Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt14      do_str_głównej      do_Mt16      
Mt 15:1 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες,                                                        
Mt 15:1 *to/te prose/rCHontai tO=| *)iEsou= a)po\ *(ierosolu/mOn *farisai=oi kai\ grammatei=s le/gontes,
Mt 15:1 tote proserCHontai tO iEsu apo hierosolymOn farisaioi kai grammateis legontes,
Mt 15:1 d--------- v-3pmi-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gpn- n-----npm- c--------- n-----npm- v--papnpm-
Mt 15:1 G5119 G4334 G3588 G2424 G0575 G2414 G5330 G2532 G1122 G3004
Mt 15:1 Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem:
Mt 15:1
Mt 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 15:1
Mt 15:1  Następnie  przyjść  Jezus  Jerozolima  Jerozolima  Uczeni w Piśmie  i  Faryzeusze  mówią  mówią
Mt 15:1 G5119 G4334 G2424 G0575 G2414 G1122 G2532 G5330 G2532 G3004
Mt 15:2 Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας [αὐτῶν] ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.                                      
Mt 15:2 *dia\ ti/ oi( maTEtai/ sou parabai/nousin tE\n para/dosin tO=n presbute/rOn; ou) ga\r ni/ptontai ta\s CHei=ras [au)tO=n] o(/tan a)/rton e)sTi/Osin.
Mt 15:2 dia ti hoi maTEtai su parabainusin tEn paradosin tOn presbyterOn; u gar niptontai tas CHeiras [autOn] hotan arton esTiOsin.
Mt 15:2 p--------- ri----asn- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- d--------- c--------- v-3pmi-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- n-----asm- v-3pas-p--
Mt 15:2 G1223 G5100 G3588 G3101 G4675 G3845 G3588 G3862 G3588 G4245 G3756 G1063 G3538 G3588 G5495 G0846 G3752 G0740 G2068
Mt 15:2 Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem.
Mt 15:2
Mt 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 15:2
Mt 15:2  dlaczego  Studentów  Twój  przekraczać  tradycja  starszych  dla  nie  myć  Ręka  ich  kiedy  jeść  chleb
Mt 15:2 G1302 G3101 G4675 G3845 G3862 G4245 G1063 G3756 G3538 G5495 G0846 G3752 G2068 G0740
Mt 15:3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;                                        
Mt 15:3 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, *dia\ ti/ kai\ u(mei=s parabai/nete tE\n e)ntolE\n tou= Teou= dia\ tE\n para/dosin u(mO=n;
Mt 15:3 ho de apokriTeis eipen autois, dia ti kai hymeis parabainete tEn entolEn tu Teu dia tEn paradosin hymOn;
Mt 15:3 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- ri----asn- d--------- rp----np-- v-2pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
Mt 15:3 G3588 G1161 G0611 G2036 G0846 G1223 G5100 G2532 G5210 G3845 G3588 G1785 G3588 G2316 G1223 G3588 G3862 G5216
Mt 15:3 On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?
Mt 15:3
Mt 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 15:3
Mt 15:3  zaś  powiedział  ich  w  odpowiedź  dlaczego  i  ty, wy  przekraczać  przykazanie  Bóg  dla  legendy  swój
Mt 15:3 G1161 G2036 G0846 G0611 G0611 G1302 G2532 G5210 G3845 G1785 G2316 G1223 G3862 G5216
Mt 15:4 γὰρ θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·                                        
Mt 15:4 o( ga\r Teo\s ei)=pen, *ti/ma to\n pate/ra kai\ tE\n mEte/ra, kai/, *(o kakologO=n pate/ra E)\ mEte/ra Tana/tO| teleuta/tO:
Mt 15:4 ho gar Teos eipen, tima ton patera kai tEn mEtera, kai, ho kakologOn patera E mEtera TanatO teleutatO:
Mt 15:4 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- v-2pad-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----asm- c--------- n-----asf- n-----dsm- v-3pad-s--
Mt 15:4 G3588 G1063 G2316 G2036 G5091 G3588 G3962 G2532 G3588 G3384 G2532 G3588 G2551 G3962 G2228 G3384 G2288 G5053
Mt 15:4 Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.
Mt 15:4
Mt 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 15:4
Mt 15:4  Dla  Bóg  rozkazał  Cześć  ojciec  i  matka  i  maligning  ojciec  lub  matka  śmierć  umierać
Mt 15:4 G1063 G2316 G1781 G5091 G3962 G2532 G3384 G2532 G2551 G3962 G2228 G3384 G2288 G5053
Mt 15:5 ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Δῶρον ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,                                          
Mt 15:5 u(mei=s de\ le/gete, *(\os a)\n ei)/pE| tO=| patri\ E)\ tE=| mEtri/, *dO=ron o(\ e)a\n e)X e)mou= O)felETE=|s,
Mt 15:5 hymeis de legete, hos an eipE tO patri E tE mEtri, dOron ho ean eX emu OfelETEs,
Mt 15:5 rp----np-- c--------- v-2pai-p-- rr----nsm- x--------- v-3aas-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsn- rr----asn- x--------- p--------- rp----gs-- v-2aps-s--
Mt 15:5 G5210 G1161 G3004 G3739 G0302 G2036 G3588 G3962 G2228 G3588 G3384 G1435 G3739 G1437 G1537 G1700 G5623
Mt 15:5 Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie,