Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_Mt27      do_str_głównej      do_Mk1      
Mt 28:1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.                              
Mt 28:1 *)oPSe\ de\ sabba/tOn, tE=| e)pifOskou/sE| ei)s mi/an sabba/tOn, E)=lTen *maria\m E( *magdalEnE\ kai\ E( a)/llE *mari/a TeOrE=sai to\n ta/fon.
Mt 28:1 oPSe de sabbatOn, tE epifOskusE eis mian sabbatOn, ElTen mariam hE magdalEnE kai hE allE maria TeOrEsai ton tafon.
Mt 28:1 p--------- c--------- n-----gpn- ra----dsf- v--papdsf- p--------- a-----asf- n-----gpn- v-3aai-s-- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- v--aan---- ra----asm- n-----asm-
Mt 28:1 G3796 G1161 G4521 G3588 G2020 G1519 G3391 G4521 G2064 G3137 G3588 G3094 G2532 G3588 G0243 G3137 G2334 G3588 G5028
Mt 28:1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
Mt 28:1
Mt 28:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 28:1
Mt 28:1  Na  Za  zaś  Sobota  w  świt  pierwszy  Tydzień  przyszedł  Maria  Magdalena  i  inny  Maria  zobaczyć  trumna
Mt 28:1 G3796 G3796 G1161 G4521 G1519 G2020 G3391 G4521 G2064 G3137 G3094 G2532 G0243 G3137 G2334 G5028
Mt 28:2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.                            
Mt 28:2 kai\ i)dou\ seismo\s e)ge/neto me/gas: a)/ggelos ga\r kuri/ou kataba\s e)X ou)ranou= kai\ proselTO\n a)peku/lisen to\n li/Ton kai\ e)ka/TEto e)pa/nO au)tou=.
Mt 28:2 kai idu seismos egeneto megas: aNgelos gar kyriu katabas eX uranu kai proselTOn apekylisen ton liTon kai ekaTEto epanO autu.
Mt 28:2 c--------- x--------- n-----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----gsm- v--aapnsm- p--------- n-----gsm- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3imi-s-- p--------- rp----gsm-
Mt 28:2 G2532 G2400 G4578 G1096 G3173 G0032 G1063 G2962 G2597 G1537 G3772 G2532 G4334 G0617 G3588 G3037 G2532 G2521 G1883 G0846
Mt 28:2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.
Mt 28:2
Mt 28:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 28:2
Mt 28:2  I  tutaj  został  wielki  trzęsienie ziemi  dla  Anioł  Pan  zstąpił  z  niebo  o wszczęciu  walcowane  kamień  z  Drzwi  i  sob  w  To
Mt 28:2 G2532 G2400 G1096 G3173 G4578 G1063 G0032 G2962 G2597 G1537 G3772 G4334 G0617 G3037 G0575 G2374 G2532 G2521 G1883 G0846
Mt 28:3 ἦν δὲ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.                                        
Mt 28:3 E)=n de\ E( ei)de/a au)tou= O(s a)strapE\ kai\ to\ e)/nduma au)tou= leuko\n O(s CHiO/n.
Mt 28:3 En de hE eidea autu hOs astrapE kai to endyma autu leukon hOs CHiOn.
Mt 28:3 v-3iai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- a-----nsn- c--------- n-----nsf-
Mt 28:3 G2258 G1161 G3588 G2397 G0846 G5613 G0796 G2532 G3588 G1742 G0846 G3022 G5613 G5510
Mt 28:3 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.
Mt 28:3
Mt 28:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 28:3
Mt 28:3  widok  jego  był  jako  błyskawica  i  odzież  jego  biały  jako  śnieg
Mt 28:3 G2397 G0848 G2258 G5613 G0796 G2532 G1742 G0848 G3022 G5616 G5510
Mt 28:4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.                                            
Mt 28:4 a)po\ de\ tou= fo/bou au)tou= e)sei/sTEsan oi( tErou=ntes kai\ e)genE/TEsan O(s nekroi/.
Mt 28:4 apo de tu fobu autu eseisTEsan hoi tEruntes kai egenETEsan hOs nekroi.
Mt 28:4 p--------- c--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- v-3api-p-- ra----npm- v--papnpm- c--------- v-3api-p-- c--------- a-----npm-
Mt 28:4 G0575 G1161 G3588 G5401 G0846 G4579 G3588 G5083 G2532 G1096 G5613 G3498
Mt 28:4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Mt 28:4
Mt 28:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 28:4
Mt 28:4  przerażony  przerażony  jego  posiadaczami  przyszedł  strach  i  stal jako  martwy
Mt 28:4 G0575 G5401 G0846 G5083 G4579 G4579 G2532 G1096 G5616 G3498
Mt 28:5 ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·                                  
Mt 28:5 a)pokriTei\s de\ o( a)/ggelos ei)=pen tai=s gunaiXi/n, *mE\ fobei=sTe u(mei=s, oi)=da ga\r o(/ti *)iEsou=n to\n e)staurOme/non DZEtei=te:
Mt 28:5 apokriTeis de ho aNgelos eipen tais gynaiXin, mE fobeisTe hymeis, oida gar hoti iEsun ton estaurOmenon DZEteite:
Mt 28:5 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dpf- n-----dpf- d--------- v-2pmd-p-- rp----np-- v-1xai-s-- c--------- c--------- n-----asm- ra----asm- v--xppasm- v-2pai-p--
Mt 28:5 G0611 G1161 G3588 G0032 G2036 G3588 G1135 G3361 G5399 G5210 G1492 G1063 G3754 G2424 G3588 G4717 G2212
Mt 28:5 Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Mt 28:5
Mt 28:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 28:5
Mt 28:5  Anioł  zaś  rysunek  przemówienie  kobiety  powiedział  nie  Strach  dla  wiedzieć  że  szukam  Jezus  ukrzyżowany
Mt 28:5 G0032 G1161 G0611 G0611 G1135 G2036 G3361 G5399 G1063 G1492 G3754 G2212 G2424 G4717