Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt4      do_str_głównej      do_Mt6      
Mt 5:1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·                                                    
Mt 5:1 *)idO\n de\ tou\s o)/CHlous a)ne/bE ei)s to\ o)/ros: kai\ kaTi/santos au)tou= prosE=lTan au)tO=| oi( maTEtai\ au)tou=:
Mt 5:1 idOn de tus oCHlus anebE eis to oros: kai kaTisantos autu prosElTan autO hoi maTEtai autu:
Mt 5:1 v--aapnsm- c--------- ra----apm- n-----apm- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aapgsm- rp----gsm- v-3aai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
Mt 5:1 G1492 G1161 G3588 G3793 G0305 G1519 G3588 G3735 G2532 G2523 G0846 G4334 G0846 G3588 G3101 G0846
Mt 5:1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Mt 5:1
Mt 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 5:1
Mt 5:1  Widzenie  osoby  wstąpił  w  Góra  i  sob  rozpoczął  Go  Studentów  Jego
Mt 5:1 G1492 G3793 G0305 G1519 G3735 G2532 G2523 G4334 G0846 G3101 G0846
Mt 5:2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,                                                                    
Mt 5:2 kai\ a)noi/Xas to\ sto/ma au)tou= e)di/dasken au)tou\s le/gOn,
Mt 5:2 kai anoiXas to stoma autu edidasken autus legOn,
Mt 5:2 c--------- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v-3iai-s-- rp----apm- v--papnsm-
Mt 5:2 G2532 G0455 G3588 G4750 G0846 G1321 G0846 G3004
Mt 5:2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Mt 5:2
Mt 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 5:2
Mt 5:2  I  Otworzył  usta  Ich  uczy  ich  mówi
Mt 5:2 G2532 G0455 G4750 G0846 G1321 G0846 G3004
Mt 5:3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.                                                            
Mt 5:3 *maka/rioi oi( ptOCHoi\ tO=| pneu/mati, o(/ti au)tO=n e)stin E( basilei/a tO=n ou)ranO=n.
Mt 5:3 makarioi hoi ptOCHoi tO pneumati, hoti autOn estin hE basileia tOn uranOn.
Mt 5:3 a-----npm- ra----npm- a-----npm- ra----dsn- n-----dsn- c--------- rp----gpm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm-
Mt 5:3 G3107 G3588 G4434 G3588 G4151 G3754 G0846 G2076 G3588 G0932 G3588 G3772
Mt 5:3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Mt 5:3
Mt 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 5:3
Mt 5:3  Błogosławiony  Żebrakami  duch  dla  ich  jest  Królestwo  Niebo
Mt 5:3 G3107 G4434 G4151 G3754 G0846 G2076 G0932 G3772
Mt 5:4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.                                                                        
Mt 5:4 maka/rioi oi( penTou=ntes, o(/ti au)toi\ paraklETE/sontai.
Mt 5:4 makarioi hoi penTuntes, hoti autoi paraklETEsontai.
Mt 5:4 a-----npm- ra----npm- v--papnpm- c--------- rp----npm- v-3fpi-p--
Mt 5:4 G3107 G3588 G3996 G3754 G0846 G3870
Mt 5:4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5:4
Mt 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 5:4
Mt 5:4  Błogosławiony  płacz  dla  one  pocieszał
Mt 5:4 G3107 G3996 G3754 G0846 G3870
Mt 5:5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.