Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 10,1 וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת בְּנֵי־נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת וַיִּוָּלְדוּ לָהֶם בָּנִים אַחַר הַמַּבּוּל׃                              
Rdz 10,1 we el le Tol dot Be ne - no aH szem Ham wa ja fet waj jiw wal du la hem Ba nim a Har ham maB Bul                              
Rdz 10,1 wºllè Tldt Bnê-nªH m Hm wyºpet wayyiwwldû lhem Bnm aHar hammaBBûl                              
Rdz 10,1 Oto potomstwo synw Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili si im nastpujcy synowie:                                          
Rdz 10,2 בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס׃                                  
Rdz 10,2 Be ne je fet Go mer u ma gog u ma daj we ja wan we tu wal u me szech we ti ras                                  
Rdz 10,2 Bnê yeºpet Gºmer ûmgg ûmday wywn wtùbl ûmeºek wtrs                                  
Rdz 10,2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.                                              
Rdz 10,3 וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכֲּנַז וְרִיפַת וְתֹגַרְמָה׃                                          
Rdz 10,3 u we ne Go mer asz Ka naz we ri fat we to gar ma                                          
Rdz 10,3 ûbnê Gºmer aKnaz wrpat wtgarm                                          
Rdz 10,3 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.                                                
Rdz 10,4 וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישׁ כִּתִּים וְדֹדָנִים׃                                        
Rdz 10,4 u we ne ja wan e li sza we tar szisz KiT Tim we do da nim                                        
Rdz 10,4 ûbnê ywn l wtar KiTTm wddnm                                        
Rdz 10,4 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.                                              
Rdz 10,5 מֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ אִיֵּי הַגּוֹיִם בְּאַרְצֹתָם אִישׁ לִלְשֹׁנוֹ לְמִשְׁפְּחֹתָם בְּגוֹיֵהֶם׃                                  
Rdz 10,5 me el le nif re du ij je haG Go jim Be ar co tam isz lil szo no le misz Pe Ho tam Be go je hem                                  
Rdz 10,5 mllè niprdû iyyê haGGyìm Barctm liln lmiPHtm Bgyhem                                  
Rdz 10,5 Od nich pochodz mieszkacy wybrzey i wysp, podzieleni wedug swych krajw i swego jzyka, wedug szczepw i wedug narodw.                                        
Rdz 10,6 וּבְנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם וּפוּט וּכְנָעַן׃                                        
Rdz 10,6 u we ne Ham Kusz u mic ra jim u fut u che na an                                        
Rdz 10,6 ûbnê Hm ûmicraºyim ûpû ûknº`an                                        
Rdz 10,6 Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.                                                
Rdz 10,7 וּבְנֵי כוּשׁ סְבָא וַחֲוִילָה וְסַבְתָּה וְרַעְמָה וְסַבְתְּכָא וּבְנֵי רַעְמָה שְׁבָא וּדְדָן׃                              
Rdz 10,7 u we ne chusz se wa wa Ha wi la we saw Ta we ra ma we saw Te cha u we ne ra ma sze wa u de dan                              
Rdz 10,7 ûbnê sb wa|Hwl wsabT wra`m wsabTk ûbnê ra`m b ûddn                              
Rdz 10,7 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.                                            
Rdz 10,8 וְכוּשׁ יָלַד אֶת־נִמְרֹד הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבֹּר בָּאָרֶץ׃                                    
Rdz 10,8 we chusz ja lad et - nim rod hu he Hel lih jot GiB Bor Ba a rec                                    
Rdz 10,8 wkû ylad et-nimrd hHl li|hyt GiBBr Bºrec                                    
Rdz 10,8 Kusz za zrodzi Nimroda, ktry by pierwszym mocarzem na ziemi.                                              
Rdz 10,9 הוּא־הָיָה גִבֹּר־צַיִד לִפְנֵי יהוה עַל־כֵּן יֵאָמַר כְּנִמְרֹד גִּבּוֹר צַיִד לִפְנֵי יהוה׃                              
Rdz 10,9 hu - ha ja giB Bor - ca jid lif ne jhwh(a do naj) al - Ken je a mar Ke nim rod GiB Bor ca jid lif ne jhwh(a do naj)                              
Rdz 10,9 hû|-hy giBB|r-caºyid lipnê yhwh(dny) `al-Kn y|mar Knimrd GiBBr caºyid lipnê yhwh(dny)                              
Rdz 10,9 By on te najsawniejszym na ziemi myliwym. Std powstao przysowie: Dzielny jak Nimrod, najsawniejszy na ziemi myliwy.                                          
Rdz 10,10 וַתְּהִי רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ בָּבֶל וְאֶרֶךְ וְאַכַּד וְכַלְנֵה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר׃                                  
Rdz 10,10 waT Te hi re szit mam lach To Ba wel we e rech we aK Kad we chal ne Be e rec szi nar                                  
Rdz 10,10 waTTh r봚t mamlakT Bbel weºrek waKKad wkaln Beºrec in`r                                  
Rdz 10,10 On to pierwszy panowa w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.                                            
Rdz 10,11 מִן־הָאָרֶץ הַהִוא יָצָא אַשּׁוּר וַיִּבֶן אֶת־נִינְוֵה וְאֶת־רְחֹבֹת עִיר וְאֶת־כָּלַח׃                                  
Rdz 10,11 min - ha a rec ha hiw ja ca asz szur waj ji wen et - nin we we et - re Ho wot ir we et - Ka laH                                  
Rdz 10,11 min-hºrec hahiw yc aûr wayyìºben et-nºnw wet-rHbt `r wet-KºlaH                                  
Rdz 10,11 Wyszedszy z tego kraju do Aszszuru, zbudowa Niniw, Rechobot-Ir, Kalach                                            
Rdz 10,12 וְאֶת־רֶסֶן בֵּין נִינְוֵה וּבֵין כָּלַח הִוא הָעִיר הַגְּדֹלָה׃                                    
Rdz 10,12 we et - re sen Ben nin we u wen Ka laH hiw ha ir haG Ge do la                                    
Rdz 10,12 w|et-reºsen Bên n|nw ûbên KºlaH hiw h`r haGGdl                                    
Rdz 10,12 i Resan, wielkie miasto pomidzy Niniw a Kalach.                                              
Rdz 10,13 וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לוּדִים וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃                                        
Rdz 10,13 u mic ra jim ja lad et - lu dim we et - a na mim we et - le ha wim we et - naf Tu Him                                        
Rdz 10,13 ûmic'raºyim ylad et-lûdm wet-`nmm wet-lhbm wet-nap'TùHm                                        
Rdz 10,13 Misraim mia jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,                                              
Rdz 10,14 וְאֶת־פַּתְרֻסִים וְאֶת־כַּסְלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־כַּפְתֹּרִים׃                                      
Rdz 10,14 we et - Pat ru sim we et - Kas lu Him a szer ja cu misz szam Pe lisz Tim we et - Kaf To rim s                                    
Rdz 10,14 w|et-Patrùsm wet-KaslùHm er ycû mim PliTm wet-KapTrm s                                    
Rdz 10,14 Patrusim i Kasluchim, od ktrych pochodz Filistyni i Kaftoryci.                                              
Rdz 10,15 וּכְנַעַן יָלַד אֶת־צִידֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת־חֵת׃                                          
Rdz 10,15 u che na an ja lad et - ci don Be cho ro we et - Het                                          
Rdz 10,15 ûknaº`an ylad et-cdn Bkr wet-Ht                                          
Rdz 10,15 Kanaan za mia synw: pierworodnego Sydona i Cheta.                                              
Rdz 10,16 וְאֶת־הַיְבוּסִי וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי׃                                            
Rdz 10,16 we et - ha je wu si we et - ha e mo ri we et haG Gir Ga szi                                            
Rdz 10,16 wet-haybûs wet-hºmr wt haGGirG                                            
Rdz 10,16 A ponadto: Jebusytw, Amorytw, Girgaszytw,                                                
Rdz 10,17 וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַסִּינִי׃                                              
Rdz 10,17 we et - ha Hiw wi we et - ha ar qi we et - has si ni                                              
Rdz 10,17 wet-ha|Hiww wet-ha|`arq wet-hassn                                              
Rdz 10,17 Chiwwitw, Arkitw, Sinitw,                                                
Rdz 10,18 וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי וְאַחַר נָפֹצוּ מִשְׁפְּחוֹת הַכְּנַעֲנִי׃                                      
Rdz 10,18 we et - ha ar wa di we et - hac ce ma ri we et - ha Ha ma ti we a Har na fo cu misz Pe Hot haK Ke na a ni                                      
Rdz 10,18 wet-h|arwd wet-haccmr wet-ha|Hmt waHar npºcû miPHt ha|KKna`n                                      
Rdz 10,18 Arwadytw, Semarytw i Chamatytw. A potem szczepy kananejskie rozproszyy si.                                            
Rdz 10,19 וַיְהִי גְּבוּל הַכְּנַעֲנִי מִצִּידֹן בֹּאֲכָה גְרָרָה עַד־עַזָּה בֹּאֲכָה סְדֹמָה וַעֲמֹרָה וְאַדְמָה וּצְבֹיִם עַד־לָשַׁע׃                          
Rdz 10,19 wa je hi Ge wul haK Ke na a ni mic ci don Bo a cha ge ra ra ad - az za Bo a cha se do ma wa a mo ra we ad ma u ce wo jim ad - la sza                          
Rdz 10,19 wa|yh Gbûl ha|KKna`n miccdn Bk grºr `ad-`azz Bk sdºm wa`mr wadm ûcbyìm `ad-lºa`                          
Rdz 10,19 Granica Kananejczykw biega od Sydonu w kierunku Geraru a do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - a do Leszy.                                        
Rdz 10,20 אֵלֶּה בְנֵי־חָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם בְּגוֹיֵהֶם׃                                        
Rdz 10,20 el le we ne - Ham le misz Pe Ho tam lil szo no tam Be ar co tam Be go je hem s                                      
Rdz 10,20 ºllè bnê-Hm lmiPHtm lil|ntm Barctm Bgyhem s                                      
Rdz 10,20 S to potomkowie Chama wedug ich szczepw, jzykw, krajw i narodw.                                            
Rdz 10,21 וּלְשֵׁם יֻלַּד גַּם־הוּא אֲבִי כָּל־בְּנֵי־עֵבֶר אֲחִי יֶפֶת הַגָּדוֹל׃                                    
Rdz 10,21 u le szem jul lad Gam - hu a wi Kol - Be ne - e wer a Hi je fet haG Ga dol                                    
Rdz 10,21 ûlm yullad Gam-hû b Kol-Bnê-`ºber H yeºpet haGGdl                                    
Rdz 10,21 Rwnie Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczykw i starszemu bratu Jafeta, urodzili si [synowie].                                          
Rdz 10,22 בְּנֵי שֵׁם עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם׃                                      
Rdz 10,22 Be ne szem e lam we asz szur we ar Pach szad we lud wa a ram                                      
Rdz 10,22 Bnê m `êlm waûr warPakad wlûd wa|rm                                      
Rdz 10,22 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.                                              
Rdz 10,23 וּבְנֵי אֲרָם עוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמַשׁ׃                                        
Rdz 10,23 u we ne a ram uc we Hul we ge ter wa masz                                        
Rdz 10,23 ûbnê rm `ûc wHûl wgeºter wma                                        
Rdz 10,23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.                                                
Rdz 10,24 וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת־שָׁלַח וְשֶׁלַח יָלַד אֶת־עֵבֶר׃                                        
Rdz 10,24 we ar Pach szad ja lad et - sza laH we sze laH ja lad et - e wer                                        
Rdz 10,24 warPakad ylad et-ºlaH weºlaH ylad et-`ºber                                        
Rdz 10,24 Arpachszad by ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.                                              
Rdz 10,25 וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן׃                        
Rdz 10,25 u le e wer jul lad sze ne wa nim szem ha e Had Pe leg Ki we ja maw nif le ga ha a rec we szem a Hiw joq tan                        
Rdz 10,25 ûl`ºber yullad bnm m h|eHd Peºleg K bymyw niplg hºrec wm Hw yoqn                        
Rdz 10,25 Eberowi urodzili si dwaj synowie; imi jednego Peleg, gdy za jego czasw ludzko si podzielia, imi za jego brata - Joktan.                                        
Rdz 10,26 וְיָקְטָן יָלַד אֶת־אַלְמוֹדָד וְאֶת־שָׁלֶף וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח׃                                        
Rdz 10,26 we joq tan ja lad et - al mo dad we et - sza lef we et - Ha car ma wet we et - ja raH                                        
Rdz 10,26 wyoqn ylad et-almdd wet-ºlep wet-Hcarmºwet wet-yºraH                                        
Rdz 10,26 Joktan by ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,                                              
Rdz 10,27 וְאֶת־הֲדוֹרָם וְאֶת־אוּזָל וְאֶת־דִּקְלָה׃                                              
Rdz 10,27 we et - ha do ram we et - u zal we et - Diq la                                              
Rdz 10,27 wet-hdrm wet-ûzl wet-Diql                                              
Rdz 10,27 Hadorama, Uzala, Dikli,                                                
Rdz 10,28 וְאֶת־עוֹבָל וְאֶת־אֲבִימָאֵל וְאֶת־שְׁבָא׃                                              
Rdz 10,28 we et - o wal we et - a wi ma el we et - sze wa                                              
Rdz 10,28 wet-`bl wet-b|ml wet-b                                              
Rdz 10,28 Obala, Abimaela, Saby,                                                
Rdz 10,29 וְאֶת־אוֹפִר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יוֹבָב כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן׃                                        
Rdz 10,29 we et - o fir we et - Ha wi la we et - jo waw Kol - el le Be ne joq tan                                        
Rdz 10,29 wet-pìr wet-Hwl wet-ybb Kol-ºllè Bnê yoqn                                        
Rdz 10,29 Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.                                              
Rdz 10,30 וַיְהִי מוֹשָׁבָם מִמֵּשָׁא בֹּאֲכָה סְפָרָה הַר הַקֶּדֶם׃                                      
Rdz 10,30 wa je hi mo sza wam mim me sza Bo a cha se fa ra har haq qe dem                                      
Rdz 10,30 wa|yh mbm mimm Bk spºr har haqqeºdem                                      
Rdz 10,30 Obszar, na ktrym mieszkali, rozciga si od Meszy w kierunku Sefar a do wyyny wschodniej.                                            
Rdz 10,31 אֵלֶּה בְנֵי־שֵׁם לְמִשְׁפְּחֹתָם לִלְשֹׁנֹתָם בְּאַרְצֹתָם לְגוֹיֵהֶם׃                                        
Rdz 10,31 el le we ne - szem le misz Pe Ho tam lil szo no tam Be ar co tam le go je hem                                        
Rdz 10,31 ºllè bnê-m lmiPHtm lilntm Barctm lgyhem                                        
Rdz 10,31 Oto synowie Sema wedug szczepw, jzykw, krajw i narodw.                                              
Rdz 10,32 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי־נֹחַ לְתוֹלְדֹתָם בְּגוֹיֵהֶם וּמֵאֵלֶּה נִפְרְדוּ