Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mk7      do_str_głównej      do_Mk9      
Mk 8:1 Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,                                              
Mk 8:1 *)en e)kei/nais tai=s E(me/rais pa/lin pollou= o)/CHlou o)/ntos kai\ mE\ e)CHo/ntOn ti/ fa/gOsin, proskalesa/menos tou\s maTEta\s le/gei au)toi=s,
Mk 8:1 en ekeinais tais hEmerais palin pollu oCHlu ontos kai mE eCHontOn ti fagOsin, proskalesamenos tus maTEtas legei autois,
Mk 8:1 p--------- rd----dpf- ra----dpf- n-----dpf- d--------- a-----gsm- n-----gsm- v--papgsm- c--------- d--------- v--papgpm- ri----asn- v-3aas-p-- v--ampnsm- ra----apm- n-----apm- v-3pai-s-- rp----dpm-
Mk 8:1 G1722 G1565 G3588 G2250 G3825 G4183 G3793 G5607 G2532 G3361 G2192 G5101 G5315 G4341 G3588 G3101 G3004 G0846
Mk 8:1 W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im:
Mk 8:1
Mk 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:1
Mk 8:1  W  tych  dni  zebranych  wysoce  wiele  Osoby  i  nie ma nic  nie ma nic  był  ich  jest  Jezus  powołanie  studentów  Jego  powiedział  ich
Mk 8:1 G1722 G1565 G2250 G5607 G3827 G3827 G3793 G2532 G3361 G5101 G2192 G2192 G5315 G2424 G4341 G3101 G0846 G3004 G0846
Mk 8:2 Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν·                                                    
Mk 8:2 *splagCHni/DZomai e)pi\ to\n o)/CHlon o(/ti E)/dE E(me/rai trei=s prosme/nousi/n moi kai\ ou)k e)/CHousin ti/ fa/gOsin:
Mk 8:2 splaNCHniDZomai epi ton oCHlon hoti EdE hEmerai treis prosmenusin moi kai uk eCHusin ti fagOsin:
Mk 8:2 v-1pmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- n-----npf- a-----npf- v-3pai-p-- rp----ds-- c--------- d--------- v-3pai-p-- ri----asn- v-3aas-p--
Mk 8:2 G4697 G1909 G3588 G3793 G3754 G2235 G2250 G5140 G4357 G3427 G2532 G3756 G2192 G5101 G5315
Mk 8:2 żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.
Mk 8:2
Mk 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:2
Mk 8:2  przepraszam  przepraszam  Osoby  że  już  trzy  Dzień  są  i  nie ma nic  nie ma nic  ich  jest
Mk 8:2 G1909 G4697 G3793 G3754 G2235 G5140 G2250 G4357 G2532 G3756 G5101 G2192 G5315
Mk 8:3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.                                              
Mk 8:3 kai\ e)a\n a)polu/sO au)tou\s nE/steis ei)s oi)=kon au)tO=n, e)kluTE/sontai e)n tE=| o(dO=|: kai/ tines au)tO=n a)po\ makro/Ten E(/kasin.
Mk 8:3 kai ean apolysO autus nEsteis eis oikon autOn, eklyTEsontai en tE hodO: kai tines autOn apo makroTen hEkasin.
Mk 8:3 c--------- c--------- v-1aas-s-- rp----apm- a-----apm- p--------- n-----asm- rp----gpm- v-3fpi-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ri----npm- rp----gpm- p--------- d--------- v-3xai-p--
Mk 8:3 G2532 G1437 G0630 G0846 G3523 G1519 G3624 G0846 G1590 G1722 G3588 G3598 G2532 G5100 G0846 G0575 G3113 G2240
Mk 8:3 A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.
Mk 8:3
Mk 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:3
Mk 8:3  Jeśli  neevshimi  niech  ich  w  domy  ich  słaby  w  droga  dla  kilka  ich  przyszedł  daleka
Mk 8:3 G1437 G3523 G0630 G0846 G1519 G3624 G0846 G1590 G1722 G3598 G1063 G5100 G0846 G2240 G3113
Mk 8:4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾿ ἐρημίας;                                                  
Mk 8:4 kai\ a)pekri/TEsan au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou= o(/ti *po/Ten tou/tous dunE/setai/ tis O(=de CHorta/sai a)/rtOn e)p' e)rEmi/as;
Mk 8:4 kai apekriTEsan autO hoi maTEtai autu hoti poTen tutus dynEsetai tis hOde CHortasai artOn ep' erEmias;
Mk 8:4 c--------- v-3api-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- d--------- rd----apm- v-3fmi-s-- ri----nsm- d--------- v--aan---- n-----gpm- p--------- n-----gsf-
Mk 8:4 G2532 G0611 G0846 G3588 G3101 G0846 G3754 G4159 G5128 G1410 G5100 G5602 G5526 G0740 G1909 G2047
Mk 8:4 Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?
Mk 8:4
Mk 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:4
Mk 8:4  Studentów  Jego  spotkać  Go  skąd  może  kto  tutaj  w  pustynia  chlebów  karmić  ich
Mk 8:4 G3101 G0846 G0611 G0846 G4159 G1410 G5100 G5602 G1909 G2047 G0740 G5526 G5128
Mk 8:5 καὶ ἠρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, Ἑπτά.                                                              
Mk 8:5 kai\ E)rO/ta au)tou/s, *po/sous e)/CHete a)/rtous; oi( de\ ei)=pan, *(epta/.
Mk 8:5 kai ErOta autus, posus eCHete artus; hoi de eipan, hepta.
Mk 8:5 c--------- v-3iai-s-- rp----apm- ri----apm- v-2pai-p-- n-----apm- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- a-----apm-
Mk 8:5 G2532 G2065 G0846 G4214 G2192 G0740 G3588 G1161 G2036 G2033
Mk 8:5 Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem.
Mk 8:5
Mk 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:5
Mk 8:5  I  pytanie  ich  jak  w  ty, wy  chlebów  powiedział  siedem
Mk 8:5 G2532 G1905 G0846 G4214 G2192 G2192 G0740 G2036 G2033
Mk 8:6 καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.                              
Mk 8:6 kai\ paragge/llei tO=| o)/CHlO| a)napesei=n e)pi\ tE=s gE=s: kai\ labO\n tou\s e(pta\ a)/rtous eu)CHaristE/sas e)/klasen kai\ e)di/dou toi=s maTEtai=s au)tou= i(/na paratiTO=sin kai\ pare/TEkan tO=| o)/CHlO|.
Mk 8:6 kai paraNgellei tO oCHlO anapesein epi tEs gEs: kai labOn tus hepta artus euCHaristEsas eklasen kai edidu tois maTEtais autu hina paratiTOsin kai pareTEkan tO oCHlO.
Mk 8:6 c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- v--aan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- c--------- v-3pas-p-- c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Mk 8:6 G2532 G3853 G3588 G3793 G0377 G1909 G3588 G1093 G2532 G2983 G3588 G2033 G0740 G2168 G2806 G2532 G1325 G3588 G3101 G0846 G2443 G3906 G2532 G3908 G3588 G3793
Mk 8:6 I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi.
Mk 8:6
Mk 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:6
Mk 8:6  Następnie  sortowane  osoby  usiąść  w  ziemia  i  przy  siedem  chlebów  brawo  dziękczynienie  hamulec  i  dał  studentów  Jego  że  rozproszonych  i  rozproszonych  osoby
Mk 8:6 G2532 G3853 G3793 G0377 G1909 G1093 G2532 G2983 G2033 G0740 G2168 G2168 G2806 G2532 G1325 G3101 G0846 G2443 G3908 G2532 G3908 G3793
Mk 8:7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.                                                            
Mk 8:7 kai\ ei)=CHon i)CHTu/dia o)li/ga: kai\ eu)logE/sas au)ta\ ei)=pen kai\ tau=ta paratiTe/nai.
Mk 8:7 kai eiCHon iCHTydia oliga: kai eulogEsas auta eipen kai tauta paratiTenai.
Mk 8:7 c--------- v-3iai-p-- n-----apn- a-----apn- c--------- v--aapnsm- rp----apn- v-3aai-s-- d--------- rd----apn- v--pan----
Mk 8:7 G2532 G2192 G2485 G3641 G2532 G2127 G0846 G2036 G2532 G5023 G3906
Mk 8:7 Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać.
Mk 8:7
Mk 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:7
Mk 8:7  To  w  ich  mało  ryba  błogosławiony  sortowane  dać  i  ich
Mk 8:7 G2192 G2192 G2192 G3641 G2485 G2127 G2036 G3908 G2532 G0846
Mk 8:8 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.                                                              
Mk 8:8 kai\ e)/fagon kai\ e)CHorta/sTEsan, kai\ E)=ran perisseu/mata klasma/tOn e(pta\ spuri/das.
Mk 8:8 kai efagon kai eCHortasTEsan, kai Eran perisseumata klasmatOn hepta spyridas.
Mk 8:8 c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3api-p-- c--------- v-3aai-p-- n-----apn- n-----gpn- a-----apf- n-----apf-
Mk 8:8 G2532 G5315 G2532 G5526 G2532 G0142 G4051 G2801 G2033 G4711
Mk 8:8 Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.
Mk 8:8
Mk 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:8
Mk 8:8  I  ate  i  wypełniony  i  wpisany  pozostały  sztuk  siedem  Kosze
Mk 8:8 G1161 G5315 G2532 G5526 G2532 G0142 G4051 G2801 G2033 G4711
Mk 8:9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.                                                                    
Mk 8:9 E)=san de\ O(s tetrakisCHi/lioi. kai\ a)pe/lusen au)tou/s.
Mk 8:9 Esan de hOs tetrakisCHilioi. kai apelysen autus.
Mk 8:9 v-3iai-p-- c--------- d--------- a-----npm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm-
Mk 8:9 G2258 G1161 G5613 G5070 G2532 G0630 G0846
Mk 8:9 Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.
Mk 8:9
Mk 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:9
Mk 8:9  Ate  zaś  był  o  cztery  tysiące  I  niech  ich
Mk 8:9 G5315 G1161 G2258 G5613 G5070 G5070 G2532 G0630 G0846
Mk 8:10 Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.                                                    
Mk 8:10 *kai\ eu)Tu\s e)mba\s ei)s to\ ploi=on meta\ tO=n maTEtO=n au)tou= E)=lTen ei)s ta\ me/rE *dalmanouTa/.
Mk 8:10 kai euTys embas eis to ploion meta tOn maTEtOn autu ElTen eis ta merE dalmanuTa.
Mk 8:10 c--------- a-----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- n-----gsf-
Mk 8:10 G2532 G2117 G1684 G1519 G3588 G4143 G3326 G3588 G3101 G0846 G2064 G1519 G3588 G3313 G1148
Mk 8:10 Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.
Mk 8:10
Mk 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:10
Mk 8:10  I  natychmiast  zalogować  w  łódź  z  studentów  Z  Nowi  w  limitów  Dalmanufskie
Mk 8:10 G2532 G2112 G1684 G1519 G4143 G3326 G3101 G0846 G2064 G1519 G3313 G1148
Mk 8:11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾿ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν.                                                
Mk 8:11 *kai\ e)XE=lTon oi( *farisai=oi kai\ E)/rXanto suDZEtei=n au)tO=|, DZEtou=ntes par' au)tou= sEmei=on a)po\ tou= ou)ranou=, peira/DZontes au)to/n.
Mk 8:11 kai eXElTon hoi farisaioi kai ErXanto syDZEtein autO, DZEtuntes par' autu sEmeion apo tu uranu, peiraDZontes auton.
Mk 8:11 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3ami-p-- v--pan---- rp----dsm- v--papnpm- p--------- rp----gsm- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papnpm- rp----asm-
Mk 8:11 G2532 G1831 G3588 G5330 G2532 G0756 G4802 G0846 G2212 G3844 G0846 G4592 G0575 G3588 G3772 G3985 G0846
Mk 8:11 Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.
Mk 8:11
Mk 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:11
Mk 8:11  Wysłać  Faryzeusze  rozpoczął  Go  argumentować  wymagane  z  To  Znaków  z  niebo  kuszący  Jego
Mk 8:11 G1831 G5330 G0756 G0846 G4802 G2212 G3844 G0846 G4592 G0575 G3772 G3985 G0846
Mk 8:12 καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.                                        
Mk 8:12 kai\ a)nastena/Xas tO=| pneu/mati au)tou= le/gei, *ti/ E( genea\ au(/tE DZEtei= sEmei=on; a)mE\n le/gO u(mi=n, ei) doTE/setai tE=| genea=| tau/tE| sEmei=on.
Mk 8:12 kai anastenaXas tO pneumati autu legei, ti hE genea hautE DZEtei sEmeion; amEn legO hymin, ei doTEsetai tE genea tautE sEmeion.
Mk 8:12 c--------- v--aapnsm- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- v-3pai-s-- ri----asn- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- v-3pai-s-- n-----asn- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-3fpi-s-- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- n-----nsn-
Mk 8:12 G2532 G0389 G3588 G4151 G0846 G3004 G5101 G3588 G1074 G3778 G2212 G4592 G0281 G3004 G5213 G1487 G1325 G3588 G1074 G3778 G4592
Mk 8:12 On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.
Mk 8:12
Mk 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:12
Mk 8:12  I  głęboko  westchnienie  powiedział  co  rodzaj  to  wymaga  Znaków  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  mieć  rodzaj  do  znak
Mk 8:12 G2532 G0389 G0389 G3004 G5101 G1074 G3778 G1934 G4592 G0281 G3004 G5213 G1487 G1325 G1074 G5026 G4592
Mk 8:13 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.                                                                
Mk 8:13 kai\ a)fei\s au)tou\s pa/lin e)mba\s a)pE=lTen ei)s to\ pe/ran.
Mk 8:13 kai afeis autus palin embas apElTen eis to peran.
Mk 8:13 c--------- v--aapnsm- rp----apm- d--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- d---------
Mk 8:13 G2532 G0863 G0846 G3825 G1684 G0565 G1519 G3588 G4008
Mk 8:13 I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.
Mk 8:13
Mk 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:13
Mk 8:13  I  pozostawiając  ich  ponownie  wprowadzonych  w  łódź  poszedł  w  Do  strona
Mk 8:13 G2532 G0863 G0846 G3825 G1684 G1519 G4143 G0565 G1519 G4008 G4008
Mk 8:14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.                                                  
Mk 8:14 *kai\ e)pela/Tonto labei=n a)/rtous, kai\ ei) mE\ e(/na a)/rton ou)k ei)=CHon meT' e(autO=n e)n tO=| ploi/O|.
Mk 8:14 kai epelaTonto labein artus, kai ei mE hena arton uk eiCHon meT' eautOn en tO ploiO.
Mk 8:14 c--------- v-3ami-p-- v--aan---- n-----apm- c--------- c--------- d--------- a-----asm- n-----asm- d--------- v-3iai-p-- p--------- rp----gpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
Mk 8:14 G2532 G1950 G2983 G0740 G2532 G1487 G3361 G1520 G0740 G3756 G2192 G3326 G1438 G1722 G3588 G4143
Mk 8:14 A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi.
Mk 8:14
Mk 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:14
Mk 8:14  Sem  zapomniany  wziąć  chlebów  i  z wyjątkiem  jeden  kukurydza  nie  miał  z  go  w  łódź
Mk 8:14 G2532 G1950 G2983 G0740 G2532 G1487 G1520 G0740 G3756 G2192 G3326 G1438 G1722 G4143
Mk 8:15 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.                                                    
Mk 8:15 kai\ dieste/lleto au)toi=s le/gOn, *(ora=te, ble/pete a)po\ tE=s DZu/mEs tO=n *farisai/On kai\ tE=s DZu/mEs *(ErO/|dou.
Mk 8:15 kai diestelleto autois legOn, horate, blepete apo tEs DZymEs tOn farisaiOn kai tEs DZymEs hErOdu.
Mk 8:15 c--------- v-3imi-s-- rp----dpm- v--papnsm- v-2pad-p-- v-2pad-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm-
Mk 8:15 G2532 G1291 G0846 G3004 G3708 G0991 G0575 G3588 G2219 G3588 G5330 G2532 G3588 G2219 G2264
Mk 8:15 Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda.
Mk 8:15
Mk 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:15
Mk 8:15 A  rozkazał  ich  mówi  Zobaczyć  strzeż się  strzeż się  zaczyn  Faryzeusze  i  zaczyn  Herod
Mk 8:15 G2532 G1291 G0846 G3004 G3708 G0575 G0991 G2219 G5330 G2532 G2219 G2264
Mk 8:16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχουσιν.                                                                  
Mk 8:16 kai\ dielogi/DZonto pro\s a)llE/lous o(/ti *)/artous ou)k e)/CHousin.
Mk 8:16 kai dielogiDZonto pros allElus hoti artus uk eCHusin.
Mk 8:16 c--------- v-3imi-p-- p--------- rp----apm- c--------- n-----apm- d--------- v-3pai-p--
Mk 8:16 G2532 G1260 G4314 G0240 G3754 G0740 G3756 G2192
Mk 8:16 Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.
Mk 8:16
Mk 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:16
Mk 8:16  I  rozumowanie  między  go  powiedział  że  chlebów  nie  w  nas
Mk 8:16 G2532 G1260 G4314 G0240 G3004 G3754 G0740 G3756 G2192 G2192
Mk 8:17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;                                            
Mk 8:17 kai\ gnou\s le/gei au)toi=s, *ti/ dialogi/DZesTe o(/ti a)/rtous ou)k e)/CHete; ou)/pO noei=te ou)de\ suni/ete; pepOrOme/nEn e)/CHete tE\n kardi/an u(mO=n;
Mk 8:17 kai gnus legei autois, ti dialogiDZesTe hoti artus uk eCHete; upO noeite ude syniete; pepOrOmenEn eCHete tEn kardian hymOn;
Mk 8:17 c--------- v--aapnsm- v-3pai-s-- rp----dpm- ri----asn- v-2pmi-p-- c--------- n-----apm- d--------- v-2pai-p-- d--------- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- v--xppasf- v-2pai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
Mk 8:17 G2532 G1097 G3004 G0846 G5101 G1260 G3754 G0740 G3756 G2192 G3768 G3539 G3761 G4920 G4456 G2192 G3588 G2588 G5216
Mk 8:17 Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?
Mk 8:17
Mk 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:17
Mk 8:17  Jezus  rozumianej  mówi  ich  że  rozumowanie  że  nie  w  ty, wy  chlebów  Więcej  nie  zrozumieć  i  nie  dostrzec  Więcej  utwardzone  w  ty, wy  serce
Mk 8:17 G2424 G1097 G3004 G0846 G5101 G1260 G3754 G3756 G2192 G2192 G0740 G3768 G3768 G3539 G3761 G3761 G4920 G2089 G4456 G2192 G2192 G2588
Mk 8:18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε,                                                          
Mk 8:18 o)fTalmou\s e)/CHontes ou) ble/pete kai\ O)=ta e)/CHontes ou)k a)kou/ete; kai\ ou) mnEmoneu/ete,
Mk 8:18 ofTalmus eCHontes u blepete kai Ota eCHontes uk akuete; kai u mnEmoneuete,
Mk 8:18 n-----apm- v--papnpm- d--------- v-2pai-p-- c--------- n-----apn- v--papnpm- d--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- v-2pai-p--
Mk 8:18 G3788 G2192 G3756 G0991 G2532 G3775 G2192 G3756 G0191 G2532 G3756 G3421
Mk 8:18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,
Mk 8:18
Mk 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:18
Mk 8:18  Z  oczy  nie  zobaczyć  o  uszy  nie  słyszeć  i  nie  pamiętać
Mk 8:18 G2192 G3788 G3756 G0991 G2192 G3775 G3756 G0191 G2532 G3756 G3421
Mk 8:19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.                                                  
Mk 8:19 o(/te tou\s pe/nte a)/rtous e)/klasa ei)s tou\s pentakisCHili/ous, po/sous kofi/nous klasma/tOn plE/reis E)/rate; le/gousin au)tO=|, *dO/deka.
Mk 8:19 hote tus pente artus eklasa eis tus pentakisCHilius, posus kofinus klasmatOn plEreis Erate; legusin autO, dOdeka.
Mk 8:19 c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v-1aai-s-- p--------- ra----apm- a-----apm- ri----apm- n-----apm- n-----gpn- a-----apm- v-2aai-p-- v-3pai-p-- rp----dsm- a-----apm-
Mk 8:19 G3753 G3588 G4002 G0740 G2806 G1519 G3588 G4000 G4214 G2894 G2801 G4134 G0142 G3004 G0846 G1427
Mk 8:19 kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście.
Mk 8:19
Mk 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:19
Mk 8:19  Kiedy  pięć  chlebów  hamulec  dla  pięć  tysiące  jak  kompletny  pola  wpisany  sztuk  Mówią,  Go  dwanaście
Mk 8:19 G3753 G4002 G0740 G2806 G1519 G4000 G4000 G4214 G4134 G2894 G0142 G2801 G3004 G0846 G1427
Mk 8:20 Ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], Ἑπτά.                                                    
Mk 8:20 *(/ote tou\s e(pta\ ei)s tou\s tetrakisCHili/ous, po/sOn spuri/dOn plErO/mata klasma/tOn E)/rate; kai\ le/gousin [au)tO=|], *(epta/.
Mk 8:20 hote tus hepta eis tus tetrakisCHilius, posOn spyridOn plErOmata klasmatOn Erate; kai legusin [autO], hepta.
Mk 8:20 c--------- ra----apm- a-----apm- p--------- ra----apm- a-----apm- ri----gpf- n-----gpf- n-----apn- n-----gpn- v-2aai-p-- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- a-----apf-
Mk 8:20 G3753 G3588 G2033 G1519 G3588 G5070 G4214 G4711 G4138 G2801 G0142 G2532 G3004 G0846 G2033
Mk 8:20 A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem.
Mk 8:20
Mk 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:20
Mk 8:20 A  kiedy  siedem  dla  cztery  tysiące  jak  Kosze  wpisany  ty, wy  pozostały  sztuk  siedem
Mk 8:20 G1161 G3753 G2033 G1519 G5070 G5070 G4214 G4711 G0142 G2036 G4138 G2801 G2033
Mk 8:21 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὔπω συνίετε;                                                                        
Mk 8:21 kai\ e)/legen au)toi=s, *ou)/pO suni/ete;
Mk 8:21 kai elegen autois, upO syniete;
Mk 8:21 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- d--------- v-2pai-p--
Mk 8:21 G2532 G3004 G0846 G3768 G4920
Mk 8:21 I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?
Mk 8:21
Mk 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:21
Mk 8:21  I  powiedział  ich  jako  nie  dostrzec
Mk 8:21 G2532 G3004 G0846 G4459 G3756 G4920
Mk 8:22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.                                                      
Mk 8:22 *kai\ e)/rCHontai ei)s *bETsai+da/n. kai\ fe/rousin au)tO=| tuflo\n kai\ parakalou=sin au)to\n i(/na au)tou= a(/PSEtai.
Mk 8:22 kai erCHontai eis bETsa+idan. kai ferusin autO tyflon kai parakalusin auton hina autu haPSEtai.
Mk 8:22 c--------- v-3pmi-p-- p--------- n-----asf- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- a-----asm- c--------- v-3pai-p-- rp----asm- c--------- rp----gsm- v-3ams-s--
Mk 8:22 G2532 G2064 G1519 G0966 G2532 G5342 G0846 G5185 G2532 G3870 G0846 G2443 G0846 G0680
Mk 8:22 Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.
Mk 8:22
Mk 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:22
Mk 8:22  Jest  w  Betsaidy  i  prowadzić  Go  ślepy  i  pytanie  że  dotknął  to
Mk 8:22 G2064 G1519 G0966 G2532 G5342 G0846 G5185 G2532 G3870 G2443 G0680 G0846
Mk 8:23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις;                              
Mk 8:23 kai\ e)pilabo/menos tE=s CHeiro\s tou= tuflou= e)XE/negken au)to\n e)/XO tE=s kO/mEs, kai\ ptu/sas ei)s ta\ o)/mmata au)tou=, e)piTei\s ta\s CHei=ras au)tO=|, e)pErO/ta au)to/n, *ei)/ ti ble/peis;
Mk 8:23 kai epilabomenos tEs CHeiros tu tyflu eXEneNken auton eXO tEs kOmEs, kai ptysas eis ta ommata autu, epiTeis tas CHeiras autO, epErOta auton, ei ti blepeis;
Mk 8:23 c--------- v--ampnsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- rp----dsm- v-3iai-s-- rp----asm- x--------- ri----asn- v-2pai-s--
Mk 8:23 G2532 G1949 G3588 G5495 G3588 G5185 G1627 G0846 G1854 G3588 G2968 G2532 G4429 G1519 G3588 G3659 G0846 G2007 G3588 G5495 G0846 G1905 G0846 G1487 G5100 G0991
Mk 8:23 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co?
Mk 8:23
Mk 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:23
Mk 8:23  przy  ślepy  ręka  wniesiona  jego  obecnie  z  wieś  i  plucie  go  w  oczy  umieścić  to  ręce  pytanie  jego  widzi  czy  że
Mk 8:23 G1949 G5185 G5495 G1806 G0846 G1854 G1854 G2968 G2532 G4429 G0846 G1519 G3659 G2007 G0846 G5495 G1905 G0846 G0991 G1487 G5100
Mk 8:24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.                                                            
Mk 8:24 kai\ a)nable/PSas e)/legen, *ble/pO tou\s a)nTrO/pous, o(/ti O(s de/ndra o(rO= peripatou=ntas.
Mk 8:24 kai anablePSas elegen, blepO tus anTrOpus, hoti hOs dendra horO peripatuntas.
Mk 8:24 c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- v-1pai-s-- ra----apm- n-----apm- c--------- c--------- n-----apn- v-1pai-s-- v--papapm-
Mk 8:24 G2532 G0308 G3004 G0991 G3588 G0444 G3754 G5613 G1186 G3708 G4043
Mk 8:24 A gdy przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa.
Mk 8:24
Mk 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:24
Mk 8:24  szukam  powiedział  zobaczyć  przechodzącej  osoby  jako  jako  Drzew
Mk 8:24 G0308 G3004 G0991 G4043 G0444 G3708 G5613 G1186
Mk 8:25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.                                                
Mk 8:25 ei)=ta pa/lin e)pe/TEken ta\s CHei=ras e)pi\ tou\s o)fTalmou\s au)tou=, kai\ die/blePSen, kai\ a)pekate/stE, kai\ e)ne/blepen tElaugO=s a(/panta.
Mk 8:25 eita palin epeTEken tas CHeiras epi tus ofTalmus autu, kai dieblePSen, kai apekatestE, kai eneblepen tElaugOs hapanta.
Mk 8:25 d--------- d--------- v-3aai-s-- ra----apf- n-----apf- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- d--------- a-----apn-
Mk 8:25 G1534 G3825 G2007 G3588 G5495 G1909 G3588 G3788 G0846 G2532 G1225 G2532 G0600 G2532 G1689 G5081 G0537
Mk 8:25 Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał /on/ zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.
Mk 8:25
Mk 8:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:25
Mk 8:25  Następnie  ponownie  umieścić  ręce  w  oczy  go  i  sortowane  go  rzut oka  I  uzdrowiony  i  był  zobaczyć  wszystko  jasny
Mk 8:25 G1534 G3825 G2007 G5495 G1909 G3788 G0846 G2532 G4160 G0846 G0308 G2532 G0600 G2532 G1689 G1689 G0537 G5081
Mk 8:26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.                                                          
Mk 8:26 kai\ a)pe/steilen au)to\n ei)s oi)=kon au)tou= le/gOn, *mEde\ ei)s tE\n kO/mEn ei)se/lTE|s.
Mk 8:26 kai apesteilen auton eis oikon autu legOn, mEde eis tEn kOmEn eiselTEs.
Mk 8:26 c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- n-----asm- rp----gsm- v--papnsm- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-2aas-s--
Mk 8:26 G2532 G0649 G0846 G1519 G3624 G0846 G3004 G3366 G1519 G3588 G2968 G1525
Mk 8:26 Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj.
Mk 8:26
Mk 8:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:26
Mk 8:26  I  wysłane  jego  do domu  do domu  do domu  powiedzenie  nie  wchodzić  w  wieś  i  nie  powiedzieć  ktoś  w  wieś
Mk 8:26 G2532 G0649 G0846 G0846 G1519 G3624 G3004 G3361 G1525 G1519 G2968 G1161 G3361 G2036 G5100 G1722 G2968
Mk 8:27 Καὶ ἐξῆλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;                      
Mk 8:27 *kai\ e)XE=lTen o( *)iEsou=s kai\ oi( maTEtai\ au)tou= ei)s ta\s kO/mas *kaisarei/as tE=s *fili/ppou: kai\ e)n tE=| o(dO=| e)pErO/ta tou\s maTEta\s au)tou= le/gOn au)toi=s, *ti/na me le/gousin oi( a)/nTrOpoi ei)=nai;
Mk 8:27 kai eXElTen ho iEsus kai hoi maTEtai autu eis tas kOmas kaisareias tEs filippu: kai en tE hodO epErOta tus maTEtas autu legOn autois, tina me legusin hoi anTrOpoi einai;
Mk 8:27 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- ra----apf- n-----apf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsm- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3iai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--papnsm- rp----dpm- ri----asm- rp----as-- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- v--pan----
Mk 8:27 G2532 G1831 G3588 G2424 G2532 G3588 G3101 G0846 G1519 G3588 G2968 G2542 G3588 G5376 G2532 G1722 G3588 G3598 G1905 G3588 G3101 G0846 G3004 G0846 G5101 G3165 G3004 G3588 G0444 G1511
Mk 8:27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie?
Mk 8:27
Mk 8:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:27
Mk 8:27  I  iść  Jezus  z  studentów  Z  w  wieś  Cezarei  Philippi  Na drodze  Na drodze  pytanie  studentów  Jego  kogo  czcić  czcić  Mnie  osoby
Mk 8:27 G2532 G1831 G2424 G2532 G3101 G0846 G1519 G2968 G2542 G5376 G1722 G3598 G1905 G3101 G0846 G5101 G1511 G3004 G3165 G0444
Mk 8:28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες [ὅτι] Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν.                                              
Mk 8:28 oi( de\ ei)=pan au)tO=| le/gontes [o(/ti] *)iOa/nnEn to\n baptistE/n, kai\ a)/lloi, *)Eli/an, a)/lloi de\ o(/ti ei(=s tO=n profEtO=n.
Mk 8:28 hoi de eipan autO legontes [hoti] iOannEn ton baptistEn, kai alloi, Elian, alloi de hoti heis tOn profEtOn.
Mk 8:28 ra----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- v--papnpm- c--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----npm- n-----asm- a-----npm- c--------- c--------- a-----nsm- ra----gpm- n-----gpm-
Mk 8:28 G3588 G1161 G2036 G0846 G3004 G3754 G2491 G3588 G0910 G2532 G0243 G2243 G0243 G1161 G3754 G1520 G3588 G4396
Mk 8:28 Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.
Mk 8:28
Mk 8:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:28
Mk 8:28  spotkać  Jan  Baptysta  innych  zaś  Eliasz  i  inny  jeden  Proroków
Mk 8:28 G0611 G2491 G0910 G0243 G1161 G2243 G2532 G0243 G1520 G4396
Mk 8:29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ Χριστός.                                            
Mk 8:29 kai\ au)to\s e)pErO/ta au)tou/s, *(umei=s de\ ti/na me le/gete ei)=nai; a)pokriTei\s o( *pe/tros le/gei au)tO=|, *su\ ei)= o( *CHristo/s.
Mk 8:29 kai autos epErOta autus, hymeis de tina me legete einai; apokriTeis ho petros legei autO, sy ei ho CHristos.
Mk 8:29 c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- rp----apm- rp----np-- c--------- ri----asm- rp----as-- v-2pai-p-- v--pan---- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----dsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Mk 8:29 G2532 G0846 G1905 G0846 G5210 G1161 G5101 G3165 G3004 G1511 G0611 G3588 G4074 G3004 G0846 G4771 G1488 G3588 G5547
Mk 8:29 On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz.
Mk 8:29
Mk 8:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:29
Mk 8:29  mówi  ich  i  ty, wy  kogo  mówicie  mówicie  Mnie  Peter  powiedział  w  odpowiedź  ty, wy  Chrystus
Mk 8:29 G3004 G0846 G1161 G5210 G5101 G1511 G3004 G3165 G4074 G3004 G0611 G0611 G4771 G5547
Mk 8:30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.                                                                  
Mk 8:30 kai\ e)peti/mEsen au)toi=s i(/na mEdeni\ le/gOsin peri\ au)tou=.
Mk 8:30 kai epetimEsen autois hina mEdeni legOsin peri autu.
Mk 8:30 c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- a-----dsm- v-3pas-p-- p--------- rp----gsm-
Mk 8:30 G2532 G2008 G0846 G2443 G3367 G3004 G4012 G0846
Mk 8:30 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
Mk 8:30
Mk 8:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:30
Mk 8:30  I  zakazany  ich  że  ktoś  powiedział  o  Go
Mk 8:30 G2532 G2008 G0846 G2443 G3367 G3004 G4012 G0846
Mk 8:31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·                      
Mk 8:31 *kai\ E)/rXato dida/skein au)tou\s o(/ti dei= to\n ui(o\n tou= a)nTrO/pou polla\ paTei=n kai\ a)podokimasTE=nai u(po\ tO=n presbute/rOn kai\ tO=n a)rCHiere/On kai\ tO=n grammate/On kai\ a)poktanTE=nai kai\ meta\ trei=s E(me/ras a)nastE=nai:
Mk 8:31 kai ErXato didaskein autus hoti dei ton hyion tu anTrOpu polla paTein kai apodokimasTEnai hypo tOn presbyterOn kai tOn arCHiereOn kai tOn grammateOn kai apoktanTEnai kai meta treis hEmeras anastEnai:
Mk 8:31 c--------- v-3ami-s-- v--pan---- rp----apm- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- a-----apn- v--aan---- c--------- v--apn---- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v--apn---- c--------- p--------- a-----apf- n-----apf- v--aan----
Mk 8:31 G2532 G0756 G1321 G0846 G3754 G1163 G3588 G5207 G3588 G0444 G4183 G3958 G2532 G0593 G5259 G3588 G4245 G2532 G3588 G0749 G2532 G3588 G1122 G2532 G0615 G2532 G3326 G5140 G2250 G0450
Mk 8:31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
Mk 8:31
Mk 8:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:31
Mk 8:31  I  rozpoczął  uczyć  ich  że  Syn  Człowiek  wiele  powinien  ponieść  być  odrzucone  starszych  starszych  Kapłanów  i  uczeni w Piśmie  i  być  zabity  i  w  trzeci  dzień  wzrost
Mk 8:31 G2532 G0756 G1321 G0846 G3754 G5207 G0444 G4183 G1163 G3958 G0593 G0593 G0575 G4245 G0749 G2532 G1122 G2532 G0615 G0615 G2532 G3326 G5140 G2250 G0450
Mk 8:32 καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ.                                                        
Mk 8:32 kai\ parrEsi/a| to\n lo/gon e)la/lei. kai\ proslabo/menos o( *pe/tros au)to\n E)/rXato e)pitima=n au)tO=|.
Mk 8:32 kai parrEsia ton logon elalei. kai proslabomenos ho petros auton ErXato epitiman autO.
Mk 8:32 c--------- n-----dsf- ra----asm- n-----asm- v-3iai-s-- c--------- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- v-3ami-s-- v--pan---- rp----dsm-
Mk 8:32 G2532 G3954 G3588 G3056 G2980 G2532 G4355 G3588 G4074 G0846 G0756 G2008 G0846
Mk 8:32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.
Mk 8:32
Mk 8:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mk 8:32
Mk 8:32  I  powiedział  Sem  otwarte  Ale  Peter  cofania  Jego  rozpoczął  przeciwstawiać się  Go
Mk 8:32 G2532 G2980 G3056 G3954 G2532