Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 14,1 וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ־שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם׃                          
Rdz 14,1 wa je hi Bi me am ra fel me lech - szi nar ar joch me lech el la sar Ke dor la o mer me lech e lam we ti dal me lech Go jim                          
Rdz 14,1 wayh Bmê amrpel me|lek-in`r aryk meºlek ellsr Kdorl`ºmer meºlek `êlm wtid`l meºlek Gyìm                          
Rdz 14,1 Za czasw Amrafela, krla Szinearu, i Arioka, krla Ellasaru, Kedorlaomer, krl Elamu, i Tidal, krl Goim,                                          
Rdz 14,2 עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת־בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת־בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִיא־צֹעַר׃                  
Rdz 14,2 a su mil Ha ma et - Be ra me lech se dom we et - Bir sza me lech a mo ra szi naw me lech ad ma we sze me wer me lech (ce wo jim) u me lech Be la hi - co ar                  
Rdz 14,2 `Sû milHm et-Beºra` meºlek sdm wet-Bira` meºlek `mr inb meºlek adm wemºber meºlek (cbym) ûmeºlek Beºla` h-cº`ar                  
Rdz 14,2 wszczli wojn z krlem Sodomy, Ber, z krlem Gomory, Birsz, z krlem Admy, Szinabem, z krlem Seboim, Szemeeberem, i z krlem miasta Beli, czyli Soaru.                                      
Rdz 14,3 כָּל־אֵלֶּה חָבְרוּ אֶל־עֵמֶק הַשִּׂדִּים הוּא יָם הַמֶּלַח׃                                      
Rdz 14,3 Kol - el le Haw ru el - e meq has siD Dim hu jam ham me laH                                      
Rdz 14,3 Kol-ºllè H|brû el-`ºmeq haSSiDDm ym hammeºlaH                                      
Rdz 14,3 Ci ostatni krlowie sprzymierzyli si z sob w dolinie Siddim, gdzie dzi jest Morze Sone.                                            
Rdz 14,4 שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה עָבְדוּ אֶת־כְּדָרְלָעֹמֶר וּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָרָדוּ׃                                    
Rdz 14,4 szTem es re sza na aw du et - Ke dor la o mer u sze losz - es re sza na ma ra du                                    
Rdz 14,4 Têm `eSr n `bdû et-Kdorl`ºmer ûl-`eSr n mrºdû                                    
Rdz 14,4 Przez lat dwanacie byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali si.                                            
Rdz 14,5 וּבְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בָּא כְדָרְלָעֹמֶר וְהַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת־רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם וְאֶת־הַזּוּזִים בְּהָם וְאֵת הָאֵימִים בְּשָׁוֵה קִרְיָתָיִם׃                
Rdz 14,5 u we ar Ba es re sza na Ba che dor la o mer we ham me la chim a szer iT To waj jaK Ku et - re fa im Be asz Te rot qar na jim we et - haz zu zim Be ham we et ha e mim Be sza we qir ja ta jim                
Rdz 14,5 ûbarBa` `eSr n B kdorl`ºmer whammlkm er iTT wayyaKKû et-rpm B`aTrt qarnaºyim wet-hazzûzm Bhm wt h|êmm Bw qirytºyim                
Rdz 14,5 Tote w czternastym roku nadcign Kedorlaomer wraz z innymi krlami. Pobili oni Refaitw w Aszterot-Karnaim, Zuzytw w Ham, Emitw na rwninie Kiriataim                                      
Rdz 14,6 וְאֶת־הַחֹרִי בְּהַרְרָם שֵׂעִיר עַד אֵיל פָּארָן אֲשֶׁר עַל־הַמִּדְבָּר׃                                    
Rdz 14,6 we et - ha Ho ri Be ha re ram se ir ad el Pa ran a szer al - ham mid Bar                                    
Rdz 14,6 wet-haHr Bharrm S`r `ad êl Prn er `al-hammidBr                                    
Rdz 14,6 i Chorytw w ich grzystym kraju Seir a do El, ktre leao na pograniczu pustyni Paran.                                            
Rdz 14,7 וַיָּשֻׁבוּ וַיָּבֹאוּ אֶל־עֵין מִשְׁפָּט הִוא קָדֵשׁ וַיַּכּוּ אֶת־כָּל־שְׂדֵה הָעֲמָלֵקִי וְגַם אֶת־הָאֱמֹרִי הַיֹּשֵׁב בְּחַצְצֹן תָּמָר׃                        
Rdz 14,7 waj ja szu wu waj ja wo u el - en misz Pat hiw qa desz waj jaK Ku et - Kol - se de ha a ma le qi we gam et - ha e mo ri haj jo szew Be Ha ce con Ta mar                        
Rdz 14,7 wayyubû wayybºû el-`ên miP hiw qd wayyaKKû e|t-Kol-Sd h`mlq wgam et-hºmr hayyb BHa|ccn Tmr                        
Rdz 14,7 Potem, zawrciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli Kadesz, i pobili Amalekitw na caej ziemi, a take Amorytw mieszkajcych w Chasason-Tamar.                                        
Rdz 14,8 וַיֵּצֵא מֶלֶךְ־סְדֹם וּמֶלֶךְ עֲמֹרָה וּמֶלֶךְ אַדְמָה וּמֶלֶךְ צְבֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִוא־צֹעַר וַיַּעַרְכוּ אִתָּם מִלְחָמָה בְּעֵמֶק הַשִּׂדִּים׃                    
Rdz 14,8 waj je ce me lech - se dom u me lech a mo ra u me lech ad ma u me lech (ce wo jim) u me lech Be la hiw - co ar waj ja ar chu iT Tam mil Ha ma Be e meq has siD Dim                    
Rdz 14,8 wayyc me|lek-sdm ûmeºlek `mr ûmeºlek adm ûmeºlek (cbym) ûmeºlek Beºla` hiw-cº`ar wayya|`arkû iTTm milHm B`ºmeq haSSiDDm                    
Rdz 14,8 Krlowie wic Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, wyruszyli i uszykowali si w dolinie Siddim do walki                                          
Rdz 14,9 אֵת כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם וְאַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר וְאַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר אַרְבָּעָה מְלָכִים אֶת־הַחֲמִשָּׁה׃                    
Rdz 14,9 et Ke dor la o mer me lech e lam we ti dal me lech Go jim we am ra fel me lech szi nar we ar joch me lech el la sar ar Ba a me la chim et - ha Ha misz sza                    
Rdz 14,9 t Kdorl`ºmer meºlek `êlm wtid`l meºlek Gyìm wamrpel meºlek in`r waryk meºlek ellsr arB` mlkm et-haHmi                    
Rdz 14,9 z Kedorlaomerem, krlem Elamu, Tidalem, krlem Goim, Amrafelem, krlem Szinearu, i Ariokiem, krlem Ellasaru - czterej krlowie przeciwko piciu.                                        
Rdz 14,10 וְעֵמֶק הַשִּׂדִּים בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר וַיָּנֻסוּ מֶלֶךְ־סְדֹם וַעֲמֹרָה וַיִּפְּלוּ־שָׁמָּה וְהַנִּשְׁאָרִים הֶרָה נָּסוּ׃                            
Rdz 14,10 we e meq ha siD Dim Be e rot Be e rot He mar waj ja nu su me lech - se dom wa a mo ra waj jiP Pe lu - szam ma we han ni sza rim he ra nna su                            
Rdz 14,10 w`ºmeq haSiDDm Be|rt Bert Hmr wayynuºsû me|lek-sdm wa`mr wayyiPPlû-ºmm whannirm heºr nnºsû                            
Rdz 14,10 A w dolinie Siddim byo wiele dow, [z ktrych wydobywano] smo. Krlowie Sodomy i Gomory, rzuciwszy si do ucieczki, skryli si w tych doach, a pozostali uciekli w gry.                                      
Rdz 14,11 וַיִּקְחוּ אֶת־כָּל־רְכֻשׁ סְדֹם וַעֲמֹרָה וְאֶת־כָּל־אָכְלָם וַיֵּלֵכוּ׃                                        
Rdz 14,11 waj jiq Hu et - Kol - re chusz se dom wa a mo ra we et - Kol - och lam waj je le chu                                        
Rdz 14,11 wayyiqHû et-Kol-rkù sdm wa`mr wet-Kol-oklm wayylºkû                                        
Rdz 14,11 Zwycizcy, zabrawszy cae mienie mieszkacom Sodomy i Gomory oraz wszystkie ich zapasy ywnoci, odeszli.                                          
Rdz 14,12 וַיִּקְחוּ אֶת־לוֹט וְאֶת־רְכֻשׁוֹ בֶּן־אֲחִי אַבְרָם וַיֵּלֵכוּ וְהוּא יֹשֵׁב בִּסְדֹם׃                                  
Rdz 14,12 waj jiq Hu et - lot we et - re chu szo Ben - a Hi aw ram waj je le chu we hu jo szew Bis dom                                  
Rdz 14,12 wayyiqHû et-l wet-rkù Ben-H abrm wayylºkû whû yb Bisdm                                  
Rdz 14,12 Uprowadzili rwnie Lota, bratanka Abrama, wraz z dobytkiem - by on bowiem mieszkacem Sodomy.                                          
Rdz 14,13 וַיָּבֹא הַפָּלִיט וַיַּגֵּד לְאַבְרָם הָעִבְרִי וְהוּא שֹׁכֵן בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא הָאֱמֹרִי אֲחִי אֶשְׁכֹּל וַאֲחִי עָנֵר וְהֵם בַּעֲלֵי בְרִית־אַבְרָם׃                  
Rdz 14,13 waj ja wo haP Pa lit waj jaG Ged le aw ram ha iw ri we hu szo chen Be e lo ne mam re ha e mo ri a Hi esz Kol wa a Hi a ner we hem Ba a le we rit - aw ram                  
Rdz 14,13 wayyb haPPl wayyaGGd labrm h`ibr whû kn B|lnê mamr hmr H eKl waH `nr whm Ba`lê brt-abrm                  
Rdz 14,13 Jeden ze zbiegw przyby, aby powiedzie o tym Abramowi Hebrajczykowi, ktry mieszka w pobliu dbw pewnego Amoryty, imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzecw Abrama.                                    
Rdz 14,14 וַיִּשְׁמַע אַבְרָם כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו וַיָּרֶק אֶת־חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַיִּרְדֹּף עַד־דָּן׃                      
Rdz 14,14 waj jisz ma aw ram Ki nisz Ba a Hiw waj ja req et - Ha ni chaw je li de we to sze mo na a sar u sze losz me ot waj jir Dof ad - Dan                      
Rdz 14,14 wayyima` abrm K niB Hw wayyºreq et-Hnkyw yldê bêt mn `Sr ûl mt wayyirDp `ad-Dn                      
Rdz 14,14 Abram, usyszawszy, e jego krewny zosta uprowadzony w niewol, dobra sobie trzystu osiemnastu najbardziej dowiadczonych spord suby swego domu i rozpocz pocig a do Dan.                                    
Rdz 14,15 וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו וַיַּכֵּם וַיִּרְדְּפֵם עַד־חוֹבָה אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לְדַמָּשֶׂק׃                              
Rdz 14,15 waj je Ha leq a le hem laj la hu wa a wa daw waj jaK Kem waj jir De fem ad - Ho wa a szer mis se mol le dam ma seq                              
Rdz 14,15 wayyHlq `lêhem laºyl wa`bdyw wayyaKKm wa|yyirDpm `ad-Hb er miSSml ldammºSeq                              
Rdz 14,15 Podzieliwszy swych ludzi na oddziay, noc napad wraz z nimi na nieprzyjaci i zada im klsk. A potem ciga ich a do Choby, ktra ley na zachd od Damaszku.                                      
Rdz 14,16 וַיָּשֶׁב אֵת כָּל־הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת־לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת־הַנָּשִׁים וְאֶת־הָעָם׃                              
Rdz 14,16 waj ja szew et Kol - ha re chusz we gam et - lot a Hiw u re chu szo he sziw we gam et - han na szim we et - ha am                              
Rdz 14,16 wayyºeb t Kol-hrkù wgam et-l Hw ûrkù hb wgam et-hannm wet-h`m                              
Rdz 14,16 W ten sposb odzyska cae mienie. a take sprowadzi na powrt Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sugami.                                          
Rdz 14,17 וַיֵּצֵא מֶלֶךְ־סְדֹם לִקְרָאתוֹ אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת־כְּדָר־לָעֹמֶר וְאֶת־הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ אֶל־עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ׃                      
Rdz 14,17 waj je ce me lech - se dom liq ra to a Ha re szu wo me haK Kot et - Ke dor - la o mer we et - ham me la chim a szer iT To el - e meq sza we hu e meq ham me lech                      
Rdz 14,17 wayyc me|lek-sdm liqrt aHrê ûb m|haKKt et-Kdor-l`ºmer wet-hammlkm er iTT el-`ºmeq w `ºmeq hammeºlek                      
Rdz 14,17 Gdy Abram wraca po zwycistwie odniesionym nad Kedorlaomerem i krlami, ktrzy z nim byli, wyszed mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Krlewskiej, krl Sodomy.                                      
Rdz 14,18 וּמַלְכִּי־צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן׃                                
Rdz 14,18 u mal Ki - ce deq me lech sza lem ho ci le Hem wa ja jin we hu cho hen le el el jon                                
Rdz 14,18 ûmalK-ceºdeq meºlek lm hc leºHem wyºyin whû khn ll `elyn                                
Rdz 14,18 Melchizedek za, krl Szalemu, wynis chleb i wino; a [poniewa] by on kapanem Boga Najwyszego,                                          
Rdz 14,19 וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃                                  
Rdz 14,19 wa je war che hu waj jo mar Ba ruch aw ram le el el jon qo ne sza ma jim wa a rec                                  
Rdz 14,19 wa|ybrkºhû wayymar Brûk abrm ll `elyn qn maºyim wºrec                                  
Rdz 14,19 bogosawi Abrama, mwic: Niech bdzie bogosawiony Abram przez Boga Najwyszego, Stwrc nieba i ziemi!                                          
Rdz 14,20 וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר־מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן־לוֹ מַעֲשֵׂר מִכֹּל׃                                  
Rdz 14,20 u wa ruch el el jon a szer - miG Gen ca re cha Be ja de cha waj jiT Ten - lo ma a ser miK Kol                                  
Rdz 14,20 ûbrûk l `elyn er-miGGn crʺk Bydeºk wayyiTTen-l ma`Sr miKKl                                  
Rdz 14,20 Niech bdzie bogosawiony Bg Najwyszy, ktry w twe rce wyda twoich wrogw! Abram da mu dziesit cz ze wszystkiego.                                        
Rdz 14,21 וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ־סְדֹם אֶל־אַבְרָם תֶּן־לִי הַנֶּפֶשׁ וְהָרְכֻשׁ קַח־לָךְ׃                                      
Rdz 14,21 waj jo mer me lech - se dom el - aw ram Ten - li han ne fesz we ha re chusz qaH - lach                                      
Rdz 14,21 wayyºmer me|lek-sdm el-abrm Ten-l hanneºpe whrkù qa|H-lk                                      
Rdz 14,21 Krl Sodomy rzek do Abrama: Oddaj mi tylko ludzi, a mienie we sobie!                                              
Rdz 14,22 וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל־מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִימֹתִי יָדִי אֶל־יהוה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃                            
Rdz 14,22 waj jo mer aw ram el - me lech se dom ha ri mo ti ja di el - jhwh(a do naj) el el jon qo ne sza ma jim wa a rec                            
Rdz 14,22 wayyºmer abrm el-meºlek sdm hrmºt yd el-yhwh(dny) l `elyn qn maºyim wºrec                            
Rdz 14,22 Ale Abram odpowiedzia krlowi Sodomy: Przysigam na Pana, Boga Najwyszego, Stwrc nieba i ziemi,                                          
Rdz 14,23 אִם־מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ־נַעַל וְאִם־אֶקַּח מִכָּל־אֲשֶׁר־לָךְ וְלֹא תֹאמַר אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת־אַבְרָם׃                                
Rdz 14,23 im - mi Hut we ad se roch - na al we im - eq qaH miK Kol - a szer - lach we lo to mar a ni he e szar Ti et - aw ram                                
Rdz 14,23 im-miHû w`ad Sr|k-naº`al wim-eqqaH miKKol-er-lk wl tmar n he`aºrT et-abrm                                
Rdz 14,23 e ani nitki, ani rzemyka od sandaa, ani niczego nie wezm z tego, co do ciebie naley, eby potem nie mwi: To ja wzbogaciem Abrama.                                        
Rdz 14,24 בִּלְעָדַי רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם׃                    
Rdz 14,24 Bi la daj raq a szer ach lu han ne a rim we He leq ha a na szim a szer hal chu iT Ti a ner esz Kol u mam re hem jiq Hu Hel qam s                  
Rdz 14,24 Bil`day raq er |klû hann`rm wHºleq h|nm er hlkû iTT `nr eKl ûmamr hm yiqHû Helqm s                  
Rdz 14,24 Nie dam niczego poza tym, co poszo na wyywienie moich ludzi, i oprcz czci zdobytego mienia dla tych, ktrzy mi towarzyszyli - dla Anera, Eszkola i Mamrego; ci niechaj otrzymaj cz, ktra im przypada.                                    

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski