Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt13      do_str_głównej      do_Mt15      
Mt 14:1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,                                                  
Mt 14:1 *)en e)kei/nO| tO=| kairO=| E)/kousen *(ErO/|dEs o( tetraa/rCHEs tE\n a)koE\n *)iEsou=,
Mt 14:1 en ekeinO tO kairO Ekusen hErOdEs ho tetraarCHEs tEn akoEn iEsu,
Mt 14:1 p--------- rd----dsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Mt 14:1 G1722 G1565 G3588 G2540 G0191 G2264 G3588 G5076 G3588 G0189 G2424
Mt 14:1 W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie.
Mt 14:1
Mt 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 14:1
Mt 14:1  W  że  czas  Herod  tetrarchą  słyszałem  plotka  Jezus
Mt 14:1 G1722 G1565 G2540 G2264 G5076 G0191 G0189 G2424
Mt 14:2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.                          
Mt 14:2 kai\ ei)=pen toi=s paisi\n au)tou=, *ou(=to/s e)stin *)iOa/nnEs o( baptistE/s: au)to\s E)ge/rTE a)po\ tO=n nekrO=n, kai\ dia\ tou=to ai( duna/meis e)nergou=sin e)n au)tO=|.
Mt 14:2 kai eipen tois paisin autu, hutos estin iOannEs ho baptistEs: autos EgerTE apo tOn nekrOn, kai dia tuto hai dynameis energusin en autO.
Mt 14:2 c--------- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- rd----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----nsm- v-3api-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- p--------- rd----asn- ra----npf- n-----npf- v-3pai-p-- p--------- rp----dsm-
Mt 14:2 G2532 G2036 G3588 G3816 G0846 G3778 G2076 G2491 G3588 G0910 G0846 G1453 G0575 G3588 G3498 G2532 G1223 G5124 G3588 G1411 G1754 G1722 G0846
Mt 14:2 I rzekł do swych dworzan: To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają.
Mt 14:2
Mt 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 14:2
Mt 14:2  i  powiedział  Pracowników  To  to  Jan  Baptysta  on  róża  z  martwy  i  zatem  zatem  cuda  wykonane  ich
Mt 14:2 G2532 G2036 G3816 G0846 G3778 G2491 G0910 G0846 G1453 G0575 G3498 G2532 G1223 G5124 G1411 G1754 G0846
Mt 14:3 γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·                                
Mt 14:3 *(o ga\r *(ErO/|dEs kratE/sas to\n *)iOa/nnEn e)/dEsen [au)to\n] kai\ e)n fulakE=| a)pe/Teto dia\ *(ErO|dia/da tE\n gunai=ka *fili/ppou tou= a)delfou= au)tou=:
Mt 14:3 ho gar hErOdEs kratEsas ton iOannEn edEsen [auton] kai en fylakE apeTeto dia hErOdiada tEn gynaika filippu tu adelfu autu:
Mt 14:3 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- p--------- n-----dsf- v-3ami-s-- p--------- n-----asf- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm-
Mt 14:3 G3588 G1063 G2264 G2902 G3588 G2491 G1210 G0846 G2532 G1722 G5438 G0659 G1223 G2266 G3588 G1135 G5376 G3588 G0080 G0846
Mt 14:3 Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada. żona brata jego, Filipa.
Mt 14:3
Mt 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 14:3
Mt 14:3  Dla  Herod  przy  Jan  połączony  jego  i  obsadzone  w  więzienie  dla  Herodiada  żona  Philip  brat  jego
Mt 14:3 G1063 G2264 G2902 G2491 G1210 G0846 G2532 G5087 G1722 G5438 G1223 G2266 G1135 G5376 G0080 G0846
Mt 14:4 ἔλεγεν γὰρ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.                                                    
Mt 14:4 e)/legen ga\r o( *)iOa/nnEs au)tO=|, *ou)k e)/Xesti/n soi e)/CHein au)tE/n.
Mt 14:4 elegen gar ho iOannEs autO, uk eXestin soi eCHein autEn.
Mt 14:4 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----dsm- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v--pan---- rp----asf-
Mt 14:4 G3004 G1063 G3588 G2491 G0846 G3756 G1832 G4671 G2192 G0846
Mt 14:4 Jan bowiem upomniał go: Nie wolno ci jej trzymać.
Mt 14:4
Mt 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 14:4
Mt 14:4  że  Jan  powiedział  go  nie  powinien  ty, wy  mieć  jego
Mt 14:4 G1063 G2491 G3004 G0846 G3756 G1832 G4671 G2192 G0846
Mt 14:5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.                                                
Mt 14:5 kai\ Te/lOn au)to\n a)poktei=nai e)fobE/TE to\n o)/CHlon, o(/ti O(s profE/tEn au)to\n ei)=CHon.
Mt 14:5 kai TelOn auton apokteinai efobETE ton oCHlon, hoti hOs profEtEn auton eiCHon.
Mt 14:5 c--------- v--papnsm- rp----asm- v--aan---- v-3api-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- c--------- n-----asm- rp----asm- v-3iai-p--
Mt 14:5 G2532 G2309 G0846 G0615 G5399 G3588 G3793 G3754 G5613 G4396 G0846 G2192
Mt 14:5 Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Mt 14:5
Mt 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 14:5
Mt 14:5  I  jak  zabić  jego  boi  Osoby  że  jego  czcigodny  dla  Prorok
Mt 14:5 G2532 G2309 G0615 G0846 G5399 G3793 G3754 G0846 G2192 G5613 G4396