Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 
do_Mt24      do_str_głównej      do_Mt26      
Mt 25:1 Τότε ὁμοιωθήσεται βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου.                                  
Mt 25:1 *to/te o(moiOTE/setai E( basilei/a tO=n ou)ranO=n de/ka parTe/nois, ai(/tines labou=sai ta\s lampa/das e(autO=n e)XE=lTon ei)s u(pa/ntEsin tou= numfi/ou.
Mt 25:1 tote homoiOTEsetai hE basileia tOn uranOn deka parTenois, haitines labusai tas lampadas heautOn eXElTon eis hypantEsin tu nymfiu.
Mt 25:1 d--------- v-3fpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- a-----dpf- n-----dpf- rr----npf- v--aapnpf- ra----apf- n-----apf- rp----gpf- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Mt 25:1 G5119 G3666 G3588 G0932 G3588 G3772 G1176 G3933 G3748 G2983 G3588 G2985 G1438 G1831 G1519 G5222 G3588 G3566
Mt 25:1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
Mt 25:1
Mt 25:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 25:1
Mt 25:1  Następnie  jak  będzie  Królestwo  Niebo  dziesięć  dziewice  że  przy  Lampy  ich  obecnie  w kierunku  w kierunku  pan młody
Mt 25:1 G5119 G3666 G3666 G0932 G3772 G1176 G3933 G3748 G2983 G2985 G0846 G1831 G0529 G1519 G3566
Mt 25:2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι.                                                    
Mt 25:2 pe/nte de\ e)X au)tO=n E)=san mOrai\ kai\ pe/nte fro/nimoi.
Mt 25:2 pente de eX autOn Esan mOrai kai pente fronimoi.
Mt 25:2 a-----npf- c--------- p--------- rp----gpf- v-3iai-p-- a-----npf- c--------- a-----npf- a-----npf-
Mt 25:2 G4002 G1161 G1537 G0846 G2258 G3474 G2532 G4002 G5429
Mt 25:2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Mt 25:2
Mt 25:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 25:2
Mt 25:2  Z  ich  pięć  był  mądry  i  pięć  nierozsądny
Mt 25:2 G1537 G0846 G4002 G2258 G5429 G2532 G4002 G3474
Mt 25:3 αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον·                                              
Mt 25:3 ai( ga\r mOrai\ labou=sai ta\s lampa/das au)tO=n ou)k e)/labon meT' e(autO=n e)/laion:
Mt 25:3 hai gar mOrai labusai tas lampadas autOn uk elabon meT' eautOn elaion:
Mt 25:3 ra----npf- c--------- a-----npf- v--aapnpf- ra----apf- n-----apf- rp----gpf- d--------- v-3aai-p-- p--------- rp----gpf- n-----asn-
Mt 25:3 G3588 G1063 G3474 G2983 G3588 G2985 G0846 G3756 G2983 G3326 G1438 G1637
Mt 25:3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Mt 25:3
Mt 25:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 25:3
Mt 25:3  Nierozsądny  przy  Lampy  ich  ich  nie  mieć  z  go  olej
Mt 25:3 G3474 G2983 G2985 G0846 G1438 G3756 G2983 G3326 G1438 G1637
Mt 25:4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν.                                              
Mt 25:4 ai( de\ fro/nimoi e)/labon e)/laion e)n toi=s a)ggei/ois meta\ tO=n lampa/dOn e(autO=n.
Mt 25:4 hai de fronimoi elabon elaion en tois aNgeiois meta tOn lampadOn heautOn.
Mt 25:4 ra----npf- c--------- a-----npf- v-3aai-p-- n-----asn- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpf-
Mt 25:4 G3588 G1161 G5429 G2983 G1637 G1722 G3588 G0030 G3326 G3588 G2985 G1438
Mt 25:4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Mt 25:4
Mt 25:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 25:4
Mt 25:4  Mądry  zaś  razem  z  oświetlenie  ich  mieć  olej  w  Statków  ich
Mt 25:4 G5429 G1161 G3326 G3326 G2985 G0846 G2983 G1637 G1722 G0030 G0846
Mt 25:5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.                                                      
Mt 25:5 CHroni/DZontos de\ tou= numfi/ou e)nu/staXan pa=sai kai\ e)ka/Teudon.
Mt 25:5 CHroniDZontos de tu nymfiu enystaXan pasai kai ekaTeudon.
Mt 25:5 v--papgsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- a-----npf- c--------- v-3iai-p--
Mt 25:5 G5549 G1161 G3588 G3566 G3573 G3956 G2532 G2518
Mt 25:5 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Mt 25:5
Mt 25:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 25:5
Mt 25:5  I  pan młody  powolny  drzemiących  wszystko  i  we śnie
Mt 25:5 G1161 G3566 G5549 G3573 G3956 G2532 G2518