Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt21      do_str_głównej      do_Mt23      
Mt 22:1 Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων,                                                          
Mt 22:1 *kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s pa/lin ei)=pen e)n parabolai=s au)toi=s le/gOn,
Mt 22:1 kai apokriTeis ho iEsus palin eipen en parabolais autois legOn,
Mt 22:1 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3aai-s-- p--------- n-----dpf- rp----dpm- v--papnsm-
Mt 22:1 G2532 G0611 G3588 G2424 G3825 G2036 G1722 G3850 G0846 G3004
Mt 22:1 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich:
Mt 22:1
Mt 22:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 22:1
Mt 22:1  Jezus  ustawicznego  ustawicznego  mówić  ich  przypowieści  powiedział
Mt 22:1 G2424 G0611 G3825 G2036 G0846 G3850 G3004
Mt 22:2 Ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ.                                                    
Mt 22:2 *(OmoiO/TE E( basilei/a tO=n ou)ranO=n a)nTrO/pO| basilei=, o(/stis e)poi/Esen ga/mous tO=| ui(O=| au)tou=.
Mt 22:2 hOmoiOTE hE basileia tOn uranOn anTrOpO basilei, hostis epoiEsen gamus tO hyiO autu.
Mt 22:2 v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- n-----dsm- n-----dsm- rr----nsm- v-3aai-s-- n-----apm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Mt 22:2 G3666 G3588 G0932 G3588 G3772 G0444 G0935 G3748 G4160 G1062 G3588 G5207 G0846
Mt 22:2 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
Mt 22:2
Mt 22:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 22:2
Mt 22:2  Królestwo  Niebo  jak  człowiek  król  który  wykonane  małżeństwo  uczta  syn  jego
Mt 22:2 G0932 G3772 G3666 G0444 G0935 G3748 G4160 G1062 G1062 G5207 G0846
Mt 22:3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.                                                
Mt 22:3 kai\ a)pe/steilen tou\s dou/lous au)tou= kale/sai tou\s keklEme/nous ei)s tou\s ga/mous, kai\ ou)k E)/Telon e)lTei=n.
Mt 22:3 kai apesteilen tus dulus autu kalesai tus keklEmenus eis tus gamus, kai uk ETelon elTein.
Mt 22:3 c--------- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- v--aan---- ra----apm- v--xppapm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- d--------- v-3iai-p-- v--aan----
Mt 22:3 G2532 G0649 G3588 G1401 G0846 G2564 G3588 G2564 G1519 G3588 G1062 G2532 G3756 G2309 G2064
Mt 22:3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Mt 22:3
Mt 22:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 22:3
Mt 22:3  i  wysłane  niewolników  ich  wezwanie  zaproszony  w  małżeństwo  uczta  i  nie  jak  przyjść
Mt 22:3 G2532 G0649 G1401 G0846 G2564 G2564 G1519 G1062 G1062 G2532 G3756 G2309 G2064
Mt 22:4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.                        
Mt 22:4 pa/lin a)pe/steilen a)/llous dou/lous le/gOn, *ei)/pate toi=s keklEme/nois, *)idou\ to\ a)/risto/n mou E(toi/maka, oi( tau=roi/ mou kai\ ta\ sitista\ teTume/na, kai\ pa/nta e(/toima: deu=te ei)s tou\s ga/mous.
Mt 22:4 palin apesteilen allus dulus legOn, eipate tois keklEmenois, idu to ariston mu hEtoimaka, hoi tauroi mu kai ta sitista teTymena, kai panta hetoima: deute eis tus gamus.
Mt 22:4 d--------- v-3aai-s-- a-----apm- n-----apm- v--papnsm- v-2aad-p-- ra----dpm- v--xppdpm- x--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- v-1xai-s-- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- c--------- ra----npn- a-----npn- v--xppnpn- c--------- a-----npn- a-----npn- d--------- p--------- ra----apm- n-----apm-
Mt 22:4 G3825 G0649 G0243 G1401 G3004 G2036 G3588 G2564 G2400 G3588 G0712 G3450 G2090 G3588 G5022 G3450 G2532 G3588 G4619 G2380 G2532 G3956 G2092 G1205 G1519 G3588 G1062
Mt 22:4 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!
Mt 22:4
Mt 22:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 22:4
Mt 22:4  Ponownie  wysłane  inny  niewolników  powiedzenie  powiedzieć  tych, którzy są zaproszeni  tutaj  przygotowany  lunch  mój  cieląt  mój  i  tuczne cielce  zakłuć  i  wszystko  gotowy  przyjść  w  małżeństwo  uczta
Mt 22:4 G3825 G0649 G0243 G1401 G3004 G2036 G2564 G2400 G2090 G0712 G3450 G5022 G3450 G2532 G4619 G2380 G2532 G3956 G2092 G1205 G1519 G1062 G1062
Mt 22:5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·                                              
Mt 22:5 oi( de\ a)melE/santes a)pE=lTon, o(\s me\n ei)s to\n i)/dion a)gro/n, o(\s de\ e)pi\ tE\n e)mpori/an au)tou=:
Mt 22:5 hoi de amelEsantes apElTon, hos men eis ton idion agron, hos de epi tEn emporian autu:
Mt 22:5 ra----npm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- rr----nsm- c--------- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- rr----nsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Mt 22:5 G3588 G1161 G0272 G0565 G3739 G3303 G1519 G3588 G2398 G0068 G3739 G1161 G1909 G3588 G1711 G0846
Mt 22:5 Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa,