Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt23      do_str_głównej      do_Mt25      
Mt 24:1 Καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ·                                        
Mt 24:1 *kai\ e)XelTO\n o( *)iEsou=s a)po\ tou= i(erou= e)poreu/eto, kai\ prosE=lTon oi( maTEtai\ au)tou= e)pidei=Xai au)tO=| ta\s oi)kodoma\s tou= i(erou=:
Mt 24:1 kai eXelTOn ho iEsus apo tu hieru eporeueto, kai prosElTon hoi maTEtai autu epideiXai autO tas oikodomas tu hieru:
Mt 24:1 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v-3imi-s-- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v--aan---- rp----dsm- ra----apf- n-----apf- ra----gsn- a-----gsn-
Mt 24:1 G2532 G1831 G3588 G2424 G0575 G3588 G2411 G4198 G2532 G4334 G3588 G3101 G0846 G1925 G0846 G3588 G3619 G3588 G2411
Mt 24:1 Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.
Mt 24:1
Mt 24:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 24:1
Mt 24:1  I  nadchodzący  Jezus  był  z  Świątynia  i  rozpoczął  Studentów  Jego  show  Go  budynek  Świątynia
Mt 24:1 G2532 G1831 G2424 G4198 G0575 G2411 G2532 G4334 G3101 G0846 G1925 G0846 G3619 G2411
Mt 24:2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.                                  
Mt 24:2 o( de\ a)pokriTei\s ei)=pen au)toi=s, *ou) ble/pete tau=ta pa/nta; a)mE\n le/gO u(mi=n, ou) mE\ a)feTE=| O(=de li/Tos e)pi\ li/Ton o(\s ou) kataluTE/setai.
Mt 24:2 ho de apokriTeis eipen autois, u blepete tauta panta; amEn legO hymin, u mE afeTE hOde liTos epi liTon hos u katalyTEsetai.
Mt 24:2 ra----nsm- c--------- v--appnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- x--------- v-2pai-p-- rd----apn- a-----apn- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- d--------- v-3aps-s-- d--------- n-----nsm- p--------- n-----asm- rr----nsm- d--------- v-3fpi-s--
Mt 24:2 G3588 G1161 G0611 G2036 G0846 G3756 G0991 G5023 G3956 G0281 G3004 G5213 G3756 G3361 G0863 G5602 G3037 G1909 G3037 G3739 G3756 G2647
Mt 24:2 Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
Mt 24:2
Mt 24:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 24:2
Mt 24:2  Jezus  zaś  powiedział  ich  zobaczyć  czy  wszystko  to  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  nie  będzie  tutaj  kamień  w  kamień  wszystko  wszystko  będzie  zniszczony
Mt 24:2 G2424 G1161 G2036 G0846 G0991 G3756 G3956 G5023 G0281 G3004 G5213 G3364 G0863 G5602 G3037 G1909 G3037 G3364 G3739 G2647 G2647
Mt 24:3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.                
Mt 24:3 *kaTEme/nou de\ au)tou= e)pi\ tou= *)/orous tO=n *)elaiO=n prosE=lTon au)tO=| oi( maTEtai\ kat' i)di/an le/gontes, *ei)pe\ E(mi=n po/te tau=ta e)/stai, kai\ ti/ to\ sEmei=on tE=s sE=s parousi/as kai\ suntelei/as tou= ai)O=nos.
Mt 24:3 kaTEmenu de autu epi tu orus tOn elaiOn prosElTon autO hoi maTEtai kat' idian legontes, eipe hEmin pote tauta estai, kai ti to sEmeion tEs sEs parusias kai synteleias tu aiOnos.
Mt 24:3 v--pmpgsm- c--------- rp----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpf- n-----gpf- v-3aai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- p--------- a-----asf- v--papnpm- v-2aad-s-- rp----dp-- d--------- rd----npn- v-3fmi-s-- c--------- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Mt 24:3 G2521 G1161 G0846 G1909 G3588 G3735 G3588 G1636 G4334 G0846 G3588 G3101 G2596 G2398 G3004 G2036 G2254 G4219 G5023 G2071 G2532 G5101 G3588 G4592 G3588 G4674 G3952 G2532 G4930 G3588 G0165
Mt 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
Mt 24:3
Mt 24:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 24:3
Mt 24:3  zaś  sob  w  żal  Oliwki  rozpoczął  Go  Studentów  sam  sam  pytanie  powiedzieć  nas  kiedy  to  będzie  i  co  znak  Twój  Nadejście  i  śmierć  wiek
Mt 24:3 G1161 G2521 G1909 G3735 G1636 G4334 G0846 G3101 G2398 G2596 G3004 G2036 G2254 G4219 G5023 G2071 G2532 G5101 G4592 G4674 G3952 G2532 G4930 G0165
Mt 24:4 καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ·                                                        
Mt 24:4 kai\ a)pokriTei\s o( *)iEsou=s ei)=pen au)toi=s, *ble/pete mE/ tis u(ma=s planE/sE|:
Mt 24:4 kai apokriTeis ho iEsus eipen autois, blepete mE tis hymas planEsE:
Mt 24:4 c--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2pad-p-- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3aas-s--
Mt 24:4 G2532 G0611 G3588 G2424 G2036 G0846 G0991 G3361 G5100 G5209 G4105
Mt 24:4 Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
Mt 24:4
Mt 24:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 24:4
Mt 24:4  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  strzeż się  kto  nie  oszukać  ty, wy
Mt 24:4 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G0991 G5100 G3361 G4105 G5209
Mt 24:5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμι Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.                                                
Mt 24:5 polloi\ ga\r e)leu/sontai e)pi\ tO=| o)no/mati/ mou le/gontes, *)egO/ ei)mi o( *CHristo/s, kai\ pollou\s planE/sousin.
Mt 24:5 polloi gar eleusontai epi tO onomati mu legontes, egO eimi ho CHristos, kai pollus planEsusin.
Mt 24:5 a-----npm- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v--papnpm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----apm- v-3fai-p--
Mt 24:5 G4183 G1063 G2064 G1909 G3588 G3686 G3450 G3004 G1473 G1510 G3588 G5547 G2532 G4183 G4105
Mt 24:5