Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt6      do_str_głównej      do_Mt8      
Mt 7:1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·                                                  
Mt 7:1 *mE\ kri/nete, i(/na mE\ kriTE=te:
Mt 7:1 mE krinete, hina mE kriTEte:
Mt 7:1 d--------- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2aps-p--
Mt 7:1 G3361 G2919 G2443 G3361 G2919
Mt 7:1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
Mt 7:1
Mt 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:1
Mt 7:1  Nie  sędzia  tak  nie  oceniane  będzie
Mt 7:1 G3361 G2919 G2443 G3361 G2919 G2919
Mt 7:2 ἐν γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.                                  
Mt 7:2 e)n O(=| ga\r kri/mati kri/nete kriTE/sesTe, kai\ e)n O(=| me/trO| metrei=te metrETE/setai u(mi=n.
Mt 7:2 en hO gar krimati krinete kriTEsesTe, kai en hO metrO metreite metrETEsetai hymin.
Mt 7:2 p--------- rr----dsn- c--------- n-----dsn- v-2pai-p-- v-2fpi-p-- c--------- p--------- rr----dsn- n-----dsn- v-2pai-p-- v-3fpi-s-- rp----dp--
Mt 7:2 G1722 G3739 G1063 G2917 G2919 G2919 G2532 G1722 G3739 G3358 G3354 G3354 G5213
Mt 7:2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Mt 7:2
Mt 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:2
Mt 7:2  dla  jak  sąd  sędzia  będzie  oceniane  i  rodzaj  środka  zmierzyć  ty, wy  będzie  środka
Mt 7:2 G1722 G1063 G2917 G2919 G2919 G2919 G2532 G3739 G3358 G3354 G5213 G0488 G0488
Mt 7:3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;                  
Mt 7:3 ti/ de\ ble/peis to\ ka/rfos to\ e)n tO=| o)fTalmO=| tou= a)delfou= sou, tE\n de\ e)n tO=| sO=| o)fTalmO=| doko\n ou) katanoei=s;
Mt 7:3 ti de blepeis to karfos to en tO ofTalmO tu adelfu su, tEn de en tO sO ofTalmO dokon u katanoeis;
Mt 7:3 ri----asn- c--------- v-2pai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- ra----asf- c--------- p--------- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- n-----asf- d--------- v-2pai-s--
Mt 7:3 G5101 G1161 G0991 G3588 G2595 G3588 G1722 G3588 G3788 G3588 G0080 G4675 G3588 G1161 G1722 G3588 G4674 G3788 G1385 G3756 G2657
Mt 7:3 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Mt 7:3
Mt 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:3
Mt 7:3  I  że  wygląd  węzeł  w  oko  brat  twój  i  logów  w  swój  oko  nie  czuć się
Mt 7:3 G1161 G5101 G0991 G2595 G1722 G3788 G0080 G4675 G1161 G1385 G1722 G4674 G3788 G3756 G2657
Mt 7:4 πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;                
Mt 7:4 E)\ pO=s e)rei=s tO=| a)delfO=| sou, *)/afes e)kba/lO to\ ka/rfos e)k tou= o)fTalmou= sou, kai\ i)dou\ E( doko\s e)n tO=| o)fTalmO=| sou=;
Mt 7:4 E pOs ereis tO adelfO su, afes ekbalO to karfos ek tu ofTalmu su, kai idu hE dokos en tO ofTalmO su;
Mt 7:4 c--------- d--------- v-2fai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- v-2aad-s-- v-1aas-s-- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- x--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs--
Mt 7:4 G2228 G4459 G2046 G3588 G0080 G4675 G0863 G1544 G3588 G2595 G1537 G3588 G3788 G4675 G2532 G2400 G3588 G1385 G1722 G3588 G3788 G4675
Mt 7:4 Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka /tkwi/ w twoim oku?
Mt 7:4
Mt 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:4
Mt 7:4  Lub  jako  powiedzieć  brat  twój  dać  wyciągać  węzeł  z  oczy  twój  i  tutaj  w  swój  oko  log
Mt 7:4 G2228 G4459 G2046 G0080 G4675 G0863 G1544 G2595 G0575 G3788 G4675 G2532 G2400 G1722 G4675 G3788 G1385
Mt 7:5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.                  
Mt 7:5 u(pokrita/, e)/kbale prO=ton e)k tou= o)fTalmou= sou= tE\n doko/n, kai\ to/te diable/PSeis e)kbalei=n to\ ka/rfos e)k tou= o)fTalmou= tou= a)delfou= sou.
Mt 7:5 hypokrita, ekbale prOton ek tu ofTalmu su tEn dokon, kai tote diablePSeis ekbalein to karfos ek tu ofTalmu tu adelfu su.
Mt 7:5 n-----vsm- v-2aad-s-- a-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-2fai-s-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
Mt 7:5 G5273 G1544 G4412 G1537 G3588 G3788 G4675 G3588 G1385 G2532 G5119 G1227 G1544 G3588 G2595 G1537 G3588 G3788 G3588 G0080 G4675
Mt 7:5 Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
Mt 7:5
Mt 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:5
Mt 7:5  Hipokryta  wyciągać  przed  log  z  twój  oczy  i  następnie  zobaczyć  usunąć  węzeł  z  oczy  brat  twój
Mt 7:5 G5273 G1544 G4412 G1385 G1537 G4675 G3788 G2532 G5119 G1227 G1544 G2595 G1537 G3788 G0080 G4675
Mt 7:6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.          
Mt 7:6 *mE\ dO=te to\ a(/gion toi=s kusi/n, mEde\ ba/lEte tou\s margari/tas u(mO=n e)/mprosTen tO=n CHoi/rOn, mE/pote katapatE/sousin au)tou\s e)n toi=s posi\n au)tO=n kai\ strafe/ntes r(E/XOsin u(ma=s.
Mt 7:6 mE dOte to hagion tois kysin, mEde balEte tus margaritas hymOn emprosTen tOn CHoirOn, mEpote katapatEsusin autus en tois posin autOn kai strafentes rEXOsin hymas.
Mt 7:6 d--------- v-2aas-p-- ra----asn- a-----asn- ra----dpm- n-----dpm- c--------- v-2aas-p-- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3fai-p-- rp----apm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gpm- c--------- v--appnpm- v-3aas-p-- rp----ap--
Mt 7:6 G3361 G1325 G3588 G0040 G3588 G2965 G3366 G0906 G3588 G3135 G5216 G1715 G3588 G5519 G3379 G2662 G0846 G1722 G3588 G4228 G0846 G2532 G4762 G4486 G5209
Mt 7:6 Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Mt 7:6
Mt 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 7:6
Mt 7:6  Nie  let's  sanktuarium  psów  i  nie  rzut  Perły  swój  przed  świń  że  nie  podeptać  jego  stóp  ich  i  kontakt  rozdzierać  ty, wy
Mt 7:6 G3361 G1325 G0040 G2965 G3366 G3366 G0906 G3135 G5216 G1715 G5519 G4218 G3361 G2662 G0846 G4228 G0846 G2532