Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mk2      do_str_głównej      do_Mk4      
Mk 3:1 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν. καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα·                                            
Mk 3:1 *kai\ ei)sE=lTen pa/lin ei)s tE\n sunagOgE/n. kai\ E)=n e)kei= a)/nTrOpos e)XEramme/nEn e)/CHOn tE\n CHei=ra:
Mk 3:1 kai eisElTen palin eis tEn synagOgEn. kai En ekei anTrOpos eXErammenEn eCHOn tEn CHeira:
Mk 3:1 c--------- v-3aai-s-- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3iai-s-- d--------- n-----nsm- v--xppasf- v--papnsm- ra----asf- n-----asf-
Mk 3:1 G2532 G1525 G3825 G1519 G3588 G4864 G2532 G2258 G1563 G0444 G3583 G2192 G3588 G5495
Mk 3:1 Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
Mk 3:1
Mk 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 3:1
Mk 3:1  I  przyjść  ponownie  w  synagoga  tam  był  człowiek  którzy  zwiędły  ręka
Mk 3:1 G2532 G1525 G3825 G1519 G4864 G1563 G2258 G0444 G2192 G3583 G5495
Mk 3:2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.                                                  
Mk 3:2 kai\ paretE/roun au)to\n ei) toi=s sa/bbasin Terapeu/sei au)to/n, i(/na katEgorE/sOsin au)tou=.
Mk 3:2 kai paretErun auton ei tois sabbasin Terapeusei auton, hina katEgorEsOsin autu.
Mk 3:2 c--------- v-3iai-p-- rp----asm- x--------- ra----dpn- n-----dpn- v-3fai-s-- rp----asm- c--------- v-3aas-p-- rp----gsm-
Mk 3:2 G2532 G3906 G0846 G1487 G3588 G4521 G2323 G0846 G2443 G2723 G0846
Mk 3:2 A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
Mk 3:2
Mk 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 3:2
Mk 3:2  I  obserwowano  Go  uzdrowić  czy  jego  Sobota  że  winić  Jego
Mk 3:2 G2532 G3906 G0846 G2323 G1487 G0846 G4521 G2443 G2723 G0846
Mk 3:3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι, Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον.                                              
Mk 3:3 kai\ le/gei tO=| a)nTrO/pO| tO=| tE\n XEra\n CHei=ra e)/CHonti, *)/egeire ei)s to\ me/son.
Mk 3:3 kai legei tO anTrOpO tO tEn XEran CHeira eCHonti, egeire eis to meson.
Mk 3:3 c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v--papdsm- v-2pad-s-- p--------- ra----asn- a-----asn-
Mk 3:3 G2532 G3004 G3588 G0444 G3588 G3588 G3584 G5495 G2192 G1453 G1519 G3588 G3319
Mk 3:3 On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Stań tu na środku!
Mk 3:3
Mk 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 3:3
Mk 3:3  zaś  mówi  człowiek  miał  zwiędły  ręka  Stoisko  w  centrum
Mk 3:3 G2532 G3004 G0444 G2192 G3583 G5495 G1453 G1519 G3319
Mk 3:4 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων.                                      
Mk 3:4 kai\ le/gei au)toi=s, *)/eXestin toi=s sa/bbasin a)gaTo\n poiE=sai E)\ kakopoiE=sai, PSuCHE\n sO=sai E)\ a)poktei=nai; oi( de\ e)siO/pOn.
Mk 3:4 kai legei autois, eXestin tois sabbasin agaTon poiEsai E kakopoiEsai, PSyCHEn sOsai E apokteinai; hoi de esiOpOn.
Mk 3:4 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-3pai-s-- ra----dpn- n-----dpn- a-----asn- v--aan---- c--------- v--aan---- n-----asf- v--aan---- c--------- v--aan---- ra----npm- c--------- v-3iai-p--
Mk 3:4 G2532 G3004 G0846 G1832 G3588 G4521 G0018 G4160 G2228 G2554 G5590 G4982 G2228 G0615 G3588 G1161 G4623
Mk 3:4 A do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli.
Mk 3:4
Mk 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 3:4
Mk 3:4 A  ich  mówi  powinien  Sobota  dobry  do  lub  zło  do  mieszkańca  zaoszczędzić  lub  zniszczyć  Ale  cichy
Mk 3:4 G2532 G0846 G3004 G1832 G4521 G0015 G0015 G2228 G2554 G2554 G5590 G4982 G2228 G0615 G1161 G4623
Mk 3:5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾿ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη χεὶρ αὐτοῦ.                      
Mk 3:5 kai\ periblePSa/menos au)tou\s met' o)rgE=s, sullupou/menos e)pi\ tE=| pOrO/sei tE=s kardi/as au)tO=n, le/gei tO=| a)nTrO/pO|, *)/ekteinon tE\n CHei=ra. kai\ e)Xe/teinen, kai\ a)pekatesta/TE E( CHei\r au)tou=.
Mk 3:5 kai periblePSamenos autus met' orgEs, syllypumenos epi tE pOrOsei tEs kardias autOn, legei tO anTrOpO, ekteinon tEn CHeira. kai eXeteinen, kai apekatestaTE hE CHeir autu.
Mk 3:5 c--------- v--ampnsm- rp----apm- p--------- n-----gsf- v--pmpnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm-
Mk 3:5 G2532 G4017 G0846 G3326 G3709 G4818 G1909 G3588 G4457 G3588 G2588 G0846 G3004 G3588 G0444 G1614 G3588 G5495 G2532 G1614 G2532 G0600 G3588 G5495 G0846
Mk 3:5 Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
Mk 3:5
Mk 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 3:5
Mk 3:5  I  spojrzał  ich  z  gniew  żałoby  na  twardość  Serca  ich  mówi  do  człowiek  Odcinek  ręka  swój  naciągnięty  i  był  ręka  jego  dobrze  jako  inny
Mk 3:5 G2532 G4017 G0846 G3326 G3709 G4818 G1909 G4457 G2588 G0846 G3004 G3739 G0444 G1614 G5495 G4675 G1614 G2532 G0600 G5495 G0846 G5199 G5613 G0243