Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Mt7      do_str_głównej      do_Mt9      
Mt 8:1 Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.                                              
Mt 8:1 *kataba/ntos de\ au)tou= a)po\ tou= o)/rous E)kolou/TEsan au)tO=| o)/CHloi polloi/.
Mt 8:1 katabantos de autu apo tu orus EkoluTEsan autO oCHloi polloi.
Mt 8:1 v--aapgsm- c--------- rp----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p-- rp----dsm- n-----npm- a-----npm-
Mt 8:1 G2597 G1161 G0846 G0575 G3588 G3735 G0190 G0846 G3793 G4183
Mt 8:1 Gdy zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.
Mt 8:1
Mt 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 8:1
Mt 8:1  zaś  gone  On  z  Góry  Go  po  wiele  Osoby
Mt 8:1 G1161 G2597 G0846 G0575 G3735 G0846 G0190 G4183 G3793
Mt 8:2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.                                        
Mt 8:2 kai\ i)dou\ lepro\s proselTO\n proseku/nei au)tO=| le/gOn, *ku/rie, e)a\n Te/lE|s du/nasai/ me kaTari/sai.
Mt 8:2 kai idu lepros proselTOn prosekynei autO legOn, kyrie, ean TelEs dynasai me kaTarisai.
Mt 8:2 c--------- x--------- a-----nsm- v--aapnsm- v-3iai-s-- rp----dsm- v--papnsm- n-----vsm- c--------- v-2pas-s-- v-2pmi-s-- rp----as-- v--aan----
Mt 8:2 G2532 G2400 G3015 G4334 G4352 G0846 G3004 G2962 G1437 G2309 G1410 G3165 G2511
Mt 8:2 A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Mt 8:2
Mt 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 8:2
Mt 8:2  I  tutaj  zbliżył  trędowaty  smyczkowanie  Go  powiedział  Władca  jeśli  potrzeba  może  mnie  czysty
Mt 8:2 G2532 G2400 G2064 G3015 G4352 G0846 G3004 G2962 G1437 G2309 G1410 G3165 G2511
Mt 8:3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ λέπρα.                                    
Mt 8:3 kai\ e)ktei/nas tE\n CHei=ra E(/PSato au)tou= le/gOn, *Te/lO, kaTari/sTEti: kai\ eu)Te/Os e)kaTari/sTE au)tou= E( le/pra.
Mt 8:3 kai ekteinas tEn CHeira hEPSato autu legOn, TelO, kaTarisTEti: kai euTeOs ekaTarisTE autu hE lepra.
Mt 8:3 c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- v-3ami-s-- rp----gsm- v--papnsm- v-1pai-s-- v-2apd-s-- c--------- d--------- v-3api-s-- rp----gsm- ra----nsf- n-----nsf-
Mt 8:3 G2532 G1614 G3588 G5495 G0680 G0846 G3004 G2309 G2511 G2532 G2112 G2511 G0846 G3588 G3014
Mt 8:3 /Jezus/ wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Mt 8:3
Mt 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 8:3
Mt 8:3  Jezus  naciągnięty  ręka  dotknął  jego  powiedział  potrzeba  oczyścić  I  on  natychmiast  oczyszczony  zgorszenie
Mt 8:3 G2424 G1614 G5495 G0680 G0846 G3004 G2309 G2511 G2532 G0846 G2112 G2511 G3014
Mt 8:4 καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.                  
Mt 8:4 kai\ le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *(/ora mEdeni\ ei)/pE|s, a)lla\ u(/page seauto\n dei=Xon tO=| i(erei=, kai\ prose/negkon to\ dO=ron o(\ prose/taXen *mOu+sE=s, ei)s martu/rion au)toi=s.
Mt 8:4 kai legei autO ho iEsus, hora mEdeni eipEs, alla hypage seauton deiXon tO hierei, kai proseneNkon to dOron ho prosetaXen mO+ysEs, eis martyrion autois.
Mt 8:4 c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-2pad-s-- a-----dsm- v-2aas-s-- c--------- v-2pad-s-- rp----asm- v-2aad-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-2aad-s-- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- n-----asn- rp----dpm-
Mt 8:4 G2532 G3004 G0846 G3588 G2424 G3708 G3367 G2036 G0235 G5217 G4572 G1166 G3588 G2409 G2532 G4374 G3588 G1435 G3739 G4367 G3475 G1519 G3142 G0846
Mt 8:4 A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich .
Mt 8:4
Mt 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 8:4
Mt 8:4  I  mówi  go  Jezus  wygląd  ktoś  powiedz nam,  ale  Iść  show  się  ksiądz  i  przynieść  prezent  co  rozkazał  Mojżesz  w  świadectwo  ich
Mt 8:4 G2532 G3004 G0846 G2424 G3708 G3367 G2036 G0235 G5217 G1166 G4572 G2409 G2532 G4374 G1435 G3588 G4367 G3475 G1519 G3142 G0846
Mt 8:5 Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν                                              
Mt 8:5 *ei)selTo/ntos de\ au)tou= ei)s *kafarnaou\m prosE=lTen au)tO=| e(kato/ntarCHos parakalO=n au)to\n
Mt 8:5 eiselTontos de autu eis kafarnaum prosElTen autO hekatontarCHos parakalOn auton
Mt 8:5 v--aapgsm- c--------- rp----gsm- p--------- n-----asf- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----asm-
Mt 8:5 G1525 G1161 G0846 G1519 G2584 G4334 G0846 G1543 G3870 G0846
Mt 8:5 Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go,
Mt 8:5
Mt 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Mt 8:5
Mt 8:5  zaś  wprowadzonych  Jezus  w  Kafarnaum  Go  zbliżył  centurion  pytanie  Jego
Mt 8:5 G1161 G1525 G2424 G1519 G2584 G0846 G4334 G1543 G3870 G0846
Mt 8:6 καὶ λέγων, Κύριε, παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.                                        
Mt 8:6 kai\ le/gOn, *ku/rie, o( pai=s mou be/blEtai e)n tE=| oi)ki/a| paralutiko/s, deinO=s basaniDZo/menos.