Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt2      do_str_głównej      do_Mt4      
Mt 3:1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας                                    
Mt 3:1 *)en de\ tai=s E(me/rais e)kei/nais paragi/netai *)iOa/nnEs o( baptistE\s kEru/ssOn e)n tE=| e)rE/mO| tE=s *)ioudai/as
Mt 3:1 en de tais hEmerais ekeinais paraginetai iOannEs ho baptistEs kEryssOn en tE erEmO tEs iudaias
Mt 3:1 p--------- c--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v-3pmi-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- ra----gsf- n-----gsf-
Mt 3:1 G1722 G1161 G3588 G2250 G1565 G3854 G2491 G3588 G0910 G2784 G1722 G3588 G2048 G3588 G2449
Mt 3:1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:
Mt 3:1
Mt 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 3:1
Mt 3:1  W  tych  dniach przychodzi Jan Chrzciciel głosząc na  pustyni Judzkiej
Mt 3:1 G1722 G1565 G2250 G3854 G2491 G0910 G2784 G1722 G2048 G2449
Mt 3:2 [καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.                                                
Mt 3:2 [kai\] le/gOn, *metanoei=te, E)/ggiken ga\r E( basilei/a tO=n ou)ranO=n.
Mt 3:2 [kai] legOn, metanoeite, ENgiken gar hE basileia tOn uranOn.
Mt 3:2 c--------- v--papnsm- v-2pad-p-- v-3xai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm-
Mt 3:2 G2532 G3004 G3340 G1448 G1063 G3588 G0932 G3588 G3772
Mt 3:2 Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .
Mt 3:2
Mt 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 3:2
Mt 3:2 I  mówi nawróćcie się gdyż  zbliżyło się  Królestwo  Nieba
Mt 3:2 G2532 G3004 G3340 G1063 G1448 G0932 G3772
Mt 3:3 οὗτος γάρ ἐστιν ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.                  
Mt 3:3 ou(=tos ga/r e)stin o( r(ETei\s dia\ *)Esai/+ou tou= profE/tou le/gontos, *fOnE\ boO=ntos e)n tE=| e)rE/mO|, *(etoima/sate tE\n o(do\n kuri/ou, eu)Tei/as poiei=te ta\s tri/bous au)tou=.
Mt 3:3 hutos gar estin ho rETeis dia Es+aiu tu profEtu legontos, fOnE boOntos en tE erEmO, hetoimasate tEn hodon kyriu, euTeias poieite tas tribus autu.
Mt 3:3 rd----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--appnsm- p--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- n-----nsf- v--papgsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- a-----apf- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gsm-
Mt 3:3 G3778 G1063 G2076 G3588 G4483 G1223 G2268 G3588 G4396 G3004 G5456 G0994 G1722 G3588 G2048 G2090 G3588 G3598 G2962 G2117 G4160 G3588 G5147 G0846
Mt 3:3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.
Mt 3:3
Mt 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 3:3
Mt 3:3  Gdyż  on jest   -  nazwany  proroka  Izajasza  głos  płacz  w  pustynia  Przygotować  droga Panu  proste  zrobić  ścieżki  Mu
Mt 3:3 G1063 G3778 G2076 G3588 G4483 G4396 G2268 G5456 G0994 G1722 G2048 G2090 G3598 G2962 G2117 G4160 G5147 G0846
Mt 3:4 Αὐτὸς δὲ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.            
Mt 3:4 *au)to\s de\ o( *)iOa/nnEs ei)=CHen to\ e)/nduma au)tou= a)po\ triCHO=n kamE/lou kai\ DZO/nEn dermati/nEn peri\ tE\n o)sfu\n au)tou=, E( de\ trofE\ E)=n au)tou= a)kri/des kai\ me/li a)/grion.
Mt 3:4 autos de ho iOannEs eiCHen to endyma autu apo triCHOn kamElu kai DZOnEn dermatinEn peri tEn osfyn autu, hE de trofE En autu akrides kai meli agrion.
Mt 3:4 rp----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- n-----gpf- n-----gsf- c--------- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3iai-s-- rp----gsm- n-----npf- c--------- n-----nsn- a-----nsn-
Mt 3:4 G0846 G1161 G3588 G2491 G2192 G3588 G1742 G0846 G0575 G2359 G2574 G2532 G2223 G1193 G4012 G3588 G3751 G0846 G3588 G1161 G5160 G2258 G0846 G0200 G2532 G3192 G0066
Mt 3:4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
Mt 3:4
Mt 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 3:4
Mt 3:4 Ten  zaś  Jan  miał  odzież  z  wielbłąd  włosy  i pas  skórzany  w  biodra  jego  i  posiłek  jego  były  szarańcza  i  dziki  miód
Mt 3:4 G0846 G1161 G2491 G2192 G1742 G0575 G2574 G2359 G2532 G2223 G1193 G4012 G3751 G0846 G1161 G5160 G0846 G2258 G0200 G2532 G0066 G3192
Mt 3:5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,                                    
Mt 3:5 to/te e)Xeporeu/eto pro\s au)to\n *(ieroso/luma kai\ pa=sa E( *)ioudai/a kai\ pa=sa E( peri/CHOros tou= *)iorda/nou,
Mt 3:5 tote eXeporeueto pros auton hierosolyma kai pasa hE iudaia kai pasa hE periCHOros tu iordanu,
Mt 3:5 d--------- v-3imi-s-- p--------- rp----asm- n-----npn- c--------- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- a-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Mt 3:5 G5119 G1607 G4314 G0846 G2414 G2532 G3956 G3588 G2449 G2532 G3956 G3588 G4066 G3588 G2446
Mt 3:5 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Mt 3:5
Mt 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 3:5
Mt 3:5  Następnie  Jerozolima  i  wszystko  Judea  i  wszystko  sąsiedztwie  Jordania  iść  do  niego
Mt 3:5 G5119 G2414 G2532 G3956 G2449 G2532 G3956 G4066 G2446 G1607 G4314 G0846