Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt16      do_str_głównej      do_Mt18      
Mt 17:1 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν.                                      
Mt 17:1 *kai\ meT' E(me/ras e(\X paralamba/nei o( *)iEsou=s to\n *pe/tron kai\ *)ia/kObon kai\ *)iOa/nnEn to\n a)delfo\n au)tou=, kai\ a)nafe/rei au)tou\s ei)s o)/ros u(PSElo\n kat' i)di/an.
Mt 17:1 kai meT' Emeras heX paralambanei ho iEsus ton petron kai iakObon kai iOannEn ton adelfon autu, kai anaferei autus eis oros hyPSElon kat' idian.
Mt 17:1 c--------- p--------- n-----apf- a-----apf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- c--------- v-3pai-s-- rp----apm- p--------- n-----asn- a-----asn- p--------- a-----asf-
Mt 17:1 G2532 G3326 G2250 G1803 G3880 G3588 G2424 G3588 G4074 G2532 G2385 G2532 G2491 G3588 G0080 G0846 G2532 G0399 G0846 G1519 G3735 G5308 G2596 G2398
Mt 17:1 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Mt 17:1
Mt 17:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 17:1
Mt 17:1  Na  Za  dni  sześć  miał  Jezus  Peter  Peter  Jakuba  i  Jan  brat  jego  i  podniesiony  ich  w  Góra  wysoki  kilka  kilka
Mt 17:1 G3326 G3326 G2250 G1803 G3880 G2424 G2532 G4074 G2385 G2532 G2491 G0080 G0846 G2532 G0399 G0846 G1519 G3735 G5308 G2398 G2596
Mt 17:2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.                                            
Mt 17:2 kai\ metemorfO/TE e)/mprosTen au)tO=n, kai\ e)/lamPSen to\ pro/sOpon au)tou= O(s o( E(/lios, ta\ de\ i(ma/tia au)tou= e)ge/neto leuka\ O(s to\ fO=s.
Mt 17:2 kai metemorfOTE emprosTen autOn, kai elamPSen to prosOpon autu hOs ho hElios, ta de himatia autu egeneto leuka hOs to fOs.
Mt 17:2 c--------- v-3api-s-- p--------- rp----gpm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----npn- c--------- n-----npn- rp----gsm- v-3ami-s-- a-----npn- c--------- ra----nsn- n-----nsn-
Mt 17:2 G2532 G3339 G1715 G0846 G2532 G2989 G3588 G4383 G0846 G5613 G3588 G2246 G3588 G1161 G2440 G0846 G1096 G3022 G5613 G3588 G5457
Mt 17:2 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
Mt 17:2
Mt 17:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 17:2
Mt 17:2  i  przemienione  przed  ich  i  belkami  twarz  Jego  jako  słońce  Odzież  zaś  Jego  zostać  biały  jako  światło
Mt 17:2 G2532 G3339 G1715 G0846 G2532 G2989 G4383 G0846 G5613 G2246 G2440 G1161 G0846 G1096 G3022 G5613 G5457
Mt 17:3 καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ᾿ αὐτοῦ.                                                                  
Mt 17:3 kai\ i)dou\ O)/fTE au)toi=s *mOu+sE=s kai\ *)Eli/as sullalou=ntes met' au)tou=.
Mt 17:3 kai idu OfTE autois mO+ysEs kai Elias syllaluntes met' autu.
Mt 17:3 c--------- x--------- v-3api-s-- rp----dpm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--papnpm- p--------- rp----gsm-
Mt 17:3 G2532 G2400 G3700 G0846 G3475 G2532 G2243 G4814 G3326 G0846
Mt 17:3 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Mt 17:3
Mt 17:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 17:3
Mt 17:3  I  tutaj  były  ich  Mojżesz  i  Eliasz  z  Go  mówi
Mt 17:3 G2532 G2400 G3700 G0846 G3475 G2532 G2243 G3326 G0846 G4814
Mt 17:4 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν.                                
Mt 17:4 a)pokriTei\s de\ o( *pe/tros ei)=pen tO=| *)iEsou=, *ku/rie, kalo/n e)stin E(ma=s O(=de ei)=nai: ei) Te/leis, poiE/sO O(=de trei=s skEna/s, soi\ mi/an kai\ *mOu+sei= mi/an kai\ *)Eli/a| mi/an.
Mt 17:4 apokriTeis de ho petros eipen tO iEsu, kyrie, kalon estin hEmas hOde einai: ei Teleis, poiEsO hOde treis skEnas, soi mian kai mO+ysei mian kai Elia mian.
Mt 17:4 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----vsm- a-----nsn- v-3pai-s-- rp----ap-- d--------- v--pan---- c--------- v-2pai-s-- v-1fai-s-- d--------- a-----apf- n-----apf- rp----ds-- a-----asf- c--------- n-----dsm- a-----asf- c--------- n-----dsm- a-----asf-
Mt 17:4 G0611 G1161 G3588 G4074 G2036 G3588 G2424 G2962 G2570 G2076 G2248 G5602 G1511 G1487 G2309 G4160 G5602 G5140 G4633 G4671 G3391 G2532 G3475 G3391 G2532 G2243 G3391
Mt 17:4 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Mt 17:4
Mt 17:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 17:4
Mt 17:4  W  Sem  Peter  powiedział  Jezus  Władca  dobrze  nas  tutaj  być  jeśli  potrzeba  do  tutaj  trzy  Namioty  ty, wy  jeden  i  Mojżesz  jeden  i  jeden  Eliasz
Mt 17:4 G1161 G1161 G4074 G2036 G2424 G2962 G2570 G2248 G5602 G1511 G1487 G2309 G4160 G5602 G5140 G4633 G4671 G3391 G2532 G3475 G3391 G2532 G3391 G2243