Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk12      do_str_głównej      do_Mk14      
Mk 13:1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.                                          
Mk 13:1 *kai\ e)kporeuome/nou au)tou= e)k tou= i(erou= le/gei au)tO=| ei(=s tO=n maTEtO=n au)tou=, *dida/skale, i)/de potapoi\ li/Toi kai\ potapai\ oi)kodomai/.
Mk 13:1 kai ekporeuomenu autu ek tu hieru legei autO heis tOn maTEtOn autu, didaskale, ide potapoi liToi kai potapai oikodomai.
Mk 13:1 c--------- v--pmpgsm- rp----gsm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3pai-s-- rp----dsm- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- n-----vsm- x--------- ri----npm- n-----npm- c--------- ri----npf- n-----npf-
Mk 13:1 G2532 G1607 G0846 G1537 G3588 G2411 G3004 G0846 G1520 G3588 G3101 G0846 G1320 G2396 G4217 G3037 G2532 G4217 G3619
Mk 13:1 Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!
Mk 13:1
Mk 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:1
Mk 13:1  I  obecnie  z  Świątynia  mówi  Go  jeden  studentów  jego  Nauczyciel  zobaczyć  co  kamienie  i  co  budynek
Mk 13:1 G2532 G1607 G1537 G2411 G3004 G0846 G1520 G3101 G0846 G1320 G2396 G4217 G3037 G2532 G4217 G3619
Mk 13:2 καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.                                      
Mk 13:2 kai\ o( *)iEsou=s ei)=pen au)tO=|, *ble/peis tau/tas ta\s mega/las oi)kodoma/s; ou) mE\ a)feTE=| O(=de li/Tos e)pi\ li/Ton o(\s ou) mE\ kataluTE=|.
Mk 13:2 kai ho iEsus eipen autO, blepeis tautas tas megalas oikodomas; u mE afeTE hOde liTos epi liTon hos u mE katalyTE.
Mk 13:2 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2pai-s-- rd----apf- ra----apf- a-----apf- n-----apf- d--------- d--------- v-3aps-s-- d--------- n-----nsm- p--------- n-----asm- rr----nsm- d--------- d--------- v-3aps-s--
Mk 13:2 G2532 G3588 G2424 G2036 G0846 G0991 G3778 G3588 G3173 G3619 G3756 G3361 G0863 G5602 G3037 G1909 G3037 G3739 G3756 G3361 G2647
Mk 13:2 Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
Mk 13:2
Mk 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:2
Mk 13:2  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  zobaczyć  te  wielki  budynek  zniszczony  nie  będzie  kamień  w  kamień
Mk 13:2 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G0991 G5025 G3173 G3619 G2647 G3364 G0863 G3037 G1909 G3037
Mk 13:3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας,                                    
Mk 13:3 *kai\ kaTEme/nou au)tou= ei)s to\ *)/oros tO=n *)elaiO=n kate/nanti tou= i(erou= e)pErO/ta au)to\n kat' i)di/an *pe/tros kai\ *)ia/kObos kai\ *)iOa/nnEs kai\ *)andre/as,
Mk 13:3 kai kaTEmenu autu eis to oros tOn elaiOn katenanti tu hieru epErOta auton kat' idian petros kai iakObos kai iOannEs kai andreas,
Mk 13:3 c--------- v--pmpgsm- rp----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3iai-s-- rp----asm- p--------- a-----asf- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm-
Mk 13:3 G2532 G2521 G0846 G1519 G3588 G3735 G3588 G1636 G2713 G3588 G2411 G1905 G0846 G2596 G2398 G4074 G2532 G2385 G2532 G2491 G2532 G0406
Mk 13:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:
Mk 13:3
Mk 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:3
Mk 13:3  I  sob  w  żal  Oliwki  v.  Świątynia  pytanie  Jego  sam  sam  Peter  i  Jakuba  i  Jan  i  Andrew
Mk 13:3 G2532 G2521 G1519 G3735 G1636 G2713 G2411 G1905 G0846 G2398 G2596 G4074 G2532 G2385 G2532 G2491 G2532 G0406
Mk 13:4 Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα.                                                    
Mk 13:4 *ei)po\n E(mi=n po/te tau=ta e)/stai, kai\ ti/ to\ sEmei=on o(/tan me/llE| tau=ta suntelei=sTai pa/nta.
Mk 13:4 eipon hEmin pote tauta estai, kai ti to sEmeion hotan mellE tauta synteleisTai panta.
Mk 13:4 v-2aad-s-- rp----dp-- d--------- rd----npn- v-3fmi-s-- c--------- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3pas-s-- rd----npn- v--ppn---- a-----npn-
Mk 13:4 G2036 G2254 G4219 G5023 G2071 G2532 G5101 G3588 G4592 G3752 G3195 G5023 G4931 G3956
Mk 13:4 Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?
Mk 13:4
Mk 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:4
Mk 13:4  powiedzieć  nas  kiedy  to  będzie  i  co  znak  kiedy  wszystko  te rzeczy  powinien  się
Mk 13:4 G2036 G2254 G4219 G5023 G2071 G2532 G5101 G4592 G3752 G3956 G5023 G3195 G4931
Mk 13:5 δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·                                                          
Mk 13:5 o( de\ *)iEsou=s E)/rXato le/gein au)toi=s, *ble/pete mE/ tis u(ma=s planE/sE|:
Mk 13:5 ho de iEsus ErXato legein autois, blepete mE tis hymas planEsE:
Mk 13:5 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3ami-s-- v--pan---- rp----dpm- v-2pad-p-- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3aas-s--
Mk 13:5 G3588 G1161 G2424 G0756 G3004 G0846 G0991 G3361 G5100 G5209 G4105
Mk 13:5 Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
Mk 13:5
Mk 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:5
Mk 13:5  Odpowiedzi  ich  Jezus  rozpoczął  mówić  strzeż się  że  kto  nie  oszukać  ty, wy
Mk 13:5 G0611 G0846 G2424 G0756 G3004 G0991 G3361 G5100 G3361 G4105 G5209
Mk 13:6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.                                                      
Mk 13:6 polloi\ e)leu/sontai e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou le/gontes o(/ti *)egO/ ei)mi, kai\ pollou\s planE/sousin.
Mk 13:6 polloi eleusontai epi tO onomati mu legontes hoti egO eimi, kai pollus planEsusin.
Mk 13:6 a-----npm- v-3fmi-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v--papnpm- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- c--------- a-----apm- v-3fai-p--
Mk 13:6 G4183 G2064 G1909 G3588 G3686 G3450 G3004 G3754 G1473 G1510 G2532 G4183 G4105
Mk 13:6 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.
Mk 13:6
Mk 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:6
Mk 13:6  dla  wiele  przyjść  pod  nazwa  Mój  będzie  mówić  że  to  Ja  i  wiele  oszukać
Mk 13:6 G1063 G4183 G2064 G1909 G3686 G3450 G3004 G3004 G3754 G1510 G1473 G2532 G4183 G4105
Mk 13:7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος.                                                  
Mk 13:7 o(/tan de\ a)kou/sEte pole/mous kai\ a)koa\s pole/mOn, mE\ Troei=sTe: dei= gene/sTai, a)ll' ou)/pO to\ te/los.
Mk 13:7 hotan de akusEte polemus kai akoas polemOn, mE TroeisTe: dei genesTai, all' upO to telos.
Mk 13:7 c--------- c--------- v-2aas-p-- n-----apm- c--------- n-----apf- n-----gpm- d--------- v-2ppd-p-- v-3pai-s-- v--amn---- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn-
Mk 13:7 G3752 G1161 G0191 G4171 G2532 G0189 G4171 G3361 G2360 G1163 G1096 G0235 G3768 G3588 G5056
Mk 13:7 Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwożcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.
Mk 13:7
Mk 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:7
Mk 13:7  Kiedy  zaś  słyszeć  wojny  i  wojskowy  plotek  nie  lękaj  dla  powinien  być  ale  więcej  nie  koniec
Mk 13:7 G3752 G1161 G0191 G4171 G2532 G4171 G0189 G3361 G2360 G1063 G1163 G1096 G0235 G3768 G3768 G5056
Mk 13:8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.                                            
Mk 13:8 e)gerTE/setai ga\r e)/Tnos e)p' e)/Tnos kai\ basilei/a e)pi\ basilei/an, e)/sontai seismoi\ kata\ to/pous, e)/sontai limoi/: a)rCHE\ O)di/nOn tau=ta.
Mk 13:8 egerTEsetai gar eTnos ep' eTnos kai basileia epi basileian, esontai seismoi kata topus, esontai limoi: arCHE OdinOn tauta.
Mk 13:8 v-3fpi-s-- c--------- n-----nsn- p--------- n-----asn- c--------- n-----nsf- p--------- n-----asf- v-3fmi-p-- n-----npm- p--------- n-----apm- v-3fmi-p-- n-----npf- n-----nsf- n-----gpf- rd----npn-
Mk 13:8 G1453 G1063 G1484 G1909 G1484 G2532 G0932 G1909 G0932 G2071 G4578 G2596 G5117 G2071 G3042 G0746 G5604 G5023
Mk 13:8 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.
Mk 13:8
Mk 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:8
Mk 13:8  Dla  wzrost  osoby  w  osoby  i  królestwo  w  królestwo  i  będzie  trzęsienie ziemi  na  miejsc  i  będzie  głód  i  zamieszanie  To  początek  Choroba
Mk 13:8 G1063 G1453 G1484 G1909 G1484 G2532 G0932 G1909 G0932 G2532 G2071 G4578 G2596 G5117 G2532 G2071 G3042 G2532 G5016 G5023 G0746 G5604
Mk 13:9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.                                  
Mk 13:9 ble/pete de\ u(mei=s e(autou/s: paradO/sousin u(ma=s ei)s sune/dria kai\ ei)s sunagOga\s darE/sesTe kai\ e)pi\ E(gemo/nOn kai\ basile/On staTE/sesTe e(/neken e)mou= ei)s martu/rion au)toi=s.
Mk 13:9 blepete de hymeis heautus: paradOsusin hymas eis synedria kai eis synagOgas darEsesTe kai epi hEgemonOn kai basileOn staTEsesTe heneken emu eis martyrion autois.
Mk 13:9 v-2pad-p-- c--------- rp----np-- rp----apm- v-3fai-p-- rp----ap-- p--------- n-----apn- c--------- p--------- n-----apf- v-2fpi-p-- c--------- p--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- v-2fpi-p-- p--------- rp----gs-- p--------- n-----asn- rp----dpm-
Mk 13:9 G0991 G1161 G5210 G1438 G3860 G5209 G1519 G4892 G2532 G1519 G4864 G1194 G2532 G1909 G2232 G2532 G0935 G2476 G1752 G1700 G1519 G3142 G0846
Mk 13:9 A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich.
Mk 13:9
Mk 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:9
Mk 13:9  Ale  Zobaczyć  Zobaczyć  go  dla  ty, wy  będzie  zdradzać  w  sanhedrims  i  bić  w  synagogi  i  przed  władców  i  królów  umieścić  umieścić  dla  Mnie  dla  dowód  ich
Mk 13:9 G1161 G0991 G5210 G1438 G1063 G5209 G3860 G3860 G1519 G4892 G2532 G1194 G1519 G4864 G2532 G1909 G2232 G2532 G0935 G0071 G2476 G1752 G1700 G1519 G3142 G0846
Mk 13:10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.                                                            
Mk 13:10 kai\ ei)s pa/nta ta\ e)/TnE prO=ton dei= kEruCHTE=nai to\ eu)agge/lion.
Mk 13:10 kai eis panta ta eTnE prOton dei kEryCHTEnai to euaNgelion.
Mk 13:10 c--------- p--------- a-----apn- ra----apn- n-----apn- a-----asn- v-3pai-s-- v--apn---- ra----asn- n-----asn-
Mk 13:10 G2532 G1519 G3956 G3588 G1484 G4412 G1163 G2784 G3588 G2098
Mk 13:10 Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
Mk 13:10
Mk 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:10
Mk 13:10  I  w  wszystko  Ludzi  przed  powinien  być  głosił  Ewangelia
Mk 13:10 G2532 G1519 G3956 G1484 G4412 G1163 G2784 G2784 G2098
Mk 13:11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ᾿ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.                  
Mk 13:11 kai\ o(/tan a)/gOsin u(ma=s paradido/ntes, mE\ promerimna=te ti/ lalE/sEte, a)ll' o(\ e)a\n doTE=| u(mi=n e)n e)kei/nE| tE=| O(/ra| tou=to lalei=te, ou) ga/r e)ste u(mei=s oi( lalou=ntes a)lla\ to\ pneu=ma to\ a(/gion.
Mk 13:11 kai hotan agOsin hymas paradidontes, mE promerimnate ti lalEsEte, all' o ean doTE hymin en ekeinE tE hOra tuto laleite, u gar este hymeis hoi laluntes alla to pneuma to hagion.
Mk 13:11 c--------- c--------- v-3pas-p-- rp----ap-- v--papnpm- d--------- v-2pad-p-- ri----asn- v-2aas-p-- c--------- rr----nsn- x--------- v-3aps-s-- rp----dp-- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rd----asn- v-2pad-p-- d--------- c--------- v-2pai-p-- rp----np-- ra----npm- v--papnpm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn-
Mk 13:11 G2532 G3752 G0033 G5209 G3860 G3361 G4305 G5101 G2980 G0235 G3739 G1437 G1325 G5213 G1722 G1565 G3588 G5610 G5124 G2980 G3756 G1063 G2075 G5210 G3588 G2980 G0235 G3588 G4151 G3588 G0040
Mk 13:11 A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.
Mk 13:11
Mk 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:11
Mk 13:11  Kiedy  zaś  prowadzić  zdradzać  ty, wy  nie  niespokojny  uprzednio  że  mówić  i  nie  strawić  ale  że  że  dany  będzie  ty, wy  w  że  h  że  powiedzieć  dla  nie  ty, wy  będzie  mówić  ale  Duch  Święty
Mk 13:11 G3752 G1161 G0071 G3860 G5209 G3361 G4305 G4305 G5101 G2980 G3366 G3366 G3191 G0235 G1437 G3739 G1325 G1325 G5213 G1722 G1565 G5610 G5124 G2980 G1063 G3756 G5210 G2075 G2980 G0235 G4151 G0040
Mk 13:12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς·                                              
Mk 13:12 kai\ paradO/sei a)delfo\s a)delfo\n ei)s Ta/naton kai\ patE\r te/knon, kai\ e)panastE/sontai te/kna e)pi\ gonei=s kai\ TanatO/sousin au)tou/s:
Mk 13:12 kai paradOsei adelfos adelfon eis Tanaton kai patEr teknon, kai epanastEsontai tekna epi goneis kai TanatOsusin autus:
Mk 13:12 c--------- v-3fai-s-- n-----nsm- n-----asm- p--------- n-----asm- c--------- n-----nsm- n-----asn- c--------- v-3fmi-p-- n-----npn- p--------- n-----apm- c--------- v-3fai-p-- rp----apm-
Mk 13:12 G2532 G3860 G0080 G0080 G1519 G2288 G2532 G3962 G5043 G2532 G1881 G5043 G1909 G1118 G2532 G2289 G0846
Mk 13:12 Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.
Mk 13:12
Mk 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:12
Mk 13:12  Dostarczy  zaś  brat  brat  w  śmierć  i  ojciec  Dzieci  i  wzrost  dzieci  w  rodzice  i  zabiją  ich
Mk 13:12 G3860 G1161 G0080 G0080 G1519 G2288 G2532 G3962 G5043 G2532 G1881 G5043 G1909 G1118 G2532 G2289 G0846
Mk 13:13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.                                                
Mk 13:13 kai\ e)/sesTe misou/menoi u(po\ pa/ntOn dia\ to\ o)/noma/ mou. o( de\ u(pomei/nas ei)s te/los ou(=tos sOTE/setai.
Mk 13:13 kai esesTe misumenoi hypo pantOn dia to onoma mu. ho de hypomeinas eis telos hutos sOTEsetai.
Mk 13:13 c--------- v-2fmi-p-- v--pppnpm- p--------- a-----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- ra----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- n-----asn- rd----nsm- v-3fpi-s--
Mk 13:13 G2532 G2071 G3404 G5259 G3956 G1223 G3588 G3686 G3450 G3588 G1161 G5278 G1519 G5056 G3778 G4982
Mk 13:13 I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Mk 13:13
Mk 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:13
Mk 13:13  I  będzie  znienawidzony  wszystko  wszystko  dla  nazwa  Mój  znieść  zaś  do  koniec  zapisanych
Mk 13:13 G2532 G2071 G3404 G3956 G5259 G1223 G3686 G3450 G5278 G1161 G1519 G5056 G4982
Mk 13:14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, ἀναγινώσκων νοείτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,                                  
Mk 13:14 *(/otan de\ i)/dEte to\ bde/lugma tE=s e)rEmO/seOs e(stEko/ta o(/pou ou) dei=, o( a)naginO/skOn noei/tO, to/te oi( e)n tE=| *)ioudai/a| feuge/tOsan ei)s ta\ o)/rE,
Mk 13:14 hotan de idEte to bdelygma tEs erEmOseOs hestEkota hopu u dei, ho anaginOskOn noeitO, tote hoi en tE iudaia feugetOsan eis ta orE,
Mk 13:14 c--------- c--------- v-2aas-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v--xapasm- c--------- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- v-3pad-s-- d--------- ra----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pad-p-- p--------- ra----apn- n-----apn-
Mk 13:14 G3752 G1161 G1492 G3588 G0946 G3588 G2050 G2476 G3699 G3756 G1163 G3588 G0314 G3539 G5119 G3588 G1722 G3588 G2449 G5343 G1519 G3588 G3735
Mk 13:14 A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
Mk 13:14
Mk 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:14
Mk 13:14  Kiedy  zaś  zobaczyć  paskudztwo  spustoszenie  mówiony  prorok  prorok  Daniel  stojący  stojący  gdzie  nie  powinien  czytelnik  rozumie  następnie  są  w  Judea  biegać  w  Góry
Mk 13:14 G3752 G1161 G1492 G0946 G2050 G4483 G4396 G5259 G1158 G2476 G2476 G3699 G3756 G1163 G0314 G3539 G5119 G3588 G1722 G2449 G5343 G1519 G3735
Mk 13:15 [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,                                                  
Mk 13:15 o( [de\] e)pi\ tou= dO/matos mE\ kataba/tO mEde\ ei)selTa/tO a)=rai/ ti e)k tE=s oi)ki/as au)tou=,
Mk 13:15 ho [de] epi tu dOmatos mE katabatO mEde eiselTatO arai ti ek tEs oikias autu,
Mk 13:15 ra----nsm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- v-3aad-s-- c--------- v-3aad-s-- v--aan---- ri----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Mk 13:15 G3588 G1161 G1909 G3588 G1430 G3361 G2597 G3366 G1525 G0142 G5100 G1537 G3588 G3614 G0846
Mk 13:15 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
Mk 13:15
Mk 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:15
Mk 13:15  i  kto  w  top  nie  Fetch  w  do domu  i  nie  Wchodzić  wziąć  kilka  z  do domu  jego
Mk 13:15 G1161 G3588 G1909 G1430 G3361 G2597 G1519 G3614 G3366 G3366 G1525 G0142 G5100 G1537 G3614 G0846
Mk 13:16 καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.                                                    
Mk 13:16 kai\ o( ei)s to\n a)gro\n mE\ e)pistrePSa/tO ei)s ta\ o)pi/sO a)=rai to\ i(ma/tion au)tou=.
Mk 13:16 kai ho eis ton agron mE epistrePSatO eis ta opisO arai to himation autu.
Mk 13:16 c--------- ra----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3aad-s-- p--------- ra----apn- d--------- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gsm-
Mk 13:16 G2532 G3588 G1519 G3588 G0068 G3361 G1994 G1519 G3588 G3694 G0142 G3588 G2440 G0846
Mk 13:16 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
Mk 13:16
Mk 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:16
Mk 13:16  i  kto  w  pole  nie  Leczyć  z powrotem  z powrotem  wziąć  odzież  jego
Mk 13:16 G2532 G5607 G1519 G0068 G3361 G1994 G1519 G3694 G0142 G2440 G0846
Mk 13:17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.                                                      
Mk 13:17 ou)ai\ de\ tai=s e)n gastri\ e)CHou/sais kai\ tai=s TElaDZou/sais e)n e)kei/nais tai=s E(me/rais.
Mk 13:17 uai de tais en gastri eCHusais kai tais TElaDZusais en ekeinais tais hEmerais.
Mk 13:17 x--------- c--------- ra----dpf- p--------- n-----dsf- v--papdpf- c--------- ra----dpf- v--papdpf- p--------- rd----dpf- ra----dpf- n-----dpf-
Mk 13:17 G3759 G1161 G3588 G1722 G1064 G2192 G2532 G3588 G2337 G1722 G1565 G3588 G2250
Mk 13:17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.
Mk 13:17
Mk 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:17
Mk 13:17  Żal  w ciąży  w ciąży  w ciąży  i  karmienie  sutki  w  tych  dni
Mk 13:17 G3759 G1064 G1722 G2192 G2532 G2337 G2337 G1722 G1565 G2250
Mk 13:18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος·                                                                    
Mk 13:18 proseu/CHesTe de\ i(/na mE\ ge/nEtai CHeimO=nos:
Mk 13:18 proseuCHesTe de hina mE genEtai CHeimOnos:
Mk 13:18 v-2pmd-p-- c--------- c--------- d--------- v-3ams-s-- n-----gsm-
Mk 13:18 G4336 G1161 G2443 G3361 G1096 G5494
Mk 13:18 A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie.
Mk 13:18
Mk 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:18
Mk 13:18  Modlić się  że  nie  się  lot  swój  zima
Mk 13:18 G4336 G2443 G3361 G1096 G5437 G5216 G5494
Mk 13:19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.                                
Mk 13:19 e)/sontai ga\r ai( E(me/rai e)kei=nai Tli=PSis oi(/a ou) ge/gonen toiau/tE a)p' a)rCHE=s kti/seOs E(\n e)/ktisen o( Teo\s e(/Os tou= nu=n kai\ ou) mE\ ge/nEtai.
Mk 13:19 esontai gar hai hEmerai ekeinai TliPSis hoia u gegonen toiautE ap' arCHEs ktiseOs hEn ektisen ho Teos heOs tu nyn kai u mE genEtai.
Mk 13:19 v-3fmi-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- rd----npf- n-----nsf- rr----nsf- d--------- v-3xai-s-- rd----nsf- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rr----asf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- d--------- c--------- d--------- d--------- v-3ams-s--
Mk 13:19 G2071 G1063 G3588 G2250 G1565 G2347 G3634 G3756 G1096 G5108 G0575 G0746 G2937 G3739 G2936 G3588 G2316 G2193 G3588 G3568 G2532 G3756 G3361 G1096
Mk 13:19 Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.
Mk 13:19
Mk 13:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:19
Mk 13:19  Dla  tych  dni  będzie  taki  smutek  co  nie  był  z  start  kreacje  który  stworzony  Bóg  dotychczas  dotychczas  i  nie  będzie
Mk 13:19 G1063 G1565 G2250 G2071 G5108 G2347 G3634 G3756 G1096 G0575 G0746 G2937 G3739 G2936 G2316 G2193 G3568 G2532 G3364 G1096
Mk 13:20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.                                      
Mk 13:20 kai\ ei) mE\ e)kolo/bOsen ku/rios ta\s E(me/ras, ou)k a)\n e)sO/TE pa=sa sa/rX. a)lla\ dia\ tou\s e)klektou\s ou(\s e)Xele/Xato e)kolo/bOsen ta\s E(me/ras.
Mk 13:20 kai ei mE ekolobOsen kyrios tas hEmeras, uk an esOTE pasa sarX. alla dia tus eklektus hus eXeleXato ekolobOsen tas hEmeras.
Mk 13:20 c--------- c--------- d--------- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----apf- n-----apf- d--------- x--------- v-3api-s-- a-----nsf- n-----nsf- c--------- p--------- ra----apm- a-----apm- rr----apm- v-3ami-s-- v-3aai-s-- ra----apf- n-----apf-
Mk 13:20 G2532 G1487 G3361 G2856 G2962 G3588 G2250 G3756 G0302 G4982 G3956 G4561 G0235 G1223 G3588 G1588 G3739 G1586 G2856 G3588 G2250
Mk 13:20 I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.
Mk 13:20
Mk 13:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:20
Mk 13:20  I  jeśli  Władca  nie  zmniejszony  tych  dni  nie  zapisanych  by  nie  ciało  ale  dla  Ulubione  który  wybrany  zmniejszony  tych  dni
Mk 13:20 G2532 G1487 G2962 G3361 G2856 G3588 G2250 G3756 G4982 G0302 G3956 G4561 G0235 G1223 G1588 G3739 G1586 G2856 G3588 G2250
Mk 13:21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἴδε ὧδε Χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε·                                                    
Mk 13:21 kai\ to/te e)a/n tis u(mi=n ei)/pE|, *)/ide O(=de o( *CHristo/s, *)/ide e)kei=, mE\ pisteu/ete:
Mk 13:21 kai tote ean tis hymin eipE, ide hOde ho CHristos, ide ekei, mE pisteuete:
Mk 13:21 c--------- d--------- c--------- ri----nsm- rp----dp-- v-3aas-s-- x--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- x--------- d--------- d--------- v-2pad-p--
Mk 13:21 G2532 G5119 G1437 G5100 G5213 G2036 G2396 G5602 G3588 G5547 G2396 G1563 G3361 G4100
Mk 13:21 I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.
Mk 13:21
Mk 13:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:21
Mk 13:21  Następnie  jeśli  kto  ty, wy  powiedzieć  tutaj  tutaj  Chrystus  lub  tutaj  tam  nie  Wierzyć
Mk 13:21 G5119 G1437 G5100 G5213 G2036 G2400 G5602 G5547 G2228 G2400 G1563 G3361 G4100
Mk 13:22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς.                                              
Mk 13:22 e)gerTE/sontai ga\r PSeudo/CHristoi kai\ PSeudoprofE=tai kai\ dO/sousin sEmei=a kai\ te/rata pro\s to\ a)poplana=n, ei) dunato/n, tou\s e)klektou/s.
Mk 13:22 egerTEsontai gar PSeudoCHristoi kai PSeudoprofEtai kai dOsusin sEmeia kai terata pros to apoplanan, ei dynaton, tus eklektus.
Mk 13:22 v-3fpi-p-- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- v-3fai-p-- n-----apn- c--------- n-----apn- p--------- ra----asn- v--pan---- c--------- a-----nsn- ra----apm- a-----apm-
Mk 13:22 G1453 G1063 G5580 G2532 G5578 G2532 G1325 G4592 G2532 G5059 G4314 G3588 G0635 G1487 G1415 G3588 G1588
Mk 13:22 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych.
Mk 13:22
Mk 13:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:22
Mk 13:22  Dla  wzrost  fałszywi mesjasze  i  fałszywych proroków  i  będzie  Znaków  i  cuda  że  przyciągnięcie  jeśli  ewentualnie  i  Ulubione
Mk 13:22 G1063 G1453 G5580 G2532 G5578 G2532 G1325 G4592 G2532 G5059 G4314 G0635 G1487 G1415 G2532 G1588
Mk 13:23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· προείρηκα ὑμῖν πάντα.                                                                    
Mk 13:23 u(mei=s de\ ble/pete: proei/rEka u(mi=n pa/nta.
Mk 13:23 hymeis de blepete: proeirEka hymin panta.
Mk 13:23 rp----np-- c--------- v-2pad-p-- v-1xai-s-- rp----dp-- a-----apn-
Mk 13:23 G5210 G1161 G0991 G4280 G5213 G3956
Mk 13:23 Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.
Mk 13:23
Mk 13:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:23
Mk 13:23  ty, wy  zaś  strzeż się  Tutaj  uprzednio  powiedział  ty, wy  wszystko
Mk 13:23 G5210 G1161 G0991 G2400 G4280 G4280 G5213 G3956
Mk 13:24 Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,                                        
Mk 13:24 *)alla\ e)n e)kei/nais tai=s E(me/rais meta\ tE\n Tli=PSin e)kei/nEn o( E(/lios skotisTE/setai, kai\ E( selE/nE ou) dO/sei to\ fe/ggos au)tE=s,
Mk 13:24 alla en ekeinais tais hEmerais meta tEn TliPSin ekeinEn ho hElios skotisTEsetai, kai hE selEnE u dOsei to feNgos autEs,
Mk 13:24 c--------- p--------- rd----dpf- ra----dpf- n-----dpf- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- ra----nsm- n-----nsm- v-3fpi-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsf-
Mk 13:24 G0235 G1722 G1565 G3588 G2250 G3326 G3588 G2347 G1565 G3588 G2246 G4654 G2532 G3588 G4582 G3756 G1325 G3588 G5338 G0846
Mk 13:24 W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Mk 13:24
Mk 13:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:24
Mk 13:24  Ale  w  tych  dni  za  żal  że  słońce  fade  i  księżyc  nie  będzie  światło  jego
Mk 13:24 G0235 G1722 G1565 G2250 G3326 G2347 G1565 G2246 G4654 G2532 G4582 G3756 G1325 G5338 G0846
Mk 13:25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.                                                
Mk 13:25 kai\ oi( a)ste/res e)/sontai e)k tou= ou)ranou= pi/ptontes, kai\ ai( duna/meis ai( e)n toi=s ou)ranoi=s saleuTE/sontai.
Mk 13:25 kai hoi asteres esontai ek tu uranu piptontes, kai hai dynameis hai en tois uranois saleuTEsontai.
Mk 13:25 c--------- ra----npm- n-----npm- v-3fmi-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papnpm- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----npf- p--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3fpi-p--
Mk 13:25 G2532 G3588 G0792 G2071 G1537 G3588 G3772 G4098 G2532 G3588 G1411 G3588 G1722 G3588 G3772 G4531
Mk 13:25 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Mk 13:25
Mk 13:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:25
Mk 13:25  i  Gwiazdki  spadnie  spadnie  niebo  i  siła  Niebieski  Niebieski  wstrząsnąć
Mk 13:25 G2532 G0792 G1601 G2071 G3772 G2532 G1411 G1722 G3772 G4531
Mk 13:26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.                                                  
Mk 13:26 kai\ to/te o)/PSontai to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou e)rCHo/menon e)n nefe/lais meta\ duna/meOs pollE=s kai\ do/XEs.
Mk 13:26 kai tote oPSontai ton hyion tu anTrOpu erCHomenon en nefelais meta dynameOs pollEs kai doXEs.
Mk 13:26 c--------- d--------- v-3fmi-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpasm- p--------- n-----dpf- p--------- n-----gsf- a-----gsf- c--------- n-----gsf-
Mk 13:26 G2532 G5119 G3700 G3588 G5207 G3588 G0444 G2064 G1722 G3507 G3326 G1411 G4183 G2532 G1391
Mk 13:26 Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Mk 13:26
Mk 13:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:26
Mk 13:26  Następnie  zobaczyć  Syn  Człowiek  nadchodzący  w  chmury  z  moc  wiele  i  chwała
Mk 13:26 G5119 G3700 G5207 G0444 G2064 G1722 G3507 G3326 G1411 G4183 G2532 G1391
Mk 13:27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς [αὐτοῦ] ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.                                        
Mk 13:27 kai\ to/te a)postelei= tou\s a)gge/lous kai\ e)pisuna/Xei tou\s e)klektou\s [au)tou=] e)k tO=n tessa/rOn a)ne/mOn a)p' a)/krou gE=s e(/Os a)/krou ou)ranou=.
Mk 13:27 kai tote apostelei tus aNgelus kai episynaXei tus eklektus [autu] ek tOn tessarOn anemOn ap' akru gEs heOs akru uranu.
Mk 13:27 c--------- d--------- v-3fai-s-- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3fai-s-- ra----apm- a-----apm- rp----gsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- p--------- n-----gsn- n-----gsf- p--------- n-----gsn- n-----gsm-
Mk 13:27 G2532 G5119 G0649 G3588 G0032 G2532 G1996 G3588 G1588 G0846 G1537 G3588 G5064 G0417 G0575 G0206 G1093 G2193 G0206 G3772
Mk 13:27 Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.
Mk 13:27
Mk 13:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:27
Mk 13:27  I  następnie  wysłać  Anioły  Jego  i  gromadzić  Ulubione  Jego  z  cztery  wiatry  z  krawędź  Ziemia  do  krawędź  niebo
Mk 13:27 G2532 G5119 G0649 G0032 G0846 G2532 G1996 G1588 G0846 G1537 G5064 G0417 G0575 G0206 G1093 G2193 G0206 G3772
Mk 13:28 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.                                
Mk 13:28 *)apo\ de\ tE=s sukE=s ma/Tete tE\n parabolE/n: o(/tan E)/dE o( kla/dos au)tE=s a(palo\s ge/nEtai kai\ e)kfu/E| ta\ fu/lla, ginO/skete o(/ti e)ggu\s to\ Te/ros e)sti/n.
Mk 13:28 apo de tEs sykEs maTete tEn parabolEn: hotan EdE ho klados autEs hapalos genEtai kai ekfyE ta fylla, ginOskete hoti eNgys to Teros estin.
Mk 13:28 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsf- a-----nsm- v-3ams-s-- c--------- v-3pas-s-- ra----apn- n-----apn- v-2pai-p-- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s--
Mk 13:28 G0575 G1161 G3588 G4808 G3129 G3588 G3850 G3752 G2235 G3588 G2798 G0846 G0527 G1096 G2532 G1631 G3588 G5444 G1097 G3754 G1451 G3588 G2330 G2076
Mk 13:28 A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Mk 13:28
Mk 13:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:28
Mk 13:28  Z  rys  Wziąć  podobieństwo  kiedy  oddziałów  jego  zostać  już  miękki  i  niech  liście  wiedzieć  że  blisko  lato
Mk 13:28 G0575 G4808 G3129 G3850 G3752 G2798 G0846 G1096 G2235 G0527 G2532 G1631 G5444 G1097 G3754 G1451 G2330
Mk 13:29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.                                                      
Mk 13:29 ou(/tOs kai\ u(mei=s, o(/tan i)/dEte tau=ta gino/mena, ginO/skete o(/ti e)ggu/s e)stin e)pi\ Tu/rais.
Mk 13:29 hutOs kai hymeis, hotan idEte tauta ginomena, ginOskete hoti eNgys estin epi Tyrais.
Mk 13:29 d--------- d--------- rp----np-- c--------- v-2aas-p-- rd----apn- v--pmpapn- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----dpf-
Mk 13:29 G3779 G2532 G5210 G3752 G1492 G5023 G1096 G1097 G3754 G1451 G2076 G1909 G2374
Mk 13:29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Mk 13:29
Mk 13:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:29
Mk 13:29  Tak  i  kiedy  ty, wy  zobaczyć  że  samospełniające  Wiedzieć  że  blisko  w  wejście
Mk 13:29 G3779 G2532 G3752 G5210 G1492 G5023 G1096 G1097 G3754 G1451 G1909 G2374
Mk 13:30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται.                                                  
Mk 13:30 a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti ou) mE\ pare/lTE| E( genea\ au(/tE me/CHris ou(= tau=ta pa/nta ge/nEtai.
Mk 13:30 amEn legO hymin hoti u mE parelTE hE genea hautE meCHris hu tauta panta genEtai.
Mk 13:30 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- v-3aas-s-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- p--------- rr----gsm- rd----npn- a-----npn- v-3ams-s--
Mk 13:30 G0281 G3004 G5213 G3754 G3756 G3361 G3928 G3588 G1074 G3778 G3360 G3739 G5023 G3956 G1096
Mk 13:30 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Mk 13:30
Mk 13:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:30
Mk 13:30  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  umieram  rodzaj  to  jako  jako  wszystko  to  będzie
Mk 13:30 G0281 G3004 G5213 G3364 G3928 G1074 G3778 G3360 G3739 G3956 G5023 G1096
Mk 13:31 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.                                                      
Mk 13:31 o( ou)rano\s kai\ E( gE= pareleu/sontai, oi( de\ lo/goi mou ou) mE\ pareleu/sontai.
Mk 13:31 ho uranos kai hE gE pareleusontai, hoi de logoi mu u mE pareleusontai.
Mk 13:31 ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3fmi-p-- ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gs-- d--------- d--------- v-3fmi-p--
Mk 13:31 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G3928 G3588 G1161 G3056 G3450 G3756 G3361 G3928
Mk 13:31 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Mk 13:31
Mk 13:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 13:31
Mk 13:31  Niebo  i  ziemia  umieram  ale  słowa  Mój  nie  umieram
Mk 13:31 G3772 G2532 G1093 G3928 G1161 G3056 G3450 G3364 G3928
Mk 13:32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατήρ.                                    
Mk 13:32 *peri\ de\ tE=s E(me/ras e)kei/nEs E)\ tE=s O(/ras ou)dei\s oi)=den, ou)de\ oi( a)/ggeloi e)n ou)ranO=| ou)de\ o( ui(o/s, ei) mE\ o( patE/r.
Mk 13:32 peri de tEs hEmeras ekeinEs E tEs hOras udeis oiden, ude hoi aNgeloi en uranO ude ho hyios, ei mE ho patEr.
Mk 13:32 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----nsm- v-3xai-s-- d--------- ra----npm- n-----npm- p--------- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm-
Mk 13:32 G4012 G1161 G3588 G2250 G1565 G2228 G3588 G5610 G3762 G1492 G3761 G3588 G0032 G1722 G3772 G3761 G3588 G5207 G1487 G3361 G3588 G3962
Mk 13:32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Mk 13:32
Mk 13:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej