipi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Mk 11:18 G2532 G0191 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G2532 G2212 G4459 G0846 G0622 G5399 G1063 G0846 G3956 G1063 G3588 G3793 G1605 G1909 G3588 G1322 G0846
Mk 11:18 Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Mk 11:18
Mk 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:18
Mk 11:18  Słyszałem  Uczeni w Piśmie  i  kapłanów  i  Wyszukiwanie  jako  zniszczyć  Jego  dla  boi  Jego  że  wszystko  osoby  zdziwiony  nauczanie  nauczanie  Jego
Mk 11:18 G0191 G1122 G2532 G0749 G2532 G2212 G4459 G0622 G0846 G1063 G5399 G0846 G3754 G3956 G3793 G1605 G1322 G1909 G0846
Mk 11:19 Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως.                                                                                
Mk 11:19 *kai\ o(/tan o)PSe\ e)ge/neto, e)Xeporeu/onto e)/XO tE=s po/leOs.
Mk 11:19 kai hotan oPSe egeneto, eXeporeuonto eXO tEs poleOs.
Mk 11:19 c--------- c--------- d--------- v-3ami-s-- v-3imi-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 11:19 G2532 G3752 G3796 G1096 G1607 G1854 G3588 G4172
Mk 11:19 Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto.
Mk 11:19
Mk 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:19
Mk 11:19  Kiedy  zaś  był  późno  lewo  obecnie  z  Miasto
Mk 11:19 G3753 G2532 G1096 G3796 G1607 G1854 G1854 G4172
Mk 11:20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωῒ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.                                                                              
Mk 11:20 *kai\ paraporeuo/menoi prOi\+ ei)=don tE\n sukE=n e)XEramme/nEn e)k r(iDZO=n.
Mk 11:20 kai paraporeuomenoi prO+i eidon tEn sykEn eXErammenEn ek riDZOn.
Mk 11:20 c--------- v--pmpnpm- d--------- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- v--xppasf- p--------- n-----gpf-
Mk 11:20 G2532 G3899 G4404 G1492 G3588 G4808 G3583 G1537 G4491
Mk 11:20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni.
Mk 11:20
Mk 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:20
Mk 11:20  W godzinach porannych  przechodzącej  przez  widziałem  rys  suszone  do  korzeń
Mk 11:20 G4404 G3899 G3899 G1492 G4808 G3583 G1537 G4491
Mk 11:21 καὶ ἀναμνησθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, ἴδε συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.                                                                      
Mk 11:21 kai\ a)namnEsTei\s o( *pe/tros le/gei au)tO=|, *(rabbi/, i)/de E( sukE= E(\n katEra/sO e)XE/rantai.
Mk 11:21 kai anamnEsTeis ho petros legei autO, rabbi, ide hE sykE hEn katErasO eXErantai.
Mk 11:21 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-2ami-s-- v-3xpi-s--
Mk 11:21 G2532 G0363 G3588 G4074 G3004 G0846 G4461 G2396 G3588 G4808 G3739 G2672 G3583
Mk 11:21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło.
Mk 11:21
Mk 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:21
Mk 11:21  I  pamiętając  Peter  mówi  Go  Rabin  zobaczyć  rys  który  przeklęty  suszone
Mk 11:21 G2532 G0363 G4074 G3004 G0846 G4461 G2396 G4808 G3739 G2672 G3583
Mk 11:22 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν θεοῦ,                                                                              
Mk 11:22 kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s le/gei au)toi=s, *)/eCHete pi/stin Teou=,
Mk 11:22 kai apokriTeis ho iEsus legei autois, eCHete pistin Teu,
Mk 11:22 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----dpm- v-2pad-p-- n-----asf- n-----gsm-
Mk 11:22 G2532 G0611 G3588 G2424 G3004 G0846 G2192 G4102 G2316
Mk 11:22 Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga!
Mk 11:22
Mk 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:22
Mk 11:22  Jezus  odpowiedzi  mówi  ich
Mk 11:22 G2424 G0611 G3004 G0846
Mk 11:23 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ.                                  
Mk 11:23 a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti o(\s a)\n ei)/pE| tO=| o)/rei tou/tO|, *)/arTEti kai\ blE/TEti ei)s tE\n Ta/lassan, kai\ mE\ diakriTE=| e)n tE=| kardi/a| au)tou= a)lla\ pisteu/E| o(/ti o(\ lalei= gi/netai, e)/stai au)tO=|.
Mk 11:23 amEn legO hymin hoti hos an eipE tO orei tutO, arTEti kai blETEti eis tEn Talassan, kai mE diakriTE en tE kardia autu alla pisteuE hoti ho lalei ginetai, estai autO.
Mk 11:23 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- v-2apd-s-- c--------- v-2apd-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- v-3pas-s-- c--------- rr----asn- v-3pai-s-- v-3pmi-s-- v-3fmi-s-- rp----dsm-
Mk 11:23 G0281 G3004 G5213 G3754 G3739 G0302 G2036 G3588 G3735 G5129 G0142 G2532 G0906 G1519 G3588 G2281 G2532 G3361 G1252 G1722 G3588 G2588 G0846 G0235 G4100 G3754 G3739 G2980 G1096 G2071 G0846
Mk 11:23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.
Mk 11:23
Mk 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:23
Mk 11:23  mieć  wiara  Bóg  dla  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeśli  kto  powiedzieć  żal  to  Obudzić  i  wrzucone  w  morze  i  nie  wątpliwość  w  serce  jego  ale  wierzyć  że  come true  Według  Według  będzie  go  że  ani  powiedzieć
Mk 11:23 G2192 G4102 G2316 G1063 G0281 G3004 G5213 G0302 G3739 G2036 G3735 G5129 G0142 G2532 G0906 G1519 G2281 G2532 G3361 G1252 G1722 G2588 G0846 G0235 G4100 G3754 G1096 G3004 G3739 G2071 G0846 G3739 G1437 G2036
Mk 11:24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν.                                                                  
Mk 11:24 dia\ tou=to le/gO u(mi=n, pa/nta o(/sa proseu/CHesTe kai\ ai)tei=sTe, pisteu/ete o(/ti e)la/bete, kai\ e)/stai u(mi=n.
Mk 11:24 dia tuto legO hymin, panta hosa proseuCHesTe kai aiteisTe, pisteuete hoti elabete, kai estai hymin.
Mk 11:24 p--------- rd----asn- v-1pai-s-- rp----dp-- a-----apn- rr----apn- v-2pmi-p-- c--------- v-2pmi-p-- v-2pad-p-- c--------- v-2aai-p-- c--------- v-3fmi-s-- rp----dp--
Mk 11:24 G1223 G5124 G3004 G5213 G3956 G3745 G4336 G2532 G0154 G4100 G3754 G2983 G2532 G2071 G5213
Mk 11:24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
Mk 11:24
Mk 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:24
Mk 11:24  Zatem  Zatem  powiedzieć  ty, wy  wszystko  co  ani  będzie  żądanie  w  Modlitwa  Wierzyć  że  dostać  i  będzie  ty, wy
Mk 11:24 G1223 G5124 G3004 G5213 G3956 G3745 G0302 G0154 G0154 G4336 G4336 G4100 G3754 G2983 G2532 G2071 G5213
Mk 11:25 καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.                                                
Mk 11:25 kai\ o(/tan stE/kete proseuCHo/menoi, a)fi/ete ei)/ ti e)/CHete kata/ tinos, i(/na kai\ o( patE\r u(mO=n o( e)n toi=s ou)ranoi=s a)fE=| u(mi=n ta\ paraptO/mata u(mO=n.
Mk 11:25 kai hotan stEkete proseuCHomenoi, afiete ei ti eCHete kata tinos, hina kai ho patEr hymOn ho en tois uranois afE hymin ta paraptOmata hymOn.
Mk 11:25 c--------- c--------- v-2pai-p-- v--pmpnpm- v-2pad-p-- c--------- ri----asn- v-2pai-p-- p--------- ri----gsm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- ra----nsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3aas-s-- rp----dp-- ra----apn- n-----apn- rp----gp--
Mk 11:25 G2532 G3752 G4739 G4336 G0863 G1487 G5100 G2192 G2596 G5100 G2443 G2532 G3588 G3962 G5216 G3588 G1722 G3588 G3772 G0863 G5213 G3588 G3900 G5216
Mk 11:25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.
Mk 11:25
Mk 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:25
Mk 11:25  I  kiedy  stoisko  w  Modlitwa  pożegnanie  jeśli  że  mieć  w  kogo  tak  i  Ojciec  swój  Niebieski  Niebieski  Niebieski  odpuszczone  ty, wy  grzech  swój (= Mk 11:26) Jeśli  zaś  nie  przebaczyć  i  Ojciec  swój  Niebieski  Niebieski  Niebieski  nie  przebaczyć  ty, wy  winy  swój
Mk 11:25 G2532 G3752 G4739 G4336 G4336 G0863 G5100 G5100 G2192 G2596 G5100 G2443 G2532 G3962 G5216 G1722 G3588 G3772 G0863 G5213 G3900 G5216 G1487 G1161 G3756 G0863 G3761 G3962 G5216 G1722 G3588 G3772 G3761 G0863 G5216 G3900 G5216
Mk 11:27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι                                                    
Mk 11:27 *kai\ e)/rCHontai pa/lin ei)s *(ieroso/luma. kai\ e)n tO=| i(erO=| peripatou=ntos au)tou= e)/rCHontai pro\s au)to\n oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s kai\ oi( presbu/teroi
Mk 11:27 kai erCHontai palin eis hierosolyma. kai en tO hierO peripatuntos autu erCHontai pros auton hoi arCHiereis kai hoi grammateis kai hoi presbyteroi
Mk 11:27 c--------- v-3pmi-p-- d--------- p--------- n-----apn- c--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v--papgsm- rp----gsm- v-3pmi-p-- p--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm-
Mk 11:27 G2532 G2064 G3825 G1519 G2414 G2532 G1722 G3588 G2411 G4043 G0846 G2064 G4314 G0846 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G2532 G3588 G4245
Mk 11:27 Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi
Mk 11:27
Mk 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:27
Mk 11:27  Przyszedł  ponownie  w  Jerozolima  I  On  iść  w  Świątynia  zbliżył  do  Go  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  i  starszych
Mk 11:27 G2064 G3825 G1519 G2414 G2532 G0846 G4043 G1722 G2411 G2064 G4314 G0846 G0749 G2532 G1122 G2532 G4245
Mk 11:28 καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;                                                            
Mk 11:28 kai\ e)/legon au)tO=|, *)en poi/a| e)Xousi/a| tau=ta poiei=s; E)\ ti/s soi e)/dOken tE\n e)Xousi/an tau/tEn i(/na tau=ta poiE=|s;
Mk 11:28 kai elegon autO, en poia eXusia tauta poieis; E tis soi edOken tEn eXusian tautEn hina tauta poiEs;
Mk 11:28 c--------- v-3iai-p-- rp----dsm- p--------- ri----dsf- n-----dsf- rd----apn- v-2pai-s-- c--------- ri----nsm- rp----ds-- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- rd----apn- v-2pas-s--
Mk 11:28 G2532 G3004 G0846 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160 G2228 G5101 G4671 G1325 G3588 G1849 G3778 G2443 G5023 G4160
Mk 11:28 i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?
Mk 11:28
Mk 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 11:28
Mk 11:28  i  powiedział  Go  rodzaj  rodzaj  moc  to  robi  i  kto  ty, wy  dał  moc  do  to
Mk 11:28 G2532 G3004 G0846 G1722 G4169 G1849 G5023 G4160 G2532 G5101 G4671 G1325 G1849 G4160 G5023
Mk 11:29 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·                                                        
Mk 11:29 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *)eperOtE/sO u(ma=s e(/na lo/gon, kai\ a)pokri/TEte/ moi, kai\ e)rO= u(mi=n e)n poi/a| e)Xousi/a| tau=ta poiO=:
Mk 11:29 ho de iEsus eipen autois, eperOtEsO hymas hena logon, kai apokriTEte moi, kai erO hymin en poia eXusia tauta poiO:
Mk 11:29 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v-1fai-s-- rp----ap-- a-----asm- n-----asm- c--------- v-2apd-p-- rp----ds-- c--------- v-1fai-s-- rp----dp-- p--------- ri----dsf- n-----dsf- rd----apn- v-1pai-s--
Mk 11:29 G3588 G1161 G2424 G2036 G0846 G1905 G5209 G1520 G3056 G2532 G0611 G3427 G2532 G2046 G5213 G1722 G4169 G1849