Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt10      do_str_głównej      do_Mt12      
Mt 11:1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.                            
Mt 11:1 *kai\ e)ge/neto o(/te e)te/lesen o( *)iEsou=s diata/ssOn toi=s dO/deka maTEtai=s au)tou=, mete/bE e)kei=Ten tou= dida/skein kai\ kEru/ssein e)n tai=s po/lesin au)tO=n.
Mt 11:1 kai egeneto hote etelesen ho iEsus diatassOn tois dOdeka maTEtais autu, metebE ekeiTen tu didaskein kai kEryssein en tais polesin autOn.
Mt 11:1 c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- rp----gsm- v-3aai-s-- d--------- ra----gsn- v--pan---- c--------- v--pan---- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm-
Mt 11:1 G2532 G1096 G3753 G5055 G3588 G2424 G1299 G3588 G1427 G3101 G0846 G3327 G1564 G3588 G1321 G2532 G2784 G1722 G3588 G4172 G0846
Mt 11:1 Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.
Mt 11:1
Mt 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 11:1
Mt 11:1  I  kiedy  Ukończył  Jezus  instrukcje  dwanaście  studentów  Jego  przeniesione  stąd  uczyć  i  głosić  w  miasta  ich
Mt 11:1 G2532 G3753 G5055 G2424 G1299 G1427 G3101 G0846 G3327 G1564 G1321 G2532 G2784 G1722 G4172 G0846
Mt 11:2 δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ                                      
Mt 11:2 *(o de\ *)iOa/nnEs a)kou/sas e)n tO=| desmOtEri/O| ta\ e)/rga tou= *CHristou= pe/mPSas dia\ tO=n maTEtO=n au)tou=
Mt 11:2 ho de iOannEs akusas en tO desmOtEriO ta erga tu CHristu pemPSas dia tOn maTEtOn autu
Mt 11:2 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
Mt 11:2 G3588 G1161 G2491 G0191 G1722 G3588 G1201 G3588 G2041 G3588 G5547 G3992 G1223 G3588 G3101 G0846
Mt 11:2 Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów
Mt 11:2
Mt 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 11:2
Mt 11:2  Jan  zaś  przesłuchanie  w  loch  spraw  Chrystus  wysłane  dwa  studentów  ich
Mt 11:2 G2491 G1161 G0191 G1722 G1201 G2041 G5547 G3992 G1417 G3101 G0846
Mt 11:3 εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ἐρχόμενος ἕτερον προσδοκῶμεν;                                                    
Mt 11:3 ei)=pen au)tO=|, *su\ ei)= o( e)rCHo/menos E)\ e(/teron prosdokO=men;
Mt 11:3 eipen autO, sy ei ho erCHomenos E heteron prosdokOmen;
Mt 11:3 v-3aai-s-- rp----dsm- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- a-----asm- v-1pai-p--
Mt 11:3 G2036 G0846 G4771 G1488 G3588 G2064 G2228 G2087 G4328
Mt 11:3 z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
Mt 11:3
Mt 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 11:3
Mt 11:3  powiedzieć  Go  ty, wy  czy  Który  musi  przyjść  lub  oczekiwać  inny
Mt 11:3 G2036 G0846 G4771 G1488 G3588 G2064 G2064 G2228 G4328 G2087
Mt 11:4 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·                                            
Mt 11:4 kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *poreuTe/ntes a)paggei/late *)iOa/nnE| a(\ a)kou/ete kai\ ble/pete:
Mt 11:4 kai apokriTeis ho iEsus eipen autois, poreuTentes apaNgeilate iOannE ha akuete kai blepete:
Mt 11:4 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v--appnpm- v-2aad-p-- n-----dsm- rr----apn- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p--
Mt 11:4 G2532 G0611 G3588 G2424 G2036 G0846 G4198 G0518 G2491 G3739 G0191 G2532 G0991
Mt 11:4 Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
Mt 11:4
Mt 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 11:4
Mt 11:4  I  powiedział  ich  Jezus  w  odpowiedź  Iść  powiedzieć  Jan  że  słyszeć  i  zobaczyć
Mt 11:4 G2532 G2036 G0846 G2424 G0611 G0611 G4198 G0518 G2491 G3739 G0191 G2532 G0991
Mt 11:5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·                                      
Mt 11:5 tufloi\ a)nable/pousin kai\ CHOloi\ peripatou=sin, leproi\ kaTari/DZontai kai\ kOfoi\ a)kou/ousin, kai\ nekroi\ e)gei/rontai kai\ ptOCHoi\ eu)aggeli/DZontai:
Mt 11:5 tyfloi anablepusin kai CHOloi peripatusin, leproi kaTariDZontai kai kOfoi akuusin, kai nekroi egeirontai kai ptOCHoi euaNgeliDZontai:
Mt 11:5 a-----npm- v-3pai-p-- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- a-----npm- v-3ppi-p-- c--------- a-----npm- v-3pai-p-- c--------- a-----npm- v-3ppi-p-- c--------- a-----npm- v-3ppi-p--
Mt 11:5 G5185 G0308 G2532 G5560 G4043 G3015 G2511 G2532 G2974 G0191 G2532 G3498 G1453 G2532 G4434 G2097
Mt 11:5 niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
Mt 11:5
Mt 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 11:5
Mt 11:5  ślepy  otrzymać widok  i  kulawy  iść  trędowatych  czyszczone  i  głuchy  słyszeć  martwy  podniesiony  i  Żebrakami  dobrą nowinę
Mt 11:5 G5185 G0308 G2532 G5560 G4043 G3015 G2511 G2532 G2974 G0191 G3498 G1453 G2532 G4434 G2097