Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt5      do_str_głównej      do_Mt7      
Mt 6:1 Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.              
Mt 6:1 *prose/CHete [de\] tE\n dikaiosu/nEn u(mO=n mE\ poiei=n e)/mprosTen tO=n a)nTrO/pOn pro\s to\ TeaTE=nai au)toi=s: ei) de\ mE/ ge, misTo\n ou)k e)/CHete para\ tO=| patri\ u(mO=n tO=| e)n toi=s ou)ranoi=s.
Mt 6:1 proseCHete [de] tEn dikaiosynEn hymOn mE poiein emprosTen tOn anTrOpOn pros to TeaTEnai autois: ei de mE ge, misTon uk eCHete para tO patri hymOn tO en tois uranois.
Mt 6:1 v-2pad-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- d--------- v--pan---- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----dpm- c--------- c--------- d--------- x--------- n-----asm- d--------- v-2pai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- ra----dsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Mt 6:1 G4337 G1161 G3588 G1343 G5216 G3361 G4160 G1715 G3588 G0444 G4314 G3588 G2300 G0846 G1487 G1161 G3361 G1065 G3408 G3756 G2192 G3844 G3588 G3962 G5216 G3588 G1722 G3588 G3772
Mt 6:1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 6:1
Mt 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 6:1
Mt 6:1  Zobaczyć  nie  twórczy początek  jałmużna  swój  przed  osoby  że  one  online  inaczej  nie  będzie  Nagrody  z  Ojciec  swój  Niebieski  Niebieski
Mt 6:1 G4337 G3361 G4160 G1654 G5216 G1715 G0444 G4314 G0846 G2300 G1490 G3756 G2192 G3408 G3844 G3962 G5216 G1722 G3772
Mt 6:2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.          
Mt 6:2 *(/otan ou)=n poiE=|s e)leEmosu/nEn, mE\ salpi/sE|s e)/mprosTe/n sou, O(/sper oi( u(pokritai\ poiou=sin e)n tai=s sunagOgai=s kai\ e)n tai=s r(u/mais, o(/pOs doXasTO=sin u(po\ tO=n a)nTrO/pOn: a)mE\n le/gO u(mi=n, a)pe/CHousin to\n misTo\n au)tO=n.
Mt 6:2 hotan un poiEs eleEmosynEn, mE salpisEs emprosTen su, hOsper hoi hypokritai poiusin en tais synagOgais kai en tais rymais, hopOs doXasTOsin hypo tOn anTrOpOn: amEn legO hymin, apeCHusin ton misTon autOn.
Mt 6:2 c--------- c--------- v-2pas-s-- n-----asf- d--------- v-2aas-s-- p--------- rp----gs-- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3pai-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- c--------- v-3aps-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gpm-
Mt 6:2 G3752 G3767 G4160 G1654 G3361 G4537 G1715 G4675 G5618 G3588 G5273 G4160 G1722 G3588 G4864 G2532 G1722 G3588 G4505 G3704 G1392 G5259 G3588 G0444 G0281 G3004 G5213 G0568 G3588 G3408 G0846
Mt 6:2 Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
Mt 6:2
Mt 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 6:2
Mt 6:2  Tak  kiedy  czynisz  ALMS  nie  głosić  przed  go  jako  zrobić  obłudnicy  w  synagogi  i  w  ulice  że  chwalić  ich  osoby  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  dostać  Nagroda  jego
Mt 6:2 G3767 G3752 G4160 G1654 G3361 G4537 G1715 G4675 G5618 G4160 G5273 G1722 G4864 G2532 G1722 G4505 G3704 G1392 G5259 G0444 G0281 G3004 G5213 G0568 G3408 G0846
Mt 6:3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἀριστερά σου τί ποιεῖ δεξιά σου,                                            
Mt 6:3 sou= de\ poiou=ntos e)leEmosu/nEn mE\ gnO/tO E( a)ristera/ sou ti/ poiei= E( deXia/ sou,
Mt 6:3 su de poiuntos eleEmosynEn mE gnOtO hE aristera su ti poiei hE deXia su,
Mt 6:3 rp----gs-- c--------- v--papgsm- n-----asf- d--------- v-3aad-s-- ra----nsf- a-----nsf- rp----gs-- ri----asn- v-3pai-s-- ra----nsf- a-----nsf- rp----gs--
Mt 6:3 G4675 G1161 G4160 G1654 G3361 G1097 G3588 G0710 G4675 G5101 G4160 G3588 G1188 G4675
Mt 6:3 Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
Mt 6:3
Mt 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 6:3
Mt 6:3  ty, wy  zaś  czynisz  ALMS  lewo  ręka  twój  nie  wie  że  sprawia, że  prawo
Mt 6:3 G4675 G1161 G4160 G1654 G0710 G0710 G4675 G3361 G1097 G5101 G4160 G1188
Mt 6:4 ὅπως σου ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.                                  
Mt 6:4 o(/pOs E)=| sou E( e)leEmosu/nE e)n tO=| kruptO=|: kai\ o( patE/r sou o( ble/pOn e)n tO=| kruptO=| a)podO/sei soi.
Mt 6:4 hopOs E su hE eleEmosynE en tO kryptO: kai ho patEr su ho blepOn en tO kryptO apodOsei soi.
Mt 6:4 c--------- v-3pas-s-- rp----gs-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsn- a-----dsn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3fai-s-- rp----ds--
Mt 6:4 G3704 G5600 G4675 G3588 G1654 G1722 G3588 G2927 G2532 G3588 G3962 G4675 G3588 G0991 G1722 G3588 G2927 G0591 G4671
Mt 6:4 aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Mt 6:4
Mt 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 6:4
Mt 6:4  że  miłosierdzie  twój  był  skrycie  skrycie  i  Ojciec  swój  widzi  tajny  tajny  odwdzięczyć się  ty, wy  oczywiście  oczywiście
Mt 6:4 G3704 G1654 G4675 G5600 G1722 G2927 G2532 G3962 G4675 G0991 G1722 G2927 G0591 G4671 G1722 G5318
Mt 6:5 Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.        
Mt 6:5 *kai\ o(/tan proseu/CHEsTe, ou)k e)/sesTe O(s oi( u(pokritai/: o(/ti filou=sin e)n tai=s sunagOgai=s kai\ e)n tai=s gOni/ais tO=n plateiO=n e(stO=tes proseu/CHesTai, o(/pOs fanO=sin toi=s a)nTrO/pois: a)mE\n le/gO u(mi=n, a)pe/CHousin to\n misTo\n au)tO=n.
Mt 6:5 kai hotan proseuCHEsTe, uk esesTe hOs hoi hypokritai: hoti filusin en tais synagOgais kai en tais gOniais tOn plateiOn hestOtes proseuCHesTai, hopOs fanOsin tois anTrOpois: amEn legO hymin, apeCHusin ton misTon autOn.
Mt 6:5 c--------- c--------- v-2pms-p-- d--------- v-2fmi-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- v-3pai-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- c--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpf- a-----gpf- v--xapnpm- v--pmn---- c--------- v-3aps-p-- ra----dpm- n-----dpm- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- v-3pai-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gpm-
Mt 6:5 G2532 G3752 G4336 G3756 G2071 G5613 G3588 G5273 G3754 G5368 G1722 G3588 G4864 G2532 G1722 G3588 G1137 G3588 G4113 G2476 G4336 G3704 G5316 G3588 G0444 G0281 G3004 G5213 G0568 G3588 G3408 G0846
Mt 6:5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
Mt 6:5
Mt 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 6:5
Mt 6:5  I  kiedy  modlić się  nie  czy  jako  obłudnicy  miłość  w  synagogi  i  w  Kąty  ulice  zatrzymanie  modlić się  że  że  wydaje się  osoby  Naprawdę  powiedzieć  ty, wy  że  dostać  Nagroda  jego
Mt 6:5 G2532 G3752 G4336 G3756 G2071 G5618 G5273 G5368 G1722 G4864 G2532 G1722 G1137 G4113 G2476 G4336 G0302 G3704 G5316 G0444 G0281 G3004 G5213 G3754 G0568 G3408 G0846