Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 5,1 זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ׃                            
Rdz 5,1 ze se fer Tol dot a dam Be jom Be ro e lo him a dam Bid mut e lo him a sa o to                            
Rdz 5,1 sºper Tldt dm Bym Br lhm dm Bidmût lhm `S t                            
Rdz 5,1 Oto rodowd potomkw Adama. Gdy Bg stworzy czowieka, na podobiestwo Boga stworzy go;                                          
Rdz 5,2 זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמָם אָדָם בְּיוֹם הִבָּרְאָם׃                                
Rdz 5,2 za char u ne qe wa Be ra am wa je wa rech o tam waj jiq ra et - sze mam a dam Be jom hiB Ba ram s                              
Rdz 5,2 zkr ûnqb Brm waybºrek tm wayyiqr et-mm dm Bym hiBB|rm s                              
Rdz 5,2 stworzy mczyzn i niewiast, pobogosawi ich i da im nazw "ludzie", wtedy gdy ich stworzy.                                          
Rdz 5,3 וַיְחִי אָדָם שְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בִּדְמוּתוֹ כְּצַלְמוֹ וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ שֵׁת׃                              
Rdz 5,3 wa je Hi a dam sze lo szim u me at sza na waj jo led Bid mu to Ke cal mo waj jiq ra et - sze mo szet                              
Rdz 5,3 wa|yH dm lm ûmat n wayyºled Bidmût Kcalm wayyiqr et-m t                              
Rdz 5,3 Gdy Adam mia sto trzydzieci lat, urodzi mu si syn, podobny do niego jako jego obraz, i da mu na imi Set.                                          
Rdz 5,4 וַיִּהְיוּ יְמֵי־אָדָם אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־שֵׁת שְׁמֹנֶה מֵאֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                              
Rdz 5,4 waj jih ju je me - a dam a Ha re ho li do et - szet sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                              
Rdz 5,4 wayyi|hyû ymê-dm a|Hrê hld et-t mnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                              
Rdz 5,4 A po urodzeniu si Seta y Adam osiemset lat i mia synw oraz crki.                                            
Rdz 5,5 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי אָדָם אֲשֶׁר־חַי תְּשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                
Rdz 5,5 waj jih ju Kol - je me a dam a szer - Haj Te sza me ot sza na u sze lo szim sza na waj ja mot s                              
Rdz 5,5 wayyi|hyû Kol-ymê dm er-Hay Ta` mt n ûlm n wayymt s                              
Rdz 5,5 Oglna liczba lat, ktre Adam przey, bya dziwiset trzydzieci. I umar.                                            
Rdz 5,6 וַיְחִי־שֵׁת חָמֵשׁ שָׁנִים וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־אֱנוֹשׁ׃                                      
Rdz 5,6 wa je Hi - szet Ha mesz sza nim u me at sza na waj jo led et - e nosz                                      
Rdz 5,6 wa|yH-t Hm nm ûmat n wayyºled et-n                                      
Rdz 5,6 Gdy Set mia sto pi lat, urodzi mu si syn Enosz.                                              
Rdz 5,7 וַיְחִי־שֵׁת אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־אֱנוֹשׁ שֶׁבַע שָׁנִים וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 5,7 wa je Hi - szet a Ha re ho li do et - e nosz sze wa sza nim u sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                            
Rdz 5,7 wa|yH-t a|Hrê hld et-n eºba` nm ûmnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                            
Rdz 5,7 A po urodzeniu si Enosza y osiemset siedem lat i mia synw oraz crki.                                            
Rdz 5,8 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי־שֵׁת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                  
Rdz 5,8 waj jih ju Kol - je me - szet szTem es re sza na u te sza me ot sza na waj ja mot s                                
Rdz 5,8 wayyi|hyû Kol-ymê-t Têm `eSr n ûta` mt n wayymt s                                
Rdz 5,8 I umar Set, przeywszy ogem dziewiset dwanacie lat.                                              
Rdz 5,9 וַיְחִי אֱנוֹשׁ תִּשְׁעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־קֵינָן׃                                        
Rdz 5,9 wa je Hi e nosz Ti szim sza na waj jo led et - qe nan                                        
Rdz 5,9 wa|yH n Ti`m n wayyºled et-qênn                                        
Rdz 5,9 Gdy Enosz mia dziewidziesit lat, urodzi mu si syn Kenan.                                              
Rdz 5,10 וַיְחִי אֱנוֹשׁ אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־קֵינָן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                        
Rdz 5,10 wa je Hi e nosz a Ha re ho li do et - qe nan Ha mesz es re sza na u sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                        
Rdz 5,10 wa|yH n a|Hrê hld et-qênn Hm `eSr n ûmnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                        
Rdz 5,10 I y Enosz po urodzeniu si Kenana osiemset pitnacie lat, i mia synw oraz crki.                                            
Rdz 5,11 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי אֱנוֹשׁ חָמֵשׁ שָׁנִים וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                  
Rdz 5,11 waj jih ju Kol - je me e nosz Ha mesz sza nim u te sza me ot sza na waj ja mot s                                
Rdz 5,11 wayyi|hyû Kol-ymê n Hm nm ûta` mt n wayymt s                                
Rdz 5,11 Enosz umar, przeywszy ogem dziewiset pi lat.                                              
Rdz 5,12 וַיְחִי קֵינָן שִׁבְעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־מַהֲלַלְאֵל׃                                        
Rdz 5,12 wa je Hi qe nan szi wim sza na waj jo led et - ma ha la lel                                        
Rdz 5,12 wa|yH qênn ib`m n wayyºled et-ma|hlall                                        
Rdz 5,12 Gdy Kenan mia lat siedemdziesit, urodzi mu si Mahalaleel.                                              
Rdz 5,13 וַיְחִי קֵינָן אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־מַהֲלַלְאֵל אַרְבָּעִים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                          
Rdz 5,13 wa je Hi qe nan a Ha re ho li do et - ma ha la lel ar Ba im sza na u sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                          
Rdz 5,13 wayH qênn aHrê hld et-ma|hlall arB`m n ûmnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                          
Rdz 5,13 A po urodzeniu mu si Mahalaleela y Kenan osiemset czterdzieci lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 5,14 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי קֵינָן עֶשֶׂר שָׁנִים וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                  
Rdz 5,14 waj jih ju Kol - je me qe nan e ser sza nim u te sza me ot sza na waj ja mot s                                
Rdz 5,14 wayyi|hyû Kol-ymê qênn `eºSer nm ûta` mt n wayymt s                                
Rdz 5,14 I gdy Kenan przey ogem dziewiset dziesi lat, umar.                                              
Rdz 5,15 וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־יָרֶד׃                                    
Rdz 5,15 wa je Hi ma ha la lel Ha mesz sza nim we szisz szim sza na waj jo led et - ja red                                    
Rdz 5,15 wa|yH ma|hlall Hm nm wim n wayyºled et-yºred                                    
Rdz 5,15 Gdy Mahalaleel mia szedziesit pi lat, urodzi mu si syn Jered.                                            
Rdz 5,16 וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־יֶרֶד שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                          
Rdz 5,16 wa je Hi ma ha la lel a Ha re ho li do et - je red sze lo szim sza na u sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                          
Rdz 5,16 wa|yH ma|hlall a|Hrê hld et-yeºred lm n ûmnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                          
Rdz 5,16 A po urodzeniu si Jereda y osiemset trzydzieci lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 5,17 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי מַהֲלַלְאֵל חָמֵשׁ וְתִשְׁעִים שָׁנָה וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                
Rdz 5,17 waj jih ju Kol - je me ma ha la lel Ha mesz we ti szim sza na u sze mo ne me ot sza na waj ja mot s                              
Rdz 5,17 wayyihyû Kol-ymê mahlall Hm wti`m n ûmnè mt n wayymt s                              
Rdz 5,17 Gdy Mahalaleel mia ogem osiemset dziewidziesit pi lat, umar.                                            
Rdz 5,18 וַיְחִי־יֶרֶד שְׁתַּיִם וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־חֲנוֹךְ׃                                    
Rdz 5,18 wa je Hi - je red szTa jim we szisz szim sza na u me at sza na waj jo led et - Ha noch                                    
Rdz 5,18 wa|yH-yeºred Taºyim wim n ûmat n wayyºled et-Hnk                                    
Rdz 5,18 Gdy Jered mia sto szedziesit dwa lata, urodzi mu si syn Henoch.                                            
Rdz 5,19 וַיְחִי־יֶרֶד אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־חֲנוֹךְ שְׁמֹנֶה מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                                
Rdz 5,19 wa je Hi - je red a Ha re ho li do et - Ha noch sze mo ne me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                                
Rdz 5,19 wa|yH-yeºred a|Hrê hld et-Hnk mnè mt n wayyºled Bnm ûbnt                                
Rdz 5,19 A po urodzeniu si Henocha Jered y osiemset lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 5,20 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי־יֶרֶד שְׁתַּיִם וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                  
Rdz 5,20 waj jih ju Kol - je me - je red szTa jim we szisz szim sza na u te sza me ot sza na waj ja mot P                                
Rdz 5,20 wayyi|hyû Kol-ymê-yeºred Taºyim wim n ûta` mt n wayymt P                                
Rdz 5,20 Jered przey ogem dziewiset szedziesit dwa lata, i umar.                                              
Rdz 5,21 וַיְחִי חֲנוֹךְ חָמֵשׁ וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־מְתוּשָׁלַח׃                                      
Rdz 5,21 wa je Hi Ha noch Ha mesz we szisz szim sza na waj jo led et - me tu sza laH                                      
Rdz 5,21 wa|yH Hnk Hm wim n wayyºled et-mtûºlaH                                      
Rdz 5,21 Gdy Henoch mia szedziesit pi lat, urodzi mu si syn Metuszelach.                                            
Rdz 5,22 וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת־הָאֱלֹהִים אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־מְתוּשֶׁלַח שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 5,22 waj jit hal lech Ha noch et - ha e lo him a Ha re ho li do et - me tu sze laH sze losz me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                            
Rdz 5,22 wayyithallk Hnk et-h|lhm a|Hrê hld et-mtûeºlaH l mt n wayyºled Bnm ûbnt                            
Rdz 5,22 Henoch po urodzeniu si Metuszelacha y w przyjani z Bogiem trzysta lat i mia synw i crki.                                          
Rdz 5,23 וַיְהִי כָּל־יְמֵי חֲנוֹךְ חָמֵשׁ וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁנָה׃                                  
Rdz 5,23 wa je hi Kol - je me Ha noch Ha mesz we szisz szim sza na u sze losz me ot sza na                                  
Rdz 5,23 wayh Kol-ymê Hnk Hm wim n ûl mt n                                  
Rdz 5,23 Oglna liczba lat ycia Henocha: trzysta szedziesit pi.                                              
Rdz 5,24 וַיִּתְהַלֵּךְ חֲנוֹךְ אֶת־הָאֱלֹהִים וְאֵינֶנּוּ כִּי־לָקַח אֹתוֹ אֱלֹהִים׃                                      
Rdz 5,24 waj jit hal lech Ha noch et - ha e lo him we e nen nu Ki - la qaH o to e lo him P                                    
Rdz 5,24 wayyithallk Hnk et-h|lhm wêneºnnû K|-lqaH t lhm P                                    
Rdz 5,24 y wic Henoch w przyjani z Bogiem, a nastpnie znik, bo zabra go Bg.                                            
Rdz 5,25 וַיְחִי מְתוּשֶׁלַח שֶׁבַע וּשְׁמֹנִים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־לָמֶךְ׃                                  
Rdz 5,25 wa je Hi me tu sze laH sze wa u sze mo nim sza na u me at sza na waj jo led et - la mech                                  
Rdz 5,25 wayH mtûeºlaH eºba` ûmnm n ûmat n wayyºled et-lºmek                                  
Rdz 5,25 Gdy Metuszelach mia sto osiemdziesit siedem lat, urodzi mu si syn Lamek.                                            
Rdz 5,26 וַיְחִי מְתוּשֶׁלַח אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־לֶמֶךְ שְׁתַּיִם וּשְׁמוֹנִים שָׁנָה וּשְׁבַע מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                        
Rdz 5,26 wa je Hi me tu sze laH a Ha re ho li do et - le mech szTa jim u sze mo nim sza na u sze wa me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not                        
Rdz 5,26 wa|yH mtûeºlaH a|Hrê hld et-leºmek Taºyim ûmnm n ûba` mt n wayyºled Bnm ûbnt                        
Rdz 5,26 Po urodzeniu si Lameka y jeszcze siedemset osiemdziesit dwa lata i mia synw i crki.                                            
Rdz 5,27 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי מְתוּשֶׁלַח תֵּשַׁע וְשִׁשִּׁים שָׁנָה וּתְשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                
Rdz 5,27 waj jih ju Kol - je me me tu sze laH Te sza we szisz szim sza na u te sza me ot sza na waj ja mot P                              
Rdz 5,27 wayyihyû Kol-ymê mtûeºlaH Tºa` wim n ûta` mt n wayymt P                              
Rdz 5,27 Metuszelach umar majc ogem dziewiset szedziesit dziewi lat.                                            
Rdz 5,28 וַיְחִי־לֶמֶךְ שְׁתַּיִם וּשְׁמֹנִים שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בֵּן׃                                    
Rdz 5,28 wa je Hi - le mech szTa jim u sze mo nim sza na u me at sza na waj jo led Ben                                    
Rdz 5,28 wa|yH-leºmek Taºyim ûmnm n ûmat n wayyºled Bn                                    
Rdz 5,28 Gdy Lamek mia sto osiemdziesit dwa lata, urodzi mu si syn.                                              
Rdz 5,29 וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂנוּ וּמֵעִצְּבוֹן יָדֵינוּ מִן־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אֵרְרָהּ יהוה׃                          
Rdz 5,29 waj jiq ra et - sze mo no aH le mor ze je na Ha me nu mim ma a se nu u me ic ce won ja de nu min - ha a da ma a szer e re ra jhwh(a do naj)                          
Rdz 5,29 wayyiqr et-m nªH lmr ynaHmºnû mi|mma`Sºnû ûm`iccbn ydêºnû min-hºdm er |rrh yhwh(dny)                          
Rdz 5,29 A dajc mu imi Noe, powiedzia: Ten niechaj nam bdzie pociech w naszej pracy i trudzie rk naszych na ziemi, ktr Pan przekl.                                        
Rdz 5,30 וַיְחִי־לֶמֶךְ אַחֲרֵי