Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt9      do_str_głównej      do_Mt11      
Mt 10:1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.                          
Mt 10:1 *kai\ proskalesa/menos tou\s dO/deka maTEta\s au)tou= e)/dOken au)toi=s e)Xousi/an pneuma/tOn a)kaTa/rtOn O(/ste e)kba/llein au)ta\ kai\ Terapeu/ein pa=san no/son kai\ pa=san malaki/an.
Mt 10:1 kai proskalesamenos tus dOdeka maTEtas autu edOken autois eXusian pneumatOn akaTartOn hOste ekballein auta kai Terapeuein pasan noson kai pasan malakian.
Mt 10:1 c--------- v--ampnsm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----dpm- n-----asf- n-----gpn- a-----gpn- c--------- v--pan---- rp----apn- c--------- v--pan---- a-----asf- n-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf-
Mt 10:1 G2532 G4341 G3588 G1427 G3101 G0846 G1325 G0846 G1849 G4151 G0169 G5620 G1544 G0846 G2532 G2323 G3956 G3554 G2532 G3956 G3119
Mt 10:1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
Mt 10:1
Mt 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 10:1
Mt 10:1  I  powołanie  dwanaście  studentów  Jego  dał  ich  moc  nieczysty  perfumy  że  eksmitować  ich  i  maść  wszystko  choroba  i  wszystko  niemoc
Mt 10:1 G2532 G4341 G1427 G3101 G0846 G1325 G0846 G1849 G0169 G4151 G5620 G1544 G0846 G2532 G2323 G3956 G3554 G2532 G3956 G3119
Mt 10:2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ἀδελφὸς αὐτοῦ,            
Mt 10:2 *tO=n de\ dO/deka a)posto/lOn ta\ o)no/mata/ e)stin tau=ta: prO=tos *si/mOn o( lego/menos *pe/tros kai\ *)andre/as o( a)delfo\s au)tou=, kai\ *)ia/kObos o( tou= *DZebedai/ou kai\ *)iOa/nnEs o( a)delfo\s au)tou=,
Mt 10:2 tOn de dOdeka apostolOn ta onomata estin tauta: prOtos simOn ho legomenos petros kai andreas ho adelfos autu, kai iakObos ho tu DZebedaiu kai iOannEs ho adelfos autu,
Mt 10:2 ra----gpm- c--------- a-----gpm- n-----gpm- ra----npn- n-----npn- v-3pai-s-- rd----npn- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsm-
Mt 10:2 G3588 G1161 G1427 G0652 G3588 G3686 G2076 G5023 G4413 G4613 G3588 G3004 G4074 G2532 G0406 G3588 G0080 G0846 G2532 G2385 G3588 G3588 G2199 G2532 G2491 G3588 G0080 G0846
Mt 10:2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,
Mt 10:2
Mt 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 10:2
Mt 10:2  Dwanaście  zaś  Apostołowie  Nazwy  substancja  te  pierwszy  Simon  o nazwie  Peter  i  Andrew  brat  jego  Jakuba  Zebedeusza  i  Jan  brat  jego
Mt 10:2 G1427 G1161 G0652 G3686 G2076 G5023 G4413 G4613 G3004 G4074 G2532 G0406 G0080 G0846 G2385 G2199 G2532 G2491 G0080 G0846
Mt 10:3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος τελώνης, Ἰάκωβος τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,                                        
Mt 10:3 *fi/lippos kai\ *barTolomai=os, *TOma=s kai\ *maTTai=os o( telO/nEs, *)ia/kObos o( tou= *(alfai/ou kai\ *Taddai=os,
Mt 10:3 filippos kai barTolomaios, TOmas kai maTTaios ho telOnEs, iakObos ho tu halfaiu kai Taddaios,
Mt 10:3 n-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm-
Mt 10:3 G5376 G2532 G0918 G2381 G2532 G3156 G3588 G5057 G2385 G3588 G3588 G0256 G2532 G2280
Mt 10:3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Mt 10:3
Mt 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 10:3
Mt 10:3  Philip  i  Bartłomieja  Tomasz  i  Matthew  celnik  Jakuba  Alfeusza  i  LeVV  przydomek  Tadeusza
Mt 10:3 G5376 G2532 G0918 G2381 G2532 G3156 G5057 G2385 G0256 G2532 G3002 G1941 G2280
Mt 10:4 Σίμων Καναναῖος καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης καὶ παραδοὺς αὐτόν.                                              
Mt 10:4 *si/mOn o( *kananai=os kai\ *)iou/das o( *)iskariO/tEs o( kai\ paradou\s au)to/n.
Mt 10:4 simOn ho kananaios kai iudas ho iskariOtEs ho kai paradus auton.
Mt 10:4 n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- d--------- v--aapnsm- rp----asm-
Mt 10:4 G4613 G3588 G2581 G2532 G2455 G3588 G2469 G3588 G2532 G3860 G0846
Mt 10:4 Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 
Mt 10:4
Mt 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 10:4
Mt 10:4  Simon  Żarliwiec  i  Judas  Iskariota  który  i  zdradzony  Jego
Mt 10:4 G4613 G2581 G2532 G2455 G2469 G3588 G2532 G3860 G0846
Mt 10:5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·                            
Mt 10:5 *tou/tous tou\s dO/deka a)pe/steilen o( *)iEsou=s paraggei/las au)toi=s le/gOn, *ei)s o(do\n e)TnO=n mE\ a)pe/lTEte, kai\ ei)s po/lin *samaritO=n mE\ ei)se/lTEte:
Mt 10:5 tutus tus dOdeka apesteilen ho iEsus paraNgeilas autois legOn, eis hodon eTnOn mE apelTEte, kai eis polin samaritOn mE eiselTEte:
Mt 10:5 rd----apm- ra----apm- a-----apm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- rp----dpm- v--papnsm- p--------- n-----asf- n-----gpn- d--------- v-2aas-p-- c--------- p--------- n-----asf- n-----gpm- d--------- v-2aas-p--
Mt 10:5 G5128 G3588 G1427 G0649 G3588 G2424 G3853 G0846 G3004 G1519 G3598 G1484 G3361 G0565 G2532 G1519 G4172 G4541 G3361 G1525
Mt 10:5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!
Mt 10:5
Mt 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 10:5
Mt 10:5  Tak  dwanaście  wysłane  Jezus  rozkazał  ich  mówi  w  sposób  Pogan  nie  iść  i  w  miasto  Samarytanie  nie  log
Mt 10:5 G5128 G1427 G0649 G2424 G3853 G0846 G3004 G1519 G3598 G1484 G3361 G0565 G2532 G1519 G4172 G4541 G3361 G1525