Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

<
do_Mk13      do_str_głównej      do_Mk15      
Mk 14:1 Ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν·                              
Mk 14:1 *)=En de\ to\ pa/sCHa kai\ ta\ a)/DZuma meta\ du/o E(me/ras. kai\ e)DZE/toun oi( a)rCHierei=s kai\ oi( grammatei=s pO=s au)to\n e)n do/lO| kratE/santes a)poktei/nOsin:
Mk 14:1 En de to pasCHa kai ta aDZyma meta dyo hEmeras. kai eDZEtun hoi arCHiereis kai hoi grammateis pOs auton en dolO kratEsantes apokteinOsin:
Mk 14:1 v-3iai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----npn- a-----npn- p--------- a-----apf- n-----apf- c--------- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- d--------- rp----asm- p--------- n-----dsm- v--aapnpm- v-3aas-p--
Mk 14:1 G2258 G1161 G3588 G3957 G2532 G3588 G0106 G3326 G1417 G2250 G2532 G2212 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G4459 G0846 G1722 G1388 G2902 G0615
Mk 14:1 Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić.
Mk 14:1
Mk 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:1
Mk 14:1  Przez  dwa  Dzień  być  Wielkanoc  i  przaśny  I  Wyszukiwanie  kapłanów  i  Uczeni w Piśmie  jako  wziąć  Jego  chytry  chytry  zabić
Mk 14:1 G1161 G1417 G2250 G2258 G3957 G2532 G0106 G2532 G2212 G0749 G2532 G1122 G4459 G2902 G0846 G1388 G1722 G0615
Mk 14:2 ἔλεγον γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ.                                                      
Mk 14:2 e)/legon ga/r, *mE\ e)n tE=| e(ortE=|, mE/pote e)/stai To/rubos tou= laou=.
Mk 14:2 elegon gar, mE en tE heortE, mEpote estai Torybos tu lau.
Mk 14:2 v-3iai-p-- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3fmi-s-- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 14:2 G3004 G1063 G3361 G1722 G3588 G1859 G3379 G2071 G2351 G3588 G2992
Mk 14:2 Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem.
Mk 14:2
Mk 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:2
Mk 14:2  ale  powiedział  nie  w  wakacje  że  nie  się  perturbacje  osoby
Mk 14:2 G1161 G3004 G3361 G1722 G1859 G4218 G3361 G2071 G2351 G2992
Mk 14:3 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.                    
Mk 14:3 *kai\ o)/ntos au)tou= e)n *bETani/a| e)n tE=| oi)ki/a| *si/mOnos tou= leprou= katakeime/nou au)tou= E)=lTen gunE\ e)/CHousa a)la/bastron mu/rou na/rdou pistikE=s polutelou=s: suntri/PSasa tE\n a)la/bastron kate/CHeen au)tou= tE=s kefalE=s.
Mk 14:3 kai ontos autu en bETania en tE oikia simOnos tu lepru katakeimenu autu ElTen gynE eCHusa alabastron myru nardu pistikEs polytelus: syntriPSasa tEn alabastron kateCHeen autu tEs kefalEs.
Mk 14:3 c--------- v--papgsm- rp----gsm- p--------- n-----dsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- v--pmpgsm- rp----gsm- v-3aai-s-- n-----nsf- v--papnsf- n-----asf- n-----gsn- n-----gsf- a-----gsf- a-----gsf- v--aapnsf- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----gsf- n-----gsf-
Mk 14:3 G2532 G5607 G0846 G1722 G0963 G1722 G3588 G3614 G4613 G3588 G3015 G2621 G0846 G2064 G1135 G2192 G0211 G3464 G3487 G4101 G4185 G4937 G3588 G0211 G2708 G0846 G3588 G2776
Mk 14:3 A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
Mk 14:3
Mk 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:3
Mk 14:3  I  był  był  w  Bethany  w  do domu  Simone  trędowaty  pochylony  przyszedł  kobieta  z  alavastrovym  statek  Świat  Narda  netto  cenny  i  zerwanie  statek  wylany  Go  w  głowa
Mk 14:3 G2532 G0846 G5607 G1722 G0963 G1722 G3614 G4613 G3015 G2621 G2064 G1135 G2192 G0211 G0211 G3464 G3487 G4101 G4185 G2532 G4937 G0211 G2708 G0846 G2596 G2776
Mk 14:4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;                                                
Mk 14:4 E)=san de/ tines a)ganaktou=ntes pro\s e(autou/s, *ei)s ti/ E( a)pO/leia au(/tE tou= mu/rou ge/gonen;
Mk 14:4 Esan de tines aganaktuntes pros heautus, eis ti hE apOleia hautE tu myru gegonen;
Mk 14:4 v-3iai-p-- c--------- ri----npm- v--papnpm- p--------- rp----apm- p--------- ri----asn- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- ra----gsn- n-----gsn- v-3xai-s--
Mk 14:4 G2258 G1161 G5100 G0023 G4314 G1438 G1519 G5101 G3588 G0684 G3778 G3588 G3464 G1096
Mk 14:4 A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: Po co to marnowanie olejku?
Mk 14:4
Mk 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:4
Mk 14:4  Kilka  zaś  oburzyli  i  powiedział  między  go  do  co  to jest  wydatków  Świat
Mk 14:4 G5100 G1161 G0023 G2532 G3004 G4314 G1438 G1519 G5101 G3778 G0684 G3464
Mk 14:5 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς· καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.                                            
Mk 14:5 E)du/nato ga\r tou=to to\ mu/ron praTE=nai e)pa/nO dEnari/On triakosi/On kai\ doTE=nai toi=s ptOCHoi=s: kai\ e)nebrimO=nto au)tE=|.
Mk 14:5 Edynato gar tuto to myron praTEnai epanO dEnariOn triakosiOn kai doTEnai tois ptOCHois: kai enebrimOnto autE.
Mk 14:5 v-3imi-s-- c--------- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v--apn---- p--------- n-----gpn- a-----gpn- c--------- v--apn---- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v-3imi-p-- rp----dsf-
Mk 14:5 G1410 G1063 G5124 G3588 G3464 G4097 G1883 G1220 G5145 G2532 G1325 G3588 G4434 G2532 G1690 G0846
Mk 14:5 Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali.
Mk 14:5
Mk 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:5
Mk 14:5  Dla  może  był  sprzedać  jego  więcej  trzysta  pensów  i  dać  biedny  I  narzekać  w  to
Mk 14:5 G1063 G1410 G1410 G4097 G5124 G1883 G5145 G1220 G2532 G1325 G4434 G2532 G1690 G1690 G0846
Mk 14:6 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί.                                              
Mk 14:6 o( de\ *)iEsou=s ei)=pen, *)/afete au)tE/n: ti/ au)tE=| ko/pous pare/CHete; kalo\n e)/rgon E)rga/sato e)n e)moi/.
Mk 14:6 ho de iEsus eipen, afete autEn: ti autE kopus pareCHete; kalon ergon Ergasato en emoi.
Mk 14:6 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rp----asf- ri----asn- rp----dsf- n-----apm- v-2pai-p-- a-----asn- n-----asn- v-3ami-s-- p--------- rp----ds--
Mk 14:6 G3588 G1161 G2424 G2036 G0863 G0846 G5101 G0846 G2873 G3930 G2570 G2041 G2038 G1722 G1698
Mk 14:6 Lecz Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
Mk 14:6
Mk 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:6
Mk 14:6  Ale  Jezus  powiedział  urlop  jego  że  jego  pomieszać  pomieszać  dobry  sprawa  wykonane  dla  Mnie
Mk 14:6 G1161 G2424 G2036 G0863 G0846 G5101 G0846 G2873 G3930 G2570 G2041 G2038 G1519 G1691
Mk 14:7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.                                      
Mk 14:7 pa/ntote ga\r tou\s ptOCHou\s e)/CHete meT' e(autO=n, kai\ o(/tan Te/lEte du/nasTe au)toi=s eu)= poiE=sai, e)me\ de\ ou) pa/ntote e)/CHete.
Mk 14:7 pantote gar tus ptOCHus eCHete meT' eautOn, kai hotan TelEte dynasTe autois eu poiEsai, eme de u pantote eCHete.
Mk 14:7 d--------- c--------- ra----apm- a-----apm- v-2pai-p-- p--------- rp----gpm- c--------- c--------- v-2pas-p-- v-2pmi-p-- rp----dpm- d--------- v--aan---- rp----as-- c--------- d--------- d--------- v-2pai-p--
Mk 14:7 G3842 G1063 G3588 G4434 G2192 G3326 G1438 G2532 G3752 G2309 G1410 G0846 G2095 G4160 G1691 G1161 G3756 G3842 G2192
Mk 14:7 Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie.
Mk 14:7
Mk 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:7
Mk 14:7  Dla  żebrakami  zawsze  mieć  z  go  i  kiedy  potrzeba  może  ich  dobry;  dobry;  i  Mnie  nie  zawsze  mieć
Mk 14:7 G1063 G4434 G3842 G2192 G3326 G1438 G2532 G3752 G2309 G1410 G0846 G2095 G4160 G1161 G1691 G3756 G3842 G2192
Mk 14:8 ἔσχεν ἐποίησεν· προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.                                                      
Mk 14:8 o(\ e)/sCHen e)poi/Esen: proe/laben muri/sai to\ sO=ma/ mou ei)s to\n e)ntafiasmo/n.
Mk 14:8 ho esCHen epoiEsen: proelaben myrisai to sOma mu eis ton entafiasmon.
Mk 14:8 rr----asn- v-3aai-s-- v-3aai-s-- v-3aai-s-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Mk 14:8 G3739 G2192 G4160 G4301 G3462 G3588 G4983 G3450 G1519 G3588 G1780
Mk 14:8 Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.
Mk 14:8
Mk 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:8
Mk 14:8  wykonane  że  może  przewidywanych  namaszczać  ciało  Mój  do  pogrzeb
Mk 14:8 G4160 G3739 G2192 G4301 G3462 G4983 G3450 G1519 G1780
Mk 14:9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.                                  
Mk 14:9 a)mE\n de\ le/gO u(mi=n, o(/pou e)a\n kEruCHTE=| to\ eu)agge/lion ei)s o(/lon to\n ko/smon, kai\ o(\ e)poi/Esen au(/tE lalETE/setai ei)s mnEmo/sunon au)tE=s.
Mk 14:9 amEn de legO hymin, hopu ean kEryCHTE to euaNgelion eis holon ton kosmon, kai ho epoiEsen hautE lalETEsetai eis mnEmosynon autEs.
Mk 14:9 x--------- c--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- x--------- v-3aps-s-- ra----nsn- n-----nsn- p--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- d--------- rr----asn- v-3aai-s-- rd----nsf- v-3fpi-s-- p--------- n-----asn- rp----gsf-
Mk 14:9 G0281 G1161 G3004 G5213 G3699 G1437 G2784 G3588 G2098 G1519 G3650 G3588 G2889 G2532 G3739 G4160 G0846 G2980 G1519 G3422 G0846
Mk 14:9 Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
Mk 14:9
Mk 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:9
Mk 14:9  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  gdzie  ani  będzie  głosił  Ewangelia  te rzeczy  w  Całkowity  świat  powiedział  będzie  w  pamięć  jego  i  to  wykonane
Mk 14:9 G0281 G3004 G5213 G3699 G0302 G2784 G2784 G2098 G5124 G1519 G3650 G2889 G2980 G2980 G1519 G3422 G0846 G2532 G3778 G4160
Mk 14:10 Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριὼθ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς.                                              
Mk 14:10 *kai\ *)iou/das *)iskariO\T o( ei(=s tO=n dO/deka a)pE=lTen pro\s tou\s a)rCHierei=s i(/na au)to\n paradoi= au)toi=s.
Mk 14:10 kai iudas iskariOT ho heis tOn dOdeka apElTen pros tus arCHiereis hina auton paradoi autois.
Mk 14:10 c--------- n-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- rp----asm- v-3aas-s-- rp----dpm-
Mk 14:10 G2532 G2455 G2469 G3588 G1520 G3588 G1427 G0565 G4314 G3588 G0749 G2443 G0846 G3860 G0846
Mk 14:10 Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać.
Mk 14:10
Mk 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:10
Mk 14:10  I  iść  Judas  Iskariota  jeden  dwanaście  do  kapłanów  że  zdradzać  Jego  ich
Mk 14:10 G2532 G0565 G2455 G2469 G1520 G1427 G4314 G0749 G2443 G3860 G0846 G0846
Mk 14:11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.                                              
Mk 14:11 oi( de\ a)kou/santes e)CHa/rEsan kai\ e)pEggei/lanto au)tO=| a)rgu/rion dou=nai. kai\ e)DZE/tei pO=s au)to\n eu)kai/rOs paradoi=.
Mk 14:11 hoi de akusantes eCHarEsan kai epENgeilanto autO argyrion dunai. kai eDZEtei pOs auton eukairOs paradoi.
Mk 14:11 ra----npm- c--------- v--aapnpm- v-3api-p-- c--------- v-3ami-p-- rp----dsm- n-----asn- v--aan---- c--------- v-3iai-s-- d--------- rp----asm- d--------- v-3aas-s--
Mk 14:11 G3588 G1161 G0191 G5463 G2532 G1861 G0846 G0694 G1325 G2532 G2212 G4459 G0846 G2122 G3860
Mk 14:11 Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać
Mk 14:11
Mk 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:11
Mk 14:11  zaś  przesłuchanie  rad  i  obiecał  dać  go  sztuk srebra  I  szukam  jako  wygodny  czas  zdradzać  Jego
Mk 14:11 G1161 G0191 G5463 G2532 G1861 G1325 G0846 G0694 G2532 G2212 G4459 G2122 G2122 G3860 G0846
Mk 14:12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;                              
Mk 14:12 *kai\ tE=| prO/tE| E(me/ra| tO=n a)DZu/mOn, o(/te to\ pa/sCHa e)/Tuon, le/gousin au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou=, *pou= Te/leis a)pelTo/ntes e(toima/sOmen i(/na fa/gE|s to\ pa/sCHa;
Mk 14:12 kai tE prOtE hEmera tOn aDZymOn, hote to pasCHa eTyon, legusin autO hoi maTEtai autu, pu Teleis apelTontes hetoimasOmen hina fagEs to pasCHa;
Mk 14:12 c--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- ra----gpn- a-----gpn- d--------- ra----asn- n-----asn- v-3iai-p-- v-3pai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- d--------- v-2pai-s-- v--aapnpm- v-1aas-p-- c--------- v-2aas-s-- ra----asn- n-----asn-
Mk 14:12 G2532 G3588 G4413 G2250 G3588 G0106 G3753 G3588 G3957 G2380 G3004 G0846 G3588 G3101 G0846 G4226 G2309 G0565 G2090 G2443 G5315 G3588 G3957
Mk 14:12 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?
Mk 14:12
Mk 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:12
Mk 14:12  pierwszy  dzień  przaśny  kiedy  zabił  Wielkanoc  mówią  Go  Studentów  Jego  gdzie  potrzeba  jest  Wielkanoc  iść  przygotować
Mk 14:12 G4413 G2250 G0106 G3753 G2380 G3957 G3004 G0846 G3101 G0846 G4226 G2309 G5315 G3957 G0565 G2090
Mk 14:13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ,                                
Mk 14:13 kai\ a)poste/llei du/o tO=n maTEtO=n au)tou= kai\ le/gei au)toi=s, *(upa/gete ei)s tE\n po/lin, kai\ a)pantE/sei u(mi=n a)/nTrOpos kera/mion u(/datos basta/DZOn: a)kolouTE/sate au)tO=|,
Mk 14:13 kai apostellei dyo tOn maTEtOn autu kai legei autois, hypagete eis tEn polin, kai apantEsei hymin anTrOpos keramion hydatos bastaDZOn: akoluTEsate autO,
Mk 14:13 c--------- v-3pai-s-- a-----apm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-2pad-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3fai-s-- rp----dp-- n-----nsm- n-----asn- n-----gsn- v--papnsm- v-2aad-p-- rp----dsm-
Mk 14:13 G2532 G0649 G1417 G3588 G3101 G0846 G2532 G3004 G0846 G5217 G1519 G3588 G4172 G2532 G0528 G5213 G0444 G2765 G5204 G0941 G0190 G0846
Mk 14:13 I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim
Mk 14:13
Mk 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:13
Mk 14:13  I  wysyła  dwa  studentów  Jego  i  mówi  ich  Iść  w  miasto  i  spotkać  ty, wy  człowiek  łożysko  słoik  woda  śledzić  go
Mk 14:13 G2532 G0649 G1417 G3101 G0846 G2532 G3004 G0846 G5217 G1519 G4172 G2532 G0528 G5213 G0444 G0941 G2765 G5204 G0190 G0846
Mk 14:14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;                            
Mk 14:14 kai\ o(/pou e)a\n ei)se/lTE| ei)/pate tO=| oi)kodespo/tE| o(/ti *(o dida/skalos le/gei, *pou= e)stin to\ kata/luma/ mou o(/pou to\ pa/sCHa meta\ tO=n maTEtO=n mou fa/gO;
Mk 14:14 kai hopu ean eiselTE eipate tO oikodespotE hoti ho didaskalos legei, pu estin to katalyma mu hopu to pasCHa meta tOn maTEtOn mu fagO;
Mk 14:14 c--------- c--------- x--------- v-3aas-s-- v-2aad-p-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- d--------- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- d--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- v-1aas-s--
Mk 14:14 G2532 G3699 G1437 G1525 G2036 G3588 G3617 G3754 G3588 G1320 G3004 G4226 G2076 G3588 G2646 G3450 G3699 G3588 G3957 G3326 G3588 G3101 G3450 G5315
Mk 14:14 i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
Mk 14:14
Mk 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:14
Mk 14:14  i  gdzie  gdzie  będzie  powiedzieć  mistrz  do domu  dodanie  Nauczyciel  mówi  gdzie  pokój  w  który  Mnie  jest  Wielkanoc  z  studentów  Mój
Mk 14:14 G2532 G1437 G3699 G1525 G2036 G3617 G3617 G3588 G1320 G3004 G4226 G2646 G3699 G3699 G5315 G5315 G3957 G3326 G3101 G3450
Mk 14:15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον· καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.                                                    
Mk 14:15 kai\ au)to\s u(mi=n dei/Xei a)na/gaion me/ga e)strOme/non e(/toimon: kai\ e)kei= e(toima/sate E(mi=n.
Mk 14:15 kai autos hymin deiXei anagaion mega estrOmenon hetoimon: kai ekei hetoimasate hEmin.
Mk 14:15 c--------- rp----nsm- rp----dp-- v-3fai-s-- n-----asn- a-----asn- v--xppasn- a-----asn- c--------- d--------- v-2aad-p-- rp----dp--
Mk 14:15 G2532 G0846 G5213 G1166 G0508 G3173 G4766 G2092 G2532 G1563 G2090 G2254
Mk 14:15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas.
Mk 14:15
Mk 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:15
Mk 14:15  I  on  show  ty, wy  komora  więcej  umeblowany  gotowy  tam  Przygotować  nas
Mk 14:15 G2532 G0846 G1166 G5213 G0508 G3173 G4766 G2092 G1563 G2090 G2254
Mk 14:16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.                                        
Mk 14:16 kai\ e)XE=lTon oi( maTEtai\ kai\ E)=lTon ei)s tE\n po/lin kai\ eu(=ron kaTO\s ei)=pen au)toi=s, kai\ E(toi/masan to\ pa/sCHa.
Mk 14:16 kai eXElTon hoi maTEtai kai ElTon eis tEn polin kai heuron kaTOs eipen autois, kai hEtoimasan to pasCHa.
Mk 14:16 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn-
Mk 14:16 G2532 G1831 G3588 G3101 G2532 G2064 G1519 G3588 G4172 G2532 G2147 G2531 G2036 G0846 G2532 G2090 G3588 G3957
Mk 14:16 Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
Mk 14:16
Mk 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:16
Mk 14:16  I  iść  Studentów  Jego  i  przyszedł  w  miasto  i  znalezionych  jako  powiedział  ich  i  przygotowany  Wielkanoc
Mk 14:16 G2532 G1831 G3101 G0846 G2532 G2064 G1519 G4172 G2532 G2147 G2531 G2036 G0846 G2532 G2090 G3957
Mk 14:17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.                                                              
Mk 14:17 *kai\ o)PSi/as genome/nEs e)/rCHetai meta\ tO=n dO/deka.
Mk 14:17 kai oPSias genomenEs erCHetai meta tOn dOdeka.
Mk 14:17 c--------- a-----gsf- v--ampgsf- v-3pmi-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm-
Mk 14:17 G2532 G3798 G1096 G2064 G3326 G3588 G1427
Mk 14:17 Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma.
Mk 14:17
Mk 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:17
Mk 14:17  przyjść  wieczór  jest  z  dwanaście
Mk 14:17 G1096 G3798 G2064 G3326 G1427
Mk 14:18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ἐσθίων μετ᾿ ἐμοῦ.                                  
Mk 14:18 kai\ a)nakeime/nOn au)tO=n kai\ e)sTio/ntOn o( *)iEsou=s ei)=pen, *)amE\n le/gO u(mi=n o(/ti ei(=s e)X u(mO=n paradO/sei me, o( e)sTi/On met' e)mou=.
Mk 14:18 kai anakeimenOn autOn kai esTiontOn ho iEsus eipen, amEn legO hymin hoti heis eX hymOn paradOsei me, ho esTiOn met' emu.
Mk 14:18 c--------- v--pmpgpm- rp----gpm- c--------- v--papgpm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3fai-s-- rp----as-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----gs--
Mk 14:18 G2532 G0345 G0846 G2532 G2068 G3588 G2424 G2036 G0281 G3004 G5213 G3754 G1520 G1537 G5216 G3860 G3165 G3588 G2068 G3326 G1700
Mk 14:18 A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną.
Mk 14:18
Mk 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:18
Mk 14:18  I  one  sob  i  ate  Jezus  powiedział  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  jeden  z  ty, wy  spożywa  z  Mnie  zdradzać  Mnie
Mk 14:18 G2532 G0846 G0345 G2532 G2068 G2424 G2036 G0281 G3004 G5213 G1520 G1537 G5216 G2068 G3326 G1700 G3860 G3165
Mk 14:19 ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ;                                                        
Mk 14:19 E)/rXanto lupei=sTai kai\ le/gein au)tO=| ei(=s kata\ ei(=s, *mE/ti e)gO/;
Mk 14:19 ErXanto lypeisTai kai legein autO heis kata heis, mEti egO;
Mk 14:19 v-3ami-p-- v--ppn---- c--------- v--pan---- rp----dsm- a-----nsm- p--------- a-----nsm- x--------- rp----ns--
Mk 14:19 G0756 G3076 G2532 G3004 G0846 G1520 G2596 G1520 G3385 G1473
Mk 14:19 Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? 
Mk 14:19
Mk 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:19
Mk 14:19  przepraszam  przepraszam  stal  mówić  Go  jeden  dla  inny  nie  Ja  czy  i  inny  nie  Ja  czy
Mk 14:19 G0756 G3076 G0756 G3004 G0846 G1520 G2596 G1520 G3385 G1473 G3385 G2532 G0243 G3385 G1473 G3385
Mk 14:20 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς τῶν δώδεκα, ἐμβαπτόμενος μετ᾿ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον.                                                
Mk 14:20 o( de\ ei)=pen au)toi=s, *ei(=s tO=n dO/deka, o( e)mbapto/menos met' e)mou= ei)s to\ tru/blion.
Mk 14:20 ho de eipen autois, heis tOn dOdeka, ho embaptomenos met' emu eis to tryblion.
Mk 14:20 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- a-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- rp----gs-- p--------- ra----asn- n-----asn-
Mk 14:20 G3588 G1161 G2036 G0846 G1520 G3588 G1427 G3588 G1686 G3326 G1700 G1519 G3588 G5165
Mk 14:20 On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.
Mk 14:20
Mk 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:20
Mk 14:20  zaś  powiedział  ich  w  odpowiedź  jeden  z  dwanaście  zanurzenie  z  Mnie  w  danie
Mk 14:20 G1161 G2036 G0846 G0611 G0611 G1520 G1537 G1427 G1686 G3326 G1700 G1519 G5165
Mk 14:21 ὅτι μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ἄνθρωπος ἐκεῖνος.              
Mk 14:21 o(/ti o( me\n ui(o\s tou= a)nTrO/pou u(pa/gei kaTO\s ge/graptai peri\ au)tou=, ou)ai\ de\ tO=| a)nTrO/pO| e)kei/nO| di' ou(= o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou paradi/dotai: kalo\n au)tO=| ei) ou)k e)gennE/TE o( a)/nTrOpos e)kei=nos.
Mk 14:21 hoti ho men hyios tu anTrOpu hypagei kaTOs gegraptai peri autu, uai de tO anTrOpO ekeinO di' u ho hyios tu anTrOpu paradidotai: kalon autO ei uk egennETE ho anTrOpos ekeinos.
Mk 14:21 c--------- ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- v-3xpi-s-- p--------- rp----gsm- x--------- c--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- p--------- rr----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s-- a-----nsn- rp----dsm- c--------- d--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm-
Mk 14:21 G3754 G3588 G3303 G5207 G3588 G0444 G5217 G2531 G1125 G4012 G0846 G3759 G1161 G3588 G0444 G1565 G1223 G3739 G3588 G5207 G3588 G0444 G3860 G2570 G0846 G1487 G3756 G1080 G3588 G0444 G1565
Mk 14:21 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.
Mk 14:21
Mk 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:21
Mk 14:21  Jednak  Syn  Ludzki  jest  jako  napisany  o  Go  ale  żal  do  człowiek  który  który  Syn  Ludzki  zdradzony  lepiej  był  by  do  człowiek  nie  urodzić się
Mk 14:21 G3303 G5207 G0444 G5217 G2531 G1125 G4012 G0846 G1161 G3759 G1565 G0444 G1223 G3739 G5207 G0444 G3860 G2570 G2258 G1487 G1565 G0444 G3756 G1080
Mk 14:22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.                                        
Mk 14:22 *kai\ e)sTio/ntOn au)tO=n labO\n a)/rton eu)logE/sas e)/klasen kai\ e)/dOken au)toi=s kai\ ei)=pen, *la/bete, tou=to/ e)stin to\ sO=ma/ mou.
Mk 14:22 kai esTiontOn autOn labOn arton eulogEsas eklasen kai edOken autois kai eipen, labete, tuto estin to sOma mu.
Mk 14:22 c--------- v--papgpm- rp----gpm- v--aapnsm- n-----asm- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs--
Mk 14:22 G2532 G2068 G0846 G2983 G0740 G2127 G2806 G2532 G1325 G0846 G2532 G2036 G2983 G5124 G2076 G3588 G4983 G3450
Mk 14:22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje.
Mk 14:22
Mk 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:22
Mk 14:22  I  one  ate  Jezus  przy  chleb  błogosławiony  hamulec  dał  ich  i  powiedział  Wziąć  jeść  te rzeczy  jest  Ciało  Mój
Mk 14:22 G2532 G0846 G2068 G2424 G2983 G0740 G2127 G2806 G1325 G0846 G2532 G2036 G2983 G5315 G5124 G2076 G4983 G3450
Mk 14:23 καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.                                                      
Mk 14:23 kai\ labO\n potE/rion eu)CHaristE/sas e)/dOken au)toi=s, kai\ e)/pion e)X au)tou= pa/ntes.
Mk 14:23 kai labOn potErion euCHaristEsas edOken autois, kai epion eX autu pantes.
Mk 14:23 c--------- v--aapnsm- n-----asn- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----gsn- a-----npm-
Mk 14:23 G2532 G2983 G4221 G2168 G1325 G0846 G2532 G4095 G1537 G0846 G3956
Mk 14:23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.
Mk 14:23
Mk 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:23
Mk 14:23  I  przy  puchar  dzięki  wniesiony  ich  i  do picia  z  to  wszystko
Mk 14:23 G2532 G2983 G4221 G2168 G1325 G0846 G2532 G4095 G1537 G0846 G3956
Mk 14:24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν·                                                
Mk 14:24 kai\ ei)=pen au)toi=s, *tou=to/ e)stin to\ ai(=ma/ mou tE=s diaTE/kEs to\ e)kCHunno/menon u(pe\r pollO=n:
Mk 14:24 kai eipen autois, tuto estin to haima mu tEs diaTEkEs to ekCHynnomenon hyper pollOn:
Mk 14:24 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsn- v--pppnsn- p--------- a-----gpm-
Mk 14:24 G2532 G2036 G0846 G5124 G2076 G3588 G0129 G3450 G3588 G1242 G3588 G1632 G5228 G4183
Mk 14:24 I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
Mk 14:24
Mk 14:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:24
Mk 14:24  I  powiedział  ich  te rzeczy  jest  Krew  Mój  Nowy  Testament  dla  wiele  rzucić
Mk 14:24 G2532 G2036 G0846 G5124 G2076 G0129 G3450 G2537 G1242 G4012 G4183 G1632
Mk 14:25 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.                        
Mk 14:25 a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti ou)ke/ti ou) mE\ pi/O e)k tou= genE/matos tE=s a)mpe/lou e(/Os tE=s E(me/ras e)kei/nEs o(/tan au)to\ pi/nO kaino\n e)n tE=| basilei/a| tou= Teou=.
Mk 14:25 amEn legO hymin hoti uketi u mE piO ek tu genEmatos tEs ampelu heOs tEs hEmeras ekeinEs hotan auto pinO kainon en tE basileia tu Teu.
Mk 14:25 x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- d--------- d--------- d--------- v-1aas-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- d--------- rp----asn- v-1pas-s-- a-----asn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Mk 14:25 G0281 G3004 G5213 G3754 G3765 G3756 G3361 G4095 G1537 G3588 G1081 G3588 G0288 G2193 G3588 G2250 G1565 G3752 G0846 G4095 G2537 G1722 G3588 G0932 G3588 G2316
Mk 14:25 Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.
Mk 14:25
Mk 14:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:25
Mk 14:25  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  Ja  już  nie  będzie  pić  z  płód  moszcz  do  dodanie  Dzień  kiedy  będzie  pić  nowy  w  Królestwo  Bóg
Mk 14:25 G0281 G3004 G5213 G3364 G3765 G3364 G4095 G4095 G1537 G1081 G0288 G2193 G1565 G2250 G3752 G4095 G4095 G2537 G1722 G0932 G2316
Mk 14:26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.                                                            
Mk 14:26 *kai\ u(mnE/santes e)XE=lTon ei)s to\ *)/oros tO=n *)elaiO=n.
Mk 14:26 kai hymnEsantes eXElTon eis to oros tOn elaiOn.
Mk 14:26 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf-
Mk 14:26 G2532 G5214 G1831 G1519 G3588 G3735 G3588 G1636
Mk 14:26 Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Mk 14:26
Mk 14:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:26
Mk 14:26  I  śpiew  iść  w  Góra  Oliwki
Mk 14:26 G2532 G5214 G1831 G1519 G3735 G1636
Mk 14:27 Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται·                                          
Mk 14:27 *kai\ le/gei au)toi=s o( *)iEsou=s o(/ti *pa/ntes skandalisTE/sesTe, o(/ti ge/graptai, *pata/XO to\n poime/na, kai\ ta\ pro/bata diaskorpisTE/sontai:
Mk 14:27 kai legei autois ho iEsus hoti pantes skandalisTEsesTe, hoti gegraptai, pataXO ton poimena, kai ta probata diaskorpisTEsontai:
Mk 14:27 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----npm- v-2fpi-p-- c--------- v-3xpi-s-- v-1fai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----npn- n-----npn- v-3fpi-p--
Mk 14:27 G2532 G3004 G0846 G3588 G2424 G3754 G3956 G4624 G3754 G1125 G3960 G3588 G4166 G2532 G3588 G4263 G1287
Mk 14:27 Wtedy Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.
Mk 14:27
Mk 14:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:27
Mk 14:27  I  mówi  ich  Jezus  wszystko  kuszony  o  Mnie  w  to  noc  dla  napisany  porazić  Pasterz  i  rozładowania  owca
Mk 14:27 G2532 G3004 G0846 G2424 G3956 G4624 G1722 G1698 G1722 G5026 G3571 G3754 G1125 G3960 G4166 G2532 G1287 G4263
Mk 14:28 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.                                                        
Mk 14:28 a)lla\ meta\ to\ e)gerTE=nai/ me proa/XO u(ma=s ei)s tE\n *galilai/an.
Mk 14:28 alla meta to egerTEnai me proaXO hymas eis tEn galilaian.
Mk 14:28 c--------- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----as-- v-1fai-s-- rp----ap-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Mk 14:28 G0235 G3326 G3588 G1453 G3165 G4254 G5209 G1519 G3588 G1056
Mk 14:28 Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei.
Mk 14:28
Mk 14:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:28
Mk 14:28  Na  zmartwychwstania  zaś  Mój  wywróżyć  ty, wy  w  Galilei
Mk 14:28 G3326 G1453 G0235 G3165 G4254 G5209 G1519 G1056
Mk 14:29 δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγώ.                                                    
Mk 14:29 o( de\ *pe/tros e)/fE au)tO=|, *ei) kai\ pa/ntes skandalisTE/sontai, a)ll' ou)k e)gO/.
Mk 14:29 ho de petros efE autO, ei kai pantes skandalisTEsontai, all' uk egO.
Mk 14:29 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- rp----dsm- c--------- d--------- a-----npm- v-3fpi-p-- c--------- d--------- rp----ns--
Mk 14:29 G3588 G1161 G4074 G5346 G0846 G1487 G2532 G3956 G4624 G0235 G3756 G1473
Mk 14:29 Na to rzekł Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!
Mk 14:29
Mk 14:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:29
Mk 14:29  Peter  powiedział  Go  jeśli  i  wszystko  obrażony  ale  nie  Ja
Mk 14:29 G4074 G5346 G0846 G1487 G2532 G3956 G4624 G0235 G3756 G1473
Mk 14:30 καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ.                                
Mk 14:30 kai\ le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *)amE\n le/gO soi o(/ti su\ sE/meron tau/tE| tE=| nukti\ pri\n E)\ di\s a)le/ktora fOnE=sai tri/s me a)parnE/sE|.
Mk 14:30 kai legei autO ho iEsus, amEn legO soi hoti sy sEmeron tautE tE nykti prin E dis alektora fOnEsai tris me aparnEsE.
Mk 14:30 c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- x--------- v-1pai-s-- rp----ds-- c--------- rp----ns-- d--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- d--------- c--------- d--------- n-----asm- v--aan---- d--------- rp----as-- v-2fmi-s--
Mk 14:30 G2532 G3004 G0846 G3588 G2424 G0281 G3004 G4671 G3754 G4771 G4594 G3778 G3588 G3571 G4250 G2228 G1364 G0220 G5455 G5151 G3165 G0533
Mk 14:30 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
Mk 14:30
Mk 14:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:30
Mk 14:30  I  mówi  go  Jezus  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  że  teraz  w  to  noc  przed  niż  dwa razy  wrony  kogut  trzy razy  zaprzeczać  Mnie
Mk 14:30 G2532 G3004 G0846 G2424 G0281 G3004 G4671 G3754 G4594 G1722 G5026 G3571 G4250 G2228 G1364 G5455 G0220 G5151 G0533 G3165
Mk 14:31 δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει, Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.                                        
Mk 14:31 o( de\ e)kperissO=s e)la/lei, *)ea\n de/E| me sunapoTanei=n soi, ou) mE/ se a)parnE/somai. O(sau/tOs de\ kai\ pa/ntes e)/legon.
Mk 14:31 ho de ekperissOs elalei, ean deE me synapoTanein soi, u mE se aparnEsomai. hOsautOs de kai pantes elegon.
Mk 14:31 ra----nsm- c--------- d--------- v-3iai-s-- c--------- v-3pas-s-- rp----as-- v--aan---- rp----ds-- d--------- d--------- rp----as-- v-1fmi-s-- d--------- c--------- d--------- a-----npm- v-3iai-p--
Mk 14:31 G3588 G1161 G1537 G2980 G1437 G1163 G3165 G4880 G4671 G3756 G3361 G4571 G0533 G5615 G1161 G2532 G3956 G3004
Mk 14:31 Lecz on tym bardziej zapewniał: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. I wszyscy tak samo mówili.
Mk 14:31
Mk 14:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:31
Mk 14:31  Ale  więcej  z  więcej  więcej  wysiłek  powiedział  chociaż  mnie  powinien  umierać  z  Ciebie  nie  zaprzeczać  ty, wy  Że  zaś  i  wszystko  powiedział
Mk 14:31 G1161 G3123 G1537 G3123 G3123 G4053 G3004 G1437 G3165 G1163 G4880 G4880 G4671 G3364 G0533 G4571 G5615 G1161 G2532 G3956 G3004
Mk 14:32 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι.                                          
Mk 14:32 *kai\ e)/rCHontai ei)s CHOri/on ou(= to\ o)/noma *geTsEmani/, kai\ le/gei toi=s maTEtai=s au)tou=, *kaTi/sate O(=de e(/Os proseu/XOmai.
Mk 14:32 kai erCHontai eis CHOrion hu to onoma geTsEmani, kai legei tois maTEtais autu, kaTisate hOde heOs proseuXOmai.
Mk 14:32 c--------- v-3pmi-p-- p--------- n-----asn- rr----gsn- ra----nsn- n-----nsn- n-----nsn- c--------- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- v-2aad-p-- d--------- c--------- v-1ams-s--
Mk 14:32 G2532 G2064 G1519 G5564 G3739 G3588 G3686 G1068 G2532 G3004 G3588 G3101 G0846 G2523 G5602 G2193 G4336
Mk 14:32 A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.
Mk 14:32
Mk 14:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 14:32
Mk 14:32  Przyszedł  w  wieś  o nazwie  o nazwie  Getsemani  i  powiedział  studentów  Jego  Siedzieć  tutaj  podczas gdy  modlić się
Mk 14:32 G2064 G1519 G5564 G3686 G3739 G1068 G2532 G3004 G3101 G0846 G2523 G5602 G2193 G4336
Mk 14:33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ [τὸν] Ἰάκωβον καὶ [τὸν] Ἰωάννην μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν,                                          
Mk 14:33 kai\ paralamba/nei to\n *pe/tron kai\ [to\n] *)ia/kObon kai\ [to\n] *)iOa/nnEn met' au)tou=, kai\ E)/rXato e)kTambei=sTai kai\ a)dEmonei=n,
Mk 14:33 kai paralambanei ton petron kai [ton] iakObon kai [ton] iOannEn met' autu, kai ErXato ekTambeisTai kai adEmonein,
Mk 14:33 c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gsm- c--------- v-3ami-s-- v--ppn---- c--------- v--pan----
Mk 14:33 G2532 G3880 G3588 G4074 G2532 G3588 G2385 G2532 G3588 G2491 G3326 G0846 G2532 G0756 G1568 G2532 G0085
Mk 14:33 Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę.
Mk 14:33