Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Mt22      do_str_głównej      do_Mt24      
Mt 23:1 Τότε Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ                                                                
Mt 23:1 *to/te o( *)iEsou=s e)la/lEsen toi=s o)/CHlois kai\ toi=s maTEtai=s au)tou=
Mt 23:1 tote ho iEsus elalEsen tois oCHlois kai tois maTEtais autu
Mt 23:1 d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm-
Mt 23:1 G5119 G3588 G2424 G2980 G3588 G3793 G2532 G3588 G3101 G0846
Mt 23:1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
Mt 23:1
Mt 23:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 23:1
Mt 23:1  Następnie  Jezus  rozpoczął  mówić  osoby  i  studentów  Jego
Mt 23:1 G5119 G2424 G2980 G2980 G3793 G2532 G3101 G0846
Mt 23:2 λέγων, Ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.                                                              
Mt 23:2 le/gOn, *)epi\ tE=s *mOu+se/Os kaTe/dras e)ka/Tisan oi( grammatei=s kai\ oi( *farisai=oi.
Mt 23:2 legOn, epi tEs mO+yseOs kaTedras ekaTisan hoi grammateis kai hoi farisaioi.
Mt 23:2 v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsm- n-----gsf- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm-
Mt 23:2 G3004 G1909 G3588 G3475 G2515 G2523 G3588 G1122 G2532 G3588 G5330
Mt 23:2 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Mt 23:2
Mt 23:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 23:2
Mt 23:2  powiedział  w  Mojżesz  siedzenie  sob  Uczeni w Piśmie  i  Faryzeusze
Mt 23:2 G3004 G1909 G3475 G2515 G2523 G1122 G2532 G5330
Mt 23:3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.                                          
Mt 23:3 pa/nta ou)=n o(/sa e)a\n ei)/pOsin u(mi=n poiE/sate kai\ tErei=te, kata\ de\ ta\ e)/rga au)tO=n mE\ poiei=te: le/gousin ga\r kai\ ou) poiou=sin.
Mt 23:3 panta un hosa ean eipOsin hymin poiEsate kai tEreite, kata de ta erga autOn mE poieite: legusin gar kai u poiusin.
Mt 23:3 a-----apn- c--------- rr----apn- x--------- v-3aas-p-- rp----dp-- v-2aad-p-- c--------- v-2pad-p-- p--------- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- d--------- v-2pad-p-- v-3pai-p-- c--------- c--------- d--------- v-3pai-p--
Mt 23:3 G3956 G3767 G3745 G1437 G2036 G5213 G4160 G2532 G5083 G2596 G1161 G3588 G2041 G0846 G3361 G4160 G3004 G1063 G2532 G3756 G4160
Mt 23:3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
Mt 23:3
Mt 23:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 23:3
Mt 23:3  tak  wszystko  że  że  to powiedział  ty, wy  poszanowanie  Przestrzegać  i  do  na  Przypadków  zaś  ich  nie  Postępować  dla  mówią  i  nie  zrobić
Mt 23:3 G3767 G3956 G0302 G3745 G2036 G5213 G5083 G5083 G2532 G4160 G2596 G2041 G1161 G0846 G3361 G4160 G1063 G3004 G2532 G3756 G4160
Mt 23:4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα [καὶ δυσβάστακτα] καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.                                        
Mt 23:4 desmeu/ousin de\ forti/a bare/a [kai\ dusba/stakta] kai\ e)pitiTe/asin e)pi\ tou\s O)/mous tO=n a)nTrO/pOn, au)toi\ de\ tO=| daktu/lO| au)tO=n ou) Te/lousin kinE=sai au)ta/.
Mt 23:4 desmeuusin de fortia barea [kai dysbastakta] kai epitiTeasin epi tus Omus tOn anTrOpOn, autoi de tO daktylO autOn u Telusin kinEsai auta.
Mt 23:4 v-3pai-p-- c--------- n-----apn- a-----apn- c--------- a-----apn- c--------- v-3pai-p-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- rp----npm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gpm- d--------- v-3pai-p-- v--aan---- rp----apn-
Mt 23:4 G1195 G1161 G5413 G0926 G2532 G1419 G2532 G2007 G1909 G3588 G5606 G3588 G0444 G0846 G1161 G3588 G1147 G0846 G3756 G2309 G2795 G0846
Mt 23:4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Mt 23:4
Mt 23:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 23:4
Mt 23:4  łącze  Brema  ciężki  i  ciężki  i  przyznać  w  plecy  osoby  i  nie  potrzeba  palec  iść  ich
Mt 23:4 G1195 G5413 G0926 G2532 G1419 G2532 G2007 G1909 G5606 G0444 G1161 G3756 G2309 G1147 G2795 G0846
Mt 23:5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις·