Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt1      do_str_głównej      do_Mt3      
Mt 2:1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα                                            
Mt 2:1 *tou= de\ *)iEsou= gennETe/ntos e)n *bETle/em tE=s *)ioudai/as e)n E(me/rais *(ErO/|dou tou= basile/Os, i)dou\ ma/goi a)po\ a)natolO=n parege/nonto ei)s *(ieroso/luma
Mt 2:1 tu de iEsu gennETentos en bETleem tEs iudaias en hEmerais hErOdu tu basileOs, idu magoi apo anatolOn paregenonto eis hierosolyma
Mt 2:1 ra----gsm- c--------- n-----gsm- v--appgsm- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dpf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- x--------- n-----npm- p--------- n-----gpf- v-3ami-p-- p--------- n-----apn-
Mt 2:1 G3588 G1161 G2424 G1080 G1722 G0965 G3588 G2449 G1722 G2250 G2264 G3588 G0935 G2400 G3097 G0575 G0395 G3854 G1519 G2414
Mt 2:1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
Mt 2:1
Mt 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 2:1
Mt 2:1 Gdy  Jezus  urodzony  w  Betlejem  Judea  w  dni  króla  Heroda przyszli do  Jerozolimy  Trzech Króli  zebranie  wschodu  mówiąc
Mt 2:1 G1161 G2424 G1080 G1722 G0965 G2449 G1722 G2250 G0935 G2264 G3854 G1519 G2414 G3097 G0575 G0395 G3004
Mt 2:2 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.                                            
Mt 2:2 le/gontes, *pou= e)stin o( teCHTei\s basileu\s tO=n *)ioudai/On; ei)/domen ga\r au)tou= to\n a)ste/ra e)n tE=| a)natolE=| kai\ E)/lTomen proskunE=sai au)tO=|.
Mt 2:2 legontes, pu estin ho teCHTeis basileus tOn iudaiOn; eidomen gar autu ton astera en tE anatolE kai ElTomen proskynEsai autO.
Mt 2:2 v--papnpm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--appnsm- n-----nsm- ra----gpm- a-----gpm- v-1aai-p-- c--------- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-1aai-p-- v--aan---- rp----dsm-
Mt 2:2 G3004 G4226 G2076 G3588 G5088 G0935 G3588 G2453 G1492 G1063 G0846 G3588 G0792 G1722 G3588 G0395 G2532 G2064 G4352 G0846
Mt 2:2 i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon .
Mt 2:2
Mt 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 2:2
Mt 2:2  gdzie  urodzony  Król  Żydowski gdyż widzieliśmy  gwiazdę  Jego na Wschodzie  i przyszlismy pokłonić Mu
Mt 2:2 G4226 G5088 G0935 G2453 G1063 G1492 G0792 G0846 G1722 G0395 G2532 G2064 G4352 G0846
Mt 2:3 ἀκούσας δὲ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ,                                                              
Mt 2:3 a)kou/sas de\ o( basileu\s *(ErO/|dEs e)tara/CHTE kai\ pa=sa *(ieroso/luma met' au)tou=,
Mt 2:3 akusas de ho basileus hErOdEs etaraCHTE kai pasa hierosolyma met' autu,
Mt 2:3 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gsm-
Mt 2:3 G0191 G1161 G3588 G0935 G2264 G5015 G2532 G3956 G2414 G3326 G0846
Mt 2:3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Mt 2:3
Mt 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 2:3
Mt 2:3 Usłyszawszy  Herod  król  zmartwiony  i cała  Jerozolima  z nim
Mt 2:3 G0191 G2264 G0935 G5015 G2532 G3956 G2414 G3326 G0846
Mt 2:4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ Χριστὸς γεννᾶται.                                                    
Mt 2:4 kai\ sunagagO\n pa/ntas tou\s a)rCHierei=s kai\ grammatei=s tou= laou= e)punTa/neto par' au)tO=n pou= o( *CHristo\s genna=tai.
Mt 2:4 kai synagagOn pantas tus arCHiereis kai grammateis tu lau epynTaneto par' autOn pu ho CHristos gennatai.
Mt 2:4 c--------- v--aapnsm- a-----apm- ra----apm- n-----apm- c--------- n-----apm- ra----gsm- n-----gsm- v-3imi-s-- p--------- rp----gpm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ppi-s--
Mt 2:4 G2532 G4863 G3956 G3588 G0749 G2532 G1122 G3588 G2992 G4441 G3844 G0846 G4226 G3588 G5547 G1080
Mt 2:4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Mt 2:4
Mt 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 2:4
Mt 2:4  I zebrał  wszystkich  kapłanów  i uczonych w Piśmie narodu pytając się u nich  gdzie  powinien  urodzić się  Chrystus
Mt 2:4 G2532 G4863 G3956 G0749 G2532 G1122 G2992 G4441 G3844 G0846 G4226 G1080 G1080 G5547
Mt 2:5 οἱ δὲ εἶπαν